Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g."

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Anne Cathrine Svenning / Sosial- og helseavdeling Deres dato Deres ref. Adresseliste Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen referat fra møte Gjennomgang av utkast til midtveisevaluering fra nettverket Dokumentet må omstruktureres i tråd med diskusjon og med fokus på hovedutfordringer i samhandlingsreformen sett fra nettverket. Vi ønsker også å knytte inn lenker til rapporter, oppsummeringer m.m. fra kilder (Helsedirektoratet, KS, forskningsinstitusjoner mfl.) som beskriver status/ kunnskap om samhandlingsreformen eller effekten av dennes virkemiddel. Dokumentet må få en gjennomgående begrepsbruk og mer konkrete forslag til tiltak. Dokumentet må få tittel i tråd med intensjonene med utarbeidelsen av dokumentet. Nettverkets rolle bør beskrives bedre. Aktiviteten i den nasjonale koordineringsgruppa må beskrives. Vi ber om innspill på epost til med forslag til tekst som ønskes inn i dokumentet, lenker som bør inn i dokumentet og andre endringsønsker innen utgangen av fredag Status sentralt Intens utredningsfase med mange nye planer i direktorat og departement. Første statsbudsjett fra ny regjering høsten Det er ikke konkludert ift betalingsplikt ift utskrivningsklare pasienter innen rus-/psykisk helsefeltet. Diskusjoner rundt erstatning av kommunal medfinansiering (KMF) knyttes til arbeidet med å styrke primærhelsetjenesten generelt. Følgeforskningen på feltet går sin gang og det planlegges med avslutningskonferanse om ca. ett år. Opptrappingsplan for rehabilitering planlegges presentert høsten HelseOmsorg21; konkluderer med at det er mye å gjøre ift forskning i kommunene. Gjennomgangen av kompetansesenterstrukturen må sees i sammenheng med HelseOmsorg21. Det jobbes med revisjon av internkontrollforskriften i Helsedirektoratet og i Statens Helsetilsyn. Primærhelsemeldingen vil tydeliggjøre krav til ledelse. Øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene (ØHD); Lovteksten setter ingen grenser ift diagnoser. Det meldes bekymring ift de kommunene som ikke kommer i gang innen utgangen av Det er de ordinære sanksjonsmulighetene som gjelder for de som ikke kommer i gang. Nå er Embetsledelse og Kommunal og Justis- og Landbruk og Miljøvern- Oppvekst- og Sosial- og administrasjonsstab samordningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 2 det 146 kommuner som ikke har etablert tilbud. KS vurderer å arrangere konferanse for disse til hjelp i etableringen. Kommunereformen; det ses på hvilke oppgaver kommuner bør ha. Skal være levert fra ekspertgruppa innen Det er ikke endelig konkludert om prinsippet om generalistkommune skal gjelde videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber med kommunereformen og melding om dette. Arbeidet kan følges på hjemmesida: id= KS læringsnettverk; flere nettverk er i gang. De som har kommet lengst er nettverket ift eldre. Nettverk for psykisk helse barn og unge, nettverk for psykisk helse voksne og nettverk folkehelse er nå i gang. Mye engasjement ift samhandlingsreformen i disse nettverkene. Sentrale politikere bruker ikke samhandlingsreformen som begrep i samme grad som før. Kommunereformen har tatt over «navneskiltet», men utfordringene er de samme. Strategien må være å snakke om innholdet i reformen, slik som rehabilitering, effektivisering av offentlig-/ helsesektor, folkehelse, styrking av primærhelsetjenesten, bedre oppgavedeling, primærhelseteam m.m. Nasjonal helsekonferanse samhandlingsreformen; KS og Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med planlegging av neste konferanse. Kanskje konferansen bør gis ett nytt navn? Det arbeides med å forskriftsfeste en løsning på hvem som skal dekke transportkostnadene til øyeblikkelig hjelp døgntilbudene i kommunene. 3. Status regionalt Region Sør-Øst: Terminologien og begrepet samhandlingsreform brukes ikke lenger. Dette vanskeliggjør diskusjoner. Det stilles spørsmål ved om reformen er avviklet etter som KMF blir avviklet? Kommunereformen har mye fokus. Evalueringsprosess knyttet til samarbeidsavtalene er i gang. Region Nord: Styret i RHFet har fattet vedtak om kompetansesatsingen og den videre prosessen er under etablering mellom partene RHF, KS, universitet/ høyskoler. Håper på å være i gang neste år. Det er nok blitt en tettere kobling mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner som følge av prosessen. FunkE-prosjektet; det er store leverandørproblemer. Region Midt: Nordisk folkehelsekonferanse gikk av stabelen sist uke med ca 750 deltakere og Trondheimserklæring ble utarbeidet. sosialtjenester/folkehelse/trondheimserklaringen-er-na-offentliggjort-og- Nordisk-folkehelsekonferanse-er-avsluttet-/

3 3 Fylkesmennene har planlagt å møte ØHD-tilbudene i Midt-Norge for å få status og utfordringsbildet. Møter dem gruppevis der det er hensiktsmessig. Samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i Midt-Norge; partene kan i større grad delta i diskusjonene. Det jobbes med teknologisk løsning for felles plattform for læring. Dette er en større jobb enn antatt. Det er for mange løsninger fra før til å få til dette. Må kanskje nasjonale løsninger på problemet? Minimumskravet bør være at de ulike løsninger som finnes/er under utvikling skal ha en fleksibilitet som sikrer åpenhet og delbarhet. Forløp; det jobbes mellom RHF og HF og kommunene kobles på. Mottaksfunksjon i sykehus; henter kunnskap fra Haukeland hvor det planlegges en ny mottaksklinikk. Mål om få til bedre arbeidsdeling. IKT; styret i RHFet har fattet beslutning i februar ift å kjøpe nytt EPJ i samarbeid med kommunene. KS deltar i prosessen. Målet er å få felles innkjøp og bruk av samme EPJ i foretak og kommuner. Region Vest: KS og Helsedirektoratet planlegger erfaringskonferanse på Flesland om ØHD med tre deler; brukerorientering, medisinskfaglig- og administrativ del. Kommunereformen; det er tilsatt en person hos Fylkesmannen i Hordaland for å jobbe med denne reformen og koblingene opp mot samhandlingsreformen. Mandag 25. august gjennomførte Bergen kommune en lenge varslet stenging av Nygardsparken i Bergen. Stengingen har vært fulgt tett av lokale media med en rekke oppslag. Bergens Tidende skriver på lederplass (30.8) at statsrådene (Høie og Anundsen) må på banen med penger til tiltaket ettersom den sakte opptrappingen av midler til rusarbeidet ikke er nok. Statsråd Bent Høie kommer med tilsvar i samme avis (1.9) og skriver at regjeringen har bidratt med øremerkede midler til rusfeltet. Behov for avklaring av finansiering av akuttposten ved Bergen legevakt har også vært bragt på banen. For tiden er det Helse Bergen som betaler for tilbudet over sin rammefinansiering. Saken er bragt inn for Helsedirektoratet for ny vurdering. Alle kommuner er på plass ift meldingsutveksling. Kommunal medvirkningsplikt til forskning; utfordringer knyttet til utgifter knyttet til dette og hva innebærer plikten? Toppledermøte planlegges også i høst. 4. Orientering om akuttforskriften og helse- og sykehusplan v/ Kristin Lossius, Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan; Se presentasjon. Sees i sammenheng med de andre meldingene. Begrepet sykehus er ikke entydig. Spesialiststrukturen er på høring. Sentralisering kontra desentralisering ut fra faglig forsvarlighet og bærekraft. Akuttforskriften;

4 4 Se presentasjon. 5. Arbeid med samhandlingsstatestikk v/ Beate Huseby, Helsedirektoratet Se presentasjon SAMDATA presentert på hjemmesidene til direktoratet : Det er ikke tilgjengelig statistikk for alle områder knyttet til samhandlingsreformen. Behov for endringer i rapporten for neste år? Deltakere i nettverket ønsker at det er mulig å få data på foretaksnivå. Det er ønske om data knyttet til: o ØHD; utnyttelsesgrad av plassene, hvor pasientene blir innlagt fra og utskrives til. o Frisklivssentraler; hvem bruker tilbudene, hva brukes de til, hvor er brukerne henvist fra. o Folkehelse; f.eks. planlegging i kommunene. o Legevakt; ulike parameter til denne, bruk, legevaktsamarbeid, kompetanse. o utvikling i utgifter til legemiddel for kommunene (økt ansvar i kommunene?) o Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser; er det en sammenheng mellom disse? o Utskrivningsklare pasienter ikke alle kommuner har bygget nye tilbud, men har i stedet benyttet korttidsplasser og annet. Har dette hatt konsekvenser for andre pasientgrupper? Siste rapport omfatter fakta innen områder som det gjerne er etableres ulike forestillinger om. Derfor flott at rapporten utarbeides. Det er også godt med et sammendrag av statistikken da dette gjør dokumentet leservennlig. Rapporten har tatt utgangspunkt i tall og data som finnes. Det er viktig at registreringer som må gjøres ut over det som allerede finnes oppleves nyttig for kommunene og at det er verd kostnadene med å innhente dem. Undersøkelser som det ønskes at gjøres bør kanaliseres til Helsedirektoratet slik at kompetansen som finnes der brukes i størst mulig grad. Kommunene skal også lage ett utfordringsbilde ifm kommunereformen. Dette bør samordnes. Det har stagnert ift bygging av omsorgsboliger kontra bygging av institusjonsplasser. Sammenheng med fokus i reformen; at en venstreforskyving i foretakene fører til en høyreforskyvning av tjenestene i kommunene? I Sør-Trøndelag er det gjennomført kommunebesøksrunder ifm Omsorgsplan 2015/2020 hvor statistikk knyttet til hver kommune presenteres. Det er utviklet analyse- og planverktøy (APO) som presenteres. Styringsdata utviklet i direktoratet; dette er det jobbet med og bevisstheten er økt i kommunene. Dette bør videreutvikles også knyttet til kvalitetsindikatorer.

5 5 6. Tema som ønskes tatt opp fra nettverket i den Nasjonale Koordineringsgruppa Møtet i Koordineringsgruppa ble avlyst i april. Ikke berammet nytt møte. 7. Evaluering av møtet Relativt høyt forfall til møtet og det påvirker diskusjonene. Ellers ok møte. Møteplan høsten 2014: v/ Park Inn Oslo Airport, Gardermoen v/ Park Inn Oslo Airport, Gardermoen 9. og v/ Rica Seilet Hotell, Molde Tor Åm Prosjektdirektør Helse- og Omsorgsdepartementet Anne Cathrine Svenning Seniorrådgiver Nasjonalt nettverk Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. vedlegg: Presentasjon Helse- og sykehusplan Presentasjon akuttforskrift Presentasjon Samhandlingsstatistikk Til stede: Trond Brattland Oddvar Larsen Tom Mikalsen Tone Løken Trond Lesjø Hans Stenby Christer B. Frantzen Helene Arholm Leena Stenkløv Rune Hallingstad Sigrid Askum Thorgeir Hernes Rolf Windspoll Odd Sigurd Vegsund Tromsø kommune Helse Nord RHF KS Nord Fylkesmannen i Oslo/Akershus KS Hedmark og Oppland Helse Vest RHF Fylkesmannen i Hordaland KS Vest Fylkesmann i Sør-Trøndelag KS KS Helse Arbeids- og Velferdsdirektoratet Helsedirektoratet Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

6 6 Petter Øgar Tor Åm Anne Cathrine Svenning Ikke til stede: Knut Even Lindsjørn Gunvor Øfsti Arne Sverre Dahl John Arve Skarstad Jan Inge Tungesvik/ Per Bendixen Daniel Haga/ Svanhild Jensen Fredrik Dalen Tennøe Monica Skjøld Johansen Gunnar Bendixen/ Ole Gunnar Kjøsnes Jon Hilmar Iversen Helse- og Omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonalt nettverk Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Molde kommune Fylkesmann i Troms KS Agder Helse Midt RHF Kunnskapsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet KS Midt Helsedirektoratet Referent: Anne Cathrine Svenning Kopi: Bjørn Inge Larsen Ragnar Hermstad Jan Vaage Helga Arianson Petter Schou Svein Steinert Helse- og omsorgsdepartementet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Oslo/ Akershus Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 471 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 9, Telefaks 73 19 91 1 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Pstbks 4710 Sluppen, 7468 Trndheim Sentralbrd: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefn Vår dat Vår ref. (bes ppgitt

Detaljer

Styrker rehabiliteringsfeltet, nettside Helse Sør Øst, 24.10.14 Helse Sør-Øst RHF tildeler avtaler til 30 institusjoner innen spesialisert

Styrker rehabiliteringsfeltet, nettside Helse Sør Øst, 24.10.14 Helse Sør-Øst RHF tildeler avtaler til 30 institusjoner innen spesialisert Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 43 og 44 Region: Sør-Øst Dato: 15.10. 28.10.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Aktuelt som godt eksempel Andre kilder, lokale

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Samhandlingsstatistikk 2011-12

Samhandlingsstatistikk 2011-12 12345678+910111213141=51617%=18192021221234067891011+121314151617%1819202122232*425*26=272829%303+132333435363738-39232*425*262708 39204567891011+1213141=51617%18192021221234567891011+1213141=51617%1819202122-232*425*262

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3:7 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe SIRUS rapport nr. 2/2004 Statens institutt for rusmiddelforskning Program

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo Møteramme: 09:00 15:40 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 10.09.2014 3.

Detaljer