Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g."

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 471 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Anne Cathrine Svenning /73-73 Sosial- og helseavdeling Deres dato Deres ref. Adresseliste Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen referat fra møte Status sentralt Kommunal medfinansiering; tas bort fra Ingen alternative virkemiddel planlagt. Konferanse om øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene ; Harstad kommune har fått til mye bra. Viktig å se alle virkemidlene under ett. En ny konferanse om tema er under planlegging til høsten 214 med blant annet KS. Læringsnettverk for pasientforløp; en suksess. Veileder om lokalt psykisk helsearbeid (kommune og DPS) og kommunalt rusarbeid; «Sammen om mestring». Lettlest og god. Arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med 3 stortingsmeldinger; Primærhelse-, Helse- og sykehus- og folkehelse. Det er viktig at de tre meldingene som nå utarbeides henger sammen med hverandre. Forventninger til yrkesrollen; unngå spesialisering av legekontorene. Demensteam avviklet i Florø med argumentasjon om at demens rammer så mange at det bør være generalistkompetanse. Profesjonsnøytral lovgiving diskuteres i departementet; det jobbes med hvordan sikre kompetanse i kommunene. Mulige allmennsykepleieteam? NCD-strategien; klokt å følge opp denne og ha fokus på å løse disse utfordringene. Omsorg21-rapport framlegges i nær framtid; Det er for lite forskning på kommunale tjenester. Det gjøres nå en gjennomgang av kompetansesenterstruktur og hvordan disse bør være organisert og finansiert. Det er flertall i Stortinget for endrede regler knyttet til journal- og helseregister. Overdiagnostikk og overbehandling; å kartlegge store variasjoner i behandling gir grunnlag for å stille spørsmål til fagmiljøene. I stedet for å fokusere på overdiagnostikk og overbehandling bør det gjøres en systematisk problematisering av stor variasjon. Kommunereformen opptar KS; hvilken konsekvens har denne for samhandlingsreformen? Kommuneproposisjon med meldingsdel om kommunereform ble fremmet Proposisjonen og opplegget for kommunereformen behandles i Stortinget , jf Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjonen 215 Innst. 3 S ( ) https://stortinget.no/no/saker-og- publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns / Kommunereformen kan følges på Embetsledelse og Kommunal og Justis- og Landbruk og Miljøvern- Oppvekst- og Sosial- og administrasjonsstab samordningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 2 Ny veileder om henvisning fra primær- til spesialisthelsetjenesten; Skal være ferdig til når ny pasient- og brukerrettighetsloven trer i kraft. Helsedirektoratet jobber med praksiskonsulentordningen. 2. Status regionalt Region Nord: Store utfordringer knyttet mange utskrivningsklare pasienter. Kommuneoverlege Trond Brattland har gjort en gjennomgang av problemstillingen. Se vedlagte presentasjon. o Det har vært en liten nedgang i antall institusjonsplasser/ omsorgsboliger. o Vedtak om langtidsplasser har ikke økt. o En kraftig økning i antall som får hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester. o Kommunen har høy sykehjemsdekning sammenlignet med tilsvarende kommuner. Ligger også på topp når det gjelder hjemmetjenester. Har kommunen en «sykere» befolkning eller større sosioøkonomiske utfordringer? Flere minstepensjonister? o Aldersgruppene 8+ og 9+ er etterkrigskullene og disse er store. o Det går ikke an og bare økt ressursinnsatsen, det løser ikke problemet. o Konklusjon; eldrebølgen har kommet til Tromsø, og kommunen har ikke vært godt nok forberedt på dette. Det er gjennomført kartlegging av KAD i UNN-området i regi av KS sammen med Fylkesmannen for å sammenstille data. Veldig ulik tilnærming og progresjon i dette arbeidet i kommunene. Sak meldt til tvistenemd; innholdet i samarbeidsavtalene i Finnmark ifm nedlegges/ flytting av plasser innen psykiatri. Avgjørelsen fra nemda: nd/documents/214%26%223%2avgj%c3%b8relse%2i%2sak% %2-%2Tvistel%c3%b8sningsnemnda.pdf Mye fokus på økonomi i kommunene og endringene knyttet til endringene i medfinansiering. FUNK-e; 5 kommuner igjen i regionen som knapt er i startgropa fordi leverandøren VISMA ikke klarer å levere. Det jobbes mot leverandør. Kompetansearbeidet; operasjonalisering av tiltaksplan. En utfordring å få aktørene til å ta dette videre. Samarbeidsorgan i regionen under planlegging. Region Midt: Kommunereformen tar mye oppmerksomhet. Det blir en utfordring å holde fokus også på samhandlingsreformen og dennes intensjoner. Helse Møre og Romsdal HF; høy aktivitet for å gjøre tilpasninger grunnet økonomisk situasjon. Skaper uro i hele fylket påvirker samhandlingen og relasjonene. Disse prosessene går uten medvirkning fra kommunene. Disse prosessene tar fokuset bort fra samhandlingsreformen. Intensjonene i reformen kunne vært brukt positivt i omstillingsprosessene i HFet.

3 3 Helse- og sykehusplan har fokus i RHF et. For lite trykk på folkehelse; nettverk for koordinatorene hos Fylkesmennene og Fylkeskommunene for å se på hva som kan gjøres for å forsterke prosesser i regionen. Folkehelseplaner for fylkene må kobles til avtalene i samhandlingsreformen. Minner om Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim i august. Ennå mulig å melde seg på. Se Region Sør-Øst: Erfaringskonferanse lokalt om KAD; tilbudene er fremdeles for lite kjent og benyttet. Dekningsgrad på om lag 3 %. Enig i at det bør jobbes sammen med HF for å få opp bruken av tilbudene. Mobilt rtg; kommunene benytter dette for lite. Godt i gang med FOU-samarbeid mellom 8 kommuner og høyskolen. Lite søknader på samhandlingsmidler i Østfold. Avklaring ift sykehusene i Rukan og Kragerø har medført mange emosjoner i distriktet. Kommuneperspektivet knyttet til speilmeldingen; analysekompetansen i de litt større kommunene bør brukes i framtidig arbeid med Stortingsplaner, inkludert arbeidet med Helse- og sykehusplan. Planene må henge sammen. Styresak Helse Sør-Øst RHF om samhandling i november; fokus på hvordan skal spesialisthelsetjenesten opptrer for å oppnå målene i samhandlingsreformen. Konferanser planlegges for å diskutere dette med kommunene, brukerutvalg mfl. Hva gjøres ift de kommunene som ikke kommer i gang med KAD innen fristen ? Region Vest: Tøffere kommuneøkonomi merkes. Utrullering av nødnett i regionen; har medført diskusjoner det er ikke det samme som utrulleringer i Øst-Norge. Telefonkonferanser mellom HFene og KS; samordning og positiv dialog, men oppgaveporteføljen er generelt for stor. Felles avvikssystem mellom HF og kommuner; blir spennende å følge. Ambulansevirksomhet; usikkerhet ift tjenesteutøvelse fører til økt bruk av ambulanse. Ruskonferanse i regi av HF; stor påmelding. Innarbeide avtalene i drift; fremdeles implementeringsarbeid igjen både i HF og kommunene. Møte mellom KS, HF og FM samt topplederkonferansen til høsten fungerer stadig bedre. Det er planlagt en regional konferanse om KAD; den nasjonale konferansen inviteres til å avholdes på Vestlandet. Styringsgruppen til vestlandsløftet (elektronisk meldingsutveksling); det jobbes med innholdet i meldingene, hvordan dette skal dokumenteres i journal m.m. Helse- og omsorgsform Sogn og Fjordane; referansegruppe for folkehelseplan, presentasjon av implementering av avtalene m.m.

4 4 3. Hva er de viktigste utfordringene for samhandlingsreformen og forslag til tiltak for å lykkes diskusjon i nettverket I referatet fra denne diskusjonen er det ikke ett mål å framstille konsensus. Det vil i hovedsak være en gjengivelse av de viktigste elementene fra diskusjon i nettverket. Vi må løfte fram utfordringene i arbeidet med reformen. Konklusjon; det utarbeides et midtveisevalueringsnotat basert på hva nettverket har diskutert; I dette notatet vil vi liste opp de største utfordringene og forslag til tiltak fra nettverket til Helse- og omsorgsdepartementet. Notatet vil foreligge før neste møte i Koordineringsgruppa. 4. Tema som ønskes tatt opp fra nettverket i den Nasjonale Koordineringsgruppa Det er ikke berammet nytt møte i den Nasjonale Koordineringsgruppa. 5. Evaluering av møtet Kari Skive Stuvøy fratrer arbeidet i nettverket og vi takker for god innsats og samarbeidet! Gode diskusjoner. Møteplan høsten 214: v/ Park Inn Oslo Airport Hotell, Gardermoen v/ Park Inn Oslo Airport Hotell, Gardermoen v/ Park Inn Oslo Airport Hotell, Gardermoen 9. og i Midt-Norge Tor Åm Prosjektdirektør Helse- og Omsorgsdepartementet Anne Cathrine Svenning Seniorrådgiver Nasjonalt nettverk Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 1 vedlegg: Tromsø kommunes gjennomgang knyttet til utskrivningsklare pasienter Til stede: Daniel Haga Tone Løken Rolf Windspoll Christer B. Frantzen Helse Midt RHF Fylkesmannen i Oslo/Akershus Helsedirektoratet Fylkesmannen i Hordaland

5 5 Odd Sigurd Vegsund Eva Lian Guri Moen Lajord Jan Inge Tungesvik John Arve Skarstad Sigrid Askum Leena Stenkløv Gunvor Øfsti Helene Arholm Arne Sverre Dahl Trond Brattland Kari Skive Stuvøy Gunnar Bendixen Petter Øgar Tor Åm Anne Cathrine Svenning Ikke til stede: Knut Even Lindsjørn Thorgeir Hernes Monica Skjøld Johansen Oddvar Larsen Hans Stenby Fredrik Dalen Tennøe Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS Akershus/ Østfold KS Nord KS Agder Fylkesmann i Troms KS Fylkesmann i Sør-Trøndelag Helse Sør-Øst RHF KS Vest Molde kommune Tromsø kommune Hurum kommune KS Midt Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonalt nettverk Helse Sør-Øst RHF Arbeids- og Velferdsdirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Helse Nord RHF Helse Vest RHF Kunnskapsdepartementet Referent: Anne Cathrine Svenning Kopi: Bjørn Inge Larsen Ragnar Hermstad Jan Vaage Helga Arianson Petter Schou Svein Steinert Helse- og omsorgsdepartementet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Oslo/ Akershus Fylkesmannen i Troms

6 Nasjonalt nettverk

7 Endringer i befolkningen 8 Folketall Folketall

8 Endringer i befolkningen år år år år 7-79 år 8 år eller eldre

9 18 Antall personer Antall

10 35 Befolkningsøkning Antall

11 Aksetittel 45 Institusjonsplasser og omsorgsboliger Institusjonsplasser Omsorgsboliger

12 25 Antall 8-9 som får langtidsplass 2 15 Antall

13 35 Antall 9+ som får LTS Antall

14 6 Andel 9-åringer som får langtidsplass Andel i %

15 18 Antall tjenestemottakere SPP Antall

16 25 Antall tjenestemottakere 9+ HSP 2 15 Antall

17 46 HSP

18 25 HSP

19 5 Antall mottakere SPP SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI

20 4 Befolkningsutvikling Folketall Befolkningsfremskrivning

21 5 Sammenligning framskrivning 26 med reell vekst Framskrivning 26 (+7) Reelle tall

22 5 Andel pasienter med liggetid < 1 år Andel

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Pstbks 4710 Sluppen, 7468 Trndheim Sentralbrd: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefn Vår dat Vår ref. (bes ppgitt

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Aktuelt som godt eksempel Andre kilder, lokale

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-17/305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT 040612 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 19.10.2010 INNKALLING

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 23.11.12 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer