Produktbeskrivelser. Best på kontraktsgarantier og forsikringer for håndverksbedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktbeskrivelser. Best på kontraktsgarantier og forsikringer for håndverksbedrifter"

Transkript

1 Produktbeskrivelser Best på kontraktsgarantier og forsikringer for håndverksbedrifter

2

3 Kontraktsgarantier og forsikringer for håndverksbedrifter INNHOLD Hvem er vi? 2 Noe å tenke på 3 Hva gjør du ved skade? 4 Garantier 6 Bedriftsforsikringer Alminnelig ansvar 7 Byggherreansvarsforsikring 8 Styreansvarsforsikring 8 Bygge-/anleggsforsikring 9 Bygg under oppføring 10 Næringslivsforsikring 10 Maskinforsikring EDB-anlegg 11 Huseier næringsliv 11 Bil og arbeidsmaskin 11 Yrkesskadeforsikring 12 Fritidsulykkeforsikring 13 Gruppelivsforsikring 14 Uførekapital Kritisk sykdom 14 Helseforsikring 15 Sykelønnsforsikring 16 Sykeavbruddsforsikring Spør oss om FORSIKRING det lønner seg Kollektiv ulykke 17 Reiseforsikring Forsikringer 18 for: Privatforsikringer 19 Skaff deg en forsikringspartner med bransjekunnskap! Vi har spesialtilpassede dekninger og kontraktsgarantier for din bedrift! Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i vilkår eller forsikringssummer.

4 Hvem er vi? Byggmesterforsikring AS er et selskap som administrerer forsikringer og garantier for håndverksbedrifter. Vi ble etablert i mai 2003 og holder til på grensen mellom Ski- og Ås kommune. Vårt formål er å fremskaffe best mulige forsikringer og garantier for våre kunder. Vi satser med tyngde på gode produkter og best service i markedet. Hvorfor Byggmesterforsikring? Fordi vi kan entreprenørbransjen og bygger kompetansen i selskapet på forsikrings- og garantiløsninger basert på behovet til håndverksbedrifter. Vi kan byggeplass og kjenner både behovet og de spesielle utfordringene! Norges kanskje eneste leverandør av både skadeforsikring og kontraktsgarantier! Har du forsøkt å spørre din nåværende forsikringsforbindelse hva de kan når det gjelder kontrakter som for eksempel byggblankett 8406 eller 3425? Spør videre hva som er viktig å ivareta i organiseringen av entreprisen sett fra et risiko- og forsikringsperspektiv. Eller hvilke krav som gjelder til kontraktsgarantier for akkurat denne spesielle kontrakten? Slike spørsmål får du rådgivning om og svar på - hos oss! Sammenligninger viser at våre tilbud er svært konkurransedyktige i markedet. Byggmesterforsikring AS kan ha ulike leverandører (forsikringsselskap), men alle henvendelser om poliser, endringer, vilkår og skader skjer gjennom Byggmesterforsikring AS. Du har alltid ett telefonnummer å ringe Du blir aldri satt i irriterende ventekøer på telefon Du vil alltid kunne få snakke med samme person som sist (dersom du ønsker det) 2

5 Noe å tenke på Alle bedrifter har behov for å forsikre seg mot uønskede hendelser og situasjoner. Å tegne forsikring er å flytte ansvar fra egen bedrift/person over til et selskap (kollektivet). Hver enkelt bedrift bør derfor nøye overveie hvor stor risiko man er villig til å ta. For å imøtekomme de som ønsker å senke kostnadene mot selv å ta større risiko er det mulig å differensiere egenandel på de enkelte dekningene. Enkelte forsikringer er lovpålagt mens andre er frivillige. Husk at manglende forsikringsdekning kan føre til fullstendig katastrofe for både bedriften og daglig leder/styret dersom det store uhellet rammer en. Ut fra hensynet til bedriften, eier og ansatte vil vi derfor anbefale alle bedrifter en minste pakkeløsning av forsikringer: Ansvarsforsikring Bygge-/anleggsforsikring Lovpålagt yrkesskadeforsikring Utvidelse ménerstatning 0-14 % Fritidsulykke (for å dekke bl. a. reise til og fra byggeplass m.m.) Kontraktsgarantier i form av forsikringsløsning Mange vil ha forsikringsbehov utover dette (biler, eiendom, varelager m.m.). Den enkelte bedrift vil alltid ha behov for en tilpasset forsikringsløsning. Videre følger informasjon om hva du gjør ved skade samt beskrivelser av typiske produkter for en håndverksbedrift. 3

6 Hva gjør du ved skade? Følgende skader skal meldes til politiet: Brann, innbrudd, tyveri, hærverk og ran. Tingskade Hvem skal varsles? Skaden skal varsles direkte til Byggmesterforsikring AS. Skademelding finner du på vår hjemmeside bmf.no Skademelding sendes direkte til Byggmesterforsikring AS sammen med annen relevant informasjon, dvs. kvitteringer osv. E-post for skadehenvendelser: Kjøretøy Hvem skal varsles? Skaden skal alltid meldes til Byggmesterforsikring AS. Tyveri, brann og redning Skademelding finner du på vår hjemmeside bmf.no Glasskade Verkstedet har skademelding som kunden fyller ut og verkstedet sender inn til oss. Vi har rabattavtaler med Ruterknekt, Hurtigruta Carglass og Riis bilglass, så ved å velge en av disse hjelper du oss med å holde kostnadene, og derved premier, nede. Ved andre skader (kollisjon) benyttes standardskjema som skal finnes i alle biler. E-post for skadehenvendelser: Alarmtelefon Ved kritisk skade der du må ha hjelp utenfor kontortid har vi opprettet alarmtelefon:

7 Personskade Hvem skal varsles? Skaden skal varsles direkte til Byggmesterforsikring AS. Skademelding finner du på vår hjemmeside bmf.no Skademelding sendes direkte til Byggmesterforsikring AS sammen med annen relevant informasjon, dvs. kvitteringer osv. E-post for skadehenvendelser: Spesielt for yrkesskade Skader der det er nødvendig med medisinsk behandling eller som medfører arbeidsuførhet skal i tillegg meldes til NAV, se Dersom yrkesskaden medfører alvorlig skade eller død skal den også meldes til Arbeidstilsynet og politiet. Helseforsikring All behandling må forhåndsgodkjennes av Vertikal Helseassistanse AS. Henvendelser rettes til: Vertikal Helseassistanse AS Adresse: Postboks 193, Skøyen 0212 Oslo Telefon: Faks: E-post: eller via Reise Hvem skal varsles? Skaden skal varsles direkte til Byggmesterforsikring AS. Skademelding finner du på vår hjemmeside bmf.no Skademelding sendes direkte til Byggmesterforsikring AS sammen med annen relevant informasjon, dvs. kvitteringer osv. E-post for skadehenvendelser: Kritiske reiseskader meldes til: SOS International (alarmsentral) i København på telefon: (+45) eller til e-post: Internettside: 5

8 Garantier Kontraktsgarantier Alle entreprenører som utfører arbeid etter Bustadoppføringslova, med kontraktssum på over 2G inkl. mva, er pålagt å stille en økonomisk garanti overfor byggherren (bustadoppføringslova 12). Garantien skal sikre byggherren i tilfelle entreprenører går konkurs, slik at han får rettet eventuelle feil og mangler eller ferdigstilt prosjektet. Forbruker har krav på garanti fra tidspunkt for underskrift av kontrakt til 5 år etter overlevering. Forskuddsgaranti I de tilfeller entreprenøren fakturerer forskudd, for eksempel ved kontraktsinngåelse, skal han stille garanti for forskuddet. Når entreprenøren sitter på hjemmelen til grunnen og selger før ferdigstillelse må han også stille forskuddsgaranti dersom deler av salgssummen tas ut i byggeperioden. Tradisjonelt har denne garantien blitt stilt i bank, men banken krever motgaranti eller låsing av kapital, noe som får konsekvenser for bedriftens likviditet. Ved å kjøpe produktet som en forsikring slipper bedriften å binde opp midler. Man betaler kun et engangsbeløp, og det er ingen gebyrer eller faste årlige kostnader. Søknad og tilbud Man søker om garanti via et skjema på vår hjemmeside Så snart det er gjort en økonomisk vurdering av bedriften, sendes tilbud med engangspremie for hele garantiperioden. Garantidokumenter Etter at tilbudet er akseptert utstedes garantidokumentet og sendes etter avtale. Kredittramme For å få garanti som forsikring stilles det krav til den enkelte bedrifts økonomi, og det er bedriftens kredit-rating som legges til grunn for vurderingen. På bakgrunn av dette settes det en ramme som sier hvor mye forsikringsselskapet kan garantere for til en hver tid. For bedrifter som er kunder hos Byggmesterforsikring fra før, vil også historikk bli lagt til grunn. Kredittvurdering og vurdering av ramme gjøres kontinuerlig. Forsikringsgiver er Gable Insurance AG. 6

9 Alminnelig ansvarsforsikring Årsforsikring for entreprenøransvar er lovpålagt (bustadoppføringsloven). Forsikringen gjelder erstatningsansvar for forvoldt skade og dekker skade under utøvelse av byggevirksomhet. Med skade menes: Personskade, dvs. skade, død eller sykdom påført en annens person (gjelder ikke egne ansatte) Tingskade, dvs. tap av - eller fysisk skade påført en annens løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom Forsikringssum er 150G Vær oppmerksom på: Det gjelder spesielle egenandeler og sikkerhetsforskrifter for varme arbeider, sandblåsing og sprøytemaling m.m. Sikrede plikter å sørge for at underentreprenørene tegner egen gyldig ansvarsforsikring. Følgende forhold er ikke dekket av forsikringen: Rent formuestap Ansvar for skade på egne kontraktsarbeider Ansvar ovenfor eget konsern eller selskap der sikredes daglige leder, styremedlemmer eller familier har minst 50 % eierinteresse Graving og sprengningsarbeid Prosjektering Premie er basert på bedriftens brutto omsetning eksklusive merverdiavgift. 7

10 Byggherreansvarsforsikring Byggherreansvarsforsikring dekker den sikredes (byggherrens) rettslige erstatningsansvar som byggherre for det byggeprosjekt som er angitt i forsikringsbeviset. Byggherreansvarsforsikring tilbys til kunder av Byggmesterforsikring AS som driver utbygging i egen regi for salg eller for eget bruk. Forsikringssum er begrenset til 10 millioner kroner. For tingskader som skyldes gravings-, pelings-, sprengnings- (herunder bruk av ekspanderende masse), spuntings- eller rivingsarbeid er likevel samlet erstatningsplikt begrenset til kr. 2,0 millioner kroner. Vi anbefaler alle byggherrer å vurdere å tegne byggherreansvarsforsikring. Premie er basert på byggets verdi inkludert merverdiavgift og forsikringstiden. Styreansvarsforsikring Styreansvarsforsikring er en formueskadeforsikring som tilbys aksjeselselskaper som er totalkunder i Byggmesterforsikring AS. Alternative forsikringssummer er 2,0 eller 5,0 millioner kroner. Hvem er dekket (sikrede): Forsikringen dekker tidligere/nåværende og fremtidige styremedlemmer/varamedlemmer og daglig leder/adm. dir. Hva dekker forsikringen: Erstatningskrav som fremsettes mot sikrede i forsikringsperioden og begrunnes med handling foretatt mens forsikringen var i kraft. Erstatningskrav som skyldes handlinger foretatt de siste to årene før forsikringen trådte i kraft hvis kravet ikke tidligere var kjent eller kan dekkes av tidligere forsikring i annet selskap. Hvorfor tegne styreansvarsforsikring: Hvert enkelt styremedlem har et ubegrenset personlig ansvar i forhold til potensielle erstatningskrav. Saksomkostninger ved søksmål (også uberettiget) dekkes. Styreansvarsforsikring er ikke skattepliktig for styremedlemmet og kostnaden er fradragsberettiget for virksomheten. Vi anbefaler alle aksjeselskaper å vurdere å tegne styreansvarsforsikring. Ved forespørsel må virksomheten fylle ut et spørreskjema før eventuelt tilbud kan gis. Premie er basert på forsikringssum og virksomhetens omsetning. 8

11 Bygge- og anleggsforsikring Årsforsikring for prosjekter, verktøy og utstyr, materialer og kontorutstyr. Forsikringssum settes av forsikringstaker ut fra verdien av største kontrakt i løpet av forsikringsåret. Forsikringen gjelder nybygg, rehabilitering, ombygging og reparasjon. Forsikringen gjelder fra kontraktsarbeidet påbegynnes til overlevering eller, dersom man bygger i egen regi, til byggets ferdigstillelse (gjelder ikke salgsperiode etter ferdigstillelse). Vær oppmerksom på at avbrudd ikke er dekket. Hva dekkes? Arbeider utført for forsikringstakers egen regning og risiko og utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for Brann, tyveri og hærverk Nødvendige merutgifter (riving, rydding, lagring, prisstigning m.m.) Naturskade Materialer og utstyr til bygget losset på byggeplass Arbeider utført og bekostet av byggherren (begrenset i hht. vilkår) Tilvalg kan velges for: Egne materialer på fast lagersted Transport av materialer, verktøy og utstyr Maskiner, verktøy og utstyr og tilsvarende oppbevart i bil Brakker, boder og tilsvarende Kontorutstyr Ansattes tøy og effekter med inntil kr pr. ansatt Forsikringssummer avtales for den enkelte dekning. Premie er basert på bedriftens brutto omsetning eksklusive merverdiavgift i forsikringsåret. Sammenliknet med de fleste konkurrerende selskaper er dette en unik forsikringsdekning! 9

12 Bygg under oppføring - enkeltprosjekt Når bedrifter bygger for seg selv (firmahytte, kontorbygg, osv.) går ofte verdien av bygget ikke inn i omsetningen. I slike tilfeller må det tegnes forsikring for bygg under oppføring - enkeltprosjekt. I tilfeller der et bygg under oppføring splittes opp i mange delentrepriser kan det være fornuftig å tegne en felles bygg under oppføringsforsikring for hele bygget. Entreprenøren kan gjøre dette på vegne av byggherren eller byggherren kan ordne slik forsikring selv. Forsikringssummen beregnes ut fra type bygning og areal. Hva dekkes? Brann, vann, tyveri/hærverk og andre plutselige og uforutsette skader Materialer som er levert/losset på forsikringsstedet Nødvendige merutgifter (rivning, rydding, lagring, prisstigning m.m.) Naturskade Tilvalgforsikring Det må tegnes tilleggsforsikring for eventuelle maskiner, inventar og løsøre Vi anbefaler sterkt at det i tillegg tegnes egen Byggherreansvarsforsikring Ved ferdigstillelse skal bygg under oppføringsforsikringen avløses av en ordinær huseierforsikring. Forsikringstaker må melde fra så snart bygget er ferdig eller tas i bruk. Næringslivsforsikring Næringslivsforsikring er i utgangspunktet en brann-, vann- og innbrudds-/ tyveri-forsikring for bedriftens varer, maskiner og løsøre. Forsikringen kan også dekke avbrudd, maskinskade, spesielle verdigjenstander m.m. Forsikringsbeviset angir nærmere hva som er dekket. Kunden fastsetter forsikringssum ut fra gjenanskaffelsesverdi. Forsikringsformen er 1. risiko (inntil forsikringssum). NB! Mange små bedrifter vil allerede være tilstrekkelig dekket gjennom bygge- og anleggsforsikringens tilvalgsdekninger for de ulike områdene (gjelder ikke avbrudd). Premie fastsettes ut fra forsikringssum, byggematerialer og brannrisiko. 10

13 Maskinforsikring EDB-anlegg Forsikringen omfatter EDB-utstyr som er spesifisert i forsikringsbeviset og som forsikringstakeren eier, bærer risikoen for eller uttrykkelig har påtatt seg å forsikre. EDB-utstyr som anskaffes i forsikringstiden med inntil 30 % av forsikringssummen er medforsikret. Merkostnader i inntil 12 måneder til rekonstruksjon av data og programvare lagret på lagringsmedia med inntil kr Gjelder ikke bærbare PCer. Selskapet svarer for skade på eller tap av det forsikrede utstyr ved plutselige og uforutsette fysiske hendelser. Forsikringssum oppgis av forsikringstakeren. Forsikringsformen er 1. risiko (inntil forsikringssum). Premie fastsettes ut fra forsikringssum. Huseier - næringsliv Huseier Næringsliv er en tradisjonell bygningsforsikring med tilpasning for næringsbygg. Brann-, vann- og innbrudd/hærverksskade er hoveddekningene, men husleietap og huseieransvar er også eksempler på hva forsikringen dekker. Produkt og vilkår er revidert og generelt forbedret fra Mange av dekningene har fått betydelig høyere forsikringssummer, blant annet gjelder det ryddingsutgifter. I tillegg er dekningen miljøfiendtlige rester inkludert i forsikringen. Forsikringsformen kan være 1. risiko eller fullverdi utregnet etter type bygg, bygningsmaterialer, areal og volum. Premie fastsettes ut fra forsikringssum, bygningsmaterialer og brannrisiko. Bil og arbeidsmaskin Bil- og kjøretøyforsikring tilbys for de aller fleste typer kjøretøy. Innenfor området inngår også tilhengere, arbeidsmaskiner, traktorer osv. Vi har vanlig bonussystem, variable kjørelengder og variable egenandeler. Du kan dekke dine biler og arbeidsmaskiner hos oss enten du eier eller leaser dem. Har du 5 biler eller fler, og ønsker er enklere måte å administrere bilforsikringene dine på, kan vi også tilby flåteavtale for kjøretøy. Dekningene oppleves som meget fleksible, og vi forsikrer allerede en stor mengde kjøretøy fordelt over hele Norge. Spør oss, kanskje du får en positiv overraskelse! Tilslagsprosenten på tilbudene er ca 75 %, hvilket signaliserer at vi er sterkt konkurransedyktige på pris. 11

14 Yrkesskadeforsikring (lovpålagt) Yrkesskadeforsikringen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen gjelder for forsikrede som er ansatt hos forsikringstaker på det tidspunkt skaden eller sykdommen konstateres. Det gjelder spesielle regler for utregning av de ulike erstatningene avhengig av inntekt, alder og grad av medisinsk invaliditet mellom 15-og 100 %. Ytelser ved yrkesskade/yrkessykdom Ved skade/sykdom som medfører ervervsuførhet eller mén: Faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunkt erstattes Tap i fremtidig erverv erstattes (22 30G) Ménerstatning v/minst 15 % medisinsk invaliditet erstattes. Lovpålagt forsikring Dekker inntil 4,5G i ménerstatning Merutgifter frem til oppgjørstidspunkt erstattes Fremtidige merutgifter erstattes Dødsfallerstatning (15G) Erstatning til ektefelle eller samboer Erstatning til barn under 20 år Erstatning til andre enn ektefelle, samboer og barn når disse ble forsørget av avdøde Utgifter forbundet med dødsfall: 0,5G OBS! Gjelder ikke til og fra arbeid (fritid). Utvidelser Frivillig yrkesinvaliditet: Yrkesskade-/sykdomsforsikringens område for ménerstatning kan utvides til også å gjelde 0-14 % medisinsk invaliditet Videre er det for totalkunder mulig å utvide mén-/dødsfall-erstatning opp til 30G Premie fastsettes ut fra fareklasse for yrkesgruppe og ønsket forsikringsnivå. 12

15 Fritidsulykkeforsikring Fritidsulykke består av tilleggsdekninger som bygger på yrkesskade-forsikringen. Tilleggsdekningene består av: Annen ulykkesskade enn yrkesskade (fritidsulykke) Utvidelse av annen ulykkesskades område for ménerstatning til også å gjelde 0 14 % medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder for forsikrede som er ansatt hos forsikringstaker på det tidspunkt skaden konstateres. Det gjelder spesielle regler for utregning av de ulike erstatningene avhengig av inntekt, alder og grad av medisinsk invaliditet. Ytelser ved annen ulykke enn yrkesskade Ved ulykkesskade som medfører ervervsuførhet eller mén Faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunkt erstattes Tap i fremtidig erverv erstattes (22 30G) Ménerstatning (inntil 4,5G) Merutgifter frem til oppgjørstidspunkt erstattes Fremtidige merutgifter erstattes Dødsfallerstatning (15G) Erstatning til ektefelle eller samboer Erstatning til barn under 20 år Utgifter forbundet med dødsfall: 0,5G Videre er det for totalkunder mulig å utvide mén-/dødsfallerstatning opp til 30G. 13

16 Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring er en dødsrisikoforsikring arbeidsgiver kan tegne til fordel for sine arbeidstakere. Dette innebærer at forsikringssummen utbetales som en engangsutbetaling skattefritt til de etterlatte ved dødsfall i forsikringstiden, uansett årsak. Dødsfallerstatning erstattes med 5-, 10-, 15-, 20-, 25- eller 30G til fylte 50 år. Deretter nedtrappes erstatningen med 5 % hvert år til fylte 60 år. Fra fylte 60 år utgjør erstatningen 50 % av forsikringssummen. Uførekapital Uførekapital er en dekning som kan tilknyttes gruppelivsforsikring, men den kan også tegnes separat. Denne vil gjelde ved uførhet som skyldes både skader og sykdom. Uføredekningens størrelse er knyttet til forsikringssummene for gruppeliv og utgjør maksimalt 80 % av dødsrisikoforsikringen før fylte 25 år. Deretter reduseres uførekapitalerstatningen med 2 % pr. år. I praksis vil dette si at uførekapitalen kan tegnes for forsikringssummene 4-, 8-, 12-, 16-, 20- eller 24G. Kritisk sykdom Kritisk Sykdomsforsikring er en forsikring som kan gi deg en engangsutbetaling dersom du blir rammet av visse alvorlige sykdommer. Forsikringen er etablert for å kunne gi deg og din familie økonomisk trygghet. Kritisk Sykdomsforsikring skal gi deg økonomisk handlefrihet ved alvorlig sykdom slik at du skal kunne bruke kreftene til å bekjempe sykdommen og bli frisk, og ikke bekymre deg for familieøkonomien. Vi anbefaler derfor Kritisk Sykdomsforsikring uavhengig av om du har forsørgeransvar eller ikke. Kritisk Sykdomsforsikring dekker positivt nevnte alvorlige sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft. Dette er sykdommer som kan ramme oss alle og erfaring viser at det ofte kan ta litt tid før en som blir rammet klarer å komme tilbake i inntektsgivende arbeid. Kritisk Sykdomsforsikring kan tegnes av privatpersoner mellom 16 og 60 år som er fast bosatt i Norge og medlem i Norsk Folketrygd. Helseerklæring må fylles ut og sendes oss. 14

17 Helseforsikring (forsikringen alle burde ha) I samarbeid med Vertikal Helseassistanse tilbyr vi helseforsikring. Dette er en forsikringsdekning som er særlig aktuell for bedriftens nøkkelpersonell som er vanskelige å erstatte på kort tid med vikar e.l. Forsikringen har to hovedelementer: Veiledning og råd knyttet til alle helserelaterte spørsmål Helseforsikring uten krav til helseattest for det enkelte medlem og ingen prisdifferensiering på alder, kjønn eller livsstil. Noen stikkord om vår helseforsikring: Garantert spesialistkonsultasjon innen 10 virkedager Garantert operasjon/behandling innen 10, 20 eller 28 virkedager Rehabilitering etter behandling Transport til og fra behandlingssted Veiledning innen helserelaterte spørsmål assistansetelefon Ingen begrensninger innen diagnoser Kostnadsdekning for alle utgifter knyttet til behandling, rekonvalesens og transport Egen sykepleier som følger deg opp før, under og etter behandling Kun syv unntak bestående av: Transplantasjoner, kjønnsskifte, sterilisering, behandling relatert til barnløshet/graviditet, tannbehandling, oppretting av arvelige misdannelser og kosmetisk kirurgi og definerte operasjonsbehov oppstått innen de tre siste årene før avtalen inngås. Premie fastsettes ut fra ønsket garantitid for operasjon/behandling, der alternativene er 10, 20 eller 28 virkedager. Det er også mulig å tegne følgende tilleggsdekninger: Utvidet avtale fysioterapi, kiropraktor, osteopat, naprapat og manuell terapeut. Utvidet avtale psykolog * Utvidet avtale krisepsykiatri * Utvidet avtale rusavhengighet * * Kun til bedrifter over 10 ansatte. Markedets beste produkt/premie innen helseforsikring! 15

18 Sykelønnsforsikring Sykelønnsforsikringen tegnes av bedriften for navngitte ansatte med lønn høyere enn 6G, eller for næringsdrivende som ønsker å forsikre tap i inntekt som følge av sykdom. Erstatningen utbetales til den forsikrede via arbeidsgiver som foretar skattetrekk. Sykelønnsforsikring gir erstatning for differansen mellom Folketrygdens ytelse og faktisk lønn når sykdom eller ulykkesskade forårsaker hel % - arbeidsuførhet. For delvis arbeidsuførhet betales ikke erstatning. Det betales heller ikke erstatning for dødsfall eller varig invaliditet. Forsikringen kan tegnes med 16, 30, 60 eller 90 dagers karenstid. Maksimal erstatning er 365 dager inklusive karenstid. Ved nytegning (dvs. at firmaet ikke tidligere har hatt sykelønnsforsikring) gjelder en innledende karenstid på 30 dager. Forsikringen kan tegnes av personer opp til fylte 67 år. Sykeavbruddsforsikring Sykeavbruddsforsikring kan tegnes av næringsvirksomheter for navngitte ansatte nøkkelpersoner. Forsikringen dekker en avtalt dagpenge-erstatning til bedriften når sykdom eller ulykkesskade rammer den forsikrede og forårsaker hel % - arbeidsuførhet. For delvis arbeidsuførhet betales ikke erstatning. Det betales heller ikke erstatning for dødsfall eller varig invaliditet. Premie fastsettes ut fra ønsket beløp pr. dag og karensvarighet på 16, 30, 60 eller 90 dagers varighet. Maksimal erstatning er 365 dager inklusive karenstid. 16

19 Kollektiv ulykke Kollektiv ulykkesforsikring er en forsikring som kan tegnes på nærmere avtalte grupper innen bedriften. For eksempel for ledelsen, snekkere, kontoransatte eller lærlinger. Forsikringen gir erstatning ved død eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke, og man kan velge mellom fritids- eller heltidsdekning. Forsikringen opphører for de forsikrede når de trer ut av gruppen det er tegnet forsikring for, eller ved første hovedforfall etter de forsikrede fyller 75 år. Ved fylte 70 år er forsikringssummen begrenset til kr ved dødsfall og kr ved livsvarig invaliditet. Premiens størrelse vil avhenge av valgte forsikringssummer, antall personer og hvilke aktiviteter som skal omfattes av forsikringen. Disse opplysningene fremkommer av forsikringsbeviset. Det er viktig å merke seg at risikoaktiviteter ikke omfattes av standardforsikringen. Dekning for enkelte av disse risikoaktivitetene kan man eventuelt kjøpe som tilleggsdekning. 17

20 Reiseforsikring Tjeneste og ferie/fritidsreiseforsikring for den ansatte med ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Reiseforsikringen dekker: Reisevarighet 60 dager Avbestilling Forsinkelse Reisegods Reisesyke Ulykke Ansvar Rettshjelp Eksempler på standarddekninger: Dekningsbeskrivelse Forsikringssum Reisegods per person/familie kr / Forsinket reisegods fritidsreise etter 4 timer kr per person Rettshjelp kr Reiseansvar kr Reisesyke, medisinske utgifter Reisesyke, hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Reiseulykke v/død kr Reiseulykke v/med. Invaliditet kr Reiseulykke v/død, barn kr Reiseulykke v/med. Invaliditet, barn kr Avbestillingsforsikring per person/familie kr / Egenandeler: Ulykke (gjelder behandlingsutgifter) kr Ansvar kr Rettshjelp kr Andre dekninger kr. 0 18

21 Spør oss om FORSIKRING det lønner seg Privatforsikringer tilbys personer tilknyttet våre bedriftskunder INNHOLD Privatforsikringer Huseier villa/fritidsbolig 20 Innboforsikring 20 Bygg under oppføring 21 Byggherreansvarsforsikring 21 Bil og andre kjøretøy 22 Båt 22 Reiseforsikring 23 Barne- og ungdomsforsikring 24 Ulykke 25 Kritisk sykdom Forsikringer for: Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i vilkår eller forsikringssummer. 19

22 Huseier - villa og fritidsbolig Huseier villa og fritidsbolig er en tradisjonell bygningsforsikring med tilpasning for privatmarkedet. Brann-, vann- og innbrudd/hærverksskade er hoveddekningene. Forsikringsformen kan være 1. risiko eller fullverdi utregnet etter type bygg, bygningsmaterialer, areal og volum. Premie fastsettes ut fra forsikringssum, bygningsmaterialer og brannrisiko. Sopp og råte er mulig tilleggsdekning. Innboforsikring Innboforsikring er i utgangspunktet en brann-, vann- og innbrudd/tyveriforsikring for innbo og løsøre. Forsikringen kan også dekke spesielle verdigjenstander med mer. Forsikringsbeviset angir nærmere hva som er dekket. Kunden fastsetter forsikringssum ut fra gjenanskaffelsesverdi. Forsikringsformen er 1. risiko. Premie fastsettes ut fra forsikringssum, bygningsmaterialer og brannrisiko. 20

23 Bygg under oppføring - enkeltprosjekt Private byggherrer kan tegne bygg under oppføringsforsikring for hele bygget. Dette er særlig viktig i de tilfeller byggherren leverer stor egeninnsats eller at byggherren benytter flere forskjellige entreprenører. I slike tilfeller overtar byggherren ofte arbeider underveis og utførte arbeider blir ofte stående uten forsikring. Forsikringssummen beregnes ut fra type bygning og areal. Hva dekkes? Brann, vann, tyveri/hærverk og andre plutselige og uforutsette skader. Materialer som er levert/losset på forsikringsstedet Nødvendige merutgifter (rivning, rydding, lagring, prisstigning m.m.) Naturskade Tilvalgforsikringer Det må tegnes tilleggsforsikring for eventuelle maskiner, inventar og løsøre Vi anbefaler sterkt at det i tillegg tegnes egen Byggherreansvarsforsikring Ved ferdigstillelse skal bygg under oppføringsforsikringen avløses av en ordinær huseierforsikring. Forsikringstaker må melde fra til forsikringsselskapet så snart bygget er ferdig eller tas i bruk. Byggherreansvarsforsikring Byggherreansvarsforsikring dekker den sikredes (byggherrens) rettslige erstatningsansvar som byggherre for det byggeprosjekt som er angitt i forsikringsbeviset. Byggherreansvarsforsikring tilbys til kunder av Byggmesterforsikring AS som driver utbygging i egen regi for salg eller for eget bruk. Forsikringssum er begrenset til 10 millioner kroner. For tingskader som skyldes gravings-, pelings-, sprengnings- (herunder bruk av ekspanderende masse), spuntings- eller rivingsarbeid er likevel samlet erstatningsplikt begrenset til kr. 2,0 millioner kroner. Vi anbefaler alle byggherrer å vurdere å tegne byggherreansvarsforsikring. Premie er basert på byggets verdi inkludert merverdiavgift og forsikringstiden. 21

24 Bil og andre kjøretøy Bil- og kjøretøyforsikring tilbys for de aller fleste typer kjøretøy. Innenfor området inngår også tilhengere, traktorer osv. Vi har vanlig bonussystem, variable kjørelengder og variable egenandeler. Du kan dekke dine kjøretøy hos oss enten du eier eller leaser dem. Vi tilbyr full fleksibilitet på dekningssiden, og i tillegg til lovpålagt ansvarsforsikring vil alltid fører- og passasjerulykkeforsikring være inkludert. Båt For båt er ikke ansvarsforsikring lovpålagt, men vi anbefaler det på det sterkeste. Uten ansvarsforsikring kan du bli stilt personlig ansvarlig for skader på ting eller personer. I tillegg til ansvarsdekning tilbys kasko og fører- og passasjerulykke. 22

25 Reiseforsikring Ferie/fritidsreiseforsikring med familiedekning (ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år). Reiseforsikringen dekker: Reisevarighet 60 dager Avbestilling Forsinkelse Reisegods Reisesyke Ulykke Ansvar Rettshjelp Eksempler på standarddekninger: Dekningsbeskrivelse Forsikringssum Reisegods per person/familie kr / Forsinket reisegods fritidsreise etter 4 timer kr per person Rettshjelp kr Reiseansvar kr Reisesyke, medisinske utgifter Ubegrenset Reisesyke, hjemtransport Ubegrenset Reiseulykke v/død kr Reiseulykke v/med. Invaliditet kr Reiseulykke v/død, barn kr Reiseulykke v/med. Invaliditet, barn kr Avbestillingsforsikring per person/familie kr / Egenandeler: Ulykke (gjelder behandlingsutgifter) kr Ansvar kr Rettshjelp kr Andre dekninger kr. 0 23

26 Barne- og ungdomsforsikring Mange norske barn er kun forsikret gjennom kollektive ordninger som utelukkende dekker konsekvenser av ulykker, ikke av sykdom. Av den grunn mener vi derfor at alle barn i stedet bør ha en individuell barneog ungdomsforsikring. Mange foreldre og foresatte tror at barna deres er godt nok dekket gjennom forsikringer tegnet av barnehagen, skolen eller idrettslaget. Ofte dekker disse forsikringene kun konsekvensen av ulykker og kan være begrenset i tid. For å ha en forsikring for barnet som gjelder hele døgnet, og som omfatter både ulykke og enkelte sykdommer, bør du kjøpe barne- og ungdomsforsikring. Det er langt større fare for at barn blir rammet alvorlig sykdom enn av ulykker. Du kan tegne vår barne- og ungdomsforsikring fra barnet er 3 måneder og opp til barnet fyller 16 år. Forsikringen kan opprettholdes frem til første hovedforfall etter fylte 26 år. Forsikringen dekker Varig medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke Varig ervervsmessig uførhet etter sykdom eller ulykke Utvalgte kritiske sykdommer Dødsfall Utvidet hjelpestønad Behandlingsutgifter Dagpenger ved sykehusopphold i inntil 1 år Ombyggingsomkostninger Barne- og ungdomsforsikringen tilbys i tre alternativer med forskjellig forsikringssummer Medisinsk invaliditet, sykdom og ulykke 10 G 20 G 25 G Ervervsuførhet 2 G 6 G 10 G Utvalgte sykdommer 2 G 4 G 5 G Utvidet hjelpestønad, maksimalt 5 G 5 G 10 G Ombygging av bolig 1 G 2 G 2 G Behandlingsutgifter 1 G 1 G 1 G Dødsfall 1 G 1 G 1 G Dagpenger ved sykehusopphold 233,- 350,- 467,- 24

27 Ulykke Individuell ulykkesforsikring er en forsikring som gir utbetaling ved skade som følge av ulykke, og man kan velge mellom fritids- eller heltidsdekning. Denne forsikringen kan være et supplement til en uførhet- og/eller livsforsikring, og kan tegnes for medisinsk invaliditet og dødsfall. Den kan også tegnes kun for medisinsk invaliditet eller kun for dødsfall. Forsikringen opphører for de forsikrede når de trer ut av gruppen det er tegnet forsikring for, eller ved første hovedforfall etter de forsikrede fyller 75 år. Ved fylte 70 år er forsikringssummen begrenset til kr ved dødsfall og kr ved livsvarig invaliditet. Premiens størrelse vil avhenge av valgte forsikringssummer, antall personer og hvilke aktiviteter som skal omfattes av forsikringen. Disse opplysningene fremkommer av for-sikringsbeviset. Det er viktig å merke seg at risikoaktiviteter ikke omfattes av standardforsikringen. Dekning for enkelte av disse risikoaktivitetene kan man eventuelt kjøpe som tilleggsdekning. Kritisk sykdom Kritisk Sykdomsforsikring er en forsikring som kan gi deg en engangsutbetaling dersom du blir rammet av visse alvorlige sykdommer. Forsikringen er etablert for å kunne gi deg og din familie økonomisk trygghet. Kritisk Sykdomsforsikring skal gi deg økonomisk handlefrihet ved alvorlig sykdom slik at du skal kunne bruke kreftene til å bekjempe sykdommen og bli frisk, og ikke bekymre deg for familieøkonomien. Vi anbefaler derfor Kritisk Sykdomsforsikring uavhengig av om du har forsørgeransvar eller ikke. Kritisk Sykdomsforsikring dekker positivt nevnte alvorlige sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft. Dette er sykdommer som kan ramme oss alle og erfaring viser at det ofte kan ta litt tid før en som blir rammet klarer å komme tilbake i inntektsgivende arbeid. Kritisk Sykdomsforsikring kan tegnes av privatpersoner mellom 16 og 60 år som er fast bosatt i Norge og medlem i Norsk Folketrygd. Helseerklæring må fylles ut og sendes oss. 25

28 Best på kontraktsgarantier og forsikringer for håndverksbedrifter Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat eller gjennomgang av din bedrifts forsikringer og/eller kontraktsgarantier. Vi tilbyr stadig flere nye produkter! Sjekk ut vår hjemmeside for mer informasjon eller kontakt oss på tlf eller Nordbyveien Ski - Telefon Telefaks

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer 2017

Ledernes medlemsforsikringer 2017 Ledernes medlemsforsikringer 2017 Personforsikringer Obligatoriske og frivillige Ledernepakken nå inkludert Kritisk sykdomsforsikring! Andre kollektive medlemsforsikringer Frivillige, kollektive forsikringer

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Kollektive personforsikringer

Kollektive personforsikringer Kollektive personforsikringer for Bondelagets medlemmer Velkommen til Bondelagets Personforsikringskontor Norges Bondelag og Landbruksforsikring etablerer nå Bondelagets Personforsikringskontor og lanserer

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER 1.1 Yrkesskadeforsikring 1.1.1 Omfang Forsikringer i henhold til "Lov om yrkesskadeforsikring" for personer som kommunen har et arbeidsgiveransvar for.

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 3 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Foto: Inn på tunet Trøndelag SA Inn på tunet hvordan sikre idyllen? Gårdstunet i utgangspunktet en produksjonsarena for næringsvirksomhet Forsikring i et livsløpsperspektiv

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

PERSONFORSIKRINGER Kværner

PERSONFORSIKRINGER Kværner PERSONFORSIKRINGER Kværner Gjelder fra 1.6.2016. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 Formål... 3 Hvem er med i forsikringen... 3 Skattemessige forhold... 3 Forenklet sammendrag av personforsikringen:...

Detaljer

NFFs forsikringer 2010

NFFs forsikringer 2010 NFFs forsikringer 2010 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 3 Barneforsikring 5 Innboforsikring 6 Reiseforsikring 6 Studentforsikringer 6 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2017

Forskerforbundets forsikringer 2017 Forskerforbundets forsikringer 2017 2 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer