ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010"

Transkript

1 1 Oranger Iérettsforening, J-[åné6affavtfe1ngen )frsmøte &120.00, Orkfafiaffen ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2009 Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen

2 -2- Or&anger Ibettsforening, Jfåné6atTavde1ngen Arsmøte &(20.00, Or&(afiaffen Saksliste; Åpning Godkjenning av moteinnkalling Godkjenning av saksliste Valg av moteleder Valg av referent Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll Årsberetninger Regnskap 2009 Budsjett 2010 Valg Avslutning

3 Oranger Ibettsforening, J-(ånd6affavdefingen Jirsmøte k,ç20.00, Orkjafiaffen Åpning Leder ønsket velkommen. Årsmøtet annonsert i ST fredag 29.januar &odkjenning av møteinnkalling Vedtak: uten anmerkninger Vedtatt Godkjenning av saksllste Vedtak: uten anmerkninger Vedtatt Valg av møteleder Forslag p8 øyvind Togstad Vedtak: Årsmøtet velger øyvind Togstad til møteleder Valg av Forslag p8 Tove EIi Larsson Vedtak: Årsmøtet velger Tove Eli Larsson til referent referent Valg av to medlemmer til 8 underskrive protokoll Forslag p8 Halivard Erlandsen og Thomas Nordahi Pedersen Vedtak: Årsmøtet velger Halivard Erlandsen og Thomas Nordahi Pedersen til 8 underskrive protokoll

4 -4- Or(anger Iérettsforening, J{ånæf6affavée(ingen j lrsmøte &C20.00, Orkfafiaffen Årsberetning fra styret Styret i OIF Handball har i siste periode bestått av; øyvind Togstad - Styreleder Rune Karisen - Leder Marked/økonomi Goute Hoff - Leder Sportslig Sindre Eikli - Leder Teknisk Kristine Eker - Kasserer Tove Eli Larsson - Sekretær Berit Kvåle - Materialforvalter Styremedlemmene innehar bred kompetanse innen flere fagfelt. Flere har lang erfaring innen diverse styrearbeid og innen idretten. Styrearbeidet må sies å ha fungert meget bra. bet er blitt avholdt 9 styremøter 09 det er behandlet 65 saker, bet er i styrets regi også blitt avholdt 3 trener-/lagleder-/dommermøter og styret har prøvd etter beste evne å følge opp de frivillige som inriehar disse viktige vervene. OIF Håndball har vært representert på samtlige av hovedlagets avdelingsmøter har vært et godt år for OTF Håndball. Aktivitet og arbeidsoppgaver OIF Håndball har i 2009 arrangert to Mini-/BlO-turneringer, COOP Prix Orkanger Cup, stått som arrangør av Gjensidige Håndballskole (3 dager i vinterferien) og to landskamper for kvinner senior ifm Møbelringen Cup I tillegg deltok representanter fra avdelingen i avviklingen av Orkanger 2009 og avdelingen stod som arrangør av juletrefest 3.juledag. Ovennevnte kommer i tillegg til arrangement av 100 (!) ordinære seriekamper. Rekrutteringen av spillere har vært god. Vi ser fortsatt en økning av rekrutteringen til miniklassene og i de yngste aldersbestemte klassene. OIF Håndball har i 2009 vært representert med spillere både i soneutviklingsmiljø (SUM), regionale utviklingsmiljø (RUM), regionale landslagssamlinger (RLS) og på landslagssamlinger i klasse gutter 15 ar. Styret er godt fornøyd med både driften og bredden i avdelingen. bet er lagt ned et betydelig arbeid for å sikre økonomien i avdelingen, bet er inngått flere nye 3-årige samarbeidsavtaler med lokale bedrifter for å ivareta dette. I tillegg har alle avholdte arrangement bidratt til at avdelingen nå har solid økonomi. På utgiftssiden er det fortsatt hall-leie og påmeldingsavgift til seriespill som utgjør de største postene. Hall-leien er tidligere innmeldt som sak til Orkdal idrettsråd, uten at den for alvor har kommet på dagsorden. Håndbaliavdelingen vil derfor nok en gang be idrettsrådet om å bidra til at idrettslagene på en eller annen måte kan få redusert sine utgifter til hall-leie.

5 -5- Or&anger Ibettsforening, Jfåé6at(avietngen Arsmøte &(20.00, Orkjafiaffen Årsberetning fra styret (forts) P teknisk side er det lagt vekt pa at hjemmearrangement skal gjennomføres med stil. Dette arbeidet er blitt ytterligere forsterket i Ingen av styrets medlemmer, trenere, lagledere eller spillere mottar godtgjørelse. bet har blitt lagt ned en voldsom dugnadsinrisats bide blant styrets medlemmer, utvalgsmedlemmer, trenere/lagledere/dommere, samt av foreldre/foresatte gjennom hele Styret vil benytte anledningen til a takke alle for den jobben som utføres av klubberis frivillige! Orkanger øyvind Togstad (sign.) Styre/eder Årsberetning Vedtak: Vedtatt fra styret uten anmerkninger

6 Or&anger Icfrettsforening, J{åiuf6atûzvéetngen )frsmøte &(20.00, Or(afiaffen Årsberetning fra Markeds -/økonomiutvolget Morkeds /økonomiutvalget (Mø) har i siste periode bestått av: Rune Karlsen, Leder Kristine Eker, Kasserer Heidi Ebbesen, Ansvarlig Ullmax Hege K. Gjønnes, Ansvarlig treningsavgift Marit E. Martinsen, Ansvarlig NHF-lotteriet og kalendersalg økonomien i håndballavdelingen er for tiden solid. Mø har reforhandlet og tegnet nye 3-årige samarbeidsavtaler i bette gjør at avdelingen har en rimelig god og forutsigbar økonomi. I tillegg til langsiktige sponsoravtaler, er det også flere bedrifter som gir støtte til enkeltarrangement i håndballavdelingens regi. Videre er treningsavgift en svært viktig inntekt for håndballavdelingen. Vi er helt avhengig av å få inn disse pengene for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Treningsavgifta dekker imidlertid bare inn en del av våre faste kostnader, som i hovedsak er hall-leie og påmeldingsavgift. Håndball-lagene i OIF har i 2009 bidratt med betydelig dugnadsinnsats. Felles for alle disse dugnadsjobbene er at inntektene fra jobbene stort sett tilfaller lagene direkte, dvs inntektene er disponible for lagene til bl.a turneringer mv. For fortsatt sportslig utvikling, ser Mø det som svært viktig at dette arbeidet styrkes ytterligere i årene som kommer. Av andre viktige inntektskilder kan nevnes egne arrangement/turneringer, NHF-lotteriet, OIF kalendere og Ullmax-salg. Håndbollavdelingen satser på profilering. Gode arrangement med positive idrettsopplevelser er derfor gull verdt. bette skaper iver og patriotisme, noe som igjen skaper vi-følelsen. Mø er av den oppfatning at dette bør være et viktig fokusområde både for håndballavdelingen og Orkanger Idrettsforening. Orkanger Rune Kar/sen (sign.) Leder Mø Årsberetning fra Markeds -/økonomiutvalget Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

7 -7- Oranger Icfrettsforening,!J{åné6affavée1ngen Arsmøte Ç20.0O, Or44zIaÆen Årsberetning fra Sportslig utvalg Sportslig Utvalg (SU) har siste periode bestått av: Gaute Hoff, Leder bzemal Repesa, bommerkontakt Kan Lilles, Medlem Iren Olsen Poort, Medlem bet har vært avholdt 2 møter i SU. Sportslig leder har i tillegg representert OIF p& NHF Region Midt Norge s sonemøter. H&ndballavdelingen er i sportslig framgang og aktiviteten i avdelingen er økende. OIF stiller med totalt 5 jente- og 4 guttelag, samt 1 lag i 3.div kvinner i seriespill sesongen 2009/2010. Vi deltok med b&de herrelag og damelag i veteran-nm I klassene G16 r har vi samarbeidsiag med Orkdal IL. I miniklassene (barn født ) er aktiviteten stor og det er ca 60 minispillere som deltar pa de ukentlige treningene. OIF handball har arrangert 3 turneringer; * COOP Prix Orkanger Cup for ringer. * 2 mini-/blo-turneringer med meget stor deltakelse. Vi arrangerte også 2 landskamper for damer senior ifm Møbelringen Cup den 20.riovember OIF stod også som arrangør av Gjensidige handballskole de 3 første dagene av vinterferien i februar Arrangementet ble en stor suksess med 120 deltakere og stor aktivitet. OIF fikk ogsa denne gangen svært gode tilbakemeldinger pa det sportslige utbyttet av h&ndballskolen. OIF har arrangert egne kurs for sine trenere med Valery Putans som instruktør. bet er også utarbeidet Sportsplari for hndballavdelingen, der trenere og lagledere har vært sterkt involverte. Sportslig viser lagene i OIF god framgang. OIF har i 2009 vært representert med spillere fra flere lag p SUM (Sone Utviklings Miljø) og RUM (Regionalt Utviklings Miljø). I tillegg har spillere deltatt p samlinger til RLM (Regionalt Landsiags Miljø), og en spiller har vært p Iandslagssamlinger for G15. Orkanger &7ute Hoff (sign.) Leder 51] Årsberetning fra Sportslig utvalg Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

8 -8- Or&anger Id?ettsforening, J{ånd6affavéelingen J&smøte &(20.00, Orkjafiaffen Årsberetning fra Teknisk utvalg Teknisk Utvalg (TU) har denne sesongen best&tt av: Sindre Eikli, Leder Suada epesa, Ansvarlig kiosk Roar Inge Vollum, Medlem Ola Haugen, Medlem Harald Martinsen, Medlem TU star for den tekniske delen av v&e hjemmearrangement, dvs: innkalling av mannskap til kiosk, sekretariat, billettsalg, innkjøp av varer til kiosk, betaling av dommere, innsending av kampkort, speakertjeneste mv. Vi arrangerte ca.100 seriekamper i løpet av I tillegg til dette sa har vi arrangert 2 miniturneringer, Coop Prix Cup 2009 og landskamper for kvinner ifm Møbelringen Cup bet har vært rekorddeltakelse pa miniturneringene, bade mht antall deltakere, publikum og omsetning i kiosk. Alle i TU deltok ogsa under Møbeiringen Cup, som vel kan sies og være arets høydepunkt i Orklahallen tilskuere laget en fantastisk stemning da Norge slo Kroatia! For a heve kvaliteten pa vare hjemmearrangement ifm kvinner senior 3.divisjon, er bemanningen i sekretariatet økt til 3 personer. I tillegg har lydanlegget vart blitt noe utvidet. bette har medført bedre lyddekning pa tribune og mere trøkk i hallen. Oppmøte av innkalt mannskap har ikke vært tilfredsstillende høsten 2009, og tiltak er iverksatt. Malen var for kampavvikling fungerer greit (innmarsj/presentasjon etc). bet er laget nye jingler for avspilling ved m&l, disse fungerer bedre enn de gamle. Kiosken fungerer godt og med bra salg. bet har vært apen kiosk ved arrangement av to kamper eller mer, og kiosk ved billettsalget nar det bare har vært en kamp. bette for og øke omsetningen og for a lage et bedre tilbud for publikum. Selv om det alltid er mulighet for forbedring, sa er vi godt fornøyd med arbeidet som er utført innen Teknisk Utvalg Orkanger Sina re Eikli (5ign.) Årsberetning fra Teknisk utvalg Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

9 Orznger Iérettsforening, J(dné6affavée1ngen j4rsmøte Ç20.00, Oi*faliaffen Regnskap 2009; Balanse pr.desember 2009 Regnskap Bevegelse i år Saldo pr Desember Avdeling 2 Håndball 1500 Kundefordimger Kundereskontro avd. fordelt Håndball: krav på Tum Handball:kravpåHovedlag Påløptinntekt Lønnsforskudd Avsetning tap på kundefordring kundefordringer KasseHandball 4813 I Lillmax Handball Handball Sen Fokus Orkla-Cup Handball Kontanter, bank og post Omløpsmidler Eiendeler Kapitalkorito Handbail Innskutt egenkapital Udisponert resultat Opptjent egenkapital Egenkapital Leverandørgjeld Leverandørgjeld Oppgjørskonto me,verdigavgift Skyldigeoffentllgeavg Håndball: gjeld til Turn Håndball: gjeld til Fotball Handbalt Gjeld til Hovedlag Påløpne kostnaderlotten Forskuddsbetalte inntekter Annenkortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Égenkapltal og Gjeld

10 Or(anger kfrettsforening, J(åné6affavée1ngen J&smøte &(20.00, Orkfaliaffen Regnskap 2009 (forts); Resultat pr.desember 2009 Avdeling 2 Håndball Regnskap Bud Hittil Budsjett Avvik Hittil Nov-Des Nov-Des regnskap tom regnskap i Desember fjor 3110 Salg materiell/utstyr Sponsor/samarbeidsavtaler Salgsinnt., avgiftsfrie Kiosklrestaurantsalg Salgsinnt., utenfor avg.omr Kommunalt tilskudd Off. tilskudd! refusjoner Provisjonsinntekter Provisjonsinntekt Andre driftsinntekter Kursinntekter Treningsavgifter Lotter4bingo,basaroi Påmeld.avgideltakergebyr Andre inntekter Dugnadsinntekter Billettinntekter Egenandel transportiopphol Annen driftsrelatert innt Driftsinntekter I Materiell/varer for videresal VAREKJØP ULLMAX Kjøp lodd Kjøp gevinsteraotteri Varer for videresalg Utgifter Lotterier Fri Vareforbruk Brujofortjeneste TRENERLØNNINGER Avsatte feriepenger Lønn til ansatte Annen personalkostnad Andre personalkostnader Lønnskostnad Frakt, transport, forsikring Frakt og transport v/salg Leie lokaler Leie ldrettsbane/hall Renovasjon, vann, avløp o LEIE AV ORKANGER FYS Renhold

11 Or&anger Itfrettsforening, J-[dné6affavietngen f&smøte &C20.00, Orkfafia.lZen Regnskap 2009 (forts); Resultat pr.desember 2009 Resultat November- Regnskap Bud Hittil Desember 2009 Nov-Des Nov-Des regnskap Budsjett tom Desember Avvik Hittil regnskap i fjor Kostnad lokaler Leie inventar Leie maskiner, inventar mv Inventar/utstyr Verktøy-utgifter EDBkostnader Lys.servietter,dukero,l Rekvisita UTSTYR DOMMERE Arbeidsklær og vemeutstyr Verktøy, inventar, driftsm Revisjonshonorar Regnskapshonorar Dommerutgifter Diverse fremmede tieneste Fremmede tjenester Kontorrekvisita Møteutgifter Annen kontorkostnad Kontorkostnader Porto Gebyrer Telefon ogporto Bilgodtgjørelse, oppgavepli Reisekostnad, ikke oppg.pll Kjøreregning dommere (ikk OVERNATTING CUP ER REISEUTGIFTER Reise! diett Reklamekostnader Annonser Salg, reklame og repr Overgangskontingenter Premier Gaver Klubbkonfingent til kretsen Kontingenter!avgifterldr.or Kontingenter og gaver Forsikringspremie Forsikringer, garantikostn Lisensero.l Lisens-og patentkostn Sosiale tilsteininger ldrettsutstyr/rekvisitao.l Dommerbøter/gebyrer o.l Idr.fagilg utdan./kurs, møter Påmeld/gebyrer stevner, ar Annen kostnad Andre kostnader

12 Or&anger lifrettsforening, Jfåné6affavée1ngen J&smøte &C20.00, Orkfafiaffen Regnskap 2009 (forts); Resultat pr.desember 2009 Resultat November- Regnskap Bud Hittil Budsjett Avvik Hittil Desember 2009 Nov-Des Nov-Des regnskap tom regnskap i Desember 7831 Tap på fordringer Endring i avsetning til tap Tap ogllgnende Andre driftskostnadermv Driftsresultat for 8051 Renteinntekter, bank Finansinntekter Rentekostnadleverandørgj Finanskostnader FinansogEo Resultat e. Finans RESULTAT Regnskap 2009 Vedtak: Foreløpig regnskap anbefales vedtatt av hovedlaget

13 Or&anger Iérettsforening, Jfåné6affavéeingen J4rsmøte (20.00, Oi*jzfiaffen Budsjett 2010, Konto jan/feb mars/apr. mai/juni juli/aug sept/okt nov/des j! 3021 Reklame og annonseinntekter Salgsinntekter avg.pliktige Salg MateneW utstyr Sponsor/ samarbeidsavtaler Reklame/annonse Orkanger- Idrett Salgsinntekter avg.frie 3200 Kiosk! restaurantsalg Salgsinntekter utenfor avg.omr. FylkestHskudd Kommunalt tilskudd Tilskudd fra særforbund Tilskudd fra idrettskrets Off. tilskudd? refusjoner 3600 Leieinntekter 3620 Div. utleie Leleinntekter 3700 Provisjonsinntekter Provisjonsinntekt Andre driftsinntekter Mottatte erstatninger Kursinntekter Medlemskontigenter Treningsavgifter Lotteri, bingo, basar 0.1. Påmeldingsavgiftl deltagergebyr Andre inntekter Dugnadsinntekter Gaver og bidrag Bilettinntekter Egenandel transport Annen driftsrelatert innt Totale driftsinntekter

14 Je!JeoI!6fl 009t 00 O 00 0O O O0 0 0O O 0O 0 00 O p,oqeipa Bo uofsejedaj O0 J89)f pioqip /da 19UDfSW PIOION!IPOA /do 099 o I fr 00 0 PIOI.IOWIPeA 6o Jeuo[seJeded OL OO 0 0O 0 wsjup JeueAu! XØPIJaA OO 000 0V 0O 000 0V aiwwop JIÇsTfl 999 OO O!S!A)tetI 0999 OO 0 JUI)S8W /iøeiøb AE 11!JC 9999 O0O O O O ) 00 O 00 0 J9PBUSO)1 G3 JeIE!JeIewsIJc JOUjSW 1Jø4SpBUSO>i JeUi61n -,ÇØPIJ9A JlÇsn /JEUeAU -AWJE)UaAUI Jaunfsew a,ai L o99 0 [-99 oo 000 iiçsfl - 8I1 OOt got O OL iaiei,oj peuso uewwoepue!e JOJ!64fl eipuv O69 pjoquej 09E O0 0 0O O OL V ew.iea SIÇ 1 Ot9 døi, UU8A uo[seaou OE9 iiei /euqsipi e!el OL9 INOI! 1 00C9 J9BUIUA!J4SPOU Bo -AV O0 0 JeueAu /UpS8W 6U!UALI)ISAV 0O9 00 O eesue 111 UU07 00O 00 O O0 0 00O C9 0O 000 0C J L Je6uede!Je 84ESAV J96U1UU01 6O9 0 LO9 euesue I!4 UUø L009 oieuei uuøi ooo asauafuojounj8 0O 0009t I, L B,esalep!A JOJ JOJC) 000 0OO C- 0OO 0O 000 SV O00O0 SV jje)oi sep/iii pf04des 6ne/i,nf,unf/iew -d/sw uayvyvj)j.so oooy ore or aiøwsij( uaffuaj.wjjvgpuvj 1ç 8uzuaiofrmsyi iaf?uvi 171 ienoi /JesuiAa6 dø!>i ppoj dø! 6eSeJap!A JOJ J9J8A /II98ILJ qej/uef OjUO)f OTO J4SPfl8 O [-EI 0Ot7

15 Oranger Iérettsforening, Jfåné6affavée1ngen J&smøte k,ç20.00, Or&ûzfiaffen Budsjeft 2010 (forts) i Konto jan/feb mars/apr. mai/juni juli/aug sept/okt nov/des Totalt 6701 Revisjonshonorar -613,33-613,33-613,33-613,33-613,33-613, Regnskapshonorar ldrettsfaglig bistand 6731 Dommerutgifter Utgifter Orkanger Idrett Diverse fremmede tjenester Fremmede tjenester , , , , , , Kontorrekvisita Trykksaker/ Ioddbøker 6840 Abonnement 6860 Møteutgifter Sosiale tilsteininger 6890 Annen kontorkostnad Kontorrekvisita Telefon 6907 Datakommunikasjon 6940 Porto Gebyrer Telefon og porto Dnvstoff transportmiddel 7041 Forsikring og avg.trans 7091 Annen kostnad transport Kostnad transportmidler 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepi Reiseutgifter Kjøreregning dommere Reise! dieft Reklamekostnader Annonser Reklameartikler Salg, reklame og repr

16 Oranger Itfrettsforening, J(åné6affavtfe1ngen.Arsmøte kj20.00, Oi*jafiaffen Budsjett 2010 (forts) (onto jan/feb mars/apr. mai/juni juli/aug sept/okt nov/des Totalt Medlemskontigenter Overgangskontigenter Premier Gaver Klubbkontigent til krets Tilskudd Ulvåsveien Kontigenter/ avgifter idr.org. Kontigenter og gaver 7500 Forsikringer Forsikringer og garantikostn Lisenser og lignende 7730 Idrettsutstyr, rekvisita og lignende 7760 ldr.faglig utdan., kurs, møter 7770 Påmeld/ gebyrer stevner 7790 Annen kostnad Andre kostnader Totale driftskostnader 8040 Renteinntekter , , , , , , Finansinntekter 8150 Annen rentekostnad 8151 Rentekostnad banklån Finanskostnader Resultat etter finans , ,33-613, , , , Budsjett 2010 Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

17 Or&anger Iirettsforening, J{ånd6a.ttavéet?ngen j4rsmøte &(20.00, OrjzIaffen Valg Valgkomiteen innstil ler Styret Styre I eder Leder Marked/økonomi Leder sportslig Leder teknisk Sekretær Kasserer Materialforvalter følgende personer; øyvind Togstad Rune Karisen Nils Høeg Sindre Eikli Tove Eli Larsson Kristine Eker Berit Kvåle Gjenvalg Gjenvalg Ny Gjenvalg Gjenvalg Ikke på valg Ikke på valg Valg av Styret Vedtak; Årsmøtet har foretaft følgende valg (enstemmig): Styret: Styreleder Leder Marked/økonomi Leder sportslig Leder teknisk Sekretær Kasserer Materialforvalter øyvind Togstad Rune Karlsen Nils Høeg Sindre Eikli Tove Eli Larsson Kristine Eker Berit Kvåle Gjenvalg. Valgt for i år Gjenvalg. Valgt for i år Ny. Valgt for 2 år Gjenvalg. Valgt for 2 år Gjenvalg. Valgt for 2 år Ikke på valg Ikke på valg Valgkomite (oppnevnt for 2 år): Valgkomite: Leder Medlem Medlem Gaute Hoff Nils Arne Sletvold John Nic. Konstad Avslutning Møteleder takket for oppmøtet. årsmøtet lukket.

18 Or4,anger Ibettsforening, Jfåné6affavde(ingen jirsmøte &(20.00, Or&Ialiaffen PROTO KOLL-BEKREFTELSE Undertegnede bekrefter at &smøtet 2009 for OIF Handball, avholdt mandag 15.februar 2010, er gjennomført iht gjeldende vedtekter. tet bekreftes videre at protokolleri er riktig ført og vedtakene er korrekte iht arsmotesakene. Orkanger 15.februar 2010

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Grüner Ishockey IL Oslo, 9/4-13 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15/3-12. Tirsdag 16/4-13 avholdes årsmøtet på klubbrommet i Grünerhallen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer