ÅRSMØTE 21.FEBRUAR 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 21.FEBRUAR 2011"

Transkript

1 -- Håndballavdelingen Orkanger Idrettsforening ÅRSBERETNING FOR 21 ÅRSMØTE 21.FEBRUAR 211 j4rsmøte &(19., Ojzhaffen Or&anger Itfrettsforening, Jdné6affavéetngen

2 Åpning Godkjenning av moteinnkaffing Godkjenning av saksliste Saksliste; J&smøte (19., O,zfialln Valg av referent Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll Årsberetninger Regnskap 21 Valg Avslutning Budsjett 211 Valg av moteleder Or&anger Iérettsforening, Jfåné6affav&1ngen -2-

3 -3- Or&angerlirettsforening, J(åiuf6affavfeGngen Jirsmøte åeç19., Oi*Jzfiaffen Åpning Leder ønsket velkommen. Årsmøtet annonsert pa og i Avisa Trøndelag i fellesannonse alle avdelinger i OIF. for Sør- Godkjenning av møteinnkalling Vedtak: uten anmerkninger Vedtatt &odkjenning av saksliste Vedtak: uten anmerkninger Vedtatt Valg av møteleder Forslag p8 øyvind Togstad Vedtak: Årsmøtet velger øyvind Togstad til møteleder Valg av Forslag pa Tove Eli Larsson Vedtak: Årsmøtet velger Tove Eli Larsson til referent referent Valg av to medlemmer til 8 underskrive protokoll Forslag p8 Tor Kristian Haugan og Geir Atle Sognli. Vedtak: Årsmøtet velger Tor Kristian Haugan og Geir Atle Sognli til 8 underskrive 8rsmøteprotokollen.

4 -4- Oi*gngerIirettforening, Jfåné6affavcf4ngen J4rsmøte j19., Or(aIWTen Årsberetning fra styret Styret i OIF Handball har i siste periode bestatt av: øyvind Togstad - Styreleder Rune Karlsen - Leder Marked/økonomi Nils Høeg - Leder Sportslig Sindre Eikli - Leder Teknisk Kristine Eker - Kasserer Tove Eli Larsson - Sekretær Berit Kvle - Materialforvalter Styremedlemmene innehar bred kompetanse innen flere fagfelt. Flere har lang erfaring innen diverse styrearbeid og innen idretten. Styrearbeidet m sies ha fungert meget bra. bet er blitt avholdt 9 styremøter og det er behandlet 65 saker. bet er i styrets regi også blitt avholdt 3 trener-/lagleder-/dommermøter og styret har prøvd etter beste evne følge opp de frivillige som innehar disse viktige vervene. OIF Håndball har vært representert p samtlige av hovedlagets avdelingsmøter. 21 har vært et godt r for OIF Håndball. Aktivitet og arbeidsoppgaver OIF Håndball har i 21 arrangert to Mini-/B1-turneringer, COOP Prix Orkanger Cup, st&tt som arrangør av Gjensidige Hndballskole (3 dager i vinterferien), arrangert landslagsturnering for junior kvinner (SOC) og vært vertskap for regionens talenter født i I tillegg deltok representanter fra avdelingen i avviklingen av arrangementet Orkanger 21. Ovennevnte kommer i tillegg til arrangement av 1 (!) ordinære seriekamper. Rekrutteringen av spillere har vært god. Vi ser fortsatt en liten økning av rekrutteringen til miniklassene og i de yngste aldersbestemte klassene. OIF Handball har i 21 vært representert med spillere i soneutviklingsmiljø (SUM). Styret er godt fornøyd med både driften og bredden i avdelingen. bet er lagt ned et betydelig arbeid for å sikre økonomien i avdelingen, bet er inngått noen nye samarbeidsavtaler med lokale bedrifter for å ivareta dette. Men markedet for å skaffe sponsorpenger er blitt betydelig forverret i kommunen siste år. Avholdte arrangementer har imidlertid bidratt til at avdelingen har sunn økonomi. På utgiftssiden er det fortsatt hall-leie og påmeldingsavgift til seriespill som utgjør de største postene. Hall-leien er tidligere innmeldt som sak til Orkdal idrettsråd.

5 -5- Orgnger Mrettsfôrening, Jfåné6affav&1ngen J&smøte Ç19., Or4zJiaiTen Årsberetning fra styret (forts) teknisk side er det lagt vekt pa at hjemmearrangement skal gjennomføres med stil. arbeidet er blitt ytterligere forsterket i 21. I-ler kan nevnes at OIF Håndball fikk utmerkelsen Årets arrangør 21 av NHF/MN. P bette Ingen av styrets medlemmer, trenere, lagledere eller spillere mottar tønnsgodtgjørelse. et legges ned en voldsom dugnadsinnsats både blant styrets medlemmer, utvalgsmedlemmer, trenere/lagledere/dommere, samt av foreldre/foresatte gjennom hele 21. fortsatt Styret vil benytte anledningen til takke alle for den jobben som utføres av klubbens frivillige! Orkanger øyvind Toggtad (sign.) Styre/eder Årsberetning fra styret Vedtak: Vedtaft uten anmerkninger

6 -6- Oi*gnger Iérettsforening, Jnd6at2zvdetngen J&smøte (Ç19., OitÛzfiallEen Årsberetning fra Markeds -/økonomiutvalget Markeds /økonomiutvalget (Mø) har i siste periode lune Karisen, Leder Kristine Eker, Kasserer Heidi Ebbesen, Ansvarlig Ullmax Hege K. Gjønnes, Ansvarlig treningsavgift Grethe Vullum, Ansvarlig NHF-lotteriet og kalendersalg bestått av: økonomien i håndballgruppa er forholdsvis god. Arbeidet er godt organisert og 21 viser en postiv økonomisk status for håndballavdelingen. Uten gode sponsorer og samarbeidspartnere er det ikke mulig å drive en avdelingen på størrretse med håndballavdel ingen. tillegg til ordinær sponsorstøtte, gir flere lokale firmaer til håndbalfturneringer/-skoler håndballavdelingen arrangerer. Mø har det siste året arbeidet aktivt med å styrke vårt forhold til våre sponsorer og samarbeidspartnere. Vårt samarbeid med næringslivet er basert på at klubben skal være en aktiv medspiller og ikke bare en passiv mottaker av pengestøtte. er krevende, men gir også mye positivt tilbake både for klubben og våre sponsorer. Vi takker alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for deres bidrag og ser frem til et godt samarbeid. bugnader: En av våre viktige inntektskilder er vår egen innsats med dugriader og loddsalg samt andre Typer inritektsbringende innsats. bugnadsinnsatsen må styrkes i tiden fremover. Sesongen 21 har det vært flere jobber, som igjen har gitt mye penger Felles for alle disse jobbene er all inntekt av tilfaller lagene Ullmax;. Salget gikk litt tregere i 21 enn foregående år. Håndballstyret har derfor vedtatt å avvikle salget. Noe negativt er det at mange aktører driver salg av dette produktet i kommunen, inkludert at også andre avdelinger i OIF har salg av Ullmaxprodukter. NHF-lotteriet; Som vanlig er responsen på det årlige loddsalget i regi av Håndballforbundet negativ ute Iblant agene. Men vi har likevel ikke noe annet valg enn å gjøre å stå på. bet er et pålegg vi ikke slipper unna. Lotteriansvarlig har gitt tilbakemelding om at salget har gått bra, alle lodd solgt. Julekalendere; er et tiltak vi innførte i 29, og all inntekt går til klubben. Alle kalendere fra salg i 21 ble solgt. Salget av kalendere skal gjennomføres årlig, og vil dermed tidligere Ullmaxsalg. Treningsavqift; Treningsavgifta er en svært viktig inntekt for OIF Håndball. Vi er helt avhengig av å få inn disse pengene for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Treningsavgifto dekker inn en del av våre kostnader som i hovedsak dreier seg om hall-leie. I bette bette faste budsjetterte dette startet støtte erstatte fortsatt

7 -7- Oi*gizger Ibettsforening, Jfdnifbaffav&&igen J4rsmøte j:19.o, Oijzfia1Ten Prof i ler ing; Gjennom sesongen har styret fortsatt arbeidet målbevisst for at klubben skal bli mer synlig - p en positiv måte. Godt salg av profilklær viser også at svært mange er stolt av ga i OIF hndballkiær Profileringa av QIF håndball fortsetter for fullt. Felles identitet - felles utseende - alle skal se at vi kommer fra OIF Handball. Handballavdelingen er blitt godt profilert i lokalavisa, men også gjennom andre media. Vi oppfordrer samtidig klubbens medlemmer til gjøre seg kjent med produkter 9 tjenestene fra v&e samarbeidspartnere. Som medlem av hndballavdelingen vil du alltid bli godt mottatt og gode tilbud. bet ble i 21 inngått en 5 avtale med L)mbro, noe som innebærter at Umbro er offisiell leverandør av utstyr til håridballavdelingen. f rs t Til slutt vil Mø takke alle for samarbeidet denne sesongen. Orkariger Rune Kar/sen (sign.) Leder Mø Årsberetning Vedtak: Vedtatt fra Markeds-/økonomiutvalget uten anmerkninger

8 -8- Oi*gnger Ibett4brenm né6affav&1en J4rsmøte Ç19., Oi*j.zfiatten Årsberetning fra Sportslig utvalg Sportslig Utvalg (SU) har siste periode Nils Høeg, leder bzemal Repesa, dommerkontakt Kan Lilleås, medlem Hallvard Erlandsen, medlem bestått av: Håridballavdelingen er i sportslig framgang og aktiviteten i avdelingen er økende. bet er like mange aktive som året før. bet er litt for store variasjoner mht hvor mange som er aktive i de forskjellige årskull. For at vi skal ha en stabil tilgang og tilbud til alle som ønsker å spille, må vi legge mer vekt på å få så store årskull som spiller håndball. Vi bør se om det er mulig å få til et samarbeid med f.eks OIF-fotballavd. OIF stiller med totalt 5 jente- og 3 guttelag, lag i 3. div. kvinner, samt lag i 4.div kvinner i seniespill sesongen 21/211. Vi deltok med både 2 herrelag og 2 damelag i veteran-nm 21. klassen G16 år klarte vi ikke å samle nok gutter til at vi kunne stille lag. miniklassene (barn født 22-24) er aktiviteten stor og det er 5-6 minispillere som deltar på de ukentlige treningene. be eldste mmi deltar i 3 miniturneringer i tillegg til våre egne turneringer, mmi 23 deltar i en turnering utenom vår egen. OIF håndball har i 21 arrangert 3 turneringer: COOP Prix Orkanger Cup for åringer og 2 stk mini-/blo-turneringer. tillegg har OIF som vertskap for internasjonal turnering for juniorlandslag kvinner (SOC) og samling for regionens talenter født i bisse to arrangementene ble avviklet i juni/juli. QIF stod også som arrangør av Gjensidige håndballskole 3 dager av vinterferien i februar 21. Arrangementet ble en stor suksess med 12 deltakere og stor aktivitet. QIF fikk også denne gangen gode tilbakemeldiriger på det sportslige av håndballskolen. OIF har arrangert egne kurs for sine svcert god tilbakemelding på, og han kommer gjerne tilbake. Her inviterte vi også trenere fra naboklubbene. Sportslig viser lagene i OIF god frarngang og QIF har i 21 vcert representert med spillere på SUM (Sone Utviklings Miljø) I I fått svcrt stått et utbyttet trenere med Valery Putans som instruktør, disse har vi et I bet har vcert avholdt 2 møter i SU, i tillegg møtes vi på andre møter i håndballavdelingens regi. Sportslig leder har i tillegg representert OIF på NHF Region Midt Norge s sonemøter. Orkanger Nils Høeg (siga.) Leder SU Årsberetning fra Sportslig utvalg Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

9 -9- Oitanger Iérettsforening, Jfdné6aiLzv&1ngen J4rsmøte , Orkjz&ziTen Årsberetning fra Teknisk utvalg Teknisk Utvalg (TV) har denne sesongen 5 indre Eikli, leder Suada Repesa, ansvarlig kiosk Roar Inge Vollum, medlem Ola Haugen, medlem Harald Martinsen, medlem bestatt av: TU for den tekniske delen av vare hjemmearrangement, dvs: innkalling av mannskap til kiosk/sekretariat/billettsalg, innkjøp av varer til kiosk, og avvikling av kamper og turneringer. st& Vi har arrangert i overkant av 9 seriekamper i løpet av denne perioden. 2 &lige miniturneringer, Coop Prix Cup og Gjensidige hndballskole. I tillegg til dette v&re juli stod vi for avviklingen av Scandiriavian Open, 4-nasjoners turnering for juniorlandslagerie (NOR-5WE-E5P-U5), med veldig gode tilbakemeldinger fra alle involverte. Talentsamling for Midt -Norges beste 95 (?) modeller ble også avholdt p Orkanger med OIF som teknisk arrangør, og likesa kvartfinale i NM mellom Bysen og Stabek. I Hallvard Erlandsen, Ola Haugen og undertegnede har godkjent for Eliteserien. deltatt p& tidtakerkurs hos RMN, og er Avslutningsarrangementet for sesongen 29/21 ble avholdt p kulturhuset i mars, med besøk av bla Stage bolis, som for øvrig ble møtt med stormende jubel av et fulitallig publikum. Alt i alt s har det vært et aktiv &, med gode tilbakemeldinger fra utøvere, lag og involverte. Orkanger indre Eikli (siga.) Årsberetning fra Teknisk utvalg Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

10 Oi*znger Ibettsforening, Jfdni6aI1zv&fiuzgen J&smøte j:19., oitûz&zi2n Regnskap 21; Balanse pr.desember 21 Balanse pr Des 21 Regnskap 1.1 Bevegelse i år Saldo pr Desember Avdeling 2 Håndball 15 Kundefordimger Kundereskontro avd. fordelt Håndball: kravpå Tum Handball: krav på Hovedlag I Påløpt inntekt Kundefordringer KasseHandball Møbelringen Cup Handbail Kontanter, bank og post Omløpsmkller Eiendeler KapitalkontoHandbal lnnskutt egenkapital Udisponert resultat Opptjent egenkapital Egenkapital Leverandørgjeld Leverandørgjeld 274 Oppgjørskonto metverdigavgift Skyldige offentlige avg. 297 Håndball: gjeld til Tum 299 Håndball: gjeld til Fotball 2911 Handball: Gjeld til Hovedlag 296 Påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Egenkapital og Gjeld

11 11 Oi(anger Iérettffôrening, Jfåné6affavdngen J4rsmøte Ç19., Oi(IzIialTen Regnskap 21 (forts); Resultat pr.desember 21 Resultat November-Desember 21 Regnskap Bud Avvik Regnskap Budsjett Avvik Hittil Nov-Des Nov-Des pr Des tom regnskap i Desember fjor Avdeling 2 Håndball 31 Salg, avgiftsfritt I 311 Salg materiell/utstyr Sponsor/samarbeidsavt Salgsinnt., avgiftsfrie KioskJrestaurantsalg Salgsinnt., utenfor avg.omr Kommunalt tilskudd 3442 Tilskudd fra Særforbund Tilskudd fra ldrettskrets Tilskudd fra Klubb Off. tilskudd/ refusjoner Div. utleie 4 Leieinntekter 4 37 Provisjonsinntekter Provisjonsinntekt Andre driftsinntekter 3922 Treningsavgifter 396 Lottert bingo, basaro.l. 397 Påmeld.avgJdeltakerge 399 Andre inntekter 3991 Dugnadsinntekter 3996 Billettinntekter 3998 Egenandel transport/op Annen driftsrelatert innt Driftsinntekter I I i Materiell/varer for videre 435 VAREKJØP ULLMAX 431 Kjøp lodd Varer for videresalg 46 Utgifter Lotterier Fri Vareforbruk Bruttofortjeneste I TRENERLØNNINGER Lønn til ansatte Lønnskostnad Frakt, transport, forsikri Frakt og transport v/salg 63 Leie lokaler 631 Leie ldrettsbane/hall 632 Renovasjon, vann, avlø

12 -12- Oi*gnger Iæfrettsforening, Jfåné6affav6etngen J&sinøte j19.o, OitÛzIïaITen Regnskap 21 (forts); Resultat pr.desember 21 Resultat November- Regnskap Bud Avvik Regnskap Budsjett Avvik Hittil Desember 21 Nov-Des Nov-Des pr Des tom regnskap i Desember fjor 633 LEIEAVORKANGER F 636 Renhold 639 Andre utgifter eiendom Kostnad lokaler Leie inventar -3 Leie maskiner, inventar mv Inventar/utstyr Verktøy-utgifter Lys.servietter,dukero.L Rekvisita UTSTYR DOMMERE Arbeidsklærog vemeut Verktøy, inventar, driftsm Revisjonshonorar Regnskapshonorar Dommerutgifter Legeutgifter/behandling Diverse fremmede iene Fremmedetjenester Kontorrekvisita Møteutgifter Annen kontorkostnad Kontorkostnader Porto Gebyrer Telefon ogporto Bllgodtgjørelse, oppgav Reisekostnad, ikke opp Kjøreregning dommere ( OVERNATI7NG CUPE REISEUTGIFTER Ovematfing Reise! diett Reklamekostnader Annonser Salg, reklame og repr Overgangskontingenter Premier Gaver Klubbkontingent til krets Kontingenter/avgifter ldr Kontingenter og gaver Forsikrlngspremie Forsikringer, garantikostn Lisensero.l Lisens- ogpatentkostn Sosiale tilstelninger ldrettsutstvr/rekvisita fl5-12 fi 5() -155 a1

13 -13- Oitanger hfrettsforening, Jfdiuf6affav&1ngen Årsmøte Ç19., Oi&ÛifzalTen Regnskap 21 (forts); Resultat pr.desember 21 Resultat November- Regnskap Bud Avvik Regnskap Budsjett Avvik Hittil Desember 21 Nov-Des Nov-Des pr Des (om regnskap i Desember Bor 775 Dommerbøter/gebyrero Idr.faglig utdan./kurs, m -1 I Påmeld/gebyrer stevner Annen kostnad Andre kostnader Tap på fordringer Endring lavsetning til ta Tap og lignende Andredrjftskostnadermv Driftsresultat Renteinntekter, bank Renteinntekter, kunder Finansinntekter Rentekostnad leverand Finanskostnader Finans og EO Resultat e. Finans RESULTAT Regnskap 21 Vedtak: Foreløpig regnskap anbefales vedtaft av hovedlaget

14 Oi*jingerIbettiorening, J(åné6affavc(e1ngen Arsmøte iç19., Jz&ilTen Budsjett 211 F Konto 321 Reklame og annonseinntekter jan/feb mars/apr. mai/juni juli/aug sept/okt nov/des Totalt Salgsinntekter avg.pliktige Salg Materiell! utstyr Sponsor/ samarbeidsavtaler Reklam&annonse Orkanger- Idrett,,, 35, 1, 35, 6,, 2, 6,, 3, 1,, 95, 165,, Salgsinntekter avgfrie 32 Kiosk/ restaurantsalg 7, 7,, 16, 2, 1,, 8, 4, 26, 16, 3, 92, Salgsinntekter utenfor avg.omr. Fylkestilskudd Kommunalt tilskudd Tilskudd fra særforbund Tilskudd fra idrettskrets 15, 2, 1,,, 15, 3, 9,,,,, Off. tilskudd! refusjoner 36 Leieinntekter 362 Div. utleie,,,,,,,,, Leieinntekter 37 Provisjonsinntekter,,,,,,,,,,, Provisjonsinntekt Andre driftsinntekter Mottatte erstatninger Kursinntekter Medlemskontigenter Treningsavgifter Lotteri, bingo, basar ol. Påmeldingsavgiftl deltagergebyr Andre inntekter Dugnadsinntekter,,, 2 1, 15, 3, 2,,,,,,,,, 12, 6, 14, 7, 15, 15, 45,, 2, 2, 9, Gaver og bidrag Bilettinntekter 3, 3,, 3, 3, 12, 3998 Egenandel transport 2, 5, 2, 9, Annen driftsrelatert innl 65, 38, 5,, 38, 22, 366, Totale driftsinntekter 151, 128, 15,, 134, 29, 718,

15 JJO JeIJ!6fl O pjoqoqpo Bo uofsejedeèf o t J9II!f PI np rdad aupjsew poqa)jpqa fded poqe)ip9a 6o wsrnjp JeUaAUI XØPjJaA o V V o J9WWP J,Ç;34fl.iupisw /,(øeiø! w- c peusoj 83 JI8peewsWa JUI)fSW 9JØ4SU3S) Jej!6n,ÇøPJ8A 1.99.i,4S4fl /J4U9AUI 99 w jeuauj Jaupjsew e,e7 - ioui)sew GiG9 V9 1.- O L Jajefoj peuso J9U9AUI /UDjSW 6UIUAU)iSAV 1.9 aesue L uu7 2 O & 17L O O 91.- O O O O 91.- OO D,esaJepA JOj JOJeJ j 8V 6IeSeJOP!A 34 38J A flejol sep,laou pojjdes Bfl jnf,unf/,ew -desiew qej,iuf O)UO)f I TO 44arspn 8 uajjvyzfpo OO 6Tj rrw rt wuwy upv.7jvgyupj 8 zuaj?ft1wyi.4a8uzso - çt UaWWO8pU9!e J8W&!I1 GJPUV 6E9 poqu GWJA Sk oii L f 17- t V 9- OL O dø[ae UUeA UOFSBAOU8d 9 /oueqs9ipi!1 O[9 JOB I1 E9 jefiu,u.wiispau Bo -Ay 69.J6Uade!Je4 84ESAV.196U!UU1 a4bsue i uuø eieueii UU asauabjojowij9 1.9 [9 9 9V JGflOI /JeIsu!Ae6 dø!), 917 ppojdø[ [17 Et

16 - mars/apr. Oi*gnger Iirettsforening, Jfdné6affavcf4ngen J&smøte åç19., Oi*JzfialTen Budsjett 211 (forts) Konto i -- Revisjonshonorar Regnskapshoriorar ldrettsfaglig bistand Dommerutgifter Utgifter Orkanger Idrett Diverse fremmede tjenester mai/juni juli/aug sept/okt nov/des Totalt, -8, -8, -8, -8, -8, -8, -48,, -2, -1, -2, -2, -7,,, Fremmede tjenester Kontorrekvisita Trykksaker/ Ioddbøker 684 Abonnement 686 Møteutgifter 6861 Sosiale tilsteininger 689 Annen kontorkostnad -28, -1, -18,- -8, -8, -28, -28, -118, -1,,, -3, -3, -3, -9,,, Kontorrekvisita 69 Telefon 697 Datakommunikasjon 694 Porto 6941 Gebyrer -1, -3, -3,, -4,, -3, -1,,, -2, -2 4,, Telefon og porto, -4,,,, -2, -24, Drivstoff transportmiddel Forsikring og avg.trans Annen kostnad transport,,, Kostnad transportmidler,,,,,,, 71 Bilgodtgjørelse, oppgavepi. -5, -5, -5, -5, -2, 714 Reiseutgifter -4, -15, -4, -23, 7142 Kjøreregning dommere -5, -5, -5, -5, -2, Reise! diett -5, -1, -15, Reklamekostnader Annonser -2, -2, Reldameartikler, -5, -1, -27,, -2, -2, -8,, Salg, reklame og repr. -2, -2,,, -2, -2, -8,

17 741 Medlemskontigenter, Konto jan/feb mars/apr. mai/juni juli/aug sept/okt nov/dés Totalt Budsjett 211 (forts) Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger Budsjett 211 Resultat etter finans I, -44, -156, -9, -25, 196, 6, Finanskostnader,,,,,,, 815 Annen rentekostnad, Finansinntekter,,,,,,, 84 Renteinntekter, Totale driftskostnader -152, , -171, -9, -159, -94, , Andre kostnader -1, -26,, -1, -21, -6, -55, og 76 Lisenser lignende, Idrettsutstyr, rekvisita og 773 lignende -5, -5, -1, 777 Påmeld/ gebyrer stevner -25, -15, -4, Forsikringer og garantikostn.,,,,,,, 75 Forsikringer, Kontigenter og gaver, -5,,, -8, -3, -16, 742 Premier -5, -5, -3, -13, Klubbkontigent til 7453 krets, Tilskudd 7454 Ulvåsveien, 7415 Overgangskontigenter -3, -3, 7422 Gaver, 746 Kontigenter/ avgifter idr.org., 776 ldr.faglig utdan., kurs, møter -1, -1, -1, -1, -1, -6, 779 Annen kostnad, 8151 Rentekostnad banklån, Arsmøte &(19., Oitûifiaffen Oi(anger Iérettsforenùig, Jnd&ü1ivd1ngen

18 - 18- Oi&anger Iérettforening, Jfåné6affavi4ngen Arsmøte ,Ç19., Oi*jzfiaII. en Valg Valgkomiteen innstiller Styret Styreleder Leder Marked/økonomi Leder sportslig Leder teknisk Sekretær Kasserer Materia lforvalter følgende personer; Vacant Vacant Nils Høeg Sindre Eikli Tove Eli Larsson Kristine Eker Berit Kvåle Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Gjenvalg Gjenvalg Valg av Styret * Vedtak; Årsmøtet har foretatt følgende valg (enstemmig): Styret: Styreleder Leder Marked/økonomi Leder sportslig Leder teknisk Sekretær Kasserer Materialforvalter Vacant Vacant Nils Høeg Sindre Eikli Tove Eli Larsson Kristine Eker Berit Kvåle Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Gjenvalg. Valgt for 2 år Gjenvalg. Valgt for i år * Til vedtaket; Valgkomiteen jobber videre med aktuelle kandidater til vervene som Styreleder og Leder Marked/økonomi, bet innkalles til ekstraordinært årsmøte når navn på kandidater foreligger. Valgkomite (oppnevnt for 2 år i årsmøtet for 29): Valgkomite: Leder Medlem Medlem Gaute Hoff Nils Arne Sletvold John Nic. Konstad Avslutning Møteleder takket for oppmøtet, årsmøtet lukket.

19 Oi*gnger Iérettsforening, 2(åné6affav&tngen rsmøte Ç19.OO, Oi*jz&zlTen PROTOKOLL-BEKfEFTELSE Undertegnede bekrefter at årsmøtet 21 for OIF Håndball, avholdt mandag 21.februar 211, er gjennomført iht gjeldende vedtekter. bet bekreftes videre at protokollen er riktig ført og vedtakene er korrekte iht årsmøtesakene. Orkanger 21.februar c;;- (Å

ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010

ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010 1 Oranger Iérettsforening, J-[åné6affavtfe1ngen )frsmøte 15.02.10 &120.00, Orkfafiaffen ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2009 Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen -2- Or&anger Ibettsforening,

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold:

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold: Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015 Kantina, Nordreisahallen Tirsdag 10.2.15, kl 18oo Innhold: Saksliste Årsberetning Rekneskap eget vedlegg Budsjett Vedtatt på årsmøte håndball 10.2.2015

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013, tirsdag 28. mai 2013 Trondheim, 210513 Bilde fra minirunde i Rosenborghallen høsten 2012 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg 2. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 ÅRSMØTE 2015 I SPORTSKLUBBEN TRÆFF TRÆFFSALEN 25.03.2015 KL 19:00 AGENDA 2015/1 Godkjenning av de stemmeberettigede 2015/2 Godkjenning av innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste: ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer