ÅRSMØTE 21.FEBRUAR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 21.FEBRUAR 2011"

Transkript

1 -- Håndballavdelingen Orkanger Idrettsforening ÅRSBERETNING FOR 21 ÅRSMØTE 21.FEBRUAR 211 j4rsmøte &(19., Ojzhaffen Or&anger Itfrettsforening, Jdné6affavéetngen

2 Åpning Godkjenning av moteinnkaffing Godkjenning av saksliste Saksliste; J&smøte (19., O,zfialln Valg av referent Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll Årsberetninger Regnskap 21 Valg Avslutning Budsjett 211 Valg av moteleder Or&anger Iérettsforening, Jfåné6affav&1ngen -2-

3 -3- Or&angerlirettsforening, J(åiuf6affavfeGngen Jirsmøte åeç19., Oi*Jzfiaffen Åpning Leder ønsket velkommen. Årsmøtet annonsert pa og i Avisa Trøndelag i fellesannonse alle avdelinger i OIF. for Sør- Godkjenning av møteinnkalling Vedtak: uten anmerkninger Vedtatt &odkjenning av saksliste Vedtak: uten anmerkninger Vedtatt Valg av møteleder Forslag p8 øyvind Togstad Vedtak: Årsmøtet velger øyvind Togstad til møteleder Valg av Forslag pa Tove Eli Larsson Vedtak: Årsmøtet velger Tove Eli Larsson til referent referent Valg av to medlemmer til 8 underskrive protokoll Forslag p8 Tor Kristian Haugan og Geir Atle Sognli. Vedtak: Årsmøtet velger Tor Kristian Haugan og Geir Atle Sognli til 8 underskrive 8rsmøteprotokollen.

4 -4- Oi*gngerIirettforening, Jfåné6affavcf4ngen J4rsmøte j19., Or(aIWTen Årsberetning fra styret Styret i OIF Handball har i siste periode bestatt av: øyvind Togstad - Styreleder Rune Karlsen - Leder Marked/økonomi Nils Høeg - Leder Sportslig Sindre Eikli - Leder Teknisk Kristine Eker - Kasserer Tove Eli Larsson - Sekretær Berit Kvle - Materialforvalter Styremedlemmene innehar bred kompetanse innen flere fagfelt. Flere har lang erfaring innen diverse styrearbeid og innen idretten. Styrearbeidet m sies ha fungert meget bra. bet er blitt avholdt 9 styremøter og det er behandlet 65 saker. bet er i styrets regi også blitt avholdt 3 trener-/lagleder-/dommermøter og styret har prøvd etter beste evne følge opp de frivillige som innehar disse viktige vervene. OIF Håndball har vært representert p samtlige av hovedlagets avdelingsmøter. 21 har vært et godt r for OIF Håndball. Aktivitet og arbeidsoppgaver OIF Håndball har i 21 arrangert to Mini-/B1-turneringer, COOP Prix Orkanger Cup, st&tt som arrangør av Gjensidige Hndballskole (3 dager i vinterferien), arrangert landslagsturnering for junior kvinner (SOC) og vært vertskap for regionens talenter født i I tillegg deltok representanter fra avdelingen i avviklingen av arrangementet Orkanger 21. Ovennevnte kommer i tillegg til arrangement av 1 (!) ordinære seriekamper. Rekrutteringen av spillere har vært god. Vi ser fortsatt en liten økning av rekrutteringen til miniklassene og i de yngste aldersbestemte klassene. OIF Handball har i 21 vært representert med spillere i soneutviklingsmiljø (SUM). Styret er godt fornøyd med både driften og bredden i avdelingen. bet er lagt ned et betydelig arbeid for å sikre økonomien i avdelingen, bet er inngått noen nye samarbeidsavtaler med lokale bedrifter for å ivareta dette. Men markedet for å skaffe sponsorpenger er blitt betydelig forverret i kommunen siste år. Avholdte arrangementer har imidlertid bidratt til at avdelingen har sunn økonomi. På utgiftssiden er det fortsatt hall-leie og påmeldingsavgift til seriespill som utgjør de største postene. Hall-leien er tidligere innmeldt som sak til Orkdal idrettsråd.

5 -5- Orgnger Mrettsfôrening, Jfåné6affav&1ngen J&smøte Ç19., Or4zJiaiTen Årsberetning fra styret (forts) teknisk side er det lagt vekt pa at hjemmearrangement skal gjennomføres med stil. arbeidet er blitt ytterligere forsterket i 21. I-ler kan nevnes at OIF Håndball fikk utmerkelsen Årets arrangør 21 av NHF/MN. P bette Ingen av styrets medlemmer, trenere, lagledere eller spillere mottar tønnsgodtgjørelse. et legges ned en voldsom dugnadsinnsats både blant styrets medlemmer, utvalgsmedlemmer, trenere/lagledere/dommere, samt av foreldre/foresatte gjennom hele 21. fortsatt Styret vil benytte anledningen til takke alle for den jobben som utføres av klubbens frivillige! Orkanger øyvind Toggtad (sign.) Styre/eder Årsberetning fra styret Vedtak: Vedtaft uten anmerkninger

6 -6- Oi*gnger Iérettsforening, Jnd6at2zvdetngen J&smøte (Ç19., OitÛzfiallEen Årsberetning fra Markeds -/økonomiutvalget Markeds /økonomiutvalget (Mø) har i siste periode lune Karisen, Leder Kristine Eker, Kasserer Heidi Ebbesen, Ansvarlig Ullmax Hege K. Gjønnes, Ansvarlig treningsavgift Grethe Vullum, Ansvarlig NHF-lotteriet og kalendersalg bestått av: økonomien i håndballgruppa er forholdsvis god. Arbeidet er godt organisert og 21 viser en postiv økonomisk status for håndballavdelingen. Uten gode sponsorer og samarbeidspartnere er det ikke mulig å drive en avdelingen på størrretse med håndballavdel ingen. tillegg til ordinær sponsorstøtte, gir flere lokale firmaer til håndbalfturneringer/-skoler håndballavdelingen arrangerer. Mø har det siste året arbeidet aktivt med å styrke vårt forhold til våre sponsorer og samarbeidspartnere. Vårt samarbeid med næringslivet er basert på at klubben skal være en aktiv medspiller og ikke bare en passiv mottaker av pengestøtte. er krevende, men gir også mye positivt tilbake både for klubben og våre sponsorer. Vi takker alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for deres bidrag og ser frem til et godt samarbeid. bugnader: En av våre viktige inntektskilder er vår egen innsats med dugriader og loddsalg samt andre Typer inritektsbringende innsats. bugnadsinnsatsen må styrkes i tiden fremover. Sesongen 21 har det vært flere jobber, som igjen har gitt mye penger Felles for alle disse jobbene er all inntekt av tilfaller lagene Ullmax;. Salget gikk litt tregere i 21 enn foregående år. Håndballstyret har derfor vedtatt å avvikle salget. Noe negativt er det at mange aktører driver salg av dette produktet i kommunen, inkludert at også andre avdelinger i OIF har salg av Ullmaxprodukter. NHF-lotteriet; Som vanlig er responsen på det årlige loddsalget i regi av Håndballforbundet negativ ute Iblant agene. Men vi har likevel ikke noe annet valg enn å gjøre å stå på. bet er et pålegg vi ikke slipper unna. Lotteriansvarlig har gitt tilbakemelding om at salget har gått bra, alle lodd solgt. Julekalendere; er et tiltak vi innførte i 29, og all inntekt går til klubben. Alle kalendere fra salg i 21 ble solgt. Salget av kalendere skal gjennomføres årlig, og vil dermed tidligere Ullmaxsalg. Treningsavqift; Treningsavgifta er en svært viktig inntekt for OIF Håndball. Vi er helt avhengig av å få inn disse pengene for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Treningsavgifto dekker inn en del av våre kostnader som i hovedsak dreier seg om hall-leie. I bette bette faste budsjetterte dette startet støtte erstatte fortsatt

7 -7- Oi*gizger Ibettsforening, Jfdnifbaffav&&igen J4rsmøte j:19.o, Oijzfia1Ten Prof i ler ing; Gjennom sesongen har styret fortsatt arbeidet målbevisst for at klubben skal bli mer synlig - p en positiv måte. Godt salg av profilklær viser også at svært mange er stolt av ga i OIF hndballkiær Profileringa av QIF håndball fortsetter for fullt. Felles identitet - felles utseende - alle skal se at vi kommer fra OIF Handball. Handballavdelingen er blitt godt profilert i lokalavisa, men også gjennom andre media. Vi oppfordrer samtidig klubbens medlemmer til gjøre seg kjent med produkter 9 tjenestene fra v&e samarbeidspartnere. Som medlem av hndballavdelingen vil du alltid bli godt mottatt og gode tilbud. bet ble i 21 inngått en 5 avtale med L)mbro, noe som innebærter at Umbro er offisiell leverandør av utstyr til håridballavdelingen. f rs t Til slutt vil Mø takke alle for samarbeidet denne sesongen. Orkariger Rune Kar/sen (sign.) Leder Mø Årsberetning Vedtak: Vedtatt fra Markeds-/økonomiutvalget uten anmerkninger

8 -8- Oi*gnger Ibett4brenm né6affav&1en J4rsmøte Ç19., Oi*j.zfiatten Årsberetning fra Sportslig utvalg Sportslig Utvalg (SU) har siste periode Nils Høeg, leder bzemal Repesa, dommerkontakt Kan Lilleås, medlem Hallvard Erlandsen, medlem bestått av: Håridballavdelingen er i sportslig framgang og aktiviteten i avdelingen er økende. bet er like mange aktive som året før. bet er litt for store variasjoner mht hvor mange som er aktive i de forskjellige årskull. For at vi skal ha en stabil tilgang og tilbud til alle som ønsker å spille, må vi legge mer vekt på å få så store årskull som spiller håndball. Vi bør se om det er mulig å få til et samarbeid med f.eks OIF-fotballavd. OIF stiller med totalt 5 jente- og 3 guttelag, lag i 3. div. kvinner, samt lag i 4.div kvinner i seniespill sesongen 21/211. Vi deltok med både 2 herrelag og 2 damelag i veteran-nm 21. klassen G16 år klarte vi ikke å samle nok gutter til at vi kunne stille lag. miniklassene (barn født 22-24) er aktiviteten stor og det er 5-6 minispillere som deltar på de ukentlige treningene. be eldste mmi deltar i 3 miniturneringer i tillegg til våre egne turneringer, mmi 23 deltar i en turnering utenom vår egen. OIF håndball har i 21 arrangert 3 turneringer: COOP Prix Orkanger Cup for åringer og 2 stk mini-/blo-turneringer. tillegg har OIF som vertskap for internasjonal turnering for juniorlandslag kvinner (SOC) og samling for regionens talenter født i bisse to arrangementene ble avviklet i juni/juli. QIF stod også som arrangør av Gjensidige håndballskole 3 dager av vinterferien i februar 21. Arrangementet ble en stor suksess med 12 deltakere og stor aktivitet. QIF fikk også denne gangen gode tilbakemeldiriger på det sportslige av håndballskolen. OIF har arrangert egne kurs for sine svcert god tilbakemelding på, og han kommer gjerne tilbake. Her inviterte vi også trenere fra naboklubbene. Sportslig viser lagene i OIF god frarngang og QIF har i 21 vcert representert med spillere på SUM (Sone Utviklings Miljø) I I fått svcrt stått et utbyttet trenere med Valery Putans som instruktør, disse har vi et I bet har vcert avholdt 2 møter i SU, i tillegg møtes vi på andre møter i håndballavdelingens regi. Sportslig leder har i tillegg representert OIF på NHF Region Midt Norge s sonemøter. Orkanger Nils Høeg (siga.) Leder SU Årsberetning fra Sportslig utvalg Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

9 -9- Oitanger Iérettsforening, Jfdné6aiLzv&1ngen J4rsmøte , Orkjz&ziTen Årsberetning fra Teknisk utvalg Teknisk Utvalg (TV) har denne sesongen 5 indre Eikli, leder Suada Repesa, ansvarlig kiosk Roar Inge Vollum, medlem Ola Haugen, medlem Harald Martinsen, medlem bestatt av: TU for den tekniske delen av vare hjemmearrangement, dvs: innkalling av mannskap til kiosk/sekretariat/billettsalg, innkjøp av varer til kiosk, og avvikling av kamper og turneringer. st& Vi har arrangert i overkant av 9 seriekamper i løpet av denne perioden. 2 &lige miniturneringer, Coop Prix Cup og Gjensidige hndballskole. I tillegg til dette v&re juli stod vi for avviklingen av Scandiriavian Open, 4-nasjoners turnering for juniorlandslagerie (NOR-5WE-E5P-U5), med veldig gode tilbakemeldinger fra alle involverte. Talentsamling for Midt -Norges beste 95 (?) modeller ble også avholdt p Orkanger med OIF som teknisk arrangør, og likesa kvartfinale i NM mellom Bysen og Stabek. I Hallvard Erlandsen, Ola Haugen og undertegnede har godkjent for Eliteserien. deltatt p& tidtakerkurs hos RMN, og er Avslutningsarrangementet for sesongen 29/21 ble avholdt p kulturhuset i mars, med besøk av bla Stage bolis, som for øvrig ble møtt med stormende jubel av et fulitallig publikum. Alt i alt s har det vært et aktiv &, med gode tilbakemeldinger fra utøvere, lag og involverte. Orkanger indre Eikli (siga.) Årsberetning fra Teknisk utvalg Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

10 Oi*znger Ibettsforening, Jfdni6aI1zv&fiuzgen J&smøte j:19., oitûz&zi2n Regnskap 21; Balanse pr.desember 21 Balanse pr Des 21 Regnskap 1.1 Bevegelse i år Saldo pr Desember Avdeling 2 Håndball 15 Kundefordimger Kundereskontro avd. fordelt Håndball: kravpå Tum Handball: krav på Hovedlag I Påløpt inntekt Kundefordringer KasseHandball Møbelringen Cup Handbail Kontanter, bank og post Omløpsmkller Eiendeler KapitalkontoHandbal lnnskutt egenkapital Udisponert resultat Opptjent egenkapital Egenkapital Leverandørgjeld Leverandørgjeld 274 Oppgjørskonto metverdigavgift Skyldige offentlige avg. 297 Håndball: gjeld til Tum 299 Håndball: gjeld til Fotball 2911 Handball: Gjeld til Hovedlag 296 Påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Egenkapital og Gjeld

11 11 Oi(anger Iérettffôrening, Jfåné6affavdngen J4rsmøte Ç19., Oi(IzIialTen Regnskap 21 (forts); Resultat pr.desember 21 Resultat November-Desember 21 Regnskap Bud Avvik Regnskap Budsjett Avvik Hittil Nov-Des Nov-Des pr Des tom regnskap i Desember fjor Avdeling 2 Håndball 31 Salg, avgiftsfritt I 311 Salg materiell/utstyr Sponsor/samarbeidsavt Salgsinnt., avgiftsfrie KioskJrestaurantsalg Salgsinnt., utenfor avg.omr Kommunalt tilskudd 3442 Tilskudd fra Særforbund Tilskudd fra ldrettskrets Tilskudd fra Klubb Off. tilskudd/ refusjoner Div. utleie 4 Leieinntekter 4 37 Provisjonsinntekter Provisjonsinntekt Andre driftsinntekter 3922 Treningsavgifter 396 Lottert bingo, basaro.l. 397 Påmeld.avgJdeltakerge 399 Andre inntekter 3991 Dugnadsinntekter 3996 Billettinntekter 3998 Egenandel transport/op Annen driftsrelatert innt Driftsinntekter I I i Materiell/varer for videre 435 VAREKJØP ULLMAX 431 Kjøp lodd Varer for videresalg 46 Utgifter Lotterier Fri Vareforbruk Bruttofortjeneste I TRENERLØNNINGER Lønn til ansatte Lønnskostnad Frakt, transport, forsikri Frakt og transport v/salg 63 Leie lokaler 631 Leie ldrettsbane/hall 632 Renovasjon, vann, avlø

12 -12- Oi*gnger Iæfrettsforening, Jfåné6affav6etngen J&sinøte j19.o, OitÛzIïaITen Regnskap 21 (forts); Resultat pr.desember 21 Resultat November- Regnskap Bud Avvik Regnskap Budsjett Avvik Hittil Desember 21 Nov-Des Nov-Des pr Des tom regnskap i Desember fjor 633 LEIEAVORKANGER F 636 Renhold 639 Andre utgifter eiendom Kostnad lokaler Leie inventar -3 Leie maskiner, inventar mv Inventar/utstyr Verktøy-utgifter Lys.servietter,dukero.L Rekvisita UTSTYR DOMMERE Arbeidsklærog vemeut Verktøy, inventar, driftsm Revisjonshonorar Regnskapshonorar Dommerutgifter Legeutgifter/behandling Diverse fremmede iene Fremmedetjenester Kontorrekvisita Møteutgifter Annen kontorkostnad Kontorkostnader Porto Gebyrer Telefon ogporto Bllgodtgjørelse, oppgav Reisekostnad, ikke opp Kjøreregning dommere ( OVERNATI7NG CUPE REISEUTGIFTER Ovematfing Reise! diett Reklamekostnader Annonser Salg, reklame og repr Overgangskontingenter Premier Gaver Klubbkontingent til krets Kontingenter/avgifter ldr Kontingenter og gaver Forsikrlngspremie Forsikringer, garantikostn Lisensero.l Lisens- ogpatentkostn Sosiale tilstelninger ldrettsutstvr/rekvisita fl5-12 fi 5() -155 a1

13 -13- Oitanger hfrettsforening, Jfdiuf6affav&1ngen Årsmøte Ç19., Oi&ÛifzalTen Regnskap 21 (forts); Resultat pr.desember 21 Resultat November- Regnskap Bud Avvik Regnskap Budsjett Avvik Hittil Desember 21 Nov-Des Nov-Des pr Des (om regnskap i Desember Bor 775 Dommerbøter/gebyrero Idr.faglig utdan./kurs, m -1 I Påmeld/gebyrer stevner Annen kostnad Andre kostnader Tap på fordringer Endring lavsetning til ta Tap og lignende Andredrjftskostnadermv Driftsresultat Renteinntekter, bank Renteinntekter, kunder Finansinntekter Rentekostnad leverand Finanskostnader Finans og EO Resultat e. Finans RESULTAT Regnskap 21 Vedtak: Foreløpig regnskap anbefales vedtaft av hovedlaget

14 Oi*jingerIbettiorening, J(åné6affavc(e1ngen Arsmøte iç19., Jz&ilTen Budsjett 211 F Konto 321 Reklame og annonseinntekter jan/feb mars/apr. mai/juni juli/aug sept/okt nov/des Totalt Salgsinntekter avg.pliktige Salg Materiell! utstyr Sponsor/ samarbeidsavtaler Reklam&annonse Orkanger- Idrett,,, 35, 1, 35, 6,, 2, 6,, 3, 1,, 95, 165,, Salgsinntekter avgfrie 32 Kiosk/ restaurantsalg 7, 7,, 16, 2, 1,, 8, 4, 26, 16, 3, 92, Salgsinntekter utenfor avg.omr. Fylkestilskudd Kommunalt tilskudd Tilskudd fra særforbund Tilskudd fra idrettskrets 15, 2, 1,,, 15, 3, 9,,,,, Off. tilskudd! refusjoner 36 Leieinntekter 362 Div. utleie,,,,,,,,, Leieinntekter 37 Provisjonsinntekter,,,,,,,,,,, Provisjonsinntekt Andre driftsinntekter Mottatte erstatninger Kursinntekter Medlemskontigenter Treningsavgifter Lotteri, bingo, basar ol. Påmeldingsavgiftl deltagergebyr Andre inntekter Dugnadsinntekter,,, 2 1, 15, 3, 2,,,,,,,,, 12, 6, 14, 7, 15, 15, 45,, 2, 2, 9, Gaver og bidrag Bilettinntekter 3, 3,, 3, 3, 12, 3998 Egenandel transport 2, 5, 2, 9, Annen driftsrelatert innl 65, 38, 5,, 38, 22, 366, Totale driftsinntekter 151, 128, 15,, 134, 29, 718,

15 JJO JeIJ!6fl O pjoqoqpo Bo uofsejedeèf o t J9II!f PI np rdad aupjsew poqa)jpqa fded poqe)ip9a 6o wsrnjp JeUaAUI XØPjJaA o V V o J9WWP J,Ç;34fl.iupisw /,(øeiø! w- c peusoj 83 JI8peewsWa JUI)fSW 9JØ4SU3S) Jej!6n,ÇøPJ8A 1.99.i,4S4fl /J4U9AUI 99 w jeuauj Jaupjsew e,e7 - ioui)sew GiG9 V9 1.- O L Jajefoj peuso J9U9AUI /UDjSW 6UIUAU)iSAV 1.9 aesue L uu7 2 O & 17L O O 91.- O O O O 91.- OO D,esaJepA JOj JOJeJ j 8V 6IeSeJOP!A 34 38J A flejol sep,laou pojjdes Bfl jnf,unf/,ew -desiew qej,iuf O)UO)f I TO 44arspn 8 uajjvyzfpo OO 6Tj rrw rt wuwy upv.7jvgyupj 8 zuaj?ft1wyi.4a8uzso - çt UaWWO8pU9!e J8W&!I1 GJPUV 6E9 poqu GWJA Sk oii L f 17- t V 9- OL O dø[ae UUeA UOFSBAOU8d 9 /oueqs9ipi!1 O[9 JOB I1 E9 jefiu,u.wiispau Bo -Ay 69.J6Uade!Je4 84ESAV.196U!UU1 a4bsue i uuø eieueii UU asauabjojowij9 1.9 [9 9 9V JGflOI /JeIsu!Ae6 dø!), 917 ppojdø[ [17 Et

16 - mars/apr. Oi*gnger Iirettsforening, Jfdné6affavcf4ngen J&smøte åç19., Oi*JzfialTen Budsjett 211 (forts) Konto i -- Revisjonshonorar Regnskapshoriorar ldrettsfaglig bistand Dommerutgifter Utgifter Orkanger Idrett Diverse fremmede tjenester mai/juni juli/aug sept/okt nov/des Totalt, -8, -8, -8, -8, -8, -8, -48,, -2, -1, -2, -2, -7,,, Fremmede tjenester Kontorrekvisita Trykksaker/ Ioddbøker 684 Abonnement 686 Møteutgifter 6861 Sosiale tilsteininger 689 Annen kontorkostnad -28, -1, -18,- -8, -8, -28, -28, -118, -1,,, -3, -3, -3, -9,,, Kontorrekvisita 69 Telefon 697 Datakommunikasjon 694 Porto 6941 Gebyrer -1, -3, -3,, -4,, -3, -1,,, -2, -2 4,, Telefon og porto, -4,,,, -2, -24, Drivstoff transportmiddel Forsikring og avg.trans Annen kostnad transport,,, Kostnad transportmidler,,,,,,, 71 Bilgodtgjørelse, oppgavepi. -5, -5, -5, -5, -2, 714 Reiseutgifter -4, -15, -4, -23, 7142 Kjøreregning dommere -5, -5, -5, -5, -2, Reise! diett -5, -1, -15, Reklamekostnader Annonser -2, -2, Reldameartikler, -5, -1, -27,, -2, -2, -8,, Salg, reklame og repr. -2, -2,,, -2, -2, -8,

17 741 Medlemskontigenter, Konto jan/feb mars/apr. mai/juni juli/aug sept/okt nov/dés Totalt Budsjett 211 (forts) Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger Budsjett 211 Resultat etter finans I, -44, -156, -9, -25, 196, 6, Finanskostnader,,,,,,, 815 Annen rentekostnad, Finansinntekter,,,,,,, 84 Renteinntekter, Totale driftskostnader -152, , -171, -9, -159, -94, , Andre kostnader -1, -26,, -1, -21, -6, -55, og 76 Lisenser lignende, Idrettsutstyr, rekvisita og 773 lignende -5, -5, -1, 777 Påmeld/ gebyrer stevner -25, -15, -4, Forsikringer og garantikostn.,,,,,,, 75 Forsikringer, Kontigenter og gaver, -5,,, -8, -3, -16, 742 Premier -5, -5, -3, -13, Klubbkontigent til 7453 krets, Tilskudd 7454 Ulvåsveien, 7415 Overgangskontigenter -3, -3, 7422 Gaver, 746 Kontigenter/ avgifter idr.org., 776 ldr.faglig utdan., kurs, møter -1, -1, -1, -1, -1, -6, 779 Annen kostnad, 8151 Rentekostnad banklån, Arsmøte &(19., Oitûifiaffen Oi(anger Iérettsforenùig, Jnd&ü1ivd1ngen

18 - 18- Oi&anger Iérettforening, Jfåné6affavi4ngen Arsmøte ,Ç19., Oi*jzfiaII. en Valg Valgkomiteen innstiller Styret Styreleder Leder Marked/økonomi Leder sportslig Leder teknisk Sekretær Kasserer Materia lforvalter følgende personer; Vacant Vacant Nils Høeg Sindre Eikli Tove Eli Larsson Kristine Eker Berit Kvåle Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Gjenvalg Gjenvalg Valg av Styret * Vedtak; Årsmøtet har foretatt følgende valg (enstemmig): Styret: Styreleder Leder Marked/økonomi Leder sportslig Leder teknisk Sekretær Kasserer Materialforvalter Vacant Vacant Nils Høeg Sindre Eikli Tove Eli Larsson Kristine Eker Berit Kvåle Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Gjenvalg. Valgt for 2 år Gjenvalg. Valgt for i år * Til vedtaket; Valgkomiteen jobber videre med aktuelle kandidater til vervene som Styreleder og Leder Marked/økonomi, bet innkalles til ekstraordinært årsmøte når navn på kandidater foreligger. Valgkomite (oppnevnt for 2 år i årsmøtet for 29): Valgkomite: Leder Medlem Medlem Gaute Hoff Nils Arne Sletvold John Nic. Konstad Avslutning Møteleder takket for oppmøtet, årsmøtet lukket.

19 Oi*gnger Iérettsforening, 2(åné6affav&tngen rsmøte Ç19.OO, Oi*jz&zlTen PROTOKOLL-BEKfEFTELSE Undertegnede bekrefter at årsmøtet 21 for OIF Håndball, avholdt mandag 21.februar 211, er gjennomført iht gjeldende vedtekter. bet bekreftes videre at protokollen er riktig ført og vedtakene er korrekte iht årsmøtesakene. Orkanger 21.februar c;;- (Å

ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010

ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010 1 Oranger Iérettsforening, J-[åné6affavtfe1ngen )frsmøte 15.02.10 &120.00, Orkfafiaffen ÅRSMØTE 15.FEBRUAR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2009 Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen -2- Or&anger Ibettsforening,

Detaljer

ÅRSMØTE 25.FEBRUAR 2008

ÅRSMØTE 25.FEBRUAR 2008 ÅRSMØTE 25.FEBRUAR 2008 ÅRSBERETNING FOR 2007 Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Saksliste; Åpning Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh

Orkanger IF håndballavdelingenh Orkanger IF håndballavdelingenh TRENER-/LAGLEDER /LAGLEDER-/DOMMERMØTE 14.DESEMBER 2009 Mini: ca.60 spillere 9 aldersbestemte lag 1 seniorlag Totalt ca.220 spillere 50 personer i ulike verv Inntektssiden

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2016-2017 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt fom 01.05.2016 Gjelder sesongen 2016-2017 Side 1 av 7 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Alternativ 1 Alternativ 2 Budsjett 2015 3 Medlemskontigent Hovedlag kr 50 kr 50 3001 Treningsavgifter kr - kr - 3100 Idrettskole kr - kr - 3110 Påmeldingsavgift kr

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Slettaelva Sportsklubb

Slettaelva Sportsklubb Regnskaps 2009 (01.01.2009-31.12.2009), F.o.m. 1 t.o.m. Driftsinntekter Salgsinntekter i % Periodeutvalg 3050 Annonser avg.pl -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 3060 Varetelling avg.pl -94 654,87-120

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Håndballavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Håndballavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Håndballavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3100 Salgsinntekter kiosk/kafeteria

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Hovedstyret har pr. 19. mai mottatt årsmøtepapirer fra Brett Friidrett Fotball Håndball Alpin har sitt årsmøte 26. mai, og deres årsmøtepapirer publiseres på

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Budsjett 2012 og regnskap 2011

Budsjett 2012 og regnskap 2011 Budsjett 2012 og regnskap 2011 Regnskap 2011 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3010 Salgsinntekter, materiell avg. pliktig 35 222 0 35 222 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

RÆLINGEN HÅNDBALLKLUBB TIRSDAG 27. MARS 2007 KL AUDITORIET SANDBEKKEN U.SKOLE

RÆLINGEN HÅNDBALLKLUBB TIRSDAG 27. MARS 2007 KL AUDITORIET SANDBEKKEN U.SKOLE INNKALLING ÅRSMØTE 2007 RÆLINGEN HÅNDBALLKLUBB TIRSDAG 27. MARS 2007 KL. 19.00 AUDITORIET SANDBEKKEN U.SKOLE Til Medlemmene! Det innkalles til ordinært årsmøte i Rælingen Håndballklubb tirsdag 27. mars

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2014

GEILO IL - BUDSJETT 2014 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 501 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- WCT Free- Snow- All- Bord- 2014 styret rennet

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Otra I L Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 12.03.2017 22:51 Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 SALGSINNT.AVG.PL. 237 801,20 327 306,00 3010 SALGSINNT.MATERIELL

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 19 200 175 000-155 800 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 000 60 000 0 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0 Inntekt 10 felles 31.12.2014 2015 30 Salgsinntekt, sponsorinntekt avg.pl 715 088 622 000 694 000 32 Salgsinntekt avg.fri, kontingenter 465 546 463 000 373 000 34 Offentlige tilskudd/refusjon 278 614 254

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Hovedsamarbeidspartner: Budsjett. IL Leik

Hovedsamarbeidspartner: Budsjett. IL Leik Hovedsamarbeidspartner: Budsjett 2017 IL Leik H o v e d s t y r e t Inntekter 3120 Sponsorer 250 000 3210 Medlemskontigent 80 000 3410 NIF/LAM-midler 120 000 3410 MVA-komp driftsmidler 120 000 3430 Kommunale

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer