Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Otra I L Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :51 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 SALGSINNT.AVG.PL , , SALGSINNT.MATERIELL AVG.PL ,00 800, SALGINNTEKTER LØYPEKJØRING AVG ,00 0, SPONSOR/SAMARBEIDSAVT.AVG.PL , , ANNONSER/PROFILERING AVG.PL , , SALGSINNT. UTLEIE UTSTYR AVG.PL ,00 0, SALGSINNTEKTER KIOSK , , SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , , SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR , , SALGSINNT. PROFILERING ,00 0, SALGSINNT. LEIEINNT. AVG.FR. 600,00 0, SALGSINNTEKT UTENFOR AVG. OMRÅD ,00 0, SALGSINNTEKTER KURS/UNDERVISNIN ,00 0,00 Sum Salgsinntekt , ,00 Annen driftsinntekt 3400 OFFENTLIGE TILSKUDD , , ANDRE TILSKUDD , , TILSK. SPILLEMIDL/ØREMERKEDE MI , , MOMSKOMPESASJON , , GRASROTMIDLER , , LEIEINNT.UTENFOR AVG.OMRÅDET 500,00 0, SALG ANLEGGSMIDDEL ,00 0, SALG ANLEGGSMIDDEL FRITT ,00 0, ÅRSKONTINGENT , , STARTKONT. OG TURNERINGSKONT , , EGENANDELER , , BINGO/LOTTERI/DUGNAD , , TRENINGSAVGIFTER , , ANDRE DRIFTSINNTEKTER , , GAVER , , PERIODISERTE INNT. HOVEDSPONSOR (12 500,00) 0, PERIODISERTE INNT. REKLAME 4 185,00 0,00 Sum Annen driftsinntekt , ,58 Sum driftsinntekter , ,58 Driftskostnader Varekostnad 4200 INNKJØP VARER KIOSK , , VARER, TRENINGSTØY OG UTSTYR FO , , UTGIFTER LOTTERI ,74 0, BEHOLDNINGSENDRING (45 817,20) 0, KJØP AV TJENESTER FOR VIDEREFAK ,00 0,00 Sum Varekostnad , ,19 Lønnskostnad LØNN VARIABEL , , PERIODISERTE FERIEPENGER ,32 0, ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON 4 392,00 0, MOTPOST ELEKTRONISK KOMMUNIKASJ (4 392,00) 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT ,43 0, PÅLØPT ARBG.AVG.SK.FERIEPENGER 6 630,54 0,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Otra I L Organisasjonsnr Side 1 av 6

9 Otra I L Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :51 Note INNBERETNINGSPL.PENSJON ,88 0, KANTINEDRIFT 650,25 0, YRKESSKADEFORSIKRING 800,00 0, ANDRE PERSONALKOSTNADER 1 000,00 0,00 Sum Lønnskostnad , ,13 Avskrivning på varige driftsmidler AVSKRIVNINGER ,81 0,00 Sum Avskrivning på varige driftsmidler ,81 0,00 Annen driftskostnad 6250 DRIVSTOFF ARBEIDSMAKSINER 4 663,56 0, HUSLEIE , , HALL LEIE , , RENOVASJON/SØPPELTØMMING 796,80 0, STRØM 0, , RENHOLD LOKALET 1 411,00 875, SNØRYDDING ,40 0, DRIFTSKOSTN.LOKALER ,14 0, ANDRE LOKALKOSTNADER 1 369,00 0, LEIEKOSTN.BETALINGSTERMINAL 6 566,44 0, LEIEKOSTN.INVENTAR 1 050,00 0, LEIE DATASYSTEMER 4 994,65 0, LEIEKOSTN.KONTORMASKINER 3 017,70 0, LEIEKOSTN.TRANSPORTMIDLER ,00 0, VERKTØY,MASKINDELER 1 974,48 0, INVENTAR , , DRIFTSMATERIELL , , DATAUTSTYR 6 613,26 0, PROGRAMVARE ÅRLIG VEDLIKEHOLD ,50 0, ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR ,80 0, IDRETTSUTSTYR , , DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 2 332,50 0, REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.BYGG 5 429,79 0, REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.UTSTYR , , VEDLIKEHOLD ANLEGG , , REGNSKAP/EDB HONORAR , , IDRETTSFAGLIG BISTAND , , DIVERSE FREMMEDE YTELSER , , KONTORREKVISITA 7 217, , EDB-REKVISITA ,88 0, KOPIERING/TRYKKING ,89 0, TRYKKSAKER ,00 0, AVISER/TIDSSKRIFTER 8 655,82 0, MØTER,KURS,OPPLÆRING , , SOSIALE SAMMENKOMSTER , , GEBYR KLUBBADMIN ,14 0, TELEFON ,45 0, INTERNETT 5 502,42 0, PORTO 6 958,10 0, DRIVSTOFF TRANSPORTMIDLER ,75 0, VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER ,92 0, FORSIKRING KJØRETØY ,35 0, BILGODTGJØRELSE , , BILGORDTGJØRELSE IKKE INNB.PLIK 799,80 0, REISEKOSTNADER-REGNING , , DOMMERUTGIFTER , ,25 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Otra I L Organisasjonsnr Side 2 av 6

10 Otra I L Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :51 Note ØREDIFFERANSE 0,97 0, SPONSORKOSTNADER-IKKE OPPG.PL ,00 0, REKLAME/ANNONSER , , ANNEN SALGSKOSTNAD 9 880,00 0, MEDLEMSKONTINGENT , , PÅMELDING OG STARTKONTINGENTER , , GAVER/PREMIER , , TILSKUDD , , TILSKUDD SÆRFORBUND 1 500,00 0, TILSKUDD IDRETTSRÅD 5 402,00 0, TILSKUDD IDRETTSLAG 6 500,00 0, TILSKUDD ANDRE ORGANISASJONER ,00 0, FORSIKRINGER , , ØREAVRUNDING 8,17 0, BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 2 680, , DIVERSE KOSTNADER , ,41 Sum Annen driftskostnad , ,75 Sum driftskostnader , ,07 DRIFTSRESULTAT , ,51 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 RENTEINNTEKTER , , RENTEINNTEKTER KUNDER 220,00 0,00 Sum Annen renteinntekt , ,92 Sum finansinntekter , ,92 Finanskostnader Annen rentekostnad 8140 RENTEKOSTNADER 0,00 84, RENTEKOSTNADER LEVERANDØRER 1 877,07 0,00 Sum Annen rentekostnad 1 877,07 84,18 Sum finanskostnader 1 877,07 84,18 NETTO FINANSPOSTER , ,74 ORDINÆRT RESULTAT , ,25 ÅRSRESULTAT , ,25 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Overføring annen opptjent EK ,74 0,00 Sum Overføringer annen egenkapital ,74 0,00 Fremføring av udekket tap 8990 DEKKET AV EGENKAPITALEN 0, ,25 Sum Fremføring av udekket tap 0, ,25 SUM OVERF. OG DISP , ,25 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Otra I L Organisasjonsnr Side 3 av 6

11 Otra I L Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom TROLLBAKKEN ,43 0, TROLLBAKKEN KIOSK ,88 0, LYSLØYPE EVJE ,41 0, FREERIDE SYKKELANLEGG ,54 0,00 Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom ,26 0,00 Maskiner og anlegg MASKINER/ANLEGG ,70 0,00 Sum Maskiner og anlegg ,70 0,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm PP- PERSON/STASJONSVOGN ,95 0, ANDRE TRANSPORTMIDLER ,00 0, DRAKTER ,17 0,00 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm ,12 0,00 Sum varige driftsmidler ,08 0,00 Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern 1322 LÅN TIL OTRA PORTAL AS 6 400, , LÅN TIL OTRAHALLEN AS , ,00 Sum Lån til foretak i samme konsern , ,00 Investeringer i aksjer og andeler 1350 AKSJER , ,00 Sum Investeringer i aksjer og andeler , ,00 Sum finansielle anleggsmidler , ,00 SUM ANLEGGSMIDLER , ,00 OMLØPSMIDLER Varer 1460 BEHOLDNING HANDELSVARER , ,00 Sum Varer , ,00 Fordringer Kundefordringer 1500 KUNDEFORDRINGER , , PERIODISERT TRENINGSAVGIFT ,00 0, PÅLØPNE IKKE FAKT.INNTEKTER ,00 0,00 Sum Kundefordringer , ,00 Andre kortsiktige fordringer 1570 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 0, , MELLOMVÆRENDE OTRAHALLEN AS ,00 0, KRAV PÅ OFFENTLIGE TILSKUDD , , FORSKUDDSBET.LEIE 2 400,00 0, FORSKUDSBET.KOSTNADER ,04 0, FORSK. BET. FORSIKRING ,94 0,00 Sum Andre kortsiktige fordringer , ,57 Sum fordringer , ,57 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Otra I L Organisasjonsnr Side 4 av 6

12 Otra I L Balanse pr Note Bankinnskudd, kontanter o.l KASSE 7 250, , BANKTERMINAL ,20 0, INNSK. FOTBALL ,21 0, INNNSK. BADMINTON , , INNSK. FREERIDE , , INNSK. ADM , , INNSK. HÅNDBALL , , INNSK. FOTBALL , , INNSK. SKI , , INNSK. FRIIDRETT , , INNSK. ORIENTERING , , INNSK. HELSESPORTEN , , INNSK. SYKKEL , , INNSK. ADM , , INNSK. INNEBANDY , , INNSK. ORIENTERING , , INNSK. HÅNDBALL , , INNSK. BARNEIDRETT , , INNSK. SKI , , INNSK. SKI SPILLEM , , INNSK. SKI TROKKB/TIDT.BU , , INNSK. FOTBALL , , BANKKONTO SKATTETREKK , , INNSK. HÅNDBALL , , INNSK. KLATRING , ,42 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,78 SUM OMLØPSMIDLER , ,35 SUM EIENDELER , ,35 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Otra I L Organisasjonsnr Side 5 av 6

13 Otra I L Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital EGENKAPITAL , ,36 Sum Annen egenkapital , ,36 Sum opptjent egenkapital , ,36 SUM EGENKAPITAL , ,36 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner GJELDSBREV BYGGELÅN EH-KOMMUNE ,00 0,00 Sum Gjeld til kredittinstitusjoner ,00 0,00 Sum annen langsiktig gjeld ,00 0,00 SUM LANGSIKTIG GJELD ,00 0,00 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 KREDITORER , ,75 Sum Leverandørgjeld , ,75 Skyldig offentlige avgifter 2600 SKYLDIG FORSKUDDSTREKK , , OPPGJØRSKONTO FYLKESSKATTESJ , , SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,05 Sum Skyldig offentlige avgifter , ,18 Annen kortsiktig gjeld PÅLØPT ARBG.AVG.AV SK.FERIP , , FORSKUDD FRA KUNDER ,00 0, SKYLDIGE FERIEPENGER , , FORSKUDDSBET.INNTEKTER ,00 0, ANNEN KORTSIKTIG GJELD ,40 0,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,06 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,99 SUM GJELD , ,99 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,35 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Otra I L Organisasjonsnr Side 6 av 6

14 Håndball Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNTEKTER KIOSK , , , , SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , , , , SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR , , , , SALGSINNT. PROFILERING , , SALGSINNTEKT UTENFOR AVG. OMRÅDET , , TILSK. SPILLEMIDL/ØREMERKEDE MIDLER , , , MOMSKOMPESASJON , , , , GRASROTMIDLER , , , EGENANDELER , , , , BINGO/LOTTERI/DUGNAD , , , , TRENINGSAVGIFTER , , , , GAVER , , PERIODISERTE INNT. REKLAME , Sum inntekter , , , , INNKJØP VARER KIOSK , , , VARER, TRENINGSTØY OG UTSTYR FOR VI , , , , BEHOLDNINGSENDRING , HUSLEIE 2 000, , HALL LEIE , , , RENHOLD LOKALET 114, LEIEKOSTN.INVENTAR 1 050, , INVENTAR 547, , , , DRIFTSMATERIELL 5 893, , , ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR , , IDRETTSUTSTYR 7 139, , , , KONTORREKVISITA 197,00 402,25 147, , MØTER,KURS,OPPLÆRING , , , , SOSIALE SAMMENKOMSTER 6 716, , GEBYR KLUBBADMIN 3 055, , , REISEKOSTNADER-REGNING , , , , DOMMERUTGIFTER , , , , ØREDIFFERANSE 0, PÅMELDING OG STARTKONTINGENTER , , , , GAVER/PREMIER , , , , ØREAVRUNDING -0, BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 25, RENTEINNTEKTER , , , , DEKKET AV EGENKAPITALEN ,82 - Sum utgifter , , , ,00 Totalt , , ,00

15 Otra IL fotball regnsk. 2016/budsj Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett ANNONSER/PROFILERING AVG.PL , , SALGSINNTEKTER KIOSK , , , , SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , , , , SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR , , , , SALGSINNT. PROFILERING , , SALGSINNTEKTER KURS/UNDERVISNING , OFFENTLIGE TILSKUDD , , , ANDRE TILSKUDD , MOMSKOMPESASJON , , , GRASROTMIDLER , , EGENANDELER , , , BINGO/LOTTERI/DUGNAD , , , , TRENINGSAVGIFTER , , , , ANDRE DRIFTSINNTEKTER , , GAVER , , PERIODISERTE INNT. REKLAME , Inntekter , , , INNKJØP VARER KIOSK , , , VARER, TRENINGSTØY OG UTSTYR FOR V.S , , , BEHOLDNINGSENDRING , HUSLEIE , HALL LEIE , , , RENHOLD LOKALET , DRIFTSKOSTN.LOKALER 218, ANDRE LOKALKOSTNADER 1 369, LEIEKOSTN.KONTORMASKINER 2 100, , INVENTAR 2 951, , DRIFTSMATERIELL 1 731, , , ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR , , IDRETTSUTSTYR 9 764, , , , DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 600, REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.UTSTYR , VEDLIKEHOLD ANLEGG , , , , KONTORREKVISITA 674, , , EDB-REKVISITA 2 770, , KOPIERING/TRYKKING , , TRYKKSAKER 9 192, , AVISER/TIDSSKRIFTER 2 884, , MØTER,KURS,OPPLÆRING 2 200, , , SOSIALE SAMMENKOMSTER , , , GEBYR KLUBBADMIN 2 521, , , TELEFON , PORTO 1 055, , BILGODTGJØRELSE , , ,00

16 REISEKOSTNADER-REGNING , , , , DOMMERUTGIFTER , , , , REKLAME/ANNONSER , ANNEN SALGSKOSTNAD 9 505, , MEDLEMSKONTINGENT , , , PÅMELDING OG STARTKONTINGENTER , , , GAVER/PREMIER , , , , FORSIKRINGER , , , ØREAVRUNDING 1, BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 936, RENTEINNTEKTER , , , , RENTEKOSTNADER LEVERANDØRER 408, Utgifter , , ,00 Overskudd/underskudd , , ,00

17 Otra IL Ski Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNT.AVG.PL , , , , SALGSINNT.MATERIELL AVG.PL , , , SALGINNTEKTER LØYPEKJØRING AVG.P , , SPONSOR/SAMARBEIDSAVT.AVG.PL , , , ANNONSER/PROFILERING AVG.PL , , , SALGSINNT. UTLEIE UTSTYR AVG.PL , , SALGSINNTEKTER KIOSK , , , , SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , SALGSINNTEKT UTENFOR AVG. OMRÅ , , SALGSINNTEKTER KURS/UNDERVISNIN , OFFENTLIGE TILSKUDD , , , , ANDRE TILSKUDD , , , TILSK. SPILLEMIDL/ØREMERKEDE MID , , MOMSKOMPESASJON , , , , GRASROTMIDLER , , LEIEINNT.UTENFOR AVG.OMRÅDET -500, SALG ANLEGGSMIDDEL , SALG ANLEGGSMIDDEL FRITT , STARTKONT. OG TURNERINGSKONT , , , , EGENANDELER , BINGO/LOTTERI/DUGNAD , , , , TRENINGSAVGIFTER , , ANDRE DRIFTSINNTEKTER , , , GAVER , , PERIODISERTE INNT. REKLAME , Sum inntekter , , , , INNKJØP VARER KIOSK , , , VARER, TRENINGSTØY OG UTSTYR FOR , , , UTGIFTER LOTTERI , , BEHOLDNINGSENDRING , AVSKRIVNINGER , , DRIVSTOFF ARBEIDSMAKSINER 911, , HUSLEIE 9 416, , HALL LEIE 5 250, , , RENOVASJON/SØPPELTØMMING 796, STRØM , , RENHOLD LOKALET 1 239, SNØRYDDING , , VERKTØY,MASKINDELER 1 974, , , INVENTAR 508, DRIFTSMATERIELL 1 412, , PROGRAMVARE ÅRLIG VEDLIKEHOLD , , IDRETTSUTSTYR 1 437, , , DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 1 732, REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.BYGG 5 429, ,00

18 REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.UTSTYR 4 310, , , , VEDLIKEHOLD ANLEGG , , , DIVERSE FREMMEDE YTELSER , , , KONTORREKVISITA 1 142, , , , EDB-REKVISITA 3 779, , KOPIERING/TRYKKING , , TRYKKSAKER 1 750, AVISER/TIDSSKRIFTER 479, , MØTER,KURS,OPPLÆRING , , , SOSIALE SAMMENKOMSTER 1 398, , GEBYR KLUBBADMIN , INTERNETT 5 502, , PORTO 1 111, , DRIVSTOFF TRANSPORTMIDLER 9 750, , VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER , , FORSIKRING KJØRETØY 5 945, , , BILGODTGJØRELSE , , REISEKOSTNADER OPPG.PL , REISEKOSTNADER-REGNING , ØREDIFFERANSE -0, SPONSORKOSTNADER-IKKE OPPG.PL , , REKLAME/ANNONSER , , , , MEDLEMSKONTINGENT 5 000, , PÅMELDING OG STARTKONTINGENTER , , , , GAVER/PREMIER , , , , TILSKUDD , , FORSIKRINGER 7 363, , , ØREAVRUNDING 3, BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 125, DIVERSE KOSTNADER , , RENTEINNTEKTER , , , , RENTEINNTEKTER KUNDER -120, RENTEKOSTNADER LEVERANDØRER 461, Sum utgifter , , , ,00 Totalt , , , ,00

19 Friidrett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , , , , SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR , , , SALGSINNTEKTER KURS/UNDERVISNING , TILSK. SPILLEMIDL/ØREMERKEDE MIDLER -765, , MOMSKOMPESASJON (drift+utstyr) , , , , GRASROTMIDLER (Fra Hovedlag) , , , , STARTKONT. OG TURNERINGSKONT , , , , BINGO/LOTTERI/DUGNAD , TRENINGSAVGIFTER , ANDRE DRIFTSINNTEKTER , , GAVER ,00 Sum inntekter , , , , VARER, TRENINGSTØY OG UTSTYR FOR VIDERESA , , , HALL LEIE 1 200, DRIFTSMATERIELL , DATAUTSTYR 4 000, , IDRETTSUTSTYR 1 650, , , , GEBYR KLUBBADMIN , REISEKOSTNADER MESTERSKAP , REKLAME/ANNONSER 1 734, , , , PÅMELDING OG STARTKONTINGENTER , , , GAVER/PREMIER 5 946, , , , TILSKUDD , BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 50, RENTEINNTEKTER , , , RENTEKOSTNADER LEVERANDØRER 50, DEKKET AV EGENKAPITALEN ,83 Sum utgifter , , , ,00 Resultat , , ,00

20 Orientering Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , , , , SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR , , , , SALGSINNT. PROFILERING , , SALGSINNT. LEIEINNT. AVG.FR. -600, , SALGSINNTEKTER KURS/UNDERVISNING , MOMSKOMPESASJON , , , GRASROTMIDLER , , , STARTKONT. OG TURNERINGSKONT , , , EGENANDELER -460, TRENINGSAVGIFTER , ANDRE DRIFTSINNTEKTER ,00 Sum inntekter , , , , VARER, TRENINGSTØY OG UTSTYR FOR VIDER , , , LØNN VARIABEL (Synfaring kart) , ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 014, DRIFTSMATERIELL , , , ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 1 450, IDRETTSUTSTYR 3 885, , , , IDRETTSFAGLIG BISTAND KONTORREKVISITA 3 753, , , , EDB-REKVISITA 3 480, , KOPIERING/TRYKKING 2 236, , TRYKKSAKER 2 540, , AVISER/TIDSSKRIFTER , MØTER,KURS,OPPLÆRING 1 520, , , GEBYR KLUBBADMIN , BILGODTGJØRELSE , REKLAME/ANNONSER 2 015, , , , MEDLEMSKONTINGENT 6 000, , , PÅMELDING OG STARTKONTINGENTER 8 395, , GAVER/PREMIER 9 151, , , TILSKUDD SÆRKRETSER , RENTEINNTEKTER , , , RENTEKOSTNADER LEVERANDØRER 644, DEKKET AV EGENKAPITALEN ,80 Sum utgifter , , , ,00 Totalt , , ,00

21 Helsesport Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR , , , , MOMSKOMPENSASJON ,00-750,00-876, , EGENANDELER , , , , TRENINGSAVGIFTER , , , ,00 Sum inntekter , , , , HUSLEIE , HALL LEIE 5 580, , , DRIFTSMATERIELL , IDRETTSUTSTYR , MØTER,KURS,OPPLÆRING 1 004, , , , SOSIALE SAMMENKOMSTER 4 974, , REKLAME/ANNONSER 525,00-611,50 500, GAVER/PREMIER 3 438, , , , BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 60, , RENTEINNTEKTER -303,18-450,00-479,36-300, RENTEKOSTNADER LEVERANDØRER 63, DEKKET AV EGENKAPITALEN ,14 Sum utgifter , , , ,00 Totalt 2 291, , ,00 Underskudd dekkes av egenkapital

22 Otra IL sykkel Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , , , , SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR , , , , SALGSINNTEKTER KURS/UNDERVISNING , , TILSK. SPILLEMIDL/ØREMERKEDE MIDLER , MOMSKOMPESASJON , , , GRASROTMIDLER , , , STARTKONT. OG TURNERINGSKONT , , EGENANDELER , , , , BINGO/LOTTERI/DUGNAD , , , , TRENINGSAVGIFTER , , ANDRE DRIFTSINNTEKTER , ,00 Sum inntekter , , , , INNKJØP VARER KIOSK 2 191, , VARER, TRENINGSTØY OG UTSTYR FOR VIDER , , , BEHOLDNINGSENDRING 1 523, HUSLEIE 800, , , , DRIFTSKOSTN.LOKALER , LEIE DATASYSTEMER 781, , LEIEKOSTN.TRANSPORTMIDLER , , DRIFTSMATERIELL , , IDRETTSUTSTYR 9 400, , REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.UTSTYR , MØTER,KURS,OPPLÆRING 988, , , SOSIALE SAMMENKOMSTER 240, ANNEN KONTORKOSTNAD , , BILGORDTGJØRELSE IKKE INNB.PLIKTIG 799, , REISEKOSTNADER-REGNING , , , , REKLAME/ANNONSER , , MEDLEMSKONTINGENT 4 000, , , PÅMELDING OG STARTKONTINGENTER 4 948, , GAVER/PREMIER 6 500, , , , TILSKUDD SÆRFORBUND , TILSKUDD ANDRE ORGANISASJONER , BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 25, RENTEINNTEKTER , , , , RENTEKOSTNADER , DEKKET AV EGENKAPITALEN - - Sum utgifter , , , ,00 Totalt , , , ,00

23 Administrasjon Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNT.AVG.PL , , , , SPONSOR/SAMARBEIDSAVT.AVG.PL , , , , ANNONSER/PROFILERING AVG.PL , SALGSINNTEKT UTENFOR AVG. OMRÅDET , , SALGSINNTEKTER KURS/UNDERVISNING , , OFFENTLIGE TILSKUDD , , , , ANDRE TILSKUDD , , TILSK. SPILLEMIDL/ØREMERKEDE MIDLER , , , , MOMSKOMPESASJON , , , , GRASROTMIDLER , , , , ÅRSKONTINGENT , , , , EGENANDELER , , ANDRE DRIFTSINNTEKTER - GAVER , , , PERIODISERTE INNT. SPONSOR/REKLAME , Sum inntekter , , INNKJØP VARER KIOSK , , VARER, TRENINGSTØY OG UTSTYR FOR VIDER , , , , LØNN VARIABEL , , , , DIVERSE PERSONLAKOSTNADER , , AVSKRIVNINGER 6 580, , HUSLEIE , , , , LEIEKOSTN.BETALINGSTERMINAL , , IDRETTSUTSTYR OG TØY , , , , REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.UTSTYR-KJØP , , , VEDLIKEHOLD ANLEGG , , , , REGNSKAP/EDB HONORAR , , , , IDRETTSFAGLIG BISTAND - DIV FREMMEDYTE , , , , KONTORREKVISITA-KOPIERING/TRYKKING/AV , , , , MØTER,KURS,OPPLÆRING 3 969, , , , GEBYR KLUBBADMIN , , , TELEFON , , PORTO 4 791, , UTGIFTER TRANSPORTMIDLER-REISE-REGNIN , , , , REKLAME/ANNONSER 2 250, , , GAVER/PREMIER 8 543, , , TILSKUDD , , , , TILSKUDD ANDRE ORGANISASJONER , , , FORSIKRINGER , , , , BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 1 438, , , , DIVERSE KOSTNADER 893, , , RENTEINNTEKTER , , , RENTEKOSTNADER 199, ,00 42,09 Sum utgifter , , , ,00 Overskudd , ,00

24 Innebandy Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR , , , , MOMSKOMPENSASJON , , , TRENINGSAVGIFTER , , , ,00 Sum inntekter , , , , HALL LEIE 6 820, , , , IDRETTSUTSTYR , , , REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.UTSTYR 1 032, GEBYR KLUBBADMIN 184, , BANKOMKOSTN./KORTGEBYR 21, RENTEINNTEKTER -282,12-250,00-396, DEKKET AV EGENKAPITALEN ,60 Sum Utgifter 7 775, , , ,00 Resultat , , ,00

25 Klatring Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , , , SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR MOMSKOMPENSASJON 50,00 50, TRENINGSAVGIFTER Sum inntekter 3 800, , , VEDLIKEHOLD ANLEGG 6 500, TILSKUDD SÆRFORBUND 1 500, ,00 800, RENTEINNTEKTER -153,26-250,00-150, DEKKET AV EGENKAPITALEN ,00 Sum Utgifter 1 346, , ,00 Resultat 2 453, ,00 - -

26 Badminton Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SALGSINNT.MATERIELL AVG.FR , , , SALGSINNT.SPONSORINNT.AVG.FR , , SALGSINNTEKTER KURS/UNDERVISNING , , MOMSKOMPESASJON , GRASROTMIDLER , , , STARTKONT. OG TURNERINGSKONT. -750, EGENANDELER , , TRENINGSAVGIFTER , , , , ANDRE DRIFTSINNTEKTER , ,00 Sum inntekter , , , , VARER, TRENINGSTØY OG UTSTYR FOR VIDER 595, BEHOLDNINGSENDRING , HUSLEIE , HALL LEIE 9 880, , , IDRETTSUTSTYR , , , , REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.UTSTYR 349, MØTER,KURS,OPPLÆRING 3 120, SOSIALE SAMMENKOMSTER 1 295, , GEBYR KLUBBADMIN 613, , MEDLEMSKONTINGENT 4 800, , PÅMELDING OG STARTKONTINGENTER 5 225, , , , GAVER/PREMIER , , RENTEINNTEKTER -3, , DEKKET AV EGENKAPITALEN ,29 Sum utgifter , , , ,00 Totalt , , ,00

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb

Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb Årsregnskap 2016 for Hammerfest Fotballklubb Organisasjonsnr. 976270436 Utarbeidet av: Accountor, Komplett Regnskap Hammerfest Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 1120 9616 HAMMERFEST Organisasjonsnr.

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Os IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2012 for. Os IL. Foretaksnr Årsregnskap 2012 for Os IL Foretaksnr. 975555089 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 844 713 2 364 343 Annen driftsinntekt 6 1 678 856 913 201

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

NORSK MOTORKLUBB GRENLAND 3721 SKIEN

NORSK MOTORKLUBB GRENLAND 3721 SKIEN Årsregnskap for 2016 3721 SKIEN Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergveien 19 3737 SKIEN Org.nr. 943 160 546 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer