Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (8 451) (13 689) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr

3 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr

4 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tromsø, / 2015 Magne Hansen Karina Moe Hans-Are Nilsen Barbro Johansen Leder Nestleder Økonomiansv. Sportslig leder Trygve Myrvang Asgeir Kaldhol Bjørn Sommervik Ørjan Sørum Leder JIS Leder Herre Medlem Medlem Hege H. Eriksen Ungdomsmedlem Årsregnskap for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr

5 Noter 2014 Noter for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr

6 Noter 2014 Note 1 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr i år kr 0. Lånet gjelder buss som ble anskaffet i Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler: Bokført verdi buss Noter for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr

7 Noter 2014 Note 4 - Investeringer i datterselskap Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens 1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens 3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Selskapet har følgende datterselskap: Balanseført Datterselskap: Eierandel % Stemmerett % Årsresultat EK Bravo Sport AS Note 5 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr Noter for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr

8 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :46 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 3010 Medlemskontingent , , Treningsavgift , , Salgsinntekt handelsvarer, avgi 400,00 0, Tilskudd fra Tromsø Idrettsråd , , Andre tilskudd , , Momskompensasjon , , Egenandeler lokale turneringer , , Egenandeler lokalt seriespill , , Egenandeler nasjonale turn./ser , , Egenandeler styrketrening , , Egenandeler region/kalott o.l ,00 0, Andre egenandeler 4 410,00 700, Inntekt busstransport 4 000, , Stevneinntekter , , Lotteriet intekter , , Andre lotteriinntekter , , Kiosksalg - kafè , , Spilleautomat/bingo , , Grasrotinntekter , , Dugnadsvirksomhet , , Håndballskole 0, , Turneringsinntekter , , Provisjonsinntekter 0,00 (4 017,58) 3710 Reklameinntekter , , Sponsorinntekt (inkl annonser) , , Salg Bravo effekter 100,00 875, Billettinntekter (dame-/herreka , , Salg sesongkort ,00 0, Annen driftsrelatert inntekt 0, ,00 Sum Annen driftsinntekt , ,34 Sum driftsinntekter , ,34 Driftskostnader Varekostnad 4010 Påmeldingsavgift seriespill , , Overnatting - seriespill , , Turneringer - påmeld./overnatti , , Turneringer overnatting/kost , , Kostnad alternativ trening , , Overgangsavgift nye spillere 3 000, , Dekning av lisens spillere 7 289, , Utviklingsavtale semiorspillere 0, , Transportutg.lokal serie og tur , , Transp./reiseutgifter nasj. ser , , Deltagelse nasjonale serier 4 230, , Kostnadsfordeling nasj.serier/t (36 631,00) (38 061,00) 4095 Utgiftsfordeling serie/sluttspi ( ,00) , RM 2014 Andel THK ,00 0, Halleie , ,50 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr Side 1 av 6

9 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :46 Note Dommerutgifter , , Stevne/mesterskapsutgifter , , Samling regionslag,kalottlag,b , , Trenerhonorar , , Kostnadsdekning trenere 0, , Trenerutdanning 2 265,75 0, Dommer/funksjonærutdanning 7 020, , Innkj. av varer for videresalg, 3 125,00 0, lotteriutgifter ,00 0, Kostnader reklame/annonse 0, , Draktkjøp , , Dommerklær/utstyr 3 769, , Bravo bunaden 0, , Profileringsutstyr/utstyrspakke , , Beholdningsendring 0, , Kiosk/kafèutgifter , , Lotteriutgifter , ,00 Sum Varekostnad , ,27 Lønnskostnad Lønn ansatte , , Feriepenger , , Møteutgifter 4 812, , Arbeidsgiveravgift ,85 (904,16) 5405 Arbeidsgiveravgift av påløp. fe 1 710,89 0, Refusjon av sykepenger 0,00 (5 675,00) 5801 Ref. sykepenger - red.gr.lag 0,00 (11 445,00) 5802 Motpost ref. sykepenger 0, , Gaver til ansatte 829,00 0, Yrkesskadeforsikring 650,00 0, Pensjonsforsikring for ansatte 4 404,00 0, Gaver 551,70 0,00 Sum Lønnskostnad , ,19 Avskrivning på varige driftsmidler Avskr. transportm., maskiner og , ,80 Sum Avskrivning på varige driftsmidler , ,80 Annen driftskostnad 6340 Lys, varme 6 858,00 0, Renhold 3 685,00 0, Leie transportmidler , , Inventar 2 667, , Utstyr, is, tape o.l 7 580, , Idrettsutstyr 4 437, , Regnskapshonorar , , Kontorrekvisita 950, , Drift hjemmeside 7 875, , Telefon , , Porto 1 374,00 990, Drivstoff transportmidler , , Vedlikehold transportmidler , , Forsikring og avgifter transpor 8 857, , Annonse håndballboka 0, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , Regionskontingent NHF 7 000, , Reisekostnad, ikke oppgaveplikt , ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr Side 2 av 6

10 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :46 Note Diettkostnad, oppgavepliktig , , Bøter/gebyrer NHF 2 000,00 95, Utg.fordeling regionting/konf 1 370, , Gave, fradragsberettiget 2 800, , Forsikringspremie (3 801,00) 0, Diverse kostnader 3 417, , Reklame- og annosekostnader 0, , Øredifferanser ved avstemming 0,81 (3,83) 7770 Bank- og kortgebyr 6 044, , Avgift Buypass 8 019,48 0, Annen kostnad 4 500,00 111, Tap på fordringer , ,00 Sum Annen driftskostnad , ,80 Sum driftskostnader , ,06 DRIFTSRESULTAT , ,28 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8051 Renteinntekt bankinnskudd 3 796, , Renteinntekt kundefordringer 100,00 0,00 Sum Annen renteinntekt 3 896, ,86 Annen finansinntekt 8065 Inntekter Purregebyr kunder 0, ,00 Sum Annen finansinntekt 0, ,00 Sum finansinntekter 3 896, ,86 Finanskostnader Annen rentekostnad 8151 Renter lån SNN , , Rentekostnad leverandørgjeld 250,92 93,88 Sum Annen rentekostnad , ,32 Annen finanskostnad 8165 Purregebyr leverandører 64,00 496,00 Sum Annen finanskostnad 64,00 496,00 Sum finanskostnader , ,32 NETTO FINANSPOSTER (8 450,50) (13 689,46) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD , ,82 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT , ,82 ÅRSRESULTAT , ,82 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital , ,82 Sum Overføringer annen egenkapital , ,82 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER , ,82 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr Side 3 av 6

11 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :46 Note Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr Side 4 av 6

12 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Buss - JU , ,73 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm , ,73 Sum varige driftsmidler , ,73 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i datterselskaper , ,00 Sum Investeringer i datterselskap , ,00 Andre langsiktige fordringer 1397 Forskuddsleasing 0, ,50 Sum Andre langsiktige fordringer 0, ,50 Sum finansielle anleggsmidler , ,50 SUM ANLEGGSMIDLER , ,23 OMLØPSMIDLER Varer 1460 Bravoeffekter , ,00 Sum Varer , ,00 Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , Avsetning tap på fordringer (5 000,00) (5 000,00) Sum Kundefordringer , ,00 Andre kortsiktige fordringer 1570 Andre kortsiktige fordringer 6 350, , Buypass Originator AS 3 744,01 0, Andre forskuddsbetalte driftsko 6 588, , Forskuddsbetalt forsikring 7 513,00 0,00 Sum Andre kortsiktige fordringer , ,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Kontanter 1 400, , Billettskrin 600,00 600, Bank SNN , , Bank SNN ,17 171, Bankinnskudd for skattetrekk , , Bank SNN ,58 1, Bank SNN plass.ko , ,86 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,22 SUM OMLØPSMIDLER , ,22 SUM EIENDELER , ,45 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr Side 5 av 6

13 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Annen egenkapital , ,27 Sum Annen egenkapital , ,27 Sum opptjent egenkapital , ,27 SUM EGENKAPITAL , ,27 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Lån SNN 1 Finans , ,07 Sum Gjeld til kredittinstitusjoner , ,07 Sum annen langsiktig gjeld , ,07 SUM LANGSIKTIG GJELD , ,07 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , ,59 Sum Leverandørgjeld , ,59 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk ,00 0, Skyldig/betalt arbeidsgiveravgi 3 951,74 0,00 Sum Skyldig offentlige avgifter ,74 0,00 Annen kortsiktig gjeld 2785 Påløpt arb.giveravgift påløpt f 1 226,00 0, Skyldige feriepenger , , Påløpt kostnad og forskuddsbet ,00 0, Forskuddsbetalt inntekt 0,00 171,17 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,52 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,11 SUM GJELD , ,18 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,45 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Bravo Håndballklubb Organisasjonsnr Side 6 av 6

14 Byrå Fortuna Regnskap AS Saldobalanse Klient Bravo Håndballklubb Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 03/02/ :46 Side 1 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo Buss - JU , , , , Periodisering avskriving , ,00 0,00 0,00 Transportmidler, inventar og maskiner ,73-0, , , Investeringer i datterselskaper ,00 0, , , Forskuddsleasing 0,00 0,00 0, ,50 Finansielle anleggsmidler ,00 0, , , Bravoeffekter ,00 0, , ,00 Lagerbeholdninger ,00 0, , , Kundefordringer ,00 0, , , Andre kortsiktige fordringer 6 350,00 0, , , Buypass Originator AS 3 744,01 0, ,01 0, Avsetning tap på fordringer ,00 0, , ,00 Kortsiktige fordringer ,01 0, , , Andre forskuddsbetalte driftsko 6 588,16 0, , , Forskuddsbetalt forsikring 7 513,00 0, ,00 0,00 Korts. fordr. med tidsavgr ,16 0, , , Kontanter 1 400,00 0, , , Billettskrin 600,00 0,00 600,00 600, Bank SNN ,73 0, , , Bank SNN ,17 0,00 13,17 171, Bankinnskudd for skattetrekk ,00 0, , , Bank SNN ,58 0,00 403,58 1, Bank SNN plass.ko ,00 0, , ,86 Betalingsmidler ,48 0, , , Annen egenkapital , , , ,27 EGENKAPITAL , , , , Lån SNN 1 Finans ,73 0, , ,07 LANGSIKTIG GJELD ,73 0, , , Leverandørgjeld ,29 0, , , Forskuddstrekk ,00 0, ,00 0, Skyldig/betalt arbeidsgiveravgi ,74 0, ,74 0, Påløpt arb.giveravgift påløpt f ,00 0, ,00 0,00 KORTSIKTIG GJELD ,03 0, , , Skyldige feriepenger ,87 0, , , Påløpt kostnad og forskuddsbet ,00 0, ,00 0, Forskuddsbetalt inntekt 0,00 0,00 0,00-171,17 Korts. gjeld med tidsavgr ,87 0, , , Medlemskontingent ,00 0, , , Treningsavgift ,00 0, , , Salgsinntekt handelsvarer, avgi -400,00 0,00-400,00 0, Tilskudd fra Tromsø Idrettsråd ,00 0, , , Andre tilskudd ,00 0, , , Momskompensasjon ,00 0, , , Egenandeler lokale turneringer ,70 0, , , Egenandeler lokalt seriespill ,00 0, , , Egenandeler nasjonale turn./ser ,00 0, , , Egenandeler styrketrening ,00 0, , , Egenandeler region/kalott o.l ,00 0, ,00 0, Andre egenandeler ,00 0, ,00-700, Inntekt busstransport ,00 0, , , Stevneinntekter ,00 0, , ,00

15 Byrå Fortuna Regnskap AS Saldobalanse Klient Bravo Håndballklubb Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 03/02/ :46 Side 2 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo Lotteriet intekter ,00 0, , , Andre lotteriinntekter ,01 0, , , Kiosksalg - kafè ,70 0, , ,00 Driftsinntekter ,41 0, , , Spilleautomat/bingo ,00 0, , , Grasrotinntekter ,29 0, , , Dugnadsvirksomhet ,00 0, , , Håndballskole 0,00 0,00 0, , Turneringsinntekter ,00 0, , ,00 Leieinntekter ,29 0, , , Provisjonsinntekter 0,00 0,00 0, , Reklameinntekter ,00 0, , , Sponsorinntekt (inkl annonser) ,00 0, , , Salg Bravo effekter -100,00 0,00-100,00-875, Billettinntekter (dame-/herreka ,00 0, , , Salg sesongkort ,00 0, ,00 0, Annen driftsrelatert inntekt 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsinntekter ,00 0, , , Påmeldingsavgift seriespill ,00 0, , , Overnatting - seriespill ,00 0, , , Turneringer - påmeld./overnatti ,52 0, , , Turneringer overnatting/kost ,95 0, , , Kostnad alternativ trening ,00 0, , , Overgangsavgift nye spillere 3 000,00 0, , , Dekning av lisens spillere 7 289,00 0, , , Utviklingsavtale semiorspillere 0,00 0,00 0, , Transportutg.lokal serie og tur ,98 0, , , Transp./reiseutgifter nasj. ser ,98 0, , , Deltagelse nasjonale serier 4 230,00 0, , , Kostnadsfordeling nasj.serier/t ,00 0, , , Utgiftsfordeling serie/sluttspi ,00 0, , , RM 2014 Andel THK ,00 0, ,00 0, Halleie ,25 0, , , Dommerutgifter ,11 0, , , Stevne/mesterskapsutgifter ,51 0, , , Samling regionslag,kalottlag,b ,00 0, , , Trenerhonorar ,00 0, , , Kostnadsdekning trenere 0,00 0,00 0, , Trenerutdanning 2 265,75 0, ,75 0, Dommer/funksjonærutdanning 7 020,00 0, , , Innkj. av varer for videresalg, 3 125,00 0, ,00 0, lotteriutgifter ,00 0, ,00 0, Kostnader reklame/annonse 0,00 0,00 0, , Draktkjøp ,60 0, , , Dommerklær/utstyr 3 769,00 0, , , Bravo bunaden 0,00 0,00 0, , Profileringsutstyr/utstyrspakke ,75 0, , , Beholdningsendring 0,00 0,00 0, ,00 Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l ,40 0, , , Lønn ansatte ,00 0, , , Feriepenger ,37 0, , , Møteutgifter 4 812,00 0, , , Arbeidsgiveravgift ,85 0, ,85-904, Arbeidsgiveravgift av påløp. fe 1 710,89 0, ,89 0, Refusjon av sykepenger 0,00 0,00 0, , Ref. sykepenger - red.gr.lag 0,00 0,00 0, , Motpost ref. sykepenger 0,00 0,00 0, , Gaver til ansatte 829,00 0,00 829,00 0, Yrkesskadeforsikring 650,00 0,00 650,00 0, Pensjonsforsikring for ansatte 4 404,00 0, ,00 0, Gaver 551,70 0,00 551,70 0,00 Personalkostnader ,81 0, , , Avskr. transportm., maskiner og ,00 0, , ,80

16 Byrå Fortuna Regnskap AS Saldobalanse Klient Bravo Håndballklubb Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 03/02/ :46 Side 3 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo Lys, varme 6 858,00 0, ,00 0, Renhold 3 685,00 0, ,00 0, Leie transportmidler ,50 0, , , Inventar 2 667,55 0, , , Utstyr, is, tape o.l 7 580,65 0, , , Idrettsutstyr 4 437,00 0, , , Regnskapshonorar ,00 0, , , Kontorrekvisita 950,00 0,00 950, , Drift hjemmeside 7 875,00 0, , , Telefon ,31 0, , , Porto 1 374,00 0, ,00 990, Drivstoff transportmidler ,13 0, , , Vedlikehold transportmidler ,91 0, , , Forsikring og avgifter transpor 8 857,00 0, , , Annonse håndballboka 0,00 0,00 0, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig ,85 0, , , Regionskontingent NHF 7 000,00 0, , , Reisekostnad, ikke oppgaveplikt ,15 0, , , Diettkostnad, oppgavepliktig ,00 0, , , Bøter/gebyrer NHF 2 000,00 0, ,00 95, Utg.fordeling regionting/konf 1 370,34 0, , , Gave, fradragsberettiget 2 800,00 0, , , Forsikringspremie ,00 0, ,00 0, Kiosk/kafèutgifter ,40 0, , , Diverse kostnader 3 417,50 0, , , Lotteriutgifter ,00 0, , , Reklame- og annosekostnader 0,00 0,00 0, , Øredifferanser ved avstemming 0,81 0,00 0,81-3, Bank- og kortgebyr 6 044,93 0, , , Avgift Buypass 8 019,48 0, ,48 0, Annen kostnad 4 500,00 0, ,00 111, Tap på fordringer ,00 0, , ,00 Andre driftskostnader ,51 0, , , Renteinntekt bankinnskudd ,00 0, , , Renteinntekt kundefordringer -100,00 0,00-100,00 0, Inntekter Purregebyr kunder 0,00 0,00 0, ,00 Finansinntekter ,00 0, , , Renter lån SNN ,58 0, , , Rentekostnad leverandørgjeld 250,92 0,00 250,92 93, Purregebyr leverandører 64,00 0,00 64,00 496,00 Finanskostnader ,50 0, , , Overføringer annen egenkapital 0, , , ,82 Disponering av årsresultat 0, , , ,82 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Byrå Fortuna Regnskap AS Posteringsjournal Klient Bravo Håndballklubb Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 03/02/ :46 Side 1 av 1 Bilagsnr Dato Dimensjon Debet Kredit Beløp Anmerkning Tilleggsposteringer Avslutning ,00 tbf - avd 500 Tilleggsposteringer ,00 Avskrivninger Avslutning /12/ ,80 Lineæravskrivning Avskrivninger ,80 Disponeringer Avslutning ,68 Til annen opptjent EK Disponeringer ,68 Totalt alle posteringer ,48 Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet. Sted: Dato: Sign:

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer