Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsforeningen i Kristiansandsregionen"

Transkript

1 Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr GENERALFORSAMLING 2008, side 1

2 GENERALFORSAMLING 2008, side 2

3 GENERALFORSAMLING 2008, side 3

4 GENERALFORSAMLING 2008, side 4

5 GENERALFORSAMLING 2008, side 5

6 GENERALFORSAMLING 2008, side 6

7 Næringsforeningen i Kristiansand Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) Årsregnskap for Næringsforeningen i Kristiansand Foretaksnummer GENERALFORSAMLING 2008, side 7

8 Næringsforeningen i Kristiansand Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Redesign og web Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Investering i aksjer og andeler Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsregnskap for Næringsforeningen i Kristiansand Foretaksnummer GENERALFORSAMLING 2008, side 8

9 GENERALFORSAMLING 2008, side 9

10 Næringsforeningen i Kristiansand Noter 2008 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Kontingentinntekter inntektsføres det år de tilhører. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet løpende foreningsvirksomhet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Usikre forpliktelser og betingede eiendeler Usikre forpliktelser med sannsynlighetsutfall over 50 % beløpsføres etter beste estimat av verdien av oppgjøret. Usikre forpliktelser med sannsynlighetsutfall under 50 % opplyses om i note. Betingede eiendeler regnskapsføres ikke, men opplyses om i note dersom det er sannsynlighetsutfall over 50 % for at foreningen vil motta et oppgjør. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er identifiserbare ikke-pengeposter uten fysisk substans som representerer fremtidige økonomiske fordeler for foretaket. Utforming og design av webside inngår i denne kategorien. Som i dette tilfellet aktivert med en antatt å ha en levetid på fem år før ny utforming Noter for Næringsforeningen i Kristiansand Foretaksnummer GENERALFORSAMLING 2008, side 10

11 Næringsforeningen i Kristiansand Noter 2008 Note 1 - Avskrivninger på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Driftsløsøre inv Redesign og web Sum verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 2 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Daglig leder har mottatt følgende godtgjørelse: Lønn Daglig leder har i 2008 mottatt lønn for hele inntektsåret. Selskapet har etablert pensjonsforikring etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Noter for Næringsforeningen i Kristiansand Foretaksnummer GENERALFORSAMLING 2008, side 11

12 Næringsforeningen i Kristiansand Noter 2008 Note 3 - Investering i aksjer og andeler Foreningen har andeler i: Dato Antall Kurs Kostpris Bokført verdi DnB NOR Globalspar: Kjøp av andeler Globalspar Flytting Innland Beholdning ,75 Kospris for behold. pr ,27 DnB NOR Miljøinvest: Flytting kjøp Beholdning ,21 Kostpris for behold. pr ,00 DnB NOR Europa: Kjøp av andeler Kjøp av andeler Beholdning ,74 Kostpris for behold pr ,54 Sum kr ,70 Selskapet har i 2008 hatt en verdireduksjon av markedsbaserte aksjer på kr ,55. Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. I posten inngår bundne midler med kr Det er tilstrekkelig innestående på skattetrekkskontoen pr Noter for Næringsforeningen i Kristiansand Foretaksnummer GENERALFORSAMLING 2008, side 12

13 Næringsforeningen i Kristiansand Noter 2008 Note 5 - Annen driftskostnad Husleie, parkeringsleie, lys varme Leiekostnader kontorutstyr Møteutgifter Kontingenter Revisjon Regnskapshonorar Juridisk bistand Annen fremmed tjeneste Magasinutgifter Spenn Kontorrekvisita, trykksaker, tidsskrifter, mv Data/Edb kostnader Repr./ anskaffelser Porto, telefon Reisekostnader Annonser, sponsorstøtte, markedsføring Gaver Andre driftskostnader Tap på fordringer SUM Note 6 - Annen korstiktig gjeld I posten inngår forskuddsbetalte kontingenter for 2009 med kr , avsatt feriepenger med kr og pålåpte kostnader med kr Note 7 - Egenkapital Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Noter for Næringsforeningen i Kristiansand Foretaksnummer GENERALFORSAMLING 2008, side 13

14 Næringsforeningen i Kristiansand Noter 2008 Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap mv Næringsforeningen i Kristiansandsregionen eier 40 % av aksjene i TSR A/S som gir 40 % av stemmene i selskapet. TSR A/S har forretningskontor i Kristiansand. Årets underskudd for perioden er på kr Bokført egenkapital pr er kr Note 9 - Varekostnad Varekjøp SMB Dagen Varekjøp SPENN Varekjøp ATA Carnet Varekjøp EXPAT Varekjøp Aktiviteter Diverse utgifter til viderefakturereing SUM Varekjøp knyttet til ATA Carnet, Expat og Aktiviteter ble i 2007 bokført på de aktuelle kontoene, som andre driftskostnader. Noter for Næringsforeningen i Kristiansand Foretaksnummer GENERALFORSAMLING 2008, side 14

15 Næringsforeningen i Kristiansand Noter 2008 Note 10 - Andre avsetninger for forpliktelser Selskapet har i 2008 mottatt gave fra Kristiansands Handelsstandsforening på kr ekskl opparbeidet renter på tidspunktet. Rentene utgjør pr kr etter fradrag for lønnskostnad til en ansatt i Kristiansand Handelsstandsforening. Beløpet er fordelt forholdsmessig på de to fondene. Studiefond, kompetanseheving: Som en del av oppgjøret etter salget av Handelens Hus i Kristiansand har NIKR mottatt 1 mill kroner, som skal brukes til kurs og kompetansehevende tiltak rettet mot næringslivet i regionen. Styret arbeider med å utforme retningslinjer for denne virksomheten. Det vil være et poeng å spisse virksomheten inn mot nisjer eller fagområder som enten ikke dekkes av de etablerte tilbudene, eller hvor markedet er for smalt til å forsvare en ordinær kommersiell satsing. NIKR har ansatt Elin Eftevaag til å lede dette prosjektet, som i første omgang er gitt en tidsramme på 3 år. Museumsfond: De avsatte midlene på kr er ment å dekke kostnader i forbindelse med oppbevaring av dokumenter for: 1. Kristiansand Handelsstandsforening fra 1848 fusjonert med Handelskammeret og Industriforeningen i Kristiansand Handelskammer fra 1947 fortsetter under Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 3. Handelens hus AS fra 1967 solg De tidligere dokumenter er sendt overlevert for oppbevaring ved Statsarkivet. Kun de siste års permer ligger nå i våre hender. Videre dekkes det lagerleie for møbler, malerier, m.m. fra Handelens Hus, samt utgivelse av en historisk rapport for alle tre organisasjoner. Noter for Næringsforeningen i Kristiansand Foretaksnummer GENERALFORSAMLING 2008, side 15

16 GENERALFORSAMLING 2008, side 16

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer