Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr

3 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tromsø, / 2015 Jarle Nicolaisen Kari Tyldum Bente Hauglann Styrets leder Nestleder Styremedlem Gerry Fedde-Larsson Arne Christian Vangdal Siv Torbjørnsen Styremedlem Styremedlem Daglig leder Årsregnskap for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr

4 Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Anleggsmidler Lineære avskrivninger i samsvar med nedbetaling på langsiktig lån. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Handelsvarer innkjøpt for videresalg Handelsvarene er vurdert kostpris eksklusiv merverdiavgift. Noter for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr

5 Noter 2014 Note 1 - Inntekter Nr. Kontonavn Regnskap i år Budsjett % Regnskap i fjor Salgs- og driftsinntekt 3001 Kiosksalg - pliktig 15 % mva ***** Salg utstyr - pliktig 25% , Utleie reklameplass - pliktig 25% , Inntekter strenging racket o.l ***** Sum salgsinntekt 3405 Kommunale tilskudd , Tilskudd fra NIF , Reiserefusjon fra NTF , Kompensasjon MVA , Grasrotinntekter , Andre tilskudd ***** 0 Sum tilskudd Utleie tennishall - tilfeldige , Utleie tennishall - faste , Leieinntekt "Team Tennis" 0 0 ***** Leieinntekt Troms Fylke- skole-tennis , Utleie tennishall - treningsgrupper , Utleie squashhall - tilfeldige , Utleie Tromsø Klatreklubb , Utleie utstyr ***** Utleie grusbaner , Trenings- og instruksjonsinntekter , Medlemskontingenter , Inntekt divisjonstennis - internt , Inntekt Arktisk Lys-turneringer , Inntekt klubbturneringer , Øvrige inntekter ***** 0 Sum øvrig inntekt TOTALE INNTEKTER , Noter for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr

6 Noter 2014 Note 2 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Det er ikke utbetalt styrehonorar eller revisjonshonorar. Foretaket var pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for ansatte. (jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon). Det er derfor etablert en slik ordning fra Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Klubbhus Akkumulert avskriving klubbhus Netto aktivert verdi Klubbhus Tennishall Akkumulert avskriving Tennishall Netto aktivert verdi Tennishall Sum aktivert verdi eiendommer Noter for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr

7 Noter 2014 Note 4 - Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer gjelder lån til trener samt periodisering av betalte kostnader og påløpte inntekter. I år I fjor Forskudd lønn/lån Til gode Tromsø Kommune - eiendomsskatt Tennisballer - ikke brukt Til gode hos TTK Forskuddsbetalt forsikring Interim betalingssystemer Sum gjeld sikret med pant Note 5 - Bundne bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Skyldig skattetrekk pr i år utgjør kr Note 6 - Annen egenkapital Aksjekapital / Annen Sum innskutt kapital egenkapital egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr Noter for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr

8 Noter 2014 Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld Gjeld I år I fjor Gjeld sikret med pant kr kr Pantsettelser 1.prioritet DNB ASA kr Bokført verdi pantsatte eiendeler: Tennishallen kr kr Betinget tilskudd fra Kulturdepartementet Pantsettelser 2.prioritet Kulturdepartementet kr Bokført verdi pantsatte eiendeler: Tennishallen kr kr Note 8 - Annen kortsiktig gjeld I år I fjor Skyldig lønn Skyldig feriepenger inkl.arbeidsg.avg Gjeld til TKK Diverse periodiseringer Totalt Noter for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr

9 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :43 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Kiosksalg - pliktig 15 % mva 4 143, , Salg utstyr - pliktig 25% , , Utleie reklameplass - pliktig , , Inntekter strenging racket o.l , ,00 Sum Salgsinntekt , ,94 Annen driftsinntekt Kommunale tilskudd , , Tilskudd fra NIF , , Reiserefusjon fra NTF , , Kompensasjon MVA , , Grasrotinntekter , , Andre tilskudd ,00 0, Utleie tennishall - tilfeldige , , Utleie tennishall - faste , , Leieinntekt Team Tennis 0, , Leieinntekt Troms Fylke (skole- 0, , Utleie tennishall - treningsgru , , Utleie squashhall - tilfeldige , , Utleie Tromsø Klatreklubb , , Utleie utstyr 6 650, , Utleie grusbaner 0, , Trenings- og instruksjonsinntek , , Medlemskontingenter , , Inntekt divisjonstennis - inter , , Inntekt Arktisk Lys-turneringer , , Inntekt klubbturneringer 2 000, , Øvrige inntekter ,00 0,00 Sum Annen driftsinntekt , ,46 Sum driftsinntekter , ,40 Driftskostnader Varekostnad 4320 Tennisutstyr for videresalg , , Innkjøp kioskvarer (mat) 15% 6 993, , Beholdningsendring kioskvarer (3 366,96) 2 346, Beholdningsendr. utstyr 3 225, , Pant 53,00 (174,00) Sum Varekostnad , ,26 Lønnskostnad Lønn administrasjon , , Lønn vaktpersonale , , Lønn hjelpetrenere , , Feriepenger , , Sykelønn 0, , Periodiseringskonto lønn 0,00 (16 623,00) 5400 Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift av påløp. fe 4 460, , Yrkesskadeforsikring 3 347,00 0, Pensjonsforsikring for ansatte 6 000,00 0,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr Side 1 av 5

10 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :43 Note Sum Lønnskostnad , ,67 Avskrivning på varige driftsmidler 6000 Avskrivning på bygning/annen fa , ,00 Sum Avskrivning på varige driftsmidler , ,00 Annen driftskostnad 6300 Husleiekostnader 8 425, , Renovasjon, vann, avløp o l , , Lys, varme - tennishall , , Lys, varme - klubbhus utebaner ,30 (38 340,04) 6360 Renhold - byrå , , Renhold - sanitærartikler , , Snørydding , , Div kostnad lokaler , , Leie maskiner 6 989,67 0, Inventar 8 283, , Datautstyr 9 627,02 0, Rekvisita , , Arbeidsklær og arbeidsutstyr 0,00 508, Reparasjon og vedlikehold bygni , , Vedlikehold av baner 0, , Innkjøp av tennisgrus , , Regnskapshonorar , , Honorar hovedtrener , , Honorar hovedtrener m/mva , , Kontorrekvisita , , Vedlikehold programvare o.l , , Møte, kurs, oppdatering o l ,00 0, Annen kontorkostnad 1 279, , Telefon 3 812, , Avgift betalingsterminal , , Annonser ,01 517, Porto 1 798,50 23, Reisekostnad, ikke oppgaveplikt 6 483, , Kontingent/avgift til NTF , , Premier turneringer 0, , Gaver/blomster 5 295,00 0, Kostnader divisjonstennis , , Forsikringspremie , , Kostnader treningssamlinger 5 010,00 0, Kostnader egne turneringer , , Øredifferanser ved avstemming 28,17 (7,18) 7750 Uttak materiell - kurs instruks , , Øvrige kostnader - kurs/instruk , , Bank- og kortgebyr 0,00 75, Differanse terminaloppgjør (4 057,50) 0, Annen kostnad 1 428, , Tap på fordringer , ,00 Sum Annen driftskostnad , ,28 Sum driftskostnader , ,21 DRIFTSRESULTAT , ,19 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr Side 2 av 5

11 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :43 Note Annen renteinntekt 8051 Renteinntekt bankinnskudd 120,79 186,69 Sum Annen renteinntekt 120,79 186,69 Annen finansinntekt 8075 Purregebyr kunder - inntekt 2 800,00 200,00 Sum Annen finansinntekt 2 800,00 200,00 Sum finansinntekter 2 920,79 386,69 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 129, , Rentekostnad banklån , , Renter/provisjon kassekreditt 6 804, , Rentekostnad leverandørgjeld 84,66 75,17 Sum Annen rentekostnad , ,30 Annen finanskostnad 8170 Bank- og kortgebyr 5 196, , Gebyr wirecard/skrill 5 971,15 0, Purregebyr leverandører - kostn 771,76 125,00 Sum Annen finanskostnad , ,75 Sum finanskostnader , ,05 NETTO FINANSPOSTER ( ,13) ( ,36) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD , ,83 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT , ,83 ÅRSRESULTAT , ,83 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital , ,83 Sum Overføringer annen egenkapital , ,83 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER , ,83 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr Side 3 av 5

12 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Klubbhus , , Avskriving klubbhus (75 721,66) (75 721,66) 1115 Tennishall , , Avskriving tennishall ( ,00) ( ,00) Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 SUM ANLEGGSMIDLER , ,00 OMLØPSMIDLER Varer 1402 Utstyrsbeholdning for salg 1 774, , Kioskvarer for videresalg 3 366,96 0,00 Sum Varer 5 141, ,00 Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , Avsetning tap på fordringer (49 000,00) (35 000,00) Sum Kundefordringer , ,00 Andre kortsiktige fordringer Forskudd lønn 9 500,00 0, Interim Wirecard 9 312,56 0, Interim Skrill ,50 0, Lån trener 0, , Andre kortsiktige fordringer ,60 0, Andre forskuddsbetalte driftsko , , Forskuddsbetalt forsikring ,00 0, Påløpt leieinntekt 0, ,00 Sum Andre kortsiktige fordringer , ,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Bank turneringe 3,07 2, DNB , , DNB skattetrekk , ,69 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,40 SUM OMLØPSMIDLER , ,40 SUM EIENDELER , ,40 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Annen egenkapital , ,41 Sum Annen egenkapital , ,41 Sum opptjent egenkapital , ,41 SUM EGENKAPITAL , ,41 GJELD Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr Side 4 av 5

13 Balanse pr Note LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Lån DNB , ,00 Sum Øvrig langsiktig gjeld , ,00 Sum annen langsiktig gjeld , ,00 SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , ,83 Sum Leverandørgjeld , ,83 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , Utgående merverdiavgift, høy sa 0,00 (12 690,20) 2703 Utg. mva, middels sats 0,00 40, Inngående merverdiavgift, høy s (8 735,36) (19 480,63) 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift , , Skyldig/betalt arbeidsgiveravgi 5 711, ,00 Sum Skyldig offentlige avgifter , ,19 Annen kortsiktig gjeld Påløpt arb.giveravgift påløpt f 3 527, , Skyldig lønn 0, , Skyldige feriepenger , , Påløpt kostnad og forskuddsbet ,00 0, Oppgjørskonto Klatreklubben 3 875, ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,97 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,99 SUM GJELD , ,99 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,40 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Tromsø Tennisklubb Organisasjonsnr Side 5 av 5

14 Byrå Fortuna Regnskap AS Saldobalanse Klient Tromsø Tennisklubb Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 20/02/ :43 Side 1 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo Klubbhus ,66 0, , , Avskriving klubbhus ,66 0, , , Tennishall ,00 0, , , Avskriving tennishall ,00 0, , ,00 Bygninger og annen fast eiendom ,00 0, , , Utstyrsbeholdning for salg 1 774,45 0, , , Kioskvarer for videresalg 3 366,96 0, ,96 0,00 Lagerbeholdninger 5 141,41 0, , , Kundefordringer ,37 0, , , Forskudd lønn 9 500,00 0, ,00 0, Interim Wirecard 9 312,56 0, ,56 0, Interim Skrill ,50 0, ,50 0, Lån trener 0,00 0,00 0, , Andre kortsiktige fordringer ,60 0, ,60 0, Avsetning tap på fordringer ,00 0, , ,00 Kortsiktige fordringer ,03 0, , , Andre forskuddsbetalte driftsko ,00 0, , , Forskuddsbetalt forsikring ,00 0, ,00 0, Påløpt leieinntekt 0,00 0,00 0, ,00 Korts. fordr. med tidsavgr ,00 0, , , Bank turneringe 3,07 0,00 3,07 2, DNB ,94 0, , , DNB skattetrekk ,32 0, , ,69 Betalingsmidler ,33 0, , , Annen egenkapital , , , ,41 EGENKAPITAL , , , , Lån DNB ,00 0, , ,00 LANGSIKTIG GJELD ,00 0, , , Leverandørgjeld ,84 0, , , Forskuddstrekk ,00 0, , , Utgående merverdiavgift, høy sa 0,00 0,00 0, , Utg. mva, middels sats 0,00 0,00 0,00-40, Inngående merverdiavgift, høy s 8 735,36 0, , , Oppgjørskonto merverdiavgift ,34 0, , , Skyldig/betalt arbeidsgiveravgi ,30 0, , , Påløpt arb.giveravgift påløpt f ,45 0, , ,56 KORTSIKTIG GJELD ,57 0, , , Skyldig lønn 0,00 0,00 0, , Skyldige feriepenger ,44 0, , , Påløpt kostnad og forskuddsbet ,00 0, ,00 0, Oppgjørskonto Klatreklubben ,00 0, , ,00 Korts. gjeld med tidsavgr ,44 0, , , Kiosksalg - pliktig 15 % mva ,47 0, , , Salg utstyr - pliktig 25% ,00 0, , , Utleie reklameplass - pliktig ,00 0, , , Inntekter strenging racket o.l ,00 0, , , Kommunale tilskudd ,00 0, , , Tilskudd fra NIF ,00 0, , , Reiserefusjon fra NTF ,00 0, , , Kompensasjon MVA ,00 0, , , Grasrotinntekter ,02 0, , , Andre tilskudd ,00 0, ,00 0,00

15 Byrå Fortuna Regnskap AS Saldobalanse Klient Tromsø Tennisklubb Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 20/02/ :43 Side 2 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo 2013 Driftsinntekter ,49 0, , , Utleie tennishall - tilfeldige ,50 0, , , Utleie tennishall - faste ,99 0, , , Leieinntekt Team Tennis 0,00 0,00 0, , Leieinntekt Troms Fylke (skole- 0,00 0,00 0, , Utleie tennishall - treningsgru ,00 0, , , Utleie squashhall - tilfeldige ,00 0, , , Utleie Tromsø Klatreklubb ,00 0, , , Utleie utstyr ,00 0, , , Utleie grusbaner 0,00 0,00 0, ,00 Leieinntekter ,49 0, , , Trenings- og instruksjonsinntek ,00 0, , , Medlemskontingenter ,00 0, , , Inntekt divisjonstennis - inter ,00 0, , , Inntekt Arktisk Lys-turneringer ,00 0, , , Inntekt klubbturneringer ,00 0, , , Øvrige inntekter ,00 0, ,00 0,00 Andre driftsinntekter ,00 0, , , Tennisutstyr for videresalg ,20 0, , , Innkjøp kioskvarer (mat) 15% 6 993,59 0, , , Beholdningsendring kioskvarer ,96 0, , , Beholdningsendr. utstyr 3 225,55 0, , , Pant 53,00 0,00 53,00-174,00 Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l ,38 0, , , Lønn administrasjon ,00 0, , , Lønn vaktpersonale ,90 0, , , Lønn hjelpetrenere ,40 0, , , Feriepenger ,97 0, , , Sykelønn 0,00 0,00 0, , Periodiseringskonto lønn 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift ,62 0, , , Arbeidsgiveravgift av påløp. fe 4 460,57 0, , , Yrkesskadeforsikring 3 347,00 0, ,00 0, Pensjonsforsikring for ansatte 6 000,00 0, ,00 0,00 Personalkostnader ,46 0, , , Avskrivning på bygning/annen fa ,00 0, , , Husleiekostnader 8 425,00 0, , , Renovasjon, vann, avløp o l ,30 0, , , Lys, varme - tennishall ,86 0, , , Lys, varme - klubbhus utebaner ,30 0, , , Renhold - byrå ,64 0, , , Renhold - sanitærartikler ,03 0, , , Snørydding ,50 0, , , Div kostnad lokaler ,19 0, , , Leie maskiner 6 989,67 0, ,67 0, Inventar 8 283,20 0, , , Datautstyr 9 627,02 0, ,02 0, Rekvisita ,81 0, , , Arbeidsklær og arbeidsutstyr 0,00 0,00 0,00 508, Reparasjon og vedlikehold bygni ,47 0, , , Vedlikehold av baner 0,00 0,00 0, , Innkjøp av tennisgrus ,20 0, , , Regnskapshonorar ,28 0, , , Honorar hovedtrener ,00 0, , , Honorar hovedtrener m/mva ,20 0, , , Kontorrekvisita ,51 0, , , Vedlikehold programvare o.l ,26 0, , , Møte, kurs, oppdatering o l ,00 0, ,00 0, Annen kontorkostnad 1 279,12 0, , , Telefon 3 812,18 0, , , Avgift betalingsterminal ,48 0, , , Annonser ,01 0, ,01 517, Porto 1 798,50 0, ,50 23,18

16 Byrå Fortuna Regnskap AS Saldobalanse Klient Tromsø Tennisklubb Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 20/02/ :43 Side 3 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo Reisekostnad, ikke oppgaveplikt 6 483,92 0, , , Kontingent/avgift til NTF ,00 0, , , Premier turneringer 0,00 0,00 0, , Gaver/blomster 5 295,00 0, ,00 0, Kostnader divisjonstennis ,98 0, , , Forsikringspremie ,00 0, , , Kostnader treningssamlinger 5 010,00 0, ,00 0, Kostnader egne turneringer ,86 0, , , Øredifferanser ved avstemming 28,17 0,00 28,17-7, Uttak materiell - kurs instruks ,50 0, , , Øvrige kostnader - kurs/instruk ,00 0, , , Bank- og kortgebyr 0,00 0,00 0,00 75, Differanse terminaloppgjør ,50 0, ,50 0, Annen kostnad 1 428,00 0, , , Tap på fordringer ,00 0, , ,00 Andre driftskostnader ,66 0, , , Renteinntekt bankinnskudd -120,79 0,00-120,79-186, Purregebyr kunder - inntekt ,00 0, ,00-200,00 Finansinntekter ,79 0, ,79-386, Annen rentekostnad 129,00 0,00 129, , Rentekostnad banklån ,76 0, , , Renter/provisjon kassekreditt 6 804,99 0, , , Rentekostnad leverandørgjeld 84,66 0,00 84,66 75, Bank- og kortgebyr 5 196,60 0, , , Gebyr wirecard/skrill 5 971,15 0, ,15 0, Purregebyr leverandører - kostn 771,76 0,00 771,76 125,00 Finanskostnader ,92 0, , , Overføringer annen egenkapital 0, , , ,83 Disponering av årsresultat 0, , , ,83 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Byrå Fortuna Regnskap AS Posteringsjournal Klient Tromsø Tennisklubb Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 20/02/ :43 Side 1 av 1 Bilagsnr Dato Dimensjon Debet Kredit Beløp Anmerkning Disponeringer Avslutning ,35 Til annen opptjent EK Disponeringer ,35 Totalt alle posteringer ,35 Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet. Sted: Dato: Sign:

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer