Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa Marie Pedersen Solbakken Asle Tveitnes Britt Pedersen Nils Petter Blomstereng Frode Lervoll Einar Eriksen Magne Monsen Svein Leiros Silje Hovdenak Aud Helene Marthinsen Linn Sylvi Steinnes Ludvig Rognli Funk~on Leder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Asmund Emil Eliassen MEDL Geir Ivar Thomassen MEDL Terje Lilleberg MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Randi Ingrid Stenseth Asmund Emil Eliassen Gunnar Søreng Tetje Lilleberg Levin Mikkelsen Geir I var Thomassen Representerer KÅAP KÅAP KÅAP KÅAP KÅAP KÅAP KÅKRF KÅKRF KÅKRF KÅSP KÅSP KÅFRP KÅBL KÅKP Representerer KÅAP KÅAP KÅFRP Representerer KÅAP KÅFRP KÅAP Merknader Steffen A. Blomstereng møtte fra Ungdomsrådet. Ingen merknader på innkalling eller saksliste. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Håkon Jørgensen Kristian Eldnes Gunn Andersen Rolf Slettli Anita Lervoll GerdS. Nilsen Greta Larsen Rådmann Økonomi Leder Helse- og sosialsjef Avdelingsleder Utvikling Konst. Avdelingsleder Drift Etatsleder Oppvekst Kulturkonsulent Møtesekretær

2 Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er føtt på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

3 Saksliste Utv.saksnr Saks tittel U.Off Arkivsaksnr RS8112 Avtale om rekruttering og kvalifisering til helsefagarbeidere mellom NAV lokalkontor og kommunen 2012/4029 PS F orvaltningsrevisj onsrapport Byggesaksbehandling i Kåfjord 2012/916 PS Stortings- og Sametingsvalget fastsetting av valgdag 2012/2884 PS Søknad om å fratre kontrollutvalget PS 74/12 Godkjenning av møteplan /10348 PS Kåfjord kulturskole: Søknad om støtte til CDutgivelse 2012/4583 PS Spillemidler /1449 PS 77/12 Rullering av handlingsprogrammet for Folkehelse og idrett PS Endring av vedtak - Reiselivsplan for Lyngenfjorden og opprettelse av selskapet Visit Lyngenfjord AS 2012/2576 PS 79/12 Opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor PS Søknad om dekning av utgifter for reguleringsplanarbeid - Djupvik Camp og Maskin AS 2010/5436 PS Budsjett Økonomiplan Kåfjord kommune 2012/4586 Møtet startet k Forslag på protokollunderskrivere: Linn Sylvi Steinnes og Einar Eriksen- enstemmig valgt. Spørsmål fra Ludvig Rognli: Hvorfor ble det ikke bevilget penger på statsbudsjettet til rassikring av Nordnesfjellet. Bjørn Inge Mo: Ble veldig skuffet over at dette ikke ble innvilget, men på grunn av uheldige omstendigheter, der det ikke ble gitt beskjed til departementet fra statsråd Kleppa som gikk av like etter. Einar Pedersen: Har vært i kontakt med Ellbjørg Schultz i Statens vegvesen vedr. konkret planlegging av Nordnestunellen. Steffen Blomstereng fra Ungdomsrådet avsluttet møtet ved å lese opp julehilsen til kommunestyret. Møtet ble hevet kl.l5.50.

4 RS 8/12 Avtale om rekruttering og kvalifisering til helsefagarbeidere mellom NAV lokalkontor og kommunen PS 71/12 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling i Kåfjord l Brev 2 Kontrollutvalgets sak 26/12 3 Vedlegg Forvaltningsrevisjons Byggesaksbehandling i Kåfjord Rådmannens innstilling Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak: l. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Bygges aks be hand! ing. 2. Kommunestyret ber rådmannen, i tillegg til de tiltak som allerede er satt i verk, om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene som er gitt i rapporten som følger: Kåfjord kommune bør arbeide aktivt for å få ferdigbehandlet søknader om byggetiltak innenfor lovpålagt saksbehandlingsfrist Kåfjord kommune bør sikre at bruken av foreløpige svar til søker er i tråd med forvaltningslovens krav om foreløpige svar Kåfjord kommune bør planlegge hvordan de skal komme i gang med tilsyn slik dette er forutsatt i plan- og bygningsloven. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Margrethe Mjølhus Kleiva fra KomRev Nord IKS gjennomgikk byggesaks behandlingsrapporten. Magne Monsen kom med følgende endringsforslag: Bytte ut bør i innstilling til skal. Britt Pedersen kom med følgende endringsforslag: Foreslår at fristen settes til Endringsforslag fra Magne Monsen, enstemmig vedtatt. Endringsforslag fra Britt Pedersen, enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

5 Vedtak: l. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Byggesaksbehandling 2. Kommunestyret ber rådmannen, i tillegg til de tiltak som allerede er satt i verk, om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene som er gitt i rapporten som følger: o Kåfjord kommune skal arbeide aktivt for å få ferdigbehandlet søknader om byggetiltak innenfor lovpålagt saksbehandlingsfrist o Kåfjord kommune skal sikre at bruken av foreløpige svar til søker er i tråd med forvaltningslovens krav om foreløpige svar o Kåfjord kommune skal planlegge hvordan de skal komme i gang med tilsyn slik dette er forutsatt i plan- og bygningsloven. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til PS 72/12 Stortings- og Sametingsvalget fastsetting av valgdag Rådmannens innstilling Kåfjord kommunestyre vedtar at det også skal holdes valgting søndag 8.september Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommunestyre vedtar at det også skal holdes valgting søndag 8.september PS 73/12 Søknad om å fratre kontrollutvalget Rådmannens innstilling Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Laila Voldvik fikk innvilget sin søknad om å fratre Kontrollutvalget. Valgnemnda trekte seg tilbake for å diskutere ny kandidat.

6 Valgnemndas leder Jani Albrigtsen foreslo Hildur Storli fra Nordmannvik, som nytt medlem i Kontrollutvalget for perioden V algnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Laila Voldvik fikk innvilget sin søknad om å fratre Kontrollutvalget. Hildur Storli, Nordmannvik, ble valgt som nytt medlem av Kontrollutvalget. PS 74/12 Godkjenning av møteplan 2013 l Norsk versjon møteplan Samisk versjon møteplan 2013 Rådmannens innstilling Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Lisa M. P. Solbakken: Det må etterstrebes å holde møteplanen, og det er møteplikt til møtene. Ber om at møteplanen også sendes til Regionrådet og Troms fylkeskommune. Rådmann Einar Pedersen: Må i tillegg ha Administrasjonsutvalgsmøte 18.januar. Møteplanen for 2013 med endring ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteplanen for 2013 med endring ble godkjent. PS 75/12 Kåfjord kulturskole: Søknad om støtte til CD-utgivelse Rådmannens innstilling l. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til produksjon av CD i regi av Kåfjord kulturskole. 2. Bevilgningen utbetales etter anmodning, og når vi har mottatt regnskap/dokumentasjon på utlegg i forbindelse med prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Kåfjord kulturskole 5. Post reserv. Samepol., reduseres tilsvarende.

7 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Samepolitisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til produksjon av CD i regi av Kåfjord kulturskole. 2. Bevilgningen utbetales etter anmodning, og når vi har mottatt regnskap/dokumentasjon på utlegg i forbindelse med prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Kåfjord kulturskole 5. Post reserv. Samepol., reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. Saksprotokoll i Kåfjord Samepolitisk utvalg Gunnar Søreng fremmet følgende mindretallsanke/protokolltilførsel: Ønsker at Kommunestyret skal behandle sak 27/12 pga forslag til finansieringsplan. Ser at det er et overskudd påjlygelkonto på Noe av det overskudd er deriblant Lerøy-midler på kr som i utgangspunktet skulle gå til lag og foreninger, og ikke til kommunal drift. Kulturskolen burde overført tilbake eventuell urørte øremerkede midler. Delegeringsreglementet for Kåfjord kommune, sist oppdatert på bakgrunn av kommunestyresak 4/10, 5.mars 2010, kap. 8, pkt. 8.3 sier følgende om mindretallsanke:' I saker der utvalget har delegert avgjørelsesmyndighet kan et mindretall på l kreve at saken blir lagt fram for kommunestyret. Slikt krav skal settes fram før møtet er slutt, og skal protokollføres, jmf vedtatt generelt delegeringsreglement. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot l stemme. Vedtak: l. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til produksjon av CD i regi av Kåfjord kulturskole. 2. Bevilgningen utbetales etter anmodning, og når vi har mottatt regnskap/dokumentasjon på utlegg i forbindelse med prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Kåfjord kulturskole 5. Post reserv. Samepol., reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. På bakgrunn av mindretallsanken legges saken frem for kommunestyret.

8 PS 76/12 Spillemidler 2012 l Forslag til prioritering- Idrettsrådet 2 Idrettsrådets behandling - søknader Rådmannens innstilling l. Kåfjord kommune støtter opp om Idrettsrådets prioritering av spillemidler Kommunen vurderer kommunal andel i forbindelse med bygging av garderober, Nordlige folk senter, dette på bakgrunn av oppsatt finansieringsplan for anlegget. Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Kåfjord kommune støtter opp om Idrettsrådets prioritering av spillemidler Kommunen vurderer kommunal andel i forbindelse med bygging av garderober, Nordlige folk senter, dette på bakgrunn av oppsatt finansieringsplan for anlegget. PS 77/12 Rullering av handlingsprogrammet for Folkehelse og idrett l handlingsplanen for Folkehelse og fysisk aktivitet Rådmannens innstilling l. Handlingsprogrammet for utbygging av idrettsanlegg og for vedtas med de endringer som er foretatt etter rulleringen. Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Handlingsprogrammet for utbygging av idrettsanlegg og for vedtas med de endringer som er foretatt etter rulleringen.

9 PS 78/12 Endring av vedtak- Reiselivsplan for Lyngenfjorden og opprettelse av selskapet Visit Lyngenfjord AS Rådmannens innstilling Sak 67/12 vedtatt av Kåfjord kommunestyre den , tilføyes det til pkt. l sitat; "Aksjekjøpet kr ,- dekkes over kommunalt Næringsfond , post ". Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Einar Eriksen erklæ1ie seg inhabil etter Forvaltningslovens 6.1. og fratrådte møtet. Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Einar Eriksen tiltrådte møtet. Vedtak: Sak vedtatt av Kåfjord kommunestyre den , tilføyes det til pkt. l sitat; "Aksjekjøpet kr ,- dekkes over kommunalt Næringsfond- 2012, post ". PS 79/12 Opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor l Vedtekter for Nord-Troms Plankontor Rådmannens innstilling l. Kåfjord kommune godkjenner opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor fra l. januar Kåfjord kommune forutsetter at opptak av Storfjord kommune ikke medfører økte kostnader for de øvrige kommunene i samarbeidet. Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Einar Pedersen: Feil på organisasjonska1iet i saksfremlegget, Styre Rådmannsutvalget og Vertskommune v/ Nordreisa kommune skal være ved siden av hverandre. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

10 Vedtak: l. Kåfjord kommune godkjenner opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor fra l. januar Kåfjord kommune forutsetter at opptak av Storfjord kommune ikke medfører økte kostnader for de øvrige kommunene i samarbeidet. PS 80/12 Søknad om dekning av utgifter for reguleringsplanarbeid- Djupvik Camp og Maskin AS Rådmannens innstilling l. Djupvik Camp og Maskin AS sine utgifter til reguleringsplanarbeid på sjøsiden av lokalveien dekkes ikke. Avslaget begrunnes med at private aktører selv håndterer utgifter til eget reguleringsformål. Det er kun i særlige allmennyttige formål at kommunen dekker private aktørers utgifter i forbindelse med regulering. Rådmannen vurderer ikke Djupvik Camp og Maskin AS sin virksomhet av en slik samfunnsmessig karakter. 2. Kostnader til utarbeidelse av vedtatt reguleringsplan står udekket hos AR-Ing AS. Kåfjord kommune dekker disse fakturaer fra AR_Ing AS. 3. Rådmannen dekker beløpet gjennom reguleringsendringer av kapitalbudsjettet for Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Aud Marthinsen korn med utsettelsesforslag, dette på grunn av manglende saksopplysninger/vedlegg. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken ble utsatt på grunn av manglende saksopplysninger/vedlegg. PS 81/12 Budsjett Økonomiplan Kåfjord kommune l Vedlegg 1-7 Rådmannens innstilling Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Ordfører Bjørn Inge Mo: Det var feil i vedtak fra formannskapet, formannskapet var enig om felles ungdomsskole fra høsten Budsjettet vil bli regulert i mars, må fjerne strukturelle tilbud med halvtårs-virkning i Rådmann Einar Pedersen: Vanskelig å få budsjettet for 2013 i balanse. I forhold til styringsinforrnasj on, skal vi bli dyktigere, månedlige rapporter fra 2013.

11 Etatsleder oppvekst Anita Lervoll: Informe1te i forhold til skoler og barnehager, det er nå 6 unger pr. voksen i barnehagene. Olderdalen barnehage vil ha fra redusert åpningstid. Konst. Avdelingsleder drift Rolf Slettli: Informerte i forhold til barnehager inn i skoler/oppvekstsenter. Det er ikke realistisk å få dette til tidlig i Hvis dette iverksettes, må barnehage-byggene ivaretas, først ved evt. salg av byggene forsvinner alle utgiftene. Økonomi-Leder Håkon Jørgensen: Nord-Norsk Fjellovervåkning IKS er inne i budsjettet vårt, rammen deres overføres til driftsavdelingen. Bjørn Inge Mo kom med følgende tilleggsforslag fra samarbeidsgruppa AP/SP: Nytt punkt 37: Ny ramme for oppvekst settes til ,- HOO regulerer budsjettet innenfor gitt ramme. Videre reduseres rammen for drift med kr.l.ooo.ooo,-, sentraladministrasjon og utvikling med kr ,- og helse med kr ,- Investeringer settes i bero, med unntak: Grunnkjøp Løkvoll 3 Sentrumsplaner Olderdalen og Manndalen Sprinkelanlegg Birtavarre sykestue Utbedring Olderdalen samfunnshus Tilpasning barnehager inn i skolene. Januar Budsjettregulering innen oppvekst, drift og investering foretas i mars når utredning om skolestrukturen foreligger. Det er stor mangel på omsorgsboliger, Marielund står ubenyttet. Administrasjon pålegges å leie ut leiligheter til eldre som vil bo i et bokollektiv uten døgnbemanning. Slik utleie kan drives i samarbeid med UNGBO BA. Frode Lervoll kom med følgende tilleggsforslag fra KRF: Nytt punkt 38: l. Hele kommunebudsjettet tas opp til revidering så tidlig som mulig utpå nyåret Marielund legges ut for salg. Steffen Blomstereng kom med følgende tilleggsforslag fra Ungdomsrådet: Nytt punkt 39: I Kåfjord skal alle kommunale bygg og tilhørende områder være snus- og røykfrie soner fra og med Tiltaket vil kunne gi en forebyggende og helsemessig effekt både i holdninger og kroner. Nytt punkt 40: Ber om at hele ungdomsrådet får nettbrett. Vi skal jo bli en papirløs kommune, mye papir blir delt ut. Nå er det sånn at leder, nesteleder og sekretær har fått utdelt nettbrett. Det burde også bli utdelt nettbrett til resten av rådet, vi er jo politikere, derfor burde vi og bli behandlet på lik linje med "voksen politikerne", vi er jo tross alt fremtiden. Ludvig Rognli kom med følgende tilleggsforslag fra Kystpartiet: Nytt punkt 41: l. Utvide det interkommunale samarbeidet i stor skala med sikte på reduksjon av lønnsutgifter. Innkjøp av tjenester må også ses på. 2. Utvide og iverksette tiltak for selvstyrte skoler, sykehjem etc. 3. Drift og utviklingsavdelingen sammenslås. 4. Helse og oppvekst sammenslås. 5. Ordfører i 50% stilling. 6. Opprette eldreombud. 7. Sommerjobb til elever i videregående skole, 3 uker.

12 8. Eiendomsskatt på fritidsboliger. 9. Seniorordning avvikles. l O. Opprette lærlingeplasser. 11. Sosialstøtten økes, spesielt for barnefamilier. 12. Utvide kulturskoletilbudet. 13. Opprettholde skolestrukturen. 14. Starte utredning av hyttefelt i kommunen. 15. Gratis tomter i kommunens boligfelt. 16. Innføring av gravferdsstøtte på kr.5.000,- 17. Restaurering av bårevogn, gratis utleie. 18. Kommunale avgifter økes ikke utover normalindeksregulering. 19. Investeringsbudsjettet settes til kr.o,- i Nødvendige tiltak må fremmes Formannskap, og videre behandles i Kommunestyret. Var opprinnelig satt opp punkt 1-21, men punkt 5 og 6 manglet. l. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 2. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 3. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 4. Formannskapets innstilling vedtatt mot l stemme. 5. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 6. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 7. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 8. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 9. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. l O. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 11. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 12. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 13. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 14. a. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 14. b. Formannskapets innstilling vedtatt mot l stemme. 15. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 16. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 17. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 18. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 19. Formannskapets innstilling vedtatt mot l stemme. 20. Formannskapets innstilling vedtatt mot l stemme. 21. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 22. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 23. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 24. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 25. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 26. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 27. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 28. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 29. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 30. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 31. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 32. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 33. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 34. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 35. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

13 36. Fmmannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 37. AP/SPs forslag vedtatt mot 3 stemmer. 38. KRFs pkt l og 2, forslag vedtatt mot l stemme. 39. Ungdomsrådets forslag vedtatt mot l stemme. 40. Ungdomsrådets forslag enstemmig vedtatt. 41. Kystpartiets forslag pkt 1-19, forslag falt da det fikk l stemme. Kystpartiets Ludvig Rognli ønsket protokolltilførsel. Bjørn Inge Mo: Ønsker ikke denne protokolltilførselen siden den er for omfattende, mye av det samme er i forslaget, ber om at Kommunestyret voterer over dette. Protokolltilførselen ble avvist mot 2 stemmer. Vedtak: l. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2013 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2013 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 %av fylkesordførerensgodtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til l O % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfmijeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til 2% av ordførergodtgjørelsen. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 244,- pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra l. januar Vanngebyrene endres ikke fra l. januar Prisene fra 2012 videreføres. 8. Avløpsgebyrene reduseres med 1,9% gjeldende fra l. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra l. januar 2013: Tømming hvert år av septiktanker inntil4 m3 fastsettes til kr ,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil4 m3 fastsettes til kr. 758,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 524,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transpmi. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til

14 kr. 394,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende støtte enn 4m3 fastsettes til kr. 413,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik- kr ,- (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden l.nov til 30. april- kr ,-. ( ekskl. merverdiavgift). 10. Renovasjonsgebyrer for 2013 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 765,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 248,- Kjøp av dunk kr. 496, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker med 9,5% og fastsettes til kr. 669,- (ekskl. moms) pr. pipe fra l. januar For bygninger med flere piper betales kr. 347,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes med 3,3% fra Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 79,- fra l. januar a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra l. januar 2013: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 175,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil3 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil4 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 361,- pr. time. Inntekt under 2 G ad maks kr 175 pr. måned. Inntekt inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr ,- Inntekt inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr ,- Inntekt inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr ,- Inntekt over 5 G ad f.o.m. l O timer pr måned (timepris x l O) kr ,- b. Trygghetsalarm, leie 294,- pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlags beregnes fra Korttidsopphold pr. døgn kr. 133, Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 70,- 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, 33-1, gjeldende fra l. januar 2013: Søknad uten krav til ansvars rett- (Pbl 20-2) 1.1 Enkle tiltak Kr ,- Søknad med krav til ansvarsrett- (Pbl 20-1) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr , To- trinns søknad: 2.2- Rammetillatelse kr , Igangsetting nr. l kr , Igangsetting, pr. påfølgende kr ,-

15 Ansvarsrett og godkjenning 3.1 Søknad om ansvarsrett pr. fagområde kr. 700,- 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr Godkjenning som selvbygger kr. 700,- 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 900,- 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr ,- 5.3 Søknad om riving av bygg etter 20-2, og eneboliger kr. 0,- 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr ,- 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr ,- 7.1 Dispensasjon uten høring kr ,- 7.2 Dispensasjon med høring kr ,- 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr ,- pluss Annonsering 9.l Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr. l O.l Behandlingsgebyr p bl 20-1 m, jf 26-1 ( delingssaker) kr , Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 800, Behandling av reguleringsplaner kr , Behandling av reguleringsendring kr , Mindre reguleringsendring etter pbl ledd kr , Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format kr. 0, Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format kr , Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr , Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 3% fra l. januar Eiendomsmeglerpakke kr ,-. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 150, Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3 % og fastsettes fra og med l. januar 2013 til kr 1.860,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes til kr. 766,- pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 164,- pr time pr. mann. V ed bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris Spylevogn: avløp/ overvann/ stikkrenner. Pris: 214,-/time Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 107,-/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : l 07, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 214,-/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 0911 O) Pris: 267,-/time Lensepumpe overflatevann Pris: l 07, -/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 134,-/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 2,-/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. Øvrig elektrisk verktøy Pris: 54,-/time Spylebil avløp Pris: 319,- 21. Barnehagesatsene fastsettes slik fra l. april 20 13: 40% plass inntil 16 timer i uka Kr. 932,- pr. måned 50% plass inntil20 timer i uka Kr ,- pr. måned

16 60% plass inntil24 timer i uka Kr ,- pr. måned 80 %plass inntil 32 timer i uka Kr ,- pr. måned 100% plass over 33 timer i uka Kr ,- pr. måned 22. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra l. april 2013 : Halv plass kr. 843,- pr. måned. Hel plass kr ,- pr. måned. 23. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 24. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med l. januar Veilysene er tent i perioden 31. august til l. april 26. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- fra og med l. januar Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 3,3 %og fastsettes slik fra l. Januar 2013: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 53,- pr. tonn. Vekt O- 500 kg. Kr. 27,- pr. kolli Vekt kg. Kr. 53,- pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum O- 0,5 m3 Kr. 48,- pr. kolli Volum 0,5-1,0 m3 Kr. 88,- pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 88,- pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 28. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr ,- i Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2013 med bruttoramme på kr , Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr ,- i Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2013: kr ,- 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. 32. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2013 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr , Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett rapporteres pr og pr til kommunestyret. 34. Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2013/økonomiplan

17 35. Helse. Den positive helhetlige gjennomgangen av nødvendig drift i samsvar med befolkningens behov vil gi oss politikere oversikt og bedre utgangspunkt for å treffe nødvendige avgjørelser. Dette sett i sammenheng med høringsutkastet- Helse og omsorgsplan mot 2023, ut fra dette forventes det at tildelte budsjettrammer overholdes, men samtidig har fokus på ytterligere budsjett forbedringer. 36. Drift. Drift og utvikling slås administrativt sammen. De ovenfor punkter vil automatisk bidra til positive økonomiske virkninger for driftsbudsjettet. Virkningene innarbeides i budsjettet. 37. Ny ramme for oppvekst settes til ,- HOO regulerer budsjettet innenfor gitt ramme. Videre reduseres rammen for drift med kr ,-, sentraladministrasjon og utvikling med kr ,- og helse med kr ,- Investeringer settes i bero, med unntak: Grunnkjøp Løkvoll 3 Sentrumsplaner Olderdalen og Manndalen Sprinkelanlegg Birtavarre sykestue Utbedring Olderdalen samfunnshus Tilpasning barnehager inn i skolene. Januar Budsjettregulering innen oppvekst, drift og investering foretas i mars når utredning om skolestrukturen foreligger. Det er stor mangel på omsorgsboliger, Marielund står ubenyttet. Administrasjon pålegges å leie ut leiligheter til eldre som vil bo i et bokollektiv uten døgnbemanning. Slik utleie kan drives i samarbeid med UNGBO BA. 38. l. Hele kommunebudsjettet tas opp til revidering så tidlig som mulig utpå nyåret Marielund legges ut for salg. 39. I Kåfjord skal alle kommunale bygg og tilhørende områder være snus- og røykfrie soner fra og med Tiltaket vil kunne gi en forebyggende og helsemessig effekt både i holdninger og kroner. 40. Ber om at hele ungdomsrådet får nettbrett. Vi skal jo bli en papirløs kommune, mye papir blir delt ut. Nå er det sånn at leder, nesteleder og sekretær har fått utdelt nettbrett. Det burde også bli utdelt nettbrett til resten av rådet, vi er jo politikere, derfor burde vi og bli behandlet på lik linje med "voksen politikerne", vi er jo tross alt fremtiden. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Frode Lervoll KRF kom med følgende tilleggsforslag: l. Investeringsbudsjettet settes til kr.o,- Eventuelle investeringer godkjennes av formannskapet og vedtas av kommunestyret. 2. Oppvekst. For å sikre faglig kvalitet, og samtidig gjøre nødvendige budsjett reduksjoner foreslås følgende: a. Felles ungdomsskole, lokalisert til Olderdalen. Iverksettes fra b. Midlertidig driftsstans ved Trollvik skole inntil saksutredningen om nytt skolebygg og eventuell anleggs periode er gjennomført. I denne midlertidige perioden gis skoletilbud for elever tilhørende Troll vik skole ved Olderdalen eller

18 Manndalen skole. Rådmannen foretar gjennomføringen. Iverksettes fra Helse. Den positive helhetlige gjennomgangen av nødvendig drift i samsvar med befolkningens behov vil gi oss politikere oversikt og bedre utgangspunkt for å treffe nødvendige avgjørelser. Dette sett i sammenheng med høringsutkastet - Helse og omsorgsplan mot 2023, ut fra dette forventes det at tildelte budsjettrammer overholdes, men samtidig har fokus på ytterligere budsjett forbedringer. 4. Drift. Drift og utvikling slås administrativt sammen. De ovenfor punkter vil automatisk bidra til positive økonomiske virkninger for driftsbudsjettet. Virkningene innarbeides i budsjettet. 5. Lønnsbudsjett, ansatte, bemanning. Ved avgang eller pensjon foretas ikke ansettelser. Avgang stilles i bero og settes i vakanse. Det bør vektlegges å redusere deltidsstillinger og øke heltidsstillinger. Unntak gjelder liv og helse. Tiltakene innarbeids i budsjett og økonomiplan. Dokument vedr betalingssatser innenfor helse, fra Helse og omsorgssjef Kristian Eldnesenstemmig vedtatt. Frode Lervolls tilleggsforslag: Pkt. l. forslaget falt da det fikk l stemme Pkt. 2. forslaget falt da det fikk l stemme Pkt. 3. forslaget ble enstemmig vedtatt Pkt. 4. forslaget ble enstemmig vedtatt Pkt. 5. forslaget falt da det fikk l stemme Budsjettet med endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2013 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2013 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av fylkesordførerens godtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til l O % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfmijeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til2% av ordførergodtgjørelsen. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 244,- pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra l. januar 2013.

19 7. Vanngebyrene endres ikke fra l. januar Prisene fra 2012 videreføres. 8. Avløpsgebyrene reduseres med 1,9% gjeldende fra l. januar Tømme gebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra l. januar 2013: Tømming hvert år av septiktanker inntil4 m3 fastsettes til kr ,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil4 m3 fastsettes til kr. 758,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transpott. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 524,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 394,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4m3 fastsettes til kr. 413,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik- kr ,- (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden l.nov til30. april- kr ,-. (ekskl. merverdiavgift). 10. Renovasjonsgebyrer for 2013 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 765,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 248,- Kjøp av dunk kr. 496, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker med 9,5% og fastsettes til kr. 669,- (ekskl. moms) pr. pipe fra l. januar For bygninger med flere piper betales kr. 347,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes med 3,3% fra Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 79,- fra l. januar a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra l. januar 2013: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 175,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil3 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil4 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil5 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 361,- pr. time. Inntekt under 2 G ad maks kr 175 pr. måned. Inntekt inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr ,- Inntekt inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr ,- Inntekt inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr ,- Inntekt over 5 G ad f.o.m. lo timer pr måned (timepris x lo) kr ,- b. Trygghetsalarm, leie 294,- pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal

20 vederlags beregnes fra Korttidsopphold pr. døgn Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 133, kr. 70,- 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, 33-1, gjeldende fra l. januar 2013: Søknad uten krav til ansvarsrett- (Phi 20-2) 1.1 Enkle tiltak Kr ,- Søknad med krav til ansvarsrett- (Pbl 20-1) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr , To- trinns søknad: Rarnmetillatelse kr , Igangsetting nr. l kr , Igangsetting, pr. påfølgende kr ,- Ansvarsrett og godkjenning 3.1 Søknad om ansvarsrett pr. fagområde kr. 700,- 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr Godkjenning som selvbygger kr. 700,- 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 900,- 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr ,- 5.3 Søknad om riving av bygg etter 20-2, og eneboliger kr. 0,- 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr ,- 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr ,- 7.1 Dispensasjon uten høring kr ,- 7.2 Dispensasjon med høring kr ,- 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr ,- pluss Annonsering 9.l Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr. l O.l Behandlingsgebyr p bl 20-1 m, jf 26-1 ( delingssaker) kr , Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 800, Behandling av reguleringsplaner kr , Behandling av reguleringsendring kr , Mindre reguleringsendring etter pbl ledd kr , Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format kr. 0, Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format kr , Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr , Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 3% fra l. januar Eiendomsmeglerpakke kr ,-. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 150, Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3 %og fastsettes fra og med l. januar 2013 til kr 1.860,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes til kr. 766,- pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 164,- pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris Spylevogn: avløp/ overvann/ stikkrenner. Pris: 214,-/time Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 107,-/time

Møteprotokoll. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Lisa Marie

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Møteprotokoll Offentlig versjon. Funksjon MEDL MEDL MEDL

Møteprotokoll Offentlig versjon. Funksjon MEDL MEDL MEDL Møteprotokoll Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Administrasjonsutvalg Formannskapssalen, Rådhuset 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00-11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Bjørn Inge Mo Svein Leiros

Detaljer

5..p &~ -, ~\l{c'-v\\.'-'--~~~ ~7;r~n«&:;~;t.Ievedtattpåu;t~ - Cw S. Ncfø--_. Møteprotokoll

5..p &~ -, ~\l{c'-v\\.'-'--~~~ ~7;r~n«&:;~;t.Ievedtattpåu;t~ - Cw S. Ncfø--_. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Administrasjonsutvalg F ormannskapssal Rådhus et 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00-11:15 Følgende faste medlemmer møtte: Svein Leiros Aud Helene Marthinsen Gunnar

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Aud Helene Marthinsen Medlem KÅFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Aud Helene Marthinsen Medlem KÅFRP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Aud

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Olderdalen skole Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. KÅAP KÅKRF KÅKRF Karl Idar Berg MEDL KÅSP Henning Knutsen MEDL KÅSV Kent-Arne Marthinsen MEDL KÅFRP MEDL MEDL MEDL

Møteprotokoll. KÅAP KÅKRF KÅKRF Karl Idar Berg MEDL KÅSP Henning Knutsen MEDL KÅSV Kent-Arne Marthinsen MEDL KÅFRP MEDL MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Kåfjorddalen grendehus Dato: 22.12.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo LEDER KÅAP Rita

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. kl.11.00.

Møteprotokoll. kl.11.00. Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom, Kultursenteret Olderdalen Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen Service/Hjemmeside Mearrádus dieđihuvvo/melding om vedtak Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2014/36848 151 29.11.2014

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapet, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem. Funksjon MEDL MEDL MEDL

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem. Funksjon MEDL MEDL MEDL GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll - Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Dato: Administrasjonsutvalg Formannskapssalen, Rådhuset 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre

Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 04.09.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom sykehjemmet, Kåfjord helsesenter Dato: 01.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL KÅAP Svein Leiros MEDL KÅSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL KÅAP Svein Leiros MEDL KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møtested: Kantina, Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder KÅAP Asmund

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF Svein Leiros MEDL KÅSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF Svein Leiros MEDL KÅSP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Nordlige folk Senter, AJA, Manndalen Dato: 05.03.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Nordlige folk Senter, AJA, Manndalen Dato: 05.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Nordlige folk Senter, AJA, Manndalen Dato: 05.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Driftsutvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Asle Tveitnes Liv Hestdal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: 12:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 10.02.03 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 10.02.03 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 10.02.03 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Formannskapssalen, Rådhuset. Funksjon MEDL MEDL. Linn Sylvi Steinnes Einar Erilcsen

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Formannskapssalen, Rådhuset. Funksjon MEDL MEDL. Linn Sylvi Steinnes Einar Erilcsen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Funkajon Lisa Marie Pedersen Solbakken

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem KÅKRF

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Samepolitisk utvalg Samisk språksenter, Manndalen 28.11.2014 Tidspunkt: I 0:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Karin Karlsen Idar Marinius Pedersen Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer