Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa Marie Pedersen Solbakken Asle Tveitnes Britt Pedersen Nils Petter Blomstereng Frode Lervoll Einar Eriksen Magne Monsen Svein Leiros Silje Hovdenak Aud Helene Marthinsen Linn Sylvi Steinnes Ludvig Rognli Funk~on Leder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Asmund Emil Eliassen MEDL Geir Ivar Thomassen MEDL Terje Lilleberg MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Randi Ingrid Stenseth Asmund Emil Eliassen Gunnar Søreng Tetje Lilleberg Levin Mikkelsen Geir I var Thomassen Representerer KÅAP KÅAP KÅAP KÅAP KÅAP KÅAP KÅKRF KÅKRF KÅKRF KÅSP KÅSP KÅFRP KÅBL KÅKP Representerer KÅAP KÅAP KÅFRP Representerer KÅAP KÅFRP KÅAP Merknader Steffen A. Blomstereng møtte fra Ungdomsrådet. Ingen merknader på innkalling eller saksliste. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Håkon Jørgensen Kristian Eldnes Gunn Andersen Rolf Slettli Anita Lervoll GerdS. Nilsen Greta Larsen Rådmann Økonomi Leder Helse- og sosialsjef Avdelingsleder Utvikling Konst. Avdelingsleder Drift Etatsleder Oppvekst Kulturkonsulent Møtesekretær

2 Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er føtt på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

3 Saksliste Utv.saksnr Saks tittel U.Off Arkivsaksnr RS8112 Avtale om rekruttering og kvalifisering til helsefagarbeidere mellom NAV lokalkontor og kommunen 2012/4029 PS F orvaltningsrevisj onsrapport Byggesaksbehandling i Kåfjord 2012/916 PS Stortings- og Sametingsvalget fastsetting av valgdag 2012/2884 PS Søknad om å fratre kontrollutvalget PS 74/12 Godkjenning av møteplan /10348 PS Kåfjord kulturskole: Søknad om støtte til CDutgivelse 2012/4583 PS Spillemidler /1449 PS 77/12 Rullering av handlingsprogrammet for Folkehelse og idrett PS Endring av vedtak - Reiselivsplan for Lyngenfjorden og opprettelse av selskapet Visit Lyngenfjord AS 2012/2576 PS 79/12 Opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor PS Søknad om dekning av utgifter for reguleringsplanarbeid - Djupvik Camp og Maskin AS 2010/5436 PS Budsjett Økonomiplan Kåfjord kommune 2012/4586 Møtet startet k Forslag på protokollunderskrivere: Linn Sylvi Steinnes og Einar Eriksen- enstemmig valgt. Spørsmål fra Ludvig Rognli: Hvorfor ble det ikke bevilget penger på statsbudsjettet til rassikring av Nordnesfjellet. Bjørn Inge Mo: Ble veldig skuffet over at dette ikke ble innvilget, men på grunn av uheldige omstendigheter, der det ikke ble gitt beskjed til departementet fra statsråd Kleppa som gikk av like etter. Einar Pedersen: Har vært i kontakt med Ellbjørg Schultz i Statens vegvesen vedr. konkret planlegging av Nordnestunellen. Steffen Blomstereng fra Ungdomsrådet avsluttet møtet ved å lese opp julehilsen til kommunestyret. Møtet ble hevet kl.l5.50.

4 RS 8/12 Avtale om rekruttering og kvalifisering til helsefagarbeidere mellom NAV lokalkontor og kommunen PS 71/12 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling i Kåfjord l Brev 2 Kontrollutvalgets sak 26/12 3 Vedlegg Forvaltningsrevisjons Byggesaksbehandling i Kåfjord Rådmannens innstilling Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak: l. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Bygges aks be hand! ing. 2. Kommunestyret ber rådmannen, i tillegg til de tiltak som allerede er satt i verk, om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene som er gitt i rapporten som følger: Kåfjord kommune bør arbeide aktivt for å få ferdigbehandlet søknader om byggetiltak innenfor lovpålagt saksbehandlingsfrist Kåfjord kommune bør sikre at bruken av foreløpige svar til søker er i tråd med forvaltningslovens krav om foreløpige svar Kåfjord kommune bør planlegge hvordan de skal komme i gang med tilsyn slik dette er forutsatt i plan- og bygningsloven. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Margrethe Mjølhus Kleiva fra KomRev Nord IKS gjennomgikk byggesaks behandlingsrapporten. Magne Monsen kom med følgende endringsforslag: Bytte ut bør i innstilling til skal. Britt Pedersen kom med følgende endringsforslag: Foreslår at fristen settes til Endringsforslag fra Magne Monsen, enstemmig vedtatt. Endringsforslag fra Britt Pedersen, enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

5 Vedtak: l. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Byggesaksbehandling 2. Kommunestyret ber rådmannen, i tillegg til de tiltak som allerede er satt i verk, om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene som er gitt i rapporten som følger: o Kåfjord kommune skal arbeide aktivt for å få ferdigbehandlet søknader om byggetiltak innenfor lovpålagt saksbehandlingsfrist o Kåfjord kommune skal sikre at bruken av foreløpige svar til søker er i tråd med forvaltningslovens krav om foreløpige svar o Kåfjord kommune skal planlegge hvordan de skal komme i gang med tilsyn slik dette er forutsatt i plan- og bygningsloven. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til PS 72/12 Stortings- og Sametingsvalget fastsetting av valgdag Rådmannens innstilling Kåfjord kommunestyre vedtar at det også skal holdes valgting søndag 8.september Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommunestyre vedtar at det også skal holdes valgting søndag 8.september PS 73/12 Søknad om å fratre kontrollutvalget Rådmannens innstilling Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Laila Voldvik fikk innvilget sin søknad om å fratre Kontrollutvalget. Valgnemnda trekte seg tilbake for å diskutere ny kandidat.

6 Valgnemndas leder Jani Albrigtsen foreslo Hildur Storli fra Nordmannvik, som nytt medlem i Kontrollutvalget for perioden V algnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Laila Voldvik fikk innvilget sin søknad om å fratre Kontrollutvalget. Hildur Storli, Nordmannvik, ble valgt som nytt medlem av Kontrollutvalget. PS 74/12 Godkjenning av møteplan 2013 l Norsk versjon møteplan Samisk versjon møteplan 2013 Rådmannens innstilling Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Lisa M. P. Solbakken: Det må etterstrebes å holde møteplanen, og det er møteplikt til møtene. Ber om at møteplanen også sendes til Regionrådet og Troms fylkeskommune. Rådmann Einar Pedersen: Må i tillegg ha Administrasjonsutvalgsmøte 18.januar. Møteplanen for 2013 med endring ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteplanen for 2013 med endring ble godkjent. PS 75/12 Kåfjord kulturskole: Søknad om støtte til CD-utgivelse Rådmannens innstilling l. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til produksjon av CD i regi av Kåfjord kulturskole. 2. Bevilgningen utbetales etter anmodning, og når vi har mottatt regnskap/dokumentasjon på utlegg i forbindelse med prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Kåfjord kulturskole 5. Post reserv. Samepol., reduseres tilsvarende.

7 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Samepolitisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til produksjon av CD i regi av Kåfjord kulturskole. 2. Bevilgningen utbetales etter anmodning, og når vi har mottatt regnskap/dokumentasjon på utlegg i forbindelse med prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Kåfjord kulturskole 5. Post reserv. Samepol., reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. Saksprotokoll i Kåfjord Samepolitisk utvalg Gunnar Søreng fremmet følgende mindretallsanke/protokolltilførsel: Ønsker at Kommunestyret skal behandle sak 27/12 pga forslag til finansieringsplan. Ser at det er et overskudd påjlygelkonto på Noe av det overskudd er deriblant Lerøy-midler på kr som i utgangspunktet skulle gå til lag og foreninger, og ikke til kommunal drift. Kulturskolen burde overført tilbake eventuell urørte øremerkede midler. Delegeringsreglementet for Kåfjord kommune, sist oppdatert på bakgrunn av kommunestyresak 4/10, 5.mars 2010, kap. 8, pkt. 8.3 sier følgende om mindretallsanke:' I saker der utvalget har delegert avgjørelsesmyndighet kan et mindretall på l kreve at saken blir lagt fram for kommunestyret. Slikt krav skal settes fram før møtet er slutt, og skal protokollføres, jmf vedtatt generelt delegeringsreglement. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot l stemme. Vedtak: l. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til produksjon av CD i regi av Kåfjord kulturskole. 2. Bevilgningen utbetales etter anmodning, og når vi har mottatt regnskap/dokumentasjon på utlegg i forbindelse med prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Kåfjord kulturskole 5. Post reserv. Samepol., reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. På bakgrunn av mindretallsanken legges saken frem for kommunestyret.

8 PS 76/12 Spillemidler 2012 l Forslag til prioritering- Idrettsrådet 2 Idrettsrådets behandling - søknader Rådmannens innstilling l. Kåfjord kommune støtter opp om Idrettsrådets prioritering av spillemidler Kommunen vurderer kommunal andel i forbindelse med bygging av garderober, Nordlige folk senter, dette på bakgrunn av oppsatt finansieringsplan for anlegget. Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Kåfjord kommune støtter opp om Idrettsrådets prioritering av spillemidler Kommunen vurderer kommunal andel i forbindelse med bygging av garderober, Nordlige folk senter, dette på bakgrunn av oppsatt finansieringsplan for anlegget. PS 77/12 Rullering av handlingsprogrammet for Folkehelse og idrett l handlingsplanen for Folkehelse og fysisk aktivitet Rådmannens innstilling l. Handlingsprogrammet for utbygging av idrettsanlegg og for vedtas med de endringer som er foretatt etter rulleringen. Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Handlingsprogrammet for utbygging av idrettsanlegg og for vedtas med de endringer som er foretatt etter rulleringen.

9 PS 78/12 Endring av vedtak- Reiselivsplan for Lyngenfjorden og opprettelse av selskapet Visit Lyngenfjord AS Rådmannens innstilling Sak 67/12 vedtatt av Kåfjord kommunestyre den , tilføyes det til pkt. l sitat; "Aksjekjøpet kr ,- dekkes over kommunalt Næringsfond , post ". Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Einar Eriksen erklæ1ie seg inhabil etter Forvaltningslovens 6.1. og fratrådte møtet. Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Einar Eriksen tiltrådte møtet. Vedtak: Sak vedtatt av Kåfjord kommunestyre den , tilføyes det til pkt. l sitat; "Aksjekjøpet kr ,- dekkes over kommunalt Næringsfond- 2012, post ". PS 79/12 Opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor l Vedtekter for Nord-Troms Plankontor Rådmannens innstilling l. Kåfjord kommune godkjenner opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor fra l. januar Kåfjord kommune forutsetter at opptak av Storfjord kommune ikke medfører økte kostnader for de øvrige kommunene i samarbeidet. Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Einar Pedersen: Feil på organisasjonska1iet i saksfremlegget, Styre Rådmannsutvalget og Vertskommune v/ Nordreisa kommune skal være ved siden av hverandre. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

10 Vedtak: l. Kåfjord kommune godkjenner opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms Plankontor fra l. januar Kåfjord kommune forutsetter at opptak av Storfjord kommune ikke medfører økte kostnader for de øvrige kommunene i samarbeidet. PS 80/12 Søknad om dekning av utgifter for reguleringsplanarbeid- Djupvik Camp og Maskin AS Rådmannens innstilling l. Djupvik Camp og Maskin AS sine utgifter til reguleringsplanarbeid på sjøsiden av lokalveien dekkes ikke. Avslaget begrunnes med at private aktører selv håndterer utgifter til eget reguleringsformål. Det er kun i særlige allmennyttige formål at kommunen dekker private aktørers utgifter i forbindelse med regulering. Rådmannen vurderer ikke Djupvik Camp og Maskin AS sin virksomhet av en slik samfunnsmessig karakter. 2. Kostnader til utarbeidelse av vedtatt reguleringsplan står udekket hos AR-Ing AS. Kåfjord kommune dekker disse fakturaer fra AR_Ing AS. 3. Rådmannen dekker beløpet gjennom reguleringsendringer av kapitalbudsjettet for Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Aud Marthinsen korn med utsettelsesforslag, dette på grunn av manglende saksopplysninger/vedlegg. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken ble utsatt på grunn av manglende saksopplysninger/vedlegg. PS 81/12 Budsjett Økonomiplan Kåfjord kommune l Vedlegg 1-7 Rådmannens innstilling Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Ordfører Bjørn Inge Mo: Det var feil i vedtak fra formannskapet, formannskapet var enig om felles ungdomsskole fra høsten Budsjettet vil bli regulert i mars, må fjerne strukturelle tilbud med halvtårs-virkning i Rådmann Einar Pedersen: Vanskelig å få budsjettet for 2013 i balanse. I forhold til styringsinforrnasj on, skal vi bli dyktigere, månedlige rapporter fra 2013.

11 Etatsleder oppvekst Anita Lervoll: Informe1te i forhold til skoler og barnehager, det er nå 6 unger pr. voksen i barnehagene. Olderdalen barnehage vil ha fra redusert åpningstid. Konst. Avdelingsleder drift Rolf Slettli: Informerte i forhold til barnehager inn i skoler/oppvekstsenter. Det er ikke realistisk å få dette til tidlig i Hvis dette iverksettes, må barnehage-byggene ivaretas, først ved evt. salg av byggene forsvinner alle utgiftene. Økonomi-Leder Håkon Jørgensen: Nord-Norsk Fjellovervåkning IKS er inne i budsjettet vårt, rammen deres overføres til driftsavdelingen. Bjørn Inge Mo kom med følgende tilleggsforslag fra samarbeidsgruppa AP/SP: Nytt punkt 37: Ny ramme for oppvekst settes til ,- HOO regulerer budsjettet innenfor gitt ramme. Videre reduseres rammen for drift med kr.l.ooo.ooo,-, sentraladministrasjon og utvikling med kr ,- og helse med kr ,- Investeringer settes i bero, med unntak: Grunnkjøp Løkvoll 3 Sentrumsplaner Olderdalen og Manndalen Sprinkelanlegg Birtavarre sykestue Utbedring Olderdalen samfunnshus Tilpasning barnehager inn i skolene. Januar Budsjettregulering innen oppvekst, drift og investering foretas i mars når utredning om skolestrukturen foreligger. Det er stor mangel på omsorgsboliger, Marielund står ubenyttet. Administrasjon pålegges å leie ut leiligheter til eldre som vil bo i et bokollektiv uten døgnbemanning. Slik utleie kan drives i samarbeid med UNGBO BA. Frode Lervoll kom med følgende tilleggsforslag fra KRF: Nytt punkt 38: l. Hele kommunebudsjettet tas opp til revidering så tidlig som mulig utpå nyåret Marielund legges ut for salg. Steffen Blomstereng kom med følgende tilleggsforslag fra Ungdomsrådet: Nytt punkt 39: I Kåfjord skal alle kommunale bygg og tilhørende områder være snus- og røykfrie soner fra og med Tiltaket vil kunne gi en forebyggende og helsemessig effekt både i holdninger og kroner. Nytt punkt 40: Ber om at hele ungdomsrådet får nettbrett. Vi skal jo bli en papirløs kommune, mye papir blir delt ut. Nå er det sånn at leder, nesteleder og sekretær har fått utdelt nettbrett. Det burde også bli utdelt nettbrett til resten av rådet, vi er jo politikere, derfor burde vi og bli behandlet på lik linje med "voksen politikerne", vi er jo tross alt fremtiden. Ludvig Rognli kom med følgende tilleggsforslag fra Kystpartiet: Nytt punkt 41: l. Utvide det interkommunale samarbeidet i stor skala med sikte på reduksjon av lønnsutgifter. Innkjøp av tjenester må også ses på. 2. Utvide og iverksette tiltak for selvstyrte skoler, sykehjem etc. 3. Drift og utviklingsavdelingen sammenslås. 4. Helse og oppvekst sammenslås. 5. Ordfører i 50% stilling. 6. Opprette eldreombud. 7. Sommerjobb til elever i videregående skole, 3 uker.

12 8. Eiendomsskatt på fritidsboliger. 9. Seniorordning avvikles. l O. Opprette lærlingeplasser. 11. Sosialstøtten økes, spesielt for barnefamilier. 12. Utvide kulturskoletilbudet. 13. Opprettholde skolestrukturen. 14. Starte utredning av hyttefelt i kommunen. 15. Gratis tomter i kommunens boligfelt. 16. Innføring av gravferdsstøtte på kr.5.000,- 17. Restaurering av bårevogn, gratis utleie. 18. Kommunale avgifter økes ikke utover normalindeksregulering. 19. Investeringsbudsjettet settes til kr.o,- i Nødvendige tiltak må fremmes Formannskap, og videre behandles i Kommunestyret. Var opprinnelig satt opp punkt 1-21, men punkt 5 og 6 manglet. l. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 2. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 3. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 4. Formannskapets innstilling vedtatt mot l stemme. 5. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 6. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 7. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 8. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 9. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. l O. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 11. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 12. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 13. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 14. a. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 14. b. Formannskapets innstilling vedtatt mot l stemme. 15. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 16. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 17. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 18. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 19. Formannskapets innstilling vedtatt mot l stemme. 20. Formannskapets innstilling vedtatt mot l stemme. 21. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 22. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 23. Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 24. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 25. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 26. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 27. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 28. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 29. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 30. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 31. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 32. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 33. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 34. Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 35. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

13 36. Fmmannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 37. AP/SPs forslag vedtatt mot 3 stemmer. 38. KRFs pkt l og 2, forslag vedtatt mot l stemme. 39. Ungdomsrådets forslag vedtatt mot l stemme. 40. Ungdomsrådets forslag enstemmig vedtatt. 41. Kystpartiets forslag pkt 1-19, forslag falt da det fikk l stemme. Kystpartiets Ludvig Rognli ønsket protokolltilførsel. Bjørn Inge Mo: Ønsker ikke denne protokolltilførselen siden den er for omfattende, mye av det samme er i forslaget, ber om at Kommunestyret voterer over dette. Protokolltilførselen ble avvist mot 2 stemmer. Vedtak: l. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2013 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2013 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 %av fylkesordførerensgodtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til l O % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfmijeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til 2% av ordførergodtgjørelsen. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 244,- pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra l. januar Vanngebyrene endres ikke fra l. januar Prisene fra 2012 videreføres. 8. Avløpsgebyrene reduseres med 1,9% gjeldende fra l. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra l. januar 2013: Tømming hvert år av septiktanker inntil4 m3 fastsettes til kr ,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil4 m3 fastsettes til kr. 758,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 524,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transpmi. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til

14 kr. 394,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende støtte enn 4m3 fastsettes til kr. 413,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik- kr ,- (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden l.nov til 30. april- kr ,-. ( ekskl. merverdiavgift). 10. Renovasjonsgebyrer for 2013 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 765,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 248,- Kjøp av dunk kr. 496, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker med 9,5% og fastsettes til kr. 669,- (ekskl. moms) pr. pipe fra l. januar For bygninger med flere piper betales kr. 347,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes med 3,3% fra Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 79,- fra l. januar a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra l. januar 2013: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 175,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil3 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil4 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 361,- pr. time. Inntekt under 2 G ad maks kr 175 pr. måned. Inntekt inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr ,- Inntekt inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr ,- Inntekt inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr ,- Inntekt over 5 G ad f.o.m. l O timer pr måned (timepris x l O) kr ,- b. Trygghetsalarm, leie 294,- pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlags beregnes fra Korttidsopphold pr. døgn kr. 133, Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 70,- 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, 33-1, gjeldende fra l. januar 2013: Søknad uten krav til ansvars rett- (Pbl 20-2) 1.1 Enkle tiltak Kr ,- Søknad med krav til ansvarsrett- (Pbl 20-1) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr , To- trinns søknad: 2.2- Rammetillatelse kr , Igangsetting nr. l kr , Igangsetting, pr. påfølgende kr ,-

15 Ansvarsrett og godkjenning 3.1 Søknad om ansvarsrett pr. fagområde kr. 700,- 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr Godkjenning som selvbygger kr. 700,- 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 900,- 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr ,- 5.3 Søknad om riving av bygg etter 20-2, og eneboliger kr. 0,- 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr ,- 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr ,- 7.1 Dispensasjon uten høring kr ,- 7.2 Dispensasjon med høring kr ,- 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr ,- pluss Annonsering 9.l Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr. l O.l Behandlingsgebyr p bl 20-1 m, jf 26-1 ( delingssaker) kr , Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 800, Behandling av reguleringsplaner kr , Behandling av reguleringsendring kr , Mindre reguleringsendring etter pbl ledd kr , Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format kr. 0, Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format kr , Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr , Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 3% fra l. januar Eiendomsmeglerpakke kr ,-. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 150, Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3 % og fastsettes fra og med l. januar 2013 til kr 1.860,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes til kr. 766,- pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 164,- pr time pr. mann. V ed bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris Spylevogn: avløp/ overvann/ stikkrenner. Pris: 214,-/time Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 107,-/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : l 07, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 214,-/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 0911 O) Pris: 267,-/time Lensepumpe overflatevann Pris: l 07, -/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 134,-/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 2,-/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. Øvrig elektrisk verktøy Pris: 54,-/time Spylebil avløp Pris: 319,- 21. Barnehagesatsene fastsettes slik fra l. april 20 13: 40% plass inntil 16 timer i uka Kr. 932,- pr. måned 50% plass inntil20 timer i uka Kr ,- pr. måned

16 60% plass inntil24 timer i uka Kr ,- pr. måned 80 %plass inntil 32 timer i uka Kr ,- pr. måned 100% plass over 33 timer i uka Kr ,- pr. måned 22. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra l. april 2013 : Halv plass kr. 843,- pr. måned. Hel plass kr ,- pr. måned. 23. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 24. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med l. januar Veilysene er tent i perioden 31. august til l. april 26. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- fra og med l. januar Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 3,3 %og fastsettes slik fra l. Januar 2013: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 53,- pr. tonn. Vekt O- 500 kg. Kr. 27,- pr. kolli Vekt kg. Kr. 53,- pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum O- 0,5 m3 Kr. 48,- pr. kolli Volum 0,5-1,0 m3 Kr. 88,- pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 88,- pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 28. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr ,- i Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2013 med bruttoramme på kr , Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr ,- i Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2013: kr ,- 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. 32. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2013 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr , Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett rapporteres pr og pr til kommunestyret. 34. Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2013/økonomiplan

17 35. Helse. Den positive helhetlige gjennomgangen av nødvendig drift i samsvar med befolkningens behov vil gi oss politikere oversikt og bedre utgangspunkt for å treffe nødvendige avgjørelser. Dette sett i sammenheng med høringsutkastet- Helse og omsorgsplan mot 2023, ut fra dette forventes det at tildelte budsjettrammer overholdes, men samtidig har fokus på ytterligere budsjett forbedringer. 36. Drift. Drift og utvikling slås administrativt sammen. De ovenfor punkter vil automatisk bidra til positive økonomiske virkninger for driftsbudsjettet. Virkningene innarbeides i budsjettet. 37. Ny ramme for oppvekst settes til ,- HOO regulerer budsjettet innenfor gitt ramme. Videre reduseres rammen for drift med kr ,-, sentraladministrasjon og utvikling med kr ,- og helse med kr ,- Investeringer settes i bero, med unntak: Grunnkjøp Løkvoll 3 Sentrumsplaner Olderdalen og Manndalen Sprinkelanlegg Birtavarre sykestue Utbedring Olderdalen samfunnshus Tilpasning barnehager inn i skolene. Januar Budsjettregulering innen oppvekst, drift og investering foretas i mars når utredning om skolestrukturen foreligger. Det er stor mangel på omsorgsboliger, Marielund står ubenyttet. Administrasjon pålegges å leie ut leiligheter til eldre som vil bo i et bokollektiv uten døgnbemanning. Slik utleie kan drives i samarbeid med UNGBO BA. 38. l. Hele kommunebudsjettet tas opp til revidering så tidlig som mulig utpå nyåret Marielund legges ut for salg. 39. I Kåfjord skal alle kommunale bygg og tilhørende områder være snus- og røykfrie soner fra og med Tiltaket vil kunne gi en forebyggende og helsemessig effekt både i holdninger og kroner. 40. Ber om at hele ungdomsrådet får nettbrett. Vi skal jo bli en papirløs kommune, mye papir blir delt ut. Nå er det sånn at leder, nesteleder og sekretær har fått utdelt nettbrett. Det burde også bli utdelt nettbrett til resten av rådet, vi er jo politikere, derfor burde vi og bli behandlet på lik linje med "voksen politikerne", vi er jo tross alt fremtiden. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Frode Lervoll KRF kom med følgende tilleggsforslag: l. Investeringsbudsjettet settes til kr.o,- Eventuelle investeringer godkjennes av formannskapet og vedtas av kommunestyret. 2. Oppvekst. For å sikre faglig kvalitet, og samtidig gjøre nødvendige budsjett reduksjoner foreslås følgende: a. Felles ungdomsskole, lokalisert til Olderdalen. Iverksettes fra b. Midlertidig driftsstans ved Trollvik skole inntil saksutredningen om nytt skolebygg og eventuell anleggs periode er gjennomført. I denne midlertidige perioden gis skoletilbud for elever tilhørende Troll vik skole ved Olderdalen eller

18 Manndalen skole. Rådmannen foretar gjennomføringen. Iverksettes fra Helse. Den positive helhetlige gjennomgangen av nødvendig drift i samsvar med befolkningens behov vil gi oss politikere oversikt og bedre utgangspunkt for å treffe nødvendige avgjørelser. Dette sett i sammenheng med høringsutkastet - Helse og omsorgsplan mot 2023, ut fra dette forventes det at tildelte budsjettrammer overholdes, men samtidig har fokus på ytterligere budsjett forbedringer. 4. Drift. Drift og utvikling slås administrativt sammen. De ovenfor punkter vil automatisk bidra til positive økonomiske virkninger for driftsbudsjettet. Virkningene innarbeides i budsjettet. 5. Lønnsbudsjett, ansatte, bemanning. Ved avgang eller pensjon foretas ikke ansettelser. Avgang stilles i bero og settes i vakanse. Det bør vektlegges å redusere deltidsstillinger og øke heltidsstillinger. Unntak gjelder liv og helse. Tiltakene innarbeids i budsjett og økonomiplan. Dokument vedr betalingssatser innenfor helse, fra Helse og omsorgssjef Kristian Eldnesenstemmig vedtatt. Frode Lervolls tilleggsforslag: Pkt. l. forslaget falt da det fikk l stemme Pkt. 2. forslaget falt da det fikk l stemme Pkt. 3. forslaget ble enstemmig vedtatt Pkt. 4. forslaget ble enstemmig vedtatt Pkt. 5. forslaget falt da det fikk l stemme Budsjettet med endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: l. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2013 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2013 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av fylkesordførerens godtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til l O % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfmijeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til2% av ordførergodtgjørelsen. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 244,- pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra l. januar 2013.

19 7. Vanngebyrene endres ikke fra l. januar Prisene fra 2012 videreføres. 8. Avløpsgebyrene reduseres med 1,9% gjeldende fra l. januar Tømme gebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra l. januar 2013: Tømming hvert år av septiktanker inntil4 m3 fastsettes til kr ,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil4 m3 fastsettes til kr. 758,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transpott. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 524,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 394,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4m3 fastsettes til kr. 413,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik- kr ,- (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden l.nov til30. april- kr ,-. (ekskl. merverdiavgift). 10. Renovasjonsgebyrer for 2013 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 765,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 248,- Kjøp av dunk kr. 496, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker med 9,5% og fastsettes til kr. 669,- (ekskl. moms) pr. pipe fra l. januar For bygninger med flere piper betales kr. 347,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes med 3,3% fra Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 79,- fra l. januar a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra l. januar 2013: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 175,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil3 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil4 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil5 G: kr. 361,- pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 361,- pr. time. Inntekt under 2 G ad maks kr 175 pr. måned. Inntekt inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr ,- Inntekt inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr ,- Inntekt inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr ,- Inntekt over 5 G ad f.o.m. lo timer pr måned (timepris x lo) kr ,- b. Trygghetsalarm, leie 294,- pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal

20 vederlags beregnes fra Korttidsopphold pr. døgn Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 133, kr. 70,- 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, 33-1, gjeldende fra l. januar 2013: Søknad uten krav til ansvarsrett- (Phi 20-2) 1.1 Enkle tiltak Kr ,- Søknad med krav til ansvarsrett- (Pbl 20-1) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr , To- trinns søknad: Rarnmetillatelse kr , Igangsetting nr. l kr , Igangsetting, pr. påfølgende kr ,- Ansvarsrett og godkjenning 3.1 Søknad om ansvarsrett pr. fagområde kr. 700,- 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr Godkjenning som selvbygger kr. 700,- 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 900,- 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr ,- 5.3 Søknad om riving av bygg etter 20-2, og eneboliger kr. 0,- 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr ,- 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr ,- 7.1 Dispensasjon uten høring kr ,- 7.2 Dispensasjon med høring kr ,- 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr ,- pluss Annonsering 9.l Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr. l O.l Behandlingsgebyr p bl 20-1 m, jf 26-1 ( delingssaker) kr , Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 800, Behandling av reguleringsplaner kr , Behandling av reguleringsendring kr , Mindre reguleringsendring etter pbl ledd kr , Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format kr. 0, Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format kr , Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr , Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 3% fra l. januar Eiendomsmeglerpakke kr ,-. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 150, Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3 %og fastsettes fra og med l. januar 2013 til kr 1.860,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes til kr. 766,- pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 164,- pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris Spylevogn: avløp/ overvann/ stikkrenner. Pris: 214,-/time Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 107,-/time

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. kl.11.00.

Møteprotokoll. kl.11.00. Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom, Kultursenteret Olderdalen Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 1. Mål for 2015... 3 a) Felles mål for alle tjenester... 3 b) Sentraladministrasjonen... 3 c) Kultur og undervisning... 4 d) Helse og omsorg... 5 e) Teknisk...

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

N'{ØTEINI{KALLING. referat fra felleskomiteens møte 31.10.13 SAKSLISTE

N'{ØTEINI{KALLING. referat fra felleskomiteens møte 31.10.13 SAKSLISTE STEIGEI{ KOMMUNE N'{ØTEINI{KALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfiord 17.r2.20r3 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer