Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen Medlem KÅKRF Karl Idar Berg Medlem KÅSP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Håkon Jørgensen Rådmann/møtesekr. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 110/09 Budsjett 2010 og økonomiplan /8014 Saksdokumenter legges fram på møtet. Arbeidsmøte budsjett er og

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 110/09 Kåfjord Formannskap /09 Kåfjord Kommunestyre Budsjett 2010 og økonomiplan Henvisning til lovverk: Bilag: Tallbudsjett som eget bilag. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Formannskapet vedtok enstemmig følgende: Vedtak: Formannskapets innstilling 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2010 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2010 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 20 % av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til kr ,- pr. år. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Satsene øker med 3,5 % gjeldende fra 1. januar Vanngebyrene øker med 26,8 % gjeldende fra 1. januar

4 8. Avløpsgebyrene øker med 8,9 % gjeldende fra 1. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2010: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr ,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 694,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 462,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 347,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 363,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik kr ,- (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april kr ,-. (ekskl. merverdiavgift). 10. Renovasjonsgebyrer for 2010 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 700,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 227,- Kjøp av dunk kr. 454,- Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker ikke og fastsettes til kr. 390,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 202,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes med 3,1 % fra 2009 til Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker med 10 % og fastsettes fra 1. januar 2010 slik: Normal porsjon kr. 63,- Stor porsjon kr. 69,- 14. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten øker med 10 % og fastsettes slik fra 1. januar 2010: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 165,- pr. måned. Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 587,- pr. måned. Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr ,- pr. måned. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr ,- pr. måned. Når bruker har inntekt over 5 G: kr ,- pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 30 døgn økes med 3,74 % og fastsettes til kr ,- pr. måned fra 1/

5 Satsen reguleres årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) 16. Gebyr vedrørende byggesak gjeldende fra 1. januar 2010 for Kåfjord kommune: Byggemelding Kr ,- Enkle tiltak - grunngebyr Kr ,- Et trinns søknad - grunngebyr Kr ,- To trinns søknad - grunngebyr Kr ,- Rammetillatelse, pr. søknad Kr ,- Igangsettingstillatelse, pr. søknad Kr ,- Søknad om ansvarsrett Søknad om lokal godkjenning kr Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger kr. 500,- Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid. Timepris når behandling pr. medgått tid benyttes kr. 750,- Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 750,- Midlertidig brukstillatelse Kr ,- Riving av bygg, meldepliktig tiltak kr. 0,- Riving av bygg, søknadspliktige tiltak kr. 0,- Behandling av avfallsplan, <300m2 kr ,- Behandling av avfallsplan, >300m2 kr ,- Søknad om dispensasjon, uten høring Kr ,- Søknad om dispensasjon hvor høring er nødvendig Kr ,- Søknad om areal for oppdrettskonsesjoner Kr ,- (pluss annonse) Utslippstillatelser Kr ,- Avbrutte tiltak 50 % av gebyret. Søknaden ansees som komplett og ferdigbehandles først når gebyr er betalt. 17. Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven fastsettes i 2010 til de priser som fremgår av eget vedlegg. 18. Behandling av reguleringsplaner kr ,-. Behandling reguleringsendring kr ,-. Mindre vesentlig reguleringsendringer kr ,-. Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format kr. 0,-. Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format kr ,-. Tillegg analoge kart kr , Eiendomsmeglerpakke kr ,-. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av eks målebrev, skattetakst, grunnkart med naboliste, planstatus med bestemmelser med mer kr. 100,-. Pr stk 5

6 påfølgende + kr. 50, Innfestingsavgiften økes med 3,1 % og fastsettes fra og med 1. januar 2010 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 21. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3,1 % og fastsettes fra og med 1. januar 2010 til kr 1.704,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 22. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor øker med 3,5 % og fastsettes fra 1. januar 2010 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 389,- (ekskl. mva) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 555,- (ekskl. mva) pr. time. 23. Barnehagesatsene fastsettes slik fra 1. april 2010: 40 % plass inntil 16 timer i uka Kr. 625,- pr. måned 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 813,- pr. måned 60 % plass inntil 24 timer i uka Kr. 938,- pr. måned 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr ,- pr. måned 100 % plass over 33 timer i uka Kr ,- pr. måned 24. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2010: Halv plass kr. 344,- pr. måned. Hel plass kr. 688,- pr. måned. 25. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 26. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 28. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- fra og med 1. januar Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 3,1 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2010: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn kr. 48,30 pr. tonn. Vekt kg. Kr. 24,10 pr. kolli Vekt kg. Kr. 48,30 pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 43,50 pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 kr. 80,- pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 80,- pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 6

7 30. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med kr ,- i Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2010 med bruttoramme på kr , Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr ,- i Kåfjord kommune vedtar økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2011: kr ,- 2012: kr ,- 2013: kr ,- 34. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett rapporteres pr og pr til kommunestyret. Saksutredning: BUDSJETTDOKUMENT De tall som fremlegges i dette dokumentet inneholder budsjett for 2010 og tall for planperioden fram til Budsjett for 2010 og økonomiplan for perioden fram til 2013 er i balanse. Det er budsjettert med investeringer på 29,8 mill kr. i I planperioden er det forutsatt investeringer på 29,8 mill. kr i 2011 og 2,4 mill kr. i SKATT OG RAMMETILSKUDD (Når det refereres til tall fra 2009 så menes det opprinnelig budsjett for året) Skatt og rammetilskudd er beregnet ved hjelp av prognosemodell som er utviklet og vedlikeholdes av Kommunenes Sentralforbund (KS). Veksten i rammetilskuddet fra budsjett 2008 til 2010 er på 9 %. Det er ikke lagt inn økninger i rammetilskuddene i planperioden. Rammetilskuddet er beregnet ut fra en liten reduksjon i folketallet i kommunen var det 2218 innbyggere. Det er en reduksjon fra 2253 i løpet av et år. I planperioden er det lagt inn en reduksjon til Skatteinntektene er lagt inn uten vekst. På landsbasis er det forventet en vekst på 6,5 %. Utjevningsordningene i inntektssystemet gjør at svingninger i skatteinntekter ikke får avgjørende konsekvenser for en kommune som Kåfjord. En svikt i skatteinntektene fører automatisk til at ca. 90 % av denne svikten kompenseres gjennom rammetilskuddet. 7

8 Kommunen får skjønnsmidler med kr ,- i De siste årene hr utviklingen vært slik: 2002: kr ,- 2003: kr ,- 2004: kr ,- 2005: kr ,- 2006: kr ,- 2007: kr ,- 2008: kr ,- 2009: kr ,- Utviklingen viser at disse inntektene etter hvert har fått mindre og mindre betydning for Kåfjord kommune. Om en skal tolke noe av dette så må det være at kommunen har hatt bedre kontroll på økonomien i perioden, sammenlignet med andre kommuner. Reduksjonen betyr også at vi er blitt mindre avhengi av skjønnsmidler. Nå er imidlertid økonomien presset og dette budsjettet som nå legges fram gir føringer om store innstramninger i kommunens drift. ANDRE INNTEKTER Inntekter fra salg av kraft reduseres fra 11,3 mill. kr til 5,5 i Dette utgjør 5,8 mill. kroner ( -51,6 %) i tapte inntekter. Siden disse inntektene kan svinge mye fra år til år så bør kommunen ikke ta alle disse som inntekt i drifta når det kommer økninger. Noe bør avsettes til disposisjonsfond som kan benyttes til å motvirke svingninger i denne eller andre inntekter. Det inntektsføres kr ,- som rentekompensasjon fra staten i forbindelse med oppgraderingen av skolebygg. Kompensasjon for merverdiavgift inntektsføres i driftsregnskapet med ca. 3,9 mill. kr. Fra og med 2010 legges ordningen om slik at over en 4 års periode så skal den delen av kompenasjonen som skriver seg fra kapitalregnskapet også inntektsføres der. I 2010 fører dette til et tap i driftsinntektene med ca. 1,5 mill. kroner. Sum driftsinntekter i kommunens budsjett for 2010 er budsjettert til ca 187,5 mill. kroner. Dette er en vekst på 7,9 mill. kr. eller 4,4 % fra NETTO DRIFTSUTGIFTER (BUDSJETTRAMMER) Netto driftsutgifter i 2010 er budsjettert til kr ,-. Det er en økning på ca. 7,4 mill. kroner, eller 5,9 % fra Rammene reduseres med 9,1 mill. kr fra 2010 til 2011, og ytterligere 4,2 mill. kr til

9 Denne reduksjonen i rammene vil gi en utfordring til både administrasjonen og de politiske organer. Utfordringen vil bestå i å foreta de rette grep slik at kommunens driftsutgifter kan reduseres på en mest mulig skånsom måte slik at tjenesteytingen blir minst mulig skadelidende. UTVIKLING AV BUDSJETTRAMMER DE 3 SISTE ÅR RAMME % RAMME % RAMME % SEKTOR 2008 andel 2009 andel 2010 andel Sentraladministrasjonen , , ,2 Oppvekst , , ,2 Omsorg , , ,7 Utvikling , , ,7 Drift , , , Endringer i rammene Budsjettrammene for 2010 ble gitt med en prisvekst på 3,1 %. I statsbudsjettet for 2010 er lønnsveksten beregnet til 3,5 % og prisveksten på varer og tjenester til 2,3 %. Den kommunale deflatoren (prisvekst på kommunale tjenester), som er en miks av disse tallene, gir da en samlet prisvekst på 3,1 %. Pensjonsinnskudd i KLP er budsjettert ut fra en kommunal andel på 13,4 % for ansatte som går under fellesordninga og 15 % for sykepleiere. Dette er da en reduksjon fra Vedtatte rammer mot formannskapets forslag SENT.ADM OMSORG DRIFT OPPVEKST UTVIKLING Vedtatt ramme Formannskapets forslag %-vis endring -1,4 17,6 9,6-2,8-9,5 Oversikten viser at det er store avvik mellom gitte rammer og budsjettforslaget. Oppvekst og omsorg har fått en samlet rammeøkning på nesten 10 mill. kroner. På den andre siden er rammene til sentraladministrasjonen, utvikling og drift redusert med 2,6 mill. kr. Rammeøkningene innenfor oppvekst og omsorg er likevel ikke store nok til å opprettholde dagens drift og det må gjennomføres store reduksjoner i aktiviteten. Kommunens driftsinntekter øker med 7,9 mill. kroner 9

10 Kommunens driftsutgifter øker med 18 mill. kroner. Lønnutgiftene øker med 18,9 mill. kroner. Det vil si at disse utgiftene alene øker mer enn den totale økningen av driftsutgiftene. Dette går da på bekostning av bevilgningen til innkjøp av varer og tjenester som må reduseres. I tillegg har det vært nødvendig å benytte ca. 5,5 mill. kr. av disposisjonsfondet for å balanser budsjettet. Dette er imidlertid en mulighet som kun kan benyttes i 2010 og det må tas ytterligere reduksjoner av rammene til FORMANNSKAPETS FORUTSETNINGER Tiltakene nedenfor er formannskapets forslag for å få budsjettet i balanse i Om budsjettet blir vedtatt som foreslått må det umiddelbart på nyåret gjennomføres forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene på den ene side og kommunen ved Rådmannen på den andre side. Brann. Befalsordning opphører Dekning av underskudd fra 2008 over 8 år Ekstrahjelp helsesøster tas bort Innsparing 6 % innkjøp - utvikling Innsparing 6 % innkjøp - drift Innsparing 6 % på innkjøp - oppvekst Innsparing 6 % på innkjøp - omsorg Innsparing 6 % innkjøp - sentraladministrasjonen Minus ei stilling i IT avd. Minus ei stilling i hjemmesykepleien Minus ei stilling TTPU Minus nattevakt ved senteret i Djupvik Minus ei stilling som kjøkkenassistent ved sykehjemmet Minus 4 stillinger i pleien på sykehjemmet Minus 50 % stilling hjemmetjeneste psykiatri Møteplassen psykiatri legges ned Rammetimetall samisk Redusert bruk ekstrahjelp i hjemmesykepl Seniorpol tiltak Minus 50 % helsesøsterstilling Minus 50 % legesekretærstilling I tillegg skal det reduseres med 6 lærerstillinger og 2 assistentstillinger i grunnskolen. Bruk av ekstrahjelp i hele kommunen skal reduseres med 2 mill. kroner. Beløpet er fordelt på rammeområdene ut fra den andel av det totale ekstrahjelp budsjettet som ligger inne formannskapets tall. Det kommer også i tillegg til den reduksjon av ekstrahjelp som allerede er foretatt ovenfor. KAPITALUTGIFTER/INNTEKTER Kommunen hadde ved inngangen til 2009 ei lånegjeld på ca. 118 mill. kr. Av dette var ca 89 mill. kr opptatt til flytende rente, mens 29 mill var bundet. Et stort lån gikk over fra fast til flytende rente sommeren Ved utgangen av året vil vi kun ha et lån på vel 9,9 mill. kroner 10

11 som er bundet. Betingelsen på dette lånet er 5,6 % og det ble tatt opp i en urolig periode på rentemarkedet. På de øvrige lånene ligger renta nå på mellom 2 og 2,3 %. I budsjett for 2010 er det forutsatt rentenivå på ca. 2,5 %. Fra 2011 er dette økt til ca. 3 % og i resten av planperioden er det forutsatt rente på 3,5 %. Lånegjelda vil øke fra 118 mill. kr. ved inngangen til 2009 til et toppnivå på ca. 155 mill. kr. ved utgangen av Det forventes et aksjeutbytte på ca. 2,7 mill. kr. i Fra og med 2011 er dette øket til 4,5 mill. kr. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet i 2010 er på -3,7 %, og mellom 2,2 % og 0,64 %. Fylkesmannen anbefaler at dette bør ligge rundt 4 %. UTLÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND Kommunen setter årlig av midler som benyttes til utlån og tilskudd til næringsformål. De midlene som benyttes er renteinntekter fra næringsfondet. Både fra bankinnskudd og fra utlån. I tillegg benyttes årlige avdrag på utlånte midler til utlån. Konsesjonsavgifta benyttes også. Disse midlene utgjør årlige vel 2 mill. kr. Imidlertid benyttes disse midlene også til å dekke en del indirekte kostnader til næringsvirksomhet. Beløp til disposisjon for utlån og tilskudd varier årlig og har ligget på mellom kr ,- og ,- til tilskudd og mellom og til utlån. De utgifter som dekkes via fondet er med på å redusere disponible beløp til utlån og tilskudd DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN PÅ BAKGRUNN AV BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLANEN. Som nevnt så øker kommunens driftsutgifter mer enn inntektene. Det er flere årsaker til dette. Blant annet så har lønnsoppgjørene en tendens til å bli bedre enn det som legges til grunn i statsbudsjettene og overføringene til kommunene. I tillegg så får vi reduksjoner i rammetilskuddet fra staten som følge av at folketallet går ned. Det forutsetter at vi makter å redusere på utgiftene. Dette er ikke helt enkelt men i 2010 så er kommunen bare nødt til å gjennomføre tiltak. I 2011 vil det ikke være mulig å ha samme driftsnivå i kommunen som det legges opp til i Det forutsettes at det gjennomføres en nyorganisering av skoleverket slik at det kan spares ca. 5 mill. kr. i driftsutgifter. Høsten 2009 kom det en liten avklaring på saka som gå på å få like vilkår får alle kommunene i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Det ble tatt inn i statsbudsjettet for 2010 ei bevilgning på 10 mill. kr til formålet. Måten dette beløpet kom på tyder ikke på at det vil bli en enkel jobb å oppnå samme vilkår som de øvrige kommunene i tiltakssonen. Det innebærer nok at vi ikke får noe gratis i jobben med å få kontroll på økonomien. Vi må da styrke økonomien ved å redusere på utgifter og tjenestetilbud. 11

12 REDUKSJONER I BUDSJETTET FØRT SOM INNTEKT PÅ RESERVEPOSTENE Nedenfor fremgår det at det skal reduseres på bruk av ekstrahjelp og vikarer i kommunen samt at det skal reduseres på kjøp av varer og tjenester. Arbeidet med å få dette justert ned må igangsettes over nyåret for at det skal ha ønsket effekt. Formannskapets reserve Det er avsatt kr ,- til disposisjon for ekstraordinære behov som måtte oppstå i løpet av året. Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere innkjøp av varer og tjenester innenfor sentraladministrasjonen.. Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere bruk av ekstrahjelp innenfor sentraladministrasjonen.. Hovedutvalg for Oppvekst/omsorg For hovedkapittel 1,2 Oppvekst Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere innkjøp av varer og tjenester innenfor etaten. Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere bruk av ekstrahjelp innenfor etaten. For hovedkapittel 1,3 Omsorg Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere innkjøp av varer og tjenester innenfor etaten. Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere bruk av ekstrahjelp innenfor etaten. For hovedkapittel 1,4 Utvikling Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere innkjøp av varer og tjenester innenfor avdelinga. Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere bruk av ekstrahjelp innenfor avdelinga. For hovedkapittel 1,4 Utvikling Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere innkjøp av varer og tjenester innenfor avdelinga. Det er ført opp en inntekt på ,- som skal benyttes til å redusere bruk av ekstrahjelp innenfor avdelinga. 12

13 KAPITALBUDSJETT Investeringene er redusert litt i forhold til tidligere planer for 2010 og er på brutto 29,8 mill. kroner. Opptak er lån er satt til kr. 18,6 mill. kr. Av større investeringer kan nevnes boligfelt Bjørkholdt med 7,9 mill.kr. Hengebru i Kåfjordalen til 4,7 mill. kr. Dette prosjektet finansieres ved tilskudd. Omsorgsboliger i Olderdalen til 8 mill. kr. I 2011 er det ført opp ei totalbevilgning på 29,2 mill. kr. Neste del av rehabilitering av skolene er satt opp her. Andre større prosjekter er Birtavarre sentrum med 5,7 mill. kr. Boligfelt Løkvoll 3 med 2,5 mill kr. Omsorgsboliger i Olderdalen med 10 mill. kr. Spesifisert oversikt over investeringer fremgår av talldelen av budsjettet. Spesifisert oversikt over investeringene finns i talldelen av budsjettet. 13

14 Saksopplysninger Vurdering 14

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer