HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11."

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0080/01 01/00744 BUDSJETT 2002 SAKSLISTE Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0080/01 Kåfjord kommune BUDSJETT 2002 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 01/00744 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0076/01 Formannskapet /01 Formannskapet / Kommunestyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT ÅR Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2002 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2002 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 7,85 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 47,63 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Avløpsgebyr fastsettes til kr. 11,42 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 26,26 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. inntil 4 m3 fastsettes til kr. 420,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år for helårsbebodde hus, og kr. 210,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år for fritidshus. 10. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 242,- (ekskl. mva.) pr. m Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement Storabonnement Miniabonnement kr. 1919,- pr. år kr. 2878,- pr. år kr. 1579,- pr. år Side 2 av 10

3 Miniabonnement kompost kr. 1579,- pr. år Fritidsabonnement kr. 567,- pr. år Byttegebyr kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 12. Feiegebyret fastsettes til kr. 343,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 172,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 13. Kommunale husleier øker med? % fra og med 1. april Prisene i kantina på helsesenteret økes ikke. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 50, Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2002 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 635,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 16. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling fastsettes fra 1. januar 2002 til: - Oppmåling for vanlig tomt kr ,- - Midlertidige forretninger kr. 901,- 17. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 217,- pr. dekar. 18. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2002 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 19. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr ,- pr. tomt fra og med 1. januar (Denne avgiften er ikke momspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2002 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 285,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 404,- (ekskl. mva.) pr. time. 21. Ved avløsning ved sykdom, jfr. Forskrift om produksjonstilskott i jordbruket, kap III fastsettes slike betalingssatser: a) Betaling for bruk av landbruksvikar beregnes ut fra pris på kr. 110,- pr. time. Side 3 av 10

4 Side 4 av 10 Sak 0080/01 b) Ved bruk av landbruksvikar på lørdager og søndager beregnes et tillegg på kr. 25,- pr. time. c) Ved bruk av landbruksvikar på helge- og høytidsdager beregnes et tillegg på kr. 40,- pr. time. d) Hver bruker belastes for minimum en ½ dag. Bruk av landbruksvikaren utover dette belastes med 1/1 dag (7 timer) e) Kjøretid inngår i arbeidstiden og dermed også i grunnlaget for beregning av tiden som belastes hver bruker. f) Ved avløsning på mer enn 2 bruk pr. dag reduseres hver brukers andel forholdsmessig inntil 50%. g) Det beregnes ikke tillegg for kjøring, eller andre tillegg enn det som er nevnt under pkt. a, b og c. 22. Annen bruk av landbruksvikar. a) Landbruksvikaren kan ut over avløsning ved sykdom nyttes til annen avløsning. Sykeavløsning skal likevel ha høyest prioritet. b) Bruk av landbruksvikar til annen avløsning kan bare skje på dager utenom lørdager, søndager og helge-/høytidsdager og innenfor normal arbeidstid. c) Bruk av landbruksvikar ved annen avløsning belastes brukeren tilsvarende som under pkt 21 d), basert på pris kr. 135,- pr. time. I tillegg beregnes kjøring etter statens satser. Kjøretiden inngår i arbeidstiden og belastes brukeren. 23. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2002 til kr ,- pr. måned for halv plass, og til kr ,- pr. måned for hel plass. - Sats for timebasert barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr. time. - Materiellavgift for åpen barnehage settes til kr. 46,- pr. dag. 24. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2002 til kr. 471,- pr. måned for halv plass, og til kr. 873,- pr. måned for hel plass. 25. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over bruk av fondsmidler til å dekke likviditetsbehovet, samt en oversikt over bruk av fondsmidler til prosjekter kommunen har vedtatt igangsatt. 26. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 28. Veglysene slås av i perioden Opptak av etableringslån.

5 Kåfjord kommune opptar kr ,- i etableringslån i Husbanken for videre utlån i Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr ,-. 31 Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 500,- fra 1.januar Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0076/01 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Behandlinga av saken utsettes til mandag 3. desember kl Vedtak: Behandlinga av saken utsettes til mandag 3. desember kl Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0080/01 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet vedtok enstemmig følgende nye pkt : 32. Lokalitetene i gammelhotellet avvikles og kulturskolen flyttes til Olderdalen samfunnshus. Andel på teknisk gammelhotellet kr ,- overføres Oppgradering samfunnshus. 33. Det må være minst 50% belegg for å åpne en avdeling i en barnehage. 34. Hovedutvalget får i oppdrag å gjennomgå vedtektene for å skjerpe inn påmelding og oppsigelsesrutinene. Besparelsen er ikke lagt inn i dette budsjett. 35. Fordeling av timer til språklig minoritet er 5400 timer. Kommunens andel som ikke blir refundert er vel kr. 100,- pr. undervisningstime, til sammen kr ,-. Refusjon for finsk og samiskundervisning til kommunen er på kr. 239,- pr. undervisningstime. Administrasjonen pålegges å jobbe for å få full inndekning/refusjon i henhold til faktiske utgifter. Side 5 av 10

6 36. Manndalen skole: Vaktmester, renholdspersonale og tilsettingsmyndighet/ansvar overføres til Manndalen skole. Evalueres etter tre års prøveperiode. Det forutsettes at forslaget er behandlet i rådsorganene og i de aktuelle fagforeninger. 37. Post , skyss og kost eldreråd, økes med kr ,- til kr ,- på grunn av regionsamling eldre. Post , annen hjelp eldre, tilføres kr ,- til middagsservering/aktivisering eldre. Post , vikar annet fravær, reduseres med ,- til kr , Det legges inn kr ,- i sysselsettingstiltak ved servicekontoret. 39. Hovedutvalget får i oppgave å redusere SFO tilbud med kr ,- og i henhold til lovverk. 40. Ressursbruk/innhold på fritidsklubber vurderes i forhold til det tilbudet klubbene gir. Vurderingen legges fram i forbindelse med behandlingen av bemanningsplanen i mars. 41. Sosialboligen i Djupvik vurderes som lokalitet for barnehagen, evt. selges. 42. Økonomiplanen vedtas slik den fremgår av vedlagte tall. KrF v/frode Lervoll fremmet følgende forslag: 1. Kulturskolen settes til netto kr ,-. Kutt kr ,-. 2. Barnehage Djupvik 5,5 plasser kr ,- netto. Andel på teknisk kr ,-. Til sammen kr ,-. Driftsstans. 3. Skoleverket: Reduksjon 25 rammetimer på Olderdalen skole kr ,-. Landskapsarkitekt kr ,-. Til sammen kr ,-. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg foretar senere endelig plassering av reduksjonen. Tilleggsforslag fra Tor Oldervoll, Bjørn Inge Mo, Kristin Vatnelid Johansen og Svein Pedersen, nytt pkt.: Innsparing sykehjem og flytting av opptreningsenhet ses i sammenheng med et innsparingspotensiale 2-4 mill. på årsbasis. Votering: Pkt Enstemmig vedtatt. Pkt. 13 Formannskapet vedtok enstemmig at kommunale husleier økes med 3,6%. Pkt Enstemmig vedtatt. Pkt. 17 Formannskapet vedtok enstemmig at beløpet økes fra kr. 217,- til kr. 250,- pr. dekar. Pkt Enstemmig vedtatt. Pkt Enstemmig vedtatt. Side 6 av 10

7 KrF's forslag: 1. Forslaget falt da det fikk 1 stemme. 4 stemmer imot. 2. Forslaget falt da det fikk 1 stemme. 4 stemmer imot. 3. Forslaget falt da det fikk 1 stemme. 4 stemmer imot. Tilleggsforslaget fra Tor Oldervoll, Bjørn Inge Mo, Kristin Vatnelid Johansen og Svein Pedersen ble vedtatt med 4 stemmer. 1 stemme imot. (Dette punktet legges inn som pkt. 42. Formannskapets pkt. 42 forskyves til pkt. 43.) Vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2002 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2002 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 7,85 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 47,63 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Avløpsgebyr fastsettes til kr. 11,42 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 26,26 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. inntil 4 m3 fastsettes til kr. 420,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år for helårsbebodde hus, og kr. 210,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år for fritidshus. 10. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 242,- (ekskl. mva.) pr. m Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement kr. 1919,- pr. år Storabonnement kr. 2878,- pr. år Miniabonnement kr. 1579,- pr. år Miniabonnement kompost kr. 1579,- pr. år Side 7 av 10

8 Fritidsabonnement kr. 567,- pr. år Byttegebyr kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 12. Feiegebyret fastsettes til kr. 343,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 172,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 13. Kommunale husleier øker med 3,6 % fra og med 1. april Prisene i kantina på helsesenteret økes ikke. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 50, Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2002 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 635,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 16. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling fastsettes fra 1. januar 2002 til: - Oppmåling for vanlig tomt kr ,- - Midlertidige forretninger kr. 901,- 17. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 250,- pr. dekar. 18. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2002 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 19. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr ,- pr. tomt fra og med 1. januar (Denne avgiften er ikke momspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2002 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 285,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 404,- (ekskl. mva.) pr. time. 21. Ved avløsning ved sykdom, jfr. Forskrift om produksjonstilskott i jordbruket, kap III fastsettes slike betalingssatser: h) Betaling for bruk av landbruksvikar beregnes ut fra pris på kr. 110,- pr. time. i) Ved bruk av landbruksvikar på lørdager og søndager beregnes et tillegg på kr. 25,- pr. time. Side 8 av 10

9 Side 9 av 10 Sak 0080/01 j) Ved bruk av landbruksvikar på helge- og høytidsdager beregnes et tillegg på kr. 40,- pr. time. k) Hver bruker belastes for minimum en ½ dag. Bruk av landbruksvikaren utover dette belastes med 1/1 dag (7 timer) l) Kjøretid inngår i arbeidstiden og dermed også i grunnlaget for beregning av tiden som belastes hver bruker. m) Ved avløsning på mer enn 2 bruk pr. dag reduseres hver brukers andel forholdsmessig inntil 50%. n) Det beregnes ikke tillegg for kjøring, eller andre tillegg enn det som er nevnt under pkt. a, b og c. 22. Annen bruk av landbruksvikar. d) Landbruksvikaren kan ut over avløsning ved sykdom nyttes til annen avløsning. Sykeavløsning skal likevel ha høyest prioritet. e) Bruk av landbruksvikar til annen avløsning kan bare skje på dager utenom lørdager, søndager og helge-/høytidsdager og innenfor normal arbeidstid. f) Bruk av landbruksvikar ved annen avløsning belastes brukeren tilsvarende som under pkt 21 d), basert på pris kr. 135,- pr. time. I tillegg beregnes kjøring etter statens satser. Kjøretiden inngår i arbeidstiden og belastes brukeren. 23. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2002 til kr ,- pr. måned for halv plass, og til kr ,- pr. måned for hel plass. - Sats for timebasert barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr. time. - Materiellavgift for åpen barnehage settes til kr. 46,- pr. dag. 24. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2002 til kr. 471,- pr. måned for halv plass, og til kr. 873,- pr. måned for hel plass. 25. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over bruk av fondsmidler til å dekke likviditetsbehovet, samt en oversikt over bruk av fondsmidler til prosjekter kommunen har vedtatt igangsatt. 26. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 28. Veglysene slås av i perioden Opptak av etableringslån. Kåfjord kommune opptar kr ,- i etableringslån i Husbanken for videre utlån i 2002.

10 30. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr , Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 500,- fra 1.januar Lokalitetene i gammelhotellet avvikles og kulturskolen flyttes til Olderdalen samfunnshus. Andel på teknisk gammelhotellet kr ,- overføres Oppgradering samfunnshus. 33. Det må være minst 50% belegg for å åpne en avdeling i en barnehage. 34. Hovedutvalget får i oppdrag å gjennomgå vedtektene for å skjerpe inn påmelding og oppsigelsesrutinene. Besparelsen er ikke lagt inn i dette budsjett. 35. Fordeling av timer til språklig minoritet er 5400 timer. Kommunens andel som ikke blir refundert er vel kr. 100,- pr. undervisningstime, til sammen kr ,-. Refusjon for finsk og samiskundervisning til kommunen er på kr. 239,- pr. undervisningstime. Administrasjonen pålegges å jobbe for å få full inndekning/refusjon i henhold til faktiske utgifter. 36. Manndalen skole: Vaktmester, renholdspersonale og tilsettingsmyndighet/ansvar overføres til Manndalen skole. Evalueres etter tre års prøveperiode. Det forutsettes at forslaget er behandlet i rådsorganene og i de aktuelle fagforeninger. 37. Post , skyss og kost eldreråd, økes med kr ,- til kr ,- på grunn av regionsamling eldre. Post , annen hjelp eldre, tilføres kr ,- til middagsservering/aktivisering eldre. Post , vikar annet fravær, reduseres med ,- til kr , Det legges inn kr ,- i sysselsettingstiltak ved servicekontoret. 39. Hovedutvalget får i oppgave å redusere SFO tilbud med kr ,- og i henhold til lovverk. 40. Ressursbruk/innhold på fritidsklubber vurderes i forhold til det tilbudet klubbene gir. Vurderingen legges fram i forbindelse med behandlingen av bemanningsplanen i mars. 41. Sosialboligen i Djupvik vurderes som lokalitet for barnehagen, evt. selges. 42. Innsparing sykehjem og flytting av opptreningsenhet ses i sammenheng med et innsparingspotensiale 2-4 mill. på årsbasis. 43. Økonomiplanen vedtas slik den fremgår av vedlagte tall. Til kommunestyret. Side 10 av 10

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer