MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen Anette Lyngmo Seppala Øystein Pettersen Kristelig Folkepartis liste: Frode Lervoll Ytre Kåfjord bygdeliste: Kristin Vatnelid Johansen Roald Hjalmarsen Rolf Sagatun Indre Kåfjord bygdeliste: Tor Oldervoll Hans Bakkevoll Senterpartiets liste: Ludvig Rognli Ragnhild Selle Rundberg Odd Harald Fagerli Eilif Johansen Reidar Bjerkeli Svein Pedersen Ove Hansen Ingen kunne møte Birgit Hansen Eldbjørg Olsen Birger Olsen Sosialistisk Venstrepartis liste: Kari Sjøveian (fritak) Henrik Olsen Dessuten møtte: Rådmann Håkon Jørgensen Etatsleder drift/utvikling Roald Elvenes Etatsleder Helfrid Mathisen Personalleder Karin Karlsen

2 Merknader: Ingen Behandlede saker: /02 Møteleder: Ordfører Kristin Vatnelid Johansen Møtesekretær: Emma Vik Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen, Side 2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/02 02/00714 REFERATSAK: KOMMUNALE LÅN - ENDRING AV AVDRAGSTID, REFINANSIERING AV LÅN 0066/02 02/00583 SØKNAD OM KOMMUNEGARANTI FOR KASSEKREDITT 0067/02 00/00670 PROSJEKT ROVDYR I NORD 0068/02 02/00688 SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING GAMMELHOTELLET A.S. 0069/02 02/00697 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN - DELEGERING AV MYNDIGHET 0070/02 02/00730 SYKESTUEFUNKSJON I KÅFJORD 0071/02 02/00713 OVERFORMYNDER - KRAV OM ENDRING AV BETINGELSER 0072/02 02/00707 DRENERING VED MANNDALEN SKOLE - BARNESKOLEFLØYA 0073/02 02/00600 SPYLING AV INNTAKSSILER PÅ 8 VANNVERK I KÅFJORD 0074/02 02/00683 OVERVÅKNINGSSYSTEM FOR AVLØPSRENSEANLEGG 0075/02 02/00595 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /02 02/00551 OVERFØRING AV VAKTMESTERE, RENHOLDERE OG TILSETTINGSMYNDIGHET TIL MANNDALEN SKOLE - NY BEHANDLING 0077/02 02/00768 MEDLEMSTALL I KOMMUNESTYRE 0078/02 02/00390 KLAGE PÅ REGULERING SKREDSIKRING - BÅNES - BIRTAVARRE Til protokollunderskrivere ble følgende valgt: Tor Oldervoll og Birger Olsen. Det ble vedtatt å ta tilleggssakene 77/02 og 78/02 opp til behandling. Det ble foretatt endringer i behandlingsrekkefølgen på sakene, slik at sak 75/02 - budsjett, behandles som siste sak, og sak 76/02 behandles før sak 72/02. Side 3

4 Det refererte vedtaket fra f. sak 85/02 ble tatt til orientering. Side 4

5 0065/02 REFERATSAK: KOMMUNALE LÅN - ENDRING AV AVDRAGSTID, REFINANSIERING AV LÅN Formannskapets vedtak: 1. Kåfjord kommune reduserer årets avdragsbetaling på lån med kr ,- som forutsatt i saksfremlegget til sak 23/ I medhold av kommuneloven 23 gis rådmannen myndighet til å forvalte kommunens lånemasse. Dette være seg opptak av lån som er vedtatt av kommunestyret, refinansiering av eksisterende lån, og bestemming av rentetilknytning. 3. Myndighet i henhold til punkt 2 innarbeides i kommunens delegasjonsreglement. 4. Vedtaket fattes i medhold av Kommunelovens 13. Behandling: Den refererte saken ble tatt til orientering, enst. 1. Kåfjord kommune reduserer årets avdragsbetaling på lån med kr ,- som forutsatt i saksfremlegget til sak 23/ I medhold av kommuneloven 23 gis rådmannen myndighet til å forvalte kommunens lånemasse. Dette være seg opptak av lån som er vedtatt av kommunestyret, refinansiering av eksisterende lån, og bestemming av rentetilknytning. 3. Myndighet i henhold til punkt 2 innarbeides i kommunens delegasjonsreglement. 4. Vedtaket fattes i medhold av Kommunelovens /02 SØKNAD OM KOMMUNEGARANTI FOR KASSEKREDITT Formanskapets innstilling: 1. Kåfjord kommune opphever den delen av vedtaket fra k.sak 23/02 i punkt 8 som omhandler tilskudd til Lyngen Bygdebok. Kommunen viderefører deltakelsen slik det fremgår av k.sak 13/ Kåfjord kommune gir garanti slik at Stiftelsen Fondet etter Lyngen Bygdebok kan oppta et kassakredittlån på kr ,-. 3. Kommunens garantiansvar begrenses til kr ,-. 4. Garantien gis som simpel kausjon og gjelder til og med 31/ Side 5

6 Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune opphever den delen av vedtaket fra k.sak 23/02 i punkt 8 som omhandler tilskudd til Lyngen Bygdebok. Kommunen viderefører deltakelsen slik det fremgår av k.sak 13/ Kåfjord kommune gir garanti slik at Stiftelsen Fondet etter Lyngen Bygdebok kan oppta et kassakredittlån på kr ,-. 3. Kommunens garantiansvar begrenses til kr ,-. 4. Garantien gis som simpel kausjon og gjelder til og med 31/ /02 PROSJEKT ROVDYR I NORD Behandling: AP/IKB v/bjørn Inge Mo fremmet følgende forslag: Kåfjord kommune bevilger kr ,- til prosjektet "Rovdyr i Nord". Beløpet belastes post "Tilskudd av næringsfond". YKB v/kristin Vatnelid Johansen fremmet følgende tilleggsforslag, innledning: Kostnadene med dette prosjektet burde fullt ut dekkes av staten. Når det likevel ikke er tilfelle, bevilger Kåfjord kommune. " AP/IKB's forslag med YKB's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Kostnadene med dette prosjektet burde fullt ut dekkes av staten. Når det likevel ikke er tilfelle, bevilger Kåfjord kommune kr ,- til prosjektet "Rovdyr i Nord". Beløpet belastes post "Tilskudd av næringsfond". 0068/02 SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING GAMMELHOTELLET A.S. Side 6

7 Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling: 1. Gammelhotellet a.s gis serveringsbevilling i lokalene i annekset til Gammelhotellet, beskrevet i søknaden med vedlegg, under forutsetning av helsemyndighetenes godkjenning når lokalene er ferdigstilt. 2. Gammelhotellet a.s gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra lokalene i annekset til Gammelhotellet, beskrevet i søknaden med vedlegg. 3 Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og høytidsdager avsluttes senest kl Øvrige dager i hht. alkohollovens Skjenke- og serveringsbevillinga gjelder fra den dato bekreftelse på beståtte kunnskapsprøver foreligger og til Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens 7-1, forskrift av 11. desember 1997 nr kap. 11 samt merknader til A-loven kap Arne Mathisen, Tromsø, godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Roger Soleng,Olderdalen. 7. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes Kåfjord kommune. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt. Behandling: Frode Lervoll tok opp Odd Harald Fagerlis forslag som ble fremmet i HOO: Det sees på som positivet at det etableres nye bedrifter i Kåfjord, men p.g.a. faren for at større bruk av rusmidler ved flere skjenkesteder og større tilgjengelighet avslås søknaden. Votering: Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt med 13 stemmer. 3 stemmer for Frode Lervolls forslag. 1. Gammelhotellet a.s gis serveringsbevilling i lokalene i annekset til Gammelhotellet, beskrevet i søknaden med vedlegg, under forutsetning av helsemyndighetenes godkjenning når lokalene er ferdigstilt. 2 Gammelhotellet a.s gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra lokalene i annekset til Gammelhotellet, beskrevet i søknaden med vedlegg. 3 Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og høytidsdager avsluttes senest kl Øvrige dager i hht. alkohollovens Skjenke- og serveringsbevillinga gjelder fra den dato bekreftelse på beståtte kunnskapsprøver foreligger og til Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens 7-1, forskrift av 11. desember 1997 nr kap. 11 samt merknader til A-loven kap Arne Mathisen, Tromsø, godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Roger Soleng,Olderdalen. Side 7

8 7. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes Kåfjord kommune. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt. 0069/02 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN - DELEGERING AV MYNDIGHET Formannskapets innstilling: Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet. 0070/02 SYKESTUEFUNKSJON I KÅFJORD Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling: 1 HOO sier seg glad for at HELSE NORD ser på tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som viktig og da spesielt med fokus på sykestuedrift i kommunene. 2 HOO. ber Kåfjord kommunestyre vedta etablering av 4 sykestuesenger ved Kåfjord helsesenter,sykehjemmet. Side 8

9 2 Disse sengene skal brukes til rehabilitering og akutte innleggelser. 3 Det forutsetter økonomiske overføringe fra staten til finansiering av sengene. Behandling: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune sier seg glad for at HELSE NORD ser på tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som viktig og da spesielt med fokus på sykestuedrift i kommunene. 2 Kåfjord kommunestyre vedtar etablering av 4 sykestueplasser ved Kåfjord helsesenter, sykehjemmet. 3 Disse sengene skal brukes til rehabilitering og akutte innleggelser. 4 Det forutsetter økonomiske overføringe fra staten til finansiering av sengeplasser 0071/02 OVERFORMYNDER - KRAV OM ENDRING AV BETINGELSER Formannskapets innstilling: 1. Kåfjord kommune øker godtgjørelsene til medlemmer av overformynderiet i kommunen slik: a) forretningsførende overformynder gis en årlig godtgjørelse på kr ,-. Beløpet inkluderer tapt arbeidsfortjeneste og telefongodtgjørelse. b) Kontrollerende overformynder gis en årlig godtgjøring på kr ,-. Beløpet inkluderer tapt arbeidsfortjeneste og telefongodtgjørelse. c) Verger gis en godtgjøring på mellom kr ,- og kr ,- pr. år. Beløp fastsettes i hvert enkelt tilfelle. 2. Det gis etterbetaling for Budsjettpost Godtgjørelse overformynderiet tilføres kr ,-. Budsjettpost Reservert formannskapet reduseres tilsvarende. 3. Budsjettrammen til sentraladministrasjonen øker med kr ,- for Behandling: Kommunestyret vedtok enstemmig å trekke punkt 1 c. De øvrige punkt ble enstemmig vedtatt. Side 9

10 1. Kåfjord kommune øker godtgjørelsene til medlemmer av overformynderiet i kommunen slik: a) forretningsførende overformynder gis en årlig godtgjørelse på kr ,-. Beløpet inkluderer tapt arbeidsfortjeneste og telefongodtgjørelse. b) Kontrollerende overformynder gis en årlig godtgjøring på kr ,-. Beløpet inkluderer tapt arbeidsfortjeneste og telefongodtgjørelse. 2. Det gis etterbetaling for Budsjettpost Godtgjørelse overformynderiet tilføres kr ,-. Budsjettpost Reservert formannskapet reduseres tilsvarende. 3. Budsjettrammen til sentraladministrasjonen øker med kr ,- for /02 DRENERING VED MANNDALEN SKOLE - BARNESKOLEFLØYA Formannskapets innstilling: Arbeidet med å drenere rundt barneskolefløya ved Manndalen skole igangsettes snarest. Utgiftene til dette arbeidet innarbeides i kommunens årsbudsjett for Manndalen skole får selv ansvaret for å gjennomføre tiltaket. Det vises til vedtak i k. sak 47/02. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Arbeidet med å drenere rundt barneskolefløya ved Manndalen skole igangsettes snarest. Utgiftene til dette arbeidet innarbeides i kommunens årsbudsjett for Manndalen skole får selv ansvaret for å gjennomføre tiltaket. Det vises til vedtak i k. sak 47/ /02 SPYLING AV INNTAKSSILER PÅ 8 VANNVERK I KÅFJORD Formannskapets innstilling: Saken tas opp i budsjettsammenheng, og søkes innarbeidd i investeringsbudsjettene. Side 10

11 Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken tas opp i budsjettsammenheng, og søkes innarbeidd i investeringsbudsjettene. 0074/02 OVERVÅKNINGSSYSTEM FOR AVLØPSRENSEANLEGG Formannskapets innstilling: Saken tas opp i budsjettsammenheng, og søkes innarbeidd i investeringsbudsjettene. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken tas opp i budsjettsammenheng, og søkes innarbeidd i investeringsbudsjettene. 0075/02 BUDSJETT ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPETS FORSLAG BUDSJETT ÅR Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2003 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2003 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. Side 11

12 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 9,33 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 56,61 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Avløpsgebyr fastsettes til kr. 13,50 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 31,05 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2003: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 950,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 316,94,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 237,90,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 250,- (ekskl. mva.) pr. m Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement (250 liters dunk) kr. 1850,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) kr. 2775,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Fritidsabonnement kr. 500,- pr. år Gebyr for bytte av dunk kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 313,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 157,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier øker med 3,75 % fra og med 1. april Side 12

13 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 52, Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2003 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 659,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 15. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling fastsettes fra 1. januar 2003 til: - Oppmåling for vanlig tomt kr ,- - Midlertidige forretninger kr. 935,- 16. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 225,- pr. dekar. 17. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 18. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr ,- pr. tomt fra og med 1. januar (Denne avgiften er ikke momspliktig). 19. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2003 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 299,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 424,- (ekskl. mva.) pr. time. 20. Timepris for bruk av landbruksvikar fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 125,- pr. time. (ekskl. mva.) 21. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr ,- pr. måned for halv plass, og til kr ,- pr. måned for hel plass. - Sats for timebasert barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr. time. - Materiellavgift for åpen barnehage settes til kr. 46,- pr. dag. 22. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr. 489,- pr. måned for halv plass, og til kr. 906,- pr. måned for hel plass. 23. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. Side 13

14 24. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 26. Veglysene slås av i perioden Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr , Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 518,- fra 1.januar Med bakgrunn i Stortingsflertallets krav har vi de siste årene foretatt mange kutt i tjenester og endringer av den kommunale drift. Vi har blant annet : - Redusert antall medlemmer i kommunestyre, formannskap, og hovedutvalg. - Redusert stillinger i administrasjonen med ca 20 % i løpet av de siste årene. - Lagt ned 2 skoler - på grunn av gjenværende bygningskapasitet kan ikke flere skoler legges ned. - Vedlikehold av bygg, veier osv har stått i 0. Kjører vi 10 år til på samme linja vil det koste milliarder å få anleggene opp igjen på 70-tallsnivå. - Økt kommunale avgifter - Stengt avdelinger i barnehagene som har mindre enn 50 % belegg - Lagt om turnus i helsetjenesten - Lagt ned 6 plasser ved sykehjemmet = inntaksstopp. ( for å redusere ant. stillinger) - Brukt mesteparten av næringsfondet til f.eks. å dekke ekstrautgifter i forbindelse med 6- årsreformen og til likviditetslån (som vi ikke klarer å betale tilbake) - Det koster å administrere nedskjæringer (tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring, tida de ansatt bruker til å sitte møter og tid til for- og etterarbeid, osv.) Samtidig har dette skjedd: - Staten bygger svære bygg uten tanke for kostnadene. - Statlige handlingsplaner med krav om aktivitetsøkning og støtte til investering, men ingenting til drift ( Eldreplanen, kompetansereformen, psykiatri- reformen mv. ) - Økende antall eldre i kommunen -= økende behov for pleie- rehabilitering og avlastning. - Vi har fått økt antall psykisk utviklingshemmede. - Lover og krav fra statlige tilsyn (Miljø- avløp, DBE- brann mv. ) uten midler til gjennomføring - Lønnsoppgjør, bare delvis dekt - 6- årsreformen Side 14

15 - Ikke prisjusterte refusjoner på lovbestemte timer til samisk, finsk og morsmålsundervisning, (får 246 kr/t, må da ut med 150kr/t i kommunal egenandel). Dette utgjør etter lønnsøkninger om lag 1,5 mill i kommunal egenandel. - Ekstraregning pensjonsordning (KLP): 1,5 mill. i 2001 og 3,7 mill i En stor del av moloen i kommunens viktigste fiskerihavn raste ut sist sommer, reparasjon koster 4-5 mill., venter på svar fra Kystverket, kommunen må ta opp lån. - Renovering av skoler : får ta opp lån på 7,9 mill. Behovet er dokumentert til det dobbelte. - Omlegging av eiendomsskatt på kraftverk førte for Kåfjord til halvering av inntektene. Alt dette har skjedd, og likevel viser det seg at vi fortsatt mangler om lag 5 millioner kr for å få budsjettet for 2003 i balanse. Formannskapet slutter seg til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sitt vedtaket i møtet , sak 31/02 : Uttalelse - den lokale politiske situasjon: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Kåfjord har vedtatt budsjett for 2003 med et samlet underskudd på kr. 3,4 mill. Ved behandlingen er aktivitetene gjennomgått og er nå på et minimumsnivå. Utvalget finner det uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer da det vil ramme befolkningen på urimelig og uforsvarlig måte. De omfattende økonomiske reduksjoner som har vært, ser en nå alvorlige negative følger av ved bl.a. økende sykefravær blant ansatte og nødvendige tjenestetilbud reduseres eller tas bort. Nye lovbestemte tiltak kan ikke iverksettes da det ikke finnes midler å bevilge. Hovedutvalget vil spesielt understreke at reduserte tilbud til barn og unge vil gi økende kostnader for samfunnet i et framtidsperspektiv. I Kåfjord er bunnen nådd. Og skal vi fortsatt følge Stortingsflertallets krav er vi nå kommet til et punkt da vi ikke kan foreta flere kutt uten at vi samtidig fjerner tilbud til befolkninga. Skal vi få et budsjett for 2003 i balanse uten at inntektene økes må vi blant annet vurdere: - Ytterligere reduksjon innenfor eldreomsorgen - Reduksjon av psykiatritilbudet - Å kutte ut undervisning i samisk, finsk og morsmål - Å legge ned alle barnehagene - Å nekte å foreta ytterligere lønnsøkninger uten at det finansieres fullt ut fra Staten. Dessuten gjelder fortsatt kommunestyrets vedtak i sak 67/01 om ikke å iverksette nye statlige pålegg/reformer dersom disse beviselig ikke er 100% finansiert fra det norske Storting. I Kåfjord kommune tar vi ikke lenger på oss ansvaret for Statens økonomistyring og nedbygging av tjenestetilbudet til befolkninga. 30. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2003 Side 15

16 31. Økonomiplanen for perioden vedtas slik det fremgår av vedlagte tallmateriale. Behandling: Kommunestyret vedtok enstemmig at beløpet i pkt. 24 endres fra kr. til kr. Formannskapets forslag til de øvrige punktene ble enstemmig vedtatt. 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2003 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2003 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 9,33 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 56,61 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Avløpsgebyr fastsettes til kr. 13,50 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 31,05 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2003: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 950,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 316,94,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Side 16

17 Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 237,90,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 250,- (ekskl. mva.) pr. m Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement (250 liters dunk) kr. 1850,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) kr. 2775,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Fritidsabonnement kr. 500,- pr. år Gebyr for bytte av dunk kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 313,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 157,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier øker med 3,75 % fra og med 1. april Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 52, Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2003 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 659,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 15. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling fastsettes fra 1. januar 2003 til: - Oppmåling for vanlig tomt kr ,- - Midlertidige forretninger kr. 935,- 16. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 225,- pr. dekar. 17. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 18. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr ,- pr. tomt fra og med 1. januar (Denne avgiften er ikke momspliktig). Side 17

18 19. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2003 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 299,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 424,- (ekskl. mva.) pr. time. 20. Timepris for bruk av landbruksvikar fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 125,- pr. time. (ekskl. mva.) 21. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr ,- pr. måned for halv plass, og til kr ,- pr. måned for hel plass. - Sats for timebasert barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr. time. - Materiellavgift for åpen barnehage settes til kr. 46,- pr. dag. 22. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr. 489,- pr. måned for halv plass, og til kr. 906,- pr. måned for hel plass. 23. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 24. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 26. Veglysene slås av i perioden Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr ,-. 28 Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 518,- fra 1.januar Med bakgrunn i Stortingsflertallets krav har vi de siste årene foretatt mange kutt i tjenester og endringer av den kommunale drift. Vi har blant annet : - Redusert antall medlemmer i kommunestyre, formannskap, og hovedutvalg. - Redusert stillinger i administrasjonen med ca 20 % i løpet av de siste årene. - Lagt ned 2 skoler - på grunn av gjenværende bygningskapasitet kan ikke flere skoler legges ned. - Vedlikehold av bygg, veier osv har stått i 0. Kjører vi 10 år til på samme linja vil det koste milliarder å få anleggene opp igjen på 70-tallsnivå. Side 18

19 - Økt kommunale avgifter - Stengt avdelinger i barnehagene som har mindre enn 50 % belegg - Lagt om turnus i helsetjenesten - Lagt ned 6 plasser ved sykehjemmet = inntaksstopp. ( for å redusere ant. stillinger) - Brukt mesteparten av næringsfondet til f.eks. å dekke ekstrautgifter i forbindelse med 6- årsreformen og til likviditetslån (som vi ikke klarer å betale tilbake) - Det koster å administrere nedskjæringer (tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring, tida de ansatt bruker til å sitte møter og tid til for- og etterarbeid, osv.) Samtidig har dette skjedd: - Staten bygger svære bygg uten tanke for kostnadene. - Statlige handlingsplaner med krav om aktivitetsøkning og støtte til investering, men ingenting til drift ( Eldreplanen, kompetansereformen, psykiatri- reformen mv. ) - Økende antall eldre i kommunen -= økende behov for pleie- rehabilitering og avlastning. - Vi har fått økt antall psykisk utviklingshemmede. - Lover og krav fra statlige tilsyn (Miljø- avløp, DBE- brann mv. ) uten midler til gjennomføring - Lønnsoppgjør, bare delvis dekt - 6- årsreformen - Ikke prisjusterte refusjoner på lovbestemte timer til samisk, finsk og morsmålsundervisning, (får 246 kr/t, må da ut med 150kr/t i kommunal egenandel). Dette utgjør etter lønnsøkninger om lag 1,5 mill i kommunal egenandel. - Ekstraregning pensjonsordning (KLP): 1,5 mill. i 2001 og 3,7 mill i En stor del av moloen i kommunens viktigste fiskerihavn raste ut sist sommer, reparasjon koster 4-5 mill., venter på svar fra Kystverket, kommunen må ta opp lån. - Renovering av skoler : får ta opp lån på 7,9 mill. Behovet er dokumentert til det dobbelte. - Omlegging av eiendomsskatt på kraftverk førte for Kåfjord til halvering av inntektene. Alt dette har skjedd, og likevel viser det seg at vi fortsatt mangler om lag 5 millioner kr for å få budsjettet for 2003 i balanse. Formannskapet slutter seg til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sitt vedtaket i møtet , sak 31/02 : Uttalelse - den lokale politiske situasjon: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Kåfjord har vedtatt budsjett for 2003 med et samlet underskudd på kr. 3,4 mill. Ved behandlingen er aktivitetene gjennomgått og er nå på et minimumsnivå. Utvalget finner det uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer da det vil ramme befolkningen på urimelig og uforsvarlig måte. De omfattende økonomiske reduksjoner som har vært, ser en nå alvorlige negative følger av ved bl.a. økende sykefravær blant ansatte og nødvendige tjenestetilbud reduseres eller tas bort. Nye lovbestemte tiltak kan ikke iverksettes da det ikke finnes midler å bevilge. Hovedutvalget vil spesielt understreke at reduserte tilbud til barn og unge vil gi økende kostnader for samfunnet i et framtidsperspektiv. Side 19

20 I Kåfjord er bunnen nådd. Og skal vi fortsatt følge Stortingsflertallets krav er vi nå kommet til et punkt da vi ikke kan foreta flere kutt uten at vi samtidig fjerner tilbud til befolkninga. Skal vi få et budsjett for 2003 i balanse uten at inntektene økes må vi blant annet vurdere: - Ytterligere reduksjon innenfor eldreomsorgen - Reduksjon av psykiatritilbudet - Å kutte ut undervisning i samisk, finsk og morsmål - Å legge ned alle barnehagene - Å nekte å foreta ytterligere lønnsøkninger uten at det finansieres fullt ut fra Staten. Dessuten gjelder fortsatt kommunestyrets vedtak i sak 67/01 om ikke å iverksette nye statlige pålegg/reformer dersom disse beviselig ikke er 100% finansiert fra det norske Storting. I Kåfjord kommune tar vi ikke lenger på oss ansvaret for Statens økonomistyring og nedbygging av tjenestetilbudet til befolkninga. 30 Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for Økonomiplanen for perioden vedtas slik det fremgår av vedlagte tallmateriale. 0076/02 OVERFØRING AV VAKTMESTERE, RENHOLDERE OG TILSETTINGSMYNDIGHET TIL MANNDALEN SKOLE - NY BEHANDLING Kommunestyrets vedtak i sak 47/02: Manndalen skole tildeles full budsjett og driftsansvar. Det vil si at eventuelt overskudd disponeres av skolen, og underskudd dekkes innenfor egen budsjettramme. Dette medfører at vaktmestre, renholder og tilsettingsmyndighet/ansvar overføres Manndalen skole. Kommunestyret ber om delrapport etter hvert skoleår, og ordningen evalueres etter en treårs periode. Ordningen iverksettes fra og med budsjettåret Behandling: Tor Oldervoll fremmet følgende endringsforslag til kommunestyrets vedtak i sak 47/02: 2. setning i vedtaket tas ut. ("Det vil si at eventuelt osv.) Forslag til tillegg/endring fra rådmannen: Om Manndalen skole ikke kan disponere eget overskudd p.g.a. regnskapsforskriftene, skal skolens budsjettramme styrkes tilsvarende ved neste rammetildeling. Tor Oldervoll trakk sitt forslag til fordel for rådmannens forslag. Kommunestyrets tidligere vedtak med rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Side 20

21 Manndalen skole tildeles full budsjett og driftsansvar. Det vil si at eventuelt overskudd disponeres av skolen, og underskudd dekkes innenfor egen budsjettramme. Om Manndalen skole ikke kan disponere eget overskudd p.g.a. regnskapsforskriftene, skal skolens budsjettramme styrkes tilsvarende ved neste rammetildeling. Dette medfører at vaktmestre, renholder og tilsettingsmyndighet/ansvar overføres Manndalen skole. Kommunestyret ber om delrapport etter hvert skoleår, og ordningen evalueres etter en treårs periode. Ordningen iverksettes fra og med budsjettåret /02 MEDLEMSTALL I KOMMUNESTYRE Behandling: Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: Nåværende ordning med 17 representanter opprettholdes og videreføres. Nåværende ordning med 17 representanter opprettholdes og videreføres. 0078/02 KLAGE PÅ REGULERING SKREDSIKRING - BÅNES - BIRTAVARRE Rådmannens innstilling: 1. Klagen tas ikke til følge 2. Kåfjord kommunestyre opprettholder vedtak i sak 26/02 Behandling: Tor Oldervoll fremmet følgende utsettelsesforslag: Side 21

22 Klagesaken utsettes. Formannskapet får fullmakt til å fatte endelig vedtak i neste formannskapsmøte i januar Det ble først votert over utsettelsesforslaget, som falt da det fikk 3 stemmer. 13 stemmer imot. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Klagen tas ikke til følge 2. Kåfjord kommunestyre opprettholder vedtak i sak 26/ /02 BUDSJETT ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPETS FORSLAG BUDSJETT ÅR Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2003 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 28. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2003 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 30. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 31. Vanngebyret fastsettes til kr. 9,33 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 32. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 56,61 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Avløpsgebyr fastsettes til kr. 13,50 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 34. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 31,05 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2003: Side 22

23 Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 950,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 316,94,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 237,90,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 250,- (ekskl. mva.) pr. m Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement (250 liters dunk) kr. 1850,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) kr. 2775,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Fritidsabonnement kr. 500,- pr. år Gebyr for bytte av dunk kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 37. Feiegebyret fastsettes til kr. 313,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 157,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 38. Kommunale husleier øker med 3,75 % fra og med 1. april Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 52, Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2003 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 659,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 41. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling fastsettes fra 1. januar 2003 til: - Oppmåling for vanlig tomt kr ,- - Midlertidige forretninger kr. 935,- Side 23

24 42. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 225,- pr. dekar. 43. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 44. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr ,- pr. tomt fra og med 1. januar (Denne avgiften er ikke momspliktig). 45. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2003 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 299,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 424,- (ekskl. mva.) pr. time. 46. Timepris for bruk av landbruksvikar fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 125,- pr. time. (ekskl. mva.) 47. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr ,- pr. måned for halv plass, og til kr ,- pr. måned for hel plass. - Sats for timebasert barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr. time. - Materiellavgift for åpen barnehage settes til kr. 46,- pr. dag. 48. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr. 489,- pr. måned for halv plass, og til kr. 906,- pr. måned for hel plass. 49. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 50. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 52. Veglysene slås av i perioden Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr , Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 518,- fra 1.januar Med bakgrunn i Stortingsflertallets krav har vi de siste årene foretatt mange kutt i tjenester og endringer av den kommunale drift. Side 24

25 Vi har blant annet : - Redusert antall medlemmer i kommunestyre, formannskap, og hovedutvalg. - Redusert stillinger i administrasjonen med ca 20 % i løpet av de siste årene. - Lagt ned 2 skoler - på grunn av gjenværende bygningskapasitet kan ikke flere skoler legges ned. - Vedlikehold av bygg, veier osv har stått i 0. Kjører vi 10 år til på samme linja vil det koste milliarder å få anleggene opp igjen på 70-tallsnivå. - Økt kommunale avgifter - Stengt avdelinger i barnehagene som har mindre enn 50 % belegg - Lagt om turnus i helsetjenesten - Lagt ned 6 plasser ved sykehjemmet = inntaksstopp. ( for å redusere ant. stillinger) - Brukt mesteparten av næringsfondet til f.eks. å dekke ekstrautgifter i forbindelse med 6- årsreformen og til likviditetslån (som vi ikke klarer å betale tilbake) - Det koster å administrere nedskjæringer (tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring, tida de ansatt bruker til å sitte møter og tid til for- og etterarbeid, osv.) Samtidig har dette skjedd: - Staten bygger svære bygg uten tanke for kostnadene. - Statlige handlingsplaner med krav om aktivitetsøkning og støtte til investering, men ingenting til drift ( Eldreplanen, kompetansereformen, psykiatri- reformen mv. ) - Økende antall eldre i kommunen -= økende behov for pleie- rehabilitering og avlastning. - Vi har fått økt antall psykisk utviklingshemmede. - Lover og krav fra statlige tilsyn (Miljø- avløp, DBE- brann mv. ) uten midler til gjennomføring - Lønnsoppgjør, bare delvis dekt - 6- årsreformen - Ikke prisjusterte refusjoner på lovbestemte timer til samisk, finsk og morsmålsundervisning, (får 246 kr/t, må da ut med 150kr/t i kommunal egenandel). Dette utgjør etter lønnsøkninger om lag 1,5 mill i kommunal egenandel. - Ekstraregning pensjonsordning (KLP): 1,5 mill. i 2001 og 3,7 mill i En stor del av moloen i kommunens viktigste fiskerihavn raste ut sist sommer, reparasjon koster 4-5 mill., venter på svar fra Kystverket, kommunen må ta opp lån. - Renovering av skoler : får ta opp lån på 7,9 mill. Behovet er dokumentert til det dobbelte. - Omlegging av eiendomsskatt på kraftverk førte for Kåfjord til halvering av inntektene. Alt dette har skjedd, og likevel viser det seg at vi fortsatt mangler om lag 5 millioner kr for å få budsjettet for 2003 i balanse. Formannskapet slutter seg til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sitt vedtaket i møtet , sak 31/02 : Uttalelse - den lokale politiske situasjon: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Kåfjord har vedtatt budsjett for 2003 med et samlet underskudd på kr. 3,4 mill. Ved behandlingen er aktivitetene gjennomgått og er nå på et minimumsnivå. Side 25

26 Utvalget finner det uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer da det vil ramme befolkningen på urimelig og uforsvarlig måte. De omfattende økonomiske reduksjoner som har vært, ser en nå alvorlige negative følger av ved bl.a. økende sykefravær blant ansatte og nødvendige tjenestetilbud reduseres eller tas bort. Nye lovbestemte tiltak kan ikke iverksettes da det ikke finnes midler å bevilge. Hovedutvalget vil spesielt understreke at reduserte tilbud til barn og unge vil gi økende kostnader for samfunnet i et framtidsperspektiv. I Kåfjord er bunnen nådd. Og skal vi fortsatt følge Stortingsflertallets krav er vi nå kommet til et punkt da vi ikke kan foreta flere kutt uten at vi samtidig fjerner tilbud til befolkninga. Skal vi få et budsjett for 2003 i balanse uten at inntektene økes må vi blant annet vurdere: - Ytterligere reduksjon innenfor eldreomsorgen - Reduksjon av psykiatritilbudet - Å kutte ut undervisning i samisk, finsk og morsmål - Å legge ned alle barnehagene - Å nekte å foreta ytterligere lønnsøkninger uten at det finansieres fullt ut fra Staten. Dessuten gjelder fortsatt kommunestyrets vedtak i sak 67/01 om ikke å iverksette nye statlige pålegg/reformer dersom disse beviselig ikke er 100% finansiert fra det norske Storting. I Kåfjord kommune tar vi ikke lenger på oss ansvaret for Statens økonomistyring og nedbygging av tjenestetilbudet til befolkninga. 31. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for Økonomiplanen for perioden vedtas slik det fremgår av vedlagte tallmateriale. Behandling: Kommunestyret vedtok enstemmig at beløpet i pkt. 24 endres fra kr. til kr. Formannskapets forslag til de øvrige punktene ble enstemmig vedtatt. 27. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2003 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 28. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2003 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Side 26

27 29. Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 30. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 31. Vanngebyret fastsettes til kr. 9,33 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 32. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 56,61 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Avløpsgebyr fastsettes til kr. 13,50 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 34. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 31,05 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2003: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 950,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 316,94,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 237,90,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 250,- (ekskl. mva.) pr. m Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement (250 liters dunk) kr. 1850,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) kr. 2775,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Fritidsabonnement kr. 500,- pr. år Gebyr for bytte av dunk kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 37. Feiegebyret fastsettes til kr. 313,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 157,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. Side 27

28 38. Kommunale husleier øker med 3,75 % fra og med 1. april Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 52, Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2003 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 659,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 41. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling fastsettes fra 1. januar 2003 til: - Oppmåling for vanlig tomt kr ,- - Midlertidige forretninger kr. 935,- 42. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 225,- pr. dekar. 43. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 44. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr ,- pr. tomt fra og med 1. januar (Denne avgiften er ikke momspliktig). 45. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2003 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 299,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 424,- (ekskl. mva.) pr. time. 46. Timepris for bruk av landbruksvikar fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 125,- pr. time. (ekskl. mva.) 47. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr ,- pr. måned for halv plass, og til kr ,- pr. måned for hel plass. - Sats for timebasert barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr. time. - Materiellavgift for åpen barnehage settes til kr. 46,- pr. dag. 48. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr. 489,- pr. måned for halv plass, og til kr. 906,- pr. måned for hel plass. Side 28

29 49. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 50. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 52. Veglysene slås av i perioden Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr ,-. 30 Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 518,- fra 1.januar Med bakgrunn i Stortingsflertallets krav har vi de siste årene foretatt mange kutt i tjenester og endringer av den kommunale drift. Vi har blant annet : - Redusert antall medlemmer i kommunestyre, formannskap, og hovedutvalg. - Redusert stillinger i administrasjonen med ca 20 % i løpet av de siste årene. - Lagt ned 2 skoler - på grunn av gjenværende bygningskapasitet kan ikke flere skoler legges ned. - Vedlikehold av bygg, veier osv har stått i 0. Kjører vi 10 år til på samme linja vil det koste milliarder å få anleggene opp igjen på 70-tallsnivå. - Økt kommunale avgifter - Stengt avdelinger i barnehagene som har mindre enn 50 % belegg - Lagt om turnus i helsetjenesten - Lagt ned 6 plasser ved sykehjemmet = inntaksstopp. ( for å redusere ant. stillinger) - Brukt mesteparten av næringsfondet til f.eks. å dekke ekstrautgifter i forbindelse med 6- årsreformen og til likviditetslån (som vi ikke klarer å betale tilbake) - Det koster å administrere nedskjæringer (tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring, tida de ansatt bruker til å sitte møter og tid til for- og etterarbeid, osv.) Samtidig har dette skjedd: - Staten bygger svære bygg uten tanke for kostnadene. - Statlige handlingsplaner med krav om aktivitetsøkning og støtte til investering, men ingenting til drift ( Eldreplanen, kompetansereformen, psykiatri- reformen mv. ) - Økende antall eldre i kommunen -= økende behov for pleie- rehabilitering og avlastning. - Vi har fått økt antall psykisk utviklingshemmede. - Lover og krav fra statlige tilsyn (Miljø- avløp, DBE- brann mv. ) uten midler til gjennomføring - Lønnsoppgjør, bare delvis dekt - 6- årsreformen Side 29

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 10.02.03 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 10.02.03 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 10.02.03 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN NY BEHANDLING

BUDSJETT ØKONOMIPLAN NY BEHANDLING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 19.12.03 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen Øystein

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Driftsutvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Asle Tveitnes Liv Hestdal

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.02.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 18.09.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 18.09.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 18.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Willy Andreassen, Frank Tore Nygård Forfall: Beate

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Sov Nina

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: 27.02.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell Aasebø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 29.09.03 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 29.09.03 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 29.09.03 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FU Elisabeth Klogh Hegge

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FU Elisabeth Klogh Hegge Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.11.2016 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.33 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hilde Marie Meyer

Detaljer