KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0059/06 06/00847 KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN 0060/06 06/00828 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0059/06 Kåfjord kommune KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/00847 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0059/06 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: Kommunens valgte representant til styret for Nærmiljøsentralen, Svein Leiros, har søkt om fritak fra vervet da han er ansatt som leder i Nærmiljøsentralen i Nils Ole Dalviks permisjonstid på 1 år. Han har tiltrådt stillingen. Disse ble valgt i kommunestyresak 60/03: Representant: Svein Leiros Vararepresentant: Torbjørn Karlsen Valgnemnda bes komme med forslag til ny representant kommunestyremøtet. Rådmannens innstilling: Side 2 av 13

3 Gáivuona suohkan Sak 0060/06 Kåfjord kommune BUDSJETT ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00828 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0099/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Tallbudsjett som eget bilag. Saksutredning: BUDSJETTDOKUMENT De tall som fremlegges i dette dokumentet inneholder budsjett for 2007 og tall for planperioden fram til Både budsjett for 2007 og økonomiplan for perioden fram til 2010 er i balanse. Det er budsjettert med investeringer på 58,8 mill kr. i I planperioden er det forutsatt investeringer på 28,6 mill. kr i 2008 men ingenting i 2009 og 2010 SKATT OG RAMMETILSKUDD (Når det refereres til tall fra 2006 så menes det opprinnelig budsjett for året) Skatt og rammetilskudd er beregnet ved hjelp av prognosemodell som er utviklet og vedlikeholdes av Kommunenes Sentralforbund (KS). Veksten i rammetilskuddet fra budsjett 2006 til 2007 er på 5,2%. I planperioden er det ikke forutsatt ytterligere vekst. I stedet er det redusert litt som følge av et forventet lavere folketall. Dvs en forventet reduksjon fra antall innbyggere på 2261 til 2235 i Det er lagt inn en skattevekst på 1 % sammenlignet med budsjett for Kommunen får skjønnsmidler med kr ,- i De siste årene hr utviklingen vært slik: 2002: kr ,- 2003: kr ,- 2004: kr ,- 2005: kr ,- 2006: kr ,- Utviklingen viser at disse inntektene er i ferd med å fases ut for vårt vedkommende. Det er derfor lagt inn en ytterligere reduksjon fra og med 2008 hvor skjønnsmidlene er forutsatt til 0,8 Side 3 av 13

4 mill. kr. Samme beløp er forventet i 2009 og 2010 men den reelle utviklingen de senere år tilsier lavere beløp. Inntekt fra eiendomsskatt øker med kr ,- fra 2006 til Har sammenheng med økte takster på Troms Kraft sine anlegg i kommunen. Inntekter fra salg av kraft er økt med kr ,- fra 2006 til Årlig inntekt er satt til vel 6,3 mill. kr. Totale inntekter i kommunens budsjett for 2007 er satt til kr ,-. Det er en vekst på 5,7 mill kr. fra Det utgjør 5,4%. NETTO DRIFTSUTGIFTER (BUDSJETTRAMMER) Netto driftsutgifter i 2007 er budsjettert til kr ,-. Det er en økning på ca. 4 mill. kroner, eller 4 % fra Det er for øvrig første gang i historien at budsjettrammene overstiger 100 mill. kr. Rammene reduseres i planperioden slik at de i 2010 vil ligge under nivået for Nominell reduksjonen er på med vel 4,8 mill kr. sammenlignet med Reell reduksjon er på 7,9%. Denne reduksjonen er ikke begrunnet i lavere inntekter men er nødvendig på grunn av økte kapitalutgifter i perioden som følge av høye investeringer. UTVIKLING AV BUDSJETTRAMMER (hele 1000 kr.) ÅR 2005 %-andel 2006 %- andel 2007 %- andel Sentraladministrasjonen , , ,7 Undervisning/barnehager , , ,2 Manndalen skole , , ,0 Helsevern , , ,4 Næring , , ,0 Kultur , , ,2 Teknisk , , ,5 Sum Endringer i rammene Budsjettrammene for 2007 ble prisregulert med 2%. I statsbudsjettet for 2007 er lønnsveksten beregnet til 4,5% og prisveksten på varer og tjenester til 1,6%. Den kommunale deflatoren (prisvekst på kommunale tjenester), som er en miks av disse tallene, gir en prisvekst på 3,5 %. De rammene som er lagt inn for 2007 er gitt en vekst på 4,1%, dvs 0,6 % mer enn forventet prisvekst. Side 4 av 13

5 Om dette vurderes etatsvis så er endringene i rammene fra 2006 til 2007 slik: %vis endring Sentraladministrasjonen 0,5 Undervisning/barnehager 7,1 Manndalen skole *) 5,0 Helsevern 4,0 Næring 16,9 Kultur 11,8 Teknisk 5,4 *) Rammen for Manndalen skole er justert for kr som ble gitt ekstra i 2006 pga overskudd på drifta i Pensjonsinnskudd i KLP er budsjettert utfra en kommunal andel på 16,97%. I utgangspunktet var denne utgiften beregnet utfra 16%. Dette er økt av formannskapet og ekstra bevilgning til de enkelte etatene er avsatt under reservepostene til hovedutvalgene. KAPITALUTGIFTER/INNTEKTER Kommunen hadde ved inngangen til 2006 ei lånegjeld på ca. 70 mill. kr. Av dette var ca 48,5 mill. kr opptatt til flytende rente, mens 21,5 mill var bundet. Denne rentebindingen ble foretatt høsten 2004 til en rentesats på 3,5% over 5 år. Betingelsene på de øvrige lånene ligger nå på mellom 3,3 og 3,5%. I budsjettet for 2007 er det lagt inn en sikkerhetsmargin på 1%. Kommunen har da dekning for ei slik renteøkning i For nye lån i 2007 er det beregnet rente på 4,5% og for 2008 er det forutsatt 5%. Lånegjelda vil øke fra 70 mill. kr. ved inngangen til 2006 til et toppnivå på 135 mill. kr. ved utgangen av Den sterke veksten har sin bakgrunn i bl.a. planlagte grunnlagsinvesteringer i industriområde i Djupvik. Det forventes et aksjeutbytte på kr ,- i Dette justeres deretter opp i planperioden til kr ,- i DRIFTSRESULTAT Side 5 av 13

6 Driftsresultatet i 2007 er på 0,2 % og holder omtrent samme nivå i planperioden. Fylkesmannen anbefaler at dette bør ligge rundt 4%. Det er imidlertid satt av et beløp på kr ,- til disposisjon for tilleggsbevilgninger fra formannskapet. Dvs at hele driftsbudsjettet i utgangspunktet ikke er bundet til driftsutgifter. Om det korrigeres for avsatt beløp til formannskapet så er den reelle prosenten 1,2% i Det overføres kr ,- fra driftsbudsjett til kapitalbudsjett som benyttes til finansiering av investeringer i I planperioden benyttes det årlig driftsmidler på mellom 0,2 og 0,4 mill. til finansiering av investeringer. SPESIELLE FORHOLD I BUDSJETTET Grunnbevilgning til menighetsrådet øker med kr ,- fra 2006 til Bevilgning til rådets samiske aktivitet reduseres fra kr ,- til kr ,-. Bevilgning til bedehusene opprettholdes på kr ,-. Bevilgningen kanaliseres via menighetsrådet. Det er i budsjettet for 2007 ikke avsatt midler til videre drift av kantina på rådhuset. Bruken av denne har ikke vært som forventet. I møtesammenheng har bruken vært bra, mens ansatte på huset ikke har brukt denne i noen særlig grad. I budsjettsammenheng gir dette en besparelse på ca. kr ,-. Formannskapets reserve Det er avsatt kr ,- til disposisjon for ekstraordinære behov som måtte oppstå i løpet av året. Det er avsatt kr ,- til økte driftsutgifter i forbindelse med ny barnehage i Manndalen. Beløpet disponeres når endelige behov er klarlagt. Det er forutsatt en besparelse på kr ,- som følge av innføring av IP telefoni i kommunen. Beløpet er av tekniske grunner ført som en inntekt. Når innsparingene kan dokumenteres foretas reduksjoner i driftsrammene tilsvarende dette. Det er avsatt kr ,- til å dekke økte pensjonsutgifter innenfor sentraladministrasjonen. Hovedutvalgenes reserver Oppvekst/omsorg Det er avsatt kr ,- under ansvar for å opprette ei ordning med gratis frukt/grønt i skoler og barnehager. Det er kr ,- under ansvar for å utvide ordningen med utkjøring av mat til eldre/uføre til å gjelde også i helgene. Det er avsatt kr ,- under ansvar for å dekke økte pensjonsutgifter i skoler og barnehager. Det er avsatt kr ,- under ansvar for å dekke økte pensjonsutgifter innenfor helsesektoren. Hovedutvalgenes reserver Næringsstyre Det er avsatt kr ,- under ansvar for å dekke økte pensjonsutgifter innenfor næringskapitlet. Hovedutvalgenes reserver Drift/utvikling Det er avsatt kr ,- under ansvar for å dekke økte pensjonsutgifter innenfor Kultursektoren. Side 6 av 13

7 Det er avsatt kr ,- under ansvar for å dekke økte pensjonsutgifter innenfor teknisk del av drift/utvikling. BEFOLKNINGSUTVIKLING Kommunen har i perioden fra 1/ til 1/ mistet 223 innbyggere. Om dette analyseres utfra aldersgrupper er utviklingen slik: Reduksjon Reduksjon i % Barn 0-5 år ,3% Barn/unge 0-15 år ,0% Voksne ,4% Eldre 67 og over ,1% Utviklingen viser at den største %-vise reduksjonen er på barn under skolealder. Denne er på hele 31,3%. Deretter kommer hele gruppen barn/unge fra 0 til 15 år med en reduksjon på 15%. Deretter bremses reduksjonen opp og for eldre over 67 år er den på kun 3,1%. Det er her verdt å merke seg at hele denne reduksjonen her kom fra 1998 til Etter dette har det vært en liten økning i denne gruppen. Om denne utviklingen fortsetter vil det bety reduserte inntekter for kommunen og at de kommunale tjenestene må vris til å ha et sterkere fokus på helsetjenester og eldreomsorg. Dette vil da måtte gjøres på bekostning av satsing på barn og unge. Nøkkelen for å motvirke dette heter arbeidsplasser. Kåfjord kommune er en av de mange her i landet som ikke får noe gratis på dette området. Det finns ingen offentlige institusjoner som styres hit av myndighetene. Tvert imot flyttes det vi har av slike arbeidsplasser. Opprettelsen av regionsentra som ble gjort for noen år siden gjør at det som ikke plasseres i de større byene plasseres i disse regionsenterkommunene. Kåfjord kan kun tilrettelegge for ordinære bedriftsetableringer og gjøre kommunen attraktiv i en slik sammenheng. Et politisk verktøy som kan kompensere for ulempen i forhold til regionsenterkommunene er endrede rammebetingelser. Om det blir mer lønnsomt å etablerer seg i en grensekommune til et regionsenter, enn i selve regionsenterkommunen, så vil det oppveie noe av dagens ulemper. KAPITALBUDSJETT Side 7 av 13

8 2007 Kapitalbudsjettet for året har ei bruttoramme på 58,825 mill. kr. Det satses videre på prosjekt folkenett ved at deler av bevilgning gitt i 2006 overføres til 2007 og økes litt. Det bevilges kr ,- til IT i tilknytning til kunnskapsløftet i skolen. Det avsettes til sammen kr ,- for å innføre IP telefoni i kommuneadministrasjonen samt for å oppgradere sak/arkiv systemene. På området vann satses på renseanlegg i Nordmannvik/Djupvik samt nytt inntak i Kjærringdalen. På området avløp avsettes det 1,5 mill kr. til renseanlegg i Fossen. Det bevilges 9 mill. kr. Til barnehage i Manndalen. Det bevilges 6 mill. kr til omsorgsboliger i Olderdalen samt 4,1 mill til omsorgsboliger ved Marielund i Manndalen. Det avsettes 3,7 mill. kr til rehabilitering av skolene. Det bevilges 17,5 mill. kr til industriområde i Djupvik. For øvrig vises det til spesifikasjon av investeringene som ligger i tallmaterialet. Det opptas Startlån fra husbanken med 4 mill. kr Det er avsatt 28,640 mill. kr til investeringer i året. Den største posten er 18,4 mill. kr til industriområde i Djupvik Det avsettes 5 mill. kr til renovering av skolene samt 1,5 mill kr. til IKT kunnskapsløftet. Det bevilges 2,2 mill. kr til utskifting av lysarmaturer på veilysnettet. Det bevilges penger til fast dekke på kirkegårdsveiene i Olderdalen og Manndalen. Spesifisert oversikt over investeringene finns i talldelen av budsjettet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0099/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2007 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2007 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Side 8 av 13

9 3. Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til kr ,- pr. år. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Gjeldende satser videreføres for Vanngebyr gjeldende fra 1. januar 2007 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) a) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- b) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 Kr ,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr. 700,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr ,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 4 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 15 kr ,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr ,- pr. år - Næring lavt forbruk/idèlle org Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år c) For abonnenter som betaler vanngebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 14,84 pr.m2 bruksareal. d) For abonnenter som betaler vanngebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 9,89 pr. m3 e) Pris pr. kran fastsettes til kr ,- 8. Avløpsgebyr gjeldende fra 1. januar 2007 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) a) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- b) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr ,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr ,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 3 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 10 kr ,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr ,- pr. år - Næring lavt forbruk/idèlle org Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år Side 9 av 13

10 c) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 31,44 pr.m2 bruksareal. d) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 20,96 pr. m3. e) Pris pr. kran fastsettes til kr ,- 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. Januar 2007: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr ,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 546,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 364,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 273,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 286,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. 10. Renovasjonsgebyrer for 2007 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 583,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker ikke og fastsettes til kr. 323,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 167,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes ikke fra 2006 til Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker ikke fra 2006 til 2007 og fastsettes til kr. 55,- 14. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten øker med 5,25% og fastsettes slik fra 1. januar 2007: - Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 191,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 489,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 869,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr ,- pr. måned. - Når bruker har inntekt over 5 G: kr ,- pr. måned. Side 10 av 13

11 Satsene reguleres årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn fastsettes til kr ,- pr. måned fra 1/ Satsene reguleres heretter årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) 15. Gebyrer for byggesaksbehandling underlegges en særskilt vurdering via hovedutvalg for drift/utvikling. Eventuelle endringer gjøres gjeldende fra og med budsjett for Gebyrene øker med 3,5% fra 1. Januar 2007 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 750,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 16. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling økes med 3,5 % fra 1. januar Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler økes med 3,5% og settes til kr. 257,- pr. dekar fra 1. januar Innfestingsavgiften økes med 3,5% og fastsettes fra og med 1. januar 2007 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3,5% og fastsettes fra og med 1. januar 2007 til kr 1.429,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor øker med 3,5 % og fastsettes fra 1. januar 2007 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 345,- (ekskl. mva) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 490,- (ekskl. mva) pr. time. 21. Timepris ved bruk av landbruksvikar økes med 3,5% og fastsettes fra og med 1. januar 2007 til kr 144,- pr. time (ekskl. mva) 22. Barnehagesatsene økes ikke fra 2006 til 2007 og fastsettes slik: Sats for timebasert barnehage settes til kr. 12,- pr. time. For søsken betales kr. 10,- pr. time. 40% - 2 dager pr. uke inntil 16 timer kr. 500,- pr. måned. 50% - ½ plass som i dag dager, inntil 40 timer pr. 14 dager. Kr. 650,- pr. måned. 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer Kr. 750,- pr. måned. 80% - 4 dager pr. uke inntil 32 timer Kr ,- pr. måned. Side 11 av 13

12 100% - 5 dager pr. uke over 33 timer. Kr ,- pr. måned. 23. Betalingssatsene for skolefritidsordningen økes ikke fra 2006 til 2007 og fastsettes slik: Halv plass kr. 250,- pr. måned. Hel plass kr. 500,- pr. måned. 24. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 25. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 27. Veglysene er tent i perioden 31. August. Til 1. April 28. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- pr. år. 29. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier fastsettes slik fra 1. Januar 2007: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn kr. 30,- pr. tonn. Vekt kg. Kr. 15,- pr. kolli Vekt kg. Kr. 30,- pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 27,- Pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 kr. 50,- pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 50,- pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 30. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med kr ,- i Kåfjord kommune vedtar driftsbudsjett for 2007 med sum driftsinntekter på kr ,- og sum driftsutgifter på kr , Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2007 med bruttoramme på kr ,- 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr ,- i Kåfjord kommune vedtar økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2008: kr : kr ,- 2010: kr ,- Side 12 av 13

13 35. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for Side 13 av 13

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer