MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0072/04 04/00963 BUDSJETTREGULERING /04 04/00926 BUDSJETT /04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN /04 04/00873 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I KÅFJORD KOMMUNE 0076/04 04/00917 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM - SAMEPOLITISK UTVALG 0077/04 04/01016 EGENANDEL FRA KÅFJORD TIL MARKEDSFØRING AV TILTAKSSONEN (Saken ettersendes) Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0072/04 Kåfjord kommune BUDSJETTREGULERING 2004 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/00963 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0089/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: - Budsjettreguleringsskjema Saksutredning: Bakgrunn for reguleringen: - Endre budsjetteringen av kompensasjon for merverdiavgift - Endre budsjett til underskuddsdekning. - Dekke krav om egenkapitalinnskudd fra KLP og KomRev Nord. Kommentarer Kompensasjon merverdiavgift. Ordningen med kompensasjon for merverdiavgift ble innført fra og med Kommunene får nå trekke fra denne avgiften i mye større grad enn før. Imidlertid finansieres dette ved at rammetilskuddet er redusert. Kommunene skal ikke tape på dette men redusert rammetilskudd skal veies opp av mva. kompensasjon. I utgangspunktet ble dette budsjettert ved at rammene ble redusert med et visst beløp for hver etat. Nå er imidlertid inntekten som er kommet inn ført på hovedkapittel 1.8 og da må rammene korrigeres. Dekning underskudd Ved inngangen til 2004 hadde kommunen udekkede underskudd med kr ,-. Av dette var kr ,- budsjettert dekket i inneværende år. Samtidig var det avsatt kr ,- til dekning av garantitap vedr. Ungbo. Dette garantitapet ble imidlertid utgiftsført i sin helhet i 2003 og avsatt beløp for 2004 kan omdisponeres. Ved denne transaksjonen er kommunen underskudd kommet ned i kr ,-. For å prøve å få bort denne siste rest av underskudd i inneværende år avsettes det kr ,- ekstra til dette i Side 2 av 15

3 Sak 0072/04 Egenkapitalinnskudd Kommunen har to slike som må dekkes. Dette er for deltakelse i revisjonsfirma KomRev Nord som fra KLP. Beløpene er på henholdsvis kr ,- og kr ,- Disse beløpene må overføres kapitalbudsjettet og dekkes der. Finansiering av reguleringene Av disse reguleringene er det kun dekningen av egenkapitalinnskuddene og økningen av underskuddsdekningen som krever mer friske midler. Dette kan skaffes ved økt inntekt fra eiendomsskatt, økte inntekter fra aksjeutbytte og renter. For øvrig foretas det noen mindre justeringer på inntektssiden. Rådmannens innstilling: Reguleringen foretas slik det fremgår av bilag. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0089/04 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Reguleringen foretas slik det fremgår av bilag. Side 3 av 15

4 Gáivuona suohkan Sak 0073/04 Kåfjord kommune BUDSJETT 2005 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 04/00926 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0090/04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Tallbudsjett (eget hefte) Saksutredning: BUDSJETTDOKUMENT De tall som fremlegges i dette dokumentet inneholder budsjett for 2005 og tall for planperioden fram til Både budsjett for 2005 og økonomiplan for perioden fram til 2008 er i balanse. Det er budsjettert med investeringer for kun 2006 i planperioden. For årene 2007 og 2008 er det beregnet overskudd i økonomiplanen på ca. 2,3 mill. kr. SKATT OG RAMMETILSKUDD Skatt og rammetilskudd er beregnet ved hjelp av prognosemodell som er utviklet og vedlikeholdes av Kommunenes Sentralforbund (KS) Kommunen får nok en gang reduksjon av skjønnsmidlene. Tildelt beløp i 2005 er på kr ,-. I 2003 fikk vi 3,4 mill. kr. og i 2004 fikk vi 2,370 mill. kr. I perioden fram mot 2008 er det forutsatt at skjønnsnivået holder seg på samme nivå. Utviklingen de siste årene tilsier imidlertid at kommunen bør redusere disse midlene. Fylkesmannen holder tilbake deler av skjønnspotten som er tenkt brukt til interkommunale tiltak. I 2004 ble det holdt tilbake ca. 4,6 mill. kr. til formålet. Beløpet er økt til 10 mill. kr. for Det er beregnet et tap i frie inntekter på ca. 1,2 mill. kr. fra 2005 til Av dette skyldes ca. 0,8 mill. kr. tap i rammetilskudd mens kr ,- har sammenheng med bortfall av tilskudd i forbindelse med mottak av flyktninger. Inntekter fra salg av kraft er budsjettert til samme nivå i 2005 og i planperioden som i Dvs. en årlig inntekt på ca. 4,6 mill. kr. Side 4 av 15

5 Sak 0073/04 NETTO DRIFTSUTGIFTER (BUDSJETTRAMMER) Netto driftsutgifter i 2005 er budsjettert til 92,888 mill. kroner. Det er en økning på ca. 4,8 mill.kroner fra Denne økningen er imidlertid ikke reell idet kompensasjon for merverdiavgift i 2004 på ca. 4,5 mill. ble ført som fradrag i rammene fra og med Den reelle økninga i rammene er dermed på knapt 0,4 mill. kr. Om rammene hadde vært gitt kompensasjon for prisstigning så skulle disse for 2005 vært 2.4 mill kr. høyere. Dette tilsier da en realnedgang i kommunens budsjett på dette siste beløpet. Driftsrammene forutsettes holdt på om lag samme nivå i planperioden. KAPITALUTGIFTER/INNTEKTER Rentenivået er nedjustert ytterligere i Kommunen har bundet ca. 22 mill. kr til rente på 3,5% i 5 år. Resten av lånene er på flytende rente. Dvs. rentesats på mellom 2 og 2,5. Det ligger inne en sikkerhetsmargin på 0,5% i den budsjetterte renta. Det er fortsatt ingen signaler på økt rentenivå i tiden som kommer. På nye lån som opptas i 2005 og 2006 er det forutsatt ei rente på 4%. Det forventes årlige aksjeutbytte på 1,5 mill. kr. i perioden. Lånegjelda vil i planperioden øke med 6 mill. kr. og vil ha en topp i Gjelda vil da være på ca. 69 mill. kr. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet i 2005 er på beskjedne 0%. Fylkesmannen anbefaler at dette bør ligge rundt 4%. Det er imidlertid satt av et beløp på kr ,- til disposisjon for tilleggsbevilgninger fra formannskapet. Dvs at hele driftsbudsjettet i utgangspunktet ikke er bundet til driftsutgifter Det er ikke disponible driftsmidler til investeringer i Fra og med 2006 er det disponible midler stigende fra 1,1 mill. kr til ca. 2,4 mill. kr. Netto driftsresultat i 2004 er på kr. 0,-. KAPITALBUDSJETT 2005 Kapitalbudsjettet for året har ei bruttoramme på 16,5 mill. kr. Det er avsatt 3 mill kr. til etablering av renseanlegg tilknyttet vannforsyningen. Dette har sin bakgrunn i pålegg fra Mattilsynet samt egen erkjennelse av at dette er et nødvendig tiltak. Videre er det avsatt til sammen 5 mill. kr. til opparbeidelse av boligfelt i Birtavarre og i Manndalen. I Olderdalen er det tilstrekkelig med ledige boligtomter. Her tas det sikte på å løse veiproblemene tilknyttet boligfelt Soleng. Det opptas Startlån fra husbanken med 5 mill. kr. Side 5 av 15

6 Sak 0073/ Investeringene dette året er i sin helhet innenfor vann og avløps området. Gjelder videresatsing på renseanlegg for vannforsyningen, sammenkobling av vannverkene i Olderdalen og Numedalen, samt innkjøp av spylevogn. Spesifisert oversikt over investeringene finns i talldelen av budsjettet. FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT FOR ÅR 2005 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2005 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2005 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyr gjeldende fra 1. januar 2005 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) a) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- b) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 Kr ,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr. 700,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr ,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 4 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 15 kr ,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr ,- pr. år c) For abonnenter som betaler vanngebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 10,125 pr.m2 bruksareal. d) For abonnenter som betaler vanngebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 6,75 pr. m3 e) Pris pr. kran kr ,- 6. Avløpsgebyr gjeldende fra 1. januar 2005 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) a) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- Side 6 av 15

7 b) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr ,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr ,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 3 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 10 kr ,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr ,- pr. år Sak 0073/04 c) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 26,625 pr.m2 bruksareal. d) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 17,75 pr. m3. e) Pris pr. kran 3.351,-. 7. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. Januar 2005: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 980,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 490,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 327,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 245,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 257,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. 8. Renovasjonsgebyrer for 2005 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 500,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 9. Feiegebyret øker ikke og fastsettes til kr. 323,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 167,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 10. Kommunale husleier øker med 2% fra og med 1. april Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker med 3,2% og fastsettes til kr. 55,- Side 7 av 15

8 Sak 0073/ Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. januar 2005: - Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 175,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 450,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 800,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr ,- pr. måned. - Når bruker har inntekt over 5 G: kr ,- pr. måned. Satsene reguleres årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) 13. Gebyrer for byggesaksbehandling øker med 3,2% fra 1. Januar 2005 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 702,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 14. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling økes med 3,2 % fra 1. januar Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 240,- pr. dekar. 16. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. Januar 2005 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 17. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes fra og med 1. Januar 2005 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 18. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor øker med 4 % og fastsettes fra 1. januar 2005 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 324,- (ekskl. mva) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 459,- (ekskl. mva) pr. time. 19. Timepris ved bruk av landbruksvikar fastsettes fra og med 1. Januar 2005 til kr. 135,- pr. time (ekskl. mva) 20. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2005 slik: Sats for timebasert barnehage settes til kr. 12,- pr. time. For søsken betales kr. 10,- pr. time. 40% - 2 dager pr. uke inntil 16 timer kr. 500,- pr. måned. 50% - ½ plass som i dag dager, inntil 40 timer pr. 14 dager. Kr. 650,- pr. måned. 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer Kr. 750,- pr. måned. Side 8 av 15

9 Sak 0073/04 80% - 4 dager pr. uke inntil 32 timer 100% - 5 dager pr. uke over 33 timer. Kr ,- pr. måned. Kr ,- pr. måned. 21. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. Februar 2005 til kr. 250,- pr. måned for halv plass, og til kr. 500,- pr. måned for hel plass. 22. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 23. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 25. Veglysene er tent i perioden 31. August. Til 1. April 26. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til kr ,- pr. år. 27. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- pr. år. 28. Kåfjorddalen grendehus gis et tilskudd på kr ,- til videreføring av eksisterende tilbud til barn og unge. 29. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier fastsettes slik fra 1. Januar 2005: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn kr. 30,- pr. tonn. Vekt kg. Kr. 15,- pr. kolli Vekt kg. Kr. 30,- pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 27,- Pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 kr. 50,- pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 50,- pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 30. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med kr ,- i Kåfjord kommune vedtar driftsbudsjett for 2005 med sum driftsinntekter på kr ,- og sum driftsutgifter på kr , Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2005 med bruttoramme på kr ,- 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr ,- i Side 9 av 15

10 Sak 0073/ Kåfjord kommune vedtar økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2006: kr ,- 2007: kr ,- 2008: kr ,- Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0096/04 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Vedtak: Enstemmig vedtatt. Side 10 av 15

11 Gáivuona suohkan Sak 0074/04 Kåfjord kommune SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: RINGPERM Arkivsaksnr.: 04/00673 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0029/04 Hovedutvalg for drift og utvikling /04 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kåfjord kommune Bilag: Brev av , undertegnet Ingrid og Toralf Nilsen Rapport utarbeidet av rørlegger, uteseksjonen, datert Saksutredning: Ingrid og Toralf Nilsen søker i brev av , om få ettergitt kloakkavgift for perioden Ekteparet Nilsen oppgir som grunnlag for søknaden at de de siste 4 årene har hatt problemer med at det kommer opp kloakk i kjelleren, dette fordi kommunens kloakkanlegg tetter seg til. Saken har hatt følgende hendelsesforløp: Kåfjord kommune fikk første gang henvendelse fra ekteparet Nilsen angående ovennevnte forhold i november I brev av påpeker ekteparet Nilsen på nytt i de samme forhold, og ber om at kommunen tar oftere inspeksjon slik kommunens kloakkledning ikke går tett. I rapport av , utarbeidet av rørlegger Stine Pedersen, bekreftes det at det over lengre tid har vært problemer med kloakkledningen i Øverveien, Olderdalen. I 2003 ble det inngått en muntlig avtale med ekteparet Nilsen om at uteseksjonen skulle være behjelpelig med å holde kloakken åpen inntil den kommunale kloakken ble renovert. Ekteparet Nilsens private ledning ble gjennomsnittlig spylt ca 1 gang pr mnd etter at avtalen ble inngått. Sommeren 2004 ble kommunens kloakkledning renovert, og uteseksjonen D/U har ikke blitt tilkalt for å spyle Nilsens kloakk etter dette. Rådmannens vurdering Årsaken til problemet, er i følge rapport av , at det har vist seg å være setninger i grunnen rundt den kommunale kloakken. Dette har gitt motfall til Nilsens private ledning, og dermed driftspoblemer. Drift- og utvikling har så snart som mulig spylt Nilsens kloakk, etter at melding er gitt. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kåfjord kommune 8, 4. avsnitt er som følger; Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. I henhold til dette skulle det ikke tilsi at Nilsens s få ettergitt sin kloakkavgift for tidsrommet Imildertid er det setninger rundt den kommunale kummen som har vært årsaken til problemene, og kommunen er som sådan ansvarlig for ledningsnettet. Det at det oppstår setninger på steder er Side 11 av 15

12 Sak 0074/04 vanskelig å forutsi, og lite kommunen kan gjøre noe med, foruten å renovere, i dette tilfelle, kloakkledningen. Drift- og utvikling inngikk en avtale med ekteparet om spyling av deres kloakk inntil renovasjon av kommunens kloakkledning, noe som fungerte tilfredsstillende. Sett i forhold til at forskrift om vann- og avløpsgebyr i Kåfjord kommune ikke gir medhold i at kortere avbrudd i levereanse av vann eller avløp gir reduksjon i gebyrene, kontra at det var kommunens kloakkledning som var årsaken til problemene, tilrår rådmannen at ekteparet Nilsen ettergis kloakkavgift for perioden november 2001 til sommer 2004 med til sammen 50%. Ekteparet Nilsen har i perioden november 2001 til og med 3. termin 2004 betalt følgende i kloakkavgift; T.o.m. 3. termin år 2004, årsbegyr fast kr 1.875,- u/mva kloakkavgift, areal 1.377,- u/mva Kloakkavgift år ,- u/mva Kloakkavgift år ,- u/mva 4. termin ,- u/mva Samlet kloakkavgift for periode kr 9.024,- u/mva Ovenstående regnestykke vil si at Nilsen s tilbakeføres kr u/mva, kr 5.594,88 inkl. mva. Rådmannens innstilling: Gnr 7, bnr 85 ettergis 50% kloakkavgift for perioden 4. termin 2001 til og med 3. termin 2004, totalt beløp kr 5.594,88 inkl. mva. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0029/04 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Gnr 7, bnr 85 ettergis 50% kloakkavgift for perioden 4. termin 2001 til og med 3. termin 2004, totalt beløp kr 5.594,88 inkl. mva. Side 12 av 15

13 Gáivuona suohkan Sak 0075/04 Kåfjord kommune RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I KÅFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Astrid Bergmo Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 04/00873 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0085/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Henvisning til lovverk: HB Bilag: 1.Kopi av f.sak 0015/03 Opptak av startlån 2.Retningslinjer for startlån i Kåfjord kommune I saksmappa: Skriv fra KS av 2. Oktober 2002 vedr. Startlån Kopi av samarbeidsavtale mellom kommunen og SpareBank1 Nord-Norge Saksutredning: Startlånordninga ble innført 1. januar Dette er en ny lånetype som erstatter tidligere etableringslån som kommunen forvaltet og kjøpslån fra husbanken. Jfr. kopi av f.sak 0015/03 (bilag 1). Kommunen har siden ordningen ble tatt i bruk i april 2003 lånt ut 5,5 mill. Det er flest unge i etableringsfasen som har fått lån. Kommunene har lavere tapsrisiko på dette lån enn etableringslån. Kommunen vil måtte dekke 25% mens Staten dekker 75%. Kommunen har inngått avtale med SpareBank1 Nord-Norge om samfinansiering og med Lindorff om forvaltning. Dette fungerer bra. Kommunene kan velge å benytte husbankens generelle regelverk, men anbefaler å utarbeide egne regler. Kåfjord Kommune har administrativ behandling av startlån og boligtilskudd med formannskapet som klageinstans. Etter delegasjon foretar sosialkontoret saksbehandling. En boliggruppe bestående av leder for helse- og sosial, kommunekasserer og saksbehandler fra sosialkontoret avgjør saken. Lånevedtak rapporteres maskinelt fortløpende til Husbanken. Etter å ha høstet erfaring fra kommunen startet med utlån av Startlån, vil vi anbefale at det vedtas egne retningslinjer utfra det sentrale regelverk. Retningslinjene skal sendes husbanken til underretning. Rådmannens innstilling: Retningslinjer for Startlån, slik det fremgår av av forslag i bilag 2, vedtas for saksbehandling av slike saker. Side 13 av 15

14 Sak 0075/04 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0085/04 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Retningslinjer for Startlån, slik det fremgår av forslag i bilag 2, vedtas for saksbehandling av slike saker. Side 14 av 15

15 Gáivuona suohkan Sak 0076/04 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM - SAMEPOLITISK UTVALG Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/00917 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0076/04 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Kommuneloven 15 nr. 2 Saksutredning: Tore Myrvoll, som er fast medlem i samepolitisk utvalg, har søkt om fritak fra dette vervet for resten av valgperioden. Han har dokumentert gyldig grunn. Lovhjemmel. Søknaden blir å vurdere i henhold til kommunelovens 15 nr. 2, hvor det heter: "Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet." Nyvalg: I kommunelovens 16, pkt. 3 heter det: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre eller fylkesting, formannskap og fylkesutvalg trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdstallsvalg, skal det suppleres fra samme den gruppe som den uttredende tilhørte." Samepolitisk utvalg for inneværende periode består av: Medlemmer: Pers. varamedlemmer: Karin Karlsen, leder Rita Mathisen Mary Mikalsen Trollvik, nestleder Kirsti M. Steinlien Lars Nilsen Rita Lindvall Tore Myrvoll Per Steinar Skoglund Asle Tveitnes Asbjørn Solberg Søknaden om fritak er oversendt valgnemnda, som vil legge fram sitt forslag på møtet. Rådmannens innstilling: Side 15 av 15