Møteprotokoll. kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. kl.11.00."

Transkript

1 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom, Kultursenteret Olderdalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Lisa Marie Pedersen Solbakken Medlem KÅAP Jani Albrigtsen Medlem KÅAP Britt Pedersen Medlem KÅAP Nils Petter Blomstereng Medlem KÅAP Svein Leiros Medlem KÅSP Silje Hovdenak Medlem KÅSP Einar Eriksen Medlem KÅKRF Magne Monsen Medlem KÅKRF Terje Lilleberg Medlem KÅFRP Aud Helene Marthinsen Medlem KÅFRP Ludvig Rognli Medlem KÅKP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Asmund Emil Eliassen MEDL KÅAP Lisa Katrine Mo MEDL KÅAP Asle Tveitnes MEDL KÅAP Frode Lervoll MEDL KÅKRF Linn Sylvi Steinnes MEDL KÅBL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Odd Harald Fagerli Frode Lervoll KÅKRF Vivi Myrseth Lisa Katrine Mo KÅAP Randi Ingrid Stenseth Asmund Emil Eliassen KÅAP Levin Mikkelsen Asle Tveitnes KÅAP Harry Nilsen Aud Marthinsen fra ca kl KÅFRP Merknader Jens. I. Simonsen var innkalt, hadde ikke meldt forfall, men møtte ikke. Harry Nilsen FRP møtte for Aud Marthinsen. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Rådmann Greta Larsen Møtesekretær

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 63/14 Arbeidsmøte oppvekst PS 64/14 Etablering Idrettshall Olderdalen 2011/659 PS 65/14 Møtet ble satt kl Invitasjon til tegning av aksjer i Visit Lyngenfjord AS Jens I. Simonsen fra Kåfjord bygdeliste ikke møtt, hadde ikke meldt forfall. Ingen merknader til saksliste eller innkalling. Protokollunderskrivere: Svein Leiros og Einar Eriksen enstemmig valgt. 2012/2576 Ludvig Rognli Kystpartiet stilte spørsmål i forhold til at innbyggertallet er gått ned, og i forhold til deltidsstillinger i kommunen, som debatteres på facebook-gruppe for Kåfjord. Han oppfordrer kommunestyrerepresentantene om å delta/følge med på Debattforum lokalpolitisk Kåfjord på facebook. Ordfører Bjørn Inge Mo svarte, er en utfordring å få ungdommen tilbake. I forhold til deltidsstillinger, så er det gjort en god jobb innenfor kommunen, for å endre på dette det siste året. Magne Monsen KRF kom med henstilling om at det sees på hovedutvalgene, siden det er problem med å få nok politikere til å møte. Har vært problemer med at enkelte møter nesten ikke er beslutningsdyktig. Han ber ordfører om å ta opp dette i diskusjon i formannskap og kommunestyret. Skal det fortsatt være hovedutvalg, eller skal man heller ha et større formannskap? Aud Marthinsen fikk innvilget permisjon og fratrådte møtet ca kl Harry Nilsen tiltrådte møtet ca kl Odd H. Fagerli fikk innvilget permisjon og fratrådte møtet ca kl Silje Hovdenak fikk innvilget permisjon og fratrådte møtet ca kl Britt Pedersen fikk innvilget permisjon og fratrådte møtet ca kl Møtet ble hevet kl

4 PS 63/14 Arbeidsmøte oppvekst Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Behandling: Rådmann Einar Pedersen redegjorde i forhold til arbeid med oppvekst de siste årene. Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli er tilstede. TILBAKEMELDINGER FRA KOMMUNESTYREREPRESENTANTER HVILKE UTFORDRINGER HAR VI KÅFJORDSKOLEN OG BARNEHAGENE? -økonomi -foreldreengasjement -trygg skolevei -fellesskapsfølelsen for skolen og kåfjordsamfunnet -geografi og avstander -beholde kompetanse/utvikle kompetanse hos fagpersoner -ifølge Ungdata mangler elevene trygghet til lærers tilbakemeldinger -grunnleggende ferdigheter -manglende fagpersonell i barnehagene, sårbart og mangelfull pedagogisk kompetanse) - mangel på fagarbeidere- barne-og ungdomsarbeidere -manglende kompetanse på i spes.ped som er nyttig for alle elever -samarbeid mellom enhetene -sårbar fagkompetanse på skoler-utdanningssystemet(spisskompetanse) fordelt på de ulike skoler -samhandling mellom bygdene -sammenslåtte klasser, utfordring for elevene/lærerne -fagmiljøet for lærerne blir for små -nok ansatte i bhg slutte å telle hoder, men gå inn å se den enkelte barnegruppe -nok tid til pedagogisk planlegging -mobbing -tar for lang tid å få tilpassetet tilbud på plass -når ikke egne målsetninger-variasjoner innenfor kåfjordskolen er stor- tilbud og resultat læringsmiljø støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur og mestring-skårer elevene lavere enn i landet ellers -bli bedre på tilpasset opplæring -overgang bhg-skole, fange opp barnas utfordringer -kompetanseheving for bhg ansatte -variasjon i de ulike enheter (faglige) -god samisk undervisning i alle enheter - ikke en kåfjordskole og kåfjordbarnehage - mer fokus på Kåfjordsskolen og en felles tanke om Kåfjordskolen -ujevn kompetanse i de ulike enheter -overgang bhg og skole er ulik i kommunen -samarbeid mellom etatene/skolene HVILKE KLARE STYRKER HAR VI I KÅFJORDSKOLEN OG BARNEHAGENE? -kultur, språkopplæring, trygghet i lokalsamfunnet -samisk språk og kultur- er det nok fokus og ressurser, kvalifiserte lærere og materiell. -kultur, samisk og kvensk -sterkt kulturelt fokus

5 -tett samarbeid mellom skole og hjem, foreldresamarbeid som forebyggende tiltak -nærskolen-nærbarnehagen -lærerne -gode lokale kunnskaper og utnyttelse av disse -trygge oppvekstvilkår -høy trivsel -små skoler med god oversikt, oversiktlige miljø -små og trygge oppvekstmiljø -medvirkning for barn og unge, godt elevdemokrati -mangfoldig kultur og kulturskole -valgfag -leirskole -bruk av kultur og natur i undervisning og i barnehagene -gode og fremtidsrettede bygg - skole og bhg i hver bygd -engasjerte ansatte -det er satt fokus på overgangen mellom bhg og skole -samlet sett er kompetansen i kåfjordsskolen høy - god administrativ ledelse -desentralisert oppveksttilbud -små og gjennomsiktige forhold der man kan sette inn tidlig innsats FORSLAG TIL TILTAK VI BØR SETTE I GANG I VÅR KOMMUNE? -langsiktighet på struktur -strakstiltak på vedlikehold -tettere samarbeid mellom ledelse og ansatte -felles ungdomsskole og ungdoms-mellomtrinn-felles ungdomsmiljø -felles læreverk og læreplaner for utnyttelse av fagkompetanse og lærerressurser i alle kåfjordsskolene -felles treffpunkter for elever og lærere i Kåfjord -øke mestringsferdigheter til barn -ha fokus på: gutter, ferdigheter som kreves, samhandling på tvers av yrkesgrupper for å hjelpe de barn som sliter. Hvorfor har de fravær? mestrer ikke, problemer hjemme, bekymringer? -prioritere gode og relevante tilsettinger -skolering og utdanning for bedre tilpassa opplæring -styrke hjem-skolesamarbeid lytte til elevenes og foreldrenes behov, være tydelig på forventinger mht det faglige og sosiale samarbeidet mellom skole og hjem -utviklingsprosjekt-styrke kvaliteten i barnehagene jobbe metodisk -styrke begynneropplæringa, innskolering -kompetanseheving (også innen IKT) -dele kompetanse på tvers av enheter -forutsigbarhet, ikke drive fra år til år, for eksempel i forhold til ansatte -arbeidsrullering -kompetanseheving i bhg - tidlig intervenering -større samhandling på tvers av enheter -måle den enkelte lærer i forhold til resultater -tilpasse til faglig sterke elever -pedagogisk ledelse er viktig for både skole og bhg- måloppnåelse -kvalitetsikre rekrutteringsprosessen -kartleggingsprøver v.g i ungdomsskolen -samsvarer standpkt karakterene etter 10. kl med eksamensresultatene? Har vi en utfordring med karaktersetting?

6 -avvikle ordningen med felles ledelse -en felles skoletanke-kåfjordsskolen -bedre samarbeid mellom nivået blant lærerne -mer fokus på samisk undervisning på alle enheter Vedtak: Tatt til orientering. PS 64/14 Etablering Idrettshall Olderdalen Rådmannens innstilling Avtale om etablering av idrettshall inngås med Lønnheim entreprenør innenfor de rammer og forhold som ligger i saken, og som fremgår av bilag med investeringsbudsjettet. Dette for å sikre at idrettshallen skal kunne benyttes skoleåret 2015/16, og stå ferdig høsten Kommunal egenandel i prosjektet er inntil kr ,- (inklusive uforutsett med mer). Det forutsettes spillemidler kr ,- og godkjenninger som krevet for slike søknader. Kåfjord kommune opptar lån på kroner ,- til oppføring av idrettshall i Olderdalen, med nedbetalingstid 40 år. Når spillemidler mottas benyttes disse til ekstraordinær nedbetaling av lånet. Kåfjord kommune bygger inn i driftsbudsjettet mellomfinansiering av spillemidler på til sammen kr ,-. Årlige renteutgifter for mellomfinansieringen beløper seg til kroner 560 tusen. Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Behandling: Rådmann Einar Pedersen redegjorde vedrørende saken. Ordfører Bjørn Inge Mo kom med følgende tilleggsforslag fra samarbeidsgruppa AP/SP: 1. Det forutsettes at det inngås en bindende avtale med idrettslag med fordelingsnøkkel for drift og vedlikehold av hallen og leietakster for ekstern bruk. 2. Det søkes om eksterne midler til utstyr. Einar Eriksen KRF kom med følgende forslag: 1. Kåfjord KRF går inn for bygging av en idrettshall i Olderdalen på 23 x 44 m, dette under forutsetning av at eksisterende samfunnshus/gymsal rives. Nytt garderobeanlegg etableres i tilknytning til ny idrettshall. 2. Kåfjord kommune overtar Røde kors bassenget i Birtavarre og drifter dette som kommunens basseng. 3. Kåfjord kommune skal i fremtiden kun drifte en idrettshall (Olderdalen) og et basseng (Birtavarre). Kommunen vil ikke ta driftsansvar for flere idrettshaller og basseng en ovenfor nevnte.

7 Votering: Krf s forslag pkt.1 mot rådmannens innstilling, krf s forslag falt da det fikk 3 stemmer, rådmannens innstilling fikk 10 stemmer. Svein Leiros fratrådte votering av denne siden han er ansatt i Birtavarre røde kors. Krf s forslag pkt.2, krf s forslag falt da det fikk 2 stemmer. Svein Leiros tiltrådte votering. Krf s forslag pkt.3, krf s forslag falt da det fikk 2 stemmer. Samarbeidsgruppas nytt pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Samarbeidsgruppas nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Avtale om etablering av idrettshall inngås med Lønnheim entreprenør innenfor de rammer og forhold som ligger i saken, og som fremgår av bilag med investeringsbudsjettet. Dette for å sikre at idrettshallen skal kunne benyttes skoleåret 2015/16, og stå ferdig høsten Kommunal egenandel i prosjektet er inntil kr ,- (inklusive uforutsett med mer). Det forutsettes spillemidler kr ,- og godkjenninger som krevet for slike søknader. Kåfjord kommune opptar lån på kroner ,- til oppføring av idrettshall i Olderdalen, med nedbetalingstid 40 år. Når spillemidler mottas benyttes disse til ekstraordinær nedbetaling av lånet. Kåfjord kommune bygger inn i driftsbudsjettet mellomfinansiering av spillemidler på til sammen kr ,-. Årlige renteutgifter for mellomfinansieringen beløper seg til kroner 560 tusen. 1. Det forutsettes at det inngås en bindende avtale med idrettslag med fordelingsnøkkel for drift og vedlikehold av hallen og leietakster for ekstern bruk. 2. Det søkes om eksterne midler til utstyr. PS 65/14 Invitasjon til tegning av aksjer i Visit Lyngenfjord AS Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune tegner aksjer i selskapet Visit Lyngenfjord AS for NOK ,- fordelt på aksjer til tegningskurs kr. 1,- pr aksje. Tegningen gjøres hht. tegningsinnbydelse og i forbindelse med at selskapets totale aksjekapital økes til inntil NOK ,-. 2. Aksjeinnskuddet kr ,- belastes kommunalt næringsfond Tegningsdokumentet underskrives av Ordføreren og sendes inn innen tegningsfristen , aksjekapitalen innbetales til konto innen Aksjetegningen forutsetter at det samlet tegnes nye aksjer for minimum NOK ,-, og at videre drift egenfinansieres gjennom økte inntekter og reduserte kostnader.

8 Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre Behandling: Einar Eriksen erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven 6.a., han har vært mye involvert i saken, og fratrådte behandlingen. Svein Leiros redegjorde vedrørende saken. Magne Monsen KRF kom med følgende forslag om nytt pkt. 5: 5. Det forutsettes at selskapet driftes i balanse i framtiden. Bjørn Inge Mo kom med følgende forslag om nytt pkt. 6 og 7: 6. Det forutsettes at tilsvarende tjenester gis til alle eierkommuner. 7. Det forutsettes også at alle eierkommuner går inn med ny aksjekapital. Formannskapet nærings sin innstilling med tilleggspunkter, ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune tegner aksjer i selskapet Visit Lyngenfjord AS for NOK ,- fordelt på aksjer til tegningskurs kr. 1,- pr aksje. Tegningen gjøres hht. tegningsinnbydelse og i forbindelse med at selskapets totale aksjekapital økes til inntil NOK ,-. 2. Aksjeinnskuddet kr ,- belastes kommunalt næringsfond Tegningsdokumentet underskrives av Ordføreren og sendes inn innen tegningsfristen , aksjekapitalen innbetales til konto innen Aksjetegningen forutsetter at det samlet tegnes nye aksjer for minimum NOK ,-, og at videre drift egenfinansieres gjennom økte inntekter og reduserte kostnader. 5. Det forutsettes at selskapet driftes i balanse i framtiden. 6. Det forutsettes at tilsvarende tjenester gis til alle eierkommuner. 7. Det forutsettes også at alle eierkommuner går inn med ny aksjekapital. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap - Næringssaker Behandling: Einar Eriksen erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven 6.a., han har vært mye involvert i saken, og fratrådte behandlingen. Fungerende ordfører Svein Leiros kom med følgende forslag: Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. Kåfjord næringstyre ber om et Eiermøte snarligst og innen der strategi, muligheter og økonomisk status drøftes.

9 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. Kåfjord næringstyre ber om et Eiermøte snarligst og innen der strategi, muligheter og økonomisk status drøftes.

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 62 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer