Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møtested: Kantina, Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder KÅAP Asmund Emil Eliassen Nestleder KÅAP Marita Pedersen Medlem KÅSP Magne Monsen Medlem KÅKRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli KÅKP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gunn Andersen Konst. leder drift og utvikling Rolf Slettli Brannsjef Stine Pedersen Møtesekretær Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Britt M. Pedersen (s) Magne Monsen (s) Asmund Eliassen (s) Marita Pedersen (s)

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Referatsak: RS 1/13 Ad klage på vedtak HD-sak 4/13 Havneoppsyn 2012/3582 PS 20/13 PS 21/13 Politiske saker: Søknad om utvidelse av Manndalen-Skardalen elgvald. Ansvarsforhold grøfter i utmark som berører regulerte boligfelt i Kåfjord kommune 2012/ /4170 PS 22/13 Numedalen vannverk - alternativ utbygging 2012/3131 PS 23/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen 2012/935 PS 24/13 Klage på husleieøkning X 2009/9374 RS 1/13 Ad. klage på vedtak HD-sak 1/13 Havneoppsyn Spørsmål om referatsaker skal ligge ved sakslista. Dette ønskes av utvalget. Gunn orienterte om saken. Referatsaka tas til etterretning. Delegasjonssak 7, dispensasjon fra motorferdselsloven. Skal det gis dispensasjon for flere år fremover, eller hvert år. Dette bør vurderes. Sakene tas til etterretning. Orienteringssaker: Orientering om branngarasje i Olderdalen v/ Brannsjef Rolf Slettli; - Feieavgift reguleres i forbindelse med budsjettarbeidet selvkost pkt 11 budsjettmøte Flytting av brannstasjon: Utløst tilsyn av Arbeidstilsynet (sist i 2009) pålegg om å skille ren/uren sone. Drøfting internt. Rimeligst å flytte avløp ut av Rya. Brannstasjonen flyttet til Marthinsen Bil & Lakk (ledige lokaler) for å gi plass til avløp. - Vedtak i HDU å oppgradere Rya. Utredet av intern ingeniør, også utredet av ekstern konsulent. (Ar-ing Skjervøy). Grunneier ønsker aktiviteten avviklet på Rya. Bokbussen leide allerede disse lokalene hos Marthinsen Bil & Lakk, brannstasjonen skulle flytte dit. Krav om døgnmulkt kom; kr ,- pr uke. Brannstasjonen endret lokalisering til Olderdalen. - Flytting av bil (Rya til Rådhuset). Alt utstyr og avløp er flyttet. Vann er fremdeles lokalisert inne på Rya. - Sprinkling av Helsesenteret er under prosjektering og er inne i investeringsbudsjettet for Info om en ev brannstasjon på Helsesenteret, rutiner, evakuering etc.. - Avtalen med Marthinsen Bil & Lakk: 5 års leietid, 1 års varsel.

3 - Kommunen har ikke foretatt bygningsmessige endringer i leide lokaler. Resten av ombygging er gjort av huseier. - Kr ,- i årlig leie skal ikke reguleres. - Bokbussen betaler 36 % av husleia (kr ,-) - ROS-analyse for brann tidligst i juni Rolf Slettli brannsjef til 1. juli Orientering om prosess for nedstyring av drift og utvikling v/ Gunn Andersen: Leder for drift og utvikling informerer om k.sak 81/12 pkt 36 og 37; - Prosessen om nedstyring påbegynt høsten Drift og utvikling skal ned med 1,5 mill. kr ( 1 mill. på drift og 0,5 mill på sentraladm/utvikling) 10. april møte med fagforeningene. - Brukerundersøkelser; VA/Byggesak, bibliotek, medarbeider. Svarfrist Stedutviklingsprosjekt Manndalen - Kartlegging skred - Kapitalbudsjettet utsatt til juni. Man får ikke tid til å utføre oppgavene, grunnet saksbehandling, utlysninger osv.. - Medarbeidersamtaler er gjennomført - Barents Rescue 2013 går sin gang - Feiing og innsamling av vegstikk pågår (kommunale) Møtet hevet kl

4 PS 20/13 Søknad om utvidelse av Manndalen-Skardalen elgvald. Kåfjord kommune godkjenner at Manndalen-Skardalen elgvald utvides til å omfatte området mellom Gaiskiriidi og Løkvoll dvs. fra området ved Guhkesnjàrga og nordover mot Løkvoll. Totalt godkjennes utvidelse av Manndalen/Skardalen elgvald i området Gaiskiriidi/Løkvoll med 1100 dekar tellende areal. Utvidelsen medfører et sammenhengende areal i valdet jfr. 10 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalget vedtok enstemmig følgende tilleggspunkt: Utvalget ønsker en sak om vurdering av elgkvoter jf HDU PS 13/13 pkt. 2. Legges fram for utvalget 6. juni Rådmannens innstilling med nytt tilleggspunkt enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune godkjenner at Manndalen-Skardalen elgvald utvides til å omfatte området mellom Gaiskiriidi og Løkvoll dvs. fra området ved Guhkesnjàrga og nordover mot Løkvoll. Totalt godkjennes utvidelse av Manndalen/Skardalen elgvald i området Gaiskiriidi/Løkvoll med 1100 dekar tellende areal. Utvidelsen medfører et sammenhengende areal i valdet jfr. 10 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 2. Utvalget ønsker en sak om vurdering av elgkvoter jf HDU PS 13/13 pkt. 2. Legges fram for utvalget 6. juni PS 21/13 Ansvarsforhold grøfter i utmark som berører regulerte boligfelt i Kåfjord kommune 1. I områder der kommunen har regulert et boligfelt, er det et kommunalt ansvar å sikre denne mot overvanns- / smeltevannsproblematikk. Pr. definisjon gjelder dette grøfter i direkte tilknytning til kommunalt regulerte boligfelt, innenfor regulerte områder. Grøfter som er etablert/ etableres utenfor det regulerte området ansees som private og dermed ikke et kommunalt ansvar, med mindre det foreligger skriftlige avtaler om annet. 2. Der det foreligger skriftlige avtaler med grunneiere, kan avtalen tinglyses og heftes ved eiendommen.

5 Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalget hadde følgende enstemmige endring til punkt 2. Der det foreligger, skal avtalen tinglyses med utvalgets endring til punkt 2 fra kan til skal, enstemmig vedtatt. 1. I områder der kommunen har regulert et boligfelt, er det et kommunalt ansvar å sikre denne mot overvanns- / smeltevannsproblematikk. Pr. definisjon gjelder dette grøfter i direkte tilknytning til kommunalt regulerte boligfelt, innenfor regulerte områder. Grøfter som er etablert/ etableres utenfor det regulerte området ansees som private og dermed ikke et kommunalt ansvar, med mindre det foreligger skriftlige avtaler om annet. 2. Der det foreligger skriftlige avtaler med grunneiere, skal avtalen tinglyses og heftes ved eiendommen. PS 22/13 Numedalen vannverk - alternativ utbygging 1. Sikring av vannforsyningen i området Numedalen skjer ved tilknytning til Olderdalen vannverk ved ny forsyningsledning på strekningen Soleng Numedalen. 2. Eksisterende kommunalt vannverk i Numedalen knyttes til den nye ledningen. 3. Eksisterende privat vannverk på sørsiden av Numedalselva pålegges å knytte seg til det kommunale vannverket. 4. Der kommunal vannledning passerer eller går til eiendommer i Kåfjord og byggene ligger i rimelig nærhet til nettet, oppstår tilknytningsplikt. 5. Prosjektering igangsettes i 2013, og finansieres gjennom budsjettregulering. 6. Utbygging søkes innarbeid i investeringsbudsjettet for Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalget gjorde følgende enstemmige endring: Punkt 3 og 4 utgår og legges fram som egen sak jf HDU sak 27/11 og 30/11. Videre vedtok utvalget enstemmig følgende tilleggspunkter: Ved ferdig prosjektering og klargjort finansiering søkes det om RUP-midler til tiltaket. Anlegget søkes fullfinansiert uten avgiftsøkning. Pkt 3 og 4 i rådmannens innstilling 22/13 legges fram som egen sak høsten 2013, jf HDU sak 27/11 og 30/11. pkt 1, 2 og nytt pkt 3 (tidligere pkt 5) og utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

6 1. Sikring av vannforsyningen i området Numedalen skjer ved tilknytning til Olderdalen vannverk ved ny forsyningsledning på strekningen Soleng Numedalen. 2. Eksisterende kommunalt vannverk i Numedalen knyttes til den nye ledningen. 3. Prosjektering igangsettes i 2013, og finansieres gjennom budsjettregulering. 4. Utbygging søkes innarbeid i investeringsbudsjettet for Ved ferdig prosjektering og klargjort finansiering søkes det om RUP-midler til tiltaket. 6. Anlegget søkes fullfinansiert uten avgiftsøkning. 7. Pkt 3 og 4 i rådmannens innstilling 22/13 legges fram som egen sak høsten 2013, jf HDU sak 27/11 og 30/11. PS 23/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen 1 Revidert forslag: Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommunen tilsluttet Avfsllsservice AS 2 Høringsuttalelse fra Avfallservice datert Brev fra Avfallsservice datert : Tilbakekallelse av høringsuttalelse 4 Høringsuttalelse fra Kommunalt råd for eldre og funksjonshemmende datert Risikovurdering datert utført av Rambøll 6 Midlertidig tillatelse datert fra Statens vegvesen 1. Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS vedtas. 2. Revidert forskrift trer i kraft 1.oktober Prøveperiode på 12 mndr i perioden Evaluering av erfaringer skal utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er Avfallsservice AS.

7 Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalget gjorde følgende enstemmige vedtak: Saka utsettes til HDU møte 6. juni 2013, da vedlagte forskrift ikke stemmer overens med Avfallsservice AS kommentarer/merknader, f. eks avfallsdunk 340 l vs 360 l og slamtømming 1. mai 1. november. Saka utsettes til HDU møte 6. juni 2013, da vedlagte forskrift ikke stemmer overens med Avfallsservice AS kommentarer/merknader, f. eks avfallsdunk 340 l vs 360 l og slamtømming 1. mai 1. november. PS 24/13 Klage på husleieøkning -omsorgsbolig Med hjemmel i Husleielovens 4-2 gis klager medhold, siden endring tidligst kan settes i verk 1 år etter inngått leieavtale, og endringen må ikke tilsvare mer enn konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift enstemmig vedtatt. Med hjemmel i Husleielovens 4-2 gis klager medhold, siden endring tidligst kan settes i verk 1 år etter inngått leieavtale, og endringen må ikke tilsvare mer enn konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting.

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asmund Emil Eliassen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. kl.11.00.

Møteprotokoll. kl.11.00. Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom, Kultursenteret Olderdalen Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 04.06.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel Ordfører AP Arvid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer