Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift"

Transkript

1 Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asmund Emil Eliassen Nestleder KÅAP Marita Pedersen Medlem KÅSP Ludvig Rognli Medlem KÅKP Magne Monsen Medlem KÅKRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen LEDER KÅAP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Asle Tveitnes Britt Pedersen KÅAP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gunn Andersen Konst. leder drift og utvikling Birger Olsen Jordbrukssjef Stine Pedersen Møtesekretær Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Marita Pedersen (s) Ludvig Rognli (s) Asle Tveitnes (s) Magne Monsen (s) Asmund Eliassen (s)

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 2/14 Delegerte vedtak hovedutvalg drift PS 3/14 PS 4/14 Klage på delegert vedtak nr 5/14, Avslag krav om redusert feieavgift gnr/bnr: 17/2 Sak om klageadgang - Kåre Sagatun/Bodil Moluind 2013/ / /1102 PS 5/14 Revisjon av snøscooterløyper i Kåfjord kommune 2012/4885 Konstituert leder Gunn Andersen orienterte om følgende: Trollvik skole; stor innsats på bygging av ny skole, tomter, løsninger, byggkvalitet, opprusting med mer. tatt svært mye av ressursene våre førjulsvinter og fram til vedtak om at denne investeringa legges til side. Olderdalen skole; gymsal og svømmehall; stengt av verneombud; 1. takkonstruksjon, frykt for at taket evt. isdannelse skal forårsake skader 2. mugg og soppsporemåling - inneklima, redd for at ansatte skal bli syke 3. Utbedring av gymsalgulv Møter med verneombud, vi avventer hva de gjør videre. Rapport ARing. Uttalelse arbeidstilsyn og bedriftshelsetjeneste. Egen info gulv Olderdalen og Manndalen skoler; gjennomgang og status, med oppgarderingsoversikt. Stor jobb som tar ganske så omfattende ressurser (ala den Norconsult har gjort for Trollvik skole mht oppgrader bygningsmassen). Presenteres i mai Toaletter samme skole: ikke igangsatt, mangler ressurser. Beklagelig. Kåfjord helsesenter; Gjennomgang, utforming av en bestilling for senteret. Arbeidsgruppe nedsatt; leverer info torsdag. (Utsatt fra fredag 28/03). Gruppa synes å jobbe meget godt fra interne rapporter jeg har fått. Sprinkling; har vært ute på Doffin. Kun ett tilbud, over 5 mill! Fått sett på tilbudet eksternt, synes til dels høyt overpriset. Vi avventer gjennomgangen før vi går i forhandlinger evet lyser ut på nytt. Satt saken til formannkap/kstyre pga finansiering over kapitalbudsjettet. Ny spylebil kommet: Tenker omvisning når leder er tilbake. Positiv sak for kommunen. Isbryting; vurderer kontinuerlig. Tar i bruk opsjon for Samtaler med Kystverket og Troms Kraft (9ende april). Vi ser at en slik avtale bør ha varighet på 10 år, med opsjoner på 2. Bedre for oss og bedre for de som vil inn på markedet. Scooterløyper, mer stengt enn åpne denne sesongen pga svært mye usikre snølag, varsling om høy skredfare i vårt område.

3 Renhold; Boning av gulv Kåfjord rådhus, teaminnsats, alle flater - fint! God jobb. Ekstra renholdsinnsats 40 % stilling (ekstrahjelp) for å ivareta renhold ekstra leie av Røde Kors sitt basseng for 3 skoler. Dog bassenget ikke egnet for svømming pga høy temperatur. Sykefravær Drift og utvikling samlet (alle), lavt sykefravær: Renhold og vaktmestertjeneste; hatt noe høyt sykefravær men nå har vi ingen lenger på rødt!!!! Det flater det seg ut! Gledelig utvikling. Bemanning: Ansatte tilbud jobb. Avventer tilbakemeldinger. Driftsutvalget ønsker at administrasjonen lager sak vedr. brannberedskapen i Kåfjord, herunder også Kåfjord helsesenter. Møtet hevet kl

4 PS 2/14 Delegerte vedtak hovedutvalg drift Rådmannens innstilling Følgende delegerte vedtak fra 1/14 11/14 tas til orientering. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Behandling: Rådmannens innstilling tas til orientering. Vedtak: Følgende delegerte vedtak fra 1/14 11/14 tas til orientering. PS 3/14 Klage på delegert vedtak nr 5/14, Avslag krav om redusert feieavgift gnr/bnr: 17/2 Rådmannens innstilling Krav om redusert feieavgift for enebolig på eiendom 17/2 avslås, da feiing er utført i henhold til krav i Forskrift om brannforebyggende tiltak. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Krav om redusert feieavgift for enebolig på eiendom 17/2 avslås, da feiing er utført i henhold til krav i forskrift om brannforebyggende tiltak. PS 4/14 Sak om klageadgang - Kåre Sagatun/Bodil Moluind Rådmannens innstilling 1. Kåre Petter Sagatun/Bodil Molund, gis ikke medhold i at kommunens beregning av gebyr for abonnenter som betaler etter variabel pris (vannmåler) ikke har vært i tråd med gjeldende forskrift for perioden 2004 til Klagen avvises. 2. Etterregning av årsgebyr for abonnenter som har betalt gebyr etter variabel pris (vannmåler) for perioden 2004 til 2012, vil ut fra tidsaspektet være et tidskrevende arbeid. Vann- og avløpsgebyr kreves inn etter selvkostprinsippet og det er viktig å holde administrasjonskostnadene nede. Kravet fra Kåre Petter Sagatun/Bodil Molund om etterregning

5 av gebyr betalt etter variabel pris (vannmåler) for perioden 2004 til 2012 tas ikke til følge. Klagen avvises. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåre Petter Sagatun og Bodil Molund, gis ikke medhold i at kommunens beregning av gebyr for abonnenter som betaler etter variabel pris (vannmåler) ikke har vært i tråd med gjeldende forskrift for perioden 2004 til Klagen avvises. 2. Etterregning av årsgebyr for abonnenter som har betalt gebyr etter variabel pris (vannmåler) for perioden 2004 til 2012, vil ut fra tidsaspektet være et tidskrevende arbeid. Vann- og avløpsgebyr kreves inn etter selvkostprinsippet og det er viktig å holde administrasjonskostnadene nede. Kravet fra Kåre Petter Sagatun/Bodil Molund om etterregning av gebyr betalt etter variabel pris (vannmåler) for perioden 2004 til 2012 tas ikke til følge. Klagen avvises. PS 5/14 Revisjon av snøscooterløyper i Kåfjord kommune 1 Diverse vedlegg revisjon av snøscooterløyper i Kåfjord kommune 2 Vedlegg Brev 3 HØRING REVISJON AV SNØSCOOTERLØYPER I KÅFJORD KOMMUNE Bilag vedlagt i saksmappe: Referat møte mellom Fylkesmannen miljøvernavdelingen og Kåfjord kommune Rådmannens innstilling 1. Nordmannvikdalen/Dážavággi snøscooterløype opprettholdes uten endringer. Parkering ved Ev6. Lengde ca. 18 kilometer.

6 2. Olderdalen/Dálvvesvággi snøscooterløype opprettholdes som før og med samme klausuleringsbestemmelser, men åpner tidligst 1. februar. Parkering ved veg like øst for kommunehuset. Lengde ca. 21 kilometer. 3. Numedalen/Noammervággi snøscooterløype gjenåpnes med samme trase som tidligere til Holmevannet. Parkering ved grustaket. Det forutsettes at gitte grunneiertillatelser fortsatt er gyldige. Lengde ca. 11 kilometer. 4. Trollvik Holmevannet skoggrensen Badjánanvággi snøscooterløype opprettholdes med mindre endringer (flyttet fra Nesset i Birtavarre til skoggrensen i Badjánanvággi). Parkering ved Trollvikelva. Lengde ca. 21 kilometer. 5. Badjánanvággi skoggrense Birtavarre Kåfjorddalen Guolasjávri Duolbajávri snøscooterløype opprettholdes med mindre endringer (flyttet fra Nesset i Birtavarre til skoggrensen i Badjánanvággi). Bygdeløypa Birtavarre Kåfjorddalen stenges etter føreforholda og senest 20. april. Parkering på Nesset i Birtavarre, Kraftstasjon og snuplass/anleggsveg i Kåfjorddalen. Det merkes/skiltes for kryssing av fylkesveg ved Nessebakken. Lengde ca. 46 kilometer. 6. Ny snøscooterløype Badjánanvággi Njárgavárri i Nordreisa kommune Stuora Njuorojávri Geatkutjávri i Nordreisa kommune, åpnes med forbehold om at Nordreisa kommune og grunneiere gir tillatelse. Løypa stenges når Nordreisa kommune stenger sitt løypenett. Avlastningsløype for bygdeløypa i Birtavarre og tilknytningsløype for Nomedalen/Noammervággi og Trollvik snøscooterløype. Prøveordning som evalueres ved neste revisjon. Lengde ca. 13 kilometer. 7. Gussagurra Gakkamus Áhkkejávri Geatkkutjávri i Nordreisa kommune, holdes åpen til Gakkamus Áhkkejávri 4. mai, og stenges derfra til Nordreisa når Nordreisa kommune stenger sitt løypenett. Lengde ca. 9 kilometer. 8. Ny snøscooterløype Gakkamus Áhkkejávri Vuolimus Áhkkejavri Guolasjávri, åpnes som en prøveordning i en tidsbegrensa periode fra løypa åpnes og til 15. april. Prøveordning som evalueres ved neste revisjon. Lengde ca. 3 kilometer. 9. Gáiskeriidi Manndalen Uhcávákkas Duolbajávri snøscooterløype opprettholdes uten endringer. Løypa mellom Gáiskeriidi Ápmelaššæter stenges etter føreforholda og seinest 20. april. Løypa mellom Ápmelaššæter - Duolbajávri åpnes tidligst 16. mars. Lengde ca. 32 kilometer. 10. Unna Goddejávri Solgropa Magervannet snøscooterløype opprettholdes uten endringer. Lengde ca. 7 kilometer. 11. Duoobajávri Bievlajávri snøscooterløype utgår til fordel for ny løype (nr. 12). Fjernet ca. 10 kilometer. 12. Ny løype Goddejávri Ráššanippa Bajimus Smuolkojávri Gakkamus Smuolkajávri Voulimus Smuolkojávri snøscooterløype åpnes som en prøveordning som evalueres ved neste revisjon. Lengde ca. 12 kilometer. Det forutsettes at: 1. Tidligere skredvurderinger fra NGI fortsatt er gyldige 2. Grunneiertillatelser for eksisterende løypenett fortsatt gjelder og at det gis tillatelser av grunneiere til nye løyper. Der det har vært hjemmelsovergang siden forrige gang må det innhentes nye underskrifter/tillatelser av samtlige eiere. 3. Nordreisa kommune gir tillatelse til opprettelse av nye løypekilometer og opprettholder eksisterende snøscooterløype i Nordreisa Det innføres automatisk stengning av snøscooterløyper i rasutsatte områder ved faregrad 4, og løypene åpnes ikke før det foreligger kompetent skredvurdering, eller faregraden har gått ned. Løyper kan også stenges i faregrad 3.

7 Nytt løypenett åpnes fra , og tas opp senere til revisjon når kommunal arealplan rulleres. For senere år åpnes snøscooterløypa på høsten/vinteren når miljø og føreforhold er forsvarlig. Løypene stenges senest 4. mai, eller ved andre oppsatte tidspunkt. For kvalitetssikring av saken, sendes vedtaket med klageadgang/innsigelse til fylkesmannen i Troms, berørte reinbeitedistrikt/-forvaltning, Statskog, Nordreisa kommune, og Mattilsynet, før saken legges fram til Kommunestyret for sluttbehandling. Det utarbeides nye/revideres forskrifter om snøscooterløyper Gáivuotna/Kåfjord kommune. Merkeavtale for snøscooterløyper formannskapssak 0002/04, tas opp til revisjon og reforhandles før løypenettet åpnes. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Behandling: Forslag til tilleggspunkt: utvalget ønsker utredning av kostnadene til merking, brøyting mv. av scooterløyper i Kåfjord høsten Rådmannens innstilling med nytt tilleggspunkt enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Nordmannvikdalen/Dážavággi snøscooterløype opprettholdes uten endringer. Parkering ved Ev6. Lengde ca. 18 kilometer. 2. Olderdalen/Dálvvesvággi snøscooterløype opprettholdes som før og med samme klausuleringsbestemmelser, men åpner tidligst 1. februar. Parkering ved veg like øst for kommunehuset. Lengde ca. 21 kilometer. 3. Numedalen/Noammervággi snøscooterløype gjenåpnes med samme trase som tidligere til Holmevannet. Parkering ved grustaket. Det forutsettes at gitte grunneiertillatelser fortsatt er gyldige. Lengde ca. 11 kilometer. 4. Trollvik Holmevannet skoggrensen Badjánanvággi snøscooterløype opprettholdes med mindre endringer (flyttet fra Nesset i Birtavarre til skoggrensen i Badjánanvággi). Parkering ved Trollvikelva. Lengde ca. 21 kilometer. 5. Badjánanvággi skoggrense Birtavarre Kåfjorddalen Guolasjávri Duolbajávri snøscooterløype opprettholdes med mindre endringer (flyttet fra Nesset i Birtavarre til skoggrensen i Badjánanvággi). Bygdeløypa Birtavarre Kåfjorddalen stenges etter føreforholda og senest 20. april. Parkering på Nesset i Birtavarre, Kraftstasjon og snuplass/anleggsveg i Kåfjorddalen. Det merkes/skiltes for kryssing av fylkesveg ved Nessebakken. Lengde ca. 46 kilometer.

8 6. Ny snøscooterløype Badjánanvággi Njárgavárri i Nordreisa kommune Stuora Njuorojávri Geatkutjávri i Nordreisa kommune, åpnes med forbehold om at Nordreisa kommune og grunneiere gir tillatelse. Løypa stenges når Nordreisa kommune stenger sitt løypenett. Avlastningsløype for bygdeløypa i Birtavarre og tilknytningsløype for Nomedalen/Noammervággi og Trollvik snøscooterløype. Prøveordning som evalueres ved neste revisjon. Lengde ca. 13 kilometer. 7. Gussagurra Gakkamus Áhkkejávri Geatkkutjávri i Nordreisa kommune, holdes åpen til Gakkamus Áhkkejávri 4. mai, og stenges derfra til Nordreisa når Nordreisa kommune stenger sitt løypenett. Lengde ca. 9 kilometer. 8. Ny snøscooterløype Gakkamus Áhkkejávri Vuolimus Áhkkejavri Guolasjávri, åpnes som en prøveordning i en tidsbegrensa periode fra løypa åpnes og til 15. april. Prøveordning som evalueres ved neste revisjon. Lengde ca. 3 kilometer. 9. Gáiskeriidi Manndalen Uhcávákkas Duolbajávri snøscooterløype opprettholdes uten endringer. Løypa mellom Gáiskeriidi Ápmelaššæter stenges etter føreforholda og seinest 20. april. Løypa mellom Ápmelaššæter - Duolbajávri åpnes tidligst 16. mars. Lengde ca. 32 kilometer. 10. Unna Goddejávri Solgropa Magervannet snøscooterløype opprettholdes uten endringer. Lengde ca. 7 kilometer. 11. Duoobajávri Bievlajávri snøscooterløype utgår til fordel for ny løype (nr. 12). Fjernet ca. 10 kilometer. 12. Ny løype Goddejávri Ráššanippa Bajimus Smuolkojávri Gakkamus Smuolkajávri Voulimus Smuolkojávri snøscooterløype åpnes som en prøveordning som evalueres ved neste revisjon. Lengde ca. 12 kilometer. 13. Utvalget ønsker utredning av kostnadene til merking, brøyting mv. av scooterløyper i Kåfjord høsten Det forutsettes at: 1. Tidligere skredvurderinger fra NGI fortsatt er gyldige 2. Grunneiertillatelser for eksisterende løypenett fortsatt gjelder og at det gis tillatelser av grunneiere til nye løyper. Der det har vært hjemmelsovergang siden forrige gang må det innhentes nye underskrifter/tillatelser av samtlige eiere. 3. Nordreisa kommune gir tillatelse til opprettelse av nye løypekilometer og opprettholder eksisterende snøscooterløype i Nordreisa Det innføres automatisk stengning av snøscooterløyper i rasutsatte områder ved faregrad 4, og løypene åpnes ikke før det foreligger kompetent skredvurdering, eller faregraden har gått ned. Løyper kan også stenges i faregrad 3. Nytt løypenett åpnes fra , og tas opp senere til revisjon når kommunal arealplan rulleres. For senere år åpnes snøscooterløypa på høsten/vinteren når miljø og føreforhold er forsvarlig. Løypene stenges senest 4. mai, eller ved andre oppsatte tidspunkt. For kvalitetssikring av saken, sendes vedtaket med klageadgang/innsigelse til fylkesmannen i Troms, berørte reinbeitedistrikt/-forvaltning, Statskog, Nordreisa kommune, og Mattilsynet, før saken legges fram til Kommunestyret for sluttbehandling. Det utarbeides nye/revideres forskrifter om snøscooterløyper Gáivuotna/Kåfjord kommune. Merkeavtale for snøscooterløyper formannskapssak 0002/04, tas opp til revisjon og reforhandles før løypenettet åpnes.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. kl.11.00.

Møteprotokoll. kl.11.00. Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom, Kultursenteret Olderdalen Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 10:20-13.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.01.2015 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-19:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Bård Rasmussen,

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer