Saksliste Ekstraordinært sameiermøte Sameiet Bjerregaards gate 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste Ekstraordinært sameiermøte Sameiet Bjerregaards gate 29"

Transkript

1 Saksliste Ekstraordinærtsameiermøte SameietBjerregaardsgate29 Tid:10.juni2014,kl Sted:GamleAkermenighet,Akersbakken30 Velkommentilekstraordinærtsameiermøte derviskalavgjørehvilken røroppgraderingsløsningstyretskalgåvideremed,oginnhenteanbud. Hvemkandelta? Allesameiereharretttilådeltaisameiermøter,medforslags,tale,ogstemmerett. Ogsåsameierensektefelle,samboerelleretannetmedlemavsameierenshusstandhar retttilåværetilstedeogtilåuttaleseg.detkankunavgisénstemmeperseksjon. Dersomduikkeselvkanmøte,kanduavgistemmeviafullmakt(setilsluttidette brevet).leverdinsignertefullmakttilennabosomskaldelta,ellerdirektetilstyret. Registreringsblankettenleveresiutfyltstandvedinngangen. Registreringsblankett Seksjonsnummer: Navn:

2 Sakertilbehandling: 1.KONSTITUERING a)valgavmøteleder b)registreringavfremmøttesameiere c)valgavreferent d)valgavminsténseksjonseiertilåunderskriveprotokollen e)spørsmålommøteterlovligkaltinn 2.INFORMASJONSSAK:NYTTBRANNVARSLINGSANLEGG Styretharnåvalgtleverandøravnyttbrannvarslingsanlegg:Midt Telemark BrannserviceAS.Oppstartavarbeidenevilskje1.september2014.Styretvilpådet ekstraordinæresameiermøtetinformerelittomprosjektet.detvilogsåkomme informasjonibrevsform igodtidføroppstart. 3.VALGAVLØSNING:RØROPPGRADERING Bakgrunn Deternåfireårsidenstyretforalvorbegynteåutrederøroppgradering.Iførsteomgang varfokuspåavløpsrør.etterhvertbledetklartatskadestatistikkentilsaatdetogsåvar utfordringermedtilførselsrørforforbruksvann særligvarmtvann. Detogsånaturligåinnlemmeovergangtilfjernvarmeirørprosjektet dadetinnebærer storerørarbeiderikjelleren,somdetvilblimestkostnadseffektivtågjennomføre samtidig(semerinformasjonivedleggene). Utovertilkoblingtilfjernvarme,erradiatorsystemetforøvrigikkeendelavdet pågåenderørprosjektet,datilstandsvurderingenfraobosprosjekt(2011),viserat radiatorrørenefortsatterigodstand.herersvakhetenhovedsakeligventilene ( knotten duregulerervarmenmed),somersameiersegetansvaråholde vedlikeholde,samtstoppekranerikjeller(sameietsansvar). Forprosjekt Ilysavarbeideneskompliserteoglangsiktigekarakter,harsameietinvestertiet forprosjektforfåeksperthjelptilåavgjørehvasommågjøres,hvilkeløsningervibør velgeoghvordandetpåvirkerøkonomienisameiet.forprosjektetblegjennomførtav VidarHellstrandiOBOSProsjekti2013,ogbyggerpåtilstandsvurderingenfra2011. Forprosjektetomfatterogsålikviditetsanalyser. Hvorforskalviskalskifterør? 1) TEKNISKLEVETID:Tilstandsvurderingenfra2011ogforprosjektetfra2013slår beggefastatrøreneerlangtoverforventetteknisklevetid.

3 2) SLITASJE:Forprosjektetavsløreromfattendeslitasjepåbådeavløpsrørog vannrør.slitasjenerstørstpåkjøkkenstammen. 3) LEKKASJER:Desisteåreneharvihattenlangrekkestørreogmindrelekkasjer påvannrørogavløpsrør.noenerblittkostbareforsikringssaker,andreermindre lekkasjersomvaktmesterogstyretharfiksetfortløpende. Skadehistorikkenforforegåendeår(rørskader/vannskader inkl.noesluk/bad): 2010:6forsikringssaker 2011:3forsikringssaker 2012:3forsikringssaker I2013harviikkehattrørskader/vannskadersomertattoverforsikringen,men viharhattflereskadersomsameiethardekketselv. 4) FORSIKRING:Påbakgrunnavdemangeforsikringssakeneharsameiets forsikringspremieøktdramatisk: 2011:kr , 2012:kr , 2013:kr , 2014:kr , IfølgeHellstrandvilforsikringsselskapetpåsiktkunneanseviderevannskader forforventede altsåetresultatavmanglendevedlikehold,snarereenn uforutsetteendringer ogdermedavkorte/avslåforsikringsutbetaling. Detplanlagterørprosjektetharogsåenrekkepositiveringvirkninger utoverdet vedlikeholdsmessige: 5) OVERGANGTILFJERNVARME:Sikreratsameietbliroljefrittinnen2020,da forbudetmotoljefyringtrerikraft.datrefyrromblirreduserttilett,vil prosjektetogsåfrigjørearealertilandreformål(boder,hobbyrometc.) 6) REDUSERTVARMETAP:Varmtvannsrørenevilblilangtbedreisolertogantallet rørfremføringervilbliredusert(dersomstyretsanbefalteløsningvelges).det innebærerredusertvarmetap,ogdermedredusertenergiforbruk. 7) INDIVIDUELLMÅLINGAVFORBRUKSVANN:Rørprosjektetvilogsågjøredet muligåinstallereindividuellmålingavvarmtforbruksvann,slikathverenkelt sameierbetalerforfaktiskforbruk,fremforenflatsatssomidag(slikviallerede harinnførtpåradiatorene).detgirpotensieltredusertenergiforbruk,samtmer rettferdigfordelingavkostnader.detkanogsåleggestilretteforforbruksmåling avkaldtforbruksvann,noedetliggerantilatoslokommunevilkrevei fremtiden. 8) STOPPEKRANER:Idagerstoppekranervanskeligtilgjengeligemangesteder. Detgjøratdettartidåfåstengtvannetvedlekkasjer,samtatdetblirdyrereåha rørlegger,dademåletesegfremtilrettstoppekran.mednyttrøroppleggvil

4 stoppekranergjøresletteretilgjengeligikjelleren,ogkanskjeogsåforhverenkelt leilighet(seunderløsningerlengerned). 9) BRANNSIKRING:Nårnyerørinstalleres,vilallerørgjennomføringer brannsikres.deterførsteskrittmotågjørekjellernetilbrannceller,somkan begrensespredningaveneventuellbrann. Valgavløsning Styrethar,isamarbeidmedVidarHellstrandiOBOSProsjekt,vurdertulikeløsningerog kommetfremtilfølgendetrealternativer deralternativ1vilværestyretsanbefaling. Kostnadsoverslagene(reviderteiforholdtiltidligereinformasjonsbrev)erlagthelti øvresjiktavdetdefinerteprisspektret,ogtarhøydeforuforutsetteutgifter(sedetaljer omhvakostnadsoverslageneomfatterivedlegg1). 1) Kjellereogalleetasjer,bådekjøkken ogbadestamme rørfremføringvia trapperom(styretsanbefaling) Estimerttotalprosjektkostnadperseksjon:ca , Inkludertilbakeføringtilavtaltminimumsstandardihverseksjonogovergangtil fjernvarme. Skifteallevarmtvannsrør,kaldtvannsrørogavløpsrørikjeller Byttekjøkkenavløpgjennomalleetasjer Strømpeløsningiavløpsrørpåbadgjennomalleetasjer(dvs.rehabilitering,ikke utskifting) Utskiftingavvarmt ogkaldtvannsrørtilallebadogkjøkken Vannrørføresoppgjennomtrapperomoginnviagangenialleseksjoner. Sirkulasjonspumperpåvarmttappevann(varmttappevannraskere) Automatisklekkasjevarslingpåkjøkkenet Individuellmålingavtappevann(ertattmedikostnadsestimatet,seunder) Inngrepikjøkkenoggangihverseksjon(Rørmåføresfrabad,viagangenoginn tilkjøkkenet iutgangspunktetitaket.menindividuelleløsningerkanvurderes. Sepunktomtilvalgivedleggene.) Innvendigeoppussingsarbeideretterinngrep:tilbakeførestilavtalt minimumsstandard. Fordeler: Redusererantalllekkasjepunkt(enfjerdedelsåmangerørsomidag) Bedresirkulasjon(varmttappevannraskere) Redusertvarmetap(færreogbedreisolerterør,frafirevarmeogfirekalde stigerørtilettvarmtogettkaldtperoppgang) Mulighetforindividuellmålingavforbruksvann,såhverenkeltbetalerforreelt forbruk(sommedradiatorene).ertattmedikostnadsestimatet. Klargjøreforforventetfremtidigkravommålingavkaldtforbruksvann.

5 Letttilgjengeligestoppekranerperleilighet(kanplasseresioppgangen,utenfor leiligheten) Mulighetformagnetbryter somgjøratvannet slåsav nårduforlater leiligheten,ogsjansenforlekkasjerreduserestilnærnull 2)Kjellereogalleetasjer,bådekjøkken ogbadestamme rørfremføringpå eksisterendeplass Estimerttotalprosjektkostnadperseksjon: , Inkluderertilbakeføringtilavtaltminimumsstandardihverseksjonogovergangtil fjernvarme. Skifteallevarmtvannsrør,kaldtvannsrørogavløpsrørikjeller Byttekjøkkenavløpgjennomalleetasjer Strømpeløsningiavløpsrørpåbadgjennomalleetasjer(dvs.rehabilitering,ikke utskifting) Utskiftingavvarmt ogkaldtvannsrørtilallebad,toalettogkjøkken Vannrørføresgjennomeksisterendekanaler(4ihveroppgang) Innvendigeoppussingsarbeideretterinngrep:tilbakeførestilavtalt minimumsstandard. Automatisklekkasjevarslingpåkjøkken Forskjellerfraalternativ1: Størrevarmetapogfleremuligelekkasjepunkter,dadetblir4fremfor1 fremføringsrørihveroppgang. Ikkemuligmedindividuellmålingavforbruksvann(varmtogkaldt). Ikkemuligåmonterestoppekranerioppgangen,menmuligåmontere stoppekranerinneileiligheten. Ikkemedtattsirkulasjonspumperpåstigerør Ingenrørstrekkinneileiligheten,menutløserstørrebygningsmessigeinngrepi toalettromogbadennvedalternativ1 hvordetermerkomplisertogstørre usikkerhetknyttettilåtilbakestilletilavtaltminimumsstandard. 3)Kjellerogalleetasjer,kunkjøkkenstamme(minimumsløsning/delprosjekt) Estimerttotalprosjektkostnadperseksjon:ca , Inkluderttilbakeføringtilavtaltminimumsstandardihverseksjonogovergangtil fjernvarme. Denneløsningeninnebæreratviventermedåutbedrebadestammen,somerinoe bedrestandennkjøkkenstammen.badestammenmåuansetttasiløpetavdenærmeste årene.denoppgittekostnadenomfatterkundelénavprosjektet.detersannsynligat totalkostnadenblirhøyereennomvitaraltsamtidig. Dersomvideleropprehabiliteringsprosjektetito,ogutsetterbadestammen,innebærer detogsåatviikkekanførestigerørenegjennomoppgangen.dermedgårviglippaven

6 rekkepositivemuligheter. Alternativ3omfatter: Skifteallevarmtvannsrør,kaldtvannsrørogavløpsrørikjeller. Byttekunkjøkkenavløp inkludertvarmt&kaldtvann,dadisserørenesitter sammen. Ikkerøreavløpsrør,eihellervarmt ogkaldtvannsrørfrabad Individuellmålingavforbruksvannblirikkemulig Begrensningavvarmetapkunmuligikjellerogfortilførselavvanntilkjøkken Flerelekkasjepunkter,daopprinneligordningmedstigerørpå4punkterihver oppgangopprettholdes,fremforénfremføringavstigerørgjennom trapperommet Nye,bedretilgjengeligestoppekranerkuntilgjengeligikjeller Brannsikringavrørgjennomganger Kobleosspåfjernvarme Utsetteoppgraderingavbadestammen(avløpsrør,kaldtvannsrørog varmtsvannsrør)tiletsenereprosjekt. Hvorforgårstyretinnforløsningnr.1? Styretmenersameietermesttjentmedalternativ1fordi: Selvomdeternoerestlevetidpåbadestammen(bådeavløp,varmt og kaldtvann),erdetusikkerhetknyttettilhvorlangdennerestlevetidener.sameiet viluansettmåttegjennomføretiltakforåforlengebrukstidenogsåpå badestammeninnenrelativtkorttid.detvilværemesteffektivt bådenådet gjelderkostnaderogprosjektgjennomføring(inngrepiseksjonene,ulemperi byggeperioden) ågjennomføretiltakpåbådebadestammen/wcog kjøkkenstammenietfellesprosjekt. Fremføringavstigerøritrapperomermarginaltbilligereennåførefremnyerør påeksisterendeplass menvigårglippavenrekkepositivemuligheter. Deviktigsteårsakenetilatstyretmenerfremføringavstigerøritrapperomer denbesteløsningenerat: Detblirmindreinngrepiseksjonene særligibadene,derkostnadenemed tilbakeføringtilopprinneligstandarderhøyest,ogusikkerhetsmomenteneer flest. Detblirlangtfærrelekkasjepunkternårantallstigerørreduseresfra8til2i hveroppgang(4varmtvannsrør,4kaldtvannsrør,blirtil1varmtog1kaldt). Detblirmindrevarmetapnår4stigerørforvarmtvannreduserestilettihver oppgang. Detblirmuligåinnføreindividuellforbruksmålingavvarmttappevann.

7 Forslagtilvedtak: Styretgisfullmakttilåinnhentekonkretetilbudpåalternativ1.Styretinnhentersamtidig konkrettilbudforalternativ2 tilsammenligningogkvalitetssikring. Styretgisfullmakttilåiverksetterøroppgraderingitrådmedalternativ1,dersomde reellekostnadenesomfremkommerianbudsprosessenikkeoverstigerdenskisserte kostnadsrammenpåkr ,. Dersomdetvisersegatopsjonspriseneforalternativ2liggerlangtunderestimatenei forprosjektet,gisstyretfullmakttilåavgjøreomdetskalavholdesetnyttekstraordinært sameiermøte forårevurderevalgavtekniskløsning.styretgisfullmakttilåevaluerehva somervesentlig. 4.INFORMASJONSSAK:FINANSIERINGSLØSNING Vitrengerikkeåtastillingtilfinansieringsløsningførpåsameiermøteti2015 når endeligtilbudforeligger.styretønskerimidlertidalleredenåålanseretoalternativer: 1) Fullfinansieringvedlån(fordeltoversameierbrøken) 2) Lån+innkallingavegenkapitalfrasameierne(fordeltoversameierbrøken) ALTERNATIV1 Kjellereogalleetasjer,både kjøkken ogbadestamme: Rørfremføringgjennomtrapperom Kunlånefinansiering ALTERNATIV1 Kjellereogalleetasjer,både kjøkken ogbadestamme: Rørfremføringgjennomtrapperom Lånefinansiering+innkallingav egenkapitalpå50.000, Løpetidlån 25år 15år 25år 15år Prosjektkostnad Gjennomsnittper seksjon Økningi felleskostnad Pr %* 44%* 21%* 29%* Økningi felleskostnad, 3%inflasjonsjustering

8 ALTERNATIV2 Kjellereogalleetasjer,både kjøkken ogbadestamme: Rørfremføringpåeksisterendeplass ALTERNATIV3 Kjellereogalleetasjer,kun kjøkkenstamme Delprosjekt (badestammeutsettes,menmå oppgraderesomfåår) Løpetidlån 25år 15år 25år 15år Prosjektkostnad Gjennomsnittper seksjon Økningi felleskostnad Pr %* 45%* 16%* 22%* Økningi felleskostnad, 3%inflasjonsjustering *Denprosentviseøkningenifelleskostnadervisertilgrunnkost,altsåfellesutgifterminusfyrings ogvarmtvannstillegg. MedvennlighilsenStyret v/styrelederhegeimerslund Oslo,4.juni2014 Vedlegg1:Orienteringomkostnadsestimater Vedlegg2:Diverseutdypendeinformasjon Vedlegg3:Fullmakt

9 Vedlegg1:Orienteringomkostnadsestimater HererenforklaringfraVidarHellstrandpåhvilkekostnadersomertattmedi kostnadsestimatenefordeforskjelligealternativene. 1) Bygningsmessigekostnader Denneposteninneholderallebygningsmessigearbeiderinnenforhvert hovedalternativ.posteninneholdermaterial ogmonteringskostnader,samt nødvendigeforarbeider. 2) Entreprisekostnader Entreprisekostnaderinneholderbygningsmessigekostnader,ogriggogdriftav byggeplass.riggogdriftomfatterentreprenørenskostnadertilåriggesegtil medbrakker,lager,produksjonsanleggetc.,samtkostnadertildriftenavdisse gjennomhelebyggeperioden.entreprisekostnadererinkl.mva. 3) Forventetprosjektkostnad Denneposteninneholderentreprisekostnadermedtilleggavbyggherrens generellekostnader.dissekostnadeneerihovedsak: Prosjektadministrasjonogprosjektering,somomfatternødvendigbistandfra tekniskekonsulenterogprosjekt /byggelederforgjennomføringavarbeidene. Øvrigebyggherrekostnadererensamlepostavulikeaktivitetersomkopiering, garantistillelseoverforentreprenøren,ekstraforsikring,utvidet forretningsføreravtalegjennombyggeperioden,gebyrermva.forventet prisstigningerinkludertframtiltidspunktforutbetalingtilentreprenøri henholdtilantattframdriftsplan. Finansieringskostnaderinneholderkostnadertilåbetjenenødvendiglåni byggetiden. 4) Totalekostnader Totalekostnaderersummenavallekostnaderiprosjektet.Hererinkluderten postforuforutsettekostnader.underdennepostenerdetlagtinnsikkerhetfor deprisersomeroppgitt.markedetogprisenepåvirkespåenmåtesomikkelar segforutsimedstornøyaktighet.dennepostenvilfangeoppdettesammenmed evt.usikkerhetikostnadsoverslaget. Ikostnadsoverslageneerallekostnaderboligselskapetkanforventeåfåiforbindelse medgjennomføringenavrehabiliteringsprosjektetinkludert.kostnadsoverslageneer basertpådeferskesteerfaringspriserobosprosjektassitterinnemed.prisenekan variereinnenforethøyesteogetlavestenivå,avhengigavdeforskjelligeentreprenørers kapasitet. Kostnadsoverslageneerlagtheltidetøvrenivåavdetteprisspektret.

10 Vedlegg2:Diverseinformasjon Loftsleilighetene Loftsleilighetenedelersameietsinfrastrukturforfremføringavkaldtvann,menikke varmtforbruksvannellerradioatorvarme.loftsleiligheteneerogsåkobletpådesamme avløpsrørenesomrestenavsameietsseksjoner. Alternativ1(fremføringavrørgjennomtrapperom)gjørdetmuligforloftsleiligheteneå blitilkobletfellessystemetforvarmtforbruksvann.dermedvildeikkehabehovfor egneberedereogdevedlikeholdskostnadenedeinnebærer.detteerikkemuligved alternativ2eller3. Deteringenplaneromåkobleloftsleilighetenepådetfellesradiatoranlegget. Uansettvalgavløsning,vilinngrepeneiloftseksjoneneværemindreennideøvrige seksjonene. Tilvalg/oppgraderingavegnebad: Detkan,iforbindelsemedrørprosjektet,blimuligmedenkeltefrivilligetilvalg. Styretvilforeksempelanbefalesameieresomfortsattharoriginaltstøpejernslukomå skifteutdettesamtidigmedatdekoblespånyerør,dadeikkeleveropptildagenskrav. Dekanogsåværevanskeligåfåtettenårdekoblespånyerør. Etannettilvalgkanvære dersomalternativ1velges atrørenekantrekkesandre stederenihimlingen,slikatdebuedehjørneneblirbevartogmanslipperen boks medrøritaket.determedandreordmuligåfåindividuelttilpassedeløsninger,som kantilfredsstilledenenkeltesestetiskebehov. Sliketilvalgvilviinformerenærmereomsenereiprosessen,ogvilbligjenstandfor individuellvurdering. Hvamenesmed tilbakeføringtilavtaltminimumsstandard? IfølgeLovomeierseksjonerhardukravpåateventuelleinngrepidinseksjon,somfølge avetsliktfellesprosjektsomrørprosjektet,utbedres.deterimidlertidsnakkomen tilbakeføringtilenvedtattminimumsstandard.hardugullbelagthimling,vilduikkeha kravpånyttgullfrasameiet,foråsettedetpåspissen.dettevilbliavklartindividuelt nårvierkommetlengreiprosessen. Skaldupusseoppbadetdittfør2015? Detliggerinformasjonutepåsameietsnettsideromhvordanåleggetilretteforen senererøroppgraderingvedoppussingavbad/toalett.semenypunktet Røroppgradering2015.

11 Hvemskalværemedogbetale? Lovomeierseksjonererogsåklarpåatkostnaderpåfellesinfrastrukturskalfordelespå samtligesameiere,itrådmedseksjonsbrøken uavhengigavomarbeidetienkelte seksjonervilværemerkostnadskrevendeenniandre. Densammelovenåpnerogsåforkontantutbetalingtilsameieresomhargjortarbeider sominnebærerbetydeligebesparelserfordetdefinerteprosjektet.altdettevilvifå hjelpavvårforretningsførerobostilågjøreriktig. Overgangtilfjernvarme Stortingetharvedtattenutfasingavoljefyr(Klimaforliket2012).Oslokommuneharpå sinsidevedtattetmålomutfasinginnen2020.deterforeløpigikkesattnoeendelig årstallfornåroljefyrvilbliforbudt,mendetliggerikorteneatetforbudvilkomme. Styretutrederfortsattny,fornybarenergibærer,menalttyderpåatfjernvarmeerbeste alternativforsameiet.etalternativsompåsiktvilkuttesameietsco2 utslippbetydelig, ogsamtidigspareossforenergikostnader. Hafslundharalleredeførtfjernvarmefremtilsameiet,såalterklarttiloppkobling. FjernvarmerørliggerklarioppgangC,derdeerplombertigjenfremtilvievt. bestemmerossforåkobleosspå.detteharskjeddutenkostnadforsameiet. Styretsforberedelsertilovergangtilfjernvarmebegyntealleredei2010.Da gjennomførtevienenøk analyse.detteeretkravforåkunnesøkestøttefraoslos klima ogenergifond.søknadomstøttetilovergangtilfjernvarmeeralleredeinnvilget. Deneksaktestøttesummenavhengeravsameietstotaleenergiforbrukogfaktiske kostnader. Heleenøk analysenkanlastesnedfrasameietsnettsider,undermenyenhms. Daovergangtilfjernvarmeinnebærerrørarbeiderikjelleren,erdetmest kostnadseffektivtågjennomføresamtidigmedrøroppgraderingsprosjektet.deterogså viktigåkommeigangføretforbudblirvedtatt,dadetvilmedføreatstøtteordninger bortfaller. Overgangtilfjernvarmeinnebæreringeninngrepidenenkelteseksjon.

12

13 Fullmakt EkstraordinærtsameiermøteiSameietBjerregaardsgate29 10.juni2014 Seksjonsnummer: Navn: Styretsforslagtilvedtak: Styretgisfullmakttilåinnhentekonkretetilbudpåalternativ1.Styretinnhentersamtidig konkrettilbudforalternativ2 tilsammenligningogkvalitetssikring. Styretgisfullmakttilåiverksetterøroppgraderingitrådmedalternativ1,dersomde reellekostnadenesomfremkommerianbudsprosessenikkeoverstigerdenskisserte kostnadsrammenpåkr ,. Dersomdetvisersegatopsjonspriseneforalternativ2liggerlangtunderestimatenei forprosjektet,gisstyretfullmakttilåavgjøreomdetskalavholdesetnyttekstraordinært sameiermøte forårevurderevalgavtekniskløsning.styretgisfullmakttilåevaluerehva somervesentlig. Jeg/viavgirfølgendestemme(strykdetsomikkepasser): Jatilstyretsforslagtilvedtak Neitilstyretsforslagtilvedtak

Oppdatert informasjonsbrev om røroppgradering

Oppdatert informasjonsbrev om røroppgradering KjæresameieriBjerregaardsgate29 Oppdatertinformasjonsbrevom røroppgradering Oppsummeringavinformasjonsmøtet13.mars: 13.marsavholdtstyretinformasjonsmøteomrøroppgraderingen dervidarhellstrand fraobosprosjektlafremresultatetavforprosjektetogpresenterteulikløsninger.

Detaljer

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Mandag 14. mars kl 18:00 Sted: Vaskerommet i Vidars gate 10 REGISTRERINGSBLANKETT Fyll ut og lever denne blanketten ved inngangen

Detaljer

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital.

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital. 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE

EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE Sameiet Lilleborg B2 (Ivan Bjørndals gate 18,20 og 32) Foretaksnr 984 671 768 G.nr/B.nr 224/378, Oslo kommune www.b2.lilleborger.no Forr.fører Brækhus Dege Eiendom AS (ref S-139) Linn Roer (roer@bd.no

Detaljer

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt 1 Lillohøyden Garasjesameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lillohøyden Garasjesameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 2016 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9

ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 2016 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 20. juni 2016, kl. 18.00 Sted: Rom 702 hos Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1. ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 2016 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Møtedato: 26.03.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Ila Bo og Rehabiliteringssenter 9 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

1 Sørkedalsveien 1 S/E

1 Sørkedalsveien 1 S/E 1 Sørkedalsveien 1 S/E Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sørkedalsveien 1 S/E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vestlitoppen Borettslag Dato 23. mai 2013 Kl Møtested: Ragnhild Schibbyes vei 40, undertasjen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vestlitoppen Borettslag Dato 23. mai 2013 Kl Møtested: Ragnhild Schibbyes vei 40, undertasjen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vestlitoppen Borettslag Dato 23. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Ragnhild Schibbyes vei 40, undertasjen. Tilstede var 67 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017, kl Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1.

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017, kl Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017, kl. 18.00. Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1. ble det avholdt ordinært årsmøte 2017 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9 1. Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Bergsjø Høyfjellsleiligheter Ordinært sameiermøte (8) 6. april 2012

Bergsjø Høyfjellsleiligheter Ordinært sameiermøte (8) 6. april 2012 Bergsjø Høyfjellsleiligheter Ordinært sameiermøte (8) 6. april 2012 Saksliste 1. Velkommen, registrering 2. Valg av medunderskriver til protokollen 3. Årsoppgjør 2011 4. Budsjett 2012 5. Innmeldte saker

Detaljer

1 Skullerudhøgda II Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skullerudhøgda II Boligsameie Møtedato: 14.03.2016 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Langerud Sykehjem Til stede: 35 seksjonseiere, 16

Detaljer

1 Kiellands Hus Sameie

1 Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Bjerregaardsgate 29 Sameie

1 Bjerregaardsgate 29 Sameie 1 Bjerregaardsgate 29 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie avholdes torsdag 3. desember 2015 kl. kl. 18:00 i Voksen kirkes møtelokaler, Jarbakken 7. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Lindeberg Senter, Lindeberglokalet, Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo. 1.3 Valg av 1 seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Lindeberg Senter, Lindeberglokalet, Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo. 1.3 Valg av 1 seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 19.04.2016 kl. 18.00 Sted: Lindeberg Senter, Lindeberglokalet, Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo ble det avholdt ordinært årsmøte 2016 i Lindeberglia Boligsameie 1.

Detaljer

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent 1 Vestlibakken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestlibakken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Bygdøy Alle 25

1 Sameiet Bygdøy Alle 25 1 Sameiet Bygdøy Alle 25 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Bygdøy Alle 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

Styremøte SE Forneburingen 203 / 205 & Dagny Bergers vei 2 og Forneburingen 207

Styremøte SE Forneburingen 203 / 205 & Dagny Bergers vei 2 og Forneburingen 207 Styremøte SE Forneburingen 203 / 205 & Dagny Bergers vei 2 og Forneburingen 207 Dato torsdag, 4. juni 2015, kl. 18.00 Møteleder Referent Deltakere, Ronny, Hilde, Tore, Raluca Saksliste Num. Sak Ansvarlig

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Solvang Park AS Tidspunkt: Tirsdag 25. august 2015 kl. 18:00 Sted: Majorstuen Kirke, Kirkestuen, Kirkeveien 84, 0364 Oslo. Solvang Park AS Det innkalles til

Detaljer

1 Vestliberget Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestliberget Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Eierseksjonssameiet Kiellands Hus

1 Eierseksjonssameiet Kiellands Hus 1 Eierseksjonssameiet Kiellands Hus Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Kiellands Hus ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Bjerregaards gate 29

Ordinært sameiermøte i Sameiet Bjerregaards gate 29 Ordinært sameiermøte i Sameiet Bjerregaards gate 29 Velkommen til sameiermøte 2016! Sameiermøtet er sameiets høyeste organ og avholdes en gang pr. år. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Møtedato 22.04.2008 Møtetidspunkt Kl 19:00 Møtested Vaskekjelleren, Bogstadveien 46 Tilstede var 17 seksjonseiere og 5 med fullmakt til sammen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Emanuelfjell borettslag arrangeres 09.04.2013 kl. 19:00 i Vaktmestersentralens møterom, Romsås senter 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

1 Sameiet Grenseveien 8-26 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Grenseveien 8-26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

Ekstraordinært Sameiermøte

Ekstraordinært Sameiermøte Ekstraordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 22 mai 2014 kl. 18.00 Innkalling Finansiering av takomlegging GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte i Gommerud

Detaljer

1 Hoslebygg Boligsameie

1 Hoslebygg Boligsameie 1 Hoslebygg Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hoslebygg Boligsameie Møtedato: 14.03.2017 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Bekkestua skole Til stede: 28 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt,

Detaljer

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00 SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE v/basale Boligforvaltning Oslo AS P.B. 1670, Vika, 0120 Oslo Tlf. 22010710 / fax 22010711 SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE onsdag

Detaljer

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. tirsdag 23. mars 2004 kl. 19.00

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. tirsdag 23. mars 2004 kl. 19.00 SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE v/basale Boligforvaltning Oslo AS P.B. 1670, Vika, 0120 Oslo Tlf. 22010710 / fax 22010711 SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE tirsdag

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Sami Touili

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Sami Touili PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 22.05.17 kl.18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Østausa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. mandag 29. april 2002 kl. 19.00

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. mandag 29. april 2002 kl. 19.00 SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE v/basale Boligforvaltning Oslo AS P.B. 1670, Vika, 0120 Oslo Tlf. 22010710 / fax 22010711 SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE mandag

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Treschowsgata Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgata Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1.3 Valg av 1 seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

1.3 Valg av 1 seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Torsdag 27.april 2017 kl 18.30 Sted: Skøyen Aktivitetssenter, Skøyen Terrasse 1 ble det avholdt ordinært årsmøte 2017 i Skøyen Terrasse Boligsameie 1. Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Gamle og nye seksjonsnummer i Blindernveien 2 og 4

Gamle og nye seksjonsnummer i Blindernveien 2 og 4 Gamle og nye seksjonsnummer i Blindernveien 2 og 4 Årsmøtet i ameiet Blindernveien 2 og årsmøtet i ameiet Blindernveien 4 har vedtatt å slå sammen sameiene til ett sameie:. Gamle gårds-/bruksnummer: Blindernveien

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl. 1800. Møtested: Nabosenteret. Tilstede var 78 seksjonseiere og 33 fullmakter til sammen 111 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt 1 Åstadryggen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Åstadryggen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tormods gate 8

Vedtekter for boligsameiet Tormods gate 8 Vedtekter for boligsameiet Tormods gate 8 Vedtatt i sameiermøte den 22. mars 1990 i medhold av Lov om eierseksjoner av 4. mars 1983 nr. 7 og standardvedtekter utarbeidet av Norsk Boligsameie med forandringer

Detaljer

1 Bjørnsletta Boligsameie

1 Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjørnsletta Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 17 bnr. 923 i

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nedre Ravnåsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

vf 2,6m2 sov 7,2m2 7,2m2 gang 7,1m2 bad 4,6m2 kjøkken/stue 38,7m2 terrasse 9,5m2 Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø

vf 2,6m2 sov 7,2m2 7,2m2 gang 7,1m2 bad 4,6m2 kjøkken/stue 38,7m2 terrasse 9,5m2 Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø gard 2,5m2 vf 2,6m2 7,2m2 7,2m2 7,1m2 vask/ 2,9m2 vask/ 3,1m2 4,6m2 1,8m2 kjøkken/stue 38,7m2 10,5m2 9,5m2 herre: Leilighet A1-101 86,5m2 80,8m2 9,5m2 Antall erom: Antall /WC: 3 1 A4 A 01 101 vask/ 3,1m2

Detaljer

Forslag

Forslag Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Karihaugen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET METRO. Eiendommen gnr. 108 bnr. 216 Lørenskog kommune

VEDTEKTER FOR SAMEIET METRO. Eiendommen gnr. 108 bnr. 216 Lørenskog kommune VEDTEKTER FOR SAMEIET METRO Lørenskog,. 09.03.04 Vedtekter Sameiet Metro Eiendommen gnr. 108 bnr. 216 Lørenskog kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Metro 2 Seksjoner Eiendommen gnr. 108 bnr. 216 i

Detaljer

1 Sameiet Badebakken 2-34

1 Sameiet Badebakken 2-34 1 Sameiet Badebakken 2-34 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Badebakken 2-34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ble det avholdt ordinært sameiermøte Lindeberglia Boligsameie Herunder opplysning om antall fullmakter; for fastsettelse av stemmetall.

ble det avholdt ordinært sameiermøte Lindeberglia Boligsameie Herunder opplysning om antall fullmakter; for fastsettelse av stemmetall. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 15. desember 2015 kl. 18:00. Sted: Vaskeri Furusett Boligsameie, Hockeyveien 11. ble det avholdt ordinært sameiermøte 2015 620 - Lindeberglia Boligsameie 1. Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

1 Kiellands Hus Sameie

1 Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Skolsegglia Sameie Side 1 av 5 VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Vedtatt på stiftelsesmøtet 26.06.06 Endret på ordinært sameiermøte 29. april 2009 På ordinært sameiermøte 11. april 2012 Og på ordinært sameiermøte

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

Generalforsamlingen ble avholdt kl til på sagene skole. 1) Konstituering (Godkjent) ) Bakgrunn for Generalforsamling (INFO)...

Generalforsamlingen ble avholdt kl til på sagene skole. 1) Konstituering (Godkjent) ) Bakgrunn for Generalforsamling (INFO)... Generalforsamlingen ble avholdt kl 18.30 til 20.00 på sagene skole. Saksliste 1) Konstituering (Godkjent)... 1 2) Bakgrunn for Generalforsamling (INFO)... 2 3) Fellesdusjer og fellestoaletter i 2.3.4 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET NORDRE EIKEBERGET ( sist endret mai 2004 )

VEDTEKTER FOR SAMEIET NORDRE EIKEBERGET ( sist endret mai 2004 ) VEDTEKTER FOR SAMEIET NORDRE EIKEBERGET ( sist endret mai 2004 ) 1 Navn og formål. Sameiets navn er Nordre Eikeberget og består av 74 boligseksjoner. Sameiets formål er ivaretakelse av seksjonseieres felles

Detaljer

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG I henhold til vedtektene innkalles andelseierne med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 10. mai 2016, klokken 1800. Sted: Jonsvannsveien 82 (kantina på gamle

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

Ekstraordinært sameiermøte

Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte Sameiet Professorløkka, torsdag 26. oktober 2017, kl 18:00 Saksliste: Innkalling - Konstituering - Innkomne saker STYRET OPPFORDRER ALLE TIL Å STILLE PÅ DETTE MØTE. STORE OG

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken oligselskap Møtedato 7. mai 2009 Møtetidspunkt 1830 Møtested Munchmuseets lokaler på Tøyen i Oslo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

1 Waldemar Thranes Gate 60/62 SE Protokoll fra ordinært sameiermøte i Waldemar Thranes Gate 60/62 SE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Skeiegrenda Panorama

1 Sameiet Skeiegrenda Panorama 1 Sameiet Skeiegrenda Panorama Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Skeiegrenda Panorama ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den kl Møtested : Kampen Menighetshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den kl Møtested : Kampen Menighetshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den 06.04.2011 kl. 18.00. Møtested : Kampen Menighetshus. Tilstede var 37 seksjonseiere og 22 med fullmakt til sammen 59 stemmeberettigede.

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 17.01.17 kl. 18.00 Sted: Manglerud kirke ROGNERUD BORETTSLAG Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Rognerud

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Benkeforslag: Godtgjørelse til det sittende styret settes til kr Benkeforslag: Godtgjørelse til det sittende styret settes til kr

Benkeforslag: Godtgjørelse til det sittende styret settes til kr Benkeforslag: Godtgjørelse til det sittende styret settes til kr Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandefjordgata Borettslag Møtedato: 26. mars 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Sagene Samfunnshus 37 andelseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Tirsdag 19. juni 2012 kl. 18.00 Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7 Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte i henhold til vedtektenes

Detaljer

Til seksjonseierne i Løengård II Boligsameie

Til seksjonseierne i Løengård II Boligsameie Til seksjonseierne i Løengård II Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom dokumentene og viser din interesse

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E Fastsatt i sameiermøte den 27. april 1999 med hjemmel i lov 23. mai 1997 nr. 31 28 Sist endret ved vedtak på ordinært sameiermøtet 09.04.2013 Kapittel

Detaljer

Østre Kragskogen Sameie

Østre Kragskogen Sameie Side 1 av 7 Protokoll fra ORDINÆRT SAMEIERMØTE I Østre Kragskogen Sameie Tirsdag den 28. april 2009 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Østre Kragskogen Sameie Tilstede var 30 seksjonseiere i henhold

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Rica Helsfyr Hotel.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Rica Helsfyr Hotel. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Rica Helsfyr Hotel. Tilstede var 37 seksjonseiere og 4 med fullmakt til sammen 41 stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE Revidert i sameiermøte den 19. april 2006, 11. mars 2013 og 11. mars 2015, 10.mars 2016 Sameiets navn er Solskrenten Boligsameie. Sameiet har forretningskontor i Oslo.

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Hellerudparken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hellerudparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2010 Tid: Onsdag 17. mars 2010, kl 18.00 Sted: Vesterskauen skole www.boligsameiet lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2010 i Boligsameiet Lunderåsen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Tirsdag 25. august 2015 kl. 18.00 Garasjetaket på 5. plan Ved dårlig vær blir møtet avholdt i inngangspartiet på 1. plan. Styret vil i så

Detaljer

1 Sameiet Nadderud Vest

1 Sameiet Nadderud Vest 1 Sameiet Nadderud Vest Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Nadderud Vest ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL. fra ekstraordinært sameiermøte 10. februar 2015 i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne. Avholdt: 10. februar 2015 Sted: Sagene Samfunnshus

PROTOKOLL. fra ekstraordinært sameiermøte 10. februar 2015 i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne. Avholdt: 10. februar 2015 Sted: Sagene Samfunnshus 1 PROTOKOLL fra ekstraordinært sameiermøte 10. februar 2015 i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne Avholdt: 10. februar 2015 Sted: Sagene Samfunnshus Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Sak 1: Konstituering

Detaljer