Saksliste Ekstraordinært sameiermøte Sameiet Bjerregaards gate 29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste Ekstraordinært sameiermøte Sameiet Bjerregaards gate 29"

Transkript

1 Saksliste Ekstraordinærtsameiermøte SameietBjerregaardsgate29 Tid:10.juni2014,kl Sted:GamleAkermenighet,Akersbakken30 Velkommentilekstraordinærtsameiermøte derviskalavgjørehvilken røroppgraderingsløsningstyretskalgåvideremed,oginnhenteanbud. Hvemkandelta? Allesameiereharretttilådeltaisameiermøter,medforslags,tale,ogstemmerett. Ogsåsameierensektefelle,samboerelleretannetmedlemavsameierenshusstandhar retttilåværetilstedeogtilåuttaleseg.detkankunavgisénstemmeperseksjon. Dersomduikkeselvkanmøte,kanduavgistemmeviafullmakt(setilsluttidette brevet).leverdinsignertefullmakttilennabosomskaldelta,ellerdirektetilstyret. Registreringsblankettenleveresiutfyltstandvedinngangen. Registreringsblankett Seksjonsnummer: Navn:

2 Sakertilbehandling: 1.KONSTITUERING a)valgavmøteleder b)registreringavfremmøttesameiere c)valgavreferent d)valgavminsténseksjonseiertilåunderskriveprotokollen e)spørsmålommøteterlovligkaltinn 2.INFORMASJONSSAK:NYTTBRANNVARSLINGSANLEGG Styretharnåvalgtleverandøravnyttbrannvarslingsanlegg:Midt Telemark BrannserviceAS.Oppstartavarbeidenevilskje1.september2014.Styretvilpådet ekstraordinæresameiermøtetinformerelittomprosjektet.detvilogsåkomme informasjonibrevsform igodtidføroppstart. 3.VALGAVLØSNING:RØROPPGRADERING Bakgrunn Deternåfireårsidenstyretforalvorbegynteåutrederøroppgradering.Iførsteomgang varfokuspåavløpsrør.etterhvertbledetklartatskadestatistikkentilsaatdetogsåvar utfordringermedtilførselsrørforforbruksvann særligvarmtvann. Detogsånaturligåinnlemmeovergangtilfjernvarmeirørprosjektet dadetinnebærer storerørarbeiderikjelleren,somdetvilblimestkostnadseffektivtågjennomføre samtidig(semerinformasjonivedleggene). Utovertilkoblingtilfjernvarme,erradiatorsystemetforøvrigikkeendelavdet pågåenderørprosjektet,datilstandsvurderingenfraobosprosjekt(2011),viserat radiatorrørenefortsatterigodstand.herersvakhetenhovedsakeligventilene ( knotten duregulerervarmenmed),somersameiersegetansvaråholde vedlikeholde,samtstoppekranerikjeller(sameietsansvar). Forprosjekt Ilysavarbeideneskompliserteoglangsiktigekarakter,harsameietinvestertiet forprosjektforfåeksperthjelptilåavgjørehvasommågjøres,hvilkeløsningervibør velgeoghvordandetpåvirkerøkonomienisameiet.forprosjektetblegjennomførtav VidarHellstrandiOBOSProsjekti2013,ogbyggerpåtilstandsvurderingenfra2011. Forprosjektetomfatterogsålikviditetsanalyser. Hvorforskalviskalskifterør? 1) TEKNISKLEVETID:Tilstandsvurderingenfra2011ogforprosjektetfra2013slår beggefastatrøreneerlangtoverforventetteknisklevetid.

3 2) SLITASJE:Forprosjektetavsløreromfattendeslitasjepåbådeavløpsrørog vannrør.slitasjenerstørstpåkjøkkenstammen. 3) LEKKASJER:Desisteåreneharvihattenlangrekkestørreogmindrelekkasjer påvannrørogavløpsrør.noenerblittkostbareforsikringssaker,andreermindre lekkasjersomvaktmesterogstyretharfiksetfortløpende. Skadehistorikkenforforegåendeår(rørskader/vannskader inkl.noesluk/bad): 2010:6forsikringssaker 2011:3forsikringssaker 2012:3forsikringssaker I2013harviikkehattrørskader/vannskadersomertattoverforsikringen,men viharhattflereskadersomsameiethardekketselv. 4) FORSIKRING:Påbakgrunnavdemangeforsikringssakeneharsameiets forsikringspremieøktdramatisk: 2011:kr , 2012:kr , 2013:kr , 2014:kr , IfølgeHellstrandvilforsikringsselskapetpåsiktkunneanseviderevannskader forforventede altsåetresultatavmanglendevedlikehold,snarereenn uforutsetteendringer ogdermedavkorte/avslåforsikringsutbetaling. Detplanlagterørprosjektetharogsåenrekkepositiveringvirkninger utoverdet vedlikeholdsmessige: 5) OVERGANGTILFJERNVARME:Sikreratsameietbliroljefrittinnen2020,da forbudetmotoljefyringtrerikraft.datrefyrromblirreduserttilett,vil prosjektetogsåfrigjørearealertilandreformål(boder,hobbyrometc.) 6) REDUSERTVARMETAP:Varmtvannsrørenevilblilangtbedreisolertogantallet rørfremføringervilbliredusert(dersomstyretsanbefalteløsningvelges).det innebærerredusertvarmetap,ogdermedredusertenergiforbruk. 7) INDIVIDUELLMÅLINGAVFORBRUKSVANN:Rørprosjektetvilogsågjøredet muligåinstallereindividuellmålingavvarmtforbruksvann,slikathverenkelt sameierbetalerforfaktiskforbruk,fremforenflatsatssomidag(slikviallerede harinnførtpåradiatorene).detgirpotensieltredusertenergiforbruk,samtmer rettferdigfordelingavkostnader.detkanogsåleggestilretteforforbruksmåling avkaldtforbruksvann,noedetliggerantilatoslokommunevilkrevei fremtiden. 8) STOPPEKRANER:Idagerstoppekranervanskeligtilgjengeligemangesteder. Detgjøratdettartidåfåstengtvannetvedlekkasjer,samtatdetblirdyrereåha rørlegger,dademåletesegfremtilrettstoppekran.mednyttrøroppleggvil

4 stoppekranergjøresletteretilgjengeligikjelleren,ogkanskjeogsåforhverenkelt leilighet(seunderløsningerlengerned). 9) BRANNSIKRING:Nårnyerørinstalleres,vilallerørgjennomføringer brannsikres.deterførsteskrittmotågjørekjellernetilbrannceller,somkan begrensespredningaveneventuellbrann. Valgavløsning Styrethar,isamarbeidmedVidarHellstrandiOBOSProsjekt,vurdertulikeløsningerog kommetfremtilfølgendetrealternativer deralternativ1vilværestyretsanbefaling. Kostnadsoverslagene(reviderteiforholdtiltidligereinformasjonsbrev)erlagthelti øvresjiktavdetdefinerteprisspektret,ogtarhøydeforuforutsetteutgifter(sedetaljer omhvakostnadsoverslageneomfatterivedlegg1). 1) Kjellereogalleetasjer,bådekjøkken ogbadestamme rørfremføringvia trapperom(styretsanbefaling) Estimerttotalprosjektkostnadperseksjon:ca , Inkludertilbakeføringtilavtaltminimumsstandardihverseksjonogovergangtil fjernvarme. Skifteallevarmtvannsrør,kaldtvannsrørogavløpsrørikjeller Byttekjøkkenavløpgjennomalleetasjer Strømpeløsningiavløpsrørpåbadgjennomalleetasjer(dvs.rehabilitering,ikke utskifting) Utskiftingavvarmt ogkaldtvannsrørtilallebadogkjøkken Vannrørføresoppgjennomtrapperomoginnviagangenialleseksjoner. Sirkulasjonspumperpåvarmttappevann(varmttappevannraskere) Automatisklekkasjevarslingpåkjøkkenet Individuellmålingavtappevann(ertattmedikostnadsestimatet,seunder) Inngrepikjøkkenoggangihverseksjon(Rørmåføresfrabad,viagangenoginn tilkjøkkenet iutgangspunktetitaket.menindividuelleløsningerkanvurderes. Sepunktomtilvalgivedleggene.) Innvendigeoppussingsarbeideretterinngrep:tilbakeførestilavtalt minimumsstandard. Fordeler: Redusererantalllekkasjepunkt(enfjerdedelsåmangerørsomidag) Bedresirkulasjon(varmttappevannraskere) Redusertvarmetap(færreogbedreisolerterør,frafirevarmeogfirekalde stigerørtilettvarmtogettkaldtperoppgang) Mulighetforindividuellmålingavforbruksvann,såhverenkeltbetalerforreelt forbruk(sommedradiatorene).ertattmedikostnadsestimatet. Klargjøreforforventetfremtidigkravommålingavkaldtforbruksvann.

5 Letttilgjengeligestoppekranerperleilighet(kanplasseresioppgangen,utenfor leiligheten) Mulighetformagnetbryter somgjøratvannet slåsav nårduforlater leiligheten,ogsjansenforlekkasjerreduserestilnærnull 2)Kjellereogalleetasjer,bådekjøkken ogbadestamme rørfremføringpå eksisterendeplass Estimerttotalprosjektkostnadperseksjon: , Inkluderertilbakeføringtilavtaltminimumsstandardihverseksjonogovergangtil fjernvarme. Skifteallevarmtvannsrør,kaldtvannsrørogavløpsrørikjeller Byttekjøkkenavløpgjennomalleetasjer Strømpeløsningiavløpsrørpåbadgjennomalleetasjer(dvs.rehabilitering,ikke utskifting) Utskiftingavvarmt ogkaldtvannsrørtilallebad,toalettogkjøkken Vannrørføresgjennomeksisterendekanaler(4ihveroppgang) Innvendigeoppussingsarbeideretterinngrep:tilbakeførestilavtalt minimumsstandard. Automatisklekkasjevarslingpåkjøkken Forskjellerfraalternativ1: Størrevarmetapogfleremuligelekkasjepunkter,dadetblir4fremfor1 fremføringsrørihveroppgang. Ikkemuligmedindividuellmålingavforbruksvann(varmtogkaldt). Ikkemuligåmonterestoppekranerioppgangen,menmuligåmontere stoppekranerinneileiligheten. Ikkemedtattsirkulasjonspumperpåstigerør Ingenrørstrekkinneileiligheten,menutløserstørrebygningsmessigeinngrepi toalettromogbadennvedalternativ1 hvordetermerkomplisertogstørre usikkerhetknyttettilåtilbakestilletilavtaltminimumsstandard. 3)Kjellerogalleetasjer,kunkjøkkenstamme(minimumsløsning/delprosjekt) Estimerttotalprosjektkostnadperseksjon:ca , Inkluderttilbakeføringtilavtaltminimumsstandardihverseksjonogovergangtil fjernvarme. Denneløsningeninnebæreratviventermedåutbedrebadestammen,somerinoe bedrestandennkjøkkenstammen.badestammenmåuansetttasiløpetavdenærmeste årene.denoppgittekostnadenomfatterkundelénavprosjektet.detersannsynligat totalkostnadenblirhøyereennomvitaraltsamtidig. Dersomvideleropprehabiliteringsprosjektetito,ogutsetterbadestammen,innebærer detogsåatviikkekanførestigerørenegjennomoppgangen.dermedgårviglippaven

6 rekkepositivemuligheter. Alternativ3omfatter: Skifteallevarmtvannsrør,kaldtvannsrørogavløpsrørikjeller. Byttekunkjøkkenavløp inkludertvarmt&kaldtvann,dadisserørenesitter sammen. Ikkerøreavløpsrør,eihellervarmt ogkaldtvannsrørfrabad Individuellmålingavforbruksvannblirikkemulig Begrensningavvarmetapkunmuligikjellerogfortilførselavvanntilkjøkken Flerelekkasjepunkter,daopprinneligordningmedstigerørpå4punkterihver oppgangopprettholdes,fremforénfremføringavstigerørgjennom trapperommet Nye,bedretilgjengeligestoppekranerkuntilgjengeligikjeller Brannsikringavrørgjennomganger Kobleosspåfjernvarme Utsetteoppgraderingavbadestammen(avløpsrør,kaldtvannsrørog varmtsvannsrør)tiletsenereprosjekt. Hvorforgårstyretinnforløsningnr.1? Styretmenersameietermesttjentmedalternativ1fordi: Selvomdeternoerestlevetidpåbadestammen(bådeavløp,varmt og kaldtvann),erdetusikkerhetknyttettilhvorlangdennerestlevetidener.sameiet viluansettmåttegjennomføretiltakforåforlengebrukstidenogsåpå badestammeninnenrelativtkorttid.detvilværemesteffektivt bådenådet gjelderkostnaderogprosjektgjennomføring(inngrepiseksjonene,ulemperi byggeperioden) ågjennomføretiltakpåbådebadestammen/wcog kjøkkenstammenietfellesprosjekt. Fremføringavstigerøritrapperomermarginaltbilligereennåførefremnyerør påeksisterendeplass menvigårglippavenrekkepositivemuligheter. Deviktigsteårsakenetilatstyretmenerfremføringavstigerøritrapperomer denbesteløsningenerat: Detblirmindreinngrepiseksjonene særligibadene,derkostnadenemed tilbakeføringtilopprinneligstandarderhøyest,ogusikkerhetsmomenteneer flest. Detblirlangtfærrelekkasjepunkternårantallstigerørreduseresfra8til2i hveroppgang(4varmtvannsrør,4kaldtvannsrør,blirtil1varmtog1kaldt). Detblirmindrevarmetapnår4stigerørforvarmtvannreduserestilettihver oppgang. Detblirmuligåinnføreindividuellforbruksmålingavvarmttappevann.

7 Forslagtilvedtak: Styretgisfullmakttilåinnhentekonkretetilbudpåalternativ1.Styretinnhentersamtidig konkrettilbudforalternativ2 tilsammenligningogkvalitetssikring. Styretgisfullmakttilåiverksetterøroppgraderingitrådmedalternativ1,dersomde reellekostnadenesomfremkommerianbudsprosessenikkeoverstigerdenskisserte kostnadsrammenpåkr ,. Dersomdetvisersegatopsjonspriseneforalternativ2liggerlangtunderestimatenei forprosjektet,gisstyretfullmakttilåavgjøreomdetskalavholdesetnyttekstraordinært sameiermøte forårevurderevalgavtekniskløsning.styretgisfullmakttilåevaluerehva somervesentlig. 4.INFORMASJONSSAK:FINANSIERINGSLØSNING Vitrengerikkeåtastillingtilfinansieringsløsningførpåsameiermøteti2015 når endeligtilbudforeligger.styretønskerimidlertidalleredenåålanseretoalternativer: 1) Fullfinansieringvedlån(fordeltoversameierbrøken) 2) Lån+innkallingavegenkapitalfrasameierne(fordeltoversameierbrøken) ALTERNATIV1 Kjellereogalleetasjer,både kjøkken ogbadestamme: Rørfremføringgjennomtrapperom Kunlånefinansiering ALTERNATIV1 Kjellereogalleetasjer,både kjøkken ogbadestamme: Rørfremføringgjennomtrapperom Lånefinansiering+innkallingav egenkapitalpå50.000, Løpetidlån 25år 15år 25år 15år Prosjektkostnad Gjennomsnittper seksjon Økningi felleskostnad Pr %* 44%* 21%* 29%* Økningi felleskostnad, 3%inflasjonsjustering

8 ALTERNATIV2 Kjellereogalleetasjer,både kjøkken ogbadestamme: Rørfremføringpåeksisterendeplass ALTERNATIV3 Kjellereogalleetasjer,kun kjøkkenstamme Delprosjekt (badestammeutsettes,menmå oppgraderesomfåår) Løpetidlån 25år 15år 25år 15år Prosjektkostnad Gjennomsnittper seksjon Økningi felleskostnad Pr %* 45%* 16%* 22%* Økningi felleskostnad, 3%inflasjonsjustering *Denprosentviseøkningenifelleskostnadervisertilgrunnkost,altsåfellesutgifterminusfyrings ogvarmtvannstillegg. MedvennlighilsenStyret v/styrelederhegeimerslund Oslo,4.juni2014 Vedlegg1:Orienteringomkostnadsestimater Vedlegg2:Diverseutdypendeinformasjon Vedlegg3:Fullmakt

9 Vedlegg1:Orienteringomkostnadsestimater HererenforklaringfraVidarHellstrandpåhvilkekostnadersomertattmedi kostnadsestimatenefordeforskjelligealternativene. 1) Bygningsmessigekostnader Denneposteninneholderallebygningsmessigearbeiderinnenforhvert hovedalternativ.posteninneholdermaterial ogmonteringskostnader,samt nødvendigeforarbeider. 2) Entreprisekostnader Entreprisekostnaderinneholderbygningsmessigekostnader,ogriggogdriftav byggeplass.riggogdriftomfatterentreprenørenskostnadertilåriggesegtil medbrakker,lager,produksjonsanleggetc.,samtkostnadertildriftenavdisse gjennomhelebyggeperioden.entreprisekostnadererinkl.mva. 3) Forventetprosjektkostnad Denneposteninneholderentreprisekostnadermedtilleggavbyggherrens generellekostnader.dissekostnadeneerihovedsak: Prosjektadministrasjonogprosjektering,somomfatternødvendigbistandfra tekniskekonsulenterogprosjekt /byggelederforgjennomføringavarbeidene. Øvrigebyggherrekostnadererensamlepostavulikeaktivitetersomkopiering, garantistillelseoverforentreprenøren,ekstraforsikring,utvidet forretningsføreravtalegjennombyggeperioden,gebyrermva.forventet prisstigningerinkludertframtiltidspunktforutbetalingtilentreprenøri henholdtilantattframdriftsplan. Finansieringskostnaderinneholderkostnadertilåbetjenenødvendiglåni byggetiden. 4) Totalekostnader Totalekostnaderersummenavallekostnaderiprosjektet.Hererinkluderten postforuforutsettekostnader.underdennepostenerdetlagtinnsikkerhetfor deprisersomeroppgitt.markedetogprisenepåvirkespåenmåtesomikkelar segforutsimedstornøyaktighet.dennepostenvilfangeoppdettesammenmed evt.usikkerhetikostnadsoverslaget. Ikostnadsoverslageneerallekostnaderboligselskapetkanforventeåfåiforbindelse medgjennomføringenavrehabiliteringsprosjektetinkludert.kostnadsoverslageneer basertpådeferskesteerfaringspriserobosprosjektassitterinnemed.prisenekan variereinnenforethøyesteogetlavestenivå,avhengigavdeforskjelligeentreprenørers kapasitet. Kostnadsoverslageneerlagtheltidetøvrenivåavdetteprisspektret.

10 Vedlegg2:Diverseinformasjon Loftsleilighetene Loftsleilighetenedelersameietsinfrastrukturforfremføringavkaldtvann,menikke varmtforbruksvannellerradioatorvarme.loftsleiligheteneerogsåkobletpådesamme avløpsrørenesomrestenavsameietsseksjoner. Alternativ1(fremføringavrørgjennomtrapperom)gjørdetmuligforloftsleiligheteneå blitilkobletfellessystemetforvarmtforbruksvann.dermedvildeikkehabehovfor egneberedereogdevedlikeholdskostnadenedeinnebærer.detteerikkemuligved alternativ2eller3. Deteringenplaneromåkobleloftsleilighetenepådetfellesradiatoranlegget. Uansettvalgavløsning,vilinngrepeneiloftseksjoneneværemindreennideøvrige seksjonene. Tilvalg/oppgraderingavegnebad: Detkan,iforbindelsemedrørprosjektet,blimuligmedenkeltefrivilligetilvalg. Styretvilforeksempelanbefalesameieresomfortsattharoriginaltstøpejernslukomå skifteutdettesamtidigmedatdekoblespånyerør,dadeikkeleveropptildagenskrav. Dekanogsåværevanskeligåfåtettenårdekoblespånyerør. Etannettilvalgkanvære dersomalternativ1velges atrørenekantrekkesandre stederenihimlingen,slikatdebuedehjørneneblirbevartogmanslipperen boks medrøritaket.determedandreordmuligåfåindividuelttilpassedeløsninger,som kantilfredsstilledenenkeltesestetiskebehov. Sliketilvalgvilviinformerenærmereomsenereiprosessen,ogvilbligjenstandfor individuellvurdering. Hvamenesmed tilbakeføringtilavtaltminimumsstandard? IfølgeLovomeierseksjonerhardukravpåateventuelleinngrepidinseksjon,somfølge avetsliktfellesprosjektsomrørprosjektet,utbedres.deterimidlertidsnakkomen tilbakeføringtilenvedtattminimumsstandard.hardugullbelagthimling,vilduikkeha kravpånyttgullfrasameiet,foråsettedetpåspissen.dettevilbliavklartindividuelt nårvierkommetlengreiprosessen. Skaldupusseoppbadetdittfør2015? Detliggerinformasjonutepåsameietsnettsideromhvordanåleggetilretteforen senererøroppgraderingvedoppussingavbad/toalett.semenypunktet Røroppgradering2015.

11 Hvemskalværemedogbetale? Lovomeierseksjonererogsåklarpåatkostnaderpåfellesinfrastrukturskalfordelespå samtligesameiere,itrådmedseksjonsbrøken uavhengigavomarbeidetienkelte seksjonervilværemerkostnadskrevendeenniandre. Densammelovenåpnerogsåforkontantutbetalingtilsameieresomhargjortarbeider sominnebærerbetydeligebesparelserfordetdefinerteprosjektet.altdettevilvifå hjelpavvårforretningsførerobostilågjøreriktig. Overgangtilfjernvarme Stortingetharvedtattenutfasingavoljefyr(Klimaforliket2012).Oslokommuneharpå sinsidevedtattetmålomutfasinginnen2020.deterforeløpigikkesattnoeendelig årstallfornåroljefyrvilbliforbudt,mendetliggerikorteneatetforbudvilkomme. Styretutrederfortsattny,fornybarenergibærer,menalttyderpåatfjernvarmeerbeste alternativforsameiet.etalternativsompåsiktvilkuttesameietsco2 utslippbetydelig, ogsamtidigspareossforenergikostnader. Hafslundharalleredeførtfjernvarmefremtilsameiet,såalterklarttiloppkobling. FjernvarmerørliggerklarioppgangC,derdeerplombertigjenfremtilvievt. bestemmerossforåkobleosspå.detteharskjeddutenkostnadforsameiet. Styretsforberedelsertilovergangtilfjernvarmebegyntealleredei2010.Da gjennomførtevienenøk analyse.detteeretkravforåkunnesøkestøttefraoslos klima ogenergifond.søknadomstøttetilovergangtilfjernvarmeeralleredeinnvilget. Deneksaktestøttesummenavhengeravsameietstotaleenergiforbrukogfaktiske kostnader. Heleenøk analysenkanlastesnedfrasameietsnettsider,undermenyenhms. Daovergangtilfjernvarmeinnebærerrørarbeiderikjelleren,erdetmest kostnadseffektivtågjennomføresamtidigmedrøroppgraderingsprosjektet.deterogså viktigåkommeigangføretforbudblirvedtatt,dadetvilmedføreatstøtteordninger bortfaller. Overgangtilfjernvarmeinnebæreringeninngrepidenenkelteseksjon.

12

13 Fullmakt EkstraordinærtsameiermøteiSameietBjerregaardsgate29 10.juni2014 Seksjonsnummer: Navn: Styretsforslagtilvedtak: Styretgisfullmakttilåinnhentekonkretetilbudpåalternativ1.Styretinnhentersamtidig konkrettilbudforalternativ2 tilsammenligningogkvalitetssikring. Styretgisfullmakttilåiverksetterøroppgraderingitrådmedalternativ1,dersomde reellekostnadenesomfremkommerianbudsprosessenikkeoverstigerdenskisserte kostnadsrammenpåkr ,. Dersomdetvisersegatopsjonspriseneforalternativ2liggerlangtunderestimatenei forprosjektet,gisstyretfullmakttilåavgjøreomdetskalavholdesetnyttekstraordinært sameiermøte forårevurderevalgavtekniskløsning.styretgisfullmakttilåevaluerehva somervesentlig. Jeg/viavgirfølgendestemme(strykdetsomikkepasser): Jatilstyretsforslagtilvedtak Neitilstyretsforslagtilvedtak

Plan 2.etasje Skjervgt. 35

Plan 2.etasje Skjervgt. 35 Plan 2.etasje Skjervgt. 35 Plan 3.etasje Skjervgt. 35 Innskudd kr 515 000 Størrelse 67,3 m2 Total pris 1 745 000 Andel fellesgjeld 1 230 000 Fellesgjeld kr 3 600,00 Andre felleskost kr 1 500,00 Sum felleskost

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2010 Tid: Onsdag 17. mars 2010, kl 18.00 Sted: Vesterskauen skole www.boligsameiet lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2010 i Boligsameiet Lunderåsen

Detaljer

SAMEIET KURLANDSÅSEN

SAMEIET KURLANDSÅSEN SAMEIET KURLANDSÅSEN INNKALLING Ekstraordinært Sameiermøte avholdes ONSDAG 24 JUNI 2009 kl. 18.30 på Til behandling: GRENDEHUSET 1. Konstituering. a) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. b) Valg av referent.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00 SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE v/basale Boligforvaltning Oslo AS P.B. 1670, Vika, 0120 Oslo Tlf. 22010710 / fax 22010711 SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE onsdag

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 1 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse avholdes onsdag 27.11. 2013 kl. 18.00 i Kampen menighetshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

EMANUELFJELL BORETTSLAG

EMANUELFJELL BORETTSLAG S.nr. 990375 EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,-

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,- REISE 1 Nøkkelinformasjon Adresse: Prisantydning: Omkostninger: Reise Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Kr 18 722,- pr. leilighet Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer