Benkeforslag: Godtgjørelse settes til kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Benkeforslag: Godtgjørelse settes til kr"

Transkript

1 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Thonbygget Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Scandic Holberg, Holbergs Plass 1 Til stede: 24 seksjonseiere, 17 representert ved fullmakt, totalt 41 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Siren E. Skallist Møtet ble åpnet av Terje E. G. Eriksson Berge Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Terje E. G. Eriksson Berge foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Vedtatt C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Siren E. Skallist foreslått. Som protokollvitne ble Gro Kotte og Guro Fuglerud Astrup foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 2. Behandling av årsrapport for 2018 Styrets årsrapport ble behandlet. Vedtak: Tatt til etterretning 3. Behandling av årsregnskap for 2018 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr Benkeforslag: Godtgjørelse settes til kr Det ble votert over benkeforslaget. 1 stemte for. Vedtak: Styrets godtgjørelse settes til kr

2 2 Sameiet Thonbygget Behandling av innkomne forslag og saker A Tilføyelse i husordensreglene punkt 1.4 Saksframstilling: Postkassene er noe av det første man ser når man kommer til Thonbygget og et postkasseanlegg hvor postkassene er merket med ensartede skilt, gir et bedre inntrykk enn et anlegg hvor postkassene er merket med papirlapper, post-it eller plaststrips. Dagens tekst: 1.4 Postkassene skal merkes med postkasseskilt i plast og i riktig størrelse. (Styret vil på forespørsel opplyse hvor og hvordan postkasseskilt kan bestilles.) I forbindelse med utleie/fremleie plikter sameier å sørge for at postkassen merkes med postkasse-skilt. Styret foreslår følgende ny tekst: «1.4 Seksjonseier plikter å merke postkassen med navn på beboer(e) av seksjonen. Postkassen skal merkes med postkasseskilt i hvit plast og med korrekt størrelse. Den enkelte seksjonseier bærer kostnaden til postkasseskilt. Seksjonseiere som leier ut sine leiligheter må påse at postkasseskilt blir bestilt for leietaker. Informasjon om firma som kan levere postkasseskilt til sameiets postkasser finnes på sameiets nettsider. Styret kan bestille på vegne av seksjonseier. Eventuelt gi kontaktinformasjon til leverandør. Det er kun tillatt å klistre opp navnelapper på postkassene i en kort periode (en uke) mens man venter på standard postkasseskilt». Vedtak: Enstemmig vedtatt B Oppussing av oppganger etc Engangsinnbetaling Se innkalling for fullstendig saksfremstilling * Vi bor i en av byens mest attraktive boområder og Pilestredet Parks flotteste og største bygg. Vi bør alle være opptatt av å opprettholde den verdien vi har i felleskap. * Bygget ble ferdigstilt i 2002 og fellesareal begynner å vise tydelige tegn på forfall og generell slitasje. Noen oppganger er mer slitt enn andre, spesielt oppgang 34 som har vært foreslått oppusset og utsatt de siste 2 år. * Vi foreslår derfor en engangsinnbetaling pr seksjon beregnet ut fra samme brøk som brukes når boligdelens kostnader fordeles på seksjonene. For å synliggjøre denne kostnaden har vi hentet inn et tilbud fra Vela Bygg. De har vært på befaring i bygget og har gitt pris, se vedlegg. Forslag 1: Pris pr. kvm kr. 38,- inkl. mva. Eksempel leilighet 44 på 140 kvm = kr. 5344,- inkl. mva. Forslag 2: Pris pr. kvm kr. 136,- inkl. mva. Eksempel leilighet 44 på 140 kvm =19086,- inkl. mva.

3 3 Sameiet Thonbygget Styret mener forslaget er godt og må bare beklage at oppussing av oppgangene har måttet vike prioritet til fordel for andre vedlikeholdsoppgaver. Dersom årsmøtet sier ja til forslaget om å pusse opp fellesarealene som nevnt og finansiere oppussingen med en engangsbetaling, må styret innhente minst et tilbud i tillegg. Styret vil velge det beste tilbudet. Det ble votert over alternativene: 1) Fra kjeller til og med inngangsparti: 1 mot. Flertallet stemte for. 2) Fra kjeller og hele veien opp. 16 for. 13 mot Benkeforslag: Alternativ 1 fra kjeller til og med inngangsparti pusses opp. Styret får fullmakt til å også ta de deler av oppgangen som vurderes som nødvendig å inkludere i samme prosess. Arbeidet finansieres med ekstraordinær innkreving av kapital fra seksjonseierne. Vedtak: Benkeforslag vedtatt C Utbygging / oppgradering av leilighet og terrasse i 12. etasje Taket i 12 etg består i dag av en leilighet på 203M2 og 200M2 takterrasse. I tillegg er det dødt areal som i dag kun har den funksjon at det et vanskelig tilgjengelig sluk for oppsamling av vann i midten og som krever tilsyn. Styret har i brev til sameierne varslet økte felleskostnader som følge av vedlikehold på taket. Fugletoppen AS ønsker i den forbindelse å fremforhandle en kommersiell avtale med sameiet for å ta i bruk hele taket og skape en noe større mer familievennlig leilighet med et ekstra soverom og et vaskerom. Pris for dette vil avhenge av en eventuell godkjent løsning hos Plan & Bygg. Skisse for ønsket forslag er vedlagt. Fugletoppen AS ønsker å forlenge bygningskroppen med 4 meter, rive eksisterende overbyggede terrasse og bygge en ny moderne lukket terrasse//vinterhage i det som i dag er et dødt område. Bygningsmassen vil fortsatt være godt trukket inn på taket, som i dag. Forslag til Vedtak: Alternativ 1: «Styret gis fullmakt til å bidra til at Fugletoppen AS får de nødvendige tillatelser til å bygge vedlagte skisse, med eventuelle endringer som følge av dialog med Plan & Bygg. Styret gis deretter fullmakt til å fremforhandle en kommersiell avtale med Fugletoppen AS med sikte på at det gjennomføres en utbygging og vedlikehold av taket». Alternativ 2: «Styret gis fullmakt til å bidra til at Fugletoppen AS får de nødvendige tillatelser til å bygge vedlagte skisse, med eventuelle endringer som følge av dialog med Plan & Bygg. Styret gis deretter fullmakt til å fremforhandle en kommersiell avtale med Fugletoppen AS med sikte på at det gjennomføres en utbygging og vedlikehold av taket. Forhandlingsresultatet skal legges frem i ekstraordinær generalforsamling for endelig godkjenning».

4 4 Sameiet Thonbygget Styret stiller seg nøytrale til forslaget. Skulle sameiermøtet vedta innkommet forslag, krever styret at følgende kriterier legges til grunn: Uttalelse fra statiker som bekrefter at bygningskroppen tåler utvidelse av bolig som skissert i forslaget Redegjørelse fra arkitekt som bekrefter at benyttelse av areal som p.t. ikke er i bruk som takterrasse holder til den bruken de nå skisserer. Hvis ikke, må anbefalte tiltak redegjøres for og følges. Seksjonseier står selv ansvarlig for å innhente overnevnte opplysninger samt godkjennelse fra PBE og forelegger disse styret før igangsetting av tiltaket Seksjonseier sørger selv for reseksjonering når tiltaket er gjennomført. Alle seksjoner vil få ny brøk da nevneren vil bli utvidet. Alle kostnader i tilknytning til denne saken skal bæres av tiltakshaver. Det vil også påløpe kostnader hos forretningsfører i forbindelse med nye felleskostnader og registrering av ny fordelingsnøkkel Benkeforslag: Behandlingen utsettes til nytt sameiermøte og inntil saken er mer grundig utredet. Det ble votert over benkeforslaget. Næring avstår fra å stemme. 1 stemte blankt. Vedtak: Benkeforslag vedtatt. D Mulighet til å vaske / spyle sykler Jeg foreslår at det anlegges en mulighet for å kunne skylle/spyle sykkel via utendørs kran på Thonbygget. Alternativet er at man ikke bruker sykkel eller drar med seg mye skitt inn i bygningen. Det finnes ingen steder man kan gjøre det, og det er heller ingen vaskemuligheter i nærområdet etter min kjennskap. Det bør være mulighet for å låse kranen etter bruk så den ikke blir misbrukt. F.eks. en kran der man kan montere av og på dreiemomentet. Beboere som ønsker det kan ha sitt dreiemoment. Det er en kran på venstre side av trappen opp fra parken og det er en inngang til et lager hvor det kunne vært en mulighet. Forslagsstilleren har tidligere tatt dette opp med styret og styret konkluderte da med at behovet for vask/spyling av sykler trolig var aktuelt for beboere i de andre borettslagene/sameiene i Pilestredet Park og at forslaget derfor burde sendes til PPØ. Styret har forståelse for behovet, men forslaget gir noen utfordringer. Er det ønskelig å etablere en vaskeplass for sykler på grøntarealet? Dersom det etableres en vaskeplass for sykler ved gangpassasjen ved inngang 32 eller i/ved garasjeinnkjøringen må saken drøftes med hhv. PPØ som forvalter fellesarealet og Thongård som eier garasjeanlegget.

5 5 Sameiet Thonbygget Saksopplysning: Det er 2 kraner utendørs. Man trenger egen nøkkel for å åpne disse, nøkkel kan kjøpes over disk. Benkeforslag: PPØ har slange og kum ved komposthuset og tar saken videre i sitt styret og avklarer hvorvidt sykkelvask kan tilrettelegges her. Vedtak: Benkeforslag vedtatt E Avfall / eiendeler som settes i søppelrom kameraovervåking Det settes avfall og eiendeler som ikke er definert som husholdningsavfall i søppelrommene. hva man kan gjøre for å bli kvitt avfall folk setter fra seg i søppelrom. Det foreslås derfor å undersøke muligheten for å etablere kameraovervåking. Dette spørsmålet er tatt opp tidligere, men ikke som sak/forslag på årsmøtet. Styret har i flere år sett utfordringen med noen få beboere/eiere ikke forholder seg til reglene for kildesortering i Oslo og ikke forholder seg til oppslag og meldinger fra styret. Styret er imidlertid usikker på om sameiet vil få tillatelse fra datatilsynet til å etablere kameraovervåking på dette grunnlaget. Vedtak: Forslag trukket 6. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 2 år, ble Terje Eriksson Berge foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon B Som styremedlem for 2 år, ble Ellen Gjerde og Espen Rognlien foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon C Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått John Braastad Guro Fuglerud Astrup Lars Hovdenak Monica Skogen Vedtak: Valgt ved akklamasjon Møtet ble hevet kl.: 20:30. Protokollen signeres av Terje Eriksson Berge/s/ Møteleder Gro Kotte/s/ Protokollvitne Siren E. Skallist/s/ Fører av protokollen Guro F. Astrup/s/ Protokollvitne

6 6 Sameiet Thonbygget Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt Leder Terje Eriksson Berge Pilestredet Park Styremedlem Ellen Gjerde Pilestredet Park Styremedlem Espen Rognlien Villaveien Styremedlem Kine Stirler Alm Pilestredet Park Styremedlem John Braastad Nosaveien 284 B Styremedlem Pål Semb-Johansen Pilestredet Park Styremedlem Kristian Vogt Pilestredet Park

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Brækkehus Boligsameie

1 Brækkehus Boligsameie 1 Brækkehus Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Brækkehus Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Thonbygget ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Rødstuveien 2/14 Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Rødstuveien 2/14 Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Malerhaugveien 34 Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Malerhaugveien 34 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Sameiet Kanalen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Engebråten Boligsameie

1 Engebråten Boligsameie 1 Engebråten Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Engebråten Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Røa Boligsameie 1. Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Vedtatt Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært årsmøte i Røa Boligsameie 1. Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Vedtatt Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent 1 Røa Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Røa Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Atle Gulpinar foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Atle Gulpinar foreslått, og som protokollvitne ble 1 Nygård Terrasse Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lise Horntvedt foreslått. Vedtak: Valgt.

Lise Horntvedt foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Torshovdalen II Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Torshovdalen II Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Heimdalsgata 3-9 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Heimdalsgata 3-9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Bogstadveien 46 Sameie

1 Bogstadveien 46 Sameie 1 Bogstadveien 46 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt 1 Lillohøyden Garasjesameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lillohøyden Garasjesameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Marit Aune foreslått. Som protokollvitne ble

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Marit Aune foreslått. Som protokollvitne ble 1 Eilif Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Eilif Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Skullerudhøgda II Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skullerudhøgda II Boligsameie Møtedato: 14.03.2016 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Langerud Sykehjem Til stede: 35 seksjonseiere, 16

Detaljer

1 Sørkedalsveien 1 S/E

1 Sørkedalsveien 1 S/E 1 Sørkedalsveien 1 S/E Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sørkedalsveien 1 S/E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Boligsameiet Kollen

1 Boligsameiet Kollen 1 Boligsameiet Kollen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Kollen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt 1 Åstadryggen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Åstadryggen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 20.04.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 52 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Frysjaveien 1-3-5 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Frysjaveien 1-3-5 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Multehaug Sameie I & II

1 Multehaug Sameie I & II 1 Multehaug Sameie I & II Protokoll fra ordinært sameiermøte i Multehaug Sameie I & II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Ringnes Park Vest Sameie. Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ringen Kino

Protokoll fra ordinært årsmøte i Ringnes Park Vest Sameie. Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ringen Kino Protokoll fra ordinært årsmøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 6.5.2019 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ringen Kino Til stede: 1 Ringnes Park Vest Sameie 54 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Cort Adelers Gate 25 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Cort Adelers Gate 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan Ove Øiahals og Fred Paulsen foreslått Vedtak: Valgt

D Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan Ove Øiahals og Fred Paulsen foreslått Vedtak: Valgt Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: Kl: 18:00 Møtested: Til stede: Aulaen, Lilleaker skole 78 seksjonseiere, 24 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinært & ekstraordinært sameiermøte i Lindemansgate 3-6 Boligsameie

Protokoll fra ordinært & ekstraordinært sameiermøte i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Protokoll fra ordinært & ekstraordinært sameiermøte i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Møtedato: Tirsdag 29. april 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Bymuseet, Frognerveien 67 Til stede: 36 seksjonseiere,

Detaljer

1 Sameiet Rathkesgate 3 og 6

1 Sameiet Rathkesgate 3 og 6 1 Sameiet Rathkesgate 3 og 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Rathkesgate 3 og 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Brækkehus Boligsameie

1 Brækkehus Boligsameie 1 Brækkehus Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Brækkehus Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan-Ove Øiahals og Anita Roarsen foreslått. Vedtak: Valgt

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan-Ove Øiahals og Anita Roarsen foreslått. Vedtak: Valgt 1 Vestre Ullern Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Ringgaten Terrasse Sameie

1 Ringgaten Terrasse Sameie 1 Ringgaten Terrasse Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringgaten Terrasse Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Godkjent

Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bølgen Boligsameie Møtedato: 27.03.2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Hundsund ungdomsskole, auditorium C 26 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ullernparken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ullernparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den kl Møtested : Kampen Menighetshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den kl Møtested : Kampen Menighetshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den 06.04.2011 kl. 18.00. Møtested : Kampen Menighetshus. Tilstede var 37 seksjonseiere og 22 med fullmakt til sammen 59 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 1 AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Hellerudparken Boligsameie

1 Hellerudparken Boligsameie 1 Hellerudparken Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Hellerudparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Etterstadkroken Garasjelag

1 Etterstadkroken Garasjelag 1 Etterstadkroken Garasjelag Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Garasjelag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Som tellekorps ble Per Aspen, Holger Hillebrand, Synneve Munthe og Hilary Jacobsen foreslått.

D Som tellekorps ble Per Aspen, Holger Hillebrand, Synneve Munthe og Hilary Jacobsen foreslått. 1 Ullernparken Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Ullernparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent 1 Vestlibakken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestlibakken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Dato Kl Møtested: Sagene Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Dato Kl Møtested: Sagene Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Dato 15.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sagene Samfunnshus. Tilstede var 72 aksjonærer og 8 med fullmakt til sammen 80 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Formtoppen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kristin Heinrich foreslått. Vedtak: Vedtatt.

Kristin Heinrich foreslått. Vedtak: Vedtatt. 1 Parkgården Sameiet Protokoll fra ordinært årsmøte i Parkgården Sameiet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt.

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Hoslebygg Boligsameie

1 Hoslebygg Boligsameie 1 Hoslebygg Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hoslebygg Boligsameie Møtedato: 14.03.2017 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Bekkestua skole Til stede: 28 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE I ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE I ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III 1 Øvre Ljan Boligsameie III PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE I ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Skogen Boligsameie

1 Skogen Boligsameie 1 Skogen Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Skogen Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Sameierrevisors beretning Vedtak: Tas til etteretning

Sameierrevisors beretning Vedtak: Tas til etteretning 1 Jessenløkken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Jessenløkken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mildrid Amundsen og Christina Mette Aas foreslått. Vedtak: Valgt

Mildrid Amundsen og Christina Mette Aas foreslått. Vedtak: Valgt 1 Liakollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Liakollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Jordal Terrasse

1 Sameiet Jordal Terrasse 1 Sameiet Jordal Terrasse Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Waldemars Hage 1 Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Waldemars Hage 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Østre Kragskogen Sameie

1 Østre Kragskogen Sameie 1 Østre Kragskogen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Østre Kragskogen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Spirea Park 2 Sameie

1 Spirea Park 2 Sameie 1 Spirea Park 2 Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Spirea Park 2 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Som referent ble Kenneth Halvorsen foreslått, og som protokollvitne ble Arne Petter Holli og Britt Amundsen Hoel foreslått.

Som referent ble Kenneth Halvorsen foreslått, og som protokollvitne ble Arne Petter Holli og Britt Amundsen Hoel foreslått. 1 Boligsameiet Gregers Grams Vei Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Gregers Grams Vei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Nadderud Vest

1 Sameiet Nadderud Vest 1 Sameiet Nadderud Vest Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Nadderud Vest ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Kværnerbyen Terrasse Protokoll fra ordinært årsmøte i Kværnerbyen Terrasse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 St Edmundsvei Sameie

1 St Edmundsvei Sameie 1 St Edmundsvei 29-31 Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i St Edmundsvei 29-31 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Grensen Park Boligsameie

1 Grensen Park Boligsameie 1 Grensen Park Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Grensen Park Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Budsjettet fikk en rask gjennomgang.

Budsjettet fikk en rask gjennomgang. 1 Gjønneshagen Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Gjønneshagen Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Lyse Terrasse Boligsameie

1 Lyse Terrasse Boligsameie 1 Lyse Terrasse Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lyse Terrasse Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 1 Trasoptunet Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Trasoptunet Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Øst Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Øst Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

1 Steinspranget Borettslag

1 Steinspranget Borettslag 1 Steinspranget Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Steinspranget Borettslag -------Møtedato: 23.04.2018 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Storstua Til stede: 26 andelseiere, 2 representert

Detaljer

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Møtedato 22.04.2008 Møtetidspunkt Kl 19:00 Møtested Vaskekjelleren, Bogstadveien 46 Tilstede var 17 seksjonseiere og 5 med fullmakt til sammen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG 1 Blåfjellet Borettslag PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Godkjent

Vedtak: Godkjent 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse Protokoll fra sameiermøtet i oligsameie Grindbakken Terrasse Møtedato 26. april 2007 Møtetidspunkt 1830 Møtested Grindbakken Skole med adresse Måltrostveien 106 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl. 18.00. Møtested : Etterstad videregående skole Tilstede var 30 seksjonseiere og 7 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den 09.05.2012 kl. 18.00. Møtested : Sarons lokaler. Tilstede var 51 andelseiere og 12 med fullmakt til sammen 63 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 14.05.2014

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Skillebekken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Voksenskogen Borettslag

1 Voksenskogen Borettslag 1 Voksenskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Voksenskogen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Øraker Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øraker Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2

1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2 1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Solbakken 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Godkjent. Vedtak: Styrehonoraret ble satt til kr ,-

Vedtak: Godkjent. Vedtak: Styrehonoraret ble satt til kr ,- 1 Sameiet Bogstadveien 26-28 Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Bogstadveien 26-28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mille Paasche-Aasen og Emma Evensen Lie Olsen foreslått. Vedtak: Godkjent

Mille Paasche-Aasen og Emma Evensen Lie Olsen foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Studio Pilestredet 2 Brl. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Brl. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Møtedato: 26.03.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Ila Bo og Rehabiliteringssenter 9 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Torshovdalen 1 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Torshovdalen 1 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Torshovdalen 1 Sameie Møtedato: Torsdag 27. april 2017 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Kafe Åsen (auditoriet) Til stede: 25 seksjonseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Ekely Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ekely Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. 1 Oppsal Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Oppsal Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bestumkilen Boligsameie den kl Møtested: Styrerommet.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bestumkilen Boligsameie den kl Møtested: Styrerommet. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bestumkilen Boligsameie den 17.03.2010 kl. 20.00. Møtested: Styrerommet. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 28 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl. 1800. Møtested: Nabosenteret. Tilstede var 78 seksjonseiere og 33 fullmakter til sammen 111 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag Møtedato: 12.04.2018 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Sarons lokaler, Ammerudveien 29 F. Til stede: 38 andelseiere,

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt 1 Finstad Park Boligsameie 1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Finstad Park Boligsameie 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer