1 Sameiet Thonbygget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Sameiet Thonbygget"

Transkript

1 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Thonbygget Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Scandic Holberg Til stede: 27 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 28 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Siren E. Skallist Møtet ble åpnet av Terje E. G. Eriksson Berge Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Terje E. G. Eriksson Berge foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Siren E. Skallist foreslått. Som protokollvitne ble Guro Fuglerud Astrup foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 2. Behandling av årsrapport for 2017 Styrets årsrapport ble behandlet. Vedtak: Godkjent 3. Behandling av årsregnskap for 2017 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr

2 2 Sameiet Thonbygget 5. Behandling av innkomne forslag og saker A Endring Husordensreglene, 6.2. Saksframstilling: Det kan virke som om disse paragrafene kan ha behov for oppgradering da det har kommet mange nye og mer nøytrale diskre solskjermings systemer siden nevnte punkter ble nedtegnet. Jeg tillater meg derfor å komme med et forslag til endring/tilføyelse av Husordensreglene, punkt 6.2 og 6.3 for Thonbygget og mitt forslag er å likestille Screens med persienner og markiser. Forslag til vedtak: 6.2 Utvendig persienner/screens Fortrinnsvis monteres persienner/screens i vindussmyg. Det benyttes 50 mm brede spiler med styrewire på hver side. Spilene skal være i lys grå farge som RAL 7040 eller nr. 58 Turnils. Kassen for opptrukkede lamellene skal være i samme grå/brune farge som vindusomrammingen, RAL Ved feste utenfor vindussmyg på den utvendige isolerte fasaden, skal benyttes innfesting som ikke vil føre til skade/ vanninntrenging i isolasjonslaget. Forslag til innfesting vil være trykkimpregnert kloss direkte mot betong, bruk av solide bolter gjennom denne og tetting rundt kloss med Sicaflex. Plate størrelse f.eks. bredde mm, høyde mm, tykkelse ikke angitt. Dimensjonering og beregning av dimensjoner og krefter er leverandøren sitt ansvar. Forslagsvis bør leverandør garantere innfesting i minimum 5 år. 6.3 Utvendig markise/screens: Det skal benyttes SCREENS eller terrassemarkiser (dvs. ikke vindusmarkiser) med rett forkant. Duk skal være ensfarget i farge som den gulaktige fasaden, type Dickson farge 7548, eller tilsvarende (Dickson farge 6088) for den grå fasaden. Innfesting fortrinnsvis til betongvegg eller terrassetak for markise/screens. Det skal benyttes innfesting som ikke vil føre til skade/ vanninntrenging i isolasjonslaget. Ved innfesting til utvendig isolert fasade vil forslag til innfesting være som over. Dimensjonering og beregning av dimensjoner og krefter er leverandøren sitt ansvar. Forslagsvis bør leverandør garantere innfesting i minimum 5 år. Det ble foretatt votering ved håndsopprekning.

3 3 Sameiet Thonbygget B Vedtektsendring, nytt punkt. Saksframstilling: Styret fremmer forslag til Årsmøtet om informasjonsplikt i forbindelse med tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan og bygningsloven. I henhold til gjeldende vedtekter har seksjonseieren ingen plikt til å varsle styret og andre seksjonseiere før arbeid som er, eller kan være omfattet av byggesaksbestemmelsene igangsettes. Det er heller ingen plikt til å innhente godkjenning fra styret / øvrige sameiere. Konsekvensen av det er at styret ikke får kjennskap til slike tilfeller med mindre andre seksjonseiere kontakter styret eller at styret oppdager dette tilfeldigvis. Forslag til vedtak: Styret foreslår at følgende tekst tas inn i sameiets vedtekter: Før søknad om tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan og bygningsloven sendes inn til offentlige myndigheter, skal samtlige seksjonseiere varsles. Det skal gjøres rede for tiltaket og grunnlagsmaterialet for søknaden skal gjøres tilgjengelig. Videre skal det gis melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Eventuelle merknader fra seksjonseiere, samt en redegjørelse fra søker for hva som eventuelt er gjort for å imøtekomme merknadene, skal vedlegges søknaden som sendes inn til offentlige myndigheter. Varslingsplikten omfatter, men er ikke begrenset til: a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg. b) endring eller reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a c) fasadeendring, herunder påbygg på takterrasser, montering av antenne/parabol Den seksjonseier som søker og gjennomfører tiltak nevnt over, er erstatningsansvarlig for de arbeidene som utføres, skader på eiendommen som følge av arbeidene og eventuelle følgeskader på andre seksjoner, fellesarealer eller bygningsmassen for øvrig. Seksjonseier er også ansvarlig for en eventuell nedsatt forsikringsdekning som følge av arbeidene som utføres. Utbygging må foretas slik at det ikke blir noen stilmessig endring i eiendommens eksisterende arkitektoniske uttrykk. [Det kan diskuteres om denne begrenser seksjonseiernes rettslige disposisjonsrett, for eksempel hvis et tiltak godkjennes av kommunen. Men en slik regulering kan nok være enklere å få gjennomslag for sammenlignet med et samtykkekrav.] Det ble foretatt votering ved håndsopprekning. Vedtak: Enstemmig vedtatt

4 4 Sameiet Thonbygget C Endring Husordensreglene, 7 Saksframstilling: Styret fremmer forslag til Årsmøtet om plikt til å rense sluk og avløp. Forslag til vedtak: Styret foreslår at følgende tekst tas inn i Husordensreglene: Skader som skyldes regnvann / smeltevann som trenger inn er ikke dekket av sameiets forsikring. Seksjonseierne med terrasser som er tak over leiligheter, og seksjonseiere med balkonger hvor balkongrekkverk/-vegg er støpt må derfor passe på å rense sluk og avløp regelmessig, og spesielt når store nedbørsmengder meldes. Styret forslår at teksten tas inn mellom disse linjene i dagens Husordensregler: Vannskader som kunne vært unngått ved mer påpasselighet fra sameiers side, kommer ikke under sameiets forsikring. Videre dekker ikke forsikringen innbo og løsøre. >>> Hver sameier anbefales å tegne egen hjemforsikring med eventuelle tillegg. Vedtak: Forslag trekkes. Vurderes på nytt ved gjennomgang av ny eierseksjonslov og forslag til nye vedtekter. D Disponering av vedlikeholdsfondet Kostnader i forbindelse med Rehabilitering av støpte balkonger Styret foreslår at kr (ca. 25% av kostnaden) belastes vedlikeholdsfondets midler og godskrives resultatregnskapet, konto for vedlikehold. Kostnader i forbindelse med bytting av fire vinduer med utvendige karmer av tre Styret foreslår at kr (kr pr. vindu) belastes vedlikeholdsfondets midler og godskrives resultatregnskapet, konto for vedlikehold. Kostnader i forbindelse med planlagt bytting av resterende vinduer med utvendige karmer av tre Styret foreslår at kr pr. vindu belastes vedlikeholdsfondets midler og godskrives resultatregnskapet, konto for vedlikehold etter hvert som arbeidet utføres. Vedtak: Alle 3 alternativer ble vedtatt ved håndsopprekning

5 5 Sameiet Thonbygget E Døråpning På årsmøtet i 2017 ble styret bedt om å utrede automatiske døråpnere på inngangsdørene til Thonbygget. Styret har utredet saken og innhentet tilbud fra to firmaer. Under arbeidet har behovet for å bedre skallsikringen av bygget blitt aktualisert. Det antas at et antall nøkler til inngangsdørene kan ha kommet på avveie gjennom de ca 15 årene siden dørene ble montert. At Thonbygget har et stort antall utleieleiligheter kan også ha bidratt negativt til dette. Styret anbefaler derfor at det gjennomføres en skallsikring av bygget ved at nøkkellåsene i inngangsdørene, sykkelrom, søplerom samt de låste dørene i U3 erstattes med elektroniske brikker. Disse kan programmeres og dermed slettes fra systemet ved tap. Kostnadene for prosjektet antas å være: 1) Skallsikring med elektroniske brikker ca.: kr ) Automatiske døråpnere ca.: kr Det ble foretatt votering ved håndsopprekning. Vedtak: Alternativ 1) ble vedtatt mot 1 stemme. Alternativ 2) falt mot 2 stemmer og styret ble bedt om å vurdere todelt eller enkel skyvedørsløsning, eller bygge en form for vindfang som alternativ for inngang 32 i tillegg til døråpnere på inngangsdørene til inngang 30 og Valg av tillitsvalgte A Som styremedlemmer for 2 år, ble følgende foreslått: John Braastad Pål Semb-Johansson Kine Stirler Alm Kristian Vogt Som styremedlem for 1 år, ble Ellen Gjerde foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon B Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått John Braastad Monica Skogen Guro Fuglerud Astrup Lars Hovdenak Vedtak: Valgt ved akklamasjon

6 6 Sameiet Thonbygget Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Terje E. G. Eriksson Berge/s/ Møteleder Siren E. Skallist/s/ Fører av protokollen Guro Fuglerud Astrup/s/ Protokollvitne Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt Leder Terje E.G. Eriksson Berge PP Styremedlem John Braastad Nosaveien 284 b, Enebakk Styremedlem Pål Semb-Johansson PP Styremedlem Kine Stirler Alm PP Styremedlem Kristian Vogt PP Styremedlem Espen Rognlien Villaveien 29, Asker Styremedlem Ellen Gjerde PP