1 Sameiet Thonbygget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Sameiet Thonbygget"

Transkript

1 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Thonbygget Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Scandic Holberg Til stede: 27 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 28 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Siren E. Skallist Møtet ble åpnet av Terje E. G. Eriksson Berge Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Terje E. G. Eriksson Berge foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Siren E. Skallist foreslått. Som protokollvitne ble Guro Fuglerud Astrup foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 2. Behandling av årsrapport for 2017 Styrets årsrapport ble behandlet. Vedtak: Godkjent 3. Behandling av årsregnskap for 2017 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr

2 2 Sameiet Thonbygget 5. Behandling av innkomne forslag og saker A Endring Husordensreglene, 6.2. Saksframstilling: Det kan virke som om disse paragrafene kan ha behov for oppgradering da det har kommet mange nye og mer nøytrale diskre solskjermings systemer siden nevnte punkter ble nedtegnet. Jeg tillater meg derfor å komme med et forslag til endring/tilføyelse av Husordensreglene, punkt 6.2 og 6.3 for Thonbygget og mitt forslag er å likestille Screens med persienner og markiser. Forslag til vedtak: 6.2 Utvendig persienner/screens Fortrinnsvis monteres persienner/screens i vindussmyg. Det benyttes 50 mm brede spiler med styrewire på hver side. Spilene skal være i lys grå farge som RAL 7040 eller nr. 58 Turnils. Kassen for opptrukkede lamellene skal være i samme grå/brune farge som vindusomrammingen, RAL Ved feste utenfor vindussmyg på den utvendige isolerte fasaden, skal benyttes innfesting som ikke vil føre til skade/ vanninntrenging i isolasjonslaget. Forslag til innfesting vil være trykkimpregnert kloss direkte mot betong, bruk av solide bolter gjennom denne og tetting rundt kloss med Sicaflex. Plate størrelse f.eks. bredde mm, høyde mm, tykkelse ikke angitt. Dimensjonering og beregning av dimensjoner og krefter er leverandøren sitt ansvar. Forslagsvis bør leverandør garantere innfesting i minimum 5 år. 6.3 Utvendig markise/screens: Det skal benyttes SCREENS eller terrassemarkiser (dvs. ikke vindusmarkiser) med rett forkant. Duk skal være ensfarget i farge som den gulaktige fasaden, type Dickson farge 7548, eller tilsvarende (Dickson farge 6088) for den grå fasaden. Innfesting fortrinnsvis til betongvegg eller terrassetak for markise/screens. Det skal benyttes innfesting som ikke vil føre til skade/ vanninntrenging i isolasjonslaget. Ved innfesting til utvendig isolert fasade vil forslag til innfesting være som over. Dimensjonering og beregning av dimensjoner og krefter er leverandøren sitt ansvar. Forslagsvis bør leverandør garantere innfesting i minimum 5 år. Det ble foretatt votering ved håndsopprekning.

3 3 Sameiet Thonbygget B Vedtektsendring, nytt punkt. Saksframstilling: Styret fremmer forslag til Årsmøtet om informasjonsplikt i forbindelse med tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan og bygningsloven. I henhold til gjeldende vedtekter har seksjonseieren ingen plikt til å varsle styret og andre seksjonseiere før arbeid som er, eller kan være omfattet av byggesaksbestemmelsene igangsettes. Det er heller ingen plikt til å innhente godkjenning fra styret / øvrige sameiere. Konsekvensen av det er at styret ikke får kjennskap til slike tilfeller med mindre andre seksjonseiere kontakter styret eller at styret oppdager dette tilfeldigvis. Forslag til vedtak: Styret foreslår at følgende tekst tas inn i sameiets vedtekter: Før søknad om tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan og bygningsloven sendes inn til offentlige myndigheter, skal samtlige seksjonseiere varsles. Det skal gjøres rede for tiltaket og grunnlagsmaterialet for søknaden skal gjøres tilgjengelig. Videre skal det gis melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Eventuelle merknader fra seksjonseiere, samt en redegjørelse fra søker for hva som eventuelt er gjort for å imøtekomme merknadene, skal vedlegges søknaden som sendes inn til offentlige myndigheter. Varslingsplikten omfatter, men er ikke begrenset til: a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg. b) endring eller reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a c) fasadeendring, herunder påbygg på takterrasser, montering av antenne/parabol Den seksjonseier som søker og gjennomfører tiltak nevnt over, er erstatningsansvarlig for de arbeidene som utføres, skader på eiendommen som følge av arbeidene og eventuelle følgeskader på andre seksjoner, fellesarealer eller bygningsmassen for øvrig. Seksjonseier er også ansvarlig for en eventuell nedsatt forsikringsdekning som følge av arbeidene som utføres. Utbygging må foretas slik at det ikke blir noen stilmessig endring i eiendommens eksisterende arkitektoniske uttrykk. [Det kan diskuteres om denne begrenser seksjonseiernes rettslige disposisjonsrett, for eksempel hvis et tiltak godkjennes av kommunen. Men en slik regulering kan nok være enklere å få gjennomslag for sammenlignet med et samtykkekrav.] Det ble foretatt votering ved håndsopprekning. Vedtak: Enstemmig vedtatt

4 4 Sameiet Thonbygget C Endring Husordensreglene, 7 Saksframstilling: Styret fremmer forslag til Årsmøtet om plikt til å rense sluk og avløp. Forslag til vedtak: Styret foreslår at følgende tekst tas inn i Husordensreglene: Skader som skyldes regnvann / smeltevann som trenger inn er ikke dekket av sameiets forsikring. Seksjonseierne med terrasser som er tak over leiligheter, og seksjonseiere med balkonger hvor balkongrekkverk/-vegg er støpt må derfor passe på å rense sluk og avløp regelmessig, og spesielt når store nedbørsmengder meldes. Styret forslår at teksten tas inn mellom disse linjene i dagens Husordensregler: Vannskader som kunne vært unngått ved mer påpasselighet fra sameiers side, kommer ikke under sameiets forsikring. Videre dekker ikke forsikringen innbo og løsøre. >>> Hver sameier anbefales å tegne egen hjemforsikring med eventuelle tillegg. Vedtak: Forslag trekkes. Vurderes på nytt ved gjennomgang av ny eierseksjonslov og forslag til nye vedtekter. D Disponering av vedlikeholdsfondet Kostnader i forbindelse med Rehabilitering av støpte balkonger Styret foreslår at kr (ca. 25% av kostnaden) belastes vedlikeholdsfondets midler og godskrives resultatregnskapet, konto for vedlikehold. Kostnader i forbindelse med bytting av fire vinduer med utvendige karmer av tre Styret foreslår at kr (kr pr. vindu) belastes vedlikeholdsfondets midler og godskrives resultatregnskapet, konto for vedlikehold. Kostnader i forbindelse med planlagt bytting av resterende vinduer med utvendige karmer av tre Styret foreslår at kr pr. vindu belastes vedlikeholdsfondets midler og godskrives resultatregnskapet, konto for vedlikehold etter hvert som arbeidet utføres. Vedtak: Alle 3 alternativer ble vedtatt ved håndsopprekning

5 5 Sameiet Thonbygget E Døråpning På årsmøtet i 2017 ble styret bedt om å utrede automatiske døråpnere på inngangsdørene til Thonbygget. Styret har utredet saken og innhentet tilbud fra to firmaer. Under arbeidet har behovet for å bedre skallsikringen av bygget blitt aktualisert. Det antas at et antall nøkler til inngangsdørene kan ha kommet på avveie gjennom de ca 15 årene siden dørene ble montert. At Thonbygget har et stort antall utleieleiligheter kan også ha bidratt negativt til dette. Styret anbefaler derfor at det gjennomføres en skallsikring av bygget ved at nøkkellåsene i inngangsdørene, sykkelrom, søplerom samt de låste dørene i U3 erstattes med elektroniske brikker. Disse kan programmeres og dermed slettes fra systemet ved tap. Kostnadene for prosjektet antas å være: 1) Skallsikring med elektroniske brikker ca.: kr ) Automatiske døråpnere ca.: kr Det ble foretatt votering ved håndsopprekning. Vedtak: Alternativ 1) ble vedtatt mot 1 stemme. Alternativ 2) falt mot 2 stemmer og styret ble bedt om å vurdere todelt eller enkel skyvedørsløsning, eller bygge en form for vindfang som alternativ for inngang 32 i tillegg til døråpnere på inngangsdørene til inngang 30 og Valg av tillitsvalgte A Som styremedlemmer for 2 år, ble følgende foreslått: John Braastad Pål Semb-Johansson Kine Stirler Alm Kristian Vogt Som styremedlem for 1 år, ble Ellen Gjerde foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon B Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått John Braastad Monica Skogen Guro Fuglerud Astrup Lars Hovdenak Vedtak: Valgt ved akklamasjon

6 6 Sameiet Thonbygget Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Terje E. G. Eriksson Berge/s/ Møteleder Siren E. Skallist/s/ Fører av protokollen Guro Fuglerud Astrup/s/ Protokollvitne Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt Leder Terje E.G. Eriksson Berge PP Styremedlem John Braastad Nosaveien 284 b, Enebakk Styremedlem Pål Semb-Johansson PP Styremedlem Kine Stirler Alm PP Styremedlem Kristian Vogt PP Styremedlem Espen Rognlien Villaveien 29, Asker Styremedlem Ellen Gjerde PP

Benkeforslag: Godtgjørelse settes til kr

Benkeforslag: Godtgjørelse settes til kr 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Thonbygget ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Rødstuveien 2/14 Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Rødstuveien 2/14 Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lise Horntvedt foreslått. Vedtak: Valgt.

Lise Horntvedt foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Torshovdalen II Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Torshovdalen II Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Engebråten Boligsameie

1 Engebråten Boligsameie 1 Engebråten Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Engebråten Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Godkjent. Vedtak: Styrehonoraret ble satt til kr ,-

Vedtak: Godkjent. Vedtak: Styrehonoraret ble satt til kr ,- 1 Sameiet Bogstadveien 26-28 Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Bogstadveien 26-28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Brækkehus Boligsameie

1 Brækkehus Boligsameie 1 Brækkehus Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Brækkehus Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Malerhaugveien 34 Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Malerhaugveien 34 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

1 Brækkehus Boligsameie

1 Brækkehus Boligsameie 1 Brækkehus Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Brækkehus Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Bogstadveien 46 Sameie

1 Bogstadveien 46 Sameie 1 Bogstadveien 46 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 20.04.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 52 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Røa Boligsameie 1. Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Vedtatt Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært årsmøte i Røa Boligsameie 1. Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Vedtatt Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent 1 Røa Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Røa Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Sameiet Heimdalsgata 3-9 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Heimdalsgata 3-9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sørkedalsveien 1 S/E

1 Sørkedalsveien 1 S/E 1 Sørkedalsveien 1 S/E Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sørkedalsveien 1 S/E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 St Edmundsvei Sameie

1 St Edmundsvei Sameie 1 St Edmundsvei 29-31 Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i St Edmundsvei 29-31 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Marit Aune foreslått. Som protokollvitne ble

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Marit Aune foreslått. Som protokollvitne ble 1 Eilif Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Eilif Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ullernparken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ullernparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent 1 Vestlibakken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestlibakken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Atle Gulpinar foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Atle Gulpinar foreslått, og som protokollvitne ble 1 Nygård Terrasse Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Ringnes Park Vest Sameie. Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ringen Kino

Protokoll fra ordinært årsmøte i Ringnes Park Vest Sameie. Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ringen Kino Protokoll fra ordinært årsmøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 6.5.2019 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ringen Kino Til stede: 1 Ringnes Park Vest Sameie 54 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Sameiet Cort Adelers Gate 25 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Cort Adelers Gate 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Sameiet Kanalen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Sameiet Jordal Terrasse

1 Sameiet Jordal Terrasse 1 Sameiet Jordal Terrasse Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Husordensregler for. Boligsameiet Thonbygget

Husordensregler for. Boligsameiet Thonbygget Husordensregler for Boligsameiet Thonbygget Siste Endring vedtatt på sameiermøte 04.04.2019 1 Generelt 1.1 Husordensregler har til hensikt å sikre ro og orden og legge forholdene til rette for et hyggelig

Detaljer

1 Østre Kragskogen Sameie

1 Østre Kragskogen Sameie 1 Østre Kragskogen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Østre Kragskogen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt 1 Åstadryggen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Åstadryggen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Skullerudhøgda II Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skullerudhøgda II Boligsameie Møtedato: 14.03.2016 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Langerud Sykehjem Til stede: 35 seksjonseiere, 16

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Kværnerbyen Terrasse Protokoll fra ordinært årsmøte i Kværnerbyen Terrasse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Frysjaveien 1-3-5 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Frysjaveien 1-3-5 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Boligsameiet Kollen

1 Boligsameiet Kollen 1 Boligsameiet Kollen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Kollen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den kl Møtested : Kampen Menighetshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den kl Møtested : Kampen Menighetshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse den 06.04.2011 kl. 18.00. Møtested : Kampen Menighetshus. Tilstede var 37 seksjonseiere og 22 med fullmakt til sammen 59 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE I ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE I ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III 1 Øvre Ljan Boligsameie III PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE I ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Nadderud Vest

1 Sameiet Nadderud Vest 1 Sameiet Nadderud Vest Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Nadderud Vest ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Som referent ble Kenneth Halvorsen foreslått, og som protokollvitne ble Arne Petter Holli og Britt Amundsen Hoel foreslått.

Som referent ble Kenneth Halvorsen foreslått, og som protokollvitne ble Arne Petter Holli og Britt Amundsen Hoel foreslått. 1 Boligsameiet Gregers Grams Vei Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Gregers Grams Vei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Etterstadkroken Garasjelag

1 Etterstadkroken Garasjelag 1 Etterstadkroken Garasjelag Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Garasjelag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt 1 Lillohøyden Garasjesameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lillohøyden Garasjesameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt 1 Finstad Park Boligsameie 1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Finstad Park Boligsameie 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Rathkesgate 3 og 6

1 Sameiet Rathkesgate 3 og 6 1 Sameiet Rathkesgate 3 og 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Rathkesgate 3 og 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Budsjettet fikk en rask gjennomgang.

Budsjettet fikk en rask gjennomgang. 1 Gjønneshagen Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Gjønneshagen Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Skogen Boligsameie

1 Skogen Boligsameie 1 Skogen Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Skogen Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Møtedato: 26.03.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Ila Bo og Rehabiliteringssenter 9 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Protokoll fra ordinært & ekstraordinært sameiermøte i Lindemansgate 3-6 Boligsameie

Protokoll fra ordinært & ekstraordinært sameiermøte i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Protokoll fra ordinært & ekstraordinært sameiermøte i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Møtedato: Tirsdag 29. april 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Bymuseet, Frognerveien 67 Til stede: 36 seksjonseiere,

Detaljer

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 1 AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Boligsameiet Kollen

1 Boligsameiet Kollen 1 Boligsameiet Kollen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Kollen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Waldemars Hage 1 Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Waldemars Hage 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Voksenskogen Borettslag

1 Voksenskogen Borettslag 1 Voksenskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Voksenskogen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan Ove Øiahals og Fred Paulsen foreslått Vedtak: Valgt

D Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan Ove Øiahals og Fred Paulsen foreslått Vedtak: Valgt Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: Kl: 18:00 Møtested: Til stede: Aulaen, Lilleaker skole 78 seksjonseiere, 24 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

1 Ringgaten Terrasse Sameie

1 Ringgaten Terrasse Sameie 1 Ringgaten Terrasse Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringgaten Terrasse Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Spirea Park 2 Sameie

1 Spirea Park 2 Sameie 1 Spirea Park 2 Sameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Spirea Park 2 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt.

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Godkjent

Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bølgen Boligsameie Møtedato: 27.03.2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Hundsund ungdomsskole, auditorium C 26 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

D Som tellekorps ble Per Aspen, Holger Hillebrand, Synneve Munthe og Hilary Jacobsen foreslått.

D Som tellekorps ble Per Aspen, Holger Hillebrand, Synneve Munthe og Hilary Jacobsen foreslått. 1 Ullernparken Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Ullernparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sameierrevisors beretning Vedtak: Tas til etteretning

Sameierrevisors beretning Vedtak: Tas til etteretning 1 Jessenløkken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Jessenløkken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Multehaug Sameie I & II

1 Multehaug Sameie I & II 1 Multehaug Sameie I & II Protokoll fra ordinært sameiermøte i Multehaug Sameie I & II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Boligsameiet Hofbo

1 Boligsameiet Hofbo 1 Boligsameiet Hofbo Protokoll fra ordinært årsmøte i Boligsameiet Hofbo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Ekely Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ekely Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan-Ove Øiahals og Anita Roarsen foreslått. Vedtak: Valgt

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Jan-Ove Øiahals og Anita Roarsen foreslått. Vedtak: Valgt 1 Vestre Ullern Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Hoslebygg Boligsameie

1 Hoslebygg Boligsameie 1 Hoslebygg Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hoslebygg Boligsameie Møtedato: 14.03.2017 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Bekkestua skole Til stede: 28 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Formtoppen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2

1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2 1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Solbakken 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Etterstad Vest Borettslag

1 Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Vest Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Stovnersletta Boligsameie

Protokoll fra sameiermøtet i Stovnersletta Boligsameie Protokoll fra sameiermøtet i Stovnersletta Boligsameie Møtedato 16.04.2007 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Deichmanske bibliotek Tilstede var og til sammen 30 seksjonseiere 2 med fullmakt 32 stemmeberettigede

Detaljer

1 Svaletunet Boligsameie

1 Svaletunet Boligsameie 1 Svaletunet Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Svaletunet Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Hellerudparken Boligsameie

1 Hellerudparken Boligsameie 1 Hellerudparken Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Hellerudparken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 og Hagebyen 2 Garasjesameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 og Hagebyen 2 Garasjesameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 og Hagebyen 2 Garasjesameie Møtedato: onsdag 26. april 2017 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Hundsund Ungdomsskole, Auditorie A Til stede:

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl. 18.00. Møtested : Etterstad videregående skole Tilstede var 30 seksjonseiere og 7 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede.

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 02.04.2014

Detaljer

1 Waldemar Thranes Gate 60/62 SE Protokoll fra ordinært sameiermøte i Waldemar Thranes Gate 60/62 SE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9

1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 1 Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Simen Staalstrøm og Birger Breivik foreslått. Vedtak: Godkjent

Simen Staalstrøm og Birger Breivik foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsamei Protokoll fra ordinært sameiermøte i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG 1 Blåfjellet Borettslag PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital.

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital. 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse Onsdag 13.03.2013 Kl. 1800. Møtested: Grindbakken skole. Tilstede var 19 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 22 stemmeberettigede.

Detaljer

1 Steinspranget Borettslag

1 Steinspranget Borettslag 1 Steinspranget Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Steinspranget Borettslag -------Møtedato: 23.04.2018 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Storstua Til stede: 26 andelseiere, 2 representert

Detaljer

Mille Paasche-Aasen og Emma Evensen Lie Olsen foreslått. Vedtak: Godkjent

Mille Paasche-Aasen og Emma Evensen Lie Olsen foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Studio Pilestredet 2 Brl. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Brl. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 1 Trasoptunet Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Trasoptunet Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Skeiegrenda Panorama

1 Sameiet Skeiegrenda Panorama 1 Sameiet Skeiegrenda Panorama Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Skeiegrenda Panorama ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ellipsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Hukenbekken Sameie

1 Hukenbekken Sameie 1 Hukenbekken Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hukenbekken Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Dato Kl Møtested: Sagene Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Dato Kl Møtested: Sagene Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Dato 15.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sagene Samfunnshus. Tilstede var 72 aksjonærer og 8 med fullmakt til sammen 80 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1 Bratlikollen Boligsameie Protokoll fra ordinært årsmøte i Bratlikollen Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Geir Vislie.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Geir Vislie. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Ulven Terrasse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 15.03.2016

Detaljer