Foredrag av stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) ASVLs høstkonferanse, Oslo, 24. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag av stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) ASVLs høstkonferanse, Oslo, 24. oktober 2012"

Transkript

1 Foredrag av stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) ASVLs høstkonferanse, Oslo, 24. oktober 2012 Kjære samarbeidspartnere! På vei hit i dag, slo det meg at jeg skulle opptre i en arbeidsgiverforening. Det er aldeles ikke første gangen jeg gjør det. Men det skjer ikke ofte. Og når sant skal sies, og det skal det jo, er det ikke på politikkens arbeidsgiverside jeg kjenner meg mest vel - selv om jeg gjennom et langt yrkesliv også har vært bedriftsleder. Så er det heller ikke arbeidsgiverrollen jeg først og fremst forbinder med Arbeidssamvirkenes Landsforening. Det er samfunnsoppgaven. Derfor har jeg lenge hatt varme følelser for arbeidsmarkedsbedriftene. De som studerer vår nære historie, vil nemlig se at jeg har et slags fadderskap til utviklingen av arbeidssamvirkene. Ikke slik at jeg kan påberope meg opphavsretten til den suksesshistorien dere representerer. Men jeg var, i all beskjedenhet med og redet grunnen for framveksten av ASV-ene på slutten av 1980-tallet. Tilfeldighetene gjorde at jeg den gang havnet i Kommunal- og arbeidsdepartementet som personlig sekretær for statsråd Kjell Borgen. I dag ville jeg vært politisk rådgiver. Det lyder litt finere enn personlig sekretær. Men rollen er den samme og arbeidsdelingen i politisk ledelse i departementet den gangen ga meg et særlig ansvar for det vi den gang kalte yrkesvalghemmede. Og det var her jeg første gang fikk høre om arbeidssamvirkene, hva de var og hva de skulle bli. Slett ikke alle hadde den gang tro på at det i det hele tatt nyttet å skape arbeid til sterkt funksjonshemmede mennesker. Derfor vil jeg begynne med en anerkjennelse - en takk til dere som sitter i salen i dag;.takk for at dere skaper arbeid til mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet og for at dere gir hverdagen mening for mange mennesker. Vekstbedriftene bidrar til å heve menneskers livskvalitet! Intet mindre - samtidig som dere er et 1

2 verdifullt bidrag til et mangfoldig arbeids- og næringliv. Egentlig er det et underkjent faktum at ASVL-bedriftene kan skilte med milliardomsetning, at de er en berikelse for lokalt næringsliv, og at de derfor har sin naturlige plass i en hver lokal næringsforening. En god investering Ifølge de tall jeg har innhentet, ga vekstbedriftene Varig tilrettelagt arbeid for nærmere mennesker i Ytterligere 4.000, som har falt ut av arbeidslivet og som trenger hjelp tilbake til en ordinær arbeidsplass, får hjelp og støtte i ASVL-bedriftene. Jeg synes dette er formidable tall. ASVL-bedriftene er en viktig del av en "tiltaksindustri" som omsetter for et tosifret antall milliarder. Den offentlige innsatsen kan måles til over 7 milliarder kr, finansiert av skattebetalerne, med rammebetingelser bestemt av oss politikere og forvaltet av Arbeids- og velferdsetaten. Og jeg vil påstå at dette er en svært god investering. Selv i en tid med lav arbeidsledighet og økende sysselsetting, har vi valgt å holde høyt nivå på arbeidsmarkedstiltakene. Nettopp fordi vi tar alt som en selvfølge her til lands, vil jeg derfor understreke sammenhengen mellom arbeid, verdiskapning og velferd altså den underliggende forutsetningen for et godt arbeidsliv. Uten at vi øker sysselsettingen, inkludererer flere i arbeidslivet og øker verdiskapningen, vil vi heller ikke makte å finansiere framtidas velferd. Vel har vi oljeinntektene våre og Pensjonsfondet. Det hjelper naturligvis. Men vi kan ikke lite oss på olje og gass i all framtid. Det er først og fremst vårt felles arbeid, et godt og produktivt arbeidsliv som er grunnlaget for vår velferd. Her skal det også være plass til alle dem som ikke finner en plass i det ordinære arbeidslivet, men som likevel kan yte en innsats forutsatt tilrettelagt arbeid og arbeidsoppgaver. Det er ikke naturgitt at det skal være slik. Om vi steller oss galt, om vi ikke passer balansen i økonomien, kan det gå riktig ille. Se rundt oss. Spania og Hellas har i dag en arbeidsledighet på 25 prosent. En av fire i yrkesaktiv alder er uten arbeid. Hver annen ungdom møter stengte dører i arbeidslivet. Vi trenger ikke gå lenger enn til Sverige for å se virkningene av den omseggripende ungdomsledigheten. Der flykter ungdommene til Norge for å finne arbeid. I Oslo er det knapt mulig å besøke et serveringssted uten å bli betjent av en svensk ungdom. Vi vet hva som skjer når arbeidsledigheten øker hvem som rammest hardest. Det er alltid de svakeste. Tror dere folk i Spania og Hellas, i den situasjon de er i, bekymrer seg særlig for 2

3 funksjonshemmedes arbeidsplasser? Jeg skal ikke utbrodere dette videre, men spørsmålet kan ligge i lufta, til refleksjon og ettertanke for oss som befinner oss i en annen verden der det skapes nye arbeidsplasser hver eneste dag og med full sysselsetting. Skjønt, under budsjetthøringene i Stortinget denne uka kan vi få et annet inntrykk. Der er det ikke mye tanke på konkurranseevne, rente og orden og økonomien. For alle vil ha mer til mange gode formål. VTA som egen budsjettpost Hvert år siden regjeringsskiftet i 2005 har vi sakte men sikkert økt antall VTA-plasser, både i skjermet og ordinær virksomhet. Siden 2004 og fram til 2011 har vi fått noe over nye VTAplasser, fordelt på noe over i skjermet virksomhet og litt under i ordinære bedrifter. Veksten i antall plasser har naturligvis vært størst i de ordinære bedriftene - fra beskjedne 53 plasser i 2006 til 941 plasser i Til sammenligning hadde vi på samme tidspunkt VTAplasser i skjermet virksomhet. Neste år bygger vi på med ytterligere 200 VTA plasser. Det går fram av budsjettproposisjonen. Jeg vet dere har vært opptatt av fordelingen av disse plassene. Jeg ser ikke bort fra at arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget også kommer til å ha oppfatninger om det. Vel så viktig er det naturligvis at VTA igjen skilles ut som egen budsjettpost. Og det er en grunn til det. Erfaringene tyder nemlig på at VTA-området lett kan tape i konkurranse med andre arbeidsmarkedstiltak når budsjettpostene flyter over i hverandre. Fra 2010 til 2011 hadde vi nemlig en liten nedgang i antall VTA-plasser i skjermet virksomhet. Jeg underslår ikke at de rød/grønne partiene i Stortingets arbeids- og sosialkomité har medvirket sterkt til den budsjettendringen vi nå har fått. Samtidig skal jeg passe på å ta livet av en budsjettfullmakt, som har fått noen av de mest ivrige budsjettleserne i denne forsamlingen til å sperre øynene opp. Det vil si, jeg skal ikke avlive fullmakten. Jeg skal bare ufarliggjøre den. Det har seg nemlig sånn at Regjeringen har foreslått at Arbeidsdepartementet skal gis fullmakt til å omdisponere inntil 10 prosent av bevilgningene under kapittel 633 post 77, altså VTA,til kap 634 post 76 tiltak for arbeidssøkere. Jeg budbringer hermed departementets forsikring om at dette ikke innebærer at NAV har frihet til å flytte penger fra en post til en annen, eller at departementet vil gjøre det. Fullmakten kommer kun til anvendelse hvis 3

4 måltallene er nådd og vi likevel ikke klarer å bruke opp pengene i årets løp. I samråd med departementet er jeg ganske sikker på at vi i budsjettinnstillingen klarer å legge nokså konkrete anførsler på denne fullmakten. AFI-kartleggingen For to år siden etterlyste arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget mer sikker kunnskap om det reelle behovet for VTA-plasser. På den bakgrunn ba Arbeidsepartementet AFI gjennomføre en kartlegging av behovet. Nå foreligger rapporten - og konklusjonen er klar: Behovet er stort! Likevel føler jeg at vi ikke helt har klart å analysere oss fram til hvilken type plasser vi har størst behov for - og hvem som har de største behovene. AFIs kartlegging bygger på telefonintervjuer med informanter på fylkesnivå, NAV, nøkkelpersoner i kommunene og tiltaksarrangører i skjermet sektor. Dessuten er det gjennomført en spørreundersøkelse til 444 NAV-kontor og like mange kommuner/bydeler. Kartleggingen viser at det fortsatt er et stort antall personer som fyller vilkårene for VTA-tiltak, men som ikke har fått tilbud om plass. Ventelister benyttes bare i varierende grad. Bare en tredjedel av NAV-kontorene opplyser at de fører ventelister, men to tredjedeler av tiltaksarrangørene sier at de fører ventelister. Det ligger i sakens natur at gjennomstrømningen i VTA er forholdvis lav. Få går over i ordinært arbeid, men noen gjør det. Og den viktigste årsaken til at noen slutter, er dårlig helse. Hvor stort behovet egentlig anses for å være, avhenger av kartleggings- metoden og hvordan målgruppen defineres. Og svarene spriker. 35 prosent av NAV-kontorene mener eksempelvis at dagens plasser dekker behovet. 53 prosent mener behovet ikke er dekket. I byområdene mener 73 prosent av NAV-kontorene at behovet ikke er dekket. 55 prosent av kommunene mener det er behov for flere plasser 22 prosent mener dagens plasser er tilstrekkelig. NAV-kontorene vil øke antall plasser med 18 prosent, tiltaksarrangørene med 23 prosent og kommunene med 49 prosent. Så hvor står vi egentlig? 4

5 En beregning av behovet basert på en rekke ulike kriterier og antall uførepensjonister med VTAtilbud, kan tyde på at vi i åra framover trenger over nye VTA-plasser for uførepensjonister under 50 år. Sett i sammenheng med den nye uførereformen, som gjør det enklere å gå inn og ut av arbeidslivet, med trygden i behold, er jeg imidlertid ikke i tvil om at behovet for VTA-plasser bare vil vokse i åra som kommer. AFI har så langt ikke klart å utarbeide en modell for estimering av fremtidige behov, men anbefaler at følgende elementer inngår i en slik modell - og det er elementer som etter min oppfatning bør gjennomføres uansett. Det er for eksempel: Standardisering og økt bruk av samarbeidsfora i kommunene. Bedre undersøkelser i kommunene, tydeliggjøring av ansvar og regelmessige undersøkeler fra eksterne instanser Intensivert og systematisk dialog mellom NAV-kontorer og NAV fylke. AFI-rapporten skisserer tre mulige utviklingsløp for å møte behovet for økt innsats i VTA-området. Det er: 1. Betydelig vekst i VTA skjermet virksomhet, med en moderat økning i overgang til ordinært arbeid. eller 2. Betydelig vekst i VTA i ordinær virksomhet med moderat økning i skjermet sektor. eller 3. Økt innsats før uførepensjon innvilges, særlig for yngre aldersgrupper med økt vekst i VTA i ordinære virksomheter og moderat vekst i skjermet sektor. Jeg tror ikke nødvendigvis vi trenger treffe nye strategiske valg mellom de nevnte alternativene. Personlig er jeg tiltrukket av Ole Brumm-metoden og sier ja takk til alle tiltak som gjennom arbeid kan bedre livskvaliteten til dem som trenger det. Jeg antar forøvrig at Regjeringen vil komme tilbake til AFI-rapporten under oppfølgingen av Brofoss-utvalget, for eksempel i den nå annonserte stortingsmeldingen om levekårene for mennesker med utviklingshemming. Utdanning og arbeid vil naturlig nok være et svært viktig element i en slik melding. 5

6 Brofoss-utvalget og fremtiden Jeg er enig med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm når hun har tatt til orde for en fornyelse av arbeidsinkluderingsfeltet ut over det som fremgår av IA-avtalen. Den skal vi ikke tukle med. Vi erfarer at mange ikke klarer overgangen til ordinært arbeid selv ikke etter en lengre periode med arbeidstrening eller annen oppfølging. Da er det etter min oppfatning en feilplassering. Da er det åpenbart at de burde hatt et annet tilbud. Og svaret ligger kanskje snublende nært i denne forsamlingen. Som dere vet, oppnevnte regjeringen det såkalte Brofoss-utvalget som har gjennomgått tiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne. Samtidig har utvalget vurdert hvordan innsatsen kan gi bedre resultater. Brofoss-utvalgets innstilling ble avgitt i februar og har vært ute på høring. Departementet har i alt mottatt 148 høringssvar. Omfanget er et signal om at dette angår mange. Brofoss-utvalget lykkes ikke i å gi en felles anbefaling. Utvalget kom med tre ulike modeller. Som dere vet er det betydelig uenighet og interessekonflikter heftet til løsningene. Arbeidsdepartementet vurderer nå hvordan utvalget og høringsprosessen skal følges opp. På bakgrunn av anbefalinger fra utvalget og innspill i høringsprosessen, har departementet sagt at de vil vurdere alle tiltak som best og mest effektivt sikrer målene i arbeidsmarkedspolitikken, nemlig flere i arbeid og færre på trygd. Altså ; mer effektive tiltak som leder til arbeid - og et godt tilbud til de som trenger varig tilrettelagte arbeidsplasser. I Stortinget er det ingen uenighet om dette. Derimot kan det bli betydelig uenighet når vi etter hvert skal stake ut veien framover. Den prosessen skal jeg ikke foregripe her og nå, - selv om jeg har god lyst! Men jeg vil på fleres vegne understreke følgende: Vi ønsker ikke å bidra til ytterligere kommersialisering og konkurranseutsetting av skjermede virksomheter. Arbeidsmarkedspolitikken er i det hele tatt lite egnet til slike eksperimenter. Det skal jeg komme tilbake til. Dere er viktige allierte i arbeidet med å utvikle et enda bedre tilbud til brukerne. ASVL vil definitivt ha en rolle i framtidas arbeidsmarkedspolitikk. Dette sagt uavhengig av organisasjonsform. Jeg ser av agendaen for møtet at dere skal drøfte en sammenslåing av ASVL og Attføringsbedriftene i NHO - en debatt som jeg heller ikke skal blande meg inn i her og nå. 6

7 Jeg tror ikke vi trenger forhaste på dette området. Heller da bruke tid på å komme fram til gode omforente løsninger som kan utvikle politikken og gi et enda bedre tilbud til alle som ønsker seg inn, eller tilbake til arbeidslivet. Jeg er uten videre enig i at vi må se på den totale ressursbruken på dette feltet. Da må vi også tåle å stille oss selv de vanskelige spørsmålene. Bør vi eksempelvis konsentrere mer av ressursene om tidlig innsats og senke terskelen til arbeidslivet? Samtidig nekter jeg å være med på en diskusjon der tidlig innsats blir satt opp som alternativ til lange arbeidsforberedende eller kvalifiserende løp for dem som trenger det. Kombinere virkemidler Yrkesdeltakelsen blant funksjonshemmede har i mange år stått på stedet hvil - rundt 45 prosent, under skiftende regjeringer og under lav- og høykonjunkturer. Jeg tror at vi kan få flere inn i arbeid. Men da må vi ha et arbeidsliv som er i stand til å ta imot dem. Det har vi ikke i dag, til tross for alskens ordninger som skal gjøre det lettere for funksjonshemmede å komme ut i arbeidslivet. Jeg nevner i fleng funksjonsassistentordningen, støtte til arbeids- og studiereiser (som nå gjøres permanent), bilordningen for funksjonshemmede, og tilretteleggingstilskudd. Nå introduseres også en ny ordning der arbeidsavklaringspeger kan brukes som lønnstilskudd. Kan hende bunner dette i holdninger og myter om funksjonshemmede som arbeidskraft. Men ikke bare. Jeg tror nemlig at en av årsakene til at for mange blir uføre, er mangel på passende arbeidstilbud. Reis litt utenom de tettest befolkede delene av landet vårt, så møter vi et relativt ensidig arbeidsog næringsliv. Her bidrar arbeidsmarkedsbedriftene vesentlig til større variasjon og mangfold. Og de leverer varer og tjenester som ellers ikke blir utført - i et hvert fall ikke der og da. Her ser vi at arbeidsmarkedstiltak gjør det mulig å opprettholde nærbutikker. Og vi ser at funksjonshemmede driver bygdas beste kakebakeri. Jeg tror vi skal gjøre mer av dette, ikke nødvendigvis bare som en del av arbeidsmarkedspolitikken, men som ledd i næringspolitikken! Jeg tror vi i altfor liten grad har forsøkt å se arbeidsmarkeds-, nærings- og utdanningspolitikken i sammenheng - og langt mindre evnet å se virkemidlene i sammenheng. Tvert om har vi lagt begrensninger på egne muligheter. I mitt hode er det ganske innlysende at vi ville fått langt mer ut av innsatsen om vi hadde kombinert virkemidlene for å skape levedyktige bedrifter med arbeidsplasser for mange av dem som i dag blir henvist til en passiv trygdetilværelse. Det ville vært godt for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet. 7

8 Blant funksjonshemmede som ikke er sysselsatt, oppgir 1 av 4, ca og av dem under 25 år - at de ønsker arbeid av de er definert som arbeidsledige. Vi vet egentlig lite om denne gruppen - hvem de er og hvilke behov de har. Det er en viten vi trenger for å utvikle virkemidler og tiltak som treffer og virker. Da kan vi også si mer om hva som er et realistisk ambisjonsnivå. Erfaringer fra strategiplanen for arbeid og psykisk helse og kvalifiseringsprogrammet, viser at personer med sammensatt problematikk også kan lykkes i ordinært arbeidsliv med hensiktsmessig oppfølging i kombinasjon med andre aktuelle virkemidler. I den grad det er mulig, tror jeg vi i større grad bør bruke det ordinære arbeidslivet som opplæringsarena for personer med nedsatt arbeidsevne. Men igjen; her er det ikke noe enten eller. Det som passer for noen, passer ikke for andre Så vil det fortsatt være en del av NAVs brukere som vil ha behov for et arbeidsforberedende tilbud andre steder. Noen har såpass omfattende og sammensatte problemer at de ikke vil kunne nyttiggjøre seg kvalifisering i ordinært arbeidsliv. Det kan være forhold knyttet til for eksempel helse, livsstil, motivasjon, og struktur på hverdagen, som er nødvendig å avklare før en utplassering. Her kan vekstbedriftene åpenbart bidra med sin kompetanse. Arbeidsavklaring er under alle omstendigheter viktig. Dersom det ikke er tilstrekkelig utredet og avklart på forhånd, vil en direkte utplassering, selv med tett oppfølging, kunne påføre brukerne nye nederlag og tap av motivasjon. Slike erfaringer kan også medføre at arbeidsgivere i det ordinære arbeidslivet blir mer skeptiske til å ta inn brukere, og en attføringsprosess som tar lengre tid. Derfor er det så viktig at vi har fokus på kvaliteten i tjenestene som leveres! Det er helt avgjørende. Jeg vet at også dere har arbeidet med kvaliteten på tilbudet, både i stort og på den enkelte bedrift. Det er positivt! Byråkratisering I den forbindelse tillater jeg meg å banne litt i kjerka. Vi er nemlig i ferd med å etablere et oppfølgnings- og tilsynsbyråkrati som nok er velment, men som faktisk legger en demper på fleksibilitet og oppfinnsomhet. Vi blir på sett og vis fanget i et system, der vi er mer opptatt av å rapportere og dokumentere enn å gjøre jobben. Og det verste er at vi som politikere bidrar vårt 8

9 til denne utviklingen, som aldeles ikke er begrenset til arbeidsmarkedspolitikken, men er et voksende problem i all offentlig virksomhet. Jeg har merket meg, at fornyingsminister Rigmor Aasrud ser fram til den dagen hun kan besvare et aldeles unyttig spørsmål fra en like unyttig stortingsrepresentant, med følgende bemerkning: - Tenk, det har jeg ikke tenkt å skaffe meg rede på! Målstyring Og da har vi altså kommet til NAV. Jeg er klar over at NAVs resultatoppfølging kan variere noe. Det bør den også gjøre. Noen steder vil det være nødvendig med tettere dialog mellom NAV og tiltaksbedrift. Andre steder går det meste på skinner. Det viktige er at det er en dialog mellom NAV og tiltaksbedriftene, og ikke en samtaleform som kona og jeg tidvis praktiserer, nemlig parallelle monologer. På VTA-området er dialogen spesielt viktig fordi den også handler om toveis kompetanseoverføring. Med fjorårets debatt om endringer i betalingsvilkårene friskt i minne, ser vi at mangt kan ordnes på fornuftig vis, bare man snakker sammen. For et par lørdager siden brakte Dagens næringsliv en oversikt over det kaos som er skapt i norsk offentlig sektor som en følge av "New Public Management". Reportasjen ble spunnet omkring spørsmålet: Hvor mange menn (for det er som regel menn) trengs for å skifte en lyspære i offentlig sektor?" Svaret er 7, og vi har det fra Forsvaret. Et hovedelement i New Public Management-tankegangen er mål- og resultatstyring. Jeg har selv holdt foredrag om dette i min tid, uten at jeg den gang forestilte meg muligheten for å drive dette langt over i parodien. Følgelig er det noen på høyresiden i norsk politikk som sverger til "resultatbaserte tilskuddsordninger" Bare navnet er egnet til vekke minner fra et semester i makroøkonomi ved Rogaland distriktshøyskole, i min ungdom. Men altså, ideen er at resultatbasert finansiering skal stimulere økt måloppnåelse. Haken er at de spede forsøk som er gjort med dette her til lands, ikke har gitt forventede resultater. Dessuten er faren for suboptimalisering så absolutt til stede, i tillegg til at slike finansieringsordninger lett kan bli komplekse og administrativt krevende å håndtere. De administrative kostnadene kan med andre ord bli større enn gevinstene. Jeg tviler likevel ikke på at noen er besnæret av slik metoder, om ikke 9

10 annet så av ideologiske grunner. Selv ser jeg ingen grunn til at vi trenger eksperimentere med denne typen ordninger. Snarere er det en oppgave å ta tilbake den politiske styringen med direktorater og etater. Eieransvaret De siste årene har jeg hatt anledning til å besøke en rekke vekstbedrifter, drevet av profesjonelle ildsjeler, som lever og ånder for jobben de gjør. Det gjør også arbeidstakerne. Det gjør inntrykk på meg når jeg møter arbeidstakere som ikke vil ha ferie, som faktisk kommer innom på jobben når de har fri, fordi de ikke kan la være. Eller når jeg møter en arbeidstaker som betaler av eget arveoppgjør for å ha en jobb å gå til, fordi kommunen ikke lenger vil betale regningen, enda så lønnsomt det er for kommunen at vedkommende er i arbeid. Hvilket bringer meg inn på eieransvaret - kommunenes ansvar for ASVL-bedriftene. Stort sett er dere som sitter her i dag representanter for kommunenes eierinteresser. Derfor skulle jeg ønske at dere, når denne årskonferansen er over, tar en alvorsprat med eierne og minner dem om at ansvaret ikke begrenser seg til bunnlinjen i et bedriftsregnskap. Erfaringsmessig er det først når regnskapet viser røde tall, at kommunepolitikere reagerer. Men da reagerer de til gagns. Nå skal vi aldeles ikke ønske oss røde tall. Men jeg syns ærlig talt at kommunene i alt for stor grad overlater bedriftene til seg selv, når etableringsfasen er over. Da vi skulle presentere statsbudsjettet 8. oktober, spurte jeg Torstein om vi kunne gjøre det på Smiløkka Arena i Stokke kommune, slik at vi med media på slep også kunne få en omvisning på bedriften. Det resulterte i et vidunderlig TV-innslag på distriktssendinga der en av arbeidstakerne fortalte om arbeidsplassen sin, og hva den betydde for henne. Men det er egentlig ikke poenget. Under omvisningen kom vi inn i makuleringsseksjonen, en produksjon mange ASVL-bedrifter driver. Om dette arbeidet kan det spøkefullt sies at det er en kvalifikasjon i seg selv, om arbeidstakerne verken kan lese eller skrive. Men de manglet oppdrag, fordi enkelte omkringliggende kommuner heller har valgt å sette makuleringen ut på anbud, framfor å benytte Smiløkkas tjenester. Rent bortsett fra at dette etter min oppfatning er en form for politisk ubetenksomhet, frykter jeg faktisk det er uttrykk for noe langt verre, nemlig likegyldighet. 10

11 Gode venner! Vi har en jobb å gjøre. Gå hjem til deres egne. Fortell at dere er til og om jobben dere gjør. Så skal vi, skritt for skritt, utvikle denne bransjen i åra som kommer - i omforent fortåelse for at "Alle skal med". 11

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072 Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 20.06.2012 82/12 Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: 445 12/1072 HØRING AV NOU 2012: 6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK Trykte vedlegg:

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Rune Strøm

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Rune Strøm Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Det Kongelige Arbeidsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3652-5 Rune Strøm 74 22 11

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Innst. 195 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 195 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 195 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:129 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Det Kgl. Arbeids- og sosialdepartement Vår dato 14.09.2015 Postboks 8019 Dep Deres dato 16.06.2015 0030 Oslo Vår referanse REG/8787 Deres referanse 15/2261 Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Sak 39/13 Referat fra styremøtet 4/13 og 5/13 den 28. og 29. mai 2013. Protokollene fra styremøtet 04/13 er og 5/13 er godkjent

Sak 39/13 Referat fra styremøtet 4/13 og 5/13 den 28. og 29. mai 2013. Protokollene fra styremøtet 04/13 er og 5/13 er godkjent Referat fra styremøte 6/13, den 27. august 2013 Til stede: Fra ASVL: Victor D. Norman Anne-Lise Bakken Sølvi Pedersen Gunn Sofie Dahl Rolf B. Andersen Rita Sandnes Oddvar Bjørkvik Morten Strand Dag Sandvik,

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Effekter av tiltak Norge Øst Europa Asia Afrika -10-5 0 5 10 15 20 25 30 Prosentpoeng Lønnstilskudd

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid? Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid? Tallmateriale og beregninger Margrete Laland Linn Renate Sjøveian Andersen 2011 Denne teksten er en gjennomgang av tallmaterialet og

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Cathrine Egeland og Ida Drange AFI-forum 09.10.2014 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Deltid i Norge 2 Det er ganske vanlig å

Detaljer

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne?

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Difi 29.11.12 Eivind Falkum www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning.

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen Tapt arbeid - tapte verdier Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. Men la meg først gå 33 år tilbake i tid. Til første

Detaljer

Attføringsbedriftene og ASVL - én forening?

Attføringsbedriftene og ASVL - én forening? Attføringsbedriftene og ASVL - én forening? Foredrag av Anne-Lise Bakken, nestleder i ASVL Oslo, 25. oktober 2012 På siste landsmøte i ASVL ble det besluttet å se nærmere på om ASVL og vår søsterorganisasjon

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

Arbeid med Bistand konferansen 2008 Hva kommer i 2009? Fagsjef Paal Haavorsen

Arbeid med Bistand konferansen 2008 Hva kommer i 2009? Fagsjef Paal Haavorsen Arbeid med Bistand konferansen 2008 Hva kommer i 2009? Fagsjef Paal Haavorsen Bakteppetall 110 medlemsbedrifter lokalisert over hele landet. Ca. 35 000 yrkeshemmede og andre med bistandsbehov fikk tjenester

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Høring NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak

Høring NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår fil: BL12-GC013 Vårt arkiv: 402 Saksbeh: Grete Crowo Oslo, 11. juli 2012 Høring NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak FFO har gjennomgått NOU 2012:6 om Arbeidsrettede

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

Likemannsarbeid innenfor arbeid og attføring

Likemannsarbeid innenfor arbeid og attføring Likemannsarbeid innenfor arbeid og attføring Egen tilskuddsordning for likemannsarbeid fra 1995 Sterkere fokus på rettigheter og tiltak Når helse og funksjonstap setter begrensninger 1 Egen tilskuddsordning

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Hørings svar RIO til Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettene tiltak ref 12/1291

Hørings svar RIO til Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettene tiltak ref 12/1291 Arbeidsdepartementet NOU - Norges offentlige utredninger Høring av NOU 2012:6 arbeidsrettene tiltak Ref 12/129 RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon 6609 St Olavsplass 0129 Oslo Hørings svar RIO til

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester FLT 1803-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. Hva er konkurranseutsetting? 2. Behovet for mangfold, individfokus, kvalitet, leveringsdyktighet og effektivitet

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv.

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 31.10.2017 31.07.2017 COS 17/2563 Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget.

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget. OPPLAND fylkeskommune Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler 201202856 Erik Lagethon Behandlet av 1 Fylkesutvalget Møtedato 26.06.2012115/12 Saknr SAKSPROTOKOLL Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettende

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson OM PRESENTASJONEN STATUS OG UTFORDRINGER HVORDAN FORBEDRE TILTAKSSYSTEMET

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Næringslivets Hus, 3. februar 2014 Arbeid på resepten Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Endelig mandag (grasrotkommentar) 2. Hva er NAV? 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet FLT 1903-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. SYKEFRAVÆRSDEBATTEN, IA-AVTALEN, HVILKET ARBEIDSLIV VIL VI HA HVEM MÅ GJØRE JOBBEN? 2. RASKERE

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden. Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm

På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden. Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden En tapt generasjon Politikk Omfang

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900 1 Innlegg på konferansen Du skal få en dag i mårå Universell utforming erfaringer utfordringer og løsninger. 24.10.13, kl 09.40, Scandic Hotell, Vangsveien 121, Hamar Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD.

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer