REGNSKAP ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP ÅRSBERETNING"

Transkript

1 REGNSKAP ÅRSBERETNING

2 Innhold Del Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema sskjema 1a Driftsregnskapet skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene sskjema 2a Investeringsregnskapet... 6 sskjema 2b Investeringsregnskapet på prosjekter... 6 Hovedoversikter Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Noter Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler Note 2 Pensjonsforpliktelser Note 3 Garantier Del Del 2 Innfrielser og tap Note 4 Fordring og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Note 5 Aksjer og andeler i andre selskaper Note 6 til balansen Note 7 Kapitalkonto Note 8 sprinsipper Note 9 Organisering av kommunen Note 10 Ubundet investeringsfond Note 11 Anleggsmidler Note 12 Investeringsprosjekter Note 13 Vesentlige forpliktelser Note 14 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling på långivere Note 15 Endring regnskapsprinsipp drift Note 16 smessig mindreforbruk Note 18 Årsverk Note 20 Revisjonshonorar Note 21 Andre forhold Note 22 Skatteinntekter og rammetilskudd Note 23 Restanser Note 24 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Note 25 Interkommunalt samarbeide ( 27) Felles legevakt Røyken og Hurum Note 26 Interkommunalt samarbeide ( 27) Kemneren i Røyken og Hurum Revisjonsberetning Vedlegg Vedlegg 1 Spesifisert balanse Vedlegg 2 Anleggsoversikt ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 2

3 Del 1 - ÅRSREGNSKAP Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet Det er utarbeidet årsregnskap i samsvar med forskrift for årsregnskap og årsberetning. Her gir vi en kort orientering med henvisning til forskriftens 3 Årsregnskapet, 4 økonomiske oversikter, 5 - Noter til årsregnskapet og 6 - Lånefondet. Det er utarbeidet noteopplysninger i samsvar med forskrift for årsregnskap og årsberetning 5 som er nummerert fra 1 til 7. Utover dette er det utarbeidet noter i samsvar med kommunal regnskapsstandard nr. 6 Foreløpig standard (F) Noter og årsberetning i overensstemmelse med forskriftens 7 Grunnleggende regnskapsprinssiper og god kommunal regnskapsskikk. sskjema 1 A - Driftsregnskapet Her vises inntekter og utgifter som ikke direkte er knyttet til en sektor. Den viser hvor mye som er til disposisjon til sektorene. Avstemmes mot hva som er brukt i sektorene, tall hentet fra skjema 1 B. Nettotallet skal stemme med merforbruk/mindreforbruk i følge vedlegg 4 økonomisk oversikt drift. sskjema 1 B Driftsregnskapet Dette viser til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1 A). Fordelt slik: Etter justering av finansposter fremkommer den faktiske fordelingen spesifisert på samme detaljeringsnivå som kommunestyrets vedtak av driftsbudsjettet. Kommunestyret vedtar netto driftsramme pr. virksomhet. sskjema 2 A Investeringsregnskapet Viser finansieringsbehovet og hvordan dette er finansiert. Differansen er hva som er udekket/udisponert finansiering. sskjema 2 B Investeringsregnskapet Til investeringer i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2 A). Fordelt slik: Her er ført opp nærmere fordelingen av Investeringer i anleggsmidler på de ulike investeringsrammene/-prosjektene spesifisering på samme nivå som kommunestyrets vedtak av investeringsbudsjettet. Balanseregnskapet Her vises det til oversikt over Eiendeler, egenkapital og gjeld pr Her fremgår også memoriakonti som skal spesifiseres for ubrukte lånemidler og andre memoriakonti med motkonto for memoriakontiene. Økonomisk oversikt - Drift Her vises oversikten hvilke driftsinntekter som gir sum driftsinntekter. Dette gjelder på samme måte for aktuelle driftsutgifter som gir sum driftsutgifter. Herav fremkommer brutto driftsresultat. Resultat av eksterne finansieringstransaksjoner og motpost avskrivninger viser heretter Netto driftsresultat. Etter å ha tatt hensyn til sum bruk av avsetninger og sum avsetninger fremkommer regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk. Økonomisk oversikt Investering Her vises finansieringstransaksjoner som gir Sum finansieringstransaksjoner. Sum utgifter + Sum finansieringstransaksjoner - sum inntekter = viser Finansieringsbehov. Til slutt viser hvordan dette er dekket inn slik at Sum finansiering er i samsvar med Finansieringsbehov. Lånefondet Røyken Kommune har ikke lånefond. ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 3

4 Ut over disse obligatoriske regnskapsoversikter er det utarbeidet noteopplysninger i samsvar med forskrift for årsregnskap og årsberetning 5 1 til 9. Her etterfølger notene 8 til 24 som er utarbeidet i samsvar kommunal regnskapsstandard nr. 6 Foreløpig standard (F) Noter og årsberetning. Det er vår oppfatning at noteopplysningene er selvforklarende. For øvrig viser vi til konkrete henvisninger i oversiktene for de aktuelle poster. Følgende noter har ikke slik henvisning : 3, 8, 10,12, Vedlegg utover ovennevnte skal ikke vedtas som en del av årsregnskapet. Dette gjelder følgende: Vedlegg 1 Spesifisert balanse Vedlegg 2 Anleggsoversikt Ovennevnte er ment å være opplysende vedlegg til årsregnskapet for regnskapsbrukerne og er ment som tilleggsopplysninger til årsregnskapet på et mer spesifisert nivå enn hva forskriften foreskriver og krever. sskjema. sskjema 1a Driftsregnskapet. Tall i 1000 kroner Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2009 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig merforbruk/mindreforbruk ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 4

5 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene. Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2009 Tall i 1000 kroner Netto driftsutgifter pr Virksomhet Folkevalgte organer og politisk sekretariat Rådmannen Assisterende rådmann IKT og kvalitet Skatt/finans Økonomienhet Kommunalsjef oppvekst PPT Barneverntjenesten Frydenlund barneskole Hyggen oppv.senter Midtbygda barneskole Nærsnes barneskole Slemmestad oppv.senter Bødalen oppv.senter Spikkestad barneskole Røyken ungdomsskole Slemmestad ungdomsskole Spikkestad ungdomsskole Røyken barnehage Slemmestad barnehage Sydskogen barnehage Kommunalsjef Helse og omsorg Helsetjenesten Sosialtjenesten Barnevernstjenesten Institusjonstjenesten Midtbygda og Spikkestad HBT Tjeneste for funksjonshemmede Psykisk helse Bestillerenhet Slemmestad HBT Kommunalsjef kultur og tekn.tjenester Bibliotektjenesten Kultur Kulturskoletjenesten VAR - Kapitalinntekter Kommunalteknikk Plan, bygg og oppmålingstjeneste Brann- og redningstjenesten Netto pr. Virksomhet ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 5

6 sskjema 2a Investeringsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett 2009 Tall i 1000 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert sskjema 2b Investeringsregnskapet på prosjekter Alle tall i 1000 kroner Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2009 Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på objekter Rordammen - utredning Kjøp aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS Slemmestad Kunstgress - andelsbrev Egenkapitalinnskudd KLP Erstatte PC'es i adm inkl adm skole Erstatte PC'er lærere og elever PC-skap, oppbevaring, lading - elever IKT - trådløse punkter Nord HR - kompetansekartlegging IT-investering Agressso økonomisystem Buffer - kritiske IKT hendelser IKT plan pleie og omsorg (duplo) D-ikt Infrastruktur Elektronisk dokument behandling IKT prosjekt skoler Røyken kirke Skoleadministrasjonssystem investering Lærebøker skole ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 6

7 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Alle tall i 1000 kroner 2009 Frydenlund skole Hyggen skole Midtbygda skole Nærsnes skole Slemmestad barneskole Spikkestad barneskole Sydskogen skole Torvbråten skole Røyken u-skole Slemmestad u-skole Spikkestad u-skole Klokkergården kjøkken Hernestangen FM-tilskudd Høvikvollen FM-tilskudd EU-prosjekt geologi/industri materiell Injisering av ulesket kalt kirkegården EU-prosjekt Opplevelser turveier Kjøp av kunst Bil/utstyr parkvesen Andeler Glitrevannverket Biler og utstyr - Kommunalteknikk Datautstyr bygg og oppmåling Utvikling av kartsystemer 3D GPS - MÅLESUTSTYR Biler - Brannvesen Røykdykkerutstyr Inventar brannstasjon ATW-kjøretøy - gave Slemmestad barneskole IP-telefoner Slemmestad barneskole - inventar Hyggen barnehage utstyr inventar Utbedring av lekeplassutstyr Torvbråten skole nærmiljøanlegg Spikkestad skole - elfa prosjekt Rehabilitering idrettsanlegg Røyken videreg Nærsnes skole - oppgradering uteområde Rehabilitering Spikkestad idrettsanlegg Rådhuset ombygging Sykehjem Bråset Lokaler hjemmetjenesten Ny prestebolig Salg tomteområder Fagertun - Kai Frøtvedt syd B VVA Follestad industriområde Morberg tomtefelt nord Tåje - rassikring Årosbrua Trafikksikkerhetstiltak Gangveier Slemmestad - Bødalen Bråsetveien, veilys og fortau Kryssing av vei Spikkestad ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 7

8 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Alle tall i 1000 kroner 2009 Hovedplan vei Møllebrua Rordammen Hovedplan vann Driftsovervåkning Boligvn Rustadvn sanering Diverse vannanlegg Statoil Slemmestad Bil Toyota Katrineåsen - problem strekninger Sonevannmålere Utskifting vannleding Bødalen gangvei GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnader Tuhus Follestad industrifelt Follestad Næringspark vann tekn inst Vearsaga - rehabilitering vannledning Vannledn. Morgerg-Berger Hasselbakken vann Inventar og utstyr Grette Hovedplan avløp Driftsovervåkning Sanering Katrineåsen Frøtvedtv-Grønnlivn. Etp Åros renseanlegg Båtstø Landvikvn sanering Åros renseanlegg pumpeledning Diverse avløpsanlegg Lahell renseanlegg fornyelse Tuhus-Follestad industrifelt Sydskogen/Fossum ny spvl Bil Statoil Slemmestad Bødalen/Slemmestad forprosjekt Avløp - Gleinåsen Morberg-Berger avløp Overføring til VEAS ny pumpestasjon Inventar og utstyr Grette Slemmestad barneskole VT Torvbråten skole VT Nærsnes skole VT Sydskogen skole VT Røyken ungdomsskole VT Hyggen skole VT Spikkestad barneskole VT Frydenlund barneskole VT Sydskogen barnehage VT Slemmstad barnehage VT Røyken barnehage VT Utelekeutstyr barnehager/skoler VT Røyken rådhus VT Slemmestad BOAS parkeringsareal etc VT Bråsetveien 10 VT ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 8

9 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Alle tall i 1000 kroner 2009 Klokkergården VT Fagertun VT Slemmestad eldresenter VT Røykenhallen VT Høvikvollen VT Nærsnesbukta VT Tåje VT Torvøya VT Ellefstrands VT Hyggenstranda VT Verven VT Hernestangen VT Diverse grøntanlegg VT Sum fordelt på objekter ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 9

10 Hovedoversikter Balanseregnskapet ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 10

11 Økonomisk oversikt drift. Tall i 1000 kroner Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 11

12 Økonomisk oversikt investering. Regulert budsjett Opprinnelig budsjett 2009 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Inndekning av tidligere års merforbruk Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 12

13 Noter. Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler I 1000 kroner 2009 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning neste år Netto avsetninger Del 2 Endring i arbeidskapital balansen 2009 Tekst Konto Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring arbeidskapital ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 13

14 Note 2 Pensjonsforpliktelser. Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte. Ordningene for tjenestepensjonen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Pensjonskostnaden i kommuneregnskapet bestemmes ut fra økonomiske forutsetninger fastsatt i Kommuneregnskapsforskriften. Fra Aktuarberegningen (Tall i 1000kr. ) Storebrand De økonomiske forutsetningene i beregningene for er som følger: Statens Pensjonskasse KLP Kontrakt 002 Diskonteringsrente: 5,00 % 5,00 % 5,00 % Lønnsvekst: 3,35 % 3,35 % 3,35 % G-regulering:_ 3,35 % 3,35 % 3,35 % Forventet avkastning: 6,00 % 5,35 % 6,00 % Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a (evt b) 5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr Akkumulert og amortisert premieavvik 13-1 nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Akkumulert premiavvik forrige år Resultatført premieavvik tidligere år a Arbeidsgiveravgift av Akkumulert premieavvik a Akkumulert arbeidsgiveravgift av Årets estimatavvik 13-3 nr c og d 17 Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Akkumulert estimatavvik (forpliktelse) Akkumulert estimatavvik (pensjonsmidler) Akkumulert estimatavvik Akkumulert estimatavvik (forpliktelse) Akkumulert estimatavvik (pensjonsmidler) ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 14

15 Fra Aktuarberegningen (Tall i 1000kr. ) Storebrand Statens Pensjonskasse KLP Kontrakt 002 Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 20 Påløpt pensjonsforpliktelse forrige år Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - årets forpliktelse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = UB Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d 23 Verdi av pensjonsmidler forrige år Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - årets p.midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse Totalt akkumulert inntektsført premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift pr er 76,6 mill.kr. Pr var beløpet 68,8 mill.kr. I er det inntektsført 7,8 mill.kr. netto i premieavvik (inkl. arbeidsg.avg.),fordelt på årets premieavvik med 13,4 mill.kr. og kostnadsføring av tidligere inntektsført avvik med 5,6 mill.kr. Saldoen på konto for premieavvik pr vil belaste fremtidige driftsregnskap med ca 1/15 pr. år. Note 3 Garantier Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Kommunen gir garantier som simpel kausjon. Del 1 Garanti gitt til Kommunalbanken: NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Opprinnelig garanti Garantibeløp Garantien utløper Røyken Energiverk AS Røyken Eiendom AS Røyken Eiendom AS Nordea Røyken Eiendom AS Husbanken: Bitehagen Barnehage BA ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 15

16 DnB NOR Bank ASA: NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Røyken Kirkelige fellesråd Bitehagen Barnehage BA Kommunekreditt Norge AS: IKA Kongsberg Glitrevannverket IKS Garanti for lån gitt i medhold av sosialtjenesteloven Totalt garantibeløp Del 2 Innfrielser og tap Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. Note 4 Fordring og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Røyken Eiendom AS Herav fordring på: Røyken Drift AS Herav fordring på: RFD Drammensreg IKS Herav fordring på: Røyken komm boligstift Herav fordring på: Hurum kommune ( 27 samarbeid Kemneren) Herav fordring på: Hurum kommune ( 27 samarbeid Legevakt) Herav fordring på: Buskerud Kommunerevisjon IKS Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Glitrevannverket IKS Herav kortsiktig gjeld til:bråset Bo IKS Herav kortsiktig gjeld til: Røyken eiendom AS Herav langsiktig gjeld til: Glitrevannverket IKS Pliktig tillegg ved vesentlige endringer: Gjeld Bråset Bo og Omsorgsenter IKS gjelder fakturaer for desember. Kortsiktig gjeld til Glitrevannverket IKS består av fakturaer for desember og rest langsiktig gjeld som forfaller innen 1 år og er ført opp under kortsiktig gjeld. ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 16

17 Note 5 Aksjer og andeler i andre selskaper Finansielle anleggsmidler Antall Kommunens andel Balanseverdi Livsforsikring m.v. Egenkapitalinnskudd KLP Andre foretak Røyken Eiendom AS 100 % Røyken Eiendomsutvikling AS 100% Røyken Drift AS 100% - Ring 4 AS % Vinn Industri AS Biblioteksentralen AL Røyken Produkter AS 32 % Buskerud Opplevelser AS Drammen Indutri AS Glitrevannverket IKS 14,72% Renovasjonsselskapet for Drammensregionen 10% Buskerud Kommunerevisjon IKS 5% Bølstadsenteret BRL 100 Bitehagen Barnehage - andelsinnskudd Bråset Bofellesskap BRL B-aksjer Sekkefabrikken Kulturhus Andeler Kunstgress IL ROS Papirbredden Innovasjon AS Andeler Kunstgress IL Slemmestad Buskerud Kollektivselskap AS 3,56% Vestviken 110 IKS Totalt I tillegg til ovennevnte har Røyken Kommune andeler i Vestviken 110-Sentral IKS og IKA Kongsberg IKS (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark). Det er ikke innbetalt noe innskudd ved etablering av disse foretakene. Innbetalinger skjer ved et beregnet tilskudd/medlemskontingent pr. år som skal dekke kostnadene i selskapene. I Vestviken 110 IKS ble det i 2008 innbetalt tilskudd i forbindelse med nytt nødnett. Røyken kommunes eierandel pr er som følger: Selskapets totale egenkapital pr Røyken kommunes andel Selskap Andel Vestviken 110 IKS 6,60 % IKA Kongsberg IKS 3,57 % Røyken Eiendom AS Det er i gjennomført en fisjon av REAS ved at selskapets eiendomsmasse ble fordelt mellom REAS og nystiftet selskap Røyken Eiendomsutvikling AS (REU). Fisjonen er basert på bestemmelsene i aksjeloven 14, skattelovens bestemmelser om skattefri fisjon og gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet. REAS eiendommer er taksert i. En oppstilling per over anlegg, bokført verdi og takst indikerer merverdier på ca 297 mill. kr. ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 17

18 Fordeling av opprinnelig bokført kostpris på aksjene etter fisjonen i : Røyken Eiendom AS Røyken Eiendomsutvikling AS Sum Røyken Drift AS Aksjekapitalen er nedskrevet i sin helhet pr Selskapet er under avvikling og aksjekapitalen anses som tapt. Note 6 til balansen Tall i 1000 kroner 2009 DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond pr Avsatt til driftsregnskapet Forbruk på investeringsregnskapet 0 0 Forbruk på driftsregnskapet 0 0 Disposisjonsfond pr UBUNDNE INVESTERINGSFOND Ubundne investeringsfond pr Avsatt til ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Fond Nilsemarke overført bundet driftsfond -517 Ubundne investeringsfond pr BUNDNE INVESTERINGSFOND Bundne investeringsfond pr Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr BUNDNE DRIFTSFOND Bundet driftsfond pr Avsatt i driftsregnskapet Bruk i driftsregnskapet Fond Nilsemarka overført fra ubundet inv.fond 517 Bundet driftsfond pr ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 18

19 Note 7 Kapitalkonto DEBET KREDIT 1.1. Balanse 1.1. Balanse (Underskudd i kapital) (Kapital) kr ,00 Debetposter i året Salg av fast eiendom og anlegg kr ,00 Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler kr - Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler kr ,00 Kreditposter i året Motkonto pensjonsavvik kr ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg kr ,66 Oppskriving av fast eiendom og anlegg kr ,50 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr ,01 Av-/nedskriving aksjer/andeler kr ,00 Salg av aksjer og andeler kr - Avdrag på utlån kr ,48 Kjøp av aksjer og andeler kr ,00 Oppskriving utstyr/mskiner kr - Avskriving på utlån kr ,88 Utlån kr ,77 Bruk av eksterne lånemidler kr , BALANSE kr ,41 (Kapital) Avdrag på eksterne lån kr ,00 (Underskudd i kapital) Sum debet kr ,84 Sum kredit kr ,94 Note 8 sprinsipper et er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. sprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. sføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 19

20 Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 20

21 Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 21

22 Note 9 Organisering av kommunen Tjenester som utføres i egne foretak: Forvaltning og drift av kommunens bygninger er overført til Røyken Eiendom AS. Balanseverdiene er ikke tatt inn i kommunens regnskap. Renholdstjenestene er utført delvis til Røyken Drift AS og delvis av private foretak. I siste halvår utføres alt renhold av private foretak. Renovasjonstjenesten er organisert i Drammensregionens renovasjonsselskap IKS (RFD). Fra og med er hele institusjonstjenesten overført til Bråset Bo og Omsorgssenter. Fra er kemneren og innfordring av kommunale krav overført til Kemneren i Drammensregionen. ÅRSREGNSKAP ÅRSBERETNING RØYKEN KOMMUNE side 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer