KURSKOMPENDIE KOMPETANSEUTVIKLING FOR ANSATTE PÅ NAV KONTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKOMPENDIE KOMPETANSEUTVIKLING FOR ANSATTE PÅ NAV KONTOR"

Transkript

1 KURSKOMPENDIE KOMPETANSEUTVIKLING FOR ANSATTE PÅ NAV KONTOR 1

2 INNHOLD Innledning... side 2 Pkt. 1. Generellt om NAV... side 2 Pkt. 2. Fafo rapport om ansettets perspketiver på etaberling av en felles førstelinje i N... side 6 Pkt. 3. Kompetanse... side 8 Pkt. 4. Kompetansetilbud/tiltak i relasjon til NAV... side 12 Pkt. 5. Hvor, og fra hvem kan enfå mer informasjon om NAV... side 13 2

3 KOMPETANSEUTVIKLING FOR ANSATTE PÅ NAV KONTOR INNLEDNING Fagforbundets Faggruppe 3 har fått i oppdrag av seksjonsstyret i seksjon kontor og administrasjon å arbeide med kompetanse i forbindelse med den nye statlige arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). For å kunne jobbe med kompetanseutvikling både sentralt og lokalt er det viktig at både seksjonsledere, tillitsvalgte og medlemmer har kunnskap om den nye NAV-forvaltningen. Først i kompendiet er det en generell informasjon om den nye NAV-forvaltningen. Denne delen tar for seg hovedformålet med reformen, visjoner og verdier, samhandlingen mellom stat og kommune, samt utforming av de lokale kontorene og IKT. Videre vil du finne et utdrag av FAFO-rapporten om ansattes perspektiver på etablering av en felles førstelinje i den nye NAV-reformen. Rapporten har fokus på de ansattes roller i en stor omstilling og trekker fram de fagorganisertes syn på hva som er de viktigste utfordringene for de nye arbeids- og velferdskontorene. Videre vil du finne punktet om kompetanse. Her redegjøres for begrepet kompetanse og en tar for seg kompetanseutviklingen i NAV. I tillegg har Faggruppe 3 utarbeidet et dokument om kompetansekartlegging. Tilslutt har en sett på hvilke kompetansetiltak som er gitt i forbindelse med NAV-reformen og hvor det kan innehentes mer informasjon om reformen. Kompendiet kan brukes enten ved at en fra faggruppen kan komme ut å informere, eller som et kaffekurs lokalt i seksjonen med egen innleder. Pkt 1. Generelt om NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen: Den nye statlige arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) ble opprettet Den nye etaten består av tidligere trygdeetat og aetat. Navnet på den nye etaten er NAV Arbeids- og velferdsetaten. Innen desember 2009 skal alle NAV-kontorene være etablert i landet. Det er lagt opp en tidsplan i hvert fylke når de lokale NAV-kontorene blir etablert. Denne reformen er en av de største reformene som er blitt gjennomført i Norge. Nesten hele befolkningen er blant brukerne av den nye etaten og den forvalter 1/3 av statsbudsjettet gjennom arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte m.m. I tillegg vil denne reformen berøre ca statsansatte (tidligere trygd og aetat) og tar vi med de kommunalt ansatte som vil bli berørt gjennom partnerskap med kommunene vil ca ansatte bli berørt av reformen. Verdier og visjoner for arbeids- og velferdspolitikken: NAV har utarbeidet verdier og visjoner som skal være grunnlaget for den nye etaten. 3

4 I tillegg har det blitt gitt løfter for hva omgivelsene kan forvente av NAV. Løftene til brukerne er at de skal møte en lett tilgjengelig og kompetent virksomhet som gir et gjensidig forpliktende samarbeid. Dette skal sikre: Rask og helhetlig avklaring av dine behov Følges opp individuelt At tjenestene utfyller hverandre og sees i sammenheng. Det er også gitt løfte til fellesskap at NAV skal bidra til at flest mulig er i arbeid og færrest mulig faller utenfor og derigjennom sikre grunnlaget for velferd og verdiskapning. Løftet til medarbeidere er at en sammen skal skape en meningsfull og utviklende arbeidsdag med nye arbeidsmetoder, verktøy og kompetanseutvikling hvor du jobber med viktige samfunnsoppgaver som betyr noe for enkeltmenneske. Visjonen Vi gir mennesker mulighet. Verdier: Hva må vi sørge for kjennetegner NAV slik at vi kan levere på disse løftene: Løsningsdyktig Tydelig Tilstede Hovedmålet for reformen: Hovedformålet med den nye reformen er at det skal bli: Flere i arbeid og aktivitet færre på trygd og stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Dette er viktig å ha med seg ved opprettelse av de nye NAV-kontorene. Samhandling stat og kommune Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS har laget en rammeavtale som skal danne grunnlag for samhandlingen mellom stat og kommunesektoren som likeverdige partnere både sentralt og lokalt. Gjennom lokale avtaler kan kommunen samlokalisere tjenester som ikke inngår i minimumsløsningen som er den økonomiske sosialhjelpen, med ett felles NAVkontor. Det kan også legges flere tjenester inn, som for eksempel flyktningtjenesten, rus, boligkontor, gjeldsrådgivning og barnevern. Avtalene som blir lovfestet, er et sentralt styringsinstrument for å sikre samhandlingen og partnerskapet. Det er viktig at andre kommunalt relaterte tjenester knyttes geografisk nært opp til de lokale NAV-kontorene. Det vil være et kommunalt ansvar å sikre dette lokalt. Lokal samarbeidsavtaler: 4

5 Innholdet i de lokale avtalene kan være forskjellige pga. størrelse på kommuner etc, men de skal inneholde bestemmelser om bl.a.: Lokalisering, utforming, organisering og drift av kontoret Hvilke kommunale tjenester som skal inngå Hvordan kontoret skal samhandle med brukerne Samhandling med øvrige tjenestetilbud Pkt. som inngår i de lokale samarbeidsavtalene: Formål Lokale målsettinger Tjenesteområder som skal inngå Kompetanseutvikling Ansattemedvirkning Ledelse Personvern internkontroll mv. Finansiering og budsjett Prinsipper for tvisteløsning Samhandling med øvrig kommunalt og statlig tjenestetilbud Drift IKT Utforming av lokale NAV-kontorer: Brukere skal møte Et praktisk utformet kontor Tilrettelagt for aktiv deltakelse Med ansatte som har evne til å prioritere individuell og tett oppfølging. Det er lagt opp til at interkommunale løsninger kan iverksettes der de demografiske forholdene ligger til rette for dette. Det er også lagt opp til at stat og kommune kan utføre enkle oppgaver for hverandre, men det forutsette at dette er avtalt. Det kan også være muligheter for oppgavedifferensiering, som f.eks kan bety at større kommuner kan få ansvar for arbeidsmarkedsoppfølging for personer som kommunen har inntektssikring for. IKT i NAV-kontorene: NAV-kontorene får: Samordning av datasystemer Felles Office pakke, e-post og kalender Tilgang til intranett og internett Tilgang til alle statlige fagsystemer og kommunalt system (økonomisk sosialhjelp) etter arbeidsoppgaver og roller Tilgang til informasjon på personnivå fra fagsystemer i statsetaten og kommunale systemer personkort IKT-støtte til arbeidsprosessene Telfoniløsning Publikumsnett De statlige fagsystemene Infotrygd, Arena etc. og sosialtjenestens systemer vil bestå i mange år fremover. 5

6 Det vil bli lagt opp til at ansatte i NAV-kontorene får tilgang til felles e-post, kalender, intranett, personkort, arbeidslinjen, statlige fagsystemer og økonomisk sosialhjelp i de kommunale systemene. Det vil ikke bli gitt tilgang til kommunale systemer utover økonomisk sosialhjelp. Ett pilotkontor i hvert fylke: Det har blitt etablert et pilotkontor i hvert fylke. Disse kontorene skal gi erfaringer med etablering og drift av NAV-kontor. I tillegg skal pilotkontorene bidra til utvikling og utprøving av partnerskap mellom kommunene og staten i praksis. Pilotkontorene skal bla. teste ut IKT-løsninger, arbeidsmetoder og nye roller for de ansatte. Kontorene skal også jobbe systematisk med kompetanse og kulturtiltak. Pilotkontorene skal være modeller for resten av NAV-kontorene som skal etableres i landets kommuner innen Regelverk og prosess for medvirkning/medbestemmelser: Kommunalt og statlig avtalesystem, samt lovverk gir ulike løsninger på medbestemmelser og interne organisasjons- og tilsettingsprosesser. Det ble tidlig opprettet faste arenaer for møter med tjenestemannskorganisasjonene i staten, og nå er det i samarbeid med KS blitt etablert tilsvarende arena for kommunenes arbeidstakerorganisasjoner. Ledelse: Det skal fortsatt være to ansvars-, rapporterings- og instruksjonslinjer. Det åpner for felles administrativ ledelse, og det kan da avtales enhetlig faglig ledelse. Enhetlig faglig ledelse forutsetter delegasjon av myndighetsoppgaver mellom stat og kommune. Det gis åpning for ulike ledelsesmodeller i ulike kontorer. Pkt 2. Fafo-rapporten: Om ansattes perspektiver på etablering av en felles førstelinje i NAV Innledning Rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra LO Stat i samarbeid med Norsk tjenestemannslag (NTL), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernpleiere (FO). Rapporten var ferdigstilt 30. mai Rapporten bygger på en undersøkelse der det ble utført kvalitative intervjuer med 47 ansatte og tillitsvalgte fra begge statsetatene og kommunale tjenester. Rapporten har fokus på de ansattes roller i en stor omstilling og trekker fram de fagorganisertes syn på hva som er de viktigste utfordringene for de nye lokale arbeids- og velferdskontorene (NAV). 6

7 Formålet med reformen er: Få flere i arbeid og aktivitet, samt færre på stønad Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Det vi imidlertid skal konsentrere oss mest om her er hva rapporten sier i relasjon til kompetanse, kompetansekrav og kompetanseutvikling. Tanker og forventninger som de ansatte har, er det også viktig å si noe om. Vi vil i hovedsak se på resultatet som fremkommer i området sosiale tjenester. Det er i dette området Fagforbundet har medlemmer. I tillegg til seksjon kontor og administrasjon har også seksjon helse og sosial medlemmer som arbeidstakere særlig blir berørt av NAV-reformen. Rapporten Kompetanse og opplæring er berørt flere steder i rapporten. I sammendraget på side 5 blir det stilt spørsmål om: "Hvilken grad av endringskompetanse finnes? Hvilke kompetansekrav vil bli stilt og har jeg den kompetansen? Vil jeg få nødvendig opplæring?" Selv om det både her, og av tidligere undersøkelser, framkommer at de ansatte er positive til reformen, stilles det i denne rapporten også spørsmål som gir uttrykk for de ansattes bekymring, særlig i relasjon til ovennevnte spørsmål. Usikkerheten for den enkelte går på tvers av etater og fagbakgrunn og det er de eldste arbeidstakerne som er mest bekymret for framtida. I tillegg er de ansatte opptatt av hvordan de blir ivaretatt i selve prosessen. Dette kan henge sammen med at de faktisk mangler rammer rundt den lokale prosessen og betyr ikke at de ikke er interessert i å delta aktivt. Spørsmål vedrørende den enkeltes kompetanse, krav og tilbud er en viktig del av reformen. Et annet spørsmål en stiller er om spesialistkunnskap vil bli ivaretatt. På side 8 (andre avsitt) blir det pekt på at det er forskjell på hvilken kompetanse de ansatte i mottaket har. Det er det enkelte lokale NAV-kontor som bestemmer hvordan kontoret skal organiseres. Ved noen kontorer er de ferskeste satt i front, mens de mer erfarne og kompetente saksbehandlerne er plassert i faglandet (skjermet fra mottaket i front). Andre har valgt å bemanne mottaket med ansatte med lang erfaring og høy kompetanse. Mange ser at det er behov for å styrke mottaket, både kompetansemessig og bemanningsmessig. Noe som underbygger de spørsmål og den usikkerhet som synliggjøres, ref. rapporten om kompetanse i mottakene på side 24. SKA mener det er viktig å fokusere på å styrke mottaket - både kompetansemessig og bemanningsmessig (side 25). Forskjellig organisering i mottakene viser dette. Rapporten viser også at kompetansebehovet synes å være større i de store publikumsmottakene med større kompleksitet en i de små hvor det er mer oversiktlig, og antall kollegaer å forholde seg til er færre. Her oppleves også et lettere ad hoc-samarbeid. Spørsmålene rundt felles dataverktøy er også et svært viktig område. Dersom ikke felles dataverktøy blir innført vil ulikt dataverktøy kreve at de ansatte i mottaket trenger opplæring (A-etat, trygdeetat og sosialkontoret har være sitt system) innenfor de ulike systemene. Eventuell innføring av nytt dataverktøy vil selvfølgelig også medføre behov for opplæring/ny kompetanse. 7

8 Under pkt. utfordringer for de ansatte blir det reist spørsmål om: "Vil de få den kunnskapshevingen de trenger?" side 29. Det fremkommer her at de ansatte trenger ny kunnskap på et overordnet plan slik at de ansatte i mottak best mulig kan imøtekomme reformens intensjon med å framstå som en enhetlig tjeneste overfor publikum. Dessuten har de behov for kunnskap om hverandre, som kan støtte opp under samarbeidet mellom de tre tjenesteområdene. Det framkommer på side 31, tredje avsnitt at de ufaglærte ansatte har gitt uttrykk for at de har behov for faglig oppgradering. Vi går ut i fra at mange av disse er Fagforbundets medlemmer, og vi bør ha et særskilt fokus på denne gruppen. Det slås videre fast i rapporten at ny kunnskap er nødvendig dersom reformen skal lykkes. Seksjon kontor og administrasjon tror det blir viktig å følge med i hvordan pilot-kontorene, som ble opprettet i oktober 2006, håndterer de forskjellige utfordringene/- og organiseringen av NAV-kontoret. For seksjon kontor og administrasjon sin del blir det viktig å se på opplæring og kompetanseheving i forbindelse med opprettelse av nye NAV-kontorer. Pkt 3. Kompetanse Definisjon av kompetanse: Med kompetanse menes i dette dokumentet summen av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som hver enkelt ansatt må inneha, dvs. individbasert kompetanse: Kunnskap: Teoretisk eller oppgaverelaterte kunnskaper som medarbeiderne har tilegnet seg herunder evne til å finne relevant informasjon Ferdigheter: Evnen til å gjennomføre nødvendige handlinger (tjenester mot brukerne), dvs. mestre de oppgaver som den nye forvaltningen har. Holdninger: Er den indre motivasjon en medarbeider har for å gjøre en god jobb for brukerne av velferdsforvaltningen (stikkord: trygghet, ansvarsfølelse, vilje) Bygger på Rapport: Forslag til kompetansekrav prosjekt Kompetanse og kultur - NAV Interim Samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjøre det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Basert på Lina Lai: Strategisk kompetansestyring, Fagbokforlaget 1997 Eksakte kunnskaper, forståelse av grunnleggende ferdigheter, syn for det estetiske og evnen til å anvende kunnskaper og verdier i den praktiske virkelighet må utgjøre en helhet. Bygger på Stortingsmelding nr. 33 ( , Reform -94) Beskrivelse og drøfting av begrepet kompetanse: 8

9 Kompetanse brukes ofte som en generell betegnelse på produktive og skapende evner hos individer og organisasjoner. Kompetanse hos individer er kunnskap, ferdigheter og evner som kan bidra til å løse problemer og/eller utføre arbeidsoppgaver. Den kompetansen som et individ har, påvirker dermed produktiviteten i en arbeidssituasjon. En kan også snakke om kompetanse i en bredere sammenheng. Den er viktig for mestring av ulike livssituasjoner og samhandlingssituasjoner. De fleste empiriske studier som analyserer betydningen av kompetanse, bruker begrepet i den betydning av kompetansen påvirker produktiviteten i en arbeidssituasjon eller omstillingsevnen ved endringer i arbeidssituasjonen. Bygger på utredningen Ny kompetanse (NOU 1997:25) Kompetanseutvikling i NAV I forbindelse med NAV interim har det vært et prosjekt som har gått på kompetanseutvikling i NAV. Formålet med prosjektet var å utvikle og gjennomføre et helhetlig system for kompetanseutvikling i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen. Viktige suksessfaktorer for å lykkes med intensjonene i velferdsreformen, er å skape felles kultur, og sikre at den nye arbeids- og velferdsforvaltningen har nødvendig kompetanse for å møte brukerne og deres behov. NAV sitt overordnede mål for kompetanseutvikling er at: Arbeids- og velferdsforvaltningen skal ha ansatte som til enhver tid innehar den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver og møte utfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte. I den nye forvaltningen vil alle ha en basiskunnskap og noe vil måtte utvikle rollespesifikk kompetanse. Med rollespesifikk kompetanse menes at noen vil ha utvidet kunnskap innenfor ett spesielt område. Figuren nedenfor viser forholdet mellom basiskompetanse og rollespesifikk kompetanse. Rollespesifikk kompetanse Veileder mottak Veileder oppfølging Lederrolle Andre roller Basiskompetanse Arbeidsmetoder Tjenesteinnhold IKT Organisering, Samfunn Partnerskap Rettigheter og plikter som ansatt Lover og regelverk Visjoner, mål, løfter, verdier, holdninger 9

10 For å sikre at alle vil få en felles opplæring innen basiskompetansen er det laget eget kompetansekrav til basiskompetansen. Som en del av basiskompetansen er det nødvendig at alle ansatte har en gjennomarbeidet forståelse for NAV s grunnverdier. I tillegg må en ha kjennskap til: Lokale samarbeidsavtaler Styringssystemer, beslutningslinjer, rammer for økonomi og resultat Statens organisering og kommunens administrative og politiske organisering Lovverk og avtaler som regulerer ansettelsesforhold, HMS, lokale rutiner, lønn osv. Lover og regelverk for Velferdsetaten og Sosialtjenesten Veiledning i forhold til arbeidsmarked, utdanning, økonomisk stønad, folketrygdloven osv. Arbeidsmetoder som selvbetjeningsløsninger for brukere, avklarings- og kartleggingsverktøy, samtaletekniske løsinger mv. IKT personkort, saksbehandlingsprogram, intranett, datasikkerhet mv. I forbindelse med dette har det blitt utarbeidet et dokument som skal kartlegge ansattes evt. behov for kompetanseutvikling. Vi har tatt med et utdrag av dette dokumentet i neste punkt. Kompetansekartlegging: For å kunne ivareta/følge opp kompetansedelen i NAV-reformen betyr det at vi må ha fokus på at våre medlemmer som blir berørt av NAV-reformen i kommunene skal være godt forberedt når reformen iverksettes i den enkelte kommune. Alle medarbeidere i NAV skal ha en basiskompetanse som bidrar til forståelse for NAV kontorets plass i samfunnet, dets rolle og oppgaver. Basiskompetansen skal medvirke til at den enkelte: Får et bevisst brukerperspektiv Jobber mot felles mål Forstår forvaltningens kjernevirksomhet Skjønner prinsipper og hensikt med gjeldende metoder og verktøy Ser sin egen rolle i eksterne og interne sammenhenger Basiskompetanse skal også lette innlæringen av rollespesifikk kompetanse. Kompetansebehov i NAV-kontorene: Basiskompetanse: Arbeidsmetoder Tjenesteinnhold Organisering, samfunn, partnerskap IKT 10

11 Rettigheter og plikter som ansatt Lover og regelverk Ansatte som skal være i front i et NAV kontoret må ha en solid veiledningskompetanse. Den ansatte må kjenne til vedtatte visjoner, mål, løfter, verdier og holdninger. Kompetansekartlegging: Det er fornuftig at det settes i gang arbeid med kompetansekartlegging i den enkelte kommune. Resultatet fra kartleggingen gjør det mulig å få oversikt over hva de ansatte besitter av samlet kompetanse, og vil kunne si noe om behov for ny/mer/endret kompetanse i den nye organisasjonen. For den enkelte medarbeider gir kompetansekartlegging: Refleksjon over egen kompetanse Synliggjøring av egne utviklingsbehov Grunnlag for personlig utviklingsplan Synliggjøring av total kompetanse og grunnlag for gode medarbeidersamtaler og forpliktende oppfølging. Hvorfor CV-registrering? For at den enkelte skal kunne synliggjøre sin formalkompetanse og samlede erfaring For å bygge opp en elektronisk CV-base over alle ansatte For å gi ledere et verktøy for å følge opp medarbeidere i sine enheter For å kunne iverksette nødvendige tiltak når behov avdekkes Fordi det er behov for status på nåværende kompetanse i arbeidet med å etablere NAV organisasjonen Fagforbundet ber sine tillitsvalgte innen sosialtjenesten om å være med å presse på slik at dette arbeidet kommer i gang i kommunene. De ansatte i NAV er i gang med et eget prosjekt på dette området. Dette dokument bygger på de samme prinsipper som kompetansebyggingen i NAV. Det vil ha stor betydning at også Fagforbundets medlemmer får kartlagt og registrert sin kompetanse, og videre at kommunene følger opp avdekket kompetansebehov med tilbud om opplæring. Pkt 4 Kompetansetilbud/tiltak i relasjon til NAV. Det er opprettet en ny utdanning som er rettet mot den nye NAV-etaten Velferdsstudiet. Denne utdanningen tilbys på følgende høgskoler: Høgskolene i Oslo, Agder, Nord-Trøndelag og Tromsø Denne utdanningen tilbys som deltidsutdanning. Velferdsstudiet består av 16 moduler av 10 studiepoeng. Modulene kan tas enkeltvis. Studiemodulene som tilbys skal bidra til å møte de utfordringer velferdsstaten står overfor: Opprettelsen av offentlige servicekontorer 11

12 Samordning av sosial-, arbeidsmarked- og trygdeetat (NAV Arbeid og Trygd) Krav om et brukerrettet og helhetlig tjenestetilbud. Brukermedvirkning og tverretatlig samarbeid. Velferdsstudiet skal bidra til å fremme samarbeid mellom de aktører som brukerne møter, og medarbeidernes forutsetninger for tverretatlig samarbeid, brukerrettet og samordnet tjenesteproduksjon. Studiet er modulbasert og kan innpasses i det 3-årige velferdsstudiet (Bachelorgrad) som er opprettet ved høgskolene i Agder og Oslo. Høgskolen i Agder tilbyr masterstudium. Målgruppe: Ansatte i velferdssektoren; NAV arbeid og trygd, helse- og sosialsektoren, frivillige organisasjoner og andre virksomheter i privat og offentlig sektor som har behov for kunnskaper på velferdsområdet. Studiet er lagt opp til en eller to fellessamlinger pr. modul. I tillegg skal studentene utarbeide en semesteroppgave (fortrinnsvis i grupper). Det gis veiledning underveis. Kobling mellom teori og praktisk erfaring vil karakterisere studiemodulene. Eksamen er enten ved høgskolen, hjemme eller desentralisert. Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse. Søker uten generell studiekompetanse må søke om vurdering av opptak ut fra realkompetanse. For mer informasjon om den enkelte modul og søknadsfrister - gå inn på hjemmesiden til en av de 4 høgskolene. Høgskolen i Oslo: Høgskolen i Agder: Høgskolen i Nord-Trøndelag: Høgskolen i Tromsø Kortere kurser og konferanser informasjon om dette kan innhentets på nettsidene nedenfor eller de blir sendt direkte til fagforbundene eller arbeidsplassen. Pkt. 5 Hvor, og fra hvem kan en få mer informasjon om NAV På disse internettadressene kan det hentes ut mer informasjon om NAV-reformen og det videre arbeid med opprettelse av NAV-kontorene

13

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Kompetansestyring i NAV Tone Mørk

Kompetansestyring i NAV Tone Mørk Kompetansestyring i NAV Tone Mørk Kompetanse = kunnskap, holdninger, ferdigheter Verdier Holdninger Vurderinger Ferdigheter i handling Holdning Handlinger Kunnskap 2 NAV, 14.05.2009 Side Kompetansestyring

Detaljer

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 I I Samarbeidsavtale mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Gevinstrealisering i NAV Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Vår største utfordring (1) er arbeidskraft 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

Vår ref: 09/4568 /TLB

Vår ref: 09/4568 /TLB // Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS OG tnkluder1nusuepammentet MOTTATT 0'4JUN2009 Deres ret 200901113/MCH Vår ref: 09/4568 /TLB Vår dato: 29.05.2009 Høringskommentarer

Detaljer

NAV: Samhandling i praksis. Olav Ulleren, 10. januar 2008

NAV: Samhandling i praksis. Olav Ulleren, 10. januar 2008 NAV: Samhandling i praksis Olav Ulleren, 10. januar 2008 NAV er bra Samhandlingen mellom kommuner og stat er en stor utfordring på to områder: Helsetjenester og arbeids- og velferdsområdet De svakeste

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret?

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? AV: MARTIN HEWITT SAMMENDRAG Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Resultatene

Detaljer

POLITIKKDOKUMENT NAV-REFORMEN

POLITIKKDOKUMENT NAV-REFORMEN POLITIKKDOKUMENT NAV-REFORMEN Vedtatt av Deltas hovedstyre oktober 2008 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Nav-reformen er viktig for Delta Nav reformen beskrives gjerne som den mest omfattende forvaltningsreform

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand Kort om NAV 1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned Erstattet av en ny arbeids og velferdsetat (NAV) NAV omfatter over 17

Detaljer

Rusforum 2007 innlegg fra NAV Fauske. v/ Jan-Åke Storjord, Arbeids- og velferdssjef

Rusforum 2007 innlegg fra NAV Fauske. v/ Jan-Åke Storjord, Arbeids- og velferdssjef Rusforum 2007 innlegg fra NAV Fauske v/ Jan-Åke Storjord, Arbeids- og velferdssjef NAV s visjon: Vi gir mennesker muligheter NAV, 2/16/07 Side 2 Vi gir mennesker muligheter! Hvordan gjøre NAV s visjon

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

FAKTAARK A-RUNDSKRIV. NAV-reformen januar 2006. Kommunikasjon og samfunnskontakt 24 13 27 88 info@ks.no www.ks.no/fakta 27.01.06

FAKTAARK A-RUNDSKRIV. NAV-reformen januar 2006. Kommunikasjon og samfunnskontakt 24 13 27 88 info@ks.no www.ks.no/fakta 27.01.06 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 27.01.06 NAV-reformen januar 2006 Rammeavtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet og KS Arbeidet med rammeavtalen er noe

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Om kartlegging og analyse av kompetansebehov Målrettede kompetanseplaner og evaluering av dis. Praktiske verktøy og eksempler

Om kartlegging og analyse av kompetansebehov Målrettede kompetanseplaner og evaluering av dis. Praktiske verktøy og eksempler Om kartlegging og analyse av kompetansebehov Målrettede kompetanseplaner og evaluering av dis Praktiske verktøy og eksempler Strategisk kompetansestyring KOMPETANSEPLANLEGGING IMPLEMENTERING AV TILTAK

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet,på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Hvor langt er NAV kommet? Presseseminar 12. november 2007

Hvor langt er NAV kommet? Presseseminar 12. november 2007 Hvor langt er NAV kommet? Presseseminar 12. november 2007 NAV i stort Tre reformer samtidig NAV-reformen Pensjonsreformen Helserefusjoner over til sosial- og helseforvaltningen NAV, 12.11.2007 Side 2 Steg

Detaljer

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet Brukerforum NAV-evalueringen Oslo, november 2008 NAV-reformens lokale iverksetting (Modul

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Vedlegg 1 Drammen kommune Buskerud Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Intensjonsavtale om etablering av NAV kontor i Drammen kommune Utkast 1 Intensjonsavtalens bakgrunn og mål Stortinget ga

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Ann Cecilie Bergene Forskningsleder og seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Strategisk kompetansestyring

Strategisk kompetansestyring Strategisk kompetansestyring Fosnavågkonferansen 13. juni 2013 Agenda Introduksjon Hvorfor investere i HR? Strategisk kompetansestyring Avslutning Innledning Mediebildet de siste årene Side 4 Ser vi konturene

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Erfaringer fra NAV Tjøme

Erfaringer fra NAV Tjøme Leder for NAV Tjøme, Kristian Aas Erfaringer fra NAV Tjøme AFI-Forum 10.01.2008 NAV Tjøme Åpnet 3/10-06. Pilotkontor. Totalt 9 ansatte. 8,7 årsverk. 4,5 ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten. 4,5 ansatte

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Kompetanse i NAV-kontoret Overordnede prinsipper og føringer

Kompetanse i NAV-kontoret Overordnede prinsipper og føringer Kompetanse i NAV-kontoret Overordnede prinsipper og føringer Vedlegg: "Kompetansetiltak for å møte utfordringene og nå målene" Versjon 2.0 Datert 20.12.2007 revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Brukererfaringer med NAV Hans-Tore Hansen & Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Målsettinger med NAV 1. Flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

NAV Verdal. Arbeid & Velferd. Visjon NAV : Vi gir mennesker muligheter

NAV Verdal. Arbeid & Velferd. Visjon NAV : Vi gir mennesker muligheter Arbeid & Velferd Visjon NAV : Vi gir mennesker muligheter Målsettinger NAV: Flere i arbeid og aktivitet, færre på trygd Økt brukerretting Bedre effektivitet Visjon AIS og A&V : Følk ska bli hjølpin Målsettinger

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta 1 Nærmiljø og folkehelsearbeid - 15 studiepoeng Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. mai,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Arbeids- og sosialdepartementet Vedlegg S.nr. C"5 0 312 f BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.10.2005 N-100 05/4441 05/31607 Saksbehandler: Susan Berentsen Behandlingsutvalg

Detaljer

Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet"

Høringsuttalelse Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet Arkivsaknr: 2015/1424 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 01.10.2015 Kommunestyret 15.10.2015 Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større

Detaljer

Oppsummering av status og erfaringer ved etablering av NAV-kontor Servicekonferansen - OSK

Oppsummering av status og erfaringer ved etablering av NAV-kontor Servicekonferansen - OSK Oppsummering av status og erfaringer ved etablering av NAV-kontor Servicekonferansen - OSK 25.10.2007 Yngvar Åsholt Direktør Overordnet Fylkesledd - NAV Samarbeidet har så langt gått bra, vi har IKKE slike

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Kortversjon av St.prp. nr. 46 Mål for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Inger-Johanne Stokke. Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune?

Inger-Johanne Stokke. Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune? Inger-Johanne Stokke Utfordringer og prioriteringer for hovedtariffoppgjøret. Hvordan ivareta ansatte i både stat og kommune? Arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeids- og velferdsforvaltningen består

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes.

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. Om foredraget Største forvaltningsreformen siden innføring av Folketrygden Transformasjonen over fire år Mange

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. 1. INNLEDNING: Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Brukermedvirkning

Detaljer

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke Koordinator nøkkelen til suksess? Tema for denne konferansen: "deltagelse og selvstendighet" Sentrale mål for meg som ergoterapeut i forhold til brukere i habiliteringsarbeid er: Deltagelse og inkludering

Detaljer

Hvordan går NAV-reformen?

Hvordan går NAV-reformen? Hvordan går NAV-reformen? Et forskerblikk med utgangspunkt i lokale NAV-kontor Tone Alm Andreassen, AFI-forum 20.februar 2009 Forskningens rolle Før NAV-reformen: Fokus på samordningsproblemer og problematiske

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Erfaringer med kompetanseutvikling Jubileumskonferanse Narvik Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Hans-Tore Hansen (prof. UiB): Brukertilfredshet med NAV. Camilla Grung (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor

Hans-Tore Hansen (prof. UiB): Brukertilfredshet med NAV. Camilla Grung (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor Modul 6 b: Hans-Tore Hansen (prof. UiB): Brukertilfredshet med NAV Camilla Grung (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor Iren Johnsen (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor Kjetil

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering

Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering Innhold, metode og arbeidsform Målsetting: Metode: Bedre styringsinformasjon Kommuner i nettverk Samler både økonomer og fagfolk Systematisk kobling fra

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Bedriftspresentasjon 2016

Bedriftspresentasjon 2016 Bedriftspresentasjon 2016 Gjør en forskjell - jobb i NAV NAV i stort Forvalter 1/3 av statsbudsjettet 2,8 millioner mennesker mottar våre tjenester Utbetaler dagpenger/ arbeidsavklaringspenger/ pensjon/barnetrygd/

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 5

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 5 Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 5 Utdanningstilbud for kommunale boligforvaltere Fred Johansen Høgskolen i Gjøvik 2013 ISSN: 1890-520X ISBN: 978-82-93269-30-4 2 Forord Med bakgrunn i Høgskolen

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Saksbehandler: Marit Flydal Arkiv: X05 &13 05/ Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev datert

Saksbehandler: Marit Flydal Arkiv: X05 &13 05/ Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev datert Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE Utvalg Utvalg for helse og omsorg Formannskapet SÆRUTSKRIFT Møtedato Saksnr. 11.10.2005 0016/05 12.10.2005 0086/05 Saksbehandler: Marit Flydal Arkiv: X05 &13 05/01977 FORSLAG

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer