KOMPETANSE- KARTLEGGING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSE- KARTLEGGING"

Transkript

1 KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1

2 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme sak 4 Ledelsesverktøy 4 Arbeidsgiverpolitikk i Verran 5 Nytteverdi 6 Arbeidsgruppas anbefalinger 6 1. Definisjon 5 2. Målsetting med kartlegginga 7 3. Ansvarlig for kartlegging i 8 4. Hvem omfattes av kartlegginga? 8 5. Hva skal kartlegges? kompetanse som inngår i kartlegginga 8 6. Gjennomføring av kartlegging 9 7. Informasjon og forankring Kartleggingsverktøyet 10 2

3 Innledning Under Tariff 2008 ble de sentrale partene enige om gjennomføring av kompetansekartlegging i alle kommuner innen Kompetansekartlegging er viktig for kommunene for å bli bevisst hvilke ressurser organisasjonen innehar, for kompetansestyring i dag og for morgendagens behov. Resultatene kan gi partene grunnlagdokumentasjon for lokale forhandlinger. skal gjennomføre ei kartlegging av kompetansen til de ansatte. Det vises her til resultatet av sentrale forhandlinger i 2008, Hovedtariffavtalen kap. 3 pkt. 3.3 samt til Riksmeklingsmannens forslag, pkt. V, litra a). Gruppen tar sikte på å utarbeide et forslag som er mest mulig i tråd med de tankene som gjøres rundt kompetansekartlegging i Inderøy og Steinkjer kommune. Dette da man tar høyde for et Invest-samarbeid i forbindelse med levering av system og tekniske løsninger. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av 1 arbeidsgiverrepresentant og 2 arbeidstakerrepresentanter. Medlemmene i arbeidsgruppa er Personal- og utviklingsleder Robert Bjørk, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Morten Aakvik tillitsvalgt Utdanningsforbundet Håvard Bergfall. Gruppa skal levere en anbefaling til rådmannen og til arbeidstakerorganisasjonene vedrørende den praktiske gjennomføringa av kartlegginga i kommunen. Mandat Mandat for arbeidsgruppas arbeid: 1. Beskrive målsettinga med lokal kartlegging av kompetanse. 2. Beskrive hvem som er ansvarlig for kartlegging og på hvilket nivå. 3. Beskrive hvilke arbeidstakere/grupper av arbeidstakere som skal omfattes av kartlegginga. 4. Beskrive hva som skal kartlegges dvs. hvilken kompetanse som skal inngå i kartlegginga av real-/formalkompetanse. 5. Beskrive hvordan kartlegginga skal gjennomføres på de ulike nivå. 6. Legge fram forslag til gjennomgående kartleggingsverktøy. 3

4 Kompetanse og ledelse Kompetansekartlegging rapport fra arbeidsgruppe Kommunesektoren står, som arbeidsgiver, overfor to hovedutfordringer: 1. Evnen til utvikling og nyskapning 2. Tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft Satsing på kompetanse og ledelse er nøkler i dette arbeidet, og krever at man har både kompetente medarbeidere og ledere som evner helhetlig og utfordrende lederskap. KS har utgitt heftet Stolt og unik, Arbeidsgiverstrategi mot 2020 (Stolt og unik AGS 2020) som beskriver nærmere hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker kan ta tak i utfordringene i fellesskap med sikte på å rekruttere og beholde kompetente og engasjerte medarbeidere. Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme sak Bevissthet rundt kompetansebeholdningen (hvilken kompetanse en organisasjon forvalter) og hvordan denne benyttes, spiller inn på kvaliteten på tjenestene. Muligheten for kompetanseutvikling er viktig for den enkelte medarbeider. Gjennom kompetansekartlegging og kompetanseutvikling kan medarbeiderne oppnå personlig utvikling og nye karrieremuligheter, og dermed motivasjon, livslyst og arbeidsglede. For kommunen er det avgjørende at medarbeiderne har den individuelle kompetansen som trengs for å nå målene, og at organisasjonen evner å bruke den på en optimal måte. Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling er derfor to sider av samme sak. Ledelsesverktøy For å nå organisasjonens mål, stilles det krav til både ledernes og medarbeidernes kompetanse. Gjennom kompetansekartlegging får man en oversikt over organisasjonens kompetansebeholdning. Av denne beholdningen anvendes kun en del for å møte kompetansekravene som stilles. Ved å ha bevissthet rundt sammenhengen mellom mål, kompetansekrav, kompetansebeholdning og anvendt kompetanse, kan man også avdekke eventuelle læringsbehov og mobiliseringsbehov i organisasjonen. Med læringsbehov menes behov for ny kompetanse (utviklingstiltak), mens mobiliseringsbehov er anvendelse av kompetanse som ligger i kompetansebeholdningen, men som ikke har vært anvendt tidligere (Linda Lai, 2004). Denne måten å tenke på kan hjelpe organisasjonen i det videre arbeidet med kompetanseplanlegging og utvikling. Den er også viktig i arbeidet med å beholde og rekruttere ny arbeidskraft, samt i kvalitetsutvikling av tjenestene. 4

5 Arbeidsgiverpolitikk i sier i sitt arbeidsgiverpolitiske dokument følgende: Arbeidslivet er i stadig raskere endring. Økte forventninger til kommunens tjenestetilbud og stramme økonomiske rammer stiller krav til omstillingsevne og fleksibilitet. Kvalitet på kommunens tjenester er avhenging av de menneskelige ressursene. Medarbeidernes kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren/ressursen i tjenesteproduksjonen, og dermed et sentralt satsningsområde i arbeidsgiverpolitikken. Kommunen trenger kompetanse både på individnivå og organisasjonsnivå. Med kompetanse på individnivå menes kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger den enkelte anvender for å utføre bestemte arbeidsoppgaver. I tillegg kommer motivasjon og vilje til å løse oppgaver alene eller sammen med andre. Med organisasjonens kompetanse menes den samlede beholdning av kompetanse kommunen disponerer gjennom sine medarbeidere. s kompetansepolitikk har som mål: Å være et virkemiddel for å nå kommunens mål, ved at det aktivt legges til rette for å rekruttere, utvikle og anvende medarbeidere med nødvendig kompetanse. Å bidra til at kompetanseutviklingen skjer gjennom en kontinuerlig, integrert og strategisk prosess Kompetanseplanlegging Her inngår kartlegging av kompetanse, vurdering av behov og valg av strategier og tiltak i forhold til definerte mål. Kompetanseplanleggingen knyttes til kommuneplanarbeid, budsjettprosess og virksomhetsplanlegging. Planleggingen omhandler følgende elementer med utgangspunkt i mål- og oppgavebeskrivelser i virksomheten: 1. Definering av kompetansekrav 2. Kompetansekartlegging 3. Definere kompetansebehov 4. vurdering og prioritering av hvilke tiltak som skal iverksettes 5

6 Nytteverdi Sett i lys av kommunens eget og uttalte fokus på strategisk kompetansestyring, er metodisk arbeid med kompetansekartlegging helt som bestilt. Kompetanseutvikling bør ha nytteverdi for både den enkelte medarbeider og organisasjonen. At medarbeideren ser at han/hun er en viktig del av helheten og er vesentlig for måloppnåelsen, er motiverende og inspirerende. Forskning viser at når folk blir sett, involvert og opplever anerkjennelse, øker trivselen på arbeidsplassen. Dette kan igjen være med på å beholde dyktige medarbeidere og senke sykefraværet (Eide, 2007). Verdien av kartlegginga må derfor vektlegges for å skape oppslutning om prosjektet ute blant medarbeiderne. Nytteverdien i et ledelsesperspektiv bør også framheves og løftes opp med tanke på behovet for forankring, oppslutning og gjennomføring. Lederens rolle i kartleggingsarbeidet vil være svært vesentlig, både for å legge til rette på den enkelte arbeidsplass/tjenesteenhet for selve gjennomføringa, og for å sikre at det som skal kartlegges, har relevans i forhold til kravene til måloppnåelse innenfor det enkelte tjenesteområde. Det er viktig at det er en tydelig sammenheng mellom det som kartlegges og det som er relevant for det enkelte fagområdet. Arbeidsgruppas anbefalinger Arbeidsgruppa har følgende anbefalinger for arbeidet med kompetansekartlegging i : 1. Definisjon Gruppa har drøftet hvordan begrepet kompetanse skal defineres, avgrenses eller forstås. Riksmeklingsmannens møtebok nevner både utdanningsnivå, real- og formalkompetanse, forstått slik at realkompetanse er noe som kommer i tillegg til den formelle kompetansen ervervet gjennom utdanning og sertifisering/autorisasjon. Videre nevnes det at kompetanse er noe som erverves gjennom formell fag-/lederutdanning, intern eller ekstern opplæring, faglig veiledning eller som realkompetanse, blant annet gjennom tildelte oppgaver/arbeidsområder. Arbeidsgruppa tolker det som at de sentrale partene ikke har tenkt nøye over hvordan begrepene skal forstås. Går en til andre kilder, bl.a. Linda Lai (Strategisk kompetansestyring 1997) og NOU 1986:23 brukes begrepet realkompetanse som den samlede kompetansen en person har både av formell og uformell karakter. 6

7 Med realkompetanse forstås her både den formelle kompetansen den enkelte har skaffet seg gjennom grunnutdanning, etter- og videreutdanning og kurs/sertifisering, og den erfaringsbaserte kompetanse den enkelte ansatte har fått gjennom arbeidet i kommunen eller hos andre arbeidsgivere. I tillegg til dette, kommer de kunnskaper og ferdigheter den enkelte ansatte har skaffet seg gjennom erfaring med oppgaver og verv i lag/organisasjoner som kan ha relevans til arbeidet i kommunen enten på nåværende arbeidsplass eller på annet sted i kommunen. En skiller ofte mellom begrepene formell og reell kompetanse. Med formell kompetanse menes vanligvis den kompetanse som kan dokumenteres gjennom utdanningssystemet eller godkjente sertifiseringsordninger. Slik kompetanse er derfor i hovedsak kunnskapsbasert. Realkompetanse forstås derimot som et utvidet begrep for den samlede kompetansen en person har oppnådd gjennom både utdanning, arbeidserfaring, organisasjonsdeltakelse og privatliv (NOU 1986:23). En persons realkompetanse defineres derved av både formell og uformell kompetanse. Den uformelle kompetansen er i større grad tilegnet gjennom erfaringslæring og omfatter i tillegg til kunnskaper også ferdigheter og holdninger. Gruppa ser at bruken av begrepet realkompetanse kan forstås på ulike måter og tilrår derfor at vi ikke bruker dette. skal kartlegge den samlede kompetansen den enkelte ansatte har, og definerer her at den samlede kompetansen forstås slik: - Grunn- og etter-/videreutdanning (formalkompetanse) - Sertifisering, autorisasjon (formalkompetanse) - Kurs av noe varighet/omfang som har relevans i forhold til nåværende stilling eller andre stillinger i kommunen (erfaringskompetanse) - Antall år/praksis i arbeid (erfaringskompetanse) - Annen relevant erfaring ervervet gjennom organisasjonsarbeid/frivillig arbeid (erfaringskompetanse) 2. Målsetting med kartlegginga Hensikten med kartlegginga er å skaffe kommunen en oppdatert oversikt over den samlede kompetansen den enkelte ansatte besitter. Denne oversikten holdes opp mot målsettinga for det enkelte fag-/tjenesteområde i kommunen og danner således et grunnlag for å kunne plassere riktig kompetanse på riktig plass i organisasjonen. 7

8 De sentrale partene i arbeidslivet har også beskrevet hensikten med en kompetansekartlegging bl.a. slik: Lønnssystemet i kommunen bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom den enkelte arbeidstakers utdanningsnivå, real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. (Kompetanse erverves gjennom formell fag-/lederutdanning, intern eller ekstern opplæring, faglig veiledning eller som realkompetanse, blant annet gjennom tildelte oppgaver/arbeidsområder.) Etter en vurdering av arbeidstakernes kompetanse, tar lokale parter i løpet av tariffperioden opp forhandlinger om endret lønn og/eller bruk av avansementsstilling/-stillingsbenevnelse. (Riksmeklingsmannens møtebok pkt. V, litra a). Målsetting med kompetansekartlegging i er å ivareta: - arbeidsgivers behov for oversikt og dokumentasjon av samlet kompetanse i organisasjonen - arbeidstakers behov for å framlegge/dokumentere sin kompetanse med tanke på evt. lønnssementsmessig uttelling - arbeidstakers behov for tilgang til mer utfordrende arbeidsoppgaver og derved lønnsmessig uttelling - arbeidsgivers og arbeidstakers felles behov for å kunne planlegge evt. karrieremessige/utviklingsmessige mål for enkeltarbeidstakere Konsekvensene av gjennomført kartlegging lokalt vil kunne bli et drøftingstema. Arbeidsgivers vurdering av i hvilken grad dokumentert kompetanse skal kunne utløse lønnstillegg, må drøftes særskilt. 3. Ansvarlig for kartlegging i Rådmannen som øverste ansvarlig for kommunen, er også ansvarlig for at kartlegging i kommunen gjennomføres i henhold til intensjonen som de sentrale avtaleparter har lagt til grunn og sluttet seg til gjennom riksmeklingsmannens møtebok fra de sentrale forhandlinger i Rådmannen må også legge til rette for at arbeidet med kompetansekartlegging forankres tilstrekkelig på alle ledernivå og videre at informasjon om kartleggingsarbeidet utarbeides og utføres på en slik måte at en oppnår bred oppslutning om arbeidet. 8

9 I har den enkelte leder ansvar for gjennomføring i egen avdeling/tjenesteenhet. Arbeidsgruppa tilrår at avdelingsleder/enhetsleder utpeker arbeidsgrupper på den enkelte arbeidsplass som skal sørge for å legge til rette for og bistå under praktisk gjennomføring. 4. Hvem omfattes av kartlegginga? Kartlegginga omfatter alle faste ansatte arbeidstakere i. Det må tilstrebes å legge til rette for at alle faste ansatte i kommunen deltar i kartlegginga. 5. Hva skal kartlegges? Kompetanse som inngår i kartlegginga Gruppa anbefaler at kartlegginga innbefatter disse komponenter: - Grunn- og etter-/videreutdanning, sertifisering, autorisasjon - Kurs av noe varighet/omfang som har relevans i forhold til nåværende stilling eller andre stillinger i kommunen - Antall år/praksis i arbeid og kompetanse innenfor spesialemner som er ervervet gjennom yrkespraksis - Annen relevant erfaring ervervet gjennom organisasjonsarbeid/frivillig arbeid 6. Gjennomføring av kartlegging Gjennomføringen av kartleggingen vil skje med egnet kartleggingsverktøy. Dette i samarbeid med kommunene Inderøy og Steinkjer (Invest). Gruppen anbefaler at man i regi av Invest danner en gruppe som planlegger og finner løsninger for hvordan gjennomføringen av kartleggingen kan gjøres mest hensiktsmessig. 9

10 7. Informasjon og forankring For å sikre at kartlegginga får den nødvendige ledelsesmessige forankring, og oppslutning blant de ansatte, bør det utarbeides et kort informasjonsskriv der rådmannen viser til de sentrale parters enighet fra 2008 vedrørende intensjonen med kompetansekartlegginga, lokal målsetting med kartlegginga, ansvarsbeskrivelse, praktisk gjennomføring lokalt og en veileder for gjennomføring. I den grad det vil bli nødvendig med opplæring for utfylling, må dette også beskrives i denne informasjonen. 8. Kartleggingsverktøyet Arbeidsgruppen mener at et egnet kartleggingsverktøy vil være nødvendig i denne sammenheng. Flere leverandører leverer tekniske løsninger for kommunene. I samarbeid med Steinkjer og Inderøy kommune skaffes tilveie et egnet kartleggingsverktøy som kan videreutvikles og tilpasses behovene for kommunene i Invest. Det tas kontakt med leverandør for å finne tekniske løsninger som vil være egnet for. Arbeidsgruppen anbefaler at drifting av system gjøres med opplæring av egne ansatte i regi av Invest. Malm, Morten Aakvik Håvard Bergfall Robert Bjørk sign. sign. sign. 10

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer