Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet."

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /08 Bystyret ETABLERING AV NAV SANDNES Etablering av lokale NAV-kontor er en viktig del av NAV-reformen. I Sandnes skal det lokale NAV-kontoret være på plass siste kvartal Denne saken er en orientering til Utvalg for helse- og sosialtjenester og bystyret, om status for arbeidet med å etablere et NAV-kontor i Sandnes. Utvalg for helse- og sosialtjenester og bystyret har i to tidligere saker blitt orientert om status for etableringen av NAV-kontor i Sandnes: BS sak 18/06 og BS sak 26/07. I BS sak 26/07 godkjente bystyret prinsipper for etablering av NAV Sandnes. Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. BAKGRUNN. Stortinget vedtok i mai 2005 en ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV). Som en del av NAV-reformen ble aetat og trygdeetaten avviklet og samlet i den nye NAV-etat fra I tråd med stortingets vedtak skal det også innen utgangen av 2009 etableres lokale NAV-kontor i alle landets kommuner. NAV-kontoret lokalt skal bestå av Arbeids- og velferdsetaten (NAV Arbeid og NAV trygd) og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i det felles lokale kontoret. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet, og skal: få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Samarbeidet og partnerskapet mellom stat og kommune skal nedfelles i en lokal samarbeidsavtale. Denne avtalen skal ivareta og forplikte de ulike sidene ved samarbeidet om NAV-kontoret. Avtalen skal forankres i NAV loven (av ) og inngått rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS. Den lokale samarbeidsavtalen vil bli lagt fram for behandling i Utvalg for helse- og sosialtjenester og Bystyret i juni ARBEIDET FRAM MOT LOKALT NAV-KONTOR. I Sandnes har partene (aetat, trygdeetat og Sandnes kommune) arbeidet sammen siden høsten 2005 med sikte på etablering av et lokalt NAV-kontor. Fram til sommeren 2006 var samarbeidet organisert i et prosjekt med formål om å berede grunnen lokalt for felles arbeids- og velferdskontor. Hovedfokus i dette første prosjektet var bedre samarbeid rundt felles brukere, identifisering og bruk av unytta samarbeidspotensialer til beste for bruker. Erfaringene og resultatene etter dette arbeidet er gode og videreføres som hensiktsmessige og foretrukne samarbeidsmåter. En NAV-tilnærming på samarbeidet har gitt tjenester og løsninger som en ikke fikk til tidligere. Side 1 av 3

2 Nytt NAV-prosjekt Partnerskapet 1 NAV Rogaland og Sandnes kommune etablerte et nytt NAV prosjekt i mars 07. Dette prosjektet har som formål å etablere NAV-kontoret i Sandnes. Arbeidet er organisert i en tradisjonell prosjektorganisering med styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Både styringsgruppe og prosjektgruppe har representanter fra ansattes organisasjoner en tillitsvalgt fra stat og en tillitsvalgt fra kommunen i hver av gruppene. Prinsipper for etablering av NAV Sandnes. Arbeidet med å etablere et lokalt NAV-kontor er både omfattende og tidkrevende og omfatter viktige forhold som: lokalisering av kontorene, tjenesteinnhold, ressurser, ledelsesmodell m.m. Avklaringer og beslutninger på et område vil ofte ha direkte og stor betydning og legge føringer for valg og beslutninger på andre områder. Bystyret godkjente i BS sak 26/07 følgende med hensyn til fremtidig NAV-kontor i Sandnes: Antall NAV-kontor. Det etableres ett NAV-kontor i Sandnes hvor ansatte og tjenester fra stat og kommune samlokaliseres og samorganiseres. Lokalisering. Kommunen tar ansvar for å framskaffe sentrumsnære lokaler til lokalt NAV-kontor. Staten leier av kommunen for sin andel eller deler leiekostnader med kommunen dersom lokaler framskaffes fra privat utleier. Kommunalt tjenesteinnhold. Det er et minimumskrav 2 at kommunens oppgaver etter Lov om sosiale tjenester kp. 5 (økonomiske sosialhjelp) skal være en del av NAV-kontoret. Etter avtale mellom kommunen og NAV-etat kan også andre av kommunens tjenester inngå i kontoret. Rådmannens forslag til kommunal tjenestemeny (vedlegg 2) er mer omfattende enn minstekravet fra staten. Forslaget ivaretar i tillegg til økonomisk sosialhjelp, de viktigste oppgaver i forhold til råd og veiledning, nødvendig oppfølging, midlertidig bolig, kvalifisering m.m. Dette kan beskrives som kjerne sosialtjenesten. Internt i kommunen har det vært flere prosesser i forhold til å bestemme hvilke kommunale tjenester kommunen vil forelå inn i NAV-kontoret. Temaet er drøftet blant enhetslederne i levekår og internt i sosiale tjenester. De viktigste kriteriene for å velge tjenester inn i NAV-tjenestemenyen er at tjenesten: o omfattes av NAV-lovens minimumsbestemmelse o støtter opp under målene med NAV reformen Tjenester som tilfredstiller kriteriene skal som hovedregel inn i NAV. Andre kan være aktuelle. For tjenester som ikke integreres i NAV-kontoret vil det være viktig å avklare tilknytningsform til NAV gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. Hvis viktige hensyn tilsier det vil rådmannen kunne vurdere å legge også andre kommunale tjenester inn i NAV-kontoret. Personellressurs. Rådmannens forslag til kommunal tjenestemeny innebærer at 35 kommunale stillinger legges til NAV-kontoret. Dette er et foreløpig estimat som i det videre arbeidet med å definere grensesnitt mellom ulike tjenester, kan føre til mindre justeringer. 1 Partnerskap representert ved NAV direktør for Rogaland og rådmann i Sandnes. 2 Minimumskravet er hjemlet i NAV-lovens 13. Side 2 av 3

3 Det foreløpige estimatet fra statlig hold tilsier 50 statsansatte inn i NAV Sandnes kontoret. Samlet bemanningen i NAV-kontoret vil da bli ca 85 ansatte. Status for viktige milepæler (jfr. vedlagte milepælsplan) Lokalisering behovet for lokaler til NAV Sandnes ble utlyst i åpen anbudskonkurranse i februar med svarfrist 7.mars d.å. Endelig valg av tilbyder/lokaler vil være klart innen utgangen av april. Leder tilrettelegging for og gjennomføring av rekrutteringsarbeidet er i gang. Målsetting om at ny NAV leder skal være tilsatt innen utgangen av mai 08. Den som ansettes som NAV leder for NAV Sandnes vil inneha prosjektlederansvaret for etableringen av NAV Sandnes fram til åpningen av kontoret 4. kvartal Kommunikasjon og informasjonsplan er utarbeidet og godkjent av styringsgruppen Samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV Rogaland om drift av felles NAV kontor er under utarbeidelse og vil bli lagt fram for utvalg og bystyre i juni 08. Annet det er under etablering arbeidsgruppe for IKT/telefoni og arbeidsgruppe for Driftsavtale. Detaljer i forhold til kommunens interesser og forpliktelser vil bli tatt inn i samarbeidsavtalen. Rådmannens forslag til Bystyret tar saken til orientering. VEDTAK: RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes Rådmann Elin Selvikvåg kommunaldirektør Vedlegg: Milepælsplan for etableringsprosjektet. Kommunal tjenestemeny. Side 3 av 3

4 Tidsplan NAV Sandnes med milepælspunkter Prosjektorganisering, Kommunikasjonsplanen, Kommunalt tjenesteinnhold, Kravspesifikasjon lokaler. Statlig tjenesteinnhold avklart Etablere arbeidsgruppe for IKT og telefoni Ledelsesmodell avklart Arbeidsprosesser, rutiner og mål - Detaljplanlegging Lokaler for NAV Sandnes er endelig valgt Rekruttert og ansatt ny NAV leder Etablere arbeidsgruppe for Roller organisering og personelløp Samarbeidsavtale. Enighet om rammer og mål for kontoret. Sak for bystyret 17. juni Arbeidsgruppe for kultur og kompetanseutvikling etableres / Leder tilsatt Etablere arbeidsgrupper for samhandling med øvrige kommunale og stalige enheter Etablere arbeidsgruppe HMS Leder tiltrådt / Mellomledere tilsatt / Telefoniløsning avklart / IKT implemetering startet Samhandling med øvrige kommunale og statlige enheter avklart Mellomledere tiltrådt Medarbeidere innplassert HMS rutiner klare ÅPNING Okt. -07 Feb. -08 Jan. -08 Des. -07 April - 08 Vår -08 Juni - 08 Mai -08 Jan. -09 Des. -08 Sept. -08 Mars -09 Mai -09 April Okt. -09 Sept. -09 Aug. -09 Oppdatert pr Erlend Mjølsnes 17/10-07 Side 1

5 NAV SANDNES KOMMUNAL TJENESTEMENY Utkast til tjenestemeny for kommunale tjenester som skal inn i NAV kontoret. Tjenester inn i NAV Råd og veiledning 4-1 Økonomisk sosialhjelp LOST kp 5 Kommentar RÅD OG VEILEDNING som tar sikte på å løse eller forebygge sosiale problemer : o RÅD OG VEILEDNING til alle som kontakter NAVkontoret, o RÅD OG VEILEDNING relatert til inntektssikring, kvalifisering, arbeid el. aktivitet ev. som tar sikte på å få brukere over på rett ytelse. Mottak av nye søkere, informasjon, råd og veiledning, kartlegging, utredning og avklaring av bistandsbehov, henvisning til rett instans, etablering av kontakt med aktuelle tjenesteytere. Mottak og behandling av alle typer søknader om økonomisk hjelp, oppfølging av vilkår, anvisning og utbetaling av sosialhjelp (bidrag/lån/ garantier), behandling av klager. Oppfølging av sosiallån, innbetalinger, refusjoner og refusjonskrav, urettmessig mottatt sosialhjelp Kontroll og avstemming av ut/innbetalinger i Oskar. Tiltaksarbeid Tiltaksrettet arbeid med sikte på å få sosialhjelpsmottakere over i arbeid el. aktivitet, ev. over på Rett Ytelse. Midlertidig bolig 4-5 Vurdering av behov for og behandling av søknader om midlertidig bolig. Garanti for opphold v/hospits/lagård/ hotell/pensjonat el. l. Informasjon, råd og veiledning til personer med akutt boligbehov. Økonomisk rådgivning Budsjett og forbrukerveiledning til personer med økonomiske problemer/disponeringsproblemer. Nettbankordning - forvaltning av trygdeytelser Disponering av brukeres trygdeytelser ihht. frivillig avtale med bruker eller etter vedtak om tvungen forvaltning fra NAV Individuell plan (IP) IP for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester der vekten ligger på tjenester som er nødvendig for at en person skal komme i arbeid/aktivitet Oppsummering Avklaring, inntektssikring og kvalifisering stikkord for tjenester som skal integreres i Kjerne-NAV. Forvaltning av økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning og tiltaksrettet arbeid legges inn. Likeledes økonomisk rådgivning, forvaltning av trygd og midlertidig bolig. Individuell oppfølging (over tid) av mennesker med rusproblemer og/eller psykiske problemer og bostedsløse integreres ikke i NAV.

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

Organisering for helhetlig tjenesteyting

Organisering for helhetlig tjenesteyting Organisering for helhetlig tjenesteyting Organisatoriske valg og variasjon i lokale NAV-kontor av Tone Alm Andreassen AFI-notat 10/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Opprettelse av servicetorg

Opprettelse av servicetorg Fosen Kommunerevisjon Roan kommune Forvaltningsrevisjon 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING/BAKGRUNN... 2 2 PROBLEMSTILLING... 2 3 VURDERINGSKRITERIER... 2 3.1 BAKGRUNN FOR VALG AV VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer