BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERUNDERSØKELSEN 2012"

Transkript

1 BRUKERUNDERSØKELSEN

2 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2

3 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i KS standardundersøkelser for brukertilfredshet. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek var en av flere virksomheter som gjennomførte undersøkelsen. Spørsmålene i undersøkelsen var beregnet på kommunale folkebibliotek. Det ble ikke gjort endringer i skjemaet denne gang det vurderes eventuelt neste gang undersøkelsen skal gjennomføres, hvis samme skjema brukes. Tidligere brukerundersøkelser gjennomført for bibliotekets brukere inneholdt andre spørsmål, og er derfor ikke sammenliknbare med 2012-undersøkelsen. Gjennomføring Spørreskjemaet var nettbasert, og det krevdes innlogging med unike passord. Målgruppa var brukerne av bibliotekets tjenester, og hensikten var å måle tilfredsheten med bibliotekets tjenester. Det ble derfor gjort et uttrekk av alle som var registrert med epostadresse i bibliotekets lånerdatabase, og som hadde vært aktive brukere siste 12 måneder. Det har ikke vært mulig å kople svar opp mot personopplysninger, som bostedskommune, alder kjønn eller liknende. I alt ble det sendt ut eposter med oppfordring til å logge på nettstedet og svare på spørreskjemaet. Passord ble flettet inn i hver enkel epost. I tillegg ble det kopiert opp 400 skjema på papir, som ble lagt ut på biblioteket, med oppfordring om å svare disse ble registrert manuelt etterpå av bibliotekets personale. All registrering ble gjennomført anonymt. Det kom inn i alt 810 svar i alt 9 % - av disse var 98 skjema manuelt registrert basert på papirskjema. Til sammenlikning ble det registrert ca 300 svar på forrige brukerundersøkelse i 2010 da ble undersøkelsen distribuert ved å legge en lenke ut på bibliotekets nettsider med oppfordring om å logge på og svare på et nettskjema, uten passord. Selv om antall svar var lav i 2012 i forhold til antall utsendte skjema, var svargrunnlaget likevel betydelig større enn tidligere, og sannsynligvis har man truffet på et bredere grunnlag av respondenter enn tidligere. Undersøkelsen ble gjennomført 15. februar 10. mars Det er 21 andre kommuner som har gjennomført samme brukerundersøkelse disse ligger inne i landsgjennomsnittet. De fleste av disse er mindre enn Tønsberg og Nøtterøy, og lite sammenliknbare. Unntaket er Bodø, som med sine ca innbyggere har bystatus, og Larvik, med ca Det er derfor til en viss grad interessant å sammenlikne resultatene for Tønsberg og Nøtterøy med disse kommunene, mens selve landsgjennomsnittet er mindre interessant som målestokk. Vedlegg - Svarfordeling - Gjennomsnittlig tilfredshet pr spørsmål - Gjennomsnittlig tilfredshet pr dimensjon - Merknader Hentet ut fra svarrapporten, nummerert tilfeldig. - Merknader, kategorisert Her er en del merknadene plassert flere i kategorier. 3

4 Resultater Service Hovedfunn: Brukerne er tilfreds med måten de blir mottatt og behandlet på i biblioteket, hjelpen de får fra de ansatte, og med innleverings- og utlånsautomatene. De er litt mindre fornøyd med ventetiden på reservert og bestilt materiale. Ventetiden i skranken er det ca 13 % som er mindre fornøyd med, mens de fleste er fornøyd. Brukermedvirkning Hovedfunn: Rundt 60 % oppgir «vet ikke» på spørsmålet om de er tilfreds med muligheten til å påvirke tilbudene på biblioteket. Bibliotekets utlånstilbud / utvalg Hovedfunn: Det er forholdsvis høy grad av tilfredshet med bibliotekets medieutvalg, men mange oppgir «vet ikke» når det gjelder utvalget av lydbøker (51 %), musikk (64 %), filmer (49 %) og bøker på annet språk (61 %). Mindre overraskende er det at nesten 88 % oppgir «vet ikke» når det gjelder i hvor stor grad de er tilfreds med utvalget av spill, siden dette er et tilbud som er i ferd med å bli bygd opp. Utvalget av tidsskrifter og aviser er også mange tilfreds med, men også her oppgir så mange som 48 % «vet ikke». Nett-tilbudet er 66 % fornøyd med, men 30 % oppgir «vet ikke». Tilfredsheten er også god når det gjelder arrangementer, og det som kalles det øvrige utvalg, men også her er det en god del som oppgir «vet ikke» (hhv 47 og 55 %) Bibliotekets lokaler Hovedfunn: De fleste er i hovedsak fornøyd med lesesal og studieplasser, men over halvparten oppgir «vet ikke» på disse spørsmålene. Mulighet for bruk av pc og internett er de fleste i hovedsak fornøyd med, men også her svarer såpass mange som 39 % oppgir også her «vet ikke», og 62 % svarer også dette på spørsmål om muligheten for bruk av egen pc. Skilting ser ut til å kunne bedres noe, selv om de fleste er fornøyd. Så mange som 72 % svarer «vet ikke» når det gjelder mulighet for kurs og læring, mens muligheten for arrangementer er noe de fleste er fornøyd med. Det er høy grad av tilfredshet med beliggenhet, og åpningstidene er noe de fleste er godt fornøyd med. 4

5 Tilgjengelighet når det gjelder parkering ser det ut til å være delte meninger om svarene er delt på alle kategorier, fra svært godt fornøyd til svært lite fornøyd. Det er stor grad av fornøydhet med lokalenes utforming i form av tilgjengelighet, og selvbetjeningsløsningene. Informasjon Hovedfunn: Informasjon om nye bøker/media, og om bibliotekets tilbud får ikke like god score som mange av de andre spørsmålene, og det er verd å merke seg at så mange som 27 og 31 % svarer «vet ikke» her. Generelt Så mange som 97 % av de spurte oppgir at de er litt, ganske eller svært fornøyd med bibliotektilbudet generelt. Gjennomsnittlig tilfredshet pr spørsmål, sammenliknet med Bodø og Larvik Larvik scorer litt høyere på service, bortsett fra inn- og utleveringsautomatene, Bodø noe lavere, bortsett fra ventetid ved skranken. Bibliotekets tilbud og medieutvalg: her varierer det mellom de ulike mediegruppene, men det kan se ut til at Tønsberg og Nøtterøy bibliotek bør satse noe mer på film og spill. Merknader Så mange som 255 har lagt inn kommentarer i kommentarfeltet. Dette er nyttig informasjon, og et materiale som har gjort det mulig å nyansere resultatene fra selve brukerundersøkelsen. Alle som har lagt inn kommentarer, har gitt sitt samtykke til at de kan offentliggjøres i forbindelse med Hovedfunn: Brukerne er i hovedsak fornøyd noen er til dels euforiske! Biblioteket som møteplass, det flotte bygget, og personalets kompetanse og serviceinnstilling topper lista. En oase i byen, et levende og godt sted å være, helt fantastisk jeg er stolt over biblioteket vårt, er typiske kommentarer. Det som kommer fram av kritikk, er konstruktiv og konkret. De fysiske lokalene: - Kritikk om for mye støy fra barneavdelingen er en meget kjent problemstilling, som også kommer via ris-og-ros-siden. - Flere leseplasser, strømforsyning til egne pc er og bedre arbeidsforhold på lesesal. - Kø ved skranken. 5

6 - Kafeen er det mange som er misfornøyd med, både tilgjengelighet og vareutvalg, men mange gir uttrykk for at de setter pris på at det er et kafetilbud. Personalet: - Oppfattes som meget sure av noen, og meget positive og hyggelige av andre. - Overveiende positive tilbakemeldinger, men enkelte peker på at det er behov for mer oppdatert kompetanse, og at det kan være ventetid / vansker med å finne noen som kan hjelpe. Tilgjengelighet: - Svært mange ønsker søndagsåpent, og generelt er det et ønske om lengre åpent om kvelden / tidligere om morgenen og på lørdager. - Det er et ønske om bedre tilgjengelighet om sommeren. - Mange ønsker seg en innleveringsluke for å kunne levere bøker utenom åpningstid. - Folk er tilfreds med inn/utleveringsautomatene, ønske om å kunne hente fjernlånt materiale på hylla også. - Flere etterlyser bedre parkeringsmuligheter. Møteplassfunksjonen - Biblioteket må gjøre mer for å bli en intellektuell møteplass flere bemerker nettopp møteplassfunksjonen, og gjerne muligheten for å booke rom for å møtes i samtalegrupper. - Noen sterke utsagn som viser hvor viktig biblioteket er for integrering, bl.a.: Jeg kom til dette biblioteket og jeg kunne ikke et eneste norsk ord. Jeg har lært norsk, gått på høyskole, og fikk en bachelor. Dette biblioteket er der jeg har følt meg velkommen, trygg, respektert og verdifull. Det har blitt et viktig sted i mitt liv og det skal jeg lære barna mine å bli glad i. Medieutvalget - Enkelte melder inn konkrete ønsker, ellers er det flere som mener det er for lenge å vente på nye bøker. - Mange ønsker flere lydbøker og et bedre tilbud i musikk og film. Informasjon - Noen melder behov for bedre informasjon og noen kommer med merknader som viser at biblioteket ikke har nådd ut med informasjon om at det tjenestetilbudet som etterlyses, faktisk finnes. Formidling - Gode tilbakemeldinger på muligheten for å bestille og reservere og lignende / mappa mi, men også noen forslag til forbedringer, som for eksempel at reserveringer av bestilt materiale ikke synes. - Ønske om felles søk, men ellers er det ikke mange som har merknader knyttet til fjernlånstjenester. Annet: - Kun en som helt konkret har meldt inn ønske om bedre brukermedvirkning. 6

7 SVARFORDELING

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 GJENNOMSNITTLIG TILFREDSHET PR DIMENSJON Gjennomsnittlig tilfredshet pr dimensjon. Sammenliknet med Larvik og Bodø, samt et landsgjennomsnitt på 21 kommuner. 24

25 GJENNOMSNITTLIG TILFREDSHET PR SPØRSMÅL 25

26 Gjennomsnittlig tilfredshet pr spørsmål. Sammenliknet med Larvik og Bodø, samt et landsgjennomsnitt på 21 kommuner. 26

27 MERKNADER (ikke korrigert for skrivefeil) 1. Jeg synes de ansatte er lite hyggelige og imøtekommende, dårlig seviceinnstilling. Unntak er en godt voksen mann som står i skranken oppe avog til. Det er en "mutt" stemning hos de ansatte. Kafeen burde være åpen i hele bibliotekets åpningstid, og åpningstiden på lørdager burde utvides for hele bilblioteket. 2. Biblioteket bør få større økonomisk mulighet til å øke åpningstid, øke innkjøp av bøker og tidsskrifter og andre tjenester. 3. Min oppfattelse av Tbg Bibliotek er at dere yter god service og er meget behjelpelige når jeg spør om noe. Jeg er musiker å bruker biblioteket i den sammenheng. godt fornøyd. 4. Det merkes at biblioteket i Tønsberg og dets ansatte anstrenger seg for å gjøre kundene tilfreds. Biblioteker generelt spiller en viktig rolle i samfunnet 5. Støtter Venstres forslag om søndagsåpent 6. Jeg kom inn i dette biblioteket og jeg kunne ikke et eneste norsk ord. - Jeg har lært norsk, gått på høyskole, og fikk en bachelor: dette biblioteket har vært der jeg følte meg velkommen, trygg, respektert og verdifull. Det har blitt et viktig sted i mitt liv og det skal jeg lære barna mine å bli glad i 7. Hadde vært fint med innlveringsluke utenom åpningstider. Lydbøkene er ofte slitte eller skitne. Nyheter kunne vært fremhevt bedre. Fint med mange PC til bruk uten å måtte bestille time. Fint med muligheter for scanning og utskrifter. Hyggelig og hjelpsomt prsonale. 8. Ett fantastisk flott bibliotek som jeg benytter meg masse av! All ros til ansatte og kommunen som har ett så flott tilbud for meg og hele familien. Takk!:) 9. Jeg ønsker minst mulig av selvbetjeningsmaskiner og mest mulig at jeg kan forholde meg til et levende menneske. Men ikke hvis det medfører kø og venting. 10. Mange tilbud som jeg ikke var klar over + noen tilbud jeg ikke har forsøkt. 11. jeg er veldig gladi biblioteket i Tønsberg, som innflytter betyr biblioteket mye for meg. Det er vakkert, MEN som mastergradsstudent må jeg si jeg vegrer meg for å sitte ute u fellesarealene pga den utviklingen som jeg ser i barneavdelingen. I dag var det så mye støy og leven at jeg rett og slett gav opp. jeg forstår ikke konseptet med lekeapparater som selvfølgelig innbyr til lek og latter, skrik og hyl, fall og krangling, kombinert med bøker. Hvorfor ha disse lekeapparatene? jeg er her ofte, og forstår at dere vil at unger skal trives og ha det gøy her, og bli glad i bøker, MEN jeg opplever som observatør at ungene heller vil leke enn lese. Ungene elsker selvfølgelig å bevege seg, klatre, løpe osv. men må det skje på biblioteket? Og blir de glad i bøker på denne måten?

28 12. Skulle gjerne hatt flere stille-soner eller rom. Slik det er nå er støyen fra barneavd. slik at det er vanskelig dersom man vi jobbe/lese/bruke pc i andre deler av bibliotektet. Når det er sagt er barneavd så bra at dersom jeg må velge blir det den! 13. -Åpnings tid på fredager er IKKE sent nok. -Søkemotoren på fjærnlån, burde kunne søke i alle fylkene samtidig og ikke ett og ett fylke. -Låneautomaten tar ikke fjernlån. -Fjernlån blir ikke lagt ut i "hentehylle" -Forslag: det kan vere en luke i veggen der man kan levere inn bøker hele døgnet. en kortleser der man drar kortet og en luke åpner seg.det behøver ikke vere en innleveringsautomat, men en kurv som tar imot bøkene. og presonalet kan registrere bøkene in når det passer. 14. Skranken i hovedetasjen er behagelig, velbetjent og effektiv nok! Med en ekstra ansatt i underetasjen (+en ekstra skranke) vil det være et bedre betjeningstilbud, og kunder vil ikke risikere å stå i kø der nede såpass lenge. Markedsføring på kurs og aktivitet er veldig oppmuntret, og som ung bruker av biblioteket har jeg ikke hørt om noen selv. Jeg likte svært godt å delta på foredraget om søppel, holdt av Fremtiden i våre hender!! :) Slike ting er superviktig å oppleve, skaper bevissthet og oppmuntrer til personlig engasjement, og jeg tror flere og flere unge også liker å kunne ta del i slike arrangement-oppmøter. Kunne gjerne tatt med flere bekjente, om ikke jeg fikk høre om det i siste liten. Det er nå også en grense på publikum-antall, men det er et flott sted for interessante møter! 15. Jeg liker Tønsberg bibliotek veldig godt. Jeg regner med at søkesystemet for Drammen og Tønsberg bibliotek er det samme, men av en eller annen grunn virker det lettere og mer oversiktelig å søke etter bøker på datamaskinen i Tønsbergs base. Et STORT minus er likevel at Tønsberg bibliotek ikke har søndagsåpent. Jeg skjønner at det ikke er mulig hver søndag, men det burde ha vært et slikt tilbud en eller to ganger i måneden. De får det jo til i Drammen! 16. Det eneste jeg virkelig savner er mulighet til å levere inn bøker og annet utenom bibliotekets åpningstid. Det er normalt greit å komme seg til biblioteket innenfor åpningstiden - ihvertfall på lørdag, men så kommer vi alltid på at vi skulle ha levert en bok på kvelden... Enkelte av de ansatte er veldig flinke til å veilede, men dessverre ikke alle. De som er dedikerte, er derimot veldig gode. Så ta godt vare på dem :) 17. Jeg er veldig glad for automatene for lån og levering. Likeledes at jeg kan bestille bøker på nettet, hente bestillingen selv i oppsatt hylle, og at jeg får påminnelse om at mitt lån utgår om tre dager. Et tankekors at den menneskelige kontakten for meg er det svakeste punkt. Tror at det trengs et smilekurs for de ansatte! Positivt ment. Det er bare flinke ansatte på biblioteket, som finner fram og er til hjelp, men de mangler det lille smilet. Har følt at jeg er til bry når jeg har bedt om hjelp. 18. Et så flott bibliotek burde ha mye lenger åpningstider, og være et naturlig samlingssted også utover kvelden! 19. -Blir litt mye bråk når barnehager er her, det burde ha vært et avlukket området med vegger som kunne ha dempet støyet. -Bedre kaffe! -Kunne åpnet før/tidligere -mangler bord med plass til flere (studie/leseplasser) 28

29 20. Bruker lesesalen endel. Blir til tider mye forstyrrende trafikk inn og ut av lesesal pga wc inne på lesesalen som mange benytter. Ønsker meg en roligere lesesal Jeg har til nå stort sett bare lånt bøker, derfor mange vet ikke svar. Betjeningen, uten unntak, er alltid hyggelige og hjelpsomme. 22. Har jeg svart vet ikke er det fordi jeg hittil ikke har benyttet tilbudet. Tbg bib er et folkelig bibliotek hvor det er meget hyggelig å være. 23. Fornyelse av quiltebøker/håndarbeid ønskelig. Det er mye gammelt 24. Betjening kan profesjonallisere seg og kommunisere med kundene på en bedre måte. De er mutte i ansiktsutrykk og viser ingen smil, alt er veldig utfordrene, samme hav det skulle være, kundene blir tilsnakket på en ufin måte. Hva med litt smil og vennige kommentarer. 25. Veldig fornøyd med utlånsmaskinen som gir beskjed om bøker som venter. Og alltid hyggelige og hjelpsomme mennesker som jobber her. 26. :-) 27. bra billiotek. 28. Bra barneavd! 29. Biblioteket har en arkitektur og en atmosfære som gjør det godt å være der. Det er blitt en viktig møteplass i byen. Barneavdelingen er svært bra. 30. Angående musikk/cd: Det er et godt og variert utvalg, men kunne vært enda bedre, med flere sjangre representert! 31. Jeg skulle ønske det var flere sitteplasser med stikk-kontaktuttak så man kunne bruke egen laptop. Kaffeteriaen kunne godt også vært freshere, den er ganske gammeldags. 32. Det burde vært egne rom for grupper som vil arbeide/studere/lese uten å bli forstyrret. Det er irriterende å bli forstyrret når det er konserter og arrangementer, fordi man ikke har noe eget sted der man kan jobbe og lese uforstyrret. 33. Det er meget dårlig mulighet til å få jevnlig tilgang på faglitteratur. Biblioteket tar sikte på å dekke "fornøyelse". Jeg har vært vant til å få faglitteratur på mitt tidligere bibliotek. 34. Jeg er svært stolt av biblioteket i Tønsberg. Det er faktisk noe av det første jeg viser til besøkende. Da barna var små, var vi innom nesten hver uke, og nå bruker jeg biblioteket som lesesal og finne fagstoff til studier. Betjeningen er alltid hyggelig og hjelper til med å finne de utroligste skriftlige verk. Hurra for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek:-):-) 35. Hvordan finner jeg informasjon om nye bøker? - Åpningstiden på sommerstid er for dårlig for oss som bruker biblioteket utenom studiesammenheng. - Det burde være gratisparkering for de som skal på biblioteket. - For lite lokale for forestillinger o.l. Dårlige lydforhold. Burde vært en type Amfi. - Alt for få PC-er for barn. Opplever ofte at noen ikke virker. - Må vente opptil flere måneder på populære bøker. Det er for lenge. - ELLERS ALT MEGET BRA :) 29

30 36. Biblioteket i Tønsberg må gjøre mer for å bli et intellektuelt møtested for lokale åndsarbeidere og andre nysgjerrige. Tre konktrete råd: 1) Bruke mer penger på utenlandske bøker, især engelskspråklige. 2) Kjøpe inn flere nye bøker generelt, og fagbøker spesielt. 3) Kutte ned på andre tilbud for balansere utgiftene, eksempelvis antall ansatte eller utgifter til informasjonsteknologi og sofistiskerte alarmsystemer. Husk: Om forbrytere stjeler bøker, lærer de i alle fall noe nytt. Ja til folkeopplysning. Biblioteket har her en avgjørende rolle. 37. Biblioteket er det beste stedet i byen. Jeg får ikke desverre ikke benyttet meg av det så ofte, men bruker det til møtevirksomhet og som rekreasjon 38. Med dagens samfunn hvor alt er tilgjengelig hele tiden, er biblioteket litt for gammeldags. Klarer ikke å henge med på alt nytt som kommer, ikke en gang når det gjelder bøker. Og populære bøker har de alt for få av, ventetider på opptil et år er altfor lenge. Når det gjelder filmer og annet for barn finnes lite av det som er nytt og populært nå. Jeg reagerer også på at man må betale om man er noen dager for sent ute med å levere tilbake en bok, det gjør at jeg ikke bruker biblioteket så mye lenger. 39. Biblioteket er ein god stad å vere. 40. JEG KUNNE ØNSKE ENDA VIDERE ÅPNINGSTIDER, FOR EKSEMPEL PÅ HVERDAGER TIL KL 2200 OG PÅ SØNDAGER FRA KL 1400 TIL 2200, JA FOR SÅ VIDT GJERNE PÅ NATTEN, (KOSTE HVA DET KOSTE VIL). JEG VIL BENYTTE ANLEDNINGEN TIL Å BERØMME BETJENINGEN SOM ER PROFESJONELLE OG BEUNDRINGSVERDIG VENNLIGE. 41. Alltid veldig hyggelig og hjelpsom personal på Tbg-bibliotek 42. Veldig hyggelig personale! 43. Det hadde vært fint med flere ungdoms/voksen bøker på engelsk! det er ganske dårlig utvalg av engelsk bøker, noe som er veldig mye brukt i dag! 44. Detter er et lite presist skjema som gir dere lite konkrete svar fra brukeren! - Jeg er mye på bib. med mine to små barn og som student. Dette er et hyggelig sted å være. - Ofte er det mangelfullt renhold/vedlikehold på samtlige av toalettene, også lite sjarmerende blå-lys på toalettene ved kantinen, selvom dette kanskje er en nødvendighet. -Ved henvendelser til personalet har jeg noen ganger savnet en hyggeligere tone. -Kanskje et sted man kunne låse inn verdisaker hvis man midt i lesingen ønsker en pause uten å måtte bære med seg alle bøkene? -Dere burde også tenke på hva slags budskap dere gir små barn om hva et bibliotek er, da det for mange kan oppleves som en lekeplass og ikke et sted man kommer sammen for å oppleve bøker. Dilemma da barna elsker denne lekeplassen. Mvh Fornøyd bibliotek-bruker! 45. Jeg låner kun bøker derfor en del "vet ikke" svar. 46. vi trenger noe bøker som bibliotek har ikke dem, de kan kjøpe en for bibliotek eller hente forter fra annet biblioteket. 47. Har bilioteket det utvalget av Gårds- og Slektshistorier som er utgitt i Vestfold, og finnes det oversikter over utgitte bøker av samme type fra andre fylker? 30

31 48. Et meget koselig bibliotek, men godt utvalg. Fint med en liten kantine. Et godt samlingssted. Liker tilgangen til pc, med Internett. 49. Biblioteket er en oase i byen og hverdagen. 50. synes det er fint for de minste barna kan også ativere seg i barneavdelingen, men ønsker at det kunne være mer variasjon av leker 51. Serveringstilbudet er for dårlig; lite og dyrt utvalg. Hvor er det en kremmer med kreative ideer til et hyggelig og godt spisested? Biblioteket kunne få byens mest populære kafe:-) 52. Biblioteket er veldig viktig og drives også godt. Belliggenheten er veldig bra. Biblioteket bør det satse godt med penger på så det settes i stand til å følge med i tiden og slik blir en stadig mer attraktiv møteplass for de forskjellige grupper av byens bogere.. Heia bibliotoeket i Tønsberg!! 53. Biblioteket er dyktige på bøker. Mye av det andre virker litt tilfeldig. Jeg tenker av og til at det må komme av bibliotekarutdanningen. Kanskje de burde ha en ansatt med en annen type utdanning. 54. Et flott sted, både visuelt og praktisk. Med hyggelig betjening både på selve biblioteket og den lille kafeteriaen. Et ønske fremover, er muligheter for å låne E-bøker, og muligheter for å scanne egne/eldre bøker til eget lesebrett. 55. Vår familie bruker biblioteket stort sett bare til lån av bøker og har derfor liten erfaring med andre tilbud. Vi er imponert over de ansattes gode service. 56. Stolene/bordene rundt omkring i biblioteket egner seg dårlig som arbeidsbord ved bruk av pc. Stolene er for lave, og med for høye armlener. Kun få plasser utenom lesesalen som egner seg til bruk av PC. Lesesalen er mørk og lite attraktiv. Grunnet den åpne løsningen er det ofte mye støy i hele biblioteket, ofte med kilde fra barneavdelingen. Kanskje denne kunne vært skjermet bedre fra resten av biblioteket, det er jo kjempepositivt at biblioteket har en god barneavdeling. Men det skaper for mye støy i hele biblioteket slik det er nå. 57. Jeg har til nå kun brukt biblioteket til å låne bøker, og kan ikke uttale meg om de øvrige tilbudene. Nå som jeg er blitt de mere besvist, skal jeg orientere meg om disse 58. Liker ikke sommeråpningstiden, vrient for oss yrkesaktive å nå fram i tide. Synd å mangle lesestoff i en perode velegnet for lesing. - lørdagsstengt krever i alle fall flere langdager :) 59. Kafeen burde vært åpen i hele bibliotekets åpningstid:) 60. Dårlig service, lite blide i personalet. Blir sendt videre hvis jeg spør om hjelp, og må stå lenge i inform. 61. Det er fint å bruke sted for å lese men noen ganger ikke ledig rom her da må vi kjøre til Horten bibliotek 62. Spesielt lørdag synes vi biblioteket stenger for tidlig. 31

32 63. Jeg synes det er forstyrrende med PCer til spilling i barneavdelingen. Opplever at barna lett blir opphengt i maskinene og lite interesserte i alt det andre biblioteket har å tilby. Jeg synes datamaskinene burde være forbehold informasjonssøk, og spilltilbudet burde begrense seg til hjemlån. 64. Jeg trives på biblioteket og får som regel god hjelp til å finne de bøkene jeg trenger. 65. Jeg er stolt av og glad i biblioteket vårt. Bruker det mye. Viser det til venninner når jeg har besøk fra andre steder. Spesielt formnøyd med mappami. Muligheten til å reservere og forlenge hjemmefra på PC er super. SMS beskjedene når jeg kan hente mine bestillinger fungerer også optimalt. BRA! Cafeens utvalg er stusselig og prisene for høye. Jeg er født i 1944, og har brukt bibliotekene der jeg har bodd, helt fra før jeg kunne lese. Min favoritt av stykker, er vårt flotte, vakre bibliotek i Norges eldste by! :-)) 66. Savner lån av ebøker. Ellers kan endel ansatte oppfattes som sure, til en hver tid. 67. Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! 68. Mitt forhold til biblioteket er ganske sporadisk, primært for bygdebøker eller gamle aviskompletter. 69. Pc'er eller tilhørende utstyr i barneavdelingen er ofte i ustand, noen hodetelefoner har for HØY lyd, ansatte i avdelingen har ingen pc kunskaper - kan ikke hjelpe barna videre med pc om et problem skulle oppstå. Trengs vedlikehold på pc'er og opplæring av personale. 70. Generelt fornøyd-men savner flere fagbøker bl.a. om hjemmelading og jaktbøker etc. 71. Savner en innleverinsboks utenom åpningstiden, så slipper man å bære bøker evt. til jobb og fra jobb 72. Utrolig serviceminded personale. 73. Et utmerket bibliotek med meget hjelpsomme ansatte. Men periodevis mye støy som kan være sjenerende. 74. Vi har et supert bibliotek. Hyggelige ansatte som gjøre en formidabel jobb for meg som bruker. Takk og takk! 75. Hva med søndagsåpent bibliotek? 76. Er blitt veldig glad i biblioteket Tønsberg/Nøtterøy, og er stort sett fornøyd med tilbudet. Det er noen ganger vanskelig å finne parkering i nærheten, men stort sett går det greit. 77. Jeg ønsker enlenger utlånstid på DVD/filmer. Når jeg er innom biblioteket så finner jeg ofte en film jeg vil se men i en travel hverdag er det mulig det går mer enn en uke før jeg har tiden til å roe meg ned med en film. Tidligere lå våre kontorer rett ved siden av biblioteket, nå er de 32

33 flyttet så det er mer sporadisk det passer å dra innom biblioteket. Videre ønsker jeg flere engelskspråklige lydbøker. 78. Biblioteket er et flott møtested og unik arena for å hente informasjon og kunnskap og opplevelser for alle. Svært viktig at det blir opprettholdt med god kvelitet og som et gratis tilbud for hele befolkningen. 79. Flott bibliotek med flinke ansatte. Det kan imidlertid oppstå lange køer foran kassa i blant. 80. Synes kanskje at dataløsning spesielt for barn er noe utdatert. Flere maskiner kunne dere også trenge. Musikk og videotilbudet har jeg ikke sett. Kunne vært mere tydelig plassert. 81. Jeg skulle ønske vi kunne få en Mail der dere informerte om at lånet forfalt/snart forfalt i stedenfor et brev med regning på 40 kr. Dette hadde vært mer miljøvennlig (unngå papir/post) og vi hadde spart penger 82. Dere kunne gjerne være langt bedre på nettsiden, med presentasjoner av bøker og temaer, gjerne knytte an til (flere) arrangementer. Ønsker sterkt digital-bok-satsing! Ellers er dere bra på lydbøker, men ikke slapp av der, befolkningen blir eldre her, og det er en vidunderlig måte å få glede av litteraturen på, også for alle oss ihuga lesehester med dårligere syn og tinnitus. Ønsker meg vannautomat ved kafeen! Og veldig gjerne søndagsåpent Spesielt godt fornøyd med kombinasjonen av kafé og møteplass med biblioteket. Kulturarrangementene er også et flott tilbud, særlig at de er så rimelig og noen også gratis gjør dette tilgjengelig for mange. 84. Ønsker utvidet åpningstid. Langåpent også fredag, lengre lørdag, og gjerne på søndag også. 85. Generelt fornøyd med biblioteket, men det er for lang ventetid. Måtte vente en halvtime før jeg fikk betjening nede i underetasjen. 86. Veldig fint bibliotek :) 87. Lyd/akustikk er dårlig og skaper støy. Lyden flytter seg fra etg. til etg. langs vindusspaltene. Vanskelig å finne en stille krok. Positivt at det ikke er et gameldags "hysj-bibliotek" 88. I Sandefjord er biblioteket ope på sundagar, det hadde vore kjekt om TNB kunne stengt litt seinare på fredagar iallfall. 89. Super bibliotek - koser meg å sjekke på nett om nye bøker/filmer. Skryter til alle, som spør og ber dem sjekke mulighetene. Takk for god service! 90. Jeg synes barneavdelingen i biblioteket også skal være stille. Det er feil å sette opp en lekeplass i åpne lokaler. Da kan man ikke lese og studere i de åpne omgivelsene uten å bli forstyrret av barn som leker. Jeg synes barn også skal lære seg at de skal være rolige på biblioteket. Det kan heller settes opp en lekeplass utenfor biblioteket. Jeg synes biblioteket skal åpne tidligere om morgenen. 33

34 91. Opplever at det er et for høyt lydnivå når man sitter og leser-det virker som om det noen ganger er møtested for ungdom etter skoletid. De snakker og ler høyt og bruker ikke biblioteket til lesing,leksearbeid etc.kan være forstyrrende. 92. Flott og moderne bibliotek med gode tilbud til alle. Også et flott skole-system med utlån av bokkasser til skolene i kommunen. 93. Ganske fornøyd 94. Dere er en viktig del av livet mitt!! Biblioteket gjør mitt liv i Tønsberg veldig trivelig! 95. Har erfaring med rask og god levering på reservering av "gamle" bøker. For lang ventetid på nye bøker. Hva med e-bøker /nett-bøker? 96. Det er en herlig atmosfære på biblioteket som gjør at jeg har lyst til å være der 97. Kafeteriaen begynner å bli dyr og har kort åpningstid. Kaffe + vaffel koster snart 50 kroner! 98. Flinke folk. Fine lokaler. Godt stemning. Kjør på! =) 99. DE ANSATTE ER MEGET HJELPSOMME, EN DEL TJENESTER BRUKER JEG IKKE, MEN STORT SETT GODT FORNØYD MED DET JEG BRUKER! 100. Eg tykkjer det er ille at inngangsdøra gnissar så fælt! Eg har sagt ifrå fleire gongar, men opplever at det ikkje blir gjort noko med gnissinga. Det er flott å vera på biblioteket i Tønsberg, men det er som å gå igjennom ei akustisk valdtekt når ein skal inn eller ut Jeg bruker ikke biblioteket så ofte. Det mangler sær faglitteratur som jeg noen ganger er på utkikk etter. Stort sett fornøyd når jeg først benytter meg av tilbudet tene. Har brukt biblioteket minimalt de siste årene så vanskelig å vurdere de fleste punk Sentral bymerke som Tønsberg trenger 104. Jeg har brukt Biblioteket svært lite i mange år, og mine svar preges av det Er veldig fornøyd med Biblioteket i Tønsberg. Opplever at ansatte kan mye i forhold til fagstoff, er veldig glad for det. De ansatte er også veldig behjelpelig med å finne relevant stoff blant annet i forhold til faglitteratur (husker jeg fikk god hjelp da jeg skrev bacheloroppgaven min). Savner mer parkeringsplass. Opplever at det er dårlig mulighet for parkering, og de mulighetene som finnes er dyre løsninger ffilmene bør sorteres etter innhold, ikke etter tittel.vanskelig å finne filmer i interesseområder. ha f.eks krim, humor, o.a.sammen JEG ØNSKER "POSTKASSE" / HULL I DØR/VEGG TIL AVLEVERING AV LÅNT MATERIELL -SÅ DET KAN GJØRES UTENOM ÅPNINGSTIDENE!! Da hadde det kommet raskere tilbake til Biblioteket / køen av ventede låntakere! :) 108. vil gjerne ha søndagsåpent bibliotek 34

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2012 Nye studenter ser muligheter i faget Bibliotekets bidrag i forskningsprosessen Lokale forhandlinger er i gang Bokhylla forlenges

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT]

SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT] SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT] SAMMENDRAG... 2 NOEN ASPEKTER VED SITUASJONEN... 3 FUNGERER TV- PAKKEN?... 4 FUNGERER TV- TJENSTENE?... 10 FUNGERER KUNDESERVICEN

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3.

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3. INFOBREV 4-2013 ebokbib er i stadig utvikling Ny versjon med ny funksjonalitet lanseres snart. Den vil blant annet inneholde stjernekast og bokomtale. I tillegg vil låneren kunne se reserveringsdato og

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2 Innhold Forord... Side 2 1. Innledning... Side 3 Allidrett... Side 4 Logo... Side 5 Til deg som er leder... Side 6 2. Hvordan komme i gang... Side 9 Forberedelser... Side 10 Hall/gymsal (m/forslag til

Detaljer