BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERUNDERSØKELSEN 2012"

Transkript

1 BRUKERUNDERSØKELSEN

2 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2

3 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i KS standardundersøkelser for brukertilfredshet. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek var en av flere virksomheter som gjennomførte undersøkelsen. Spørsmålene i undersøkelsen var beregnet på kommunale folkebibliotek. Det ble ikke gjort endringer i skjemaet denne gang det vurderes eventuelt neste gang undersøkelsen skal gjennomføres, hvis samme skjema brukes. Tidligere brukerundersøkelser gjennomført for bibliotekets brukere inneholdt andre spørsmål, og er derfor ikke sammenliknbare med 2012-undersøkelsen. Gjennomføring Spørreskjemaet var nettbasert, og det krevdes innlogging med unike passord. Målgruppa var brukerne av bibliotekets tjenester, og hensikten var å måle tilfredsheten med bibliotekets tjenester. Det ble derfor gjort et uttrekk av alle som var registrert med epostadresse i bibliotekets lånerdatabase, og som hadde vært aktive brukere siste 12 måneder. Det har ikke vært mulig å kople svar opp mot personopplysninger, som bostedskommune, alder kjønn eller liknende. I alt ble det sendt ut eposter med oppfordring til å logge på nettstedet og svare på spørreskjemaet. Passord ble flettet inn i hver enkel epost. I tillegg ble det kopiert opp 400 skjema på papir, som ble lagt ut på biblioteket, med oppfordring om å svare disse ble registrert manuelt etterpå av bibliotekets personale. All registrering ble gjennomført anonymt. Det kom inn i alt 810 svar i alt 9 % - av disse var 98 skjema manuelt registrert basert på papirskjema. Til sammenlikning ble det registrert ca 300 svar på forrige brukerundersøkelse i 2010 da ble undersøkelsen distribuert ved å legge en lenke ut på bibliotekets nettsider med oppfordring om å logge på og svare på et nettskjema, uten passord. Selv om antall svar var lav i 2012 i forhold til antall utsendte skjema, var svargrunnlaget likevel betydelig større enn tidligere, og sannsynligvis har man truffet på et bredere grunnlag av respondenter enn tidligere. Undersøkelsen ble gjennomført 15. februar 10. mars Det er 21 andre kommuner som har gjennomført samme brukerundersøkelse disse ligger inne i landsgjennomsnittet. De fleste av disse er mindre enn Tønsberg og Nøtterøy, og lite sammenliknbare. Unntaket er Bodø, som med sine ca innbyggere har bystatus, og Larvik, med ca Det er derfor til en viss grad interessant å sammenlikne resultatene for Tønsberg og Nøtterøy med disse kommunene, mens selve landsgjennomsnittet er mindre interessant som målestokk. Vedlegg - Svarfordeling - Gjennomsnittlig tilfredshet pr spørsmål - Gjennomsnittlig tilfredshet pr dimensjon - Merknader Hentet ut fra svarrapporten, nummerert tilfeldig. - Merknader, kategorisert Her er en del merknadene plassert flere i kategorier. 3

4 Resultater Service Hovedfunn: Brukerne er tilfreds med måten de blir mottatt og behandlet på i biblioteket, hjelpen de får fra de ansatte, og med innleverings- og utlånsautomatene. De er litt mindre fornøyd med ventetiden på reservert og bestilt materiale. Ventetiden i skranken er det ca 13 % som er mindre fornøyd med, mens de fleste er fornøyd. Brukermedvirkning Hovedfunn: Rundt 60 % oppgir «vet ikke» på spørsmålet om de er tilfreds med muligheten til å påvirke tilbudene på biblioteket. Bibliotekets utlånstilbud / utvalg Hovedfunn: Det er forholdsvis høy grad av tilfredshet med bibliotekets medieutvalg, men mange oppgir «vet ikke» når det gjelder utvalget av lydbøker (51 %), musikk (64 %), filmer (49 %) og bøker på annet språk (61 %). Mindre overraskende er det at nesten 88 % oppgir «vet ikke» når det gjelder i hvor stor grad de er tilfreds med utvalget av spill, siden dette er et tilbud som er i ferd med å bli bygd opp. Utvalget av tidsskrifter og aviser er også mange tilfreds med, men også her oppgir så mange som 48 % «vet ikke». Nett-tilbudet er 66 % fornøyd med, men 30 % oppgir «vet ikke». Tilfredsheten er også god når det gjelder arrangementer, og det som kalles det øvrige utvalg, men også her er det en god del som oppgir «vet ikke» (hhv 47 og 55 %) Bibliotekets lokaler Hovedfunn: De fleste er i hovedsak fornøyd med lesesal og studieplasser, men over halvparten oppgir «vet ikke» på disse spørsmålene. Mulighet for bruk av pc og internett er de fleste i hovedsak fornøyd med, men også her svarer såpass mange som 39 % oppgir også her «vet ikke», og 62 % svarer også dette på spørsmål om muligheten for bruk av egen pc. Skilting ser ut til å kunne bedres noe, selv om de fleste er fornøyd. Så mange som 72 % svarer «vet ikke» når det gjelder mulighet for kurs og læring, mens muligheten for arrangementer er noe de fleste er fornøyd med. Det er høy grad av tilfredshet med beliggenhet, og åpningstidene er noe de fleste er godt fornøyd med. 4

5 Tilgjengelighet når det gjelder parkering ser det ut til å være delte meninger om svarene er delt på alle kategorier, fra svært godt fornøyd til svært lite fornøyd. Det er stor grad av fornøydhet med lokalenes utforming i form av tilgjengelighet, og selvbetjeningsløsningene. Informasjon Hovedfunn: Informasjon om nye bøker/media, og om bibliotekets tilbud får ikke like god score som mange av de andre spørsmålene, og det er verd å merke seg at så mange som 27 og 31 % svarer «vet ikke» her. Generelt Så mange som 97 % av de spurte oppgir at de er litt, ganske eller svært fornøyd med bibliotektilbudet generelt. Gjennomsnittlig tilfredshet pr spørsmål, sammenliknet med Bodø og Larvik Larvik scorer litt høyere på service, bortsett fra inn- og utleveringsautomatene, Bodø noe lavere, bortsett fra ventetid ved skranken. Bibliotekets tilbud og medieutvalg: her varierer det mellom de ulike mediegruppene, men det kan se ut til at Tønsberg og Nøtterøy bibliotek bør satse noe mer på film og spill. Merknader Så mange som 255 har lagt inn kommentarer i kommentarfeltet. Dette er nyttig informasjon, og et materiale som har gjort det mulig å nyansere resultatene fra selve brukerundersøkelsen. Alle som har lagt inn kommentarer, har gitt sitt samtykke til at de kan offentliggjøres i forbindelse med Hovedfunn: Brukerne er i hovedsak fornøyd noen er til dels euforiske! Biblioteket som møteplass, det flotte bygget, og personalets kompetanse og serviceinnstilling topper lista. En oase i byen, et levende og godt sted å være, helt fantastisk jeg er stolt over biblioteket vårt, er typiske kommentarer. Det som kommer fram av kritikk, er konstruktiv og konkret. De fysiske lokalene: - Kritikk om for mye støy fra barneavdelingen er en meget kjent problemstilling, som også kommer via ris-og-ros-siden. - Flere leseplasser, strømforsyning til egne pc er og bedre arbeidsforhold på lesesal. - Kø ved skranken. 5

6 - Kafeen er det mange som er misfornøyd med, både tilgjengelighet og vareutvalg, men mange gir uttrykk for at de setter pris på at det er et kafetilbud. Personalet: - Oppfattes som meget sure av noen, og meget positive og hyggelige av andre. - Overveiende positive tilbakemeldinger, men enkelte peker på at det er behov for mer oppdatert kompetanse, og at det kan være ventetid / vansker med å finne noen som kan hjelpe. Tilgjengelighet: - Svært mange ønsker søndagsåpent, og generelt er det et ønske om lengre åpent om kvelden / tidligere om morgenen og på lørdager. - Det er et ønske om bedre tilgjengelighet om sommeren. - Mange ønsker seg en innleveringsluke for å kunne levere bøker utenom åpningstid. - Folk er tilfreds med inn/utleveringsautomatene, ønske om å kunne hente fjernlånt materiale på hylla også. - Flere etterlyser bedre parkeringsmuligheter. Møteplassfunksjonen - Biblioteket må gjøre mer for å bli en intellektuell møteplass flere bemerker nettopp møteplassfunksjonen, og gjerne muligheten for å booke rom for å møtes i samtalegrupper. - Noen sterke utsagn som viser hvor viktig biblioteket er for integrering, bl.a.: Jeg kom til dette biblioteket og jeg kunne ikke et eneste norsk ord. Jeg har lært norsk, gått på høyskole, og fikk en bachelor. Dette biblioteket er der jeg har følt meg velkommen, trygg, respektert og verdifull. Det har blitt et viktig sted i mitt liv og det skal jeg lære barna mine å bli glad i. Medieutvalget - Enkelte melder inn konkrete ønsker, ellers er det flere som mener det er for lenge å vente på nye bøker. - Mange ønsker flere lydbøker og et bedre tilbud i musikk og film. Informasjon - Noen melder behov for bedre informasjon og noen kommer med merknader som viser at biblioteket ikke har nådd ut med informasjon om at det tjenestetilbudet som etterlyses, faktisk finnes. Formidling - Gode tilbakemeldinger på muligheten for å bestille og reservere og lignende / mappa mi, men også noen forslag til forbedringer, som for eksempel at reserveringer av bestilt materiale ikke synes. - Ønske om felles søk, men ellers er det ikke mange som har merknader knyttet til fjernlånstjenester. Annet: - Kun en som helt konkret har meldt inn ønske om bedre brukermedvirkning. 6

7 SVARFORDELING

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 GJENNOMSNITTLIG TILFREDSHET PR DIMENSJON Gjennomsnittlig tilfredshet pr dimensjon. Sammenliknet med Larvik og Bodø, samt et landsgjennomsnitt på 21 kommuner. 24

25 GJENNOMSNITTLIG TILFREDSHET PR SPØRSMÅL 25

26 Gjennomsnittlig tilfredshet pr spørsmål. Sammenliknet med Larvik og Bodø, samt et landsgjennomsnitt på 21 kommuner. 26

27 MERKNADER (ikke korrigert for skrivefeil) 1. Jeg synes de ansatte er lite hyggelige og imøtekommende, dårlig seviceinnstilling. Unntak er en godt voksen mann som står i skranken oppe avog til. Det er en "mutt" stemning hos de ansatte. Kafeen burde være åpen i hele bibliotekets åpningstid, og åpningstiden på lørdager burde utvides for hele bilblioteket. 2. Biblioteket bør få større økonomisk mulighet til å øke åpningstid, øke innkjøp av bøker og tidsskrifter og andre tjenester. 3. Min oppfattelse av Tbg Bibliotek er at dere yter god service og er meget behjelpelige når jeg spør om noe. Jeg er musiker å bruker biblioteket i den sammenheng. godt fornøyd. 4. Det merkes at biblioteket i Tønsberg og dets ansatte anstrenger seg for å gjøre kundene tilfreds. Biblioteker generelt spiller en viktig rolle i samfunnet 5. Støtter Venstres forslag om søndagsåpent 6. Jeg kom inn i dette biblioteket og jeg kunne ikke et eneste norsk ord. - Jeg har lært norsk, gått på høyskole, og fikk en bachelor: dette biblioteket har vært der jeg følte meg velkommen, trygg, respektert og verdifull. Det har blitt et viktig sted i mitt liv og det skal jeg lære barna mine å bli glad i 7. Hadde vært fint med innlveringsluke utenom åpningstider. Lydbøkene er ofte slitte eller skitne. Nyheter kunne vært fremhevt bedre. Fint med mange PC til bruk uten å måtte bestille time. Fint med muligheter for scanning og utskrifter. Hyggelig og hjelpsomt prsonale. 8. Ett fantastisk flott bibliotek som jeg benytter meg masse av! All ros til ansatte og kommunen som har ett så flott tilbud for meg og hele familien. Takk!:) 9. Jeg ønsker minst mulig av selvbetjeningsmaskiner og mest mulig at jeg kan forholde meg til et levende menneske. Men ikke hvis det medfører kø og venting. 10. Mange tilbud som jeg ikke var klar over + noen tilbud jeg ikke har forsøkt. 11. jeg er veldig gladi biblioteket i Tønsberg, som innflytter betyr biblioteket mye for meg. Det er vakkert, MEN som mastergradsstudent må jeg si jeg vegrer meg for å sitte ute u fellesarealene pga den utviklingen som jeg ser i barneavdelingen. I dag var det så mye støy og leven at jeg rett og slett gav opp. jeg forstår ikke konseptet med lekeapparater som selvfølgelig innbyr til lek og latter, skrik og hyl, fall og krangling, kombinert med bøker. Hvorfor ha disse lekeapparatene? jeg er her ofte, og forstår at dere vil at unger skal trives og ha det gøy her, og bli glad i bøker, MEN jeg opplever som observatør at ungene heller vil leke enn lese. Ungene elsker selvfølgelig å bevege seg, klatre, løpe osv. men må det skje på biblioteket? Og blir de glad i bøker på denne måten?

28 12. Skulle gjerne hatt flere stille-soner eller rom. Slik det er nå er støyen fra barneavd. slik at det er vanskelig dersom man vi jobbe/lese/bruke pc i andre deler av bibliotektet. Når det er sagt er barneavd så bra at dersom jeg må velge blir det den! 13. -Åpnings tid på fredager er IKKE sent nok. -Søkemotoren på fjærnlån, burde kunne søke i alle fylkene samtidig og ikke ett og ett fylke. -Låneautomaten tar ikke fjernlån. -Fjernlån blir ikke lagt ut i "hentehylle" -Forslag: det kan vere en luke i veggen der man kan levere inn bøker hele døgnet. en kortleser der man drar kortet og en luke åpner seg.det behøver ikke vere en innleveringsautomat, men en kurv som tar imot bøkene. og presonalet kan registrere bøkene in når det passer. 14. Skranken i hovedetasjen er behagelig, velbetjent og effektiv nok! Med en ekstra ansatt i underetasjen (+en ekstra skranke) vil det være et bedre betjeningstilbud, og kunder vil ikke risikere å stå i kø der nede såpass lenge. Markedsføring på kurs og aktivitet er veldig oppmuntret, og som ung bruker av biblioteket har jeg ikke hørt om noen selv. Jeg likte svært godt å delta på foredraget om søppel, holdt av Fremtiden i våre hender!! :) Slike ting er superviktig å oppleve, skaper bevissthet og oppmuntrer til personlig engasjement, og jeg tror flere og flere unge også liker å kunne ta del i slike arrangement-oppmøter. Kunne gjerne tatt med flere bekjente, om ikke jeg fikk høre om det i siste liten. Det er nå også en grense på publikum-antall, men det er et flott sted for interessante møter! 15. Jeg liker Tønsberg bibliotek veldig godt. Jeg regner med at søkesystemet for Drammen og Tønsberg bibliotek er det samme, men av en eller annen grunn virker det lettere og mer oversiktelig å søke etter bøker på datamaskinen i Tønsbergs base. Et STORT minus er likevel at Tønsberg bibliotek ikke har søndagsåpent. Jeg skjønner at det ikke er mulig hver søndag, men det burde ha vært et slikt tilbud en eller to ganger i måneden. De får det jo til i Drammen! 16. Det eneste jeg virkelig savner er mulighet til å levere inn bøker og annet utenom bibliotekets åpningstid. Det er normalt greit å komme seg til biblioteket innenfor åpningstiden - ihvertfall på lørdag, men så kommer vi alltid på at vi skulle ha levert en bok på kvelden... Enkelte av de ansatte er veldig flinke til å veilede, men dessverre ikke alle. De som er dedikerte, er derimot veldig gode. Så ta godt vare på dem :) 17. Jeg er veldig glad for automatene for lån og levering. Likeledes at jeg kan bestille bøker på nettet, hente bestillingen selv i oppsatt hylle, og at jeg får påminnelse om at mitt lån utgår om tre dager. Et tankekors at den menneskelige kontakten for meg er det svakeste punkt. Tror at det trengs et smilekurs for de ansatte! Positivt ment. Det er bare flinke ansatte på biblioteket, som finner fram og er til hjelp, men de mangler det lille smilet. Har følt at jeg er til bry når jeg har bedt om hjelp. 18. Et så flott bibliotek burde ha mye lenger åpningstider, og være et naturlig samlingssted også utover kvelden! 19. -Blir litt mye bråk når barnehager er her, det burde ha vært et avlukket området med vegger som kunne ha dempet støyet. -Bedre kaffe! -Kunne åpnet før/tidligere -mangler bord med plass til flere (studie/leseplasser) 28

29 20. Bruker lesesalen endel. Blir til tider mye forstyrrende trafikk inn og ut av lesesal pga wc inne på lesesalen som mange benytter. Ønsker meg en roligere lesesal Jeg har til nå stort sett bare lånt bøker, derfor mange vet ikke svar. Betjeningen, uten unntak, er alltid hyggelige og hjelpsomme. 22. Har jeg svart vet ikke er det fordi jeg hittil ikke har benyttet tilbudet. Tbg bib er et folkelig bibliotek hvor det er meget hyggelig å være. 23. Fornyelse av quiltebøker/håndarbeid ønskelig. Det er mye gammelt 24. Betjening kan profesjonallisere seg og kommunisere med kundene på en bedre måte. De er mutte i ansiktsutrykk og viser ingen smil, alt er veldig utfordrene, samme hav det skulle være, kundene blir tilsnakket på en ufin måte. Hva med litt smil og vennige kommentarer. 25. Veldig fornøyd med utlånsmaskinen som gir beskjed om bøker som venter. Og alltid hyggelige og hjelpsomme mennesker som jobber her. 26. :-) 27. bra billiotek. 28. Bra barneavd! 29. Biblioteket har en arkitektur og en atmosfære som gjør det godt å være der. Det er blitt en viktig møteplass i byen. Barneavdelingen er svært bra. 30. Angående musikk/cd: Det er et godt og variert utvalg, men kunne vært enda bedre, med flere sjangre representert! 31. Jeg skulle ønske det var flere sitteplasser med stikk-kontaktuttak så man kunne bruke egen laptop. Kaffeteriaen kunne godt også vært freshere, den er ganske gammeldags. 32. Det burde vært egne rom for grupper som vil arbeide/studere/lese uten å bli forstyrret. Det er irriterende å bli forstyrret når det er konserter og arrangementer, fordi man ikke har noe eget sted der man kan jobbe og lese uforstyrret. 33. Det er meget dårlig mulighet til å få jevnlig tilgang på faglitteratur. Biblioteket tar sikte på å dekke "fornøyelse". Jeg har vært vant til å få faglitteratur på mitt tidligere bibliotek. 34. Jeg er svært stolt av biblioteket i Tønsberg. Det er faktisk noe av det første jeg viser til besøkende. Da barna var små, var vi innom nesten hver uke, og nå bruker jeg biblioteket som lesesal og finne fagstoff til studier. Betjeningen er alltid hyggelig og hjelper til med å finne de utroligste skriftlige verk. Hurra for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek:-):-) 35. Hvordan finner jeg informasjon om nye bøker? - Åpningstiden på sommerstid er for dårlig for oss som bruker biblioteket utenom studiesammenheng. - Det burde være gratisparkering for de som skal på biblioteket. - For lite lokale for forestillinger o.l. Dårlige lydforhold. Burde vært en type Amfi. - Alt for få PC-er for barn. Opplever ofte at noen ikke virker. - Må vente opptil flere måneder på populære bøker. Det er for lenge. - ELLERS ALT MEGET BRA :) 29

30 36. Biblioteket i Tønsberg må gjøre mer for å bli et intellektuelt møtested for lokale åndsarbeidere og andre nysgjerrige. Tre konktrete råd: 1) Bruke mer penger på utenlandske bøker, især engelskspråklige. 2) Kjøpe inn flere nye bøker generelt, og fagbøker spesielt. 3) Kutte ned på andre tilbud for balansere utgiftene, eksempelvis antall ansatte eller utgifter til informasjonsteknologi og sofistiskerte alarmsystemer. Husk: Om forbrytere stjeler bøker, lærer de i alle fall noe nytt. Ja til folkeopplysning. Biblioteket har her en avgjørende rolle. 37. Biblioteket er det beste stedet i byen. Jeg får ikke desverre ikke benyttet meg av det så ofte, men bruker det til møtevirksomhet og som rekreasjon 38. Med dagens samfunn hvor alt er tilgjengelig hele tiden, er biblioteket litt for gammeldags. Klarer ikke å henge med på alt nytt som kommer, ikke en gang når det gjelder bøker. Og populære bøker har de alt for få av, ventetider på opptil et år er altfor lenge. Når det gjelder filmer og annet for barn finnes lite av det som er nytt og populært nå. Jeg reagerer også på at man må betale om man er noen dager for sent ute med å levere tilbake en bok, det gjør at jeg ikke bruker biblioteket så mye lenger. 39. Biblioteket er ein god stad å vere. 40. JEG KUNNE ØNSKE ENDA VIDERE ÅPNINGSTIDER, FOR EKSEMPEL PÅ HVERDAGER TIL KL 2200 OG PÅ SØNDAGER FRA KL 1400 TIL 2200, JA FOR SÅ VIDT GJERNE PÅ NATTEN, (KOSTE HVA DET KOSTE VIL). JEG VIL BENYTTE ANLEDNINGEN TIL Å BERØMME BETJENINGEN SOM ER PROFESJONELLE OG BEUNDRINGSVERDIG VENNLIGE. 41. Alltid veldig hyggelig og hjelpsom personal på Tbg-bibliotek 42. Veldig hyggelig personale! 43. Det hadde vært fint med flere ungdoms/voksen bøker på engelsk! det er ganske dårlig utvalg av engelsk bøker, noe som er veldig mye brukt i dag! 44. Detter er et lite presist skjema som gir dere lite konkrete svar fra brukeren! - Jeg er mye på bib. med mine to små barn og som student. Dette er et hyggelig sted å være. - Ofte er det mangelfullt renhold/vedlikehold på samtlige av toalettene, også lite sjarmerende blå-lys på toalettene ved kantinen, selvom dette kanskje er en nødvendighet. -Ved henvendelser til personalet har jeg noen ganger savnet en hyggeligere tone. -Kanskje et sted man kunne låse inn verdisaker hvis man midt i lesingen ønsker en pause uten å måtte bære med seg alle bøkene? -Dere burde også tenke på hva slags budskap dere gir små barn om hva et bibliotek er, da det for mange kan oppleves som en lekeplass og ikke et sted man kommer sammen for å oppleve bøker. Dilemma da barna elsker denne lekeplassen. Mvh Fornøyd bibliotek-bruker! 45. Jeg låner kun bøker derfor en del "vet ikke" svar. 46. vi trenger noe bøker som bibliotek har ikke dem, de kan kjøpe en for bibliotek eller hente forter fra annet biblioteket. 47. Har bilioteket det utvalget av Gårds- og Slektshistorier som er utgitt i Vestfold, og finnes det oversikter over utgitte bøker av samme type fra andre fylker? 30

31 48. Et meget koselig bibliotek, men godt utvalg. Fint med en liten kantine. Et godt samlingssted. Liker tilgangen til pc, med Internett. 49. Biblioteket er en oase i byen og hverdagen. 50. synes det er fint for de minste barna kan også ativere seg i barneavdelingen, men ønsker at det kunne være mer variasjon av leker 51. Serveringstilbudet er for dårlig; lite og dyrt utvalg. Hvor er det en kremmer med kreative ideer til et hyggelig og godt spisested? Biblioteket kunne få byens mest populære kafe:-) 52. Biblioteket er veldig viktig og drives også godt. Belliggenheten er veldig bra. Biblioteket bør det satse godt med penger på så det settes i stand til å følge med i tiden og slik blir en stadig mer attraktiv møteplass for de forskjellige grupper av byens bogere.. Heia bibliotoeket i Tønsberg!! 53. Biblioteket er dyktige på bøker. Mye av det andre virker litt tilfeldig. Jeg tenker av og til at det må komme av bibliotekarutdanningen. Kanskje de burde ha en ansatt med en annen type utdanning. 54. Et flott sted, både visuelt og praktisk. Med hyggelig betjening både på selve biblioteket og den lille kafeteriaen. Et ønske fremover, er muligheter for å låne E-bøker, og muligheter for å scanne egne/eldre bøker til eget lesebrett. 55. Vår familie bruker biblioteket stort sett bare til lån av bøker og har derfor liten erfaring med andre tilbud. Vi er imponert over de ansattes gode service. 56. Stolene/bordene rundt omkring i biblioteket egner seg dårlig som arbeidsbord ved bruk av pc. Stolene er for lave, og med for høye armlener. Kun få plasser utenom lesesalen som egner seg til bruk av PC. Lesesalen er mørk og lite attraktiv. Grunnet den åpne løsningen er det ofte mye støy i hele biblioteket, ofte med kilde fra barneavdelingen. Kanskje denne kunne vært skjermet bedre fra resten av biblioteket, det er jo kjempepositivt at biblioteket har en god barneavdeling. Men det skaper for mye støy i hele biblioteket slik det er nå. 57. Jeg har til nå kun brukt biblioteket til å låne bøker, og kan ikke uttale meg om de øvrige tilbudene. Nå som jeg er blitt de mere besvist, skal jeg orientere meg om disse 58. Liker ikke sommeråpningstiden, vrient for oss yrkesaktive å nå fram i tide. Synd å mangle lesestoff i en perode velegnet for lesing. - lørdagsstengt krever i alle fall flere langdager :) 59. Kafeen burde vært åpen i hele bibliotekets åpningstid:) 60. Dårlig service, lite blide i personalet. Blir sendt videre hvis jeg spør om hjelp, og må stå lenge i inform. 61. Det er fint å bruke sted for å lese men noen ganger ikke ledig rom her da må vi kjøre til Horten bibliotek 62. Spesielt lørdag synes vi biblioteket stenger for tidlig. 31

32 63. Jeg synes det er forstyrrende med PCer til spilling i barneavdelingen. Opplever at barna lett blir opphengt i maskinene og lite interesserte i alt det andre biblioteket har å tilby. Jeg synes datamaskinene burde være forbehold informasjonssøk, og spilltilbudet burde begrense seg til hjemlån. 64. Jeg trives på biblioteket og får som regel god hjelp til å finne de bøkene jeg trenger. 65. Jeg er stolt av og glad i biblioteket vårt. Bruker det mye. Viser det til venninner når jeg har besøk fra andre steder. Spesielt formnøyd med mappami. Muligheten til å reservere og forlenge hjemmefra på PC er super. SMS beskjedene når jeg kan hente mine bestillinger fungerer også optimalt. BRA! Cafeens utvalg er stusselig og prisene for høye. Jeg er født i 1944, og har brukt bibliotekene der jeg har bodd, helt fra før jeg kunne lese. Min favoritt av stykker, er vårt flotte, vakre bibliotek i Norges eldste by! :-)) 66. Savner lån av ebøker. Ellers kan endel ansatte oppfattes som sure, til en hver tid. 67. Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! Søndagsåpent! 68. Mitt forhold til biblioteket er ganske sporadisk, primært for bygdebøker eller gamle aviskompletter. 69. Pc'er eller tilhørende utstyr i barneavdelingen er ofte i ustand, noen hodetelefoner har for HØY lyd, ansatte i avdelingen har ingen pc kunskaper - kan ikke hjelpe barna videre med pc om et problem skulle oppstå. Trengs vedlikehold på pc'er og opplæring av personale. 70. Generelt fornøyd-men savner flere fagbøker bl.a. om hjemmelading og jaktbøker etc. 71. Savner en innleverinsboks utenom åpningstiden, så slipper man å bære bøker evt. til jobb og fra jobb 72. Utrolig serviceminded personale. 73. Et utmerket bibliotek med meget hjelpsomme ansatte. Men periodevis mye støy som kan være sjenerende. 74. Vi har et supert bibliotek. Hyggelige ansatte som gjøre en formidabel jobb for meg som bruker. Takk og takk! 75. Hva med søndagsåpent bibliotek? 76. Er blitt veldig glad i biblioteket Tønsberg/Nøtterøy, og er stort sett fornøyd med tilbudet. Det er noen ganger vanskelig å finne parkering i nærheten, men stort sett går det greit. 77. Jeg ønsker enlenger utlånstid på DVD/filmer. Når jeg er innom biblioteket så finner jeg ofte en film jeg vil se men i en travel hverdag er det mulig det går mer enn en uke før jeg har tiden til å roe meg ned med en film. Tidligere lå våre kontorer rett ved siden av biblioteket, nå er de 32

33 flyttet så det er mer sporadisk det passer å dra innom biblioteket. Videre ønsker jeg flere engelskspråklige lydbøker. 78. Biblioteket er et flott møtested og unik arena for å hente informasjon og kunnskap og opplevelser for alle. Svært viktig at det blir opprettholdt med god kvelitet og som et gratis tilbud for hele befolkningen. 79. Flott bibliotek med flinke ansatte. Det kan imidlertid oppstå lange køer foran kassa i blant. 80. Synes kanskje at dataløsning spesielt for barn er noe utdatert. Flere maskiner kunne dere også trenge. Musikk og videotilbudet har jeg ikke sett. Kunne vært mere tydelig plassert. 81. Jeg skulle ønske vi kunne få en Mail der dere informerte om at lånet forfalt/snart forfalt i stedenfor et brev med regning på 40 kr. Dette hadde vært mer miljøvennlig (unngå papir/post) og vi hadde spart penger 82. Dere kunne gjerne være langt bedre på nettsiden, med presentasjoner av bøker og temaer, gjerne knytte an til (flere) arrangementer. Ønsker sterkt digital-bok-satsing! Ellers er dere bra på lydbøker, men ikke slapp av der, befolkningen blir eldre her, og det er en vidunderlig måte å få glede av litteraturen på, også for alle oss ihuga lesehester med dårligere syn og tinnitus. Ønsker meg vannautomat ved kafeen! Og veldig gjerne søndagsåpent Spesielt godt fornøyd med kombinasjonen av kafé og møteplass med biblioteket. Kulturarrangementene er også et flott tilbud, særlig at de er så rimelig og noen også gratis gjør dette tilgjengelig for mange. 84. Ønsker utvidet åpningstid. Langåpent også fredag, lengre lørdag, og gjerne på søndag også. 85. Generelt fornøyd med biblioteket, men det er for lang ventetid. Måtte vente en halvtime før jeg fikk betjening nede i underetasjen. 86. Veldig fint bibliotek :) 87. Lyd/akustikk er dårlig og skaper støy. Lyden flytter seg fra etg. til etg. langs vindusspaltene. Vanskelig å finne en stille krok. Positivt at det ikke er et gameldags "hysj-bibliotek" 88. I Sandefjord er biblioteket ope på sundagar, det hadde vore kjekt om TNB kunne stengt litt seinare på fredagar iallfall. 89. Super bibliotek - koser meg å sjekke på nett om nye bøker/filmer. Skryter til alle, som spør og ber dem sjekke mulighetene. Takk for god service! 90. Jeg synes barneavdelingen i biblioteket også skal være stille. Det er feil å sette opp en lekeplass i åpne lokaler. Da kan man ikke lese og studere i de åpne omgivelsene uten å bli forstyrret av barn som leker. Jeg synes barn også skal lære seg at de skal være rolige på biblioteket. Det kan heller settes opp en lekeplass utenfor biblioteket. Jeg synes biblioteket skal åpne tidligere om morgenen. 33

34 91. Opplever at det er et for høyt lydnivå når man sitter og leser-det virker som om det noen ganger er møtested for ungdom etter skoletid. De snakker og ler høyt og bruker ikke biblioteket til lesing,leksearbeid etc.kan være forstyrrende. 92. Flott og moderne bibliotek med gode tilbud til alle. Også et flott skole-system med utlån av bokkasser til skolene i kommunen. 93. Ganske fornøyd 94. Dere er en viktig del av livet mitt!! Biblioteket gjør mitt liv i Tønsberg veldig trivelig! 95. Har erfaring med rask og god levering på reservering av "gamle" bøker. For lang ventetid på nye bøker. Hva med e-bøker /nett-bøker? 96. Det er en herlig atmosfære på biblioteket som gjør at jeg har lyst til å være der 97. Kafeteriaen begynner å bli dyr og har kort åpningstid. Kaffe + vaffel koster snart 50 kroner! 98. Flinke folk. Fine lokaler. Godt stemning. Kjør på! =) 99. DE ANSATTE ER MEGET HJELPSOMME, EN DEL TJENESTER BRUKER JEG IKKE, MEN STORT SETT GODT FORNØYD MED DET JEG BRUKER! 100. Eg tykkjer det er ille at inngangsdøra gnissar så fælt! Eg har sagt ifrå fleire gongar, men opplever at det ikkje blir gjort noko med gnissinga. Det er flott å vera på biblioteket i Tønsberg, men det er som å gå igjennom ei akustisk valdtekt når ein skal inn eller ut Jeg bruker ikke biblioteket så ofte. Det mangler sær faglitteratur som jeg noen ganger er på utkikk etter. Stort sett fornøyd når jeg først benytter meg av tilbudet tene. Har brukt biblioteket minimalt de siste årene så vanskelig å vurdere de fleste punk Sentral bymerke som Tønsberg trenger 104. Jeg har brukt Biblioteket svært lite i mange år, og mine svar preges av det Er veldig fornøyd med Biblioteket i Tønsberg. Opplever at ansatte kan mye i forhold til fagstoff, er veldig glad for det. De ansatte er også veldig behjelpelig med å finne relevant stoff blant annet i forhold til faglitteratur (husker jeg fikk god hjelp da jeg skrev bacheloroppgaven min). Savner mer parkeringsplass. Opplever at det er dårlig mulighet for parkering, og de mulighetene som finnes er dyre løsninger ffilmene bør sorteres etter innhold, ikke etter tittel.vanskelig å finne filmer i interesseområder. ha f.eks krim, humor, o.a.sammen JEG ØNSKER "POSTKASSE" / HULL I DØR/VEGG TIL AVLEVERING AV LÅNT MATERIELL -SÅ DET KAN GJØRES UTENOM ÅPNINGSTIDENE!! Da hadde det kommet raskere tilbake til Biblioteket / køen av ventede låntakere! :) 108. vil gjerne ha søndagsåpent bibliotek 34

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Biblioteket. Brukerundersøkelse 2013. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Biblioteket. Brukerundersøkelse 2013. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Biblioteket Brukerundersøkelse 2013 Side 1 Brukerundersøkelse 2013 - Biblioteket Side 2 Brukerundersøkelse i biblioteket 2013 Brukerundersøkelser er ett viktig element

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Inngangsparti Åpent, luftig, STORT! Litt wow-følelse når en kommer inn. Infotavle til venstre ved inngangsdøra

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune Røyken bibliotek Informasjon og låneregler RØYKEN kommune Grønn, nær og levende Velkommen til oss Bibliotek, geologisenter og cementmuseum Biblioteket- ditt pusterom Røyken bibliotek består av hovedbiblioteket

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE.

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. SPØRSMÅLSARK: 8 grupper foreldre-personal på tverrs av avdelinger. Svar frå gruppene er skrevet med rødt. Egen gruppe med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Lånekort for barn under 15 år

Lånekort for barn under 15 år Lånekort for barn under 15 år Barn mellom 6-14 år kan få lånekort som er gyldig til å bruke på alle avdelinger av Trondheim folkebibliotek. Lånekortskjema Skriv ut lånekortskjema for barn under 15 på siste

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Bygging av Kolben Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Ordfører Sylvi Graham klipper snora, og nytt bibliotek ble erklært åpnet Ditt bibliotek Ann Lisbeth Morris (født 1950) - ansatt siden

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Rapport Bibliotekvandring Tolga til Hamar

Rapport Bibliotekvandring Tolga til Hamar Rapport Bibliotekvandring Tolga til Hamar 6. og 7. mai 2014 Da jeg først fikk vite at jeg skulle til Hamar bibliotek, så var min første tanke «Hva skal jeg hente der? De er store jeg er liten». Men min

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 1. september 30. september

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA)

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA) AITeL Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 90 00 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Birgitte Fidjeland Adresse: Møllenberg gate 70 Postnr: 7043 Trondheim E-post: birgitte.fidjeland@gmail.com

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD.

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. FORSLAG: LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. Gjeldene fra 01.05.2008 LÂNEKORT. Det 00 o er gratis ß bli o. registrert o som o 00 Ißner. Lßnekortet. oskal tas med ved besøk.. Biblioteket kan kreve

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETET I BERGEN 24.03.2017 SIDE 2 khib.oria.no UNIVERSITETET I BERGEN Lånekort og lånetid Bibliotek for kunst og design er åpent for

Detaljer

Bibliotekets. OVERLEVELSESg. for nye og gamle studenter. Jobb smart bruk biblioteket!

Bibliotekets. OVERLEVELSESg. for nye og gamle studenter. Jobb smart bruk biblioteket! Bibliotekets OVERLEVELSESg u i d e for nye og gamle studenter Jobb smart bruk biblioteket! Hvor er biblioteket? Universitetsbiblioteket i Stavanger består av fire avdelinger: Biblioteket i Kjølv Egelands

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Rapport Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Prosjektinformasjon Formål: Gjennomføre spørreundersøkelse blant privatpersoner i Vestfold om forhold knyttet til lokale museer. Målgruppe/

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer 2016

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer 2016 Barnebymarsjen med SOS-barnebyer 6 Standardrapport Totalt antall besvarelser: I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? Bergen Ålesund 8 Levanger Lillestrøm Bodø Steinkjer Oslo Sandefjord Skien Stavanger

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Data: (i antall) Samlet vurdering av k Rapport laget: 06.mar.2017 Undersøkelsesperiode: 02.feb.2017-06.jun.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016 Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo Heidi Hetland 2016 Utvelgelse av kandidater Utvelgelsen skulle være tilfeldig ut fra bestemte kriterier basert på beboernes

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer