FINANSKRISEUTVALGETS UTREDNING FINANSNÆRINGENS SYNSPUNKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSKRISEUTVALGETS UTREDNING FINANSNÆRINGENS SYNSPUNKTER"

Transkript

1 FINANSKRISEUTVALGETS UTREDNING FINANSNÆRINGENS SYNSPUNKTER Seksjonsdirektør Erik Johansen Seksjon for Bank og samfunnsøkonomi

2 Disposisjon Finanskriseutvalgets mandat mv. Utvalgets forslag og FNOs syn om: Generelt om utredningen Økt skattlegging av finansiell sektor Kapital- og likviditetskrav Makrotilsyn og regulering Oppsummering

3 Finanskriseutvalget Mandat Beskrive årsakene til finanskrisen, nasjonale forhold og hvordan forholdene i internasjonale finansmarkeder har innvirket på det norske finansmarkedet Se på eksisterende regulering av finansmarkedene uten å foreslå konkrete regelverksendringer, men heller peke på egenskaper ved eksisterende regelverk Rapport avlevert En rekke mindretallsuttalelser Sendt på høring Svarfrist Høringen omfattet ikke pensjons- og livsforsikringsområdet. Denne del av utredningen er sendt til Banklovkommisjonen.

4 Generelt om utredningen - årsaker God beskrivelse av bakgrunn for krisen, kriseforløpet internasjonalt og nå pågående internasjonale arbeider med tiltak Mangelfull beskrivelse av norske årsaksforhold. Synes å legge årsakene i andre land til grunn for forslag om norske tiltak USA (og flere land i Europa) Utbredt svikt i reguleringer og tilsyn Dramatisk svikt i ledelse og risikostyring i viktige institusjoner Overdreven opplåning og risikofylte investeringer Dårlig forberedte myndigheter og ukoordinerte myndighetstiltak Systematisk sammenbrudd i ansvar og etikk Sammenbrudd i standarder for boliglån og sikkerhetsstillelse Norge Ingen regulerings- eller tilsynssvikt Begrenset risikotaking - moderat økning i tap på utlån. Ingen eksponering mot sub-prime Relativt moderat avlønning Ikke behov for statsgaranti for bankene Godt forberedte og gjennomførte myndighetstiltak Soliditet var ikke problemet for norske banker

5 Avhengigheten av utlandet utgjør den største risiko for finansiell ustabilitet i Norge Norske kredittinstitusjoner henter betydelige mengder finansiering internasjonalt (1100 mrd. netto*) De store spareoverskuddene plasseres i utlandet Lite obligasjonsmarked i Norge Ufonderte pensjonsforpliktelser Statens likviditet er plassert som folioinnskudd i Norges Bank Norske husholdningers sparing skjer i hovedsak i bolig *Kilde: SSB og FNO pr 3. kvartal Kredittinstitusjoner omfatter her kredittforetak, banker og finansieringsinstitusjoner

6 Generelt om utredningen lærdommer Finanskrisen og tiltakene for å motvirke denne har medført store statsfinansielle og samfunnsøkonomiske kostnader. Kostnadene og fordelingen av disse aktualiserer spørsmålet om hvilken rolle finanssektoren bør ha i fremtiden, hvilke aktiviteter økonomien som helhet er tjent med at sektoren bedriver og hvem som skal bære kostnadene når sektoren får problemer. Sektoren kan bli for stor og det kan bli tatt for høy risiko. Det er viktig at et bredt sett av virkemidler benyttes for å sikre en robust og formålstjenelig finanssektor i Norge. Sektoren er underbeskattet. Skatter og avgifter bør supplere regulering og tilsyn på en nyttig måte. Myndighetene bør bedre forutsetningene for virksom konkurranse i det norske finansmarkene bl.a. ved å legge til rette for flere konkurrerende aktører.

7 Banknæringen i Norge er ikke stor Forvaltningskapital* i % av BNP. Konsern % 600 % Kilder: Sveriges Riksbank/ECB, SSB, årsrapporter 500 % 400 % 300 % 200 % 100 % 0 % *Tallene inkl. landets bankkonserns filialer/døtre utenfor hjemlandet, men ikke utenlandske banker virksomhet i landet. Tall for Sveits er for 2009.

8 Har skattebetalerne tatt regningen? Stor fordel for banknæringen i Norge å ha en sterk stat med ordnet økonomi i ryggen De ekstraordinære myndighetstiltakene bidro til at bankene raskt kom ut av krisen Den norske stat har ikke garantert noen bank fra å gå overende eller tapt penger på redningsoperasjoner. Statens risiko var beskjeden. Staten oppnådde rentegevinst fra bytteordningen I Norge vil ikke staten ta tap før eierne har tapt sine midler

9 En betydelig skatteyter Sum utliknet skatt fordelt på næringer* Millioner kroner Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Varehandel, hotell- og restaurantvirks. Kraft- og vannforsyning Industri og bergverksdrift Transport, lagring og kommunikasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Kilde: SSB *Oljeutvinning er ikke inkludert i oversikten. Pga. endring av næringskodene fom vil det kunne forekomme mindre avvik.

10 Økt skattelegging av finansiell sektor Forslag fra utvalget: Norske finansinstitusjoner bør ilegges en stabilitetsavgift, som reflekterer verdien av en antatt implisitt statsgaranti. FNO: EU-kommisjonen har foreslått at det innføres felles regler for slike avgifter. Ikke behov for særnorske løsninger på dette området, eller førtidig innføring. Norske finansinstitusjoner nyter ikke i større grad enn finansinstitusjoner i andre land godt av en implisitt statsgaranti, jf. håndtering av bankkrisen på 1990-tallet. Den pris bankene må betale for innlån i markedet bestemmes primært av bankenes soliditet og lånets likviditet. Ikke høy risikotakning i norske finansinstitusjoner - lave tap både før, gjennom og i etterkant av finanskrisen

11 Økt skattelegging av finansiell sektor Forslag fra utvalget: Norske myndigheter bør utrede grunnlaget for en aktivitetsskatt (en skatt på finansinstitusjonenes overskudd og lønnsutbetalinger) for å korrigere for unntaket for merverdiavgift for finansielle tjenester. FNO: Finansbedriftene betaler under dagens regime inngående mva på alle innkjøp. Betalt mva representerer derfor en ekstra beskatning på næringen. Finansbedriftenes kunder betaler ikke mva på de fleste tjenestene de får levert fra finansbedriftene. Personkunder tjener på mva-fritaket. Nettovirkningen av feilprisingen er uklar

12 Ekstraordinær lønnsomhet? Egenkapitalavkastning banker og ikke-finansielle aksjeselskap Månedslønn utvalgte næringer 2010 (1.sept/1.okt) 25,0 % Kilde: SSB Finansiell sektor 20,0 % - bank og forsikring 15,0 % - annen fin. tjenesteyting 10,0 % Faglig,vitenskapelig teknisk tjenesteyting 5,0 % 0,0 % Ikke-finansielle foretak Norge totalt (gj.snitt 13 %) Bank (gj.snitt 12,5 %) Informasjon og kommunikasjon Memo: Industrifunksjonærer (TBU-tall) Ikke-finansielle foretak Fastlands-Norge (gj.snitt 11,5 %) Kilde: SSB

13 Høy effektivitet og sterk konkurranse! BNP per timeverk, faste 2010 priser, millioner kroner Bankenes rentemargin. Prosentenheter Kilde: SSB 1400 Kilde: SSB 6 Kilde: SSB Kilde: SSB Finansielle tjenester Fastlands-Norge utenom finansielle tjenester Banker og kredittforetak Banker

14 Regulatoriske tiltak Forslag i stor grad hentet fra internasjonale arbeider (Basel og EU), som Norge uansett må forhold seg til Men, foreslår også strengere norsk regulering dersom det internasjonalt ikke blir enighet om tiltak som er strenge nok førtidig innføring særnorske reguleringstiltak Belyser ikke virkninger av sine forslag, for kostnader, priser, konkurransesituasjon, bankstruktur mv.

15 Kapital- og likviditetskrav Utvalget foreslår at det vurderes: Kapitalkrav for norske banker utover EUs minstekrav Førtidig implementering av Baselkomiteens anbefalinger om strengere kapitalkrav og kvantitative likviditetskrav (Basel III) Særskilt regulering av systemviktige banker, eventuelt strengere tiltak enn det internasjonale prosesser vil føre til. Tiltakene bør primært søkes harmonisert på nordisk nivå. FNO: Dagens regulering på noen områder strengere enn EUs minstekrav Utvalget begrunner ikke behovet for særnorske og/eller tidligere krav Utvalget presenterer ikke hvordan særnorske krav skal innrettes Utvalget presenterer ingen konsekvensanalyse Strengere og/eller tidligere norske krav vil gi konkurranseulempe Norske myndigheter må forholde seg til det EU kommer frem til, også når det gjelder implementeringsplan

16 Kapital- og likviditetskrav II om kapitalkrav: Basel III innebærer en vesentlig skjerpelse i forhold til gjeldende regler Utvalget har ingen oppfatning om akseptabelt kapitalnivå Motstrid med utvalgets syn på betydningen av level playing field mv. om likviditetskrav: Baselstandardene er ikke svake kompromissløsninger, men i hovedsak som opprinnelig foreslått. Endringer har vært praktisk nødvendig. Også Norges Bank og Finanstilsynet pekte på behovet for endringer. Mangel på de typer verdipapirer som kreves som likviditet Problemene med små norske markeder gjelder fortsatt Også Baselkomiteen og ECB ser konsekvensene og utfordringene med nye krav, og er opptatt av at innføringen ikke skjer forhastet om systemviktige banker: Ingen vurdering av innholdet i høringsforslag fra EU-kommisjonen

17 Makrotilsyn og -regulering Forslag fra utvalget: Presisering av retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis, f. eks. øvre grense for pantelån i forhold til panteverdi og avdragsplikt Beskatning av bolig på linje med øvrige formuesobjekter Finanstilsynet gis hjemler for bruk av relevante makrotiltak for å bremse kredittvekst. Norges Bank gis formelt ansvar for å gi råd. Erkjenner betydelige usikkerhet knyttet til bruk av makrotiltak. FNO: Retningslinjer: Uheldig å regulere kredittvurderinger. Avdragsplikt lite hensiktsmessig og forbrukervennlig. Boligbeskatning: Enig Makrotiltak: Betydelige utfordringer, som også Baselkomiteen synes å innse. Langt grundigere utredninger er nødvendig. Myndighetsansvaret må plasseres på klar og entydig måte, til Finanstilsynet. For Norges Bank kan regulering av bankenes soliditet komme i konflikt med ansvar for pengepolitikk og Statens Pensjonsfond Utland.

18 Sikringsfond og krisehåndtering Forslag fra utvalget: Dekningsnivået på 2 mill. kroner bør opprettholdes Utbetalingstid maksimalt én uke, senere mindre Risikogradert fondsavgift, som ikke bortfaller ved fullt fond Revurdering av arbeidsfordelingen ved krisehåndtering, spesielt dersom det etableres et nytt bankavviklingsfond. Utrede raske endringer i kriseløsningssystemet FNO: Dekningsnivået: Enig Rask utbetaling ønskelig, men vanskelig for kompliserte banker Norsk avgift risikogradert i dag. EU arbeider med felles regler når det gjelder fondsstørrelse og avgifter som gjenspeiler risiko. Norge må følge det EU kommer frem til, men korrigere for høyere innskuddsdekning. Dagens arbeidsfordelig bør videreføres, også med nytt/samlet fond. Avvente EU-regelverk for kriseløsning

19 Banknæringens bekymring lag på lag med nye krav

20 Oppsummering / Avslutning Hovedsynspunkter Burde fokusert mer på å gjøre Norge mindre avhengig av finansiell stabilitet i andre land. Det bør nedsettes et nytt utvalg for å se på dette. FNO støtter Baselkomiteen og EU-kommisjons arbeide for bedre regulering av og tilsyn med finansnæringen internasjonalt. Av hensyn til konkurransen er det avgjørende at norsk regulering følger EU, også når det gjelder implementeringstempo. Norsk finansnæring er ikke underbeskattet. Skatteforslagene en avsporing i forhold til viktige tiltak for å fremme finansiell stabilitet. FNO slutter seg til utvalgets syn om at dagens norske innskuddsgaranti bør videreføres og at boligbeskatningen bør revideres.

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1) Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21 FNO 41

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21 FNO 41 FINANSNÆRINGEN 2012 INNHOLD Innhold Velkommen til Finansnæringen 2011 4 Statusoversikt 5 Europa påvirker norsk økonomi 6 Står støtt 8 Svekkede resultater i livsforsikringsselskapene 12 Overskudd tross

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

Vedlegg 3 til høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning nr. 24 om ny finanslovgivning (NOU 2011: 8)

Vedlegg 3 til høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning nr. 24 om ny finanslovgivning (NOU 2011: 8) Vedlegg 3 til høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning nr. 24 om ny finanslovgivning (NOU 2011: 8) Innledning Flertallet i Banklovkommisjonen foreslår under dette punktet blant annet å oppheve

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2013 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21. Finans Norge 41

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2013 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21. Finans Norge 41 Finansnæringen 2013 Portrettfoto CF-Wesenberg/kolonihaven.no Layout Plein Trykk 07 Opplag 1.600 Mars 2013 Innhold Velkommen til Finansnæringen 2013 4 Statusoversikt 5 Fortsatt god vekst i norsk økonomi

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 23 FNO 45

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 23 FNO 45 FINANSNÆRINGEN 2011 Innhold Velkommen til Finansnæringen 2011 4 Statusoversikt 5 Farten tilbake i norsk økonomi 6 Finansmarkedene preges av gjeldskrisen i Europa 8 En milliard BankAxept-transaksjoner 10

Detaljer

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene?

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo SPAREBANKSEMINAR TRONDHEIM 11. MAI 2010 Hovedpunkter Krisen og regelverket G20 den globale agenda Overvåking

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjoner med fortrinnsrett - Konsekvenser av en ny finansieringskilde for norske banker Anette Aaning Hordnes Lene Asphaug-Hansen Veileder Arne Dag Sti Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Aldri tidligere har vi i finansnæringen sett like omfattende endringer med så store konsekvenser som det vi er midt oppe i nå.

Aldri tidligere har vi i finansnæringen sett like omfattende endringer med så store konsekvenser som det vi er midt oppe i nå. Statsråder, gjester og kolleger. Velkommen til finansnæringens dag 2014. Aldri tidligere har vi i finansnæringen sett like omfattende endringer med så store konsekvenser som det vi er midt oppe i nå. Derfor

Detaljer

Rammer og regelverk for finansnæringen

Rammer og regelverk for finansnæringen Rammer og regelverk for finansnæringen i årene som kommer Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Finansforbundet Felix konferansesenter 11. mars 2010 Hovedpunkter Krise også for regulering og tilsyn

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Økte krav til bankene etter finanskrisen

Økte krav til bankene etter finanskrisen Økte krav til bankene etter finanskrisen Bergen Center for Competition Law and Economics Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Internasjonal finanskrise Reguleringer

Detaljer

4L,5parrbanklareningen Hansteens gt. 2 Teteton 73 28 42 00 felefaks 23 28 42 01 Postboks 2473 So0i, 0207 Dslo Organisasjonsnr 994 970 925 ~Avino.

4L,5parrbanklareningen Hansteens gt. 2 Teteton 73 28 42 00 felefaks 23 28 42 01 Postboks 2473 So0i, 0207 Dslo Organisasjonsnr 994 970 925 ~Avino. FinansNorge Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.05.2013 Vår ref.: 13-473 Deres ref.: 12/5110 mw/egr Høring - Beregningsgrunnlag for kapitalkrav Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Årstalen Finansnæringens Hovedorganisasjons årskonferanse 11. april 2000

Årstalen Finansnæringens Hovedorganisasjons årskonferanse 11. april 2000 NFT 2/2000 Årstalen Finansnæringens Hovedorganisasjons årskonferanse 11. april 2000 av adm. direktør Arne Skauge I. Innledning Mange ser de senere års sterkt økende markedsstyring og globalisering av både

Detaljer