Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge. Oslo 4. juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge. Oslo 4. juni 2014"

Transkript

1 Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge Oslo 4. juni 2014

2 Vi har i dag hør gode innlegg som gir rom for refleksjon Kapitalkrav, konkurranse og konsekvenser sett fra myndighetssiden (Jon G. Pedersen) Utfordringer for bankene, sett fra finansnæringens side (Idar Kreutzer) Bankenes betydning for næringslivet (Leo Grünfeld) Finansieringsbehov i små og mellomstore bedrifter (Vibeke Hammer Madsen) Fornuftig bruk av motsyklisk buffer som konjunkturregulator (Dag Aarnes) Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene (Bjørn Erik Næss) Kapitalkrav sett fra bankanalytikers ståsted (Bengt Kirkøen) 2

3 Med finanskrisen som bakteppe skal vi bygge mer robuste og solide banker for å bidra til finansiell stabilitet. Det er hele den norske banknæringen enig i Finanskrisen, en krise som forsterket et allerede betydelig offentlig gjeldsproblem i store deler av Europa. Mange land står nå midt oppe i en krevende reform med formål om å trygge finansiell stabilitet samtidig som den økonomiske aktivitet skal gjenvinnes, for å få millioner med arbeidsløse tilbake i arbeid. I Norge er vi heldigvis langt bedre stilt. 3

4 4

5 EU s finansielle reformer innebærer at norske finansinstitusjoner møter en «tsunami av nye regler» Høyt trykk i forhold til implementering av CRD IV og fortolkning av regulatoriske pålegg EU-Krav ICAAP Høyere kapitalkrav Risikostyring IFRS Stresstester LLL IRB AIRB Med og uten gulv BASEL III RECOVERY PLAN Pilar I Pilar II Pilar III Likviditets indikatorer Markedsrisiko CRD-IV MIFID Flere ulike buffere SOLVENCY II

6 Vi er enig i målet Uomtvistelig solide banker basert på full implementering av CRD IV Norske banker tar dette samfunnsoppdraget på stort alvor. En rekke utfordringer må adresseres i god dialog med Finansdepartement og Finanstilsynet slik at vi unngår utilsiktede konsekvenser Finans Norge opplever dialogen med regulerende myndigheter som god og konstruktiv 6

7 Perioden etter finanskrisen illustrere godt betydningen av et stort mangfold i norsk finansindustri Norske banker, spesielt sparebankene, hadde «Is i magen» under finanskrisen Særnorsk implementering av CRD IV må ikke medføre svekkelse av norske banker relativ utenlandske eller systematisk svekke regionale og lokale aktøre og lokale aktører. Kilde: Norges bank aktuell kommentar, Nr. 12, Dekomponering av gjeldsveksten

8 8 Det må ikke bli en utilsikted konsekvens av CRD IV, at det mangfoldet vi har av norske banker som vær især er viktige bl.a. for næringslivet lokalt og regionalt, skal forvitre?

9 Vedtak om systemkritiske finansinstitusjoner et tveegget sverd som illustrerer godt konsekvenser og kompleksitet Vil SIFI ha den effekten myndighetene ønsket, ut over å øke det generelle kapitaliseringsnivået? 9

10 Bankene gjennomfører krevende tilpasninger for å tilfredsstille nye kapitalkrav. Kapital en knapp faktor Banken må balansere Kapitalkrav Regulatoriske forhold Resultat Pris på kapital Vekst Utdeling Tilgang til kapital Emisjoner Salg av virksomhet Kapital Selskaper Nå formelt min 11 men reelt 13,5 % for SMN Drivere: Tøffere krav til ren kjernekapital, utvidet beregningsgrunnlag og økt krav til soliditet 10

11 Vi adresserer en bekymring for hvilke konsekvenser redusert evne til å finansiere SMB, innovasjon samt nyskaping fordi nasjonale, regionale og lokale banker rammes særskilt. Landbruk Varehandel Offshore Havbruk/fiskeri Teknologi Bank og finans Bygg og anlegg Olje og Gass Offentlig sektor

12 Utlånsvekst 4,4 % siste 12 måneder Fortsatt høy boliglånsvekst, reduserte utlån til bedriftskunder Utlånsvekst PM 8,8% NOK mrd. og prosent +12,5 % 56,8 63,9 +8,8 % 69,5 Utlånsfordeling Boligkr 28 % NOK mrd. -2,8 % +5,8 % 40, Utlånsvekst NL -2,8 % 42, ,0 BM 38% PM 34% Resultatrpresentasjon SMN Q1 2014

13 Finans Norge mener at norske myndigheter må følge CRD IV forordningen når det gjelder reduserte risikovekter for SMB bedrifter. Oppsiktsvekkende om Norge skal forhandle om unntak i EØS avtalen på dette punktet 13

14 Kapitalen bør holdes der tapene kommer, men er det det som skjer med dagens regulering av boliglånsvekter? «Selv etter markante fall i boligprisene har tap på utlån til husholdningene som oftest vært moderate» 14 Norges bank Staff memo

15 Dagens regulering medfører at bankene må holde betydelig kapital for eksponering mot boligmarkedet. Historien viser at tapene kommer på foretakssiden Eksempel på regulatorisk kapital på boliglån for SpareBank 1 Boligkreditt illustrativt Gjennomsnittlig LTV i boligkreditt er 50% Gitt 50% LTV så må boligprisene falle med ca 70% for å nå LGD Gulvet. 380 Regulatorisk kapitalbehov boliglån før LGD Gulv LGD Gulv 10% LGD Gulv Overgangsregel Sum krav 20% boliglån Effektiv risikovekt 40 % (i en standardbank er den 35 % for alle boliglån med LTV under 80 %) Den kapitalen som holdes i Boligkreditt vil ikke absorbere tap på foretakssiden 15

16 Er økte boliglånsvekter rett medisin dersom bekymringen er boligbobler? Vurderinger fra IMF gir ikke udelt støtte til denne type tiltak Dagens medisin er økte risikovekter og LTV-begrensninger Det gjenstår å se om dette får ønsket effekt i forhold til å dempe husholdningenes gjeldsvekst! 16 IMF; Financial Chrises, Causes, Consequences and Policy Responses

17 17 Norske Finanstilsynet og svenske Finansinspeksjon har grunnleggende ulik tilnærming i tilsynspraksis. Skal og kan det være slik uten langsiktige negative konsekvenser for norske finansinstitusjoners konkurransekraft og overlevelsesevne?

18 Slik reglene for risikovekter er utarbeidet er det betydelig forskjell på hvilke vekter de ulike bankene må benytte (myndighetene mener det er ulike risiko for ulike banker) 100 Risikovekter på næringslivslån og gulv (80%) SMN BN Swedbank DNB Bank Nordea Danske Handels Bank banken Går risikoen i Norge ned dersom utenlandske banker øker sin eksponering i Norge? Gitt modellene som legges til grunn vil den samlede risikoen i Norge reduseres dersom lånene overføres fra eksempelvis en norsk sparebank til Handelsbanken. Hvordan sikre like konkurransevilkår? Hvordan sikrer myndighetene er risikovektene for IRB-bankene er innbyrdes korrekt kalibrert? 18 Kilde: SpareBank 1 gruppen, data per

19 Ulikheter i risikovekter og Basel I gulv, medfører at norske banker fremstår som vesentlig mindre solide enn eksempelvis svenske banker Handelsbanken EK-andel per Q ,2 Ren kjernekapitaldekning Basel III for nordiske, Basel I med overgangsregler for norske 19,5 Swedbank 5,3 18,3 SEB Nordea Danske Bank 4,5 4,4 4,4 14,6 14,0 15,7 Hedmark 11,4 15,1 SNN 8,6 12,9 DNB SR-Bank SMN 7,2 7,9 5,9 11,7 11,2 11,1 19

20 Konsekvens: Norske banker med betydelig rabatt mot svenske Pris/Bok under 1 gir lav motivasjon for å benytte emisjoner som verktøy Pris/Bok vs. Egenkapitalavkastning Kilde: SpareBank 1 Markets, data per

21 Harmonisering mellom landene er sentralt slik at det ikke oppstår konkurransevridning ut fra regulatoriske forhold Ulik regulering Ulik praksis Konkurransesituasjon? 21

22 Det er en krevende kommunikasjonsutfordring å få godt frem at myndighetenes nye krav også har en kostnadsside. Nye kapitalkrav gir utfordringer når det gjelder aksept hos publikum og politikere 22

23 Alle er for mer solide banker og norsk finansnæring har gitt sin tilslutning til internasjonalt harmoniserte strengere kapitalkrav. Det er således ingen diskusjon om strengere kapitalkrav, men heller hvordan de skal innrettes på veien mot målet. Ingen kan ha interesse av at DnB svekkes relativt sine svenske konkurrenter Det skal heller ikke være en konsekvens av særnorsk tilpasning at det regionale sparebankvesen og de mindre bankene svekkes og på sikt mister sin evne til å bidra til utvikling av det regionale næringslivet. Ingen andre er der når det blåser opp til uvær.. 23

24 En hårfin balansegang En i dag meget sunn og sterk Norsk finansnæring som begrunnelse for en særnorsk og strengere Implementering av CRD IV.sett opp mot de langsiktige konsekvenser for norske bankers konkurransekraft og fremtidige evne til å være der når norske SMB har utfordringer 24

25 25 Takk for oppmerksomheten

SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for

SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for Datterselskaper SpareBank 1 Gruppen Direkte investeringer Eierandeler ODIN SMN Finans Skadeforsikring Oslo/Akershus

Detaljer

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012 Nr. 9 1 Aktuell kommentar Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål Av Bjørne Dyre Syversten, Norges Bank Finansiell stabilitet* *Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

Risikostyring og Pilar 2

Risikostyring og Pilar 2 Risikostyring og Pilar 2 Risk Forum Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Situasjonen i bankene Internasjonale reguleringer Regulering av kapital Pilar 2 - nytt

Detaljer

Økte krav til bankene etter finanskrisen

Økte krav til bankene etter finanskrisen Økte krav til bankene etter finanskrisen Bergen Center for Competition Law and Economics Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Internasjonal finanskrise Reguleringer

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1.282 millioner kroner (1.053 millioner) Resultat

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene Bjørn Erik Næss Finansdirektør, DNB Finans Norges seminar om kapitalkrav, 4. juni 2014 Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene DNB støtter strengere kapitalkrav,

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Bank Recovery & Resolution Directive

Bank Recovery & Resolution Directive NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Bank Recovery & Resolution Directive Bail-in av usikrede kreditorer og konsekvenser for finansieringen i norske banker Daniel Berg Hansen Veileder: Aksel Mjøs

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Oslo 12/5110 mw/egr FST/BANK/HAn 31. mai 2013 13/00486

Deres ref. Vår ref. Oslo 12/5110 mw/egr FST/BANK/HAn 31. mai 2013 13/00486 SENTRALBANKSJEFEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo 12/5110 mw/egr FST/BANK/HAn 31. mai 2013 13/00486 Høring - beregningsgrunnlag for kapitalkrav Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

4L,5parrbanklareningen Hansteens gt. 2 Teteton 73 28 42 00 felefaks 23 28 42 01 Postboks 2473 So0i, 0207 Dslo Organisasjonsnr 994 970 925 ~Avino.

4L,5parrbanklareningen Hansteens gt. 2 Teteton 73 28 42 00 felefaks 23 28 42 01 Postboks 2473 So0i, 0207 Dslo Organisasjonsnr 994 970 925 ~Avino. FinansNorge Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.05.2013 Vår ref.: 13-473 Deres ref.: 12/5110 mw/egr Høring - Beregningsgrunnlag for kapitalkrav Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 11. mai

Finansiell stabilitet 1 11. mai Finansiell stabilitet 1 11 mai Norges Banks rapportserie nr. -11 Finansiell stabilitet 1/11 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/11 3 Norges Bank Oslo 11 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Peter Istad Brobakken Jørgen Rønning Valstadsve Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Har myndighetenes skjerpede kapitalkrav overfor banker ført til nedgang i små og mellomstore bedrifters tilgang på

Detaljer

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Likviditet og kapitalnivå Fundingkostnader og marginer Tore Øystein Gløersen Mob: 97 77 20 15 Sektorsjef Bank/Finans Eika Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner) Resultat 606 millioner

Detaljer

Pilar 3 2012 BN Bank ASA

Pilar 3 2012 BN Bank ASA Pilar 3 2012 BN Bank ASA sregler Innhold Innledning... 3 Dagens kapitaldekningsregler... 4 Metodevalg for BN Bank ASA... 9 Konsolidering... 9 Kapitaldekning...10 Styring og kontroll av risiko...12 Sammenligning

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2013 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner Resultat før skatt

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Pilar 3 2010 BN Bank ASA

Pilar 3 2010 BN Bank ASA Pilar 3 2010 BN Bank ASA Innhold Formålet med dokumentet...3 Dagens kapitaldekningsregler...4 Pilar 1...4 Pilar 2...5 Pilar 3...5 Nye reguleringer...5 Nye kapitaldekningsregler (Basel III)...5 Metodevalg

Detaljer

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1) Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Detaljer

HØRING BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV

HØRING BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV Notat HØRING BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV 1. INNLEDNING I tråd med internasjonalt regelverk har vi i Norge fastsatt krav til ansvarlig kapital i finansinstitusjoner. Regelverket inneholder krav til

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko 1 Finansiell stabilitet Sårbarhet og risiko 1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 131 E-post: central.bank@norges-bank.no Internett: http://www.norges-bank.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer