MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO"

Transkript

1 MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012 Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

2 Referansegruppe CRD IV Forslag til dagsorden 1) Gjennomføring i norsk rett 2) Finanstilsynets representasjon i EBA 3) Likviditetskrav 4) Basel I gulvet 5) Makrotilsyn og motsyklisk kapitalkrav 6) Pilar 2 7) Systemviktige institusjoner 8) Kapitalkrav og kapitalrapportering for samarbeidende grupper 9) Nasjonalt handlingsrom og nordisk harmonisering 10) Innføringsperiode

3 Referansegruppe CRD IV Gjennomføring i norsk rett Hvilken prosess er det igangsatt hos norske myndigheter med tanke på en offisiell norsk oversettelse av en forordning? FNO forventer at forordningen i likhet med direktiver oversettes til norsk og publiseres i EØStillegget, selv om et norsk oversettelsesarbeid gjennom Utenriksdepartementet kan bli forsinket. Det vises til gjeldende EU spesifikke prosedyrer om parallelloversettelse før offentliggjøring i EU- Tidende. Det er en fordel om norske foretak har tilgang til en autorisert norsk tekst like raskt som det eksempelvis svenske og danske foretak har til sine respektive tekster. De norske prosedyrene bør vurderes nøye, også med sikte på UDs rolle for å unngå en praksis med et forskriftsverk på vekslende språk. Uten en offisiell norsk oversettelse, er det en risiko for særnorske tolkninger som kan gå på tvers av forordningen. Utfordringene knyttet til gjennomføring av forordninger vil også gjelde fremtidig implementering av gjennomføringsbestemmelser og bindende tekniske standarder

4 Referansegruppe CRD IV Finanstilsynets representasjon i EBA Det er av interesse å bli orientert om Finanstilsynets representasjon i EBAs arbeide med utarbeidelse av tekniske standarder på sentrale områder, ref. også nylige høringer publisert høring om krav til kapitalinstrumenter. Nylige høringer,; rapporteringer Corep, Finrep samt store engasjementer, høring om kapitalinstrumenter m.fl

5 Referansegruppe CRD IV Likviditetskrav Hvordan går arbeidet med å sikre tilgang til likvide papirer / reserver for norske banker? Opsjoner for land med lite statspapirer; 1) Annen valuta 2) Mer level 2 (Omf) 3) Sentralbankfasilitet Ønsket prioritering som angitt i rekkefølgen over. Det norske OMF-markedet er fortsatt under utvikling. Viktig at norske myndigheter i forhold til kvalitative krav knyttet til likviditetsegenskaper har et dynamisk perspektiv, dvs. sørger for at så mange som mulig av de norske papirene blir godkjent. Det vil i seg selv virke stimulerende på likviditet og bringe markedet inn i en god sirkel. I lys av manglende tilgang på likvide papirer og begrensinger på langsiktig finansiering, samt usikkerhet vedrørende utformingen av de endelige kravene, er det lite hensiktsmessig med en førtidig innføring av likviditetskravene

6 Referansegruppe CRD IV Basel I gulvet Risikobaserte eller etter sjablongmessige risikovekter, hvor høye må kapitalkravene bli, eller hva skal til før Basel I gulvet kan anbefales opphevet? Finansdepartementet Gulvet videreføres med begrunnelse; Viktig av hensyn til finansiell stabilitet. Hvor lenge regelen om Basel I-gulv vil bli opprettholdt avhenger blant annet av videre arbeid med risikovekter for boliglån og norsk gjennomføring av CRD IV. Basel III bygger på det bankspesifikke og det risikobaserte regelverket til Basel II. FNO mener at det må være en meningsfylt risikomåling som skal ligge til grunn for kapitaldekningen. Det er den reelle risikoen i bunn som må være avgjørende for valg av metode. Basel I er ikke risikosensitiv. Ulik tolkning i Norden gir betydelige ulike rammevilkår. Det er viktig at gulvetkravet ikke løper utover det nytt EU regelverk hjemler. Samtidige krav om kapitaloppbygging (innføring av kapitalbuffere m.m.) må medføre gulvkravet opphører

7 Referansegruppe CRD IV Makrotilsyn og motsykliske kapitalkrav Kan Finanstilsynet redegjøre for mer for valg av modell for å fastsette den motsykliske modellen (Oppsummering side 55 i rapport om makrotilsyn) I rapporten om makrotilsyn legges det til grunn en modell for fastsettelse av bufferkrav der avvik mellom kreditt/bnp og dets trend ikke er nevnt. FNO mener at denne referansen skal benyttes, men at det også kan legges til grunn andre indikatorer som støtter opp under kredittindikatoren. FNO vil peke på at Baselkomiteen og EU kommisjonen vektlegger at medlemslandene koordinerer buffersatsene så langt som mulig. Dette vanskeliggjøres dersom bruk av felles referanser ikke benyttes

8 Referansegruppe CRD IV - Pilar 2 FNO ønsker mer innsikt i tolkningen bak Finanstilsynets hypotese om at..det normale vil være at Pilar 2 kravet til kjernekapital overstiger summen av minimumskravet og bufferkravene. I en slik situasjon representerer et motsyklisk bufferkrav en ikke-bindende regulering, og har således begrenset relevans og virkning. (ref. høring - rapport om makrotilsyn på side 61). Det vil være behov for at Finanstilsynet gir institusjonene mer detaljert informasjon om hvordan tilleggskrav etter Pilar 2 er tenkt kvantifisert. Tolkninger Overlappende kapitalkrav Hensynet til finansiell stabilitet, tiltak eller kapitalkrav

9 Referansegruppe CRD IV - Systemviktige institusjoner Utkastene til CRD IV går i retning av innføring kapitalkrav også for nasjonalt systemviktige institusjoner. Foreligger det noen nasjonalt/nordisk prosess for implementering av et slikt krav, eller vil endelig EU regelverk avventes? Hvordan antas et slik krav å fungere under et såkalt kombinert bufferkrav (restriksjoner på utbytte m.m.)? FNO forventer konsistent og harmonisert bruk av metoder og virkemidler for å sikre gode rammebetingelser. Begrunnelser hensyn til finansiell stabilitet, dokumentasjon

10 Referansegruppe CRD IV kapitalkrav og rapportering for samarbeidende grupper Dersom det nå blir innført kapitalkrav også for systemviktige institusjoner, antas det da å være nødvendig å kreve konsolidering av samarbeidende grupper utover normale grenser for konsolidering (20%)? FNO mener at det ikke er naturlig å strekke konsernbegrepet, slik at konsolideringskravene omfatter samarbeid. FNO kan ikke se hvilke positive virkninger en slik konsolidering vil gi ut fra et soliditetsperspektiv. Næringen mener at de ordinære terskler (20 prosent) for konsolidering i soliditetsberegning og rapportering må bli gjeldende også for deltakere i slike samarbeidskonstellasjoner

11 Referansegruppe CRD IV - Nasjonalt handlingsrom og nordisk harmonisering Det er viktig for næringen at regelverket blir forutsigbart, og konsistent og som sikrer mest mulige like rammevilkår. Vil norske myndigheter avvente endelig regelverk i EU før nasjonale og nordisk krav fastsettes? Selv om det er klare tendenser om en retning med flere nasjonale valg og særregler, er næringen opptatt av at det ikke gjennomføres noen forskuttering av regelverket og grunnleggende valg nå, som ikke lar seg reversere, før CRD IV er vedtatt. EBA-anbefalingen om oppkapitalisering av europeiske banker implementeres ulikt. Til tross for at norske myndigheter har tatt til orde for nordisk harmonisering, er det lagt til grunn ulike beregningsregler i Norden. Dette medfører større usikkerhet for næringen om gjennomføringen av CRD IV i Norge. For norske banker er det viktig at de konkurransemessige rammebetingelsene opprettholdes ved at norske myndigheter lojalt følger den tilsynspraksis og forståelse av regelverket som den europeiske tilsynsmyndigheten legger opp til

12 Referansegruppe CRD IV Innføringsperiode Hvordan sikre en forsvarlig innfasing av nye krav for institusjonene? Med henvisning til at kravene vil bli høyere må det gis tid til en ordnet kapitaloppbygging som gir rom for kapitalutdeling underveis. Det er viktig at det ikke er dividendestopp samtidig med krav om kapitaloppbygging da dette vil påvirke investorers interesse i bank som investering. Innføringsperioden vil være avgjørende for hvilke effekter som påføres institusjonene, låntakere og norsk økonomi avhengig av om nye kravene innføres brått, er tidsvarierende eller innføres gradvis over tid. Det forventes at norske myndigheter vurderer slike konsekvenser og offentliggjør sine vurderinger før viktige valg innføres. Bankenes kapitalplanlegging er normalt en langsiktig prosess. Krav til kapitalisering med kort varsel vil normalt være fordyrende for institusjonene

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

Risikostyring og Pilar 2

Risikostyring og Pilar 2 Risikostyring og Pilar 2 Risk Forum Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Situasjonen i bankene Internasjonale reguleringer Regulering av kapital Pilar 2 - nytt

Detaljer

4L,5parrbanklareningen Hansteens gt. 2 Teteton 73 28 42 00 felefaks 23 28 42 01 Postboks 2473 So0i, 0207 Dslo Organisasjonsnr 994 970 925 ~Avino.

4L,5parrbanklareningen Hansteens gt. 2 Teteton 73 28 42 00 felefaks 23 28 42 01 Postboks 2473 So0i, 0207 Dslo Organisasjonsnr 994 970 925 ~Avino. FinansNorge Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.05.2013 Vår ref.: 13-473 Deres ref.: 12/5110 mw/egr Høring - Beregningsgrunnlag for kapitalkrav Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Økte krav til bankene etter finanskrisen

Økte krav til bankene etter finanskrisen Økte krav til bankene etter finanskrisen Bergen Center for Competition Law and Economics Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Internasjonal finanskrise Reguleringer

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2011. SpareBank 1 SR-Bank

Risiko- og kapitalstyring 2011. SpareBank 1 SR-Bank Risiko- og kapitalstyring 2011 SpareBank 1 SR-Bank Innledning Dokumentet er utarbeidet for å gi markedet best mulig informasjon om SpareBank 1 SR-Bank sin risiko- og kapitalstyring. Det er i tillegg ment

Detaljer

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1) Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Detaljer

Bank Recovery & Resolution Directive

Bank Recovery & Resolution Directive NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Bank Recovery & Resolution Directive Bail-in av usikrede kreditorer og konsekvenser for finansieringen i norske banker Daniel Berg Hansen Veileder: Aksel Mjøs

Detaljer

HØRING BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV

HØRING BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV Notat HØRING BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV 1. INNLEDNING I tråd med internasjonalt regelverk har vi i Norge fastsatt krav til ansvarlig kapital i finansinstitusjoner. Regelverket inneholder krav til

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 11. mai

Finansiell stabilitet 1 11. mai Finansiell stabilitet 1 11 mai Norges Banks rapportserie nr. -11 Finansiell stabilitet 1/11 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/11 3 Norges Bank Oslo 11 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov Rundskriv Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov RUNDSKRIV: 9/2015 DATO: 14.08.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker Holdingselskaper i finanskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Kredittilsynet NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Notat om gjennomføringen i Norge til uttalelse September 2004 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 INNHOLDET I DOKUMENTET... 4 2 FORSLAGET FRA EU-KOMMISJONEN...

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Konsekvenser av økte kapitalkrav for norske bankers kapitalkostnad

Konsekvenser av økte kapitalkrav for norske bankers kapitalkostnad NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Konsekvenser av økte kapitalkrav for norske bankers kapitalkostnad Eivind Bollum Berge Veileder: Jøril Mæland Masterutredning i finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Utfordringer for finansnæringen.

Utfordringer for finansnæringen. Utfordringer for finansnæringen. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Sparebankforeningens medlemsmøte MOLDE 14. OKTOBER 2010 Hovedpunkter INNLEDNING FINANSKRISEN SOM BAKTEPPE OMDØMME OG TILLIT OPPFØLGING

Detaljer

FINANSKRISEUTVALGETS UTREDNING FINANSNÆRINGENS SYNSPUNKTER

FINANSKRISEUTVALGETS UTREDNING FINANSNÆRINGENS SYNSPUNKTER FINANSKRISEUTVALGETS UTREDNING FINANSNÆRINGENS SYNSPUNKTER Seksjonsdirektør Erik Johansen Seksjon for Bank og samfunnsøkonomi Disposisjon Finanskriseutvalgets mandat mv. Utvalgets forslag og FNOs syn om:

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

FINANSNYTT STRATEGI:

FINANSNYTT STRATEGI: 1 Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2014 STRATEGI: lønnsomhetsstyring, risikostyring og kapitalstyring Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge Risikokultur og kulturrisiko Forberedelser

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Oslo 12/5110 mw/egr FST/BANK/HAn 31. mai 2013 13/00486

Deres ref. Vår ref. Oslo 12/5110 mw/egr FST/BANK/HAn 31. mai 2013 13/00486 SENTRALBANKSJEFEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo 12/5110 mw/egr FST/BANK/HAn 31. mai 2013 13/00486 Høring - beregningsgrunnlag for kapitalkrav Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk og utfordringer Foredrag av Morten Baltzersen på Valutaseminaret 2012, 3. februar 2012

Finansielle utviklingstrekk og utfordringer Foredrag av Morten Baltzersen på Valutaseminaret 2012, 3. februar 2012 Finansielle utviklingstrekk og utfordringer Foredrag av Morten Baltzersen på Valutaseminaret 2012, 3. februar 2012 Innledning Den internasjonale finanskrisen i 2008 førte til det kraftigste økonomiske

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012 Nr. 9 1 Aktuell kommentar Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål Av Bjørne Dyre Syversten, Norges Bank Finansiell stabilitet* *Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer