BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting"

Transkript

1 Ny regulering for bank og forsikring - CRD 4 - Solvens 2 Presentasjon av Erik Lind Iversen For Finansnettverket i NIRF 1. November 2011

2 BAKGRUNN Finanskrisen Realøkonomiske tap BNP, sysselsetting Budsjettunderskudd Offentlig gjeld 2 9. september 2011

3 UTVIKLING I BNP Nivå reelt BNP Norge og utvalgte land Utvikling BNP Norge og prognose Kilde: Reuters Ecowin Kilde: Statistisk sentralbyrå 3 9. september 2011

4 ARBEIDSLEDIGHET I NORGE OG INTERNASJONALT Kilde: Reuters Ecowin 4 9. september 2011

5 BUDSJETTUNDERSKUDD OG OFFENTLIG GJELD INTERNASJONALT Kilde: IMF Fiscal monitor, juni september 2011

6 FINANSKRISEN - INTERNASJONAL Berørte i liten grad Norge De nye reguleringene er internasjonale G-20 Basel EU Innføres i Norge via EØS-avtalen CRD4 (Basel 3) Formål mer robust banksystem 6 9. september 2011

7 CRD 4 - BASEL III - OPPSUMMERT Skjerpede kvalitative og kvantitative kapitalkrav Krav om kapitalbuffere Leverage Ratio som nødbrems i tillegg til risikobaserte kapitalkrav Skjerpede krav til avdekning av motpartsrisiko for derivater Kvantitative likviditetskrav 7 9. september 2011

8 SKJERPEDE KAPITALKRAV ansvarlig kapital deles i kjerne- og tilleggskapital (Tier 1 og -2) som skal ta tap på hhv. «going» og «gone concern» minstekravet til ansvarlig kapital er fortsatt 8% av (risikovektet) beregningsgrunnlag eksplisitte minstekrav til ren kjernekapital (Common Equity Tier 1) og kjernekapital på hhv. 4,5% og 6% strengere kvalitative kapitalkrav harmoniserte fradrag (goodwill, utsatt skattefordel, krysseie etc.) som i større grad tas i ren kjernekapital hybrid- og tilleggskapital kan ikke ha incentiv til innløsning kravene fases inn i september 2011

9 KAPITALBUFFERE bevaringsbuffer 2,5% av beregningsgrunnlag hindre brudd på minstekravet i stressperioder motsyklisk buffer inntil 2,5% av beregningsgrunnlag beskytte mot følgene av sterk kredittvekst myndighetene i hvert land bestemmer nivået for utlån i landet basert på retningslinjer fra Baselkomitéen («credit to GDP guide») og råd fra ESRB beregnes per bank som vektet snitt av satsene i landene banken har utlån kan settes høyere enn 2,5% - med begrenset grad av «reciprocity» skal bestå av ren kjernekapital brudd på bufferkravene innebærer restriksjoner på utbytte, tilbakekjøp av aksjer, bonus etc. fases gradvis inn motsyklisk kan fases inn raskere om «justified by excessive credit growth» 9 9. september 2011

10 LEVERAGE RATIO grense for eksponering i forhold til kapitalen formål: dempe gjeldsoppbygging for å hindre destabiliserende innstramminger nødbrems i tillegg til risikobaserte minstekrav og begrense modellrisiko forslag om at kjernekapitalen skal utgjøre minst 3% av et eksponeringsmål (som omfatter utenombalanseposter) avventer endelig utforming EBA/kommisjonen skal levere «report on the impact and effectiveness of the leverage ratio» ila 2016 Baselkomitéen: «final adjustments to the definition and calibration of the leverage ratio» første halvår 2017 innføres først i pilar 2, offentliggjøres fra 2015 (pilar 3), bindende minstekrav (pilar 1) fra september 2011

11 KAPITALKRAV OPPSUMMERT september 2011

12 INNFØRINGSPLAN - KAPITAL ren kjernekapital 3,5 % 4 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % kjernekapital 4,5 % 5,5 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % ansvarlig kapital 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % fradrag 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 100 % bevaringsbuffer 0,625 % 1,25 % 1,875 % 2,5 % motsykslisk buffer følger bevaringsbuffer, men kan forseres i enkeltland med sterk kredittvekst (1. januar) gulvet for IRB-banker beholdes til 2015 (80% av minstekrav Basel 1) hybrid- og tilleggskapital som ikke tilfredsstiller nye krav fases ut forsert innføring i Norge/Norden? september 2011

13 KJERNEKAPITALDEKNING september 2011

14 NYE KRAV FRA EU (EBA) FRA 26. OKTOBER 2011 Buffer for å dekke forskjell mellom bokført verdi og markedspris på statsgjeld 9% ren kjernekapital fra 30/6/12 Betyr at ren kjernekapital må øke med 100 mrd euro Bankene skal i løpet av 2011 oversende planer til tilsynsmyndighetene om hvordan de skal oppfylle 9%-kravet september 2011

15 NY TILSYNSSTRUKTUR Tilsynskomitèene er blitt myndighetsorganer CEBS EBA «Bindende standarder» isteden for retningslinjer 54 nye standarder i kjølvannet av CRD4 Mer detaljerte reguleringer og mer rapportering september 2011

16 KONSEKVENSER FOR Høyere kapitaldekning BANKENEhøyere marginkrav Økte plasseringer i lavforrentende papirer Økt langsiktig finansiering økte kostnader Lavere egenkapitalavkastning? Strukturelle konsekvenser? Forholdet til utenlandske banker Økt økonomisk vekst Større finansiell stabilitet september 2011

17 Overordnet om Solvens II 14 gjeldende direktiv på forsikringsområdet har blitt slått sammen til ett direktiv som omfatter i overkant av 300 artikler Endring av sentrale bestemmelser som berører soliditetskrav styring og kontroll innrapportering til tilsynsmyndighetene og offentliggjøring av informasjon tilsynet med forsikringsgrupper Skal gjennomføres i norsk lov med virkning fra 1. januar 2013 Omfatter forsikringsselskaper i EU/EØS Små selskaper kan unntas Pensjonskasser omfattes ikke En del forenklinger for mindre selskaper som omfattes Side april 2011 Solvens II og Finanstilsynets forslag til regelendringer innen livsforsikring

18 Overordnet om Solvens II Dagens solvensregelverk i EU (Solvens I) Eiendeler Forpliktelser og egenkapital Bufferkapital Buffer Minstekrav til solvensmargin Tilleggskrav Norge: Krav til kapitaldekning (Basel I) som kan være ><= kravet til solvensmarginkapital, påvirkes av aktivasammensetningen Solvensmarginkrav liv: ca 4 pst. av avsetningene, skade: prosent av premie eller avsetninger i ulike bransjer påvirkes ikke av aktivasammensetningen Eiendeler: Aksjer, obligasjoner eiendom mv. Avsetninger for forsikringsforpliktelser Prinsipper for verdsettelse av forpliktelsene varierer mellom landene Norge: verdi av forpliktelser påvirkes ikke av renteendringer Sverige: verdien av forpliktelsene varierer med rentenivå Side april 2011 Solvens II og Finanstilsynets forslag til regelendringer innen livsforsikring

19 Overordnet om Solvens II Formål Større grad av harmonisering av (de nasjonale) solvenskravene Et harmonisert regelverk for tekniske avsetninger som forutsetning for harmoniserte kapitalkrav To sett med kapitalkrav et (absolutt) minstekrav til kapital (MCR) og et operasjonelt solvenskapitalkrav (SCR) Forbrukerbeskyttelse: Selskapene skal ha nok kapital til å dekke tap som kan oppstå med 99,5 pst. sannsynlighet. («99,5 pst. VaR»). Side april 2011 Solvens II og Finanstilsynets forslag til regelendringer innen livsforsikring

20 Overordnet om Solvens II Hovedtrekk Markedsverdier av eiendeler og forpliktelser Ingen sikkerhetsmarginer eller underreservering i verdien av forpliktelsene Markedsverdier kommer også i IFRS 4 fase 2 Verdien av forpliktelsene skal reflektere verdien ved overføring til annen aktør, beste estimat pluss risikomargin Solvensreglene skal fange alle vesentlige risikoer Plasseringsbegrensninger utgår, økt fokus på styring og kontroll Økt vekt på offentliggjøring og markedsdisiplin Alle sikkerhetsmarginer synliggjøres i egenkapitalen Offentliggjøring av resultater og forutsetninger i beregningen av kapitalkrav, også for interne modeller Side april 2011 Solvens II og Finanstilsynets forslag til regelendringer innen livsforsikring

21 Overordnet om Solvens II Tre pilarer (samme struktur som på banksiden) Pilar 1: Regelverk for beregning av tekniske avsetninger, beregning av kapitalkrav (herunder interne modeller) og definisjon og klassifisering av kapitalelementer Pilar 2: Regelverk for tilsynsmessig kontroll og overvåking, herunder mulighet for tilsynsmyndigheten til å fastsette økt kapitalkrav (capital add-on). Krav til selskapenes systemer for risikostyring og internkontroll, herunder egenvurdering av risiko og solvens (ORSA Own Risk and Solvency Assessment), jf. kravene til ICAAP i bankene Pilar 3: Regelverk som skal fremme markedsdisiplin, herunder informasjonsplikt overfor offentligheten og rapporteringsplikt til tilsynsmyndigheten Side april 2011 Solvens II og Finanstilsynets forslag til regelendringer innen livsforsikring

22 Prosessen i EIOPA og EU-kommisjonen Bestemmelsene fastsettes på tre nivåer Nivå 1: Rammedirektivet som erstatter samtlige tidligere forsikringsdirektiver. Fastsatt i 2009, enkelte endringer etter Finanskrisen (Omnibus II) som forventes å bli vedtatt 1. kvartal Skal tre i kraft 1. januar 2013, trolig med overgangsordninger for selskapene. Nivå 2: Gjennomføringstiltakene ( implementing measures ) Skal nedfelles som forordning med utfyllende bestemmelser til Rammedirektivet. Forventes fastsatt 1. halvår Nivå 3: Utfyllende tilsynsmessige retningslinjer utformes av EIOPA (det nye Europeiske tilsynsorganet) Vil i mange tilfeller bli bindende tekniske standarder for selskap/tilsynsmyndigheter. Planlagt oversendt Kommisjonen 3. kvartal Side april 2011 Solvens II og Finanstilsynets forslag til regelendringer innen livsforsikring

23 Beregningsstudie Solvens II - QIS5 (basert på data per ) 10 av 12 livsforsikringsselskap og 28 av 32 skadeforsikringsselskap deltok i den felles europeiske beregningsstudien Studien viser at gjennomsnittlig dekningsprosent (solvenskapital i forhold til solvenskrav) reduseres. Solvens I Solvens II Livsforsikringsselskap Skadeforsikringsselskap november 2011 Endres i topp-/bunntekst

24 Status i arbeidet Finanstilsynet sendte lovforslag til Finansdepartementet 12. august 2011, nå på høring med frist 6. januar Endringer i norsk lov kan vedtas i 1. halvår 2012? Finanstilsynet tar sikte på å oversende utkast til forskrift innen utløpet av 1. kvartal Forskrift kan fastsettes i 2. halvår 2012? Finanstilsynet tar sikte på å utarbeide veiledninger og publisere disse i 2. halvår november 2011 Endres i topp-/bunntekst

25 Gjennomføring av Solvens II i norsk rett kort om enkelte nasjonale valg Solvens II er basert på fullharmonisering, men på enkelte områder kan det likevel være rom for nasjonale valgmuligheter Finanstilsynet anser det ikke som hensiktsmessig å videreføre kravet om ansvarshavende aktuar selv dersom Kommisjonen skulle åpne for en videreføring av dette instituttet Bestemmelsene om aktuarfunksjon i Solvens II-regelverket er omfattende En ording med ansvarshavende aktuar i tillegg til aktuarfunksjonen og øvrige kontrollfunksjoner vil kunne skape uklare ansvarsforhold internt i selskapet For å unngå dobbeltregulering foreslås at Finanstilsynets forskrift om risikostyring og internkontroll ikke lenger gjøres gjeldende for forsikringsselskaper september 2011 Solvens II Finanstilsynets lovforslag

26 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Personlig e-postadresse

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

Økte krav til bankene etter finanskrisen

Økte krav til bankene etter finanskrisen Økte krav til bankene etter finanskrisen Bergen Center for Competition Law and Economics Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Internasjonal finanskrise Reguleringer

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

Utfordringer for finansnæringen.

Utfordringer for finansnæringen. Utfordringer for finansnæringen. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Sparebankforeningens medlemsmøte MOLDE 14. OKTOBER 2010 Hovedpunkter INNLEDNING FINANSKRISEN SOM BAKTEPPE OMDØMME OG TILLIT OPPFØLGING

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Utfordringer for pensjonskassene 3. Resultater og Stresstester

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014 Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering Finanstilsynet 18. juni 2014 Agenda Status for gjennomføringen av Solvens II Status for arbeidet med ordinær rapportering under Solvens II Førtidig rapportering

Detaljer

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2013. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2013. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2013 1 INNHOLDSFORTERGNELSE 1 SPAREBANK 1 GRUPPEN ORGANISERING, STRUKTUR OG REGELVERK... 3

Detaljer

Rammer og regelverk for finansnæringen

Rammer og regelverk for finansnæringen Rammer og regelverk for finansnæringen i årene som kommer Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Finansforbundet Felix konferansesenter 11. mars 2010 Hovedpunkter Krise også for regulering og tilsyn

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene?

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo SPAREBANKSEMINAR TRONDHEIM 11. MAI 2010 Hovedpunkter Krisen og regelverket G20 den globale agenda Overvåking

Detaljer

FINANSNYTT STRATEGI:

FINANSNYTT STRATEGI: 1 Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2014 STRATEGI: lønnsomhetsstyring, risikostyring og kapitalstyring Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge Risikokultur og kulturrisiko Forberedelser

Detaljer

1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital...

1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital... 1 Innledning... 1 1.1 Omfang... 1 1.2 Konsolidering... 2 1.3 Målsetninger (2015-2016) og strategiske prioriteringer 2015... 3 2 Ansvarlig kapital... 4 2.1 Kapitaldekning... 4 2.2 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Kredittilsynet 26. juni 2009 Høringsnotat Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers

Detaljer

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

Pilar 3. Vurdering av IRB-bankenes pilar 3-rapporter DATO: 22.01.2015

Pilar 3. Vurdering av IRB-bankenes pilar 3-rapporter DATO: 22.01.2015 Vurdering av IRB-bankenes pilar 3-rapporter DATO: 22.01.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 1.1 Formål 4 1.2 Regelverket om offentliggjøring av finansiell informasjon 4 1.3 Internasjonalt arbeid

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 Basel II - Pilar 3 rapport INNLEDNING 2 Eika Gruppen: Finanskonsernet som styrken lokalbanken... 3 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING 5 Risiko- og kapitalstyring

Detaljer

Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner

Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse 2011 19. september 2011 Partner Are Jansrud Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Pilar 3 2014 BN Bank ASA

Pilar 3 2014 BN Bank ASA Pilar 3 2014 BN Bank ASA Innhold Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverket... 4 1.1 Pilar 1 Minimumskrav til ansvarlig kapital...6 1.2 Pilar 2 Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig

Detaljer

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1760 05.05.2015 Høring endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk

Detaljer