Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015"

Transkript

1 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

2 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning med gjennomføringsbestemmelser (nivå 2) Neste møte / eventuelt Side 2

3 Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Side 3

4 Prosessen i EU tidsplan Solvens II-regelverket trer i kraft 1. januar 2016 Tidsfristen for gjennomføring av regelverket i nasjonal lovgivning er satt til 31. mars 2015 Side 4

5 Prosessen i EU nivåer på reguleringen Solvens II-direktivet (som ble vedtatt i 2009) er blitt endret gjennom det såkalte Omnibus II-direktivet (nivå 1) Omnibus II-direktivet av 16. april 2014 ble publisert i Official Journal 22. mai 2014 Kommisjonen vedtok gjennomføringsbestemmelser (nivå 2) 10. oktober 2014 Til behandling i Rådet og Parlamentet Tekniske standarder fastsettes som forordning (nivå 2,5) Første sett oversendt fra EIOPA til Kommisjonen 31. oktober 2014 Andre sett på høring fra 2. desember 2014 til 2. mars 2015 Anbefalinger fra EIOPA (nivå 3) Første sett ferdig (i engelsk versjon) 3. desember 2014 Andre sett på høring fra 2. desember 2014 til 2. mars 2015 Side 5

6 Prosessen i EU andre sett av tekniske standarder og anbefalinger Andre sett av tekniske standarder og anbefalinger omfatter en rekke temaer på ulike områder Pilar 1 Liste over regionale og lokale myndigheter som likestilles med stat, aksjeindeks for symmetrisk justeringsmekanisme, valutaer knyttet til euro, standardavvik for offentlige helseforsikringsordninger, overgangsregel for aksjer, verdivurdering, gjennomføring av LTG-tiltak Pilar 2 Gjenopprettingsplan, tilsynsmyndighetens ansvar, kapitalkravstillegg, vurdering av eksterne kredittvurderinger, utvidelse av perioden for gjenoppretting av solvensposisjonen Pilar 3 Formater/skjemaer for rapportering til tilsynsmyndigheten, formater/skjemaer for offentliggjøring av informasjon, markedsandel for fritak fra rapportering, rapportering for finansiell stabilitetsformål, rapportering og offentliggjøring, utveksling av informasjon i tilsynskollegier, rapportering for filialer av selskaper utenfor EØS Side 6

7 Prosessen i Norge Solvens II-bestemmelser gjennomføres i finansforetaksloven Ny frist for finanskomiteens innstilling: 3. februar 2015 Finanstilsynets forskriftsforslag ble oversendt Finansdepartementet 11. desember 2014 Departementet har sendt forslaget på høring til 20. mars 2015 Høringen gjennomføres med forbehold om Stortingets vedtak av finansforetaksloven Se plansje 9-19 for nærmere presentasjon av forskriftsforslaget Finanstilsynet tar sikte på å publisere veiledning til det samlede regelverket i 2. eller 3. kvartal 2015 Side 7

8 Det nye tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) EU-kommisjonen la frem forslag til nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) 27. mars 2014 Rådet presenterte en revidert versjon 17. september 2014 Planlagt dato for ikraftsettelse er 1. januar 2017, men nye bestemmelser om solvenskravet kommer senere EIOPA presenterte et konsultasjonsdokument vedrørende fremtidige solvenskrav for pensjonskasser 14. oktober 2014 På høring til 13. januar 2015 EIOPA vil gjennomføre en beregningsstudie (QIS) i 2015 EIOPA vil også gjennomføre en stresstest for pensjonskassene (IORPs) i 2015 Utformes på grunnlag av undersøkelse om investeringsstrategi mv. Side 8

9 Forslag til forskrift om gjennomføring av Solvens II Side 9

10 Generelt om forskriftsforslaget Finanstilsynets forskriftsforslag om gjennomføring av Solvens II ble publisert 11. desember 2014 på høring til 20. mars 2015 Forskriftsforslaget er først og fremst en teknisk gjennomføring av (det fullharmoniserte) Solvens II-regelverket Omfatter direktivbestemmelser som ikke er dekket av loven og heller ikke fremgår av kommisjonsforordningen (nivå 2) Egen paragraf som fastsetter at kommisjonsforordningen gjelder som norsk forskrift Gjennomføring av regler som innebærer nasjonale valg er basert på tidligere vurderinger Brev av 19. juni 2014 og 8. september 2014 Overgangsbestemmelsene er presisert i forskriftsforslaget Side 10

11 Oversikt over forskriftsforslaget Forskriften har samme struktur som Kommisjonsforordningen med gjennomføringsbestemmelsene (nivå 2) Pilar 1 Kapittel 1. Forsikringstekniske avsetninger ( 1 til 4) Kapittel 2. Ansvarlig kapital ( 5 til 6) Kapittel 3. Solvenskapitalkrav ( 7 til 20) Kapittel 4. Minstekapitalkrav ( 21 til 22) Side 11

12 Oversikt over forskriftsforslaget forts. Pilar 2 Kapittel 5. Kapitalforvaltning ( 23) Kapittel 6. Systemet for risikostyring og internkontroll ( 24 til 29) Kapittel 7. Kapitalkravstillegg ( 30) Kapittel 8. Forsikringsforetak med svekket finansiell stilling ( 31 til 32) Pilar 3 Kapittel 9. Informasjon til markedet ( 33 til 34) Kapittel 10. Rapportering til Finanstilsynet ( 35 til 37) Side 12

13 Oversikt over forskriftsforslaget forts. Forsikringsgrupper Kapittel 11. Forsikringsgrupper ( 38 til 52) Gjennomføring av kommisjonsforordning Kapittel 14 (12). Gjennomføring av kommisjonsforordning ( 53) Ikrafttreden, overgangsbestemmelser mv. Kapittel 15 (13). Ikrafttreden, overgangsbestemmelser mv. ( 54 til 64) Side 13

14 Nærmere vurdering av regelverket for grupper Tilpasningene til Solvens II og CRD IV innebærer at det må foretas en nærmere vurdering av hvilke regler som skal gjelde for grupper der både bank og forsikring inngår I utgangspunktet gjelder CRD IV, Solvens II og konglomeratdirektivet for blandede konsern, men tilsynsmyndighetene kan bestemme at bare ett (eller to) av direktivene skal gjelde Finanstilsynet kommer tilbake med forslag til gjennomføring av regler for blandede konsern Finanstilsynet vil også se nærmere på hvilke regler som bør gjelde på foretaksnivå (solonivå) for holdingforetak som hovedsakelig eier forsikringsforetak Side 14

15 Nærmere om volatilitetsjustering Finanstilsynet foreslår at norske forsikringsselskaper gis anledning til å benytte volatilitetsjustering Det kreves ikke søknad, men Finanstilsynet kan (i særskilte tilfeller) fastsette at justeringen ikke kan benyttes Pga. usikkerhet om beregningen og kalibreringen er den eventuelle effekten for norske selskaper usikker Beregningsmetodene og kalibreringen av volatilitetsjusteringen er en del av EIOPAs pågående prosjekt for fastsettelse av rentekurven Prosjektet vil ferdigstilles, og resultatene offentliggjøres, i 1. kvartal 2015 Side 15

16 Nærmere om overgangsbestemmelsen for tekniske avsetninger Finanstilsynet foreslår at livsforsikringsselskapene kan benytte den generelle overgangsordningen som innebærer at en økning i avsetningene ved overgangen til Solvens II kan fases inn gradvis over 16 år Finanstilsynet foreslår årlig omberegning av grunnlaget, dvs. differansen mellom Solvens II-avsetningene og avsetningene etter forsikringsvirksomhetsloven som vil fremgå av kunderegnskapet Finanstilsynet foreslår at ordningen baseres på de samlede forpliktelsene, og ikke anvendes kun for enkelte porteføljer Side 16

17 Nærmere om andre overgangsregler De øvrige overgangsbestemmelsene foreslås gjennomført i tråd med Omnibus II-direktivet Overgangsbestemmelsen for aksjerisiko vil (i praksis) være frivillig Overgangsbestemmelsen for ansvarlig kapital begrenses til å omfatte kapitalinstrumenter (ansvarlige lån) Dvs. at ulike fond som etter gjeldende norske solvensmarginregelverk kan medregnes i solvensmarginkapitalen ikke omfattes av overgangsbestemmelsen Side 17

18 Oppheving og endring av gjeldende forskrifter Forskriftsforslaget omhandler forskrifter som skal oppheves i sin helhet Høringsnotatet gir en oversikt over forskrifter som foreslås opphevet eller endret for forsikringsforetak Endelig forslag til endringsforskrifter vil samordnes med gjennomgangen av nødvendige forskriftsendringer når finansforetaksloven og endringene i forsikringsvirksomhetsloven er vedtatt Side 18

19 Endring av gjeldende forskrifter Forskrifter som i dag er felles for kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og forsikringsforetak, herunder forskrifter om konsolidering, risikostyring og internkontroll, likviditet og godtgjørelse, foreslås opphevet for forsikringsforetak Forskrifter som er felles for pensjonsforetak og forsikringsforetak, herunder kapitalforvaltningsforskriften og forskrift om aktuar, foreslås opphevet helt eller delvis for forsikringsforetak Side 19

20 Kommisjonens forordning med gjennomføringsbestemmelser (nivå 2) Side 20

21 Generelt om forordningen Kommisjonen vedtok forordningen 10. oktober 2014 Det antas at Rådet og Parlamentet ikke vil fremme innsigelser mot forordningen Forordningen kan publiseres i endelig versjon i Official Journal innen 31. mars 2015 Det vil ikke bli materielle endringer i den endelige versjonen sammenlignet med versjonen som nå er publisert Forordningen inneholder utfyllende gjennomføringsbestemmelser (nivå 2) for Solvens II Omfatter 381 artikler Forordningen vil gjelde som norsk forskrift Side 21

22 Oversikt over forordningen Fortalen AVDELING I: Kapittel I. Generelle bestemmelser Pilar 1 Kapittel II. Verdivurdering av eiendeler og forpliktelser Kapittel III. Forsikringstekniske avsetninger Kapittel IV. Ansvarlig kapital Kapittel V. Solvenskapitalkravet standardmetoden Kapittel VI. Solvenskapitalkravet interne modeller Kapittel VII. Minstekapitalkravet Side 22

23 Oversikt over forordningen forts. Pilar 2 Kapittel VIII. Investeringer i verdipapiriserte posisjoner Kapittel IX. Systemet for risikostyring og internkontroll Kapittel X. Kapitalkravstillegg Kapittel XI. Utvidelse av gjenopprettingsperioden Pilar 3 Kapittel XII. Offentliggjøring av informasjon Kapittel XIII. Rapportering til tilsynsmyndigheten Øvrige bestemmelser Kapittel XIV. Tilsynsmyndighetens ansvar Kapittel XV. Spesialforetak (SPV) Side 23

24 Oversikt over forordningen forts. AVDELING II Forsikringsgrupper Kapittel I. Solvensberegninger på gruppenivå Kapittel II. Interne modeller på gruppenivå Kapittel III. Tilsyn for grupper med sentralisert risikostyring Kapittel IV. Koordinering av gruppetilsynet Kapittel V. Offentliggjøring av informasjon Kapittel VI. Rapportering til tilsynsmyndigheten på gruppenivå Side 24

25 Oversikt over forordningen forts. AVDELING III Tredjestaters (stater utenfor EØS) likeverdighet mv. Kapittel I. Gjenforsikringsvirksomhet fra foretak utenfor EØS Kapittel II. Tilknyttede forsikringsforetak utenfor EØS Kapittel III. Forsikringsforetak med morselskap utenfor EØS Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser Side 25

26 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 12.08.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/8033 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.11 Gjennomføring av Solvens II - lovforslag

Detaljer

Selskapenes forberedelser til Solvens II

Selskapenes forberedelser til Solvens II Til forsikringsselskapene VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 13/12852 17.12.2013 Selskapenes forberedelser til Solvens II Finanstilsynet vil med dette gi oppdatert informasjon om det kommende europeiske

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Utfordringer for pensjonskassene 3. Resultater og Stresstester

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015

Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015 I følge liste Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015 Høring - overgangsregler til finansforetaksloven Finansdepartementet viser til at Stortinget har vedtatt lov 10. april 2015 nr. 17 om

Detaljer

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014 Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering Finanstilsynet 18. juni 2014 Agenda Status for gjennomføringen av Solvens II Status for arbeidet med ordinær rapportering under Solvens II Førtidig rapportering

Detaljer

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsnotat Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Forsikringsselskaper DATO: 23.03.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Forholdet til IFRS 5 1.2.1 Generelt 5 1.2.2

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting Ny regulering for bank og forsikring - CRD 4 - Solvens 2 Presentasjon av Erik Lind Iversen For Finansnettverket i NIRF 1. November 2011 BAKGRUNN Finanskrisen Realøkonomiske tap BNP, sysselsetting Budsjettunderskudd

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1760 05.05.2015 Høring endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk

Detaljer

Sak:15/1709 21.05.2015. Høringsnotat - Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II

Sak:15/1709 21.05.2015. Høringsnotat - Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II Sak:15/1709 21.05.2015 Høringsnotat - Skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett. Solvens

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II QIS5 spesifikasjoner og prosess Møte i referansegruppen for Solvens II 15. juni 2010 Agenda Generell informasjon om QIS5 Spesifikasjoner QIS5 Sentrale temaer for norske selskaper Side 2 QIS5 Quantitative

Detaljer

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper Dato: 1. juni 2007 Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 5 2. OM REVISJONSDIREKTIVET

Detaljer

Høringssvar forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv.

Høringssvar forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 15.05.2014 Vår ref.: 14-354 /PES Deres ref.: 13/3171 MW/MAO Høringssvar forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv. Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Kredittilsynet NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Notat om gjennomføringen i Norge til uttalelse September 2004 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 INNHOLDET I DOKUMENTET... 4 2 FORSLAGET FRA EU-KOMMISJONEN...

Detaljer

BAKGRUNNSNOTAT NY KAPITALFORVALTNINGSFORSKRIFT

BAKGRUNNSNOTAT NY KAPITALFORVALTNINGSFORSKRIFT BAKGRUNNSNOTAT NY KAPITALFORVALTNINGSFORSKRIFT Kredittilsynet, 12. juni 2006 1 BAKGRUNNSNOTAT NY KAPITALFORVALTNINGSFORSKRIFT Kredittilsynet, 12. juni 2006 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING - BAKGRUNNEN

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

HØRING BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV

HØRING BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV Notat HØRING BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKRAV 1. INNLEDNING I tråd med internasjonalt regelverk har vi i Norge fastsatt krav til ansvarlig kapital i finansinstitusjoner. Regelverket inneholder krav til

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. desember 2010 -ARBEIDSDEPARTEMENTET...5 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER Dato: 22. november 2012 Dette notatet er ment som diskusjonsgrunnlag og har ikke vært behandlet av Finanstilsynets ledelse. Synspunktene som fremmes her kan bli

Detaljer

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006 Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2013 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF 2013/EØS/59/08 av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon

Detaljer

Innst. 41 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 134 L (2009 2010)

Innst. 41 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 134 L (2009 2010) Innst. 41 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 134 L (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) Til Stortinget

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer