Finanstilsynet orienterer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanstilsynet orienterer"

Transkript

1 Finanstilsynet orienterer Pensjonskasseforeningens regnskapsseminar 27. november 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Jan Hagen

2 Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger Hovedregel: Det skal til enhver tid være forsikringstekniske avsetninger for å sikre foreliggende forsikringsforpliktelser Pensjonsinnretningene skal ha en pristariff som inkluderer et dødelighetsgrunnlag. Pristariffen benyttes ved beregning av premier og forsikringstekniske avsetninger Pensjonsinnretningene skal benytte premier som står i rimelig forhold til risikoen som overtas og selskapets økonomi Krav om at pristariff for personrisiko bygger på senest oppdaterte risikostatistikk Finanstilsynet fører tilsyn med at pensjonsinnretningene er forsvarlig reservert Side 2 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

3 Oppreservering som følge av langt liv bruk av "unntaksbestemmelsen" 9-11 Styrking av premiereserve Selskapet kan, med samtykke fra Finanstilsynet, beslutte at hele eller en del av årets overskudd etter 9-9 første ledd og 9-10 skal benyttes til nødvendig styrking av premiereserve for forsikringsforpliktelser knyttet til de kontrakter det gjelder. ( ) NB!! 9-11 er en unntaksbestemmelse i forhold til forsikringstakernes rett til årets overskudd. Finanstilsynet må vurdere hver enkelt søknad særskilt, herunder eventuelle betingelser for samtykke. Side 3 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

4 Levealderen øker Forventet gjenstående levealder for en 60-årig mann Kilde: SSB Side 4 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

5 og øker Forventet levealder for nyfødte - begge kjønn Kilde: SSB Side 5 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

6 Nytt dynamisk dødelighetsgrunnlag K2005 Et (alt) for svakt beregningsgrunnlag De nye tariffene innført fra 2008 (K2005) ble etter kort tid funnet for svake. Og dermed for lave avsetninger på sikt. Finans Norges endelige forslag til nytt dynamisk dødelighetsgrunnlag ble sendt FT i november 2012 Forskjellen mellom et dynamisk og statisk dødelighetsgrunnlag er at i et statisk dødelighetsgrunnlag er dødeligheten i hver enkelt alder forutsatt å være konstant i hele forsikringstiden, mens det i et dynamisk dødelighetsgrunnlag er forutsatt at den endres over tid. statisk: 40-åringer vil ha samme dødelighet i dag som om 20 år dynamisk: 40-åringer vil ha forskjellig dødelighet over tid På grunn av tidspress og innføring av ny livlov valgte livselskapene å benytte et statisk dødelighetsgrunnlag i K2005 En dynamisk dødelighetsfunksjon bygger på en startdødelighet og en dødelighetsfremskrivning Side 6 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

7 Nytt dynamisk dødelighetsgrunnlag (forts.) Dødelighetsvurderingene fra Finanstilsynet er basert på livselskapenes felles dødelighetserfaringer for perioden for kollektiv pensjonsforsikring og SSBs dødelighetsfremskrivninger for Det antas altså at dødeligheten i kollektiv pensjonsforsikring vil utvikle seg noenlunde i samme takt som SSBs dødelighetsfremskrivninger Betydelig usikkerhet knyttet til fastsettelse av et dødelighetsgrunnlag når man både skal gjøre antagelser om en fremtidig utvikling i dødeligheten samt hensynta de sosioøkonomiske effekter Side 7 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

8 K2013 nytt dødelighetsgrunnlag Fastsatt av Finanstilsynet 8. mars 2013 med virkning fra μ Kol x, t = μ Kol x, 2013 (1 + w x 100 )t 2013 µ Kol (x,2013) er dødeligheten for et medlem i alder x i 2013 µ Kol (x,t) er dødeligheten for et medlem i alder x i kalenderår t w(x) er dødelighetsnedgangen per år for et medlem i alder x Side 8 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

9 Konsekvenser av Finanstilsynets krav Tabellene viser netto reserver (premier) i prosent av tilsvarende ved gjeldende dødelighetsgrunnlag (K2005) *) Med "Kombinasjon " menes 100 pst. alderspensjon, 50 pst. ektefellepensjon og 40 pst. barnepensjon. Side 9 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

10 Konsekvenser av Finanstilsynets krav (forts.) Side 10 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

11 Økonomiske konsekvenser De totale forsikringstekniske avsetninger innen kollektiv pensjonsforsikring i livselskapene antas å ligge på 750 mrd. kr ved utgangen av Og 220 mrd. kr i pensjonskassene. Finanstilsynets krav gir et oppreserveringskrav på mrd. kr (fordelt på mrd. kr for livselskapene og mrd. kr for pensjonskassene) Tall fra livselskapene viser at oppreserveringsbehovet vil være på prosent for private pensjonsordninger med både alders- og etterlattepensjon (og mer for ordninger med bare alderspensjonsdekning). Om lag det halve i offentlig sektor Livselskapene hadde gjort ekstra avsetninger i premiereserven på mrd. kr ved utgangen av 2012, og det vil videre kunne forventes avsatt mrd. kr ved utgangen av 2013 (basert på grove anslag) Side 11 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

12 Økonomiske konsekvenser (forts.) KLP har et samlet oppreserveringsbehov på 8,9 mrd. kr. Gjenstående oppreserveringsbehov ved inngangen til 2013 utgjør 4,4 mrd. kr DNB Liv har et samlet oppreserveringsbehov på 13,3 mrd. kr. Gjenstående oppreserveringsbehov ved inngangen til 2013 utgjør 9,5 mrd. kr Storebrand Liv har et samlet oppreserveringsbehov på 11,5 mrd. kr. Gjenstående oppreserveringsbehov ved inngangen til 2013 utgjør 7,2 mrd. kr Side 12 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

13 Økonomiske konsekvenser (forts.) De årlige rentegarantier (vektet gjennomsnitt) i bransjen kollektiv pensjon (privat sektor, inkl. fripoliser, og offentlig sektor) for de tre livselskapene i begynnelsen av 2013 var som følger: KLP 3,02 prosent DNB Liv 3,35 prosent Storebrand Liv 3,45 prosent (3,35 hensyntatt lav rente på premiefond og TA) Forsikringsselskapenes kapitalavkastningsrente er av avgjørende betydning ved fastsettelse av overskuddet på forsikringskundenes midler. Kapitalavkastningsrenten har vist følgende utvikling de siste fire årene for de tre største livselskapene: KLP 1,0 6,4 5,1 4,5 5,0 DNB Liv 1,9 4,7 6,2 3,2 5,4 Storebrand Liv 2,8 4,6 4,9 4,6 5,5 Side 13 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

14 Økonomiske konsekvenser (forts.) Finanstilsynets krav gir et oppreserveringskrav på mrd. kr for pensjonskassene (private og kommunale) Pensjonskassene har gjort ekstra avsetninger i premiereserven på 4,1 mrd. kr ved utgangen av Det vil formodentlig bli avsatt ytterligere 4 mrd. kr ved utgangen av 2013 (basert på grove anslag). Og i så fall., vil om lag 40 pst. være avsatt pr pensjonskasser avsatte av ulike årsaker ikke midler til oppreservering i regnskapet for av disse avsatte heller ikke noe i 2011!! Side 14 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

15 K2013 nytt dødelighetsgrunnlag K2013 => betydelig økning i kravet til forsikringstekniske avsetninger lavere i offentlig sektor Finanstilsynet har åpnet for opptrappingsplaner maksimalt fem år fra 2014 Minimum 20 prosent av det samlede oppreserveringsbehovet til ny dødelighetstariff bør dekkes av pensjonsinnretningene kommunale pensjonsordninger har reist spørsmålet «hvordan» bidrag fra risikoutjevningsfond kan ikke medregnes i 20 pst. en Side 15 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

16 Gjentatte brev til pensjonskassene: 20. februar og 18. desember 2012, 9. april og 26. november 2013 Minner igjen om hovedbestemmelsen: tilstrekkelige forsikringsmessige avsetninger til enhver tid er det viktigste element i solidtetssikringssystemet Finanstilsynet understreker viktigheten av at pensjonsinnretningene viderefører den oppreserveringen i kollektiv pensjonsforsikring som de fleste pensjonsinnretningene påbegynte i 2011 Finanstilsynet har ingen innvendinger mot at overskudd som avsettes til oppreservering, avsettes som en del av pensjonsordningens premiereserve, og ikke tilordnes det enkelte medlem før nytt dødelighetsgrunnlag er implementert (pr ) Det ikke anledning til å overføre administrasjonsreserve til (netto) premiereserve Side 16 Pensjonskasseforeningen 27.november 2013

17 LITT OM ENDRINGER I STRESSTEST I OG STATUS FOR SOLVENS II Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

18 Hvorfor stresstest I? «Solvens II light» Skal vise pensjonsinnretningens reelle finansielle stilling og hvordan denne påvirkes av et negativt scenario i finansmarkedene, endringer i biometriske antagelser, operasjonelle tap og mislighold hos motparter Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

19 Fra dagens avsetninger til reelle verdier Sum bokførte forsikringsmessige avsetninger dagens regelverk Netto verdi rentegaranti (verdi rentegaranti minus verdi premie) Nåverdi fortjenesteelementer Korreksjon for avvik som følge av overgang til markedsrente Korreksjon for avvik mellom dagens avsetninger og beste estimat biometri Beste estimat på forpliktelsene (forenklet) Estimert risikomargin for forsikringsmessige forpliktelser Realistisk verdi forpliktelser (forenklet beregning) Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

20 Endringer i stresstest I Finanstilsynet har foretatt en kartlegging av livsforsikringsselskapenes rapportering av beløp i post P.9 i stresstesten «Korreksjon for avvik mellom dagens avsetninger og beste estimat for dødelighet og uførhet» Kartleggingen viste at det er behov for å skille mellom underreservering i forhold til gjeldende/ny tariff og selskapsspesifikke vurderinger av positive eller negative marginer målt mot tariffgrunnlaget Finanstilsynet har samtidig sett behov for enkelte andre presiseringer og justeringer av stresstesten Forslag ble sendt på høring i juni 2013 Endringer gjennomføres f.o.m. rapporteringen pr. 4. kvartal 2013, Finanstilsynet informerer om endringene i midten av desember 2013 Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

21 Endringer i stresstest I nærmere om oppreservering Stresstest I skal vise selskapenes reelle soliditet og risiko når det tas hensyn til alle kjente fremtidige forhold Når det gjelder oppreserveringsbehov, må det både tas hensyn til forventet kundebidrag og forventet bidrag fra egenkapitalen Forventet avkastning som grunnlag for estimert kundebidrag beregnes med utgangspunkt i den risikofrie renten Dvs. rentekurven som benyttes til beregning av verdien av forsikringsforpliktelsene i stresstesten I beregningen av markedsrisiko må det tas hensyn til at egenkapitalbidraget kan bli større enn antatt Dvs. at forventet kundebidrag reduseres dersom avkastningen blir lavere enn forventet Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

22 Et svært forenklet eksempel Anta to pensjonskasser, A og B, med samme balanse A Eiendeler Forsikringsforpliktelser 10 EK B Eiendeler Forsikringsforpliktelser 10 EK Oppreserveringsbehovet for A er konstatert til 10. Oppreserveringsbehovet for B er konstatert til 5. Er pensjonskassenes finansielle stilling den samme? Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

23 Effekten av ny tariff A B P.1 Dagens avsetninger P.1a Oppreserveringsbehov 10 5 P.1b Andel som forventes dekket av avkastningsoverskudd 7 4 P.1c Sum avsetninger hensyntatt oppreservering Den reelle verdien av forpliktelsene er forskjellig, ergo er den reelle verdien av pensjonskassenes egenkapital forskjellig. I et stress-scenario må det antas at deler av P.1b (forventet andel dekket av avkastningsoverskudd) reduseres. Dette tas det hensyn til i markedsrisikoarket. Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

24 Solvens II prosessen i EU Det ble 13. november 2013 oppnådd enighet om endringer i Solvens II-direktivet (nivå 1) via det såkalte Omnibus IIdirektivet (endringsdirektiv) Dette gjelder primært tiltak knyttet til langsiktige garantier (tiltak som påvirker diskonteringsrenten for forsikringsforpliktelsene) Publisering av endelig forslag til gjennomføringsbestemmelser (nivå 2) vil antakelig finne sted i mars eller august 2014 Inneholder bl.a. hoveddelen av kalibreringen av kapitalkravet Deretter følger offentlig høring av forslag til tekniske standarder og anbefalinger (nivå 3) Bl.a. spesifikke metoder for fastsettelse av rentekurven i ulike valutaer Tidsfristen for gjennomføring i nasjonalt regelverk blir satt til 31. mars 2015 Solvens II trer i kraft 1. januar 2016 Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

25 EIOPAs anbefalinger om forberedelser til Solvens II Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA har fremmet anbefalinger med henblikk på å forberede selskaper og tilsynsmyndigheter på Solvens II-regelverket Følgende områder omfattes av anbefalingene: Krav til risikostyring og internkontroll Krav til egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) Krav til forhåndsdialogen for interne modeller Krav til rapportering Endelige anbefalinger ble offisielt publisert 31. oktober 2013 og trer i kraft 1. januar 2014 Finanstilsynet har i utgangspunktet vært innstilt på å følge EIOPAs anbefalinger, de nærmere vurderingene foretas nå Forsikringsselskapene informeres i brev innen utgangen av 2013 Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

26 Tiltak knyttet til langsiktige garantier Det er gjennomført en konsekvensanalyse av ulike forslag til tiltak (Long Term Guarantee Assessment LTGA) Formålet var å få et bedre beslutningsgrunnlag for Omnibus II EIOPA har oppsummert LTGA i en rapport med resultater og kvalitative vurderinger og anbefalinger 56 prosent av europeiske livselskaper oppfyller ikke solvenskapitalkravet i scenarioet uten særskilte tiltak EIOPAs rapport ble sendt til Rådet, Kommisjonen og EUparlamentet 14. juni 2013 Kommisjonen publiserte 24. juni 2013 en kort rapport om LTGA, hvor det uttrykkes støtte til EIOPAs oppsummering og forslag Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

27 Tiltak knyttet til langsiktige garantier (forts.) De foreliggende rapportene har utgjort et sentralt grunnlag for forhandlingene om Omnibus II Det ble oppnådd enighet om tiltakene i forhandlingsmøtet 13. november 2013 Det endelige innholdet og detaljene er ikke kjent, men det er oppnådd enighet om følgende tiltak: Ekstrapolering av rentekurven Matching-justering Volatilitets-justering Utvidet periode for gjenoppretting av solvensposisjonen Overgangsregel for rentekurven Generell overgangsregel for tekniske avsetninger Andre overgangsregler Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

28 Det nye tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) QIS (quantitative impact study) av forslaget til revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) er gjennomført De 7 største pensjonskassene i Norge deltok En foreløpig rapport fra EIOPA ble publisert 9. april 2013, en endelig rapport ble publisert 4. juli 2013 Kommisjonen har nå signalisert at forslaget til nytt direktiv legges frem høsten 2013, og vil kun omfatte regelverk knyttet til risikostyring og internkontroll (pilar 2) og krav til offentliggjøring av informasjon (pilar 3) De kvantitative kravene knyttet til verdsettelse og kapitalkrav (pilar 1) utsettes inntil videre Pga. store variasjoner i pensjonssystemene mellom ulike land anses det som vanskelig å finne et regelverk som passer for alle Side november 2013 Finanstilsynet orienterer

29 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Utfordringer for pensjonskassene 3. Resultater og Stresstester

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 12.08.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/8033 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.11 Gjennomføring av Solvens II - lovforslag

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Selskapenes forberedelser til Solvens II

Selskapenes forberedelser til Solvens II Til forsikringsselskapene VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 13/12852 17.12.2013 Selskapenes forberedelser til Solvens II Finanstilsynet vil med dette gi oppdatert informasjon om det kommende europeiske

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Informasjonsmøte om beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Informasjonsmøte om beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Informasjonsmøte om beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Agenda Bakgrunn Presentasjon av beregningsstudien Holistisk balanse: Verdsettelse av forpliktelser Verdsettelse av eiendeler

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Pareto Forsikringsmegling. Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune

Pareto Forsikringsmegling. Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune Pareto Forsikringsmegling Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune 8/13/2014 Innholdsfortegnelse Innhold Side nr. Innholdsfortegnelse Side nr. 1 Punkt I Analyse av Rana

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Veiledning Pensjonsforutsetninger (Januar 2015) Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6

Veiledning Pensjonsforutsetninger (Januar 2015) Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 Veiledning Pensjonsforutsetninger (Januar 2015) Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 1. OPPSUMMERING AV VEILEDENDE FORUTSETNINGER PR. 31. DESEMBER 2014...

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Årsrapport 2011 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2011 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2011 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø, istockphoto, Getty Images 2 Årsrapport 2011 Oslo Pensjonsforsikring Innhold 100 års historikk 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Utfordringene under lave renter Forpliktelsene Renteutsiktene Avkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013

Kvartalsrapport 1/2013 Kvartalsrapport 1/2013 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter for dagene som kommer Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2013 - Resultatregnskap

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1. Endringer i forsikringsvirksomhetsloven 6 2. Organisering av pensjonsordning 7 3. Pensjon er sparing 8 4. Premien

Detaljer

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsnotat Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Forsikringsselskaper DATO: 23.03.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Forholdet til IFRS 5 1.2.1 Generelt 5 1.2.2

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering. Byrådssak 143/13 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2012, bruk av premiefond og oppfølging av bystyresak 252-12: Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter. GOMI

Detaljer

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II QIS5 spesifikasjoner og prosess Møte i referansegruppen for Solvens II 15. juni 2010 Agenda Generell informasjon om QIS5 Spesifikasjoner QIS5 Sentrale temaer for norske selskaper Side 2 QIS5 Quantitative

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern 1. kvartal 2014 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing... 5 Forsikring...

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer