Selskapenes forberedelser til Solvens II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapenes forberedelser til Solvens II"

Transkript

1 Til forsikringsselskapene VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 13/ Selskapenes forberedelser til Solvens II Finanstilsynet vil med dette gi oppdatert informasjon om det kommende europeiske soliditetsregelverket for forsikringsselskaper (Solvens II). Det vises til tidligere kommunikasjon, herunder brev av 21. desember 2011 og 4. februar 2013 til alle forsikringsselskaper og informasjon på Finanstilsynets nettsider. Tidspunkt for ikrafttredelse av Solvens II Etter forhandlinger mellom Rådet, Kommisjonen og Parlamentet ble det i november 2013 oppnådd enighet om endringer i Solvens II-direktivet gjennom det såkalte Omnibus II-direktivet. Dette innebærer at Solvens II vil tre i kraft fra 1. januar Det forventes at Omnibus II-direktivet blir formelt vedtatt i EU-parlamentet i februar Om Omnibus II-vedtaket I første halvår 2013 ble det gjennomført konsekvensberegninger av en del sentrale endringsforslag knyttet til langsiktige garantier. Forslagene omfattet hovedsakelig ulike justeringer av rentekurven for diskontering av forpliktelsene, med sikte på å redusere svingningene i selskapenes beregnede solvens. Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde i juni 2013 en rapport med resultater av beregningene og anbefalinger knyttet til de ulike elementene som ble testet. Rapporten har vært et sentralt grunnlag for de etterfølgende forhandlingene om Omnibus II. Omnibus II-vedtaket omfatter ulike permanente tiltak og overgangsordninger som primært er rettet mot livsforsikringsselskaper som avgir langsiktige garantier. For de viktigste tiltakene er det fastsatt ulike vilkår og krav til selskapene og tilsynsmyndighetene for at tiltakene kan benyttes. Det er også nasjonal handlefrihet for de viktigste tiltakene ved at tilsynsmyndighetene skal godkjenne (eller avslå) bruk av tiltakene. Finanstilsynet vil foreta en nærmere vurdering av hvilke permanente tiltak og overgangsregler som eventuelt kan være aktuelle for norske selskaper. En slik vurdering kan foreligge våren 2014, etter at Omnibus II-direktivet er formelt vedtatt i EU-parlamentet og EUkommisjonen har utarbeidet forslag til utfyllende bestemmelser. FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Telefon Telefaks Saksbehandler Jan Hagen Dir. tlf

2 FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 7 Gjennomføringen av Solvens II i Norge I brev til forsikringsselskapene datert 4. februar 2013 ble det vist til at Finanstilsynet vil vurdere behovet for nasjonale tiltak som følge av utsettelsen av Solvens II, herunder mulige tilpasninger i nasjonalt regelverk og/eller tilsynsprosesser. Siden ikrafttredelsen av Solvens II nå er fastsatt til 1. januar 2016, har Finanstilsynet konkludert med at det ikke er hensiktsmessig å foreslå endringer i regelverket som vil gjelde frem til Solvens II trer i kraft. Finanstilsynet vil følge opp selskapenes soliditet og forberedelser til Solvens II gjennom det løpende tilsynet med selskapene, herunder oppfølging av Finanstilsynets stresstester og de øvrige tiltakene knyttet til forberedelser til Solvens II som omtales i dette brevet. Det legges opp til at Solvens II skal gjennomføres i nasjonalt regelverk innen 31. mars Det forventes at den nye finansforetaksloven, som vil inneholde lovregler for gjennomføring av Solvens II, vil fremmes for Stortinget i 1. halvår Finanstilsynet tar sikte på å oversende et forskriftsforslag til Finansdepartementet i 2. halvår Finanstilsynet tar også sikte på å publisere en veiledning til det samlede regelverket i 1. halvår Aktuell informasjon blir lagt ut på Finanstilsynets nettsider om Solvens II. Selskapenes forberedelser til Solvens II Finanstilsynet har tidligere pekt på behovet for at selskapene forbereder seg til Solvens II, jf. bl.a. brev av 1. oktober 2009 og 21. desember Forberedelsene må nå innrettes mot, og om nødvendig intensiveres med tanke på, full ikrafttredelse av regelverket fra 1. januar Dette omfatter både områder som er dekket av EIOPAs anbefalinger som omtales nedenfor, og andre områder av regelverket, herunder metoder for beregningen av forsikringstekniske avsetninger og beregningen av solvenskapitalkravet og minstekapitalkravet. Finanstilsynet vil understreke viktigheten av at selskapene må planlegge oppfyllelse av kapitalkravet under Solvens II fra 1. januar Resultater fra beregningsstudiene samt Finanstilsynets stresstest I og andre beregninger har vist at kapitalkravene skjerpes under Solvens II sammenlignet med dagens regime. Dette gjelder spesielt for livsforsikringsselskapene. Flere selskaper har behov for å styrke soliditeten før Solvens II trer i kraft. Det må utarbeides en konkret plan for kapitalisering i forhold til Solvens II-kravet. Det kan ikke uten videre legges til grunn at Finanstilsynet vil godkjenne overgangsordninger eller de permanente tiltakene som er fastsatt i Omnibus II-direktivet. Selskapene må derfor utarbeide kapitalplaner som ikke baseres på bruk av tiltak eller overgangsordninger som krever godkjenning. Et tilsvarende krav følger av Omnibus IIdirektivet. Dersom situasjonen er slik at kravet ikke kan oppfylles uten bruk av de permanente tiltakene eller overgangsordningene, må selskapene utarbeide planer for gjenoppfyllelse av solvenskapitalkravet uten bruk disse tiltakene. Generelt om EIOPAs anbefalinger om forberedelser til Solvens II Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA har offentliggjort anbefalinger om forberedelser til Solvens II, som legger til rette for at deler av regelverket kan anvendes fra 2014.

3 FINANSTILSYNET SIDE 3 AV 7 EIOPAs anbefalinger dekker følgende områder: Systemet for risikostyring og internkontroll Egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) Rapportering til tilsynsmyndighetene Forhåndsdialog for interne modeller Anbefalingene fra EIOPA kan finnes på EIOPAs nettsider: https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/index.html Hensikten med anbefalingene er å sikre fortsatt progresjon i forberedelsene til Solvens II. Anbefalingene skal også bidra til harmoniserte prosesser mellom de ulike landene i perioden frem til Solvens II trer i kraft. Anbefalingene skal anvendes fra 1. januar I anbefalingene understrekes det at selskapene og tilsynsmyndighetene skal ha en progresjon i forberedelsene til Solvens II i løpet av den forberedende fasen, slik at de er forberedt på å etterleve kravene fra 1. januar Det legges ikke opp til at kravene må være oppfylt fullt ut allerede fra EIOPAs anbefalinger om forberedelser til Solvens II omfatter tiltak og krav til selskapene og tilsynsmyndighetene som må anses som en hensiktsmessig forberedelse til Solvens II. Disse kravene og tiltakene ville i stor grad ha blitt gjennomført uavhengig av EIOPAs anbefalinger. Anbefalingene kan dermed ikke sies å medføre en vesentlig tilleggsbyrde for verken selskapene eller Finanstilsynet. Finanstilsynet anser derfor at anbefalingene fra EIOPA bør gjelde også for norske selskaper. EIOPA påpeker at forholdsmessighetsprinsippet kommer til anvendelse også for disse anbefalingene. Det vil si at mindre selskaper kan foreta hensiktsmessige tilpasninger så lenge disse ikke bryter med prinsippene som ligger til grunn for anbefalingene. Finanstilsynet kan etterprøve selskapenes vurderinger ut fra konkrete vurderinger i de enkelte tilfeller. De ulike anbefalingene fra EIOPA er nærmere omtalt nedenfor. EIOPAs anbefalinger til systemet for risikostyring og internkontroll (system of governance) EIOPAs anbefalinger dekker overordnede krav til systemet for risikostyring og internkontroll, herunder etablering av uavhengige kontrollfunksjoner ("key functions"), samt særlig krav til egnethet, systemet for risikostyring, forsvarlighet i kapitalforvaltningen ("prudent person principle"), kapitalstyring, systemet for internkontroll, internrevisjon, aktuarfunksjonen og utkontraktering. EIOPAs anbefalinger er langt på vei i tråd med Finanstilsynets gjeldende forventninger til selskapenes etablerte systemer for risikostyring og internkontroll. På enkelte områder innebærer anbefalingene likevel nye forventninger til selskapene, som etablering av uavhengige kontrollfunksjoner. Det følger av anbefalingene at selskapet skal etablere en risikostyringsfunksjon,

4 FINANSTILSYNET SIDE 4 AV 7 en aktuarfunksjon og en compliance-funksjon i tillegg til internrevisjonsfunksjonen. Funksjonene skal ha en uavhengig rolle som kan medføre behov for organisatoriske endringer i selskapene. I brev til forsikringsselskapene om Solvens II, datert 21. desember 2011, skriver Finanstilsynet at: "( ) Kontrollfunksjonene skal organiseres slik at hver enkelt funksjon er fri for påvirkning som kan undergrave funksjonens evne til å utføre sine plikter på en objektiv og uavhengig måte. Mindre selskaper med lite kompleks virksomhet kan la flere kontrollfunksjoner utøves av én person eller én organisatorisk enhet. Dette gjelder imidlertid ikke internrevisjonsfunksjonen som skal være helt uavhengig av operative funksjoner og øvrige kontrollfunksjoner. Finanstilsynet anser at selskapene må vurdere sin interne organisering i lys av kravene som følger av Solvens II. Det må legges vekt på å sikre tilstrekkelig uavhengighet for kontrollfunksjonene med sikte på å unngå mulige interessekonflikter. Situasjoner der enkeltpersoner kan bli delaktig i beslutninger de selv skal kontrollere skal ikke forekomme." Finanstilsynet forventer at selskapene har en klar plan for etablering av kontrollfunksjonene. Forventningen om etablering av en aktuarfunksjon og kravet om ansvarshavende aktuar vil gjelde parallelt frem til Solvens II er gjennomført. Aktuarfunksjonen er tillagt ansvar for en rekke kontrolloppgaver knyttet til beregningen av de forsikringstekniske avsetningene i Solvens II. Av anbefalingene fremgår det at dersom selskapet velger å tillegge aktuarfunksjonen oppgaver utover Solvens II-kravene, skal selskapet gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å hindre interessekonflikter. Spesielt for livsforsikringsselskapene vil ansvarshavende aktuar i dag kunne ha ulike oppgaver og roller som kan innebære interessekonflikter og komme i konflikt med Solvens IIdirektivets krav om uavhengig kontrollfunksjon. Finanstilsynet forventer at selskapene sørger for at oppgavene som er tillagt aktuarfunksjonen i EIOPAs forberedende anbefalinger, utføres. Selskapene bør identifisere mulige interessekonflikter og legge planer for hvordan dette skal løses fra 1. januar En avklaring knyttet til eventuell videreføring av instituttet ansvarshavende aktuar ventes å foreligge når Finansdepartementet fremlegger proposisjon om ny finansforetakslov i vårsesjonen EIOPAs anbefalinger om egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) Anbefalingene gjelder "Forward looking assessment of own risks (based on the ORSA principles)". EIOPA benytter ikke direktivbetegnelsen "Own risk and solvency assessment" (ORSA) for å markere at anbefalingene er midlertidige. Finanstilsynet anser det likevel ikke som hensiktsmessig å bruke et midlertidig begrep og vil derfor bruke begrepet egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) også i forberedelsesfasen. Det følger av Solvens II-direktivet at selskapet, som en integrert del av sitt system for risikostyring, minst en gang i året skal vurdere sitt kapitalbehov. Vurderingene skal være fremoverskuende. Selskapet skal videre vurdere sin evne til løpende å etterleve kapitalkravet, samt vurdere om selskapets risikoprofil i tilstrekkelig grad fanges opp i beregningen av kapitalkravet. I anbefalingene er kravet om å gjøre de to sistnevnte vurderingene utsatt til Små og mellomstore selskaper

5 FINANSTILSYNET SIDE 5 AV 7 kan også i 2015 unntas fra å gjøre disse vurderingene. Prosessen og resultatet skal godkjennes av selskapets styre, og hensyntas i selskapets strategi- og beslutningsprosesser. Innen 14 dager etter at styret har godkjent egenvurderingen skal det oversendes en rapport til tilsynsmyndigheten. EIOPAs anbefalinger er i tråd med de forventninger Finanstilsynet har kommunisert til næringen. Finanstilsynet har i brev til selskapene datert 21. desember 2011 og i sin kommunikasjon med referansegruppen for Solvens II uttalt en forventning om at selskapene gjennomfører en prosess for egenvurdering av risiko og solvens i 2013 og rapporterer til Finanstilsynet fra og med Finanstilsynet legger til grunn at rapporten som sendes Finanstilsynet er identisk med den som vedtas av styret. Grupper (dvs. forsikrings- og finanskonsern og samarbeidende gjensidige selskaper med felles ledelse) som ønsker å utarbeide en felles rapport, må søke Finanstilsynet om dette i løpet av januar Dette gjelder også nasjonale grupper. Finanstilsynet vil gjøre en konkret vurdering av hver søknad. Finanstilsynet presiserer at styret i et datterselskap som er et forsikringsselskap, uansett må påse at anbefalingene etterleves på selskapsnivå. Det følger av anbefalingene at det for 2014 gis unntak fra kravet om at selskapet skal vurdere evnen til å etterleve kapitalkravet i fremtiden og om selskapets risikoprofil i tilstrekkelig grad fanges opp i beregningen av kapitalkravet i Solvens II. Unntaket er begrunnet i at endelige kapitalkrav ikke er fastsatt. Finanstilsynet vil likevel anbefale at alle selskaper også i 2014 gjør en vurdering av sin evne til å etterleve kapitalkravet i fremtiden og om selskapets risikoprofil i tilstrekkelig grad fanges opp i beregningen av kapitalkravet i Solvens II. For selskaper som har behov for å styrke soliditeten før Solvens II trer i kraft, bør kapitalplanen omfatte tiltak som kan iverksettes raskt. Finanstilsynet forventer at disponering av årsresultatet for 2014 og 2015 inngår i kapitalplanen. Finanstilsynet legger til grunn at alle selskaper skal gjøre slike vurderinger fra og med Finanstilsynet vil gi en tilbakemelding på egenvurderingen av risiko og solvens til hvert selskap i løpet av 2014, eventuelt tidlig i 2015 dersom rapporten blir innsendt i slutten av Finanstilsynet ber selskapene innen utgangen av januar 2014 informere Finanstilsynet om planlagt tidspunkt for styrebehandling av egenvurderingen. Tilsvarende gjelder for søknader om felles grupperapportering. Informasjonen bes sendt pr. e-post til EIOPAs anbefalinger om rapportering til tilsynsmyndigheten Det følger av EIOPAs anbefalinger at i 2015 skal et utvalg forsikringsselskaper og grupper målt etter aggregert markedsandel rapportere et utvalg av skjemaene fra rapporteringspakken som vil gjelde under Solvens II. Dette gjelder årsrapporteringen for 2014 og kvartalsrapporteringen pr. 3. kvartal Rapporteringen har som formål å forberede selskapene slik at de er i stand til å tilfredsstille rapporteringskravene når Solvens II trer i kraft, samt å gi selskapene, tilsynsmyndighetene og EIOPA en mulighet til å teste at systemene for innrapportering er av god kvalitet.

6 FINANSTILSYNET SIDE 6 AV 7 Selskapene skal rapportere informasjon om balansen, liste over alle eiendeler, tekniske avsetninger, kapital og kapitalkrav. Anbefalingene dekker også krav til kvalitativ rapportering, herunder informasjon om systemet for risikostyring og internkontroll, informasjon om solvenskapitalen samt informasjon om verdsettelse av eiendeler og forpliktelser. Det skal etableres overordnede retningslinjer for rapportering. Denne anbefalingen kan sies å være en del av anbefalingene til systemet for risikostyring og internkontroll. Rapporteringsfristen for årsrapporteringen er uke 22 i 2015 (med et tillegg på 6 uker for grupper). Rapporteringsfristen for kvartalsrapporteringen er uke 48 i 2015 (med et tillegg på 6 uker for grupper). I anbefalingene defineres terskelverdier som innebærer at selskaper som til sammen utgjør minst 80 prosent av markedet skal rapportere for året 2014, mens selskaper som til sammen utgjør minst 50 prosent skal rapportere for 3. kvartal Selskaper som er i forhåndsdialog om interne modeller skal uansett rapportere deler av årsrapporteringen. Disse selskapene skal rapportere resultater fra modellen på egne skjemaer godkjent av tilsynsmyndigheten, og skal også sende inn den informasjon som tilsynet krever om solvenskapitalkravet beregnet etter standardmetoden. Grupper med eiendeler i den konsoliderte balansen på minst 12 milliarder euro ved utgangen av 2012 omfattes både av rapporteringen for året 2014 og for 3. kvartal Finanstilsynet vil følge EIOPAs anbefalinger og innføre førtidig rapportering for et utvalg norske selskaper. Finanstilsynet vil legge til grunn samme terskelverdi for års- og kvartalsrapporteringen, slik at selskaper som samlet dekker 80 prosent av markedet er rapporteringspliktige. Selskaper som er i forhåndsdialog om interne modeller skal rapportere fullt ut på kvartalsbasis og årsbasis. Dette gjelder også på gruppenivå dersom modellen skal benyttes på gruppenivå. Rapporteringen for grupper begrenses for øvrig til grupper med forvaltningskapital som overstiger terskelverdien. For øvrige selskaper/grupper åpnes det for frivillig rapportering. Ovennevnte innebærer at ni skadeforsikringsselskaper, tre livsforsikringsselskaper og fem grupper er rapporteringspliktige. De aktuelle selskapene har mottatt særskilt informasjon om rapporteringsplikten. EIOPAs anbefalinger om forhåndsdialogen for interne modeller EIOPA anbefaler selskaper som vil benytte en intern modell under Solvens II, å gjennomføre en forhåndsdialog med tilsynsmyndighetene. Forhåndsdialogen skal gi selskapene mulighet til å presentere modellen for tilsynsmyndighetene og forberede seg på de dokumentasjonskrav som stilles til søknaden. Tilsynsmyndighetene skal på sin side danne seg en oppfatning av hvorvidt et selskap er forberedt på å sende en søknad. Det er frivillig for selskapene å delta i forhåndsdialogen,

7 FINANSTILSYNET SIDE 7 AV 7 men den korte saksbehandlingstiden fastsatt i direktivet (6 måneder) tilsier at det vil være behov for dialog i forkant for å avklare omfang og dokumentasjonskrav. Anbefalingene er utformet som krav om at tilsynsmyndigheten skal danne seg en oppfatning av hvordan selskapene søker å dekke de ulike kravene til interne modeller som fremgår av direktivet og forventes vedtatt i gjennomføringsbestemmelsene, og gi løpende tilbakemeldinger til selskapene. Kravene til selskaper som ønsker forhåndsdialog er gjengitt på Finanstilsynets nettsider. Finanstilsynet anser at tilsynets praksis er i tråd med EIOPAs anbefalinger. Avsluttende merknader Finanstilsynet forventer at selskapene innretter sin virksomhet i tråd med EIOPAs anbefalinger. For tilpasninger som ikke allerede er gjennomført, forventes det at selskapene i løpet av 1. halvår 2014 har utarbeidet en konkret plan for gjennomføringen. Finanstilsynet ber om at selskapene i forbindelse med innsendelsen av ORSA i 2014 sender en egenvurdering av i hvilken grad de oppfyller kravene i EIOPAs anbefalinger spesielt, og de samlede kravene under Solvens II mer generelt, samt en redegjørelse for videre planer for å oppfylle regelverket innen 1. januar Eventuelle spørsmål kan rettes til følgende kontaktpersoner på de ulike områdene: Systemet for risikostyring og internkontroll og egenvurdering av risiko og solvens (ORSA): Runar Elvsborg, e-post tlf Rapportering til tilsynsmyndighetene (rapporteringsinnhold): Anne Karin Linderud, e-post tlf Rapportering til tilsynsmyndighetene (teknisk løsning): Gry Hege Karlsen, e-post tlf Forhåndsdialog for interne modeller: Inga Baadshaug Eide, e-post tlf Gjennomføringen av Solvens II i Norge: Jan Hagen, e-post tlf For Finanstilsynet Emil Steffensen direktør for bank- og forsikringstilsyn Bjørn Andersen seksjonssjef

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014

Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering. Finanstilsynet 18. juni 2014 Solvens II: Informasjonsmøte førtidig rapportering Finanstilsynet 18. juni 2014 Agenda Status for gjennomføringen av Solvens II Status for arbeidet med ordinær rapportering under Solvens II Førtidig rapportering

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015

Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015 I følge liste Deres ref Vår ref Dato 11/1000 FMA JCW/HKT 03.07.2015 Høring - overgangsregler til finansforetaksloven Finansdepartementet viser til at Stortinget har vedtatt lov 10. april 2015 nr. 17 om

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Kredittilsynet NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Notat om gjennomføringen i Norge til uttalelse September 2004 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 INNHOLDET I DOKUMENTET... 4 2 FORSLAGET FRA EU-KOMMISJONEN...

Detaljer

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Kredittilsynet 26. juni 2009 Høringsnotat Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers

Detaljer

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov Rundskriv Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov RUNDSKRIV: 9/2015 DATO: 14.08.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker Holdingselskaper i finanskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Utfordringer for pensjonskassene 3. Resultater og Stresstester

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting Ny regulering for bank og forsikring - CRD 4 - Solvens 2 Presentasjon av Erik Lind Iversen For Finansnettverket i NIRF 1. November 2011 BAKGRUNN Finanskrisen Realøkonomiske tap BNP, sysselsetting Budsjettunderskudd

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Omfattende nasjonale regelverksendringer,

Omfattende nasjonale regelverksendringer, INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 12-2015 Omfattende nasjonale regelverksendringer, og en del relevant internasjonalt To viktige høringsnotater er i løpet av den siste tiden blitt offentliggjort

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1760 05.05.2015 Høring endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

FINANSNYTT STRATEGI:

FINANSNYTT STRATEGI: 1 Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2014 STRATEGI: lønnsomhetsstyring, risikostyring og kapitalstyring Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge Risikokultur og kulturrisiko Forberedelser

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2013

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2013 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2013 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

FINANSNYTT. Finansforetaksloven en oversikt. Internrevisjon fra utsiden. Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver

FINANSNYTT. Finansforetaksloven en oversikt. Internrevisjon fra utsiden. Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2015 Finansforetaksloven en oversikt Internrevisjon fra utsiden Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver Finansforetaksloven medfører nye rammevilkår

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 2 (2005 2006) Ot.prp. nr. 2 (2005 2006) Tilråding fra Finansdepartementet av 7. oktober 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Proposisjonens hovedinnhold Finansdepartementet legger med dette

Detaljer