Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper"

Transkript

1 Rapportering av soliditet for eierforetak i samarbeidende grupper Veiledning DATO:

2 2 Finanstilsynet

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 2 RAPPORTØR OG RAPPORTERINGSTIDSPUNKT 4 3 VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SKJEMAET Arkfanen Kap.dek-Uvek.kjernekapAndel Kapitaldekning Uvektet kjernekapitalandel Arkfanen Eierandeler i forsikring Beregning av netto ansvarlig kapital Fradrag for ikke-overførbar kapital Oppsummering kapitalkrav /solvenskapitalkrav 11 1 Innledning Rapporten om ytterligere konsolidering for eierforetak i samarbeidende grupper blir innhentet med hjemmel i finanstilsynsloven 4 punkt 3. Skjemaet skal fylles ut av banker som deltar i samarbeidende gruppe og som har eierandel under 20 prosent (under 10 prosent fra 1. januar 2018) av stemmene eller kapitalen i finansforetak som forestår den virksomhet som samarbeidet omfatter, jf. finansforetaksloven I skjemaet beregnes bankens rene kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning etter pilar 1 på konsolidert basis samt uvektet kjernekapitalandel. Det skal i tillegg rapporteres samlet oppfyllelse av soliditet med forsikringsvirksomhet innregnet dersom forsikringsvirksomheten ikke er avgrenset. Banker som har fått tillatelse til det av Finanstilsynet, kan isteden benytte den alminnelige rapporteringen for CRD IV-foretak til å innkonsolidere de aktuelle CRD IVforetakene. Som eierandel i finansforetak regnes direkte og indirekte eierandel i bank, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, innskuddspensjonsforetak, holdingforetak i finanskonsern, betalingsforetak og e-pengeforetak, jf. definisjonen i finansforetaksloven 1-3 av finansforetak som ikke er organisert som selveiende institusjon. Verdipapirforetak, forvaltningsforetak for verdipapirfond, forsikringsmeglerforetak, finansmeglerfortak og eiendomsmeglerforetak omfattes ikke. Unntakene fra konsolideringsplikten i CRR/CRD IV-forskriften 17 for ubetydelige foretak gjelder tilsvarende for samarbeidende grupper. Ved beregningen av om et foretaks virksomhet er under terskelverdiene, skal eiendelene inklusive poster utenom balansen for aktuelle foretak inngå fullt ut, dvs. uten å multiplisere med eierforetakets direkte eller indirekte Finanstilsynet 3

4 eierandel. Videre må beregningen gjøres samlet for alle foretakene som omfattes av unntaket, inklusive foretak hvor eierforetaket har en andel på 20 prosent eller mer av stemmene eller kapitalen. Dersom flere foretak oppfyller kravene for unntak hver for seg, men ikke samlet, skal de inngå i konsolideringen. For eierforetak som har eierandel i morselskap til forsikringsforetak, skal rapporteringsplikten ikke gjelde dersom forsikringsvirksomheten er avgrenset. Forsikringsvirksomheten skal regnes som avgrenset dersom gjennomsnittet av relativ forvaltningskapital og relativt solvenskrav er 10 prosent eller lavere. Den gjengitte regelen er hovedbestemmelsen for terskelverdier i konglomeratdirektivet (direktiv 2002/87) artikkel 3 punkt 2. Relativ forvaltningskapital beregnes som samlet forvaltningskapital for forsikringsvirksomheten multiplisert med eierforetakets direkte eller indirekte eierandel (telleren) dividert på summen av eierforetakets forvaltningskapital i virksomhet underlagt CRD IV og forvaltningskapitalen for forsikringsvirksomheten (eierforetakets andel) beregnet i telleren (nevneren). Relativt solvenskrav beregnes som samlet solvenskrav for forsikringsvirksomheten multiplisert med eierforetakets direkte eller indirekte eierandel (telleren) dividert på summen av eierforetakets beregnede kapitalbehov for virksomhet underlagt CRD IV og solvenskravet for den samlede forsikringsvirksomheten (eierforetakets andel) beregnet i telleren (nevneren). Beregningen av om forsikringsvirksomheten er avgrenset, gjøres ved utløpet av hvert år for hele det etterfølgende året. Ved vedtakelsen av bestemmelsen i finansforetaksloven forutsatte Stortingets finanskomité at rapporteringen som følge av regelen ble innrettet slik at den ikke fremsto som krevende, jf. Innst. 165 L ( ) fra finanskomiteen side 11. Den enkle rapporteringen for beregningen av konsolidert kapitalkrav og uvektet kjernekapitalandel som det er lagt opp til, innebærer ikke at de innkonsoliderte foretakene fullt ut omfattes av tilsynet med eierforetaket på konsolidert basis. Dette kravet må oppfylles dersom investeringene ikke skal komme til fradrag, jf. forskrift om ansvarlig kapital 18 (2) bokstav c. For den alminnelige kapitaldekningsrapporteringen hvor foretakene ikke er konsolidert inn, skal derfor fradragsreglene i forskriften om ansvarlig kapital gjelde. For offentliggjøringen på konsolidert basis av ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er det kapitaltallene som beregnes i skjemaet for eierforetak i samarbeidende grupper, som skal benyttes. 2 Rapportør og rapporteringstidspunkt Eierforetak i samarbeidende gruppe skal rapportere hvert kvartal med følgende frister: Rapporteringsperiode: Rapporteringsfrist: 1. kvartal 16. mai 2. kvartal 15. august 3. kvartal 15. november 4. kvartal 15. februar 4 Finanstilsynet

5 Dersom rapporteringsfristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag skal rapporten sendes inn etterfølgende virkedag. Rapporten skal sendes inn via Altinn. Velg skjemaet KRT-1130 Konsolidering i samarbeidende grupper (vedleggsskjema) fra listen. 3 Veiledning til utfylling av skjemaet Beløpene skal rapporteres i tusen kroner. For tall som hentes fra eierforetakets- eller det deleide foretakets kapitaldekningsoppgave, skal oppgaven på konsolidert basis benyttes med mindre det bare er innsendt oppgave på foretaksnivå. 3.1 Arkfanen Kap.dek-Uvek.kjernekapAndel Dette skjemaet skal fylles ut for eierandeler i CRD IV-foretak som definert på forsiden av skjemaet. Dersom eierforetaket eier andelen i CRD IV-foretaket gjennom et annet selskap som ikke er CRD IV-foretak eller morselskap til forsikringsforetak, skal eierforetakets indirekte eierandel beregnes ved å multiplisere de to eierandelene. Når en indirekte eierandel er fastsatt, skal denne andelen benyttes i rapporteringen for å beregne andelen av det deleide foretakets kapital og beregningsgrunnlag. Ved eierandeler i tverrsektorielle grupper skal eierforetakets andel av virksomheten i CRD IV-foretakene tas med under arkfanen "Kap.dek-Uvek.kjernekapAndel". Forsikringsvirksomheten skal skilles ut og tas med under arkfanen "Eierandeler i forsikring" dersom eierforetakets andel av forsikringsvirksomheten er av et slikt omfang at den ikke kan regnes som avgrenset Kapitaldekning Kapitaldekning i eierforetak, celle D3, E3, og F3. Her rapporteres tall for eierforetakets rene kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning. Dette er tallene som står i eierforetakets ordinære kapitaldekningsoppgave skjema C KAPITALDEKNING rad 010, 030 og 050. De aktuelle cellene er formatert med prosentverdier, så tallene kan fylles rett inn. Kapital i eierforetak, celle D9, E9 og F9. Her rapporteres beløp for eierforetakets rene kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital. Dette er tallene som står i eierforetakets ordinære kapitaldekningsoppgave skjema C ANSVARLIG KAPITAL rad 020, 015 og 010. Finanstilsynet 5

6 Forholdsmessig andel av kapital fra foretak 1, celle D10, E10 og F10. Her rapporteres de forholdsmessige beløpene for ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital for det CRD IV-foretaket som er fylt inn som foretak 1 på forsiden av skjemaet. Navnet på foretak 1 kommer automatisk opp under Arkfanen "Kap.dek- Uvek.kjernekapAndel" når det fylles inn på forsiden. Tallene hentes fra den ordinære kapitaldekningsoppgaven, skjema C ANSVARLIG KAPITAL rad 020, 015 og 010, for foretak 1 og multipliseres med eierforetaket eierandel. Ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital som innregnes fra betalingsforetak og e-pengeforetak, skal oppfylle bestemmelsene i forskrift om ansvarlig kapital del B. Reversering av fradrag, celle D11, E11 og F11. Her rapporteres fradrag for direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig kapital i foretak 1 som er gjort i den ansvarlige kapitalen i eierforetaket etter reglene i 17, 18 og 20 i forskriften om ansvarlig kapital. Fradragene skal rapporteres som positive tall slik at de blir lagt til den ansvarlige kapitalen i eierforetaket. Beløpene fordeles på ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital etter hvor fradragene er gjort. Beløp som føres på ren kjernekapital, skal også inngå i rapportert kjernekapital og ansvarlig kapital, og beløp som føres på kjernekapital, skal inngå med samme beløp i ansvarlig kapital. Dersom innkonsolideringen av CRD IV-foretakene i skjemaet endrer terskelverdien for fradrag, og dette endrer fradragene i ansvarlig kapital som gjøres for øvrige foretak, skal en eventuell reduksjon i fradragene legges til ansvarlig kapital og en eventuell økning av fradragene trekkes fra ansvarlig kapital på konsolidert basis. Det skal bare fylles ut under denne posten for det siste foretaket som konsolideres inn; for eksempel for foretak 3 dersom eierforetaket skal konsolidere inn tre foretak. Summen av fradragene som er reversert skal aldri være høyere enn fradragene som er gjort i den ansvarlige kapitalen i eierforetaket etter reglene i 17, 18 og 20 i forskriften om ansvarlig kapital før innkonsolideringen i skjemaet av noen av foretakene. Etter justeringen skal den rene kjernekapitalen, kjernekapitalen og den ansvarlige kapitalen være lik beløpene som hadde blitt beregnet dersom foretakene hadde vært konsolidert inn etter den alminnelige kapitalrapporteringen. Interne elimineringer (-), celle D12, E12 og F12. Her rapporteres elimineringene som skal gjøres i ansvarlig kapital som følge av innkonsolideringen av foretak 1. Elimineringene skal beregnes etter de samme prinsippene som ved konsolidering etter regnskapsreglene. Balanseført verdi av eierforetakets aksjer i foretak 1 rapporteres med negativt fortegn under denne posten. Aksjene blir på denne måten eliminert mot den tilsvarende forholdsmessige andelen av egenkapitalen i foretak 1. Mer- og mindreverdier analyseres og fordeles etter forsiktighetsprinsippet. Andre merverdier (goodwill) trekkes ut, multipliseres med eierforetakets andel, og rapporteres under denne posten. Beholdninger av fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital i foretak 1 som eierforetaket har skutt inn, rapporteres også. Posten er en fradragspost og rapporteres med negativt fortegn. Fradragene fordeles på ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital. Fradrag som føres på ren kjernekapital, må også føres på kjernekapital og ansvarlig kapital, og fradrag som føres på kjernekapital, må føres med samme beløp på ansvarlig kapital. 6 Finanstilsynet

7 Fradrag for ikke-overførbar kapital (-), celle D13, E13 og F13. Regelen om fradrag for ikke-overførbar kapital i CRR/CRD IV-forskriften 19 gjelder bare for innkonsolidering av datterselskaper. Den europeiske banktilsynsmyndigheten, EBA, skal imidlertid foreslå nærmere regler om konsolidering, jf. artikkel 18 (7) i forordning 575/2013 (CRR). Inntil det eventuelt kommer regler om fradrag ved innkonsolidering av selskaper som ikke er datterselskaper, skal det ikke rapporteres under denne posten. Kapital etter innkonsolidering av foretak 1, celle D14, E14 og F14. Her summeres rad 9 til og med 13. Netto beregningsgrunnlag i eierforetaket, celle D17. Her rapporteres eierforetakets beregningsgrunnlag slik det fremkommer av eierforetakets ordinære kapitaldekningsoppgave skjema C KAPITALKRAV/ BEREGNINGS- GRUNNLAG rad 010. Forholdsmessig andel av netto beregningsgrunnlag i foretak 1, celle D18. Her rapporteres den forholdsmessige andelen av beregningsgrunnlaget for foretak 1. Beløpet hentes fra den ordinære kapitaldekningsoppgaven, skjema C KAPITALKRAV/BEREGNINGSGRUNNLAG rad 010 for foretak 1 og multipliseres med eierforetakets eierandel. Beregningsgrunnlag som innregnes fra betalingsforetak og e- pengeforetak, multiplisert med eierforetakets andel, skal oppfylle kravene som følger finansforetaksforskriften 14-2 til Gulvjustering, celle D19 IRB-foretak som konsoliderer inn andre IRB-foretak og har lavere (Basel I-) gulvtillegg på konsolidert nivå enn summen av foretakets gulvtillegg på solonivå og andelen av de innkonsoliderte foretakenes gulvtillegg, kan trekke fra differansen slik at det samlede beregningsgrunnlaget tilsvarer konsolidert beregningsgrunnlag. Tilsvarende gjelder for LGDgulvet på 20% for boliglån. Eierforetak som ikke er IRB-foretak, skal ikke rapportere noe under denne posten. Eliminering av interne fordringer og kapital (-), celle D20. Her rapporteres bidraget til beregningsgrunnlaget for eventuelle fordringer som eierforetaket har på foretak 1 og fordringer som foretak 1 har på eierforetaket. Posten omfatter også eventuelle bidrag til beregningsgrunnlaget for ansvarlig kapital som eierforetaket har skutt inn i foretak 1. Posten er en fradragspost og skal rapporteres med negativt fortegn. Justering pga. endret terskelverdi for fradrag, celle D21 Eierforetak som etter innkonsolidering av CRD IV-foretakene i skjemaet har redusert fradragene for øvrige foretak som følge av endret terskelverdi for fradrag på konsolidert basis, skal øke beregningsgrunnlaget med det reduserte fradraget multiplisert med risikovekten for fradrag innenfor terskelverdien. Dersom fradragene for øvrige foretak er økt som følge av redusert terskelverdi på konsolidert basis, skal beregningsgrunnlaget reduseres med det økte fradraget multiplisert med risikovekten som investeringen hadde innenfor terskelverdien. Det skal bare fylles ut under denne posten for det siste foretaket som konsolideres inn; for eksempel for foretak 3 dersom eierforetaket skal konsolidere inn tre foretak. Finanstilsynet 7

8 Netto beregningsgrunnlag etter innkonsolidering av foretak 1, celle D22. Her summeres rad 17 til og med 19. Kapitaldekning for eierforetak etter innkonsolidering av foretak, celle K3, L3 og M3 Etter at boksen for foretak 1 er fylt ut, kommer det automatisk opp nye tall for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning i celle K3, L3 og M Uvektet kjernekapitalandel Uvektet kjernekapitalandel for eierforetak, celle D27. Her rapporteres eierforetakets uvektede kjernekapitalandel slik prosentandelen er beregnet i skjema C Beregning av leverage ratio, rad 340. Den aktuelle cellen er formatert med prosentverdi, så tallet kan fylles rett inn. Netto kjernekapital for eierforetak etter innkonsolidering av foretak 1, celle D31. Summen for netto kjernekapital etter innkonsolidering av foretak 1 kopieres automatisk fra celle E14 til D29. Totalt eksponeringsbeløp for eierforetak, celle D32. Her rapporteres eierforetakets totale eksponeringsbeløp etter overgangsregler slik det fremkommer av skjema C Beregning av leverage ratio, rad 300. Forholdsmessig andel av eksponeringsbeløp for foretak 1, celle D33. Her rapporteres totalt eksponeringsbeløp etter overgangsregler for foretak 1 slik det fremkommer av skjema C Beregning av leverage ratio, rad 300, multiplisert med eierforetakets eierandel. Eksponeringsbeløp som innregnes fra betalingsforetak og e-pengeforetak, skal beregnes etter reglene som gjelder for banker. Eliminering av interne fordringer og kapital (-), celle D34. Her rapporteres bidrag til eksponeringsbeløpet for eventuelle fordringer som eierforetaket har på foretak 1 og fordringer som foretak 1 har på eierforetaket. Posten omfatter også eventuelle bidrag til eksponeringsbeløpet for ansvarlig kapital som eierforetaket har skutt inn i foretak 1. Posten er en fradragspost og skal rapporteres med negativt fortegn. Totalt eksponeringsbeløp for eierforetak etter innkonsolidering av foretak 1, celle D35. Her summeres rad 30 til og med 32. Utfylling for to CRD IV-foretak Dersom eierforetaket skal konsolidere inn to CRD IV-foretak, kommer det opp en boks for ansvarlig kapital og en boks for beregningsgrunnlag for innkonsolidering av foretak 2 ved siden av boksene for innkonsolidering av foretak 1. Summene for kapital etter innkonsolidering av foretak 1 kommer automatisk opp i cellene J9, K9 og L9 og for beregningsgrunnlag i celle J17. For uvektet kjernekapitalandel kommer det også opp en boks for innkonsolidering av foretak 2 ved siden av boksen for innkonsolidering av foretak 1. Netto kjernekapital etter innkonsolidering av foretak 2 kopieres automatisk fra celle K14 til celle J29 og totalt eksponeringsbeløp etter innkonsolidering av foretak 1 i celle J32 fylles 8 Finanstilsynet

9 automatisk inn fra celle D35. For postene som skal fylles ut, kan veiledningen for innkonsolidering av foretak 1 over følges med den endring at det her gjelder foretak 2. Utfylling for tre CRD IV-foretak Dersom eierforetaket skal konsolidere inn tre CRD IV-foretak, kommer det opp en boks for ansvarlig kapital og en boks for beregningsgrunnlag for innkonsolidering av foretak 3 ved siden av boksene for innkonsolidering av foretak 2. Summene for kapital etter innkonsolidering av foretak 1 og 2 kommer automatisk opp i cellene P9, Q9 og R9 og for beregningsgrunnlag i celle P17. For uvektet kjernekapitalandel kommer det også opp en boks for innkonsolidering av foretak 3 ved siden av boksen for innkonsolidering av foretak 2. Netto kjernekapital etter innkonsolidering av foretak 3 kopieres automatisk fra celle Q14 til celle P31 og totalt eksponeringsbeløp etter innkonsolidering av foretak 2 i celle P30 fylles automatisk inn fra celle J35. For postene som skal fylles ut, kan veiledningen for innkonsolidering av foretak 1 over følges med den endring at det her gjelder foretak Arkfanen Eierandeler i forsikring Denne delen av skjemaet skal bare fylles ut dersom gjennomsnittet av forsikringsgruppens relative forvaltningskapital og relative solvenskrav utgjør mer enn 10 prosent av eierforetakets samlede virksomhet, jf. innledningen. Hvis eierandelen i forsikringsvirksomheten eies gjennom et holdingselskap som er morselskap i forsikringsgruppe, er det virksomheten i morselskapet på konsolidert basis som skal danne utgangspunkt for rapporteringen. Dersom eierandelen i forsikringsgruppen eies gjennom et annet eierselskap som ikke er CRD IV-foretak eller morselskap til forsikringsforetak, skal bankens andel i forsikringsgruppen beregnes ved å multiplisere eierandelen i eierselskapet med eierselskapets eierandel i morselskapet. Forsikringsvirksomhet i tverrsektorielle grupper skal tas med dersom eierforetakets andel av forsikringsvirksomheten er av et slikt omfang at den ikke kan regnes som avgrenset Beregning av netto ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital for eierforetak, celle D7. Her rapporteres eierforetakets netto ansvarlige kapital. Beløpet skal være det samme som beløpet i celle L9 under Arkfanen "Kap.dek-Uvek.kjernekapAndel" dersom ett CRD IVforetak er konsolidert inn, som beløpet i celle R9 dersom to foretak er konsolidert inn og som beløpet i celle R14 dersom tre foretak er konsolidert inn. Dersom eierbanken ikke har rapportert CRD IV-foretak under Arkfanen "Kap.dek-Uvek.kjernekapAndel", rapporteres netto ansvarlig kapital fra den ordinære kapitaldekningsoppgaven skjema C ANSVARLIG KAPITAL rad 010. Andel av netto ansvarlig kapital i forsikringsforetak/-gruppe, celle D8. Her rapporteres sum tellende ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet (SCR), rad R0660, kolonne sum, fra skjema S for morselskapet på gruppenivå. Beløpet skal multipliseres med eierforetakets eierandel. Finanstilsynet 9

10 Reversering av fradrag for ansvarlig kapital i forsikringsforetak, celle D9. Her rapporteres fradrag som er gjort i den ansvarlige kapitalen i eierforetaket etter fradragsreglene i 21 i CRR/CRD IV-forskriften for beholdninger av ansvarlig kapital i forsikringsforetak og holdingforetak til forsikringsforetak. Fradragene skal rapporteres med positivt fortegn slik at de blir lagt til den ansvarlige kapitalen som inngår i beregningen av netto ansvarlig kapital. Interne elimineringer (-), celle D10. Her rapporteres elimineringene som skal gjøres i ansvarlig kapital som følge av innkonsolideringen av eierforetakets andel av forsikringsgruppen. Elimineringene skal beregnes etter de samme prinsippene som ved konsolidering etter regnskapsreglene. Balanseført verdi av eierforetakets aksjer i morselskapet rapporteres med negativt fortegn under denne posten. Aksjene blir på denne måten eliminert mot den forholdsmessige andelen av egenkapitalen i forsikringsgruppen. Mer- og mindreverdier analyseres og fordeles etter forsiktighetsprinsippet. Andre merverdier (goodwill) trekkes ut, multipliseres med eierforetakets andel, og rapporteres under denne posten. Beholdninger av fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital i morselskapet som eierforetaket har skutt inn, rapporteres også. Posten er en fradragspost og rapporteres med negativt fortegn Fradrag for ikke-overførbar kapital I lys av at EU-reglene om ikke-overførbar kapital i tverrsektorielle grupper ikke er entydige, vil det inntil videre ikke kreves fradrag for ikke-overførbar kapital ved beregningen av oppfyllelsen av kapital- og solvenskapitalkrav for banker med eierandeler i forsikring. Finanstilsynet ønsker likevel å se hvordan et slikt fradrag kan slå ut, og rad 12 til og med 17 skal derfor fylles ut. Ansvarlig kapital utstedt til tredjeparter, celle D12. Her rapporteres minoritetsinteresser og fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital utstedt til tredjeparter fra forsikringsgruppen multiplisert med eierforetakets eierandel. Forventet fortjeneste knyttet til fremtidige premier, celle D13. Her rapporteres all forventet fortjeneste (EPIFP) knyttet til fremtidige premier som inngår i den ansvarlige kapitalen i forsikringsgruppen multiplisert med eierforetakets eierandel, jf. post R0790 i Solvens II-skjemaene S og S All forventet fortjeneste knyttet til fremtidige premier både for eventuelle livsforsikringsforetak og skadeforsikringsforetak i gruppen, skal summeres sammen. Netto eiendeler ved skatt (utsatt skattefordel), celle D14. Her rapporteres de samlede netto eiendelene ved utsatt skatt som inngår i den ansvarlige kapitalen i forsikringsgruppen multiplisert med eierforetakets eierandel, jf. post R0160 i Solvens II-skjemaene S og S Supplerende kapital som ikke er innbetalt, celle D15. Her rapporteres all supplerende kapital som ikke er innbetalt, som inngår i den ansvarlige kapitalen i forsikringsgruppen multiplisert med eierforetakets eierandel, jf. post R0400 i Solvens II-skjemaene S og S Finanstilsynet

11 Risikoutjevningsfond, celle D16. Her rapporteres summen av midler i risikoutjevningsfond for eventuelle livsforsikringsforetak multiplisert med eierforetakets eierandel. Naturskadekapital (avsetning til naturskadefondet), celle D17. Her rapporteres summen av naturskadekapital for eventuelle skadeforsikringsforetak multiplisert med eierforetakets eierandel. Sum ikke-overførbar ansvarlig kapital i forsikringsdelen, celle D18. Her summeres rad 12 til og med 17. Overskudd av ansvarlig kapital i forsikringsdelen, celle D19. Overskuddet beregnes automatisk etter formelen D8 H8. Andelen ikke-overførbar ansvarlig kapital i forsikringsdelen, celle D20. Andelen beregnes automatisk som D18/D8. Den ikke-overførbare ansvarlige kapitalens andel av overskuddet i forsikringsdelen av gruppen, celle D21 Andelen beregnes automatisk som D19 * D20. Netto ansvarlig kapital, celle D23 og E23 I celle D23 summeres rad 7 til og med 10. I celle E23 kommer D21 til fradrag. Beløpet som beregnes er bare til informasjon for Finanstilsynet Oppsummering kapitalkrav /solvenskapitalkrav Beregnet kapitalbehov for eierforetak, celle H7. Kapitalbehovet for eierforetaket skal fastsettes som beregningsgrunnlag multiplisert med prosentpoenget som tilsvarer summen av pilar 1-krav, bufferkrav og pilar 2-krav som er fastsatt ved enkeltvedtak. Beregningsgrunnlaget skal tilsvare beløpet i celle J17 under Arkfanen "Kap.dek-Uvek.kjernekapAndel" dersom ett CRD IV-foretak er konsolidert inn, beløpet i celle P17 dersom to foretak er konsolidert inn og beløpet i celle P20 dersom tre foretak er konsolidert inn. Dersom eierbanken ikke har rapportert CRD IV-foretak under arkfanen "Kap.dek-Uvek.kjernekapAndel", benyttes beregningsgrunnlaget fra den ordinære kapitaldekningsoppgaven skjema C02.00 KAPITALKRAV/BEREGNINGS-GRUNNLAG, rad 010. Andel av solvenskapitalkravet for forsikringsforetak, celle H8. Her rapporteres solvenskapitalkravet (SCR) på gruppenivå, rad R0680, kolonne sum, fra skjema S for morselskapet på gruppenivå. Beløpet skal multipliseres med eierforetakets eierandel. Eliminering av interne fordringer og kapital (-), celle H9. Her rapporteres bidraget til beregningsgrunnlaget for eventuelle fordringer som eierforetaket har på forsikringsgruppen og til solvenskapitalkravet (SCR) for eventuelle fordringer som Finanstilsynet 11

12 forsikringsgruppen har på eierforetaket. Posten omfatter også økninger i beregningsgrunnlaget som følge av beholdninger av ansvarlig kapital i morselskap til forsikringsforetak. Overskudd / Underskudd, celle H10. Overskudd/Underskudd beregnes automatisk ved at beregnet kapitalbehov for eierforetaket (celle H7) og andel av solvenskapitalkravet for forsikringsforetak (celle H8) justert for interne fordringer (celle H9) trekkes fra netto ansvarlig kapital slik den er beregnet i celle D23. Fratrukket ikke-overførbar ansvarlig kapital, celle H11. Overskudd/Underskudd beregnes automatisk ved at også andelen av ikke-overførbar kapital trekkes fra. Beløpet som beregnes, er bare til informasjon for Finanstilsynet. 12 Finanstilsynet

13

14 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper 1. Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper Veiledning DATO: 20.09.2016 1. Innledning Rapporten om soliditet i tverrsektorielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

I DERES REFERANSE I DATO

I DERES REFERANSE I DATO FI NANSTI LSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NO RWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE I 16/5430 I DERES REFERANSE I DATO 23.05.2016 Basel l-gulvet og deltakerinteresser

Detaljer

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål IFRS 9 Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål Høringsnotat og forslag til endringsforskrift 2 Finanstilsynet 1 Innledning Finansdepartementet ba i brev 2. november 2017 om at

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II RUNDSKRIV: 5/2016 DATO: 07.04.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Tekniske standarder

Detaljer

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6

Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 Veiledning til utfylling av kapitaldekningsoppgaven for verdipapirforetak og forvaltningsselskap uten tjeneste 3 og 6 DATO: 04.11.2014 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 OPPBYGGING, HJEMMELSGRUNNLAG

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 26 (1), 27, 28 og 29 herav: instrumenttype 1 2 771 097 herav:

Detaljer

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital Vedlegg 2 Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser

Detaljer

Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert

Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert Offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital 31. desember 2015 Arctic Securities AS Ikke-konsolidert Tall i 1.000 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 2016

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 2016 Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for 2016 Tall i TNOK Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

26 (2) mv. og utbytte 0 6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer

26 (2) mv. og utbytte 0 6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Beløp omfattet av overgangsregler 1 Kapitalinstrumenter og

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr

Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr Flekkefjord Sparebank - Ansvarlig kapital pr 31.12.14 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Beløp

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2016 DATO: 17.03.2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 8 1.2.1

Detaljer

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.110.376

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller

Detaljer

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring Spesifikasjon av konsernets kapitaldekningsberegning per 31.12.2015 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.110.376 26 (1), 27, 28 og 29 herav:

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Aksjekapital 1 Utsteder Monobank ASA 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode

Detaljer

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2014: Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Volkswagen Møller Bilfinans AS 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Pilar 3 1 Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at («PAM»

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. Arctic Fund. I Arctic fund

A. Et skjema B. Et skjema. Arctic Fund. I Arctic fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Rapportering av store engasjementer

Rapportering av store engasjementer Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene DATO: 14.02.2014 SIST REVIDERT: FEBRUAR 2014 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET AVDELING: BANK- OG FORSIKRINGSTILSYN MARKEDSTILSYN

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Uvektet kapitalandel 1. Bakgrunn Det vises til Finansdepartementets brev av 17. september

Detaljer

Opplysninger om ansvarlig kapital 2014

Opplysninger om ansvarlig kapital 2014 2014 OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL 2014 0 Bakgrunn... 2 Kapital- og soliditetsdekning... 3 Viktigste avtalevilkår for kapitalinstrumenter.... 5 Beregning av ren kjernekapital, kjernekapital og tilleggskapital,

Detaljer

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Cenzia Forvaltning Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Pr. 31. desember 2014 Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 9b 10 11

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

Rapportering av store engasjementer

Rapportering av store engasjementer Rapportering av store engasjementer Veiledning til utfylling av postene Dato: 24. september 2009 Sist revidert: september 2009 Forfatter: Kredittilsynet Seksjon/avdeling: FF og M Kredittilsynet Tlf. 22

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2015 DATO: 21.12.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsbuffer... 7 1.3

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder BN Bank ASA BN Bank ASA BN Bank ASA 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode

Detaljer

Uvektet kapitalandel. Høringsnotat og forskriftsforslag

Uvektet kapitalandel. Høringsnotat og forskriftsforslag Høringsnotat og forskriftsforslag 31.03.2016 Innhold 1. Innledning 3 2. Nærmere om uvektet kapitalandel 3 3. Regelverk om uvektet kapitalandel i utvalgte land 5 4. Finanstilsynets vurderinger 6 5. Om gjennomføring

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A Spesifikasjon av konsernets kapitaldekningsberegning per 31.12.2016. (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebank 1 Ringerike Hadeland 2 Entydig identifikasjonskode

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2016 DATO: 22.06.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital Rundskriv Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital RUNDSKRIV: 14/2014 DATO: 27.11.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebank 1 Ringerike Hadeland 2 Entydig identifikasjonskode

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Rapportering av kapitaldekning

Rapportering av kapitaldekning Rapportering av kapitaldekning Veiledning til utfylling av postene i COREP GJELDER FOR COREP: 31.12.2011 SIST REVIDERT: 20. JUNI 2012 Rapportering av kapitaldekning 2 Finanstilsynet Veiledning COREP Del

Detaljer

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Tilleggskapital Annen godkjent kjernekapital Tilleggskapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Tilleggskapital Annen godkjent kjernekapital Tilleggskapital Vedlegg 1: Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Lillestrøm Sparebank Lillestrøm Sparebank Lillestrøm Sparebank 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Hensikten er å beregne effekten av de foreslåtte endringene i reglene om ansvarlig kapital

Hensikten er å beregne effekten av de foreslåtte endringene i reglene om ansvarlig kapital QIS-skjemaer relatert til kapital 16. mars 2010 Ingrid Hyggen / Heidi Holwech Oversikt Hensikten er å beregne effekten av de foreslåtte endringene i reglene om ansvarlig kapital 1 tabell i arket General

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 10. januar 2013 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

6 Medregning på selskaps- eller (del)konsolidert nivå, selskaps- og (del)konsolidert nivå Selskapsnivå Selskapsnivå Selskapsnivå Ordinær

6 Medregning på selskaps- eller (del)konsolidert nivå, selskaps- og (del)konsolidert nivå Selskapsnivå Selskapsnivå Selskapsnivå Ordinær Vedlegg 1: Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Aksjekapital Fondobligasjon

Detaljer

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013 Nye rammebetingelser for bankene Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, INNHOLD Norske bankers resultat- og soliditetsutvikling Nye kapital- og bufferkrav Risikovekter,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Vedlegg 1: Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Aksjekapital Fondobligasjon

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen COREP DATO: 1. JANUAR 2008 SIST REVIDERT: 1. JANUAR 2011 FORFATTERANSVARLIG: FINANSTILSYNET SEKSJON/AVDELING: FF Veiledning til kapitaldekningsrapporteringen

Detaljer

(C) Beløp omfattet av overgangs regler. (B) Referanser til artikler i. 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.074.065 26 (1), 27, 28 og 29

(C) Beløp omfattet av overgangs regler. (B) Referanser til artikler i. 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.074.065 26 (1), 27, 28 og 29 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.074.065 26 (1), 27, 28 og 29 herav: instrumenttype 1 herav: instrumenttype 2 herav: instrumenttype 3 2 Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte

Detaljer

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK)

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) 1 INNLEDNING Alpha Corporate Holding AS med datterselskapet Alpha Corporate Finance AS

Detaljer

NY FINANSFORETAKSLOV. Juridisk fagseminar 15. oktober 2014 Fagdirektør/advokat Carl Flock, Finans Norge

NY FINANSFORETAKSLOV. Juridisk fagseminar 15. oktober 2014 Fagdirektør/advokat Carl Flock, Finans Norge NY FINANSFORETAKSLOV Juridisk fagseminar 15. oktober 2014 Fagdirektør/advokat Carl Flock, Finans Norge Disposisjon 1 1. Bakgrunn - arbeidet frem mot lovproposisjon lovens formål og sentrale forarbeider

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Agenda Status for Solvens II i EU Gjennomføringen av Solvens II i Norge Avvikling av referansegruppen Eventuelt Side 2 Status for Solvens

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 2 Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner)

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II RUNDSKRIV: 15/2015 DATO: 18.12.15 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn. OMF-forum 23. januar 2018

OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn. OMF-forum 23. januar 2018 OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn OMF-forum 23. januar 2018 OMF som finansieringskilde Andel av finansieringen Indikative påslag 5-årige obligasjoner

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapportering - Grupper

Kvartalsrapportering - Grupper S.01.01.05 Kvantitative rapporteringsskjemaer S.01.01.05.01 Rapporterte skjemaer Skjemakode Skjemanavn S.01.02.04 Generell informasjon om gruppen R0010 S.02.01.02 Balansen R0030 S.05.01.02 Premier, erstatninger

Detaljer

Praksis for godkjenning av opptak av annen godkjent kjernekapital

Praksis for godkjenning av opptak av annen godkjent kjernekapital Rundskriv Praksis for godkjenning av opptak av annen godkjent kjernekapital RUNDSKRIV: 14/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak Forsikringsselskaper Pensjonskasser

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A

22 Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) - 48 (1) N/A Spesifikasjon av konsernets kapitaldekningsberegning per 31.12.2016. (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent

Detaljer

Høringsuttalelse - Soliditetsregler for finansielle grupper

Høringsuttalelse - Soliditetsregler for finansielle grupper Dato: 10.08.2015 Vår ref.: 15-659 Deres ref.: Høringsuttalelse - Soliditetsregler for finansielle grupper Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 23.4.2015 om Finanstilsynets forslag til nye regler

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

e-post: KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2017

e-post: KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2017 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2017 DRIFTSRESULTATET. Haugesund Sparebank har ved utgangen av 1. kvartal 2017 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Pilar 2-vurdering av risiko knyttet til eierandeler i forsikringsforetak

Pilar 2-vurdering av risiko knyttet til eierandeler i forsikringsforetak Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum Dato: 30.01.2018 0107 Oslo Vår ref.: 17-1880/DHJ Deres ref.: 17/11173 Pilar 2-vurdering av risiko knyttet til eierandeler i forsikringsforetak Det vises til Finanstilsynets

Detaljer

VEILEDNING TIL OFFENTLIGGJØRING OG BRUK AV STANDARDTABELLER

VEILEDNING TIL OFFENTLIGGJØRING OG BRUK AV STANDARDTABELLER Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 17/2016 VEDLEGG II VEILEDNING TIL OFFENTLIGGJØRING OG BRUK AV STANDARDTABELLER DEL I GENERELLE INSTRUKSJONER Referansedata DEl II 1) I feltet "Konsolideringsnivå"

Detaljer

e-post: KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2017

e-post: KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2017 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2017 DRIFTSRESULTATET. Haugesund Sparebank har ved utgangen av 1. halvår 2017 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Særlige regler for offentliggjøring av informasjon

Særlige regler for offentliggjøring av informasjon Obligasjoner med fortrinnsrett Særlige regler for offentliggjøring av informasjon Utkast til høringsnotat og forskriftsendring DATO: 1. september 2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Harmoniseringsprosessen

Detaljer

e-post: KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2017

e-post: KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2017 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2017 DRIFTSRESULTATET. Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2017 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

VÅR REFERANSE 15/10502 07.01.2016. Rapportering under Solvens II presiseringer knyttet til fritak for mindre forsikringsforetak

VÅR REFERANSE 15/10502 07.01.2016. Rapportering under Solvens II presiseringer knyttet til fritak for mindre forsikringsforetak Til forsikringsforetak ifølge lister VÅR REFERANSE DATO 15/10502 07.01.2016 Rapportering under Solvens II presiseringer knyttet til fritak for mindre forsikringsforetak 1. Innledning Det vises til Finanstilsynets

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2017 Kommentarene er basert på morbankens regnskap dersom ikke annet er nevnt i teksten. Hegra Sparebank eier 100 % av aksjene i Titan Næring AS. Aktiviteten i datterselskapet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 5. mars 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 5. mars 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 5. mars 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap Resultat før skatt: 541 mill. kroner (419 mill. kroner) Egenkapitalavkastning:

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2017 (urevidert)

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2017 (urevidert) Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2017 (urevidert) Nøkkeltall 2. kvartal 2. kvartal 1.halvår 1.halvår Året Resultat (mill.kr) 2017 2016 2017 2016 2016 Netto renteinntekter 1,76 1,35 3,25 2,81 5,91 Lønn og

Detaljer