Spredningsberegninger Forus Nord Energisentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spredningsberegninger Forus Nord Energisentral"

Transkript

1 Spredningsberegninger Forus Nord Energisentral Click here to enter text. Status: Endelig utgave Dato: Utarbeidet av: Dag Borgnes Lyse Neo AS

2 Rapport Lyse Neo AS Dato: : Forus Nord Energisentral Dok. ID: Tittel.: Deres ref: Utarbeidet av: Kontrollert av: Status: Sammendrag: Sammendrag Hege Monsen-Wiggins Dag Borgnes Sven Danielsen/Einar Kjerschow Endelig utgave Norsk Energi har på oppdrag fra Lyse Neo AS utført spredningsberegninger for utslipp til luft fra planlagt ny energisentral på Forus. Energisentralen er planlagt basert på naturgass. Ved vurdering av beregningsresultatene har vi lagt til grunn 50%-regel basert på luftkvalitetskriteriet for NO 2. Dette samsvarer med foreslått endring i forurensningsforskriften. Spredningsberegningene er utført ved hjelp av Breeze Aermod som bygger på modeller utarbeidet av Environmental Protection Agency (EPA). Spredningsberegningene er utført med følgende konservative beregningsforutsetninger: vi har benyttet maksimal effekt kontinuerlig i hele perioden januar til og med mars, samt i november og desember. Dette er konservativt, da maksimal effekt kun vil forekomme på de kaldeste timene på vinteren utslipp av NO x på 150 mg/nm 3, som er høyere enn forventet grenseverdi på 100 mg/nm 3 spredningsberegningene er utført med en utløpstemperatur på 125 grader. Dette er konservativt, da reell utløpstemperatur vil være ca 180 grader og økt utløpstemp gir redusert bakkekonsentrasjonsbidrag Beregningene viser maksimalt timemiddelkonsentrasjonsbidrag av NO 2 på drøyt 17 µg/m 3 dersom en konservativt forutsetter at all NO x i utslippet omdannes til NO 2. Dette betyr at bakkekonsentrasjonsbidraget er godt innenfor akseptabel tilleggsbelastning med den valgte skorsteinshøyden på 45 meter. Beregninger/vurderinger av påvirkning av spredning/bakkekonsentrasjonsbidrag dersom bygningshøydene i nærheten av sentralen økes utover det som er angitt i reguleringsplanen viser at økning av bygningshøyde til kotehøyde 45 meter ikke gir negative konsekvenser mht. spredning og bakkekonsentrasjonsbidrag. Dette gjelder uavhengig av bygningenes lokalisering. Økning til 50 og 60 meter kotehøyde gir vesentlig økning av bakkekonsentrasjonsbidrag. Det må utføres ytterligere modellberegninger med bedret oppløsning/bygningsturbulensalgoritmer dersom en ønsker å undersøke om økningen i bakkekonsentrasjonsbidrag er innenfor akseptabelt nivå. Energisentralen er lokalisert ved siden av E39. For å undersøke mulig geografisk sammenfall av maksimale NO 2 - bidrag fra sentralen og veitrafikk, har vi utført tilleggsberegninger mht. veitrafikk. Spredningsberegninger for veitrafikk tilsier at NO 2 -bidraget ved lokalitet for maks bidrag fra skorsteinen er under 50 µg/m 3. Maksimalbidraget fra veitrafikk og skorstein ved Forus Nord sammenfaller ikke geografisk (forutsatt at bygningshøydene omkring anlegget blir som i reguleringsplanene for området). HOVEDKONTOR Hoffsveien 13, POB 27 Skøyen, N Oslo Telefon: Telefaks: AVD. GJØVIK Strandgt. 13 A, N Gjøvik Telefon: Telefaks: AVD. BERGEN Damsgårdsveien 131, N Laksevåg Telefon: Telefaks: Org. nr MVA Kto.nr Side 2 av 14

3 Innhold 1 Innledning Anleggets lokalisering bygninger i nærområdet Tekniske data Grenseverdier og luftkvalitetskriterier Bakgrunnskonsentrasjoner og maksimalt anbefalt bakkekonsentrasjonsbidrag Spredningsberegninger Metodikk Beregnede maksimale timemiddelkonsentrasjoner Tilleggsberegninger vedrørende bidrag fra veitrafikk Metodikk og beregningsforutsetninger Beregnede timemiddelkonsentrasjoner Usikkerhet ved modellberegninger Dok ID: [Dokument Id] Side 3 av 14

4 1 Innledning Norsk Energi har tidligere beregnet nødvendig skorsteinshøyde og maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag for utslipp av NO x fra planlagt ny energisentral ved Forus Nord (NErapport RV-0001-E02). Oppdraget ble utført på oppdrag fra Lyse Infra AS i Det ble utført beregninger for naturgassfyrte kjeler med total kapasitet 4 x 14,5 MW avgitt effekt. Denne rapporten inneholder oppdaterte spredningsberegninger, samt vurderinger av påvirkning av spredning/bakkekonsentrasjonsbidrag dersom bygningshøydene i nærheten av sentralen økes utover det som ble forutsatt i spredningsberegningene utført i I tillegg er det utført beregning og vurdering av mulig geografisk og tidsmessig sammenfall av NO 2 -bidrag fra energisentralen og veitrafikk. Dok ID: [Dokument Id] Side 4 av 14

5 Spredningsberegninger ForusNordEnergisentral 2 Anleggets lokalisering bygninger i nærområdet Anleggeter planlagtlokalisertpåforusi Stavangerkommune,seFigur 1. Ny energisentral Figur 1 Lokaliseringav anlegget.regulerings- og bebyggelsesplaner I beregningeneutført i 2010ble dettatt hensyntil at detvar planlagtnæringsbyggsør,vestog nordfor tomteområdet,og at reguleringsplanenefor områdetspesifiserteenbyggehøydepåmaksimalt20 m. Terrengdatafilenvistehøydeoverhavetpå22 meterpådenaktuellelokalitet, og kotehøydepå bygningenevar dermed42 meter. De nærmestebygningene(c2-1 og C2-2) harnåregulertmakskotehøyderpåhhv. 35 og 38,6meter, dvs.lavereenndetsomble benytteti spredningsberegningene utført i 2010.I denne rapportenharvi undersøktkonsekvenserav kotehøyderpå45, 50 og 60 meterfor bygningersørfor anlegget(markert medblå/fioletteskrålinjer(nederst)i figur 1). Dok ID: [DokumentId] Side5 av 14

6 3 Tekniske data Beregningsforutsetninger for spredningsberegningene er vist i Tabell 1 nedenfor, og disse representerer worst case mht. utslipp til luft. Tabell 1 Beregningsforutsetninger for spredningsberegningene, gasskjeler Gasskjeler 4x14,5 MW Avgitt effekt MW 4x14,5 Termisk virkn. grad % 95 Midlere røykgassvolum Nm 3 /time 4x15500 NO x -konsentrasjon (som NO 2 ) v/3% O 2 mg/nm NO x -utslipp (som NO 2 ) g/s 4x0,65 Røykgasstemperatur ºC 125 Skorsteinsdiameter, indre, for hvert av de 4 løpene m 0.7 Ekvivalent/beregningsteknisk skorsteinsdiameter (skorsteinsdiameter dersom det hadde vært ett løp) m 1,4 Utløpshastighet m/s ~ 15.0 Skorsteinshøyde m 45 Spredningsberegningene er som det fremgår av tabellen utført med en utløpstemperatur på 125 grader. Dette er konservativt, da reell utløpstemperatur vil være ca 180 grader og økt utløpstemp gir redusert bakkekonsentrasjonsbidrag. Dok ID: [Dokument Id] Side 6 av 14

7 4 Grenseverdier og luftkvalitetskriterier Myndighetene har angitt grenseverdier, mål og luftkvalitetskriterier 1 for konsentrasjoner av bl.a. NO x og støv (PM 10 ) i uteluft. Grenseverdiene er gitt i kapittel 7 i Forurensningsforskriften 2. Ut fra hensynet til helse og miljø for bybefolkningen er det satt opp nasjonale mål for lokale luftforurensningskonsentrasjoner 3. De anbefalte luftkvalitetskriteriene gitt av Miljødirektoratet og Folkehelsa angir eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten antar at befolkningen kan utsettes for uten at alvorlige helsevirkninger oppstår 4. Tabell 2 viser grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO 2. Tabell 2 Grenseverdier og luftkvalitetskriterier for NO 2 og svevestøv, PM 10 Parameter Enhet Midlingstid 1 time 24 timer 1 år (6 mnd) Forurensningsforskriften kap. 7 NO 2 µg/m ) 40 Anbefalte luftkval.kriterier (Miljødirektoratet/Folkehelsa) Svevestøv, PM 10 µg/m ) 40 NO 2 µg/m (6 mnd) Svevestøv, PM 10 µg/m ) Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår 2) Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. år Miljødirektoratet anbefaler at utslippet fra et nytt anlegg ikke skal øke bakkekonsentrasjonen med mer enn 50 % av differansen mellom Miljødirektoratets/Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen. For dette anlegget er NO 2 den utslippsparameter som gir bakkekonsentrasjoner nærmest luftkvalitetskriteriet. Bakgrunnskonsentrasjonen er konservativt vurdert til opptil 50 µg/m 3. 1 Luftkvalitetskriterier: SFT (1992) Virkninger av luftforurensninger på helse og miljø. Rapport TA 848/1992. Grenseverdier luftkvalitet: Forurensningsforskriften kap Forurensningsforskriften 3 Samferdselsdepartementet (1998): Nye nasjonale resultatmål for luftkvalitet. St prp nr 1 ( ). 4 SFT (1998): Veiledning til forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy, SFT-veiledning 98:03, Statens forurensingstilsyn Dok ID: [Dokument Id] Side 7 av 14

8 5 Bakgrunnskonsentrasjoner og maksimalt anbefalt bakkekonsentrasjonsbidrag Ved gjennomføring av spredningsberegninger er det etablert praksis å kombinere timemiddelbidraget med en bakgrunnsverdi som representerer et større område, ikke nær trafikkerte veier. Tidligere utførte beregninger i området, som henvist til i bl.a. spredningsberegning utført av NILU i 2001, har benyttet 20 µg/m³ NO 2 som estimat for timemidlet bakgrunnskonsentrasjon i området når bidraget til forurensning fra anlegget er bestemt. 5 Modluft (http://www.luftkvalitet.info/modluft/modluft.aspx) angir 8-10 µg/m 3 som årsmiddel for området. Veileder for skorsteinshøydeberegning 6 angir at for spredning med vindhastighet over 3 m/s og nøytral eller ustabil atmosfærisk sjiktning bør 2 x årsmiddelverdi benyttes som bakgrunnsverdi for timemiddel, mens for spredning med vindhastighet under 3 m/s og/eller stabil atmosfærisk sjiktning bør 5 x årsmiddelverdi benyttes. Dette tilsier bakgrunnskonsentrasjon timemiddel på µg/m 3 avhengig av hvilke spredningsforhold som gir maksimalt bidrag. Det heter videre i veilederen: I de største byene i Norge vil en romlig oppløsning på 10 x 10 km (slik som i bakgrunnskartet) ikke være god nok til å dekke de reelle konsentrasjonsforskjellene i og nær byen. For slike områder bør man søke alternativ informasjon for bakgrunnsbidrag i form av data fra de eksisterende måleprogrammene. Det foreligger ikke relevante måledata for NO 2 i det aktuelle området. Vi har derfor gjort en ytterligere vurdering av bakgrunnskonsentrasjon basert på spredningsberegninger for utslipp fra veitrafikk. Denne tilsier at tidligere benyttet bakgrunnskonsentrasjon trolig er noe lav for det aktuelle anlegget. Metodikken vedrørende valg av bakgrunnskonsentrasjon i slike tilfeller er imidlertid ikke endelig fastlagt. Vår vurdering basert på modellering av etablert metodikk samt modellerte bidrag fra veitrafikk (se kapittel x) er at det vil være rimelig å benytte en bakgrunnskonsentrasjon på < 50 ug/m 3. Ved beregning av nødvendig skorsteinshøyde har vi benyttet 50%-regel basert på luftkvalitetskriteriet for NO 2 ((100-bakgrunnskonsentrasjon)/2). Dersom man benytter det høyeste anslaget for bakgrunnskonsentrasjon på 50 µg/m 3 betyr dette at anlegget normalt ikke skal overskride (100-50)/2=25 µg/m³. 5 NILU (2001): Haugsbakk, I., Spredningsberegninger for utslipp fra energianlegg på Forus, OR 6/2001, ref. O , Norsk institutt for luftforskning, februar Veileder. Beregning av skorsteinshøyde. TA Miljødirektoratet 2013 Dok ID: [Dokument Id] Side 8 av 14

9 6 Spredningsberegninger 6.1 Metodikk Spredningsberegningene er utført ved hjelp av programvaren Breeze AERMOD GIS Pro (2010), som er basert på anerkjente Gaussiske modeller utarbeidet av U.S. EPA. Med AERMOD har vi beregnet maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag ved å benytte målte, stedspesifikke meteorologidata. Omfattende meteorologidata er innhentet fra Sola, og er bearbeidet bl.a. ved å legge inn overflateruhetsparametre for omgivelsene omkring den aktuelle lokalitet. Effekter av turbulens og levirvler bak bygninger ivaretas i beregningene. For å vurdere de lokale spredningsforholdene er opplysninger om topografi/geografiske forhold og vindstatistikk for området benyttet. Under 10 % av NO x -utslippet vil foreligge som NO 2 ved utløp skorstein. Under påvirkning av sollys og ozon vil noe NO oksideres til NO 2 i nærområdet. I beregningene vedrørende utslipp fra energisentralen er det lagt til grunn at all NO x i utslippet foreligger som NO 2, noe som medfører et overestimat for NO 2 i nærområdene. Lokalt vil utslipp av NO x fra veitrafikk kunne redusere ozonnivået (O 3 ) betydelig, særlig ved episoder med dårlig luftkvalitet. Dette medfører at en svært lav andel av NO-utslippet fra energisentralen omdannes til NO 2. De benyttede forutsetningene representerer derfor en svært konservativ tilnærming på lokaliteter/tidspunkt med forhøyede NO 2 -nivåer. 6.2 Beregnede maksimale timemiddelkonsentrasjoner Figur 2-5 viser beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) i µg/m³ av NO 2 for skorsteinshøyde på 45 meter (kotehøyde 67 meter) og kotehøyde bygninger på hhv. 42, 45, 50 og 60 meter. Bygningshøyde i reguleringsplanene for området angir byggehøyde på maksimalt 20 m. Figur 2 Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (timemiddel). Maks kotehøyde 42 meter. Dok ID: [Dokument Id] Side 9 av 14

10 Forus Nord Energisentral Figur 3 Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (timemiddel). Maks kotehøyde 45 meter. Forus Nord Energisentral Figur 4 Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (timemiddel). Maks kotehøyde 50 meter. Forus Nord Energisentral Figur 5 Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (timemiddel). Maks kotehøyde 60 meter. Dok ID: [Dokument Id] Side 10 av 14

11 Vi ser av Figur 3 at bygninger med kotehøyde 45 meter ga maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag for NO 2 som tidligere beregninger (opp til ca µg/m 3 ). Bygninger med kotehøyde 50 meter (Figur 4) ga vesentlig høyere bakkekonsentrasjonsbidrag (opp til 40 µg/m 3 ). Kotehøyde på bygninger på 60 meter ga maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag på 30 µg/m 3 (Figur 5). 7 Tilleggsberegninger vedrørende bidrag fra veitrafikk Energisentralen er lokalisert ved siden av E39. For å undersøke mulig geografisk sammenfall av maksimale NO 2 -bidrag fra sentralen og veitrafikk, har vi utført tilleggsberegninger mht. veitrafikk. 7.1 Metodikk og beregningsforutsetninger NO x -utslipp ble beregnet for E39 i ca 1,5 kilometers lengde sørover og 1,5 km nordover fra Forus Nord varmesentral. ÅDT 2015 for E39 er oppgitt til Tungtrafikkandel er 15 %. Beregningene ble utført for en rushtids-situasjon (kø-kjøring) og en for utslippsfaktor for landevei. Det er lagt til grunn at timetrafikken er 10 % av ÅDT. Utslippsfaktorer for 2010 (TØI, ) er benyttet for å beregne utslippene. I beregningene er det benyttet et grid på 50x50 meter. Griddet er fjernet (dvs. beregninger er ikke utført) i en avstand på 20 meter fra midtlinje vei. Det er benyttet flatt terreng i beregningene. Det er benyttet smalere veibredde enn aktuell veibredde på stedet. Dette bidrar til et overestimat for NO 2 -bidraget. NO x til NO 2 konvertering i AERMOD er beregnet vha. Ozon Limiting Method (OLM). I OLMberegningen ble det benyttet fast O 3 -konsentrasjon på 80 µg/m 3. Denne verdien er valgt på bakgrunn av tidligere benyttede verdi, samt prosentilverdi av bakkenært ozon ved nærmeste målestasjon, Sandve (75 prosentil ved Sandve var 76 ug/m 3 ) 8. 7 NO2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad, Astrid H. Amundsen. TØI rapport 1168/ Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler, 2011 TA NILU, 2012 Dok ID: [Dokument Id] Side 11 av 14

12 Tabell 3 nedenfor viser utslipp benyttet i modellberegningene. Disse utslippene er benyttet i hele beregningsperioden (hver time i hele vinterperioden). Tabell 3 Utslipp av NO x ved 15 % tungtrafikkandel 2010 g NO x /km.time g NO x /s totalt for veilenken Utslippsfaktor landevei ,7 Utslippsfaktor kø ,4 7.2 Beregnede timemiddelkonsentrasjoner Figur 6 og Figur 7 viser resultat av modellberegningene for utslippsfaktor gjeldende for landevei og for kø-situasjon. Figur 6 9. høyeste bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (timemiddel). Utslippsfaktor landevei, samme utslipp hver time i hele vinterperioden Dok ID: [Dokument Id] Side 12 av 14

13 Figur 7 9. høyeste bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (timemiddel). Utslippsfaktor for kø-situasjon, samme utslipp hver time i hele vinterperioden Spredningsberegninger for veitrafikk både med utslippsfaktor landevei og i utslippsfaktor for rushtidssituasjon (kø) tilsier at NO 2 -bidraget ved lokalitet for maks bidrag fra skorsteinen er under 50 ug/m 3. Maksimalbidraget fra veitrafikk og skorstein ved Forus Nord sammenfaller ikke geografisk. (forutsatt at bygningshøydene omkring anlegget blir som i reguleringsplanene for området, dvs. byggehøyde på maksimalt 20 m). Økning i bygningshøyden for nærliggende bygg til 50 og 60 meter kotehøyde gir vesentlig økning av bakkekonsentrasjonsbidrag. Ifølge beregningene kan maksbidraget da komme nærmere E39. I dette tilfellet må det utføres ytterligere modellberegninger med bedret oppløsning/ bygningsturbulensalgoritmer og ytterligere beregninger vedrørende veitrafikk dersom en ønsker å undersøke om økningen i bakkekonsentrasjonsbidrag er innenfor akseptabelt nivå. Vi har ikke undersøkt tidsmessig sammenfall av NO 2 -bidrag fra sentralen og fra veitrafikk, da dette krever ytterligere inputdata og modellering. Maksimalbidrag fra veitrafikk forekommer gjerne ved svært stabil atmosfære. Ved slike forhold vil bidrag fra skorsteiner normalt være moderate og forekomme langt fra utslippsstedet. Maksimalbidraget fra skorsteinen kommer ved ustabil atmosfære. Det er dermed grunn til å anta at maksimalbidrag fra veitrafikk ikke sammenfaller tidsmessig med maksimalbidrag fra skorsteinen. Dok ID: [Dokument Id] Side 13 av 14

14 8 Usikkerhet ved modellberegninger Usikkerheten i spredningsberegningsmodeller ved beregning av bakkekonsentrasjonsbidrag er knyttet til følgende forhold: 1. Kvalitet på inputdata. Kildedata, meteorologidata, reseptordata og terrengdata 2. Anvendelsesområde. Høyeste korttidsmiddelverdi, korttidsmiddelverdi på spesifikt sted eller årlig middelverdi på spesifikt sted. 3. Matematiske formler i modellen. Hvor godt beskriver formlene i modellen virkeligheten I tillegg til usikkerhetsfaktorene nevnt ovenfor kommer såkalt inherent uncertainty (iboende usikkerhet), dvs. usikkerhet som skyldes at spredningen reelt varierer ved samme meteorologiske forhold. Modellnøyaktigheten blir normalt tatt hensyn til i vurderingen av modellresultatene ved at man benytter konservative beregningsforutsetninger og har en margin mellom bakgrunnskonsentrasjon+bakkekonsentrasjonsbidrag og aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Dok ID: [Dokument Id] Side 14 av 14

Spredningsberegninger Energisentral i Dale

Spredningsberegninger Energisentral i Dale Spredningsberegninger Energisentral i Dale Status: Dato: 17.01.2012 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Som bygget, endelig utgave Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 17.01.2012 Prosjektnavn: Spredningsberegninger

Detaljer

Spredningsberegninger Alta

Spredningsberegninger Alta 3 MW RT-flis Status: Dato: 22.05.2017 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: For kommentar hos oppdragsgiver Stine Belgum Torstensen Rapport Oppdragsgiver: Dato: 22.05.2017 Prosjektnavn: 3 MW RT-flis Alta Dok.

Detaljer

Spredningsberegninger Rodeløkka varmesentral

Spredningsberegninger Rodeløkka varmesentral Click here to enter text. Status: Endelig utgave Dato: 26.05.2014 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 26.05.2014 Prosjektnavn: Click here to enter text. Dok. ID: 31920-00003-0.1

Detaljer

Spredningsberegninger biosentral BE Varme

Spredningsberegninger biosentral BE Varme Spredningsberegninger biosentral BE Varme Bodø Status: Endelig utgave Dato: 27.06.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 27.06.2013 Prosjektnavn: Click here to enter

Detaljer

Spredningsberegninger Heimdal varmesentral

Spredningsberegninger Heimdal varmesentral Spredningsberegninger Heimdal varmesentral Status: Endelig utgave Dato: 18.06.2015 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 18.06.2015 Prosjektnavn: Dok. ID: 32042-00002-0.3

Detaljer

E01. FAUSKE ENERGIGJENVINNGSANLEGG Spredningsberegninger utslipp til luft

E01. FAUSKE ENERGIGJENVINNGSANLEGG Spredningsberegninger utslipp til luft Oppdragsnavn/dokumentnavn: FAUSKE ENERGIGJENVINNGSANLEGG Oppdragsgiver: Ambio AS Oppdragsgivers referanse: Ulla Ledje Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave

Detaljer

Spredningsberegninger ny energisentral

Spredningsberegninger ny energisentral Spredningsberegninger ny energisentral Ny energisentral ved Ranheim Papirfabrikk Status: Endelig utgave Dato: 18.05.2016 Utarbeidet av: Oppdrags giver: Dag Borgnes RanheimEnergiAS Rapport Oppdragsgiver

Detaljer

Spredningsberegninger tapperøyksfilter 2

Spredningsberegninger tapperøyksfilter 2 Spredningsberegninger tapperøyksfilter 2 Status: Endelig utgave Dato: 07.12.2016 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 07.12.2016 Prosjektnavn: Click here to enter text.

Detaljer

B02. BKK Varme AS Spredningsberegninger Loddefjord Varmesentral

B02. BKK Varme AS Spredningsberegninger Loddefjord Varmesentral Oppdragsnavn/dokumentnavn: BKK Varme AS Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdragsgivers referanse: Gunnar Hernborg Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave A : Utgave

Detaljer

Spredningsberegning av støv

Spredningsberegning av støv Wacker Kyrksæterøra Status: Endelig utgave Dato: 01.08.2016 Utarbeidet av : Stine Belgum Torstensen Oppdrags giver : Rapport Oppdragsgiver: Dato: 01.08.2016 Prosjektnavn: Skifte av renseanlegg Dok. ID:

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

Luftsonekart for Drammen kommune

Luftsonekart for Drammen kommune Drammen kommune Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport 2014-03-14 Oppdragsnr.: 5137102 Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport Revisjon: J02 Oppdragsnr.: 5137102 Innhold 1 Innledning

Detaljer

UTSLIPPSSØKNAD September 1999. Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999

UTSLIPPSSØKNAD September 1999. Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999 UTSLIPPSSØKNAD September 1999 Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Utslipp til luft...3 2.1 Vurdering av maksimal timemiddelkonsentrasjon

Detaljer

Bidragene til luftforurensning fra planlagt avfallsforbrenningsanlegg anses som svært små i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier.

Bidragene til luftforurensning fra planlagt avfallsforbrenningsanlegg anses som svært små i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier. Oppdragsnavn/dokumentnavn: Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Oppdragsgiver: COWI AS Oppdragsgivers referanse: Reidar Seim Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern

Detaljer

E01. Fremtidige energiløsninger Spredningsberegninger bioenergianlegg Mathopen

E01. Fremtidige energiløsninger Spredningsberegninger bioenergianlegg Mathopen Oppdragsnavn/dokumentnavn: Fremtidige energiløsninger Oppdragsgiver: Bergen Tomteselskap Oppdragsgivers referanse: Per Moen Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave

Detaljer

Beregning av skorstein elektrosentral Flesland

Beregning av skorstein elektrosentral Flesland Customer: Date: Cowi.. Reference: Author: DOC-P-A- Marius Flatin, Project Engineer purenviro.com Title: Beregning av skorstein elektrosentral Flesland keywords: Utslipp, spredningsberegninger, Aermod Summary:

Detaljer

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund OR../2010 Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund Ivar Haugsbakk og Dag Tønnesen OR../2010 Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg

Detaljer

Spredningsberegninger utslipp til luft fra RHI Normag april 2015

Spredningsberegninger utslipp til luft fra RHI Normag april 2015 Spredningsberegninger utslipp til luft Click hereto entertext. Status: Endelig utgave Dato: 20.04.2015 Utarbeidetav: Dag Borgnes Oppdragsgiver: RHI NormagAS Rapport Oppdragsgiver: RHI Normag AS Dato: 20.04.2015

Detaljer

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA).

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). i samarbeid med Sør-Varanger kommune Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). August 2010 RAPPORT Tittel: Spredningsberegninger

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Spredningsberegninger avfallsforbrenningsanlegg Tromsø

Spredningsberegninger avfallsforbrenningsanlegg Tromsø Spredningsberegninger avfallsforbrenningsanlegg Tromsø Click here to enter text. Status: Dato: 19.02.2014 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: For kommentar hos oppdragsgiver Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

Svar på klage på forbrenningsanlegget for rene brensler i Harstad - Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Svar på klage på forbrenningsanlegget for rene brensler i Harstad - Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 4.10.2011 2010/2909-24 460 Deres dato Deres ref. 15.9.2011 Generalsekretær Geir Endregard Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

NOTAT. Avbøtende tiltak mot svevestøvplager er i hovedsak begrenset til vanning av kilde.

NOTAT. Avbøtende tiltak mot svevestøvplager er i hovedsak begrenset til vanning av kilde. Norsk institutt for luftforskning NOTAT Utarbeidet av Dag Tønnesen, Norsk institutt for luftforskning (NILU) Sammenfatning Selv om dette er et område med en forventet svært god luftkvalitet, er belastning

Detaljer

E03. Spredningsberegninger - Avfallsforbrenningsanlegg i Tromsø

E03. Spredningsberegninger - Avfallsforbrenningsanlegg i Tromsø Oppdragsnavn/dokumentnavn: Spredningsberegninger - Avfallsforbrenningsanlegg i Tromsø Oppdragsgiver: COWI Oppdragsgivers referanse: Reidar Seim Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001)

Detaljer

B02. Fremtidige energiløsninger Spredningsberegninger bioenergianlegg Nøttveit

B02. Fremtidige energiløsninger Spredningsberegninger bioenergianlegg Nøttveit Oppdragsnavn/dokumentnavn: Fremtidige energiløsninger Oppdragsgiver: Bergen Tomteselskap Oppdragsgivers referanse: Per Moen Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave

Detaljer

Direkte : E post : COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad. Sentralbord:

Direkte : E post : COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad. Sentralbord: Fra: Øivind Johansen[OIJ@cowi.com] Dato: 11. jul 2017 09:48:02 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: Fredrik Andersen; anbjorn@prima.as; Mogens Dahl Pallesen; Ståle Werner Nielsen; Rødland, Johan Tore Tittel:

Detaljer

E02. Fremtidige energiløsninger Spredningsberegninger bioenergianlegg Ulset

E02. Fremtidige energiløsninger Spredningsberegninger bioenergianlegg Ulset Oppdragsnavn/dokumentnavn: Fremtidige energiløsninger Oppdragsgiver: Bergen Tomteselskap Oppdragsgivers referanse: Per Moen Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave

Detaljer

Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes

Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes NILU: OR 35/2004 NILU: OR 35/2004 REFERANSE: O-103125 DATO: MARS 2004 ISBN: 82-425-1578-6 Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes 1 Innhold

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

Endelig utgave Dag Borgnes

Endelig utgave Dag Borgnes NORSKENERGI ENERGI 0 MILJØ SIKKERHET Vurdering av luftforurensning 114 Status: 3tatUSI Endelig utgave Dato: 23.05.2014 Utarbeidet av: Dag Borgnes 114 AS NORSl

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Rv. 83 Seljestad - Sama, Harstad

Rv. 83 Seljestad - Sama, Harstad OR 5/2014 Rv. 83 Seljestad - Sama, Harstad Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger Ivar Haugsbakk og Dag Tønnesen Oppdragsrapport 1 Innhold Side Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 2 Metoder og

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

Utbedret E6 øst for Trondheim

Utbedret E6 øst for Trondheim OR 23/2015 Utbedret E6 øst for Trondheim Luftkvalitet Dag Tønnesen Oppdragsrapport Innhold Side Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Metode... 5 3 Vurderingskriterier for luftkvalitet... 5 4 Trafikktall

Detaljer

RHI Normag AS nytt utslippspunkt

RHI Normag AS nytt utslippspunkt RHI Normag AS RHI Normag AS nytt utslippspunkt Spredningsberegninger skorsteinshøyde. for fastsettelse av 2014-07-03 J01 2014-07-03 For bruk LIBOH/KJB KJB/IWI LIBOH A00 2014-06-24 Utarbeidet for fagkontroll

Detaljer

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa NILU: OR 6/2003 NILU: OR 6/2003 REFERANSE: O-102022 DATO: FEBRUAR 2003 ISBN: 82-425-1423-2 Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa 1 Innhold Side Sammendrag...

Detaljer

Reguleringsplan for E18 Tvedestrand Arendal:

Reguleringsplan for E18 Tvedestrand Arendal: OR 4/2014 Reguleringsplan for E18 Tvedestrand Arendal: Luftkvalitetsrapport, Tunnel Torsbuåsen Ivar Haugsbakk Oppdragsrapport 1 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 2 Metoder og forutsetninger...

Detaljer

Utbedret E6 øst for Trondheim

Utbedret E6 øst for Trondheim OR 23/2015 Utbedret E6 øst for Trondheim Beregnet luftkvalitet 2040 Dag Tønnesen Oppdragsrapport Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Metode... 4 3 Vurderingskriterier for luftkvalitet... 5 4 Trafikktall

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft ved Fredheim Region øst 23.11.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-9 246406 23.11.2006 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund Kunde:

Detaljer

Spredningsberegning Pelletskjel lokalisert på Nyrud, Mosjøen, Vefsn kommune

Spredningsberegning Pelletskjel lokalisert på Nyrud, Mosjøen, Vefsn kommune Spredningsberegning Pelletskjel lokalisert på Nyrud, Mosjøen, Vefsn kommune Det planlegges installasjon av en ny pelletskjel på 2000 kw på Nyrud området i Mosjøen Ny skorstein er beregnet til 15 meter

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: februar 2004 Flere dager med forurenset luft i februar Det var en varm februar med stabile værforhold, til dels lite vind (Tabell 6) og bare, tørre

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: januar 004 God luftkvalitet i januar Det var generelt god luftkvalitet i hele byen i januar. Dette skyldes hovedsakelig gunstige værforhold med

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 15.10.2012

Detaljer

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi AS Kallerud, Gjøvik

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi AS Kallerud, Gjøvik OR 78/2010 Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi AS Kallerud, Gjøvik Ivar Haugsbakk OR 78/2010 Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi

Detaljer

Lundbo barnehage, Hamar Støyberegninger

Lundbo barnehage, Hamar Støyberegninger Lundbo barnehage, Hamar 23.september 2013 www.vso.is Borgartún 20 +354 585 9000 105 Reykjavík vso@vso.is Lundbo barnehage, Hamar S:\2013\13224\v\Hljóðvist\Greinargerð\13224_130228_Greinargerd-NO.docx Agust

Detaljer

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Fredrikstad kommune LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Årsrapport 2012 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10. januar 2013 SIDE

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Fjernvarmeanlegget Harstad. - Avsløring av feil i beregninger/vurderinger

Fjernvarmeanlegget Harstad. - Avsløring av feil i beregninger/vurderinger Fjernvarmeanlegget Harstad - Avsløring av feil i beregninger/vurderinger Generalsekretær Geir Endregard - Folkemøte 13. oktober 2010 Innhold denne delen 1. Feil gjort av Trondheim Energi: Kommentarer til

Detaljer

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale.

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521314 Luftkvalitetsvurdering Birk Barnehage Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-04-17 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-04-17 INNLEDNING

Detaljer

Konsekvensutredning for Tromsdalen kalkdagbrudd Alternativ 2

Konsekvensutredning for Tromsdalen kalkdagbrudd Alternativ 2 Innherred samkommune Konsekvensutredning for Tromsdalen kalkdagbrudd Alternativ 2 Delrapport Lokal luftkvalitet og spredning av støv 2012-05-22 01 2012.05.22 For kommentar oppdragsgiver KJB IWI SBTIM Rev.

Detaljer

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur:

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: VEDLEGG 15 Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr.

Detaljer

MULTICONSULT. Seut Brygge. Rapport 412836-02. Beregning av luftforurensning fra vegtrafikk

MULTICONSULT. Seut Brygge. Rapport 412836-02. Beregning av luftforurensning fra vegtrafikk MULTICONSULT Rapport 412836-02 Seut Brygge for Arkitektene AS Januar 2008 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Seut Brygge Rapport: Oppdragsgiver: R-LUFT-01 Arkitektene AS Dato: 25. januar 2008 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

NO 2 - utslipp fra kjøretøy frem mot 2025

NO 2 - utslipp fra kjøretøy frem mot 2025 NO 2 - utslipp fra kjøretøy frem mot 2025 NILU - Norsk institutt for luftforskning TØI Transportøkonomisk institutt Karl Idar Gjerstad, Rolf Hagman, og Astrid Amundsen Hvordan ser NO2 ut i lufta vår? Oppgaver:

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mai 2004 Lite luftforurensning i mai Målinger i mai viser at luftkvaliteten denne måneden stort sett var god. Det var generelt lave konsentrasjoner

Detaljer

Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1. 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5124575

Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1. 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5124575 Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1 2013-10-21 Revisjon: J05 J05 2013.10.21 For bruk JNOLS KJB JNOLS J04 2013.06.18 For godkjenning hos oppdragsgiver

Detaljer

Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø

Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø OR 55/2009 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger Ivar Haugsbakk 2 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger Ivar Haugsbakk

Detaljer

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Sammendrag: NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 TØI rapport 1168/2011 Forfatter(e): Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen Oslo 2011

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2014 og 2015 Mestasjon E16, Sandvika Nord på Rud Målestasjonen ved E16 Sandvika Nord på Rud Tittel:

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Notat. Luftsonekart for Oslo for PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) etter retningslinje T-1520. 1.

Oslo kommune Bymiljøetaten. Notat. Luftsonekart for Oslo for PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) etter retningslinje T-1520. 1. Oslo kommune Bymiljøetaten Notat Utarbeidet av: Miljødivisjonen i Bymiljøetaten Dato: 26.11.213 Saksbehandlere: E-post: Christine Oppegaard og Erik Aune christine.oppegaard@bym.oslo.kommune.no erik.aune@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE.

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. Side: 1 av 7 Til: Fra: Per Moen Katrine Bakke Dato: 28. januar 2010 LUFTFORURENSNING FRA, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. I forbindelse med et reguleringsforslag for et boligområde for ca 30

Detaljer

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde Veileder Veileder. Beregning av skorsteinshøyde TA 3038 2013 Utført av NILU-Norsk institutt for luftforskning og Norsk Energi 1 Forord Klif (Klima og forurensningsdirektoratet) har gitt NILU - Norsk institutt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mars 2004 Tørt, stabilt og solrikt vær med lite vind medførte høye konsentrasjoner av svevestøv fra oppvirvlet veistøv. Mye svevestøv i mars Det

Detaljer

NOTAT. E6 Vingrom Ensby, Luftkvalitet. Til: Asplan Viak AS v Nils-Ener Lundsbakken Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, Ref.

NOTAT. E6 Vingrom Ensby, Luftkvalitet. Til: Asplan Viak AS v Nils-Ener Lundsbakken Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, Ref. NOTAT Til: Asplan Viak AS v Nils-Ener Lundsbakken Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, 21.06.2017 Ref.: O-117013 E6 Vingrom Ensby, Luftkvalitet NILU-norsk institutt for luftforskning, har som underleverandør

Detaljer

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 REGULERINGSPLAN

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 REGULERINGSPLAN Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 REGULERINGSPLAN 03 Tverrsnitt nytt løp endret fra T10,5 til GunnB LH LH GSY T9,5 02 13.03.14 Grunnlag for regulering GunnB LH LH GSY 01 10.01.14 Grunnlag for regulering

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: august 004 Bra luftkvalitet I august var det god luftkvalitet i Oslo. Det har ikke vært overskridelser av nasjonale mål eller av grenseverdiene

Detaljer

Det er gjennomført vurderinger av forurensninger fra planlagt fjernvarmeanlegg i Lillehammer.

Det er gjennomført vurderinger av forurensninger fra planlagt fjernvarmeanlegg i Lillehammer. Oppdragsnavn/dokumentnavn: Forurensning fra fjernvarmeanlegg Fjernvarmeanlegg i Lillehammer Oppdragsgiver: Eidsiva Bioenergi AS Oppdragsgivers referanse: Odd Sigmund Brøste Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se

Detaljer

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging NILU: OR 58/2007 NILU: OR 58/2007 REFERANSE: O-107093 DATO: MARS 2008 ISBN: 978-82-425-1944-3 (trykt) 978-82-425-1945-0 (elektronisk) Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging Leiv Håvard

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Statens vegvesen Region vest Fra: Norconsult AS Dato: 22.2.212 Utslipp fra tunnelportaler E39 Rådal-tunnelene INNLEDNING Utslipp fra trafikk gjennom tunnelene belaster det lokale miljøet nær tunnelportalene.

Detaljer

STØY. LUFTKVALITET. Haakon Tveters gt 8 Oslo. Trygge Barnehager

STØY. LUFTKVALITET. Haakon Tveters gt 8 Oslo. Trygge Barnehager Trygge Barnehager AS. Haakon Tveters Vei vei 8 Oslo. Støy og luftkvalitet. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS STØY. LUFTKVALITET. Haakon Tveters gt 8 Oslo. Trygge Barnehager AS. HØNEFOSS, 31.7.2013 Siv.ing

Detaljer

Hvordan kan NBV bidra til å lage luftsonekart?

Hvordan kan NBV bidra til å lage luftsonekart? Hvordan kan NBV bidra til å lage luftsonekart? Bedre byluft forum seminar, 25. november 2015 Britt Ann K. Høiskar, Dam Vo Thanh,Ingrid Sundvor, Gabriela Sousa Santos, Dag Tønnesen, NILU Innhold Luftsonekart:

Detaljer

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold 2011 Rapporten inneholder en oppsummering av luftkvaliteten i de respektive byene i 2011. Fredrikstad Sarpsborg Moss Halden 2 Sammendrag De 4 største bykommunene

Detaljer

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3)

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3) Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juni 23 Grenseverdier og Nasjonale mål Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Oktober 2004 Oslo kommune Kart som viser målestasjonenes plassering, type målestasjon og trafikkvolum (ÅDT) i Oslo Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for august 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Luftforurensning Weber AS Fredrikstad kommune Gretnes COWI AS Hvervenmovn 35 Hønefoss Telefon 294 wwwcowino Luftforurensning Innholdsfortegnelse BAKGRUNN 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG OG METODE 2 2 Trafikk 2 22 Metode 2

Detaljer

Luftberegninger Apeltunveien 2, Bergen. Beregninger av luftforurensning

Luftberegninger Apeltunveien 2, Bergen. Beregninger av luftforurensning R a p p o r t Inen den tid har vi nok får Oppdrag: bmoppdragsnavn1luftberegninger Apeltunveien 2, Bergen bmemne1lokal Emne: luftkvalitet 120088 bminit1gunnb Rapport: 27. november 2009 Luftberegninger Apeltunveien

Detaljer

STØY OG LUFTFORURENSNING ØYA-OMRÅDET. HØNEFOSS

STØY OG LUFTFORURENSNING ØYA-OMRÅDET. HØNEFOSS STØY OG LUFTFORURENSNING ØYA-OMRÅDET. HØNEFOSS HØNEFOSS, 14.11.2013 Siv.ing Bjørn Leifsen Forord Arnemannsveien Hønefoss AS planlegger bolig- og forretningsbebyggelse på Øya-området ved Hønefossen. Snøhetta

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 524471 Luftkvalitet Minde Allmenning Del: Skrevet av: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-05-06 Kvalitetskontroll: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-05-06 INNLEDNING Minde

Detaljer

Vurdering av luftforurensning Elgesetergate 21

Vurdering av luftforurensning Elgesetergate 21 Vurdering av luftforurensning Elgesetergate 21 Status: Endelig utgave Dato: 18.12.2014 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 18.12.2014 Prosjektnavn: sveien 114 Dok. ID:

Detaljer

VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER

VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER STATENS VEGVESEN REGION MIDT E6 Ulsberg - Støren - Lokal luftkvalitet OPPDRAGSNUMMER 11927001 VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER HEO HAMAR VM MORTEN MARTINSEN 14 LUFTVURDERINGER

Detaljer

Vurderingene viser at fjernvarmeanlegget vil bidra til en betydelig bedring av lokal luftkvalitet.

Vurderingene viser at fjernvarmeanlegget vil bidra til en betydelig bedring av lokal luftkvalitet. Oppdragsnavn/dokumentnavn: Miljøvurdering av fjernvarme Varmesentral Loddefjord Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdragsgivers referanse: Gunnar Hernborg Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001)

Detaljer

LUFTKVALITET. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

LUFTKVALITET. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) E16 REGULERINGSPLAN NYBAKK-SLOMARKA LUFTKVALITET NOTAT TIL SILINGSRAPPORT NYBAKK-ULLERN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. A028094 DOKUMENTNR.

Detaljer

Forord. Deltakerne i arbeidsgruppa har vært:

Forord. Deltakerne i arbeidsgruppa har vært: Forord Denne brukerveiledningen presenterer beregnede luftforurensningskonsentrasjoner i Oslo på kartform og gir en innføring i hvordan kartene skal brukes og tolkes. Kartene kan brukes separat, men gir

Detaljer

Helga Raa. Luftkvalitet Raa Grønnstølen. Utgave: 1 Dato: 2012-05-25

Helga Raa. Luftkvalitet Raa Grønnstølen. Utgave: 1 Dato: 2012-05-25 Luftkvalitet Raa Grønnstølen Utgave: 1 Dato: 2012-05-25 Luftkvalitet Raa Grønnstølen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Luftkvalitet Raa Grønnstølen Utgave/dato: 1 / 2012-05-25 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport NOTAT Til: Norges Astma og Allergiforbund Kopi: Fra: Ingrid Sundvor, Dag Tønnesen, Sam Erik Walker og Leonor Tarrason Dato: Kjeller, 17. juni 2011 Ref.: IS/BKa/O-111036 Beregninger av NO 2 for Oslo og

Detaljer

Spredningsberegning av NOx

Spredningsberegning av NOx MM Karton FollaCell AS Oppdragsnr.: 5156673 Dokumentnr.: 5156673-ML01 Versjon: D01 2015-11-16 Oppdragsnr.: 5156673 Dokumentnr.: 5156673-ML01 Versjon: D01 Oppdragsgiver: MM Karton FollaCell AS Oppdragsgivers

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for april 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter

Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter Florvaag Bruk Bolig AS og Konseptbygg AS Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter Reguleringsplan Fagerdalen Bergen 2014-05-22 Helsekonsekvensvurdering

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET Kongsberg kommune Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10.09.2014 SIDE 1/10 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

Forurensning som funksjon av avstand fra vei

Forurensning som funksjon av avstand fra vei NILU: OR 22/23 NILU: OR 22/23 REFERANSE: O-11126 DATO: DESEMBER 23 ISBN: 82-425-1443-7 Forurensning som funksjon av avstand fra vei Målinger på RV159 Nordby-sletta v/skårer vinteren 21-22, og sammenligning

Detaljer

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (Nygaardsgaten 14-16) PB 145 162 Fredrikstad Tlf.: 69 3 6 http://www.fredrikstad.kommune.no Fredrikstad kommune Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 215 Veinær målestasjon, St.Croix

Detaljer