Bidragene til luftforurensning fra planlagt avfallsforbrenningsanlegg anses som svært små i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bidragene til luftforurensning fra planlagt avfallsforbrenningsanlegg anses som svært små i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier."

Transkript

1 Oppdragsnavn/dokumentnavn: Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Oppdragsgiver: COWI AS Oppdragsgivers referanse: Reidar Seim Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave A : Utgave for intern tverrfaglig kontroll (IDK) B : For kommentar hos oppdragsgiver C : For anbud- / tilbudsforespørsel D : For kontrakt E : For bygging/fabrikasjon/implementering/iverksettelse F : Som bygget, endelig utgave U : Utgått STATUSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) 1 : Akseptert for angjeldende bruk 2 : Akseptert med kommentar 3 : Ikke akseptert 4 : Ikke gjennomgått. (mottatt for informasjon) Tilgjengelighet: Henvisning: Begrenset Utarbeidet av: Dag Borgnes I forbindelse med konsekvensutredning vedrørende avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Næringsområde i Hamar har Norsk Energi utført spredningsberegninger for utslipp til luft. Spredningsberegningene er utført ved hjelp av programvaren Breeze ISC GIS Pro, som er basert på anerkjente Gaussiske spredningsmodeller utarbeidet av U.S. EPA. Skorsteinshøyden er beregnet ved å utføre spredningsberegninger for NO 2 som er dimensjonerende parameter. Beregningene viser at skorsteinshøyde på 60 meter for avfallsforbrenningsanlegget vil gi tilstrekkelig fortynning av NO x -utslippet, selv ved ugunstige meteorologiske forhold. Bidragene til luftforurensning fra planlagt avfallsforbrenningsanlegg anses som svært små i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier. UTGIVER OPPDRAGSGIVER E Endelig utgave DAB MHS JIB B For kommentar hos oppdragsgiver DAB Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Sjekket Status Stikkord: Avfallsforbrenning skorstein spredningsberegning NO2 Dokument- Nummer Oppdragsnummer Referansenummer Dokumentkode: RV Løpenummer: 0001 Revisjon: E01 ISBN: Side 1 av 19 HOVEDKONTOR Hoffsveien 13 Postboks 27 Skøyen N Oslo Telefon: Telefaks: AVD. GJØVIK Strandgt. 13 A N Gjøvik Telefon: Telefaks: AVD. BERGEN Damsgårdsveien 125 Postboks 3, Laksevåg N Bergen Telefon: Telefaks: SANDNES St. Olavsgt. 20 Postboks 3526, N Sandnes Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr. NO

2 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 2 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANLEGGETS LOKALISERING 5 3 TEKNISKE DATA 6 4 METEOROLOGI OG SPREDNINGSFORHOLD 8 5 LUFTFORURENSNINGSSITUASJONEN I INFLUENSOMRÅDET 11 6 GRENSEVERDIER, LUFTKVALITETSKRITERIER OG MAKSIMAL TILLEGGSBELASTNING 12 7 SPREDNINGSBEREGNINGER Metodikk Beregnede maksimale timemiddelkonsentrasjoner av NO Årsmiddelkonsentrasjoner 17

3 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 3 av 19 SAMMENDRAG I forbindelse med konsekvensutredning vedrørende avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Næringsområde i Hamar har Norsk Energi utført spredningsberegninger for utslipp til luft. Spredningsberegningene er utført ved hjelp av programvaren Breeze ISC GIS Pro, som er basert på anerkjente Gaussiske spredningsmodeller utarbeidet av U.S. EPA. For å vurdere de lokale spredningsforholdene er det benyttet vindstatistikk for området fra Det norske meteorologiske institutt (DNMI). Det er også innhentet data vedrørende dagens luftforurensningssituasjon. Skorsteinshøyden er beregnet ved å utføre spredningsberegninger for NO 2 som er dimensjonerende parameter. Figuren nedenfor viser maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (timemiddel). Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (µg/m 3 timemiddel) Lokalisering av planlagt avfallsforbrenningsanlegg SFT anbefaler at utslippet fra et nytt anlegg ikke skal øke bakkekonsentrasjonen med mer enn 50 % av differansen mellom SFT s anbefalte luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen. De beregnede maksimale bakkekonsentrasjonene er i dette tilfellet lavere enn de maksimale akseptable tilleggsbelastningene. Beregningene viser dermed at skorsteinshøyde på 60 meter for avfallsforbrenningsanlegget vil gi tilstrekkelig fortynning av NO x -utslippet, selv ved ugunstige meteorologiske forhold.

4 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 4 av 19 Spredningsberegningene er konservative, noe som fremgår av følgende: * Det er det lagt til grunn at all NO x i utslippet foreligger som NO 2. Dette medfører et overestimat for NO 2 i nærområdene. * De meteorologiske forhold som gir maksimale bakkekonsentrasjoner vil opptre sjeldent. * Utslippsmengdene som er benyttet i beregningene er maksimale kortvarige utslipp Årsmiddelkonsentrasjonsbidraget av NO 2 er svært lavt, under 5 % av SFT s anbefalte luftkvalitetskriterie for halvårsmiddel. Beregnet årsmiddelkonsentrasjonen for Cd+Tl er <0,15 ng/m 3 ved sannsynlig utslippskonsentrasjon. Dette utgjør under 3 % av WHO s anbefalte grenseverdi for Cd. Bakkekonsentrasjonsbidraget av Hg er under 0,02 % av WHO s anbefalte grenseverdi. Årsmiddelkonsentrasjon for dioksiner er beregnet til maksimalt 0,7 fg/m 3 basert på sannsynlige utslipp. WHO angir typisk konsentrasjonsnivå i byluft til 100 fg/m 3 (store variasjoner forekommer imidlertid).

5 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 5 av 19 1 INNLEDNING I forbindelse med konsekvensutredning vedrørende planlagt avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Næringsområde i Hamar har Norsk Energi utført spredningsberegninger for utslipp til luft. Skorsteinshøyden er beregnet ved å utføre spredningsberegninger for NO 2 som er dimensjonerende parameter. Bakkekonsentrasjonsbidragene fra avfallsforbrenningsanlegget er vurdert i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier og i forhold til dagens luftforurensningssituasjon i området. 2 ANLEGGETS LOKALISERING Lokaliseringen for planlagt avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Næringsområde i Hamar er vist i figur 1 nedenfor. Figur 1 Lokalisering av planlagt avfallsforbrenningsanlegg Planlagt avfallsforbrenningsanlegg

6 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 6 av 19 3 TEKNISKE DATA Grunnleggende tekniske data for avfallsforbrenningsanlegget er gitt av oppdragsgiver (COWI 2007). Tabell 1 viser tekniske data benyttet i spredningsberegningene. Tabell 1 Tekniske data benyttet i spredningsberegningene Avfallsmengde tonn/time 9 Røykgassmengde, tørr Nm 3 /time, tørr Røykgasstemperatur ºC 60 Skorsteinsdiameter m 1,1 Røykgasshastighet m/s 21 Oksygenkonsentrasjon vol-%,tørr 7,7 1) Ved 11 vol- % O 2. Tabell 2 viser NO x -konsentrasjon og NO x -utslipp benyttet ved beregning av maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO 2. Tabell 2 NO x -konsentrasjon og utslipp benyttet ved beregning av maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO 2. NO x -konsentrasjon (som NO 2 ) mg/nm 3, tørr 300 1) NO x -utslipp (som NO 2 ) g/s 5,3 1) Ved 11 vol- % O 2. NO x - konsentrasjon er valgt på basis av grenseverdi og sannsynlig øvre halvtimeskonsentrasjonsnivå. Tabell 3 viser forventede driftsverdier for avfallsforbrenningsanlegget. Dataene i tabellen er benyttet ved beregning av årsmiddelkonsentrasjoner.

7 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 7 av 19 Tabell 3 Forventede driftsverdier utslipp til luft /Data benyttet ved beregning av årsmiddelkonsentrasjoner (COWI 2007). Forventede driftsverdier utslipp 1) Totalt støv mg/nm 3 2,0 TOC mg/nm 3 2,0 Hydrogenklorid (HCl) mg/nm 3 1,0 Hydrogenfluorid (HF) mg/nm 3 0,1 Svoveldioksid (SO 2 ) mg/nm 3 25 NO x mg/nm Kadmium (Cd) og thallium (Tl) mg/nm 3 0,01 Kvikksølv (Hg) mg/nm 3 0,01 Antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), krom (Cr), kobolt (Co), kobber (Cu), mangan mg/nm 3 0,08 (Mn), nikkel (Ni) og vanadium (V) Karbonmonoksid (CO) mg/nm 3 15 Dioksiner og furaner ng/nm 3 0,05 1) Relatert til 11 vol-% O 2, tørr Anleggsbygningens høyde er oppgitt til 40 meter. Bygningshøyden på 40 meter tilsier minimum skorsteinshøyde på 1,5 ganger bygningshøyden, dvs. 60 meter, for å unngå bygningsturbulens ( GEP stack height, GEP=Good engineering practice, (Trinity Consultants 2004)). Dette er benyttet som skorsteinshøyde i beregningen. Lavere skorsteinshøyde vil gi vesentlig høyere bakkekonsentrasjonsbidrag. Forøvrig er det ikke bygg med bygningshøyde over 40 meter i en radius av 500 meter omkring den aktuelle lokaliteten. Norsk Protein sitt nye anlegg, som er lokalisert like ved det planlagte forbrenningsanlegget, vil ha noe utslipp ved produksjon av energi til eget formål. NO x -utslippet fra Norsk Protein vil bli vesentlig redusert etter at avfallsforbrenningsanlegg er satt i drift, og vil trolig utgjøre under 10 % av utslippet fra avfallsforbrenningsanlegget. Bakkekonsentrasjonsbidraget fra utslippet på Norsk Protein er derfor neglisjerbart i forhold til bakkekonsentrasjonsbidraget fra avfallsforbrenningsanlegget.

8 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 8 av 19 4 METEOROLOGI OG SPREDNINGSFORHOLD Luftas stabilitetsforhold og vindhastighet har betydning for hvordan utslippene spres. Den vertikale temperaturgradienten forteller hvor stabil luften er. Hvis temperaturen avtar med høyden med mer enn ca. 1 C pr. 100 m, vil luften være ustabil. Nøytral luft har vi når temperaturen avtar med 1 C til 0 C pr. 100 m. Hvis temperaturen stiger med høyden, vil luften være lett stabil eller stabil, avhengig av hvor mye temperaturen stiger. Svak vind og ustabil atmosfære gir normalt maksimalkonsentrasjoner nær utslippet. Slike forhold vil det typisk være når det er sol om sommeren. Er atmosfæreforholdene nøytrale vil maksimalkonsentrasjonene forekomme lengre fra utslippet. Svak til moderat vind og stabil atmosfære (om vinteren og om natten på sommeren) gir maksimalkonsentrasjoner langt fra utslippsstedet. Det er ikke tilgjengelig relevante vindretning og vindhastighetsdata fra den aktuelle lokaliteten. Vi har imidlertid fremskaffet data Staur værstasjon, som ligger ca. 8 km syd for Hamar sentrum. Vi har data for årene (DNMI 1979). Ved en vurdering av frekvensfordeling og vindhastighet, kan slike data benyttes selv i dag. Værdataene er presentert i tabell 4 og figur 2. Tabell 4 Vindstatistikk for Staur værstasjon (DNMI 1979) Vindretning Vindhastighet (m/s) SUM 0,3-1,5 1,6-3,3 3,4-5,4 5,5-7,9 8,0-10,7 10,8-13,8 13,9-17, ,7 2,4 1,1 0,3 0,2 0,1 0,0 8,8 30 0,0 0,0 0, ,1 60 9,8 3,2 1,0 0,2 0,1 0,0 0,0 14, ,1 5,6 1,5 0,3 0,0 0,0-21, ,0 0, , ,9 4,2 2,0 0,4 0,1 0,0-13, ,1 2,9 1,7 0,3 0,1 0,0 0,0 11, ,1 0,1 0,0 0, , ,0 2,5 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 9, ,4 3,3 1,3 0,4 0,2 0,1 0,0 10, ,0 0,0 0,0-0, , ,4 2,6 1,3 0,4 0,2 0,1 0,0 8,0 Vindstille 1,6 SUM 56,5 26,8 10,9 2,7 1,0 0,4 0,1 98,4

9 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 9 av % N % % % % % % % % % 11.1% 180 S % Vindstille: 1.6 % Figur 2 Vindrosen for Staur (relativ frekvensfordeling av vindretning) Tabell 4 viser at svake vinder dominerer, over 55 % av tiden var det vindhastighet under 1,5 m/s. Vindhastighet over 5,5 m/s forekommer kun 4,2 % av tiden. Det fremgår av tabell 4 at dominerende vindretning er østlig vind, med relativ frekvens på ca 22 %.

10 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 10 av 19 Vi har ikke data om luftstabiliteten i Hamar. I tabell 5 er gjengitt luftstabilitet og vindhastigheter Kjeller/Lillestrøm i perioden (NILU 1990). Det er rimelig å anta at data fra Kjeller/Lillestrøm også vil kunne gi en pekepinn på hvilke luftstabiliteter vi bør kunne forvente i Hamar. Tabell 5 Frekvensfordeling av stabilitet (%) (NILU 1990) Stabilitet (vertikal temperaturgradient (ºC) T <-0,5ºC -0,5< T<0 0< T<0,5 0,5< T SUM 13,6 30,9 31,0 24,5 100,0 For å karakterisere luftstabiliteten benyttes som regel såkalte stabilitetsklasser etter Pasquill. I tabell 6 har vi vist sammenhengen mellom den vertikale temperaturgradienten og stabilitetsklasser etter Pasquill. Tabell 6 Sammenheng mellom vertikal temperaturgradient og stabilitetsklasser Stabilitet Ustabilt Nøytralt Lett stabilt Stabilt Temp. gradient ( C pr. 100m) < 1 1-0,5 < 0,5 0, ,5 0,5-1 >1 Pasquill A+B+C D E F Med bakgrunn i data gitt i tabell 5, bør vi kunne forvente at luften i Hamar for det meste er nøytral eller lett stabil. Vindretningen vil bli noe påvirket av den lokale topografien omkring anlegget.

11 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 11 av 19 5 LUFTFORURENSNINGSSITUASJONEN I INFLUENSOMRÅDET Så vidt vi kjenner til foreligger det lite luftkvalitetsdata for det aktuelle området. Vegkontoret i Hedmark har tidligere gjennomført målinger av luftkvalitet i Strandgata i Hamar gjennom tre vintersesonger (1994/95, 1995/96 og 1996/97). Målingene viste til dels svært høye døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv de to første årene (opptil ca 90 µg/m 3 i 1994), men betydelig lavere nivå den siste målesesongen (ca 20 µg/m 3 ). Reduksjonen ble antatt å skyldes overgang til strømiddel med mindre støv. NILU har tidligere foretatt vurdering av luftforurensningen i en rekke tettsteder og byer i Norge, deriblant Hamar (NILU, 2000). NO 2 bybakgrunn halvårsmiddelverdi er vurdert til 18 µg/m 3, og PM10 bybakgrunn halvårsmiddelverdi til 23 µg/m 3. Vurderingene er foretatt etter formel på bakgrunn av måledata fra Lillehammer og Hamar.

12 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 12 av 19 6 GRENSEVERDIER, LUFTKVALITETSKRITERIER OG MAKSIMAL TILLEGGSBELASTNING Myndighetene har angitt grenseverdier, mål og luftkvalitetskriterier for konsentrasjoner av bl.a. svevestøv, NO x og SO 2, i uteluft. Grenseverdiene er gitt i Forurensningsforskriftens kapittel 7 (Miljøverndepartementet 2004). Ut fra hensynet til helse og miljø for bybefolkningen er det satt opp nasjonale mål for lokale luftforurensningskonsentrasjoner (Samferdselsdepartementet 1998). De anbefalte luftkvalitetskriteriene gitt av SFT og Folkehelsa angir eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten antar at befolkningen kan utsettes for uten at alvorlige helsevirkninger oppstår (SFT 1992). Anbefalte grenseverdier og luftkvalitetskriterie for Hg, Cd, Pb, Mn og fluorid er gitt i Air Quality Guidelines for Europe (WHO 2000). Tabell 7 viser grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier. Tabell 7 Grenseverdier og luftkvalitetskriterier Parameter Forurensingsforskriften kapittel 7 Tiltaksgrense (helse) Nasjonale mål, byer Anbefalte luftkval.kriterier (SFT/Folkehelsa) Enhet Midlingstid 1 time 24 timer 1 år (6 mnd) NO 2 µg/m , Svevestøv (PM 10 ) µg/m , SO 2 µg/m , ,6 NO 2 µg/m Svevestøv (PM 10 ) µg/m SO 2 µg/m NO 2 µg/m (6 mnd) Svevestøv (PM 10 ) µg/m 3 35 Under revurdering Svevestøv (PM 2,5 ) µg/m 3 20 SO 2 µg/m (15 min.) (6 mnd.) Anbefalt grenseverdi WHO Hg (partikulær og µg/m gassf.) Anbefalt grenseverdi WHO Cd ng/m Anbefalt grenseverdi WHO Pb µg/m ,5 Anbefalt grenseverdi WHO Mn µg/m ,15 Anbefalt grenseverdi WHO Fluorid µg/m Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår 2 Innen år Innen år Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. år 5 Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 24 ganger pr. kalenderår 6 Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 3 ganger pr. kalenderår WHO angir ingen anbefalt grenseverdi for dioksiner fordi direkte inhalasjon utgjør en svært begrenset andel av totalinntaket. Typisk konsentrasjonsnivå i byluft angis til 0,1 pg/m 3 (store variasjoner forekommer imidlertid). Maksimal anbefalt tilleggsbelastning SFT anbefaler at utslippet fra et nytt anlegg ikke skal øke bakkekonsentrasjonen med mer enn 50 % av differansen mellom SFT s anbefalte luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen. I dette tilfellet er NO 2 den utslippsparameter som gir bakkekonsentrasjoner nærmest luftkvalitetskriteriet. Bakgrunnskonsentrasjonen er vurdert til 20 µg/m 3. Luftkvalitetskriteriet for NO 2 timemiddel er 100 µg/m 3. Ved å benytte SFT s anbefaling for dette kriteriet får vi maksimal akseptabel tilleggsbelastning på 40 µg/m 3.

13 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 13 av 19 Det er verdt å nevne at SFT åpner for å fravike fra anbefalingen om at utslippet fra et nytt anlegg ikke skal øke bakkekonsentrasjonen med mer enn 50 % av differansen mellom anbefalte luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen (SFT 2003). Dette er for eksempel aktuelt i områder som allerede er belastet med luftforurensning.

14 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 14 av 19 7 SPREDNINGSBEREGNINGER 7.1 METODIKK Spredningsberegningene er utført ved hjelp av spredningsberegningsprogrammet Breeze ISC som bygger på modeller utarbeidet av Environmental Protection Agency (EPA). Beregningene er utført for et worst case mht. utslipp. Breeze ISC er en gaussisk modell for stasjonære kilder. I denne modellen beregnes maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag for valgte meteorologiske situasjoner karakterisert ved stabilitetsklasse og vindhastighet. Vi har forutsatt flatt terreng i modellberegningene. Dette er en rimelig god tilnærming, da røykfanen normalt vil følge terrengformasjonene i den type terreng som finnes i omgivelsene. Ved sterkt stabil sjiktning vil imidlertid spredningsmønsteret til røykfanen kunne avvike noe fra dette slik at spredningen i mindre grad vil følge terrenget. Lokalt kan høydedragene da få noe høyere bakkekonsentrasjoner. Spredningsberegningsprogrammet gir mulighet til å beregne bakkekonsentrasjoner for tilfeller der en får røyknedslag pga. turbulens og levirvler bak bygninger. NO x -utslippet fra anlegget vil hovedsakelig foreligge som NO. Under påvirkning av sollys og ozon vil noe NO oksideres til NO 2 i nærområdet. I beregningene er det lagt til grunn at all NO x i utslippet foreligger som NO 2, noe som medfører et overestimat for NO 2 i nærområdene.

15 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 15 av BEREGNEDE MAKSIMALE TIMEMIDDELKONSENTRASJONER AV NO 2 Beregninger vha. ISC-modellen er utført for ulike stabilitetsklasser og vindhastigheter og for ulike vindretninger. Tabell 8 viser beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO 2 for skorsteinshøyde på 60 meter. Tabell 8 Beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO 2 Modell Stabilitet Vind Maksimal bakkekons., Ca avstand fra kilden timemiddel ISC µg/m 3 NO 2 m m/s Ustabil Nøytral Lett stabil Et utdrag av de viktigste resultatene for skorsteinshøyde 60 meter er vist i figurene nedenfor.

16 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 16 av 19 Ustabil atmosfære, 1 m/s Figur 3 Nøytral atmosfære, 4 m/s Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (µg/m 3, timemiddel). Ustabil og nøytral atmosfære. Lokalisering av planlagt avfallsforbrenningsanlegg

17 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 17 av 19 Lett stabil atmosfære, 1 m/s Figur 4 Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (µg/m 3, timemiddel). Lett stabil atmosfære. Lokalisering av planlagt avfallsforbrenningsanlegg Vi ser av tabell 8 og figur 3 og 4 at skorsteinshøyde på 60 meter ga maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag for NO 2 på 24 µg/m 3 ved ugunstigste meteorologiske forhold. Det bemerkes at slike meteorologiske forhold vil opptre svært sjeldent. De beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidragene er lavere enn de maksimale anbefalte tilleggsbelastningene, som er vurdert til 40 µg/m 3. Beregningene viser dermed at skorsteinshøyde på 60 meter gir tilstrekkelig fortynning av NO x -utslippet, selv ved ugunstige meteorologiske forhold. Spredningsberegningene er konservative, noe som fremgår av følgende: Det er lagt til grunn at all NO x i utslippet foreligger som NO 2. Dette medfører et overestimat for NO 2 i nærområdene. De meteorologiske forhold som gir maksimale bakkekonsentrasjoner vil opptre sjeldent Utslippsmengdene som er benyttet i beregningene er maksimale kortvarige utslipp 7.3 ÅRSMIDDELKONSENTRASJONER Årsmiddelverdiene for området omkring anlegget vil være vesentlig lavere enn den beregnede maksimale timemiddelverdien på grunn av lavere utslipp og variasjoner i vindretning, vindstyrke og stabilitet. Tidligere gjennomførte beregninger i forbindelse med andre prosjekter har gitt maksimale årsmiddelverdier på 1-10 % av maksimal timemiddel. Ved beregningene er det benyttet sannsynlige utslippskonsentrasjoner. Årsmiddelkonsentrasjoner er beregnet som maksimale årsmiddelkonsentrasjoner på basis av timemiddelkonsentrasjoner og meteorologiske data (relativ frekvensfordeling for ulike

18 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 18 av 19 vindhastigheter, vindretninger og stabilitetsdata). Ved å kombinere maksimale bakkekonsentrasjoner av NO 2 fra spredningsberegningene med utslippsdata for øvrige parametre (med unntak av CO, som ikke er relevant i årsmiddelssammenheng), finner vi maksimale årsmiddelkonsentrasjonsbidrag som gitt i tabell 9. Tabell 9 Maksimale årsmiddelkonsentrasjoner basert på sannsynlige utslipp. Parameter Sannsynlige årlige utslippskonsentrasjoner Maksimalt årsmiddelkonsentrasjonsbidrag Totalt støv mg/nm 3 2,0 0,03 µg/m 3 TOC mg/nm 3 2,0 0,03 µg/m 3 Hydrogenklorid (HCl) mg/nm 3 1,0 0,015 µg/m 3 Hydrogenfluorid (HF) mg/nm 3 0,1 0,001 µg/m 3 Svoveldioksid (SO 2 ) mg/nm ,37 µg/m 3 NO x (som NO 2 ) mg/nm ,2 µg/m 3 Kadmium (Cd) og thallium (Tl) mg/nm 3 0,01 0,15 ng/m 3 Kvikksølv (Hg) mg/nm 3 0,01 0,15 ng/m 3 Antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), krom (Cr), kobolt (Co), mg/nm 3 kobber (Cu), mangan (Mn), 0,08 nikkel (Ni) og vanadium (V) 1,2 ng/m 3 Dioksiner og furaner ng/nm 3 0,05 0,7 fg/m 3 Årsmiddelkonsentrasjonsbidraget av NO 2 er svært lavt, under 5 % av SFT s anbefalte luftkvalitetskriterie for halvårsmiddel. Beregnet årsmiddelkonsentrasjonen for Cd+Tl er <0,15 ng/m 3 ved sannsynlig utslippskonsentrasjon. Dette utgjør under 3 % av WHO s anbefalte grenseverdi for Cd. Bakkekonsentrasjonsbidraget av Hg er under 0,02 % av WHO s anbefalte grenseverdi. Årsmiddelkonsentrasjon for dioksiner er beregnet til maksimalt 0,7 fg/m 3 basert på sannsynlige utslipp. WHO angir typisk konsentrasjonsnivå i byluft til 100 fg/m 3 (store variasjoner forekommer imidlertid).

19 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 19 av 19 Referanser COWI (2007) Memo datert 14. juni 2007 Trinity Consultants (2004) Breeze AERMOD and ISC users guide, version 5.0, DNMI (1979) Lars Andresen: Monthly and annual frequencies of concurrent wind forces and wind directions i southeastern Norway for the period Det norske meteorologiske institutt Oslo NILU (1990) Sammenstilling av vindstatistikk for Lillestrøm/Kjeller for perioden NILU, mottatt av M. H. Soma NILU (2000) Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. NILU: OR 46/2000 Miljøverndepartmentet (2004) Forurensningsforskriften (FOR ), hentet oktober 2006 fra Samferdselsdepartementet (1998) Nye nasjonale resultatmål for luftkvalitet. St. prp nr 1 ( ). SFT (1992) Virkninger av luftforurensninger på helse og miljø. Rapport TA 848/1992. WHO (2000) Air quality guidelines - Second edition, hentet oktober 2006 fra SFT (2003) Telefonsamtale med Bernt Ringvold, SFT, januar 2003.

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund OR../2010 Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund Ivar Haugsbakk og Dag Tønnesen OR../2010 Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg

Detaljer

NILU. 111Illllllllllll NO0000091. Norsk institutt for luftforskning

NILU. 111Illllllllllll NO0000091. Norsk institutt for luftforskning I OJ NILU : REFERANSE : DATO : ISBN : OR 3/99 97115 JANUAR 1999 82425154 111Illllllllllll NO91 Malinger av luftkvalitet i Skogn og Levanger, oktober 1997 september, i forbindelse med konsekvensutredning

Detaljer

NILU. Konsekvenser av økte NO X utslipp til luft ved behandling av gass fra Haltenbanken Sør på Kårstø. Norsk institutt for luftforskning 32/ 30.

NILU. Konsekvenser av økte NO X utslipp til luft ved behandling av gass fra Haltenbanken Sør på Kårstø. Norsk institutt for luftforskning 32/ 30. L.U -, SSSES MILU o ; NO01E5011 NILU : REFERENCE: DATE : ISBN : OR 73/98 O-98126 NOVEMBER 1998 82-425-1035-0 oo Konsekvenser av økte NO X utslipp til luft ved behandling av gass fra Haltenbanken Sør på

Detaljer

E04. Tiltaksvurdering av asfaltverk som forbrenner spillolje

E04. Tiltaksvurdering av asfaltverk som forbrenner spillolje Oppdragsnavn/dokumentnavn: Tiltaksvurdering av asfaltverk som forbrenner spillolje Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Oppdragsgivers referanse: Ann Kristin Larsen Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se

Detaljer

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Rapport nr.: 805/00 Deltakende institusjon: NILU Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland April 1999-mars 2000 TA1749/2000 Norsk

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

Bedre byluft Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2010-2011

Bedre byluft Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2010-2011 no. 8/2011 meteorologi Bedre byluft Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2010-2011 Viel Ødegaard 1), Karl Idar Gjerstad 2), Harald Abildsnes 1) og Thomas Olsen 1) 1) Meteorologisk

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad

Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad NILU: OR../2004 NILU: OR../2004 REFERANSE: O-103063 DATO: JANUAR 2005 ISBN: 82-425-[Skriv ISBN-nr] Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad Karl Idar Gjerstad 1, Svein Knudsen 1 Sverre

Detaljer

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum OR 62/2011 NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak Ingrid Sundvor, Leonor Tarrasón, Sam Erik Walker og Dag Tønnesen Oppdragsrapport Forord Dette er avsluttende

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Trafikkanalyse Sogndalsfjøra

Trafikkanalyse Sogndalsfjøra Sogndal kommune Trafikkanalyse Sogndalsfjøra 2015-03-10 Oppdragsnr.: 5150339 Trafikkanalyse Sogndalsfjøra Oppdragsnr.: 5150339 Dokument nr.: 1 Revisjon: J02 J02 10.3.2015 Oppdragsgjevar sine kommentarar

Detaljer

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund Kunde: Franzefoss Gjenvinning AS Att: Astrid Drake Postboks 53 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Mo i Rana

Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Mo i Rana Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Mo i Rana Rana kommune Miljøvernsjefen Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2013 INNLEDNING... 3 ORGANISERING... 3 ØKONOMI... 4 LUFTKVALITET I MO I RANA... 4 KILDER,

Detaljer

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL

VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Drivhuset Sanfo AS Dokument type Vindanalyse Dato Desember 2014 VINDBEREGNINGER BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL Revisjon 000 Dato 2014/12/05 Utført av Jenny Skeide Skårn Kontrollert

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet

Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet M39-2014 VEILEDER åndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet Del 1: Beskrivelse av kvalitetssystemet åndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet Utførende institusjon: Miljødirektoratet

Detaljer

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport NOTAT Til: Norges Astma og Allergiforbund Kopi: Fra: Ingrid Sundvor, Dag Tønnesen, Sam Erik Walker og Leonor Tarrason Dato: Kjeller, 17. juni 2011 Ref.: IS/BKa/O-111036 Beregninger av NO 2 for Oslo og

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Hvordan kan vi redusere mengden svevestøv i bylufta i Trondheim? Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 Helseeffekter: Hvorfor er PM 10 et problem?... 5 Lovverket og

Detaljer

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø Franzefoss Gjenvinning AS Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø 2014-06-11 B01 2014-06-11 Til informasjon/ kommentar hos oppdragsgiver Glhau A01 2014-06-10 Utarbeidet Glhau Pebec Glhau Rev. Dato:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN TILTAKSPLAN FOR OPPRYDNING AV FORURENSEDE SEDIMENTER I STAVANGER HAVN MILJØRAPPORT NR 1-2002 MILJØRAPPORT FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN Postadresse:

Detaljer

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy Drammen kommune Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy 2014-03-14 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Grenseverdier og helserisiko 5 2 Tolkning av luftsonekart

Detaljer

Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør

Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene på Kollsnes, Mongstad og Kårstø for Kvitebjørn og Haltenbanken Sør November 1998 Kollsnes Mongstad Kårstø HK-GT980411 Konsekvensutredning Utvidelser av anleggene

Detaljer

DESEMBER 2012 KLIMA OG FORURENSNINGSDIREKTORATET BEREGNING AV FORURENSNING FRA OVERVANN

DESEMBER 2012 KLIMA OG FORURENSNINGSDIREKTORATET BEREGNING AV FORURENSNING FRA OVERVANN DESEMBER 2012 KLIMA OG FORURENSNINGSDIREKTORATET BEREGNING AV FORURENSNING FRA OVERVANN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2012 KLIMA

Detaljer

Undersøkelse av svevestøv ved veier

Undersøkelse av svevestøv ved veier NILU: OR 30/2005 NILU: OR 30/2005 REFERANSE: O-104070 DATO: JUNI 2005 ISBN: 82-425-1672-3 Undersøkelse av svevestøv ved veier Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2004 Dag Tønnesen

Detaljer