Bidragene til luftforurensning fra planlagt avfallsforbrenningsanlegg anses som svært små i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bidragene til luftforurensning fra planlagt avfallsforbrenningsanlegg anses som svært små i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier."

Transkript

1 Oppdragsnavn/dokumentnavn: Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Oppdragsgiver: COWI AS Oppdragsgivers referanse: Reidar Seim Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave A : Utgave for intern tverrfaglig kontroll (IDK) B : For kommentar hos oppdragsgiver C : For anbud- / tilbudsforespørsel D : For kontrakt E : For bygging/fabrikasjon/implementering/iverksettelse F : Som bygget, endelig utgave U : Utgått STATUSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) 1 : Akseptert for angjeldende bruk 2 : Akseptert med kommentar 3 : Ikke akseptert 4 : Ikke gjennomgått. (mottatt for informasjon) Tilgjengelighet: Henvisning: Begrenset Utarbeidet av: Dag Borgnes I forbindelse med konsekvensutredning vedrørende avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Næringsområde i Hamar har Norsk Energi utført spredningsberegninger for utslipp til luft. Spredningsberegningene er utført ved hjelp av programvaren Breeze ISC GIS Pro, som er basert på anerkjente Gaussiske spredningsmodeller utarbeidet av U.S. EPA. Skorsteinshøyden er beregnet ved å utføre spredningsberegninger for NO 2 som er dimensjonerende parameter. Beregningene viser at skorsteinshøyde på 60 meter for avfallsforbrenningsanlegget vil gi tilstrekkelig fortynning av NO x -utslippet, selv ved ugunstige meteorologiske forhold. Bidragene til luftforurensning fra planlagt avfallsforbrenningsanlegg anses som svært små i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier. UTGIVER OPPDRAGSGIVER E Endelig utgave DAB MHS JIB B For kommentar hos oppdragsgiver DAB Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Sjekket Status Stikkord: Avfallsforbrenning skorstein spredningsberegning NO2 Dokument- Nummer Oppdragsnummer Referansenummer Dokumentkode: RV Løpenummer: 0001 Revisjon: E01 ISBN: Side 1 av 19 HOVEDKONTOR Hoffsveien 13 Postboks 27 Skøyen N Oslo Telefon: Telefaks: AVD. GJØVIK Strandgt. 13 A N Gjøvik Telefon: Telefaks: AVD. BERGEN Damsgårdsveien 125 Postboks 3, Laksevåg N Bergen Telefon: Telefaks: SANDNES St. Olavsgt. 20 Postboks 3526, N Sandnes Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr. NO

2 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 2 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANLEGGETS LOKALISERING 5 3 TEKNISKE DATA 6 4 METEOROLOGI OG SPREDNINGSFORHOLD 8 5 LUFTFORURENSNINGSSITUASJONEN I INFLUENSOMRÅDET 11 6 GRENSEVERDIER, LUFTKVALITETSKRITERIER OG MAKSIMAL TILLEGGSBELASTNING 12 7 SPREDNINGSBEREGNINGER Metodikk Beregnede maksimale timemiddelkonsentrasjoner av NO Årsmiddelkonsentrasjoner 17

3 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 3 av 19 SAMMENDRAG I forbindelse med konsekvensutredning vedrørende avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Næringsområde i Hamar har Norsk Energi utført spredningsberegninger for utslipp til luft. Spredningsberegningene er utført ved hjelp av programvaren Breeze ISC GIS Pro, som er basert på anerkjente Gaussiske spredningsmodeller utarbeidet av U.S. EPA. For å vurdere de lokale spredningsforholdene er det benyttet vindstatistikk for området fra Det norske meteorologiske institutt (DNMI). Det er også innhentet data vedrørende dagens luftforurensningssituasjon. Skorsteinshøyden er beregnet ved å utføre spredningsberegninger for NO 2 som er dimensjonerende parameter. Figuren nedenfor viser maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (timemiddel). Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (µg/m 3 timemiddel) Lokalisering av planlagt avfallsforbrenningsanlegg SFT anbefaler at utslippet fra et nytt anlegg ikke skal øke bakkekonsentrasjonen med mer enn 50 % av differansen mellom SFT s anbefalte luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen. De beregnede maksimale bakkekonsentrasjonene er i dette tilfellet lavere enn de maksimale akseptable tilleggsbelastningene. Beregningene viser dermed at skorsteinshøyde på 60 meter for avfallsforbrenningsanlegget vil gi tilstrekkelig fortynning av NO x -utslippet, selv ved ugunstige meteorologiske forhold.

4 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 4 av 19 Spredningsberegningene er konservative, noe som fremgår av følgende: * Det er det lagt til grunn at all NO x i utslippet foreligger som NO 2. Dette medfører et overestimat for NO 2 i nærområdene. * De meteorologiske forhold som gir maksimale bakkekonsentrasjoner vil opptre sjeldent. * Utslippsmengdene som er benyttet i beregningene er maksimale kortvarige utslipp Årsmiddelkonsentrasjonsbidraget av NO 2 er svært lavt, under 5 % av SFT s anbefalte luftkvalitetskriterie for halvårsmiddel. Beregnet årsmiddelkonsentrasjonen for Cd+Tl er <0,15 ng/m 3 ved sannsynlig utslippskonsentrasjon. Dette utgjør under 3 % av WHO s anbefalte grenseverdi for Cd. Bakkekonsentrasjonsbidraget av Hg er under 0,02 % av WHO s anbefalte grenseverdi. Årsmiddelkonsentrasjon for dioksiner er beregnet til maksimalt 0,7 fg/m 3 basert på sannsynlige utslipp. WHO angir typisk konsentrasjonsnivå i byluft til 100 fg/m 3 (store variasjoner forekommer imidlertid).

5 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 5 av 19 1 INNLEDNING I forbindelse med konsekvensutredning vedrørende planlagt avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Næringsområde i Hamar har Norsk Energi utført spredningsberegninger for utslipp til luft. Skorsteinshøyden er beregnet ved å utføre spredningsberegninger for NO 2 som er dimensjonerende parameter. Bakkekonsentrasjonsbidragene fra avfallsforbrenningsanlegget er vurdert i forhold til luftkvalitetskriterier og grenseverdier og i forhold til dagens luftforurensningssituasjon i området. 2 ANLEGGETS LOKALISERING Lokaliseringen for planlagt avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Næringsområde i Hamar er vist i figur 1 nedenfor. Figur 1 Lokalisering av planlagt avfallsforbrenningsanlegg Planlagt avfallsforbrenningsanlegg

6 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 6 av 19 3 TEKNISKE DATA Grunnleggende tekniske data for avfallsforbrenningsanlegget er gitt av oppdragsgiver (COWI 2007). Tabell 1 viser tekniske data benyttet i spredningsberegningene. Tabell 1 Tekniske data benyttet i spredningsberegningene Avfallsmengde tonn/time 9 Røykgassmengde, tørr Nm 3 /time, tørr Røykgasstemperatur ºC 60 Skorsteinsdiameter m 1,1 Røykgasshastighet m/s 21 Oksygenkonsentrasjon vol-%,tørr 7,7 1) Ved 11 vol- % O 2. Tabell 2 viser NO x -konsentrasjon og NO x -utslipp benyttet ved beregning av maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO 2. Tabell 2 NO x -konsentrasjon og utslipp benyttet ved beregning av maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO 2. NO x -konsentrasjon (som NO 2 ) mg/nm 3, tørr 300 1) NO x -utslipp (som NO 2 ) g/s 5,3 1) Ved 11 vol- % O 2. NO x - konsentrasjon er valgt på basis av grenseverdi og sannsynlig øvre halvtimeskonsentrasjonsnivå. Tabell 3 viser forventede driftsverdier for avfallsforbrenningsanlegget. Dataene i tabellen er benyttet ved beregning av årsmiddelkonsentrasjoner.

7 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 7 av 19 Tabell 3 Forventede driftsverdier utslipp til luft /Data benyttet ved beregning av årsmiddelkonsentrasjoner (COWI 2007). Forventede driftsverdier utslipp 1) Totalt støv mg/nm 3 2,0 TOC mg/nm 3 2,0 Hydrogenklorid (HCl) mg/nm 3 1,0 Hydrogenfluorid (HF) mg/nm 3 0,1 Svoveldioksid (SO 2 ) mg/nm 3 25 NO x mg/nm Kadmium (Cd) og thallium (Tl) mg/nm 3 0,01 Kvikksølv (Hg) mg/nm 3 0,01 Antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), krom (Cr), kobolt (Co), kobber (Cu), mangan mg/nm 3 0,08 (Mn), nikkel (Ni) og vanadium (V) Karbonmonoksid (CO) mg/nm 3 15 Dioksiner og furaner ng/nm 3 0,05 1) Relatert til 11 vol-% O 2, tørr Anleggsbygningens høyde er oppgitt til 40 meter. Bygningshøyden på 40 meter tilsier minimum skorsteinshøyde på 1,5 ganger bygningshøyden, dvs. 60 meter, for å unngå bygningsturbulens ( GEP stack height, GEP=Good engineering practice, (Trinity Consultants 2004)). Dette er benyttet som skorsteinshøyde i beregningen. Lavere skorsteinshøyde vil gi vesentlig høyere bakkekonsentrasjonsbidrag. Forøvrig er det ikke bygg med bygningshøyde over 40 meter i en radius av 500 meter omkring den aktuelle lokaliteten. Norsk Protein sitt nye anlegg, som er lokalisert like ved det planlagte forbrenningsanlegget, vil ha noe utslipp ved produksjon av energi til eget formål. NO x -utslippet fra Norsk Protein vil bli vesentlig redusert etter at avfallsforbrenningsanlegg er satt i drift, og vil trolig utgjøre under 10 % av utslippet fra avfallsforbrenningsanlegget. Bakkekonsentrasjonsbidraget fra utslippet på Norsk Protein er derfor neglisjerbart i forhold til bakkekonsentrasjonsbidraget fra avfallsforbrenningsanlegget.

8 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 8 av 19 4 METEOROLOGI OG SPREDNINGSFORHOLD Luftas stabilitetsforhold og vindhastighet har betydning for hvordan utslippene spres. Den vertikale temperaturgradienten forteller hvor stabil luften er. Hvis temperaturen avtar med høyden med mer enn ca. 1 C pr. 100 m, vil luften være ustabil. Nøytral luft har vi når temperaturen avtar med 1 C til 0 C pr. 100 m. Hvis temperaturen stiger med høyden, vil luften være lett stabil eller stabil, avhengig av hvor mye temperaturen stiger. Svak vind og ustabil atmosfære gir normalt maksimalkonsentrasjoner nær utslippet. Slike forhold vil det typisk være når det er sol om sommeren. Er atmosfæreforholdene nøytrale vil maksimalkonsentrasjonene forekomme lengre fra utslippet. Svak til moderat vind og stabil atmosfære (om vinteren og om natten på sommeren) gir maksimalkonsentrasjoner langt fra utslippsstedet. Det er ikke tilgjengelig relevante vindretning og vindhastighetsdata fra den aktuelle lokaliteten. Vi har imidlertid fremskaffet data Staur værstasjon, som ligger ca. 8 km syd for Hamar sentrum. Vi har data for årene (DNMI 1979). Ved en vurdering av frekvensfordeling og vindhastighet, kan slike data benyttes selv i dag. Værdataene er presentert i tabell 4 og figur 2. Tabell 4 Vindstatistikk for Staur værstasjon (DNMI 1979) Vindretning Vindhastighet (m/s) SUM 0,3-1,5 1,6-3,3 3,4-5,4 5,5-7,9 8,0-10,7 10,8-13,8 13,9-17, ,7 2,4 1,1 0,3 0,2 0,1 0,0 8,8 30 0,0 0,0 0, ,1 60 9,8 3,2 1,0 0,2 0,1 0,0 0,0 14, ,1 5,6 1,5 0,3 0,0 0,0-21, ,0 0, , ,9 4,2 2,0 0,4 0,1 0,0-13, ,1 2,9 1,7 0,3 0,1 0,0 0,0 11, ,1 0,1 0,0 0, , ,0 2,5 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 9, ,4 3,3 1,3 0,4 0,2 0,1 0,0 10, ,0 0,0 0,0-0, , ,4 2,6 1,3 0,4 0,2 0,1 0,0 8,0 Vindstille 1,6 SUM 56,5 26,8 10,9 2,7 1,0 0,4 0,1 98,4

9 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 9 av % N % % % % % % % % % 11.1% 180 S % Vindstille: 1.6 % Figur 2 Vindrosen for Staur (relativ frekvensfordeling av vindretning) Tabell 4 viser at svake vinder dominerer, over 55 % av tiden var det vindhastighet under 1,5 m/s. Vindhastighet over 5,5 m/s forekommer kun 4,2 % av tiden. Det fremgår av tabell 4 at dominerende vindretning er østlig vind, med relativ frekvens på ca 22 %.

10 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 10 av 19 Vi har ikke data om luftstabiliteten i Hamar. I tabell 5 er gjengitt luftstabilitet og vindhastigheter Kjeller/Lillestrøm i perioden (NILU 1990). Det er rimelig å anta at data fra Kjeller/Lillestrøm også vil kunne gi en pekepinn på hvilke luftstabiliteter vi bør kunne forvente i Hamar. Tabell 5 Frekvensfordeling av stabilitet (%) (NILU 1990) Stabilitet (vertikal temperaturgradient (ºC) T <-0,5ºC -0,5< T<0 0< T<0,5 0,5< T SUM 13,6 30,9 31,0 24,5 100,0 For å karakterisere luftstabiliteten benyttes som regel såkalte stabilitetsklasser etter Pasquill. I tabell 6 har vi vist sammenhengen mellom den vertikale temperaturgradienten og stabilitetsklasser etter Pasquill. Tabell 6 Sammenheng mellom vertikal temperaturgradient og stabilitetsklasser Stabilitet Ustabilt Nøytralt Lett stabilt Stabilt Temp. gradient ( C pr. 100m) < 1 1-0,5 < 0,5 0, ,5 0,5-1 >1 Pasquill A+B+C D E F Med bakgrunn i data gitt i tabell 5, bør vi kunne forvente at luften i Hamar for det meste er nøytral eller lett stabil. Vindretningen vil bli noe påvirket av den lokale topografien omkring anlegget.

11 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 11 av 19 5 LUFTFORURENSNINGSSITUASJONEN I INFLUENSOMRÅDET Så vidt vi kjenner til foreligger det lite luftkvalitetsdata for det aktuelle området. Vegkontoret i Hedmark har tidligere gjennomført målinger av luftkvalitet i Strandgata i Hamar gjennom tre vintersesonger (1994/95, 1995/96 og 1996/97). Målingene viste til dels svært høye døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv de to første årene (opptil ca 90 µg/m 3 i 1994), men betydelig lavere nivå den siste målesesongen (ca 20 µg/m 3 ). Reduksjonen ble antatt å skyldes overgang til strømiddel med mindre støv. NILU har tidligere foretatt vurdering av luftforurensningen i en rekke tettsteder og byer i Norge, deriblant Hamar (NILU, 2000). NO 2 bybakgrunn halvårsmiddelverdi er vurdert til 18 µg/m 3, og PM10 bybakgrunn halvårsmiddelverdi til 23 µg/m 3. Vurderingene er foretatt etter formel på bakgrunn av måledata fra Lillehammer og Hamar.

12 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 12 av 19 6 GRENSEVERDIER, LUFTKVALITETSKRITERIER OG MAKSIMAL TILLEGGSBELASTNING Myndighetene har angitt grenseverdier, mål og luftkvalitetskriterier for konsentrasjoner av bl.a. svevestøv, NO x og SO 2, i uteluft. Grenseverdiene er gitt i Forurensningsforskriftens kapittel 7 (Miljøverndepartementet 2004). Ut fra hensynet til helse og miljø for bybefolkningen er det satt opp nasjonale mål for lokale luftforurensningskonsentrasjoner (Samferdselsdepartementet 1998). De anbefalte luftkvalitetskriteriene gitt av SFT og Folkehelsa angir eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten antar at befolkningen kan utsettes for uten at alvorlige helsevirkninger oppstår (SFT 1992). Anbefalte grenseverdier og luftkvalitetskriterie for Hg, Cd, Pb, Mn og fluorid er gitt i Air Quality Guidelines for Europe (WHO 2000). Tabell 7 viser grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier. Tabell 7 Grenseverdier og luftkvalitetskriterier Parameter Forurensingsforskriften kapittel 7 Tiltaksgrense (helse) Nasjonale mål, byer Anbefalte luftkval.kriterier (SFT/Folkehelsa) Enhet Midlingstid 1 time 24 timer 1 år (6 mnd) NO 2 µg/m , Svevestøv (PM 10 ) µg/m , SO 2 µg/m , ,6 NO 2 µg/m Svevestøv (PM 10 ) µg/m SO 2 µg/m NO 2 µg/m (6 mnd) Svevestøv (PM 10 ) µg/m 3 35 Under revurdering Svevestøv (PM 2,5 ) µg/m 3 20 SO 2 µg/m (15 min.) (6 mnd.) Anbefalt grenseverdi WHO Hg (partikulær og µg/m gassf.) Anbefalt grenseverdi WHO Cd ng/m Anbefalt grenseverdi WHO Pb µg/m ,5 Anbefalt grenseverdi WHO Mn µg/m ,15 Anbefalt grenseverdi WHO Fluorid µg/m Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår 2 Innen år Innen år Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. år 5 Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 24 ganger pr. kalenderår 6 Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 3 ganger pr. kalenderår WHO angir ingen anbefalt grenseverdi for dioksiner fordi direkte inhalasjon utgjør en svært begrenset andel av totalinntaket. Typisk konsentrasjonsnivå i byluft angis til 0,1 pg/m 3 (store variasjoner forekommer imidlertid). Maksimal anbefalt tilleggsbelastning SFT anbefaler at utslippet fra et nytt anlegg ikke skal øke bakkekonsentrasjonen med mer enn 50 % av differansen mellom SFT s anbefalte luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen. I dette tilfellet er NO 2 den utslippsparameter som gir bakkekonsentrasjoner nærmest luftkvalitetskriteriet. Bakgrunnskonsentrasjonen er vurdert til 20 µg/m 3. Luftkvalitetskriteriet for NO 2 timemiddel er 100 µg/m 3. Ved å benytte SFT s anbefaling for dette kriteriet får vi maksimal akseptabel tilleggsbelastning på 40 µg/m 3.

13 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 13 av 19 Det er verdt å nevne at SFT åpner for å fravike fra anbefalingen om at utslippet fra et nytt anlegg ikke skal øke bakkekonsentrasjonen med mer enn 50 % av differansen mellom anbefalte luftkvalitetskriterier og bakgrunnskonsentrasjonen (SFT 2003). Dette er for eksempel aktuelt i områder som allerede er belastet med luftforurensning.

14 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 14 av 19 7 SPREDNINGSBEREGNINGER 7.1 METODIKK Spredningsberegningene er utført ved hjelp av spredningsberegningsprogrammet Breeze ISC som bygger på modeller utarbeidet av Environmental Protection Agency (EPA). Beregningene er utført for et worst case mht. utslipp. Breeze ISC er en gaussisk modell for stasjonære kilder. I denne modellen beregnes maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag for valgte meteorologiske situasjoner karakterisert ved stabilitetsklasse og vindhastighet. Vi har forutsatt flatt terreng i modellberegningene. Dette er en rimelig god tilnærming, da røykfanen normalt vil følge terrengformasjonene i den type terreng som finnes i omgivelsene. Ved sterkt stabil sjiktning vil imidlertid spredningsmønsteret til røykfanen kunne avvike noe fra dette slik at spredningen i mindre grad vil følge terrenget. Lokalt kan høydedragene da få noe høyere bakkekonsentrasjoner. Spredningsberegningsprogrammet gir mulighet til å beregne bakkekonsentrasjoner for tilfeller der en får røyknedslag pga. turbulens og levirvler bak bygninger. NO x -utslippet fra anlegget vil hovedsakelig foreligge som NO. Under påvirkning av sollys og ozon vil noe NO oksideres til NO 2 i nærområdet. I beregningene er det lagt til grunn at all NO x i utslippet foreligger som NO 2, noe som medfører et overestimat for NO 2 i nærområdene.

15 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 15 av BEREGNEDE MAKSIMALE TIMEMIDDELKONSENTRASJONER AV NO 2 Beregninger vha. ISC-modellen er utført for ulike stabilitetsklasser og vindhastigheter og for ulike vindretninger. Tabell 8 viser beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO 2 for skorsteinshøyde på 60 meter. Tabell 8 Beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag (timemiddel) av NO 2 Modell Stabilitet Vind Maksimal bakkekons., Ca avstand fra kilden timemiddel ISC µg/m 3 NO 2 m m/s Ustabil Nøytral Lett stabil Et utdrag av de viktigste resultatene for skorsteinshøyde 60 meter er vist i figurene nedenfor.

16 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 16 av 19 Ustabil atmosfære, 1 m/s Figur 3 Nøytral atmosfære, 4 m/s Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (µg/m 3, timemiddel). Ustabil og nøytral atmosfære. Lokalisering av planlagt avfallsforbrenningsanlegg

17 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 17 av 19 Lett stabil atmosfære, 1 m/s Figur 4 Maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag av NO 2 (µg/m 3, timemiddel). Lett stabil atmosfære. Lokalisering av planlagt avfallsforbrenningsanlegg Vi ser av tabell 8 og figur 3 og 4 at skorsteinshøyde på 60 meter ga maksimalt timemidlet bakkekonsentrasjonsbidrag for NO 2 på 24 µg/m 3 ved ugunstigste meteorologiske forhold. Det bemerkes at slike meteorologiske forhold vil opptre svært sjeldent. De beregnede maksimale bakkekonsentrasjonsbidragene er lavere enn de maksimale anbefalte tilleggsbelastningene, som er vurdert til 40 µg/m 3. Beregningene viser dermed at skorsteinshøyde på 60 meter gir tilstrekkelig fortynning av NO x -utslippet, selv ved ugunstige meteorologiske forhold. Spredningsberegningene er konservative, noe som fremgår av følgende: Det er lagt til grunn at all NO x i utslippet foreligger som NO 2. Dette medfører et overestimat for NO 2 i nærområdene. De meteorologiske forhold som gir maksimale bakkekonsentrasjoner vil opptre sjeldent Utslippsmengdene som er benyttet i beregningene er maksimale kortvarige utslipp 7.3 ÅRSMIDDELKONSENTRASJONER Årsmiddelverdiene for området omkring anlegget vil være vesentlig lavere enn den beregnede maksimale timemiddelverdien på grunn av lavere utslipp og variasjoner i vindretning, vindstyrke og stabilitet. Tidligere gjennomførte beregninger i forbindelse med andre prosjekter har gitt maksimale årsmiddelverdier på 1-10 % av maksimal timemiddel. Ved beregningene er det benyttet sannsynlige utslippskonsentrasjoner. Årsmiddelkonsentrasjoner er beregnet som maksimale årsmiddelkonsentrasjoner på basis av timemiddelkonsentrasjoner og meteorologiske data (relativ frekvensfordeling for ulike

18 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 18 av 19 vindhastigheter, vindretninger og stabilitetsdata). Ved å kombinere maksimale bakkekonsentrasjoner av NO 2 fra spredningsberegningene med utslippsdata for øvrige parametre (med unntak av CO, som ikke er relevant i årsmiddelssammenheng), finner vi maksimale årsmiddelkonsentrasjonsbidrag som gitt i tabell 9. Tabell 9 Maksimale årsmiddelkonsentrasjoner basert på sannsynlige utslipp. Parameter Sannsynlige årlige utslippskonsentrasjoner Maksimalt årsmiddelkonsentrasjonsbidrag Totalt støv mg/nm 3 2,0 0,03 µg/m 3 TOC mg/nm 3 2,0 0,03 µg/m 3 Hydrogenklorid (HCl) mg/nm 3 1,0 0,015 µg/m 3 Hydrogenfluorid (HF) mg/nm 3 0,1 0,001 µg/m 3 Svoveldioksid (SO 2 ) mg/nm ,37 µg/m 3 NO x (som NO 2 ) mg/nm ,2 µg/m 3 Kadmium (Cd) og thallium (Tl) mg/nm 3 0,01 0,15 ng/m 3 Kvikksølv (Hg) mg/nm 3 0,01 0,15 ng/m 3 Antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), krom (Cr), kobolt (Co), mg/nm 3 kobber (Cu), mangan (Mn), 0,08 nikkel (Ni) og vanadium (V) 1,2 ng/m 3 Dioksiner og furaner ng/nm 3 0,05 0,7 fg/m 3 Årsmiddelkonsentrasjonsbidraget av NO 2 er svært lavt, under 5 % av SFT s anbefalte luftkvalitetskriterie for halvårsmiddel. Beregnet årsmiddelkonsentrasjonen for Cd+Tl er <0,15 ng/m 3 ved sannsynlig utslippskonsentrasjon. Dette utgjør under 3 % av WHO s anbefalte grenseverdi for Cd. Bakkekonsentrasjonsbidraget av Hg er under 0,02 % av WHO s anbefalte grenseverdi. Årsmiddelkonsentrasjon for dioksiner er beregnet til maksimalt 0,7 fg/m 3 basert på sannsynlige utslipp. WHO angir typisk konsentrasjonsnivå i byluft til 100 fg/m 3 (store variasjoner forekommer imidlertid).

19 Spredningsberegninger avfallsforbrenning Hamar Side 19 av 19 Referanser COWI (2007) Memo datert 14. juni 2007 Trinity Consultants (2004) Breeze AERMOD and ISC users guide, version 5.0, DNMI (1979) Lars Andresen: Monthly and annual frequencies of concurrent wind forces and wind directions i southeastern Norway for the period Det norske meteorologiske institutt Oslo NILU (1990) Sammenstilling av vindstatistikk for Lillestrøm/Kjeller for perioden NILU, mottatt av M. H. Soma NILU (2000) Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. NILU: OR 46/2000 Miljøverndepartmentet (2004) Forurensningsforskriften (FOR ), hentet oktober 2006 fra Samferdselsdepartementet (1998) Nye nasjonale resultatmål for luftkvalitet. St. prp nr 1 ( ). SFT (1992) Virkninger av luftforurensninger på helse og miljø. Rapport TA 848/1992. WHO (2000) Air quality guidelines - Second edition, hentet oktober 2006 fra SFT (2003) Telefonsamtale med Bernt Ringvold, SFT, januar 2003.

E01. FAUSKE ENERGIGJENVINNGSANLEGG Spredningsberegninger utslipp til luft

E01. FAUSKE ENERGIGJENVINNGSANLEGG Spredningsberegninger utslipp til luft Oppdragsnavn/dokumentnavn: FAUSKE ENERGIGJENVINNGSANLEGG Oppdragsgiver: Ambio AS Oppdragsgivers referanse: Ulla Ledje Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave

Detaljer

E03. Spredningsberegninger - Avfallsforbrenningsanlegg i Tromsø

E03. Spredningsberegninger - Avfallsforbrenningsanlegg i Tromsø Oppdragsnavn/dokumentnavn: Spredningsberegninger - Avfallsforbrenningsanlegg i Tromsø Oppdragsgiver: COWI Oppdragsgivers referanse: Reidar Seim Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001)

Detaljer

Spredningsberegninger Energisentral i Dale

Spredningsberegninger Energisentral i Dale Spredningsberegninger Energisentral i Dale Status: Dato: 17.01.2012 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Som bygget, endelig utgave Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 17.01.2012 Prosjektnavn: Spredningsberegninger

Detaljer

B02. BKK Varme AS Spredningsberegninger Loddefjord Varmesentral

B02. BKK Varme AS Spredningsberegninger Loddefjord Varmesentral Oppdragsnavn/dokumentnavn: BKK Varme AS Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdragsgivers referanse: Gunnar Hernborg Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave A : Utgave

Detaljer

Spredningsberegninger Alta

Spredningsberegninger Alta 3 MW RT-flis Status: Dato: 22.05.2017 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: For kommentar hos oppdragsgiver Stine Belgum Torstensen Rapport Oppdragsgiver: Dato: 22.05.2017 Prosjektnavn: 3 MW RT-flis Alta Dok.

Detaljer

Spredningsberegninger Forus Nord Energisentral

Spredningsberegninger Forus Nord Energisentral Spredningsberegninger Forus Nord Energisentral Click here to enter text. Status: Endelig utgave Dato: 20.03.2014 Utarbeidet av: Dag Borgnes Lyse Neo AS Rapport Lyse Neo AS Dato: 20.03.2014 : Forus Nord

Detaljer

E02. Fremtidige energiløsninger Spredningsberegninger bioenergianlegg Ulset

E02. Fremtidige energiløsninger Spredningsberegninger bioenergianlegg Ulset Oppdragsnavn/dokumentnavn: Fremtidige energiløsninger Oppdragsgiver: Bergen Tomteselskap Oppdragsgivers referanse: Per Moen Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K : Intern arbeidsutgave

Detaljer

Spredningsberegninger avfallsforbrenningsanlegg Tromsø

Spredningsberegninger avfallsforbrenningsanlegg Tromsø Spredningsberegninger avfallsforbrenningsanlegg Tromsø Click here to enter text. Status: Dato: 19.02.2014 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: For kommentar hos oppdragsgiver Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

Spredningsberegninger biosentral BE Varme

Spredningsberegninger biosentral BE Varme Spredningsberegninger biosentral BE Varme Bodø Status: Endelig utgave Dato: 27.06.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 27.06.2013 Prosjektnavn: Click here to enter

Detaljer

Spredningsberegninger ny energisentral

Spredningsberegninger ny energisentral Spredningsberegninger ny energisentral Ny energisentral ved Ranheim Papirfabrikk Status: Endelig utgave Dato: 18.05.2016 Utarbeidet av: Oppdrags giver: Dag Borgnes RanheimEnergiAS Rapport Oppdragsgiver

Detaljer

Spredningsberegninger Rodeløkka varmesentral

Spredningsberegninger Rodeløkka varmesentral Click here to enter text. Status: Endelig utgave Dato: 26.05.2014 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 26.05.2014 Prosjektnavn: Click here to enter text. Dok. ID: 31920-00003-0.1

Detaljer

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund OR../2010 Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund Ivar Haugsbakk og Dag Tønnesen OR../2010 Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg

Detaljer

Spredningsberegninger Heimdal varmesentral

Spredningsberegninger Heimdal varmesentral Spredningsberegninger Heimdal varmesentral Status: Endelig utgave Dato: 18.06.2015 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 18.06.2015 Prosjektnavn: Dok. ID: 32042-00002-0.3

Detaljer

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi AS Kallerud, Gjøvik

Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi AS Kallerud, Gjøvik OR 78/2010 Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi AS Kallerud, Gjøvik Ivar Haugsbakk OR 78/2010 Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Eidsiva Bioenergi

Detaljer

RHI Normag AS nytt utslippspunkt

RHI Normag AS nytt utslippspunkt RHI Normag AS RHI Normag AS nytt utslippspunkt Spredningsberegninger skorsteinshøyde. for fastsettelse av 2014-07-03 J01 2014-07-03 For bruk LIBOH/KJB KJB/IWI LIBOH A00 2014-06-24 Utarbeidet for fagkontroll

Detaljer

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA).

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). i samarbeid med Sør-Varanger kommune Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). August 2010 RAPPORT Tittel: Spredningsberegninger

Detaljer

UTSLIPPSSØKNAD September 1999. Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999

UTSLIPPSSØKNAD September 1999. Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999 UTSLIPPSSØKNAD September 1999 Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Utslipp til luft...3 2.1 Vurdering av maksimal timemiddelkonsentrasjon

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

Spredningsberegning av støv

Spredningsberegning av støv Wacker Kyrksæterøra Status: Endelig utgave Dato: 01.08.2016 Utarbeidet av : Stine Belgum Torstensen Oppdrags giver : Rapport Oppdragsgiver: Dato: 01.08.2016 Prosjektnavn: Skifte av renseanlegg Dok. ID:

Detaljer

Beregning av skorstein elektrosentral Flesland

Beregning av skorstein elektrosentral Flesland Customer: Date: Cowi.. Reference: Author: DOC-P-A- Marius Flatin, Project Engineer purenviro.com Title: Beregning av skorstein elektrosentral Flesland keywords: Utslipp, spredningsberegninger, Aermod Summary:

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mai 2004 Lite luftforurensning i mai Målinger i mai viser at luftkvaliteten denne måneden stort sett var god. Det var generelt lave konsentrasjoner

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

Luftsonekart for Drammen kommune

Luftsonekart for Drammen kommune Drammen kommune Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport 2014-03-14 Oppdragsnr.: 5137102 Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport Revisjon: J02 Oppdragsnr.: 5137102 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: januar 004 God luftkvalitet i januar Det var generelt god luftkvalitet i hele byen i januar. Dette skyldes hovedsakelig gunstige værforhold med

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

Svar på klage på forbrenningsanlegget for rene brensler i Harstad - Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Svar på klage på forbrenningsanlegget for rene brensler i Harstad - Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 4.10.2011 2010/2909-24 460 Deres dato Deres ref. 15.9.2011 Generalsekretær Geir Endregard Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

NOTAT. Avbøtende tiltak mot svevestøvplager er i hovedsak begrenset til vanning av kilde.

NOTAT. Avbøtende tiltak mot svevestøvplager er i hovedsak begrenset til vanning av kilde. Norsk institutt for luftforskning NOTAT Utarbeidet av Dag Tønnesen, Norsk institutt for luftforskning (NILU) Sammenfatning Selv om dette er et område med en forventet svært god luftkvalitet, er belastning

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1. 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5124575

Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1. 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5124575 Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1 2013-10-21 Revisjon: J05 J05 2013.10.21 For bruk JNOLS KJB JNOLS J04 2013.06.18 For godkjenning hos oppdragsgiver

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft ved Fredheim Region øst 23.11.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-9 246406 23.11.2006 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund Kunde:

Detaljer

Konsekvensutredning for Tromsdalen kalkdagbrudd Alternativ 2

Konsekvensutredning for Tromsdalen kalkdagbrudd Alternativ 2 Innherred samkommune Konsekvensutredning for Tromsdalen kalkdagbrudd Alternativ 2 Delrapport Lokal luftkvalitet og spredning av støv 2012-05-22 01 2012.05.22 For kommentar oppdragsgiver KJB IWI SBTIM Rev.

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde Veileder Veileder. Beregning av skorsteinshøyde TA 3038 2013 Utført av NILU-Norsk institutt for luftforskning og Norsk Energi 1 Forord Klif (Klima og forurensningsdirektoratet) har gitt NILU - Norsk institutt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 2002 Leif Otto Hagen

Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 2002 Leif Otto Hagen NILU: OR 63/23 NILU: OR 63/23 REFERANSE: O-121 DATO: SEPTEMBER 23 ISBN: 82-425-1493-3 Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 22 Leif Otto Hagen 1 Innhold Side Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013.

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013. NOTAT Til: Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, 06.02.2015 Ref.: Luftforurensning ved Stavanger Lufthavn, Sola NILU (Norsk institutt for luftforskning) har utført en vurdering av luftkvalitet ved Stavanger

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård

1 Forus Avfallsanlegg / Even Lind Karina Ødegård Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering vindhastighet [m/s] NO2-konsentrasjon [µg/m3] Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 214 En oppsummering Generelt god luftkvalitet i 214 I 214 ble det målt forholdsvis lite luftforurensing sammenlignet med

Detaljer

Det er gjennomført vurderinger av forurensninger fra planlagt fjernvarmeanlegg i Lillehammer.

Det er gjennomført vurderinger av forurensninger fra planlagt fjernvarmeanlegg i Lillehammer. Oppdragsnavn/dokumentnavn: Forurensning fra fjernvarmeanlegg Fjernvarmeanlegg i Lillehammer Oppdragsgiver: Eidsiva Bioenergi AS Oppdragsgivers referanse: Odd Sigmund Brøste Ekstrakt: REVISJONSKODER: (Se

Detaljer

0 Eli Gunvor Hunnes. Luftovervåkingsprogrammet er et årsbasert program for overvåking av uteluftkvaliteten i Rana.

0 Eli Gunvor Hunnes. Luftovervåkingsprogrammet er et årsbasert program for overvåking av uteluftkvaliteten i Rana. Kunde: Rana Kommune Teknisk Etat Postboks 173 8601 MO I RANA Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA Ordre nr.: RAPPORT Luftovervåking

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Noe forurenset luft i november og desember Både i november og desember var de registrerte forurensningsnivåene generelt lavere enn

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 27 Industrien i Grenland 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...4 2. GRENSEVERDIER...5 2.1 Forurensningsforskriften...5 3.

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Etablering og drift av luftovervåkingssystem i Mo i Rana

Etablering og drift av luftovervåkingssystem i Mo i Rana Etablering og drift av luftovervåkingssystem i Mo i Rana Konkurransegrunnlag DEL B - Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 B.1. Kravspesifikasjon... 3 B.1.1. Beskrivelse av formål/behov...

Detaljer

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa NILU: OR 6/2003 NILU: OR 6/2003 REFERANSE: O-102022 DATO: FEBRUAR 2003 ISBN: 82-425-1423-2 Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa 1 Innhold Side Sammendrag...

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2008 Industrien i Grenland 2 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2008, viste 30 overskridelser av fastsatt grenseverdi (50 µg/m 3 pr. døgn) for

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for desember 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur:

Dato: KR-19145 11.06.2015 Rev. nr. Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført: Ansvarlig signatur: VEDLEGG 15 Kunde: Asplan Viak Att: Even Lind Østervågskaia 1a 4004 Stavanger Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr.

Detaljer

Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes

Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes NILU: OR 35/2004 NILU: OR 35/2004 REFERANSE: O-103125 DATO: MARS 2004 ISBN: 82-425-1578-6 Spredningsberegninger før og etter veiomleggingen i forbindelse med Vegpakke Drammen. Harold Mc Innes 1 Innhold

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING 21 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Kald, vindstille og stabil luft medførte høye konsentrasjonene av

Detaljer

Oslo Lufthavn AS. Luftkvalitet. Utgave: 1 Dato:

Oslo Lufthavn AS. Luftkvalitet. Utgave: 1 Dato: Oslo Lufthavn AS Luftkvalitet Utgave: 1 Dato: 2011-06-01 Luftkvalitet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS Rapportnavn: Luftkvalitet Utgave/dato: 1 / 2011-06-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 524471 Luftkvalitet Minde Allmenning Del: Skrevet av: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-05-06 Kvalitetskontroll: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-05-06 INNLEDNING Minde

Detaljer

Måling av meteorologi og luftkvalitet omkring Outokumpu Norzink AS og Tinfos Titan & Iron KS i Odda

Måling av meteorologi og luftkvalitet omkring Outokumpu Norzink AS og Tinfos Titan & Iron KS i Odda NILU: OR 83/2003 NILU: OR 83/2003 REFERANSE: O-103004 DATO: JANUAR 2004 ISBN: 82-425-1520-4 Måling av meteorologi og luftkvalitet omkring Outokumpu Norzink AS og Tinfos Titan & Iron KS i Odda Februar mai

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for august 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Prosjekt./Rapport referanse: Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur:

Prosjekt./Rapport referanse: Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur: Kunde: Rana Kommune Teknisk Etat Postboks 173 8601 MO I RANA Att. Hilde Sofie Hansen Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA Ordre

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØGIFTER RUNDT AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG. Click here to enter text.

KARTLEGGING AV MILJØGIFTER RUNDT AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG. Click here to enter text. KARTLEGGING AV MILJØGIFTER RUNDT AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG Click here to enter text. Status: Endelig utgave Dato: 09.10.2012 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Dag Borgnes KLIF/Avfall Norge/BIR Effektiv, miljøvennlig

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

Målinger av svevestøv ved Snipemyrlia 27, Bjørndal

Målinger av svevestøv ved Snipemyrlia 27, Bjørndal NILU: OR 1/2004 NILU: OR 1/2004 REFERANSE: O-103109 DATO: FEBRUAR 2004 ISBN: 82-425-1530-1 Målinger av svevestøv ved Snipemyrlia 27, Bjørndal 4.9.-8.12.2003 Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø

Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø OR 55/2009 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger Ivar Haugsbakk 2 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger Ivar Haugsbakk

Detaljer

Nye varslingsklasser for luftkvalitet. Bedre byluftsforum 26. november 2015

Nye varslingsklasser for luftkvalitet. Bedre byluftsforum 26. november 2015 Nye varslingsklasser for luftkvalitet Bedre byluftsforum 26. november 2015 - Introduksjon: Nina Landvik, Miljødirektoratet - Fastsettelse av varslingsklassene: Marit Låg, Folkehelseinstituttet - Bedre

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 96 % av

Detaljer

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet 20. august 2015 Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Konsekvensutredning av forskriftsendring - Innskjerping av grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) Hovedbudskap Formålet med

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 15.10.2012

Detaljer

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3)

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3) Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juni 23 Grenseverdier og Nasjonale mål Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien

Detaljer

Reguleringsplan for E18 Tvedestrand Arendal:

Reguleringsplan for E18 Tvedestrand Arendal: OR 4/2014 Reguleringsplan for E18 Tvedestrand Arendal: Luftkvalitetsrapport, Tunnel Torsbuåsen Ivar Haugsbakk Oppdragsrapport 1 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 2 Metoder og forutsetninger...

Detaljer

Vedlegg. til Årsrapport 2015 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon

Vedlegg. til Årsrapport 2015 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon Vedlegg til Årsrapport 2015 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon Oktober 2016 Innhold INNHOLD... 2 FIGURREGISTER... 3 TABELLREGISTER... 4 A. MÅLESTASJONER... 5 B. TRENDER... 7 I. Langtidstrend...

Detaljer

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Fredrikstad kommune LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Årsrapport 2012 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10. januar 2013 SIDE

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter

Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter Florvaag Bruk Bolig AS og Konseptbygg AS Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter Reguleringsplan Fagerdalen Bergen 2014-05-22 Helsekonsekvensvurdering

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for april 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Lundbo barnehage, Hamar Støyberegninger

Lundbo barnehage, Hamar Støyberegninger Lundbo barnehage, Hamar 23.september 2013 www.vso.is Borgartún 20 +354 585 9000 105 Reykjavík vso@vso.is Lundbo barnehage, Hamar S:\2013\13224\v\Hljóðvist\Greinargerð\13224_130228_Greinargerd-NO.docx Agust

Detaljer

Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 27: Forurensninger fra forbrenning av rene brensler 1-50 MW

Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 27: Forurensninger fra forbrenning av rene brensler 1-50 MW Fylles ut av Fylkesmannen: Fylkesmannens saksnr i eforte Melding mottatt dato: Kontrollklasse for virksomheten: Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 27: Forurensninger

Detaljer

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale.

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521314 Luftkvalitetsvurdering Birk Barnehage Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-04-17 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-04-17 INNLEDNING

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I desember måned var det i over

Detaljer

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET Kongsberg kommune Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10.09.2014 SIDE 1/10 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. Innhold Brenselanalyser Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning /

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2015 Industrien i Grenland Side 2 av 34 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2015, viste 27 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

NILU. Konsekvenser av økte NO X utslipp til luft ved behandling av gass fra Haltenbanken Sør på Kårstø. Norsk institutt for luftforskning 32/ 30.

NILU. Konsekvenser av økte NO X utslipp til luft ved behandling av gass fra Haltenbanken Sør på Kårstø. Norsk institutt for luftforskning 32/ 30. L.U -, SSSES MILU o ; NO01E5011 NILU : REFERENCE: DATE : ISBN : OR 73/98 O-98126 NOVEMBER 1998 82-425-1035-0 oo Konsekvenser av økte NO X utslipp til luft ved behandling av gass fra Haltenbanken Sør på

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit Delrapport 3 - spredningsberegninger for luktutslipp Forstudie 2011-06-06 Dokument nr.: 5114077-M03 J03 2012-06-06 For bruk KJB KJB WAG

Detaljer

Rv. 83 Seljestad - Sama, Harstad

Rv. 83 Seljestad - Sama, Harstad OR 5/2014 Rv. 83 Seljestad - Sama, Harstad Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger Ivar Haugsbakk og Dag Tønnesen Oppdragsrapport 1 Innhold Side Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 2 Metoder og

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene?

Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene? Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene? Ingrid Sundvor Innlegg for NVTF 25.april 2017 Oversikt Litt generelt om luftkvalitet, hvilke krav skal oppnås? - Helse, regelverk, status og kilder Spredningsberegninger

Detaljer

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport

NOTAT. Beregninger av NO 2 for Oslo og Bærum i 2010 og 2025-Første rapport NOTAT Til: Norges Astma og Allergiforbund Kopi: Fra: Ingrid Sundvor, Dag Tønnesen, Sam Erik Walker og Leonor Tarrason Dato: Kjeller, 17. juni 2011 Ref.: IS/BKa/O-111036 Beregninger av NO 2 for Oslo og

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2014 og 2015 Mestasjon E16, Sandvika Nord på Rud Målestasjonen ved E16 Sandvika Nord på Rud Tittel:

Detaljer

NILU. 111Illllllllllll NO0000091. Norsk institutt for luftforskning

NILU. 111Illllllllllll NO0000091. Norsk institutt for luftforskning I OJ NILU : REFERANSE : DATO : ISBN : OR 3/99 97115 JANUAR 1999 82425154 111Illllllllllll NO91 Malinger av luftkvalitet i Skogn og Levanger, oktober 1997 september, i forbindelse med konsekvensutredning

Detaljer

STATUS PR. MARS 2017 Luftovervåkingsprogram Mo i Rana PM 10, PM 2,5 og støvnedfall

STATUS PR. MARS 2017 Luftovervåkingsprogram Mo i Rana PM 10, PM 2,5 og støvnedfall Rana kommune Att: Allan Berg SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 18 144 MVA Postboks 611 867 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 44 84 1 Kopi: MIP, Glencore, Celsa, SMA Mineral, Rana Gruber, Elkem Ordrenr.:

Detaljer

Utbedret E6 øst for Trondheim

Utbedret E6 øst for Trondheim OR 23/2015 Utbedret E6 øst for Trondheim Luftkvalitet Dag Tønnesen Oppdragsrapport Innhold Side Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Metode... 5 3 Vurderingskriterier for luftkvalitet... 5 4 Trafikktall

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for oktober 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold 2011 Rapporten inneholder en oppsummering av luftkvaliteten i de respektive byene i 2011. Fredrikstad Sarpsborg Moss Halden 2 Sammendrag De 4 største bykommunene

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Varslingsklasser for luftkvalitet

Varslingsklasser for luftkvalitet Varslingsklasser for luftkvalitet Et voksent menneske puster inn 11 000 liter luft hver eneste dag. Det sier seg selv at kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Det er derfor viktig å

Detaljer

Tom Myran M-TMY 2015:6. Trondheim, juli 2015 NTNU. Institutt for geologi og bergteknikk. Faggruppe for mineralproduksjon og HMS

Tom Myran M-TMY 2015:6. Trondheim, juli 2015 NTNU. Institutt for geologi og bergteknikk. Faggruppe for mineralproduksjon og HMS NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Tom Myran Støvnedfall. FORSET GRUS AS Sluttrapport (prosjektet fortsetter

Detaljer