LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND"

Transkript

1 LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 27 Industrien i Grenland

2 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 SAMMENDRAG INNLEDNING GRENSEVERDIER Forurensningsforskriften DAGENS LUFTKVALITET Atmosfæriske forhold OVERSKRIDELSER AV GRENSEVERDIER OG ANSVAR MÅLESTEDER OG RESULTATER FOR Lensmannsdalen Svevestøv PM Svevestøv PM 2, NO, NO 2, NOx Benzen Øyekast Svevestøv PM NO, NO 2, NOX Øyekast Haukenes NO/NO 2 /NOX Ozon Ås, Heistad NO/NO 2 /NOX Svoveldioksid...22

3 3 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland sesongen 27, viste 26 overskridelser av fastsatte grenseverdier (5 µg/m 3 pr døgn) for PM 1 i Lensmannsdalen. Tiltaksgrensen (35 overskridelser pr. kalenderår) ble ikke overskredet dette året. Dette kan henge sammen med værforholdene denne sesongen. Det var mye nedbør i form av regn, noe som binder svevestøvpartiklene. Etter målesesongen 26 ble det, på grunnlag av tidligere års måleresultater, satt i gang en tiltaksutredning. Dette med bakgrunn i Forskrift om lokal luftkvalitet, for å vurdere om det er grunnlag for å iverksette tiltak som kan bidra til å bedre luftkvaliteten i Grenland. Piggdekkavgift har vært til høring, og politisk behandling i Skien, og Porsgrunn. Det ble bestemt at det ikke skal startes en prosess med innføring av piggdekkavgift nå. Måleresultatene av NO 2 og NOX, SO 2 og O 3 viser ingen overskridelser av grenseverdiene i 27 på noen av stasjonene. Det har i denne sesongen vært en del driftsproblemer med måleutstyr. I perioden har det vært redusert bemanning (sykdom).

4 4 1. INNLEDNING Det blir i økende grad satt fokus på lokal luftkvalitet i de største byene i Norge, også i Grenlands kommunene. Luftkvaliteten i områdene er i dag mye bedre enn på slutten av 197-tallet. Dette henger hovedsakelig sammen med reduksjoner i de lokale industriutslippene i perioden årene. I denne perioden har imidlertid utslippene fra veitrafikk økt, og svevestøv PM 1 synes nå å være det største problemet knyttet til lokal luftkvalitet. Den lokale luftkvaliteten i Grenlandsområdet overvåkes av fire målestasjoner, plassert på ulike steder i kommunene Porsgrunn og Skien. Overvåkningen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, industrien i Grenland, Bamble-, Porsgrunn- og Skien kommune. Det er Porsgrunn kommune som drifter målestasjonene.

5 5 2. GRENSEVERDIER I forurensningsforskriften. del 3, kap. 7 lokal luftkvalitet, som trådde i kraft , er det fastsatt grenseverdier som skal innfris innen 25 eller 21. (se tabellen nedenfor) Ansvaret for å innfri disse grenseverdiene er lagt til kommunene, som i samarbeid med forurenserne skal foreta målinger, beregninger, og eventuelt utrede og iverksette tiltak. Overskridelser kan ikke tolkes som definitivt helseskadelig, men det kan ikke utelukkes at spesielt sårbare grupper av befolkningen vil kunne plages ved nivåer under kriteriene. Ved overskridelser må det lages en tiltaksutredning. Midlingstid Stoff 1 time 8timer 24 timer År NO 2 2 µg/m 3 Max 18 pr år 21 PM 1 5 µg/m 3 PM2,5 Max 35 pr år 25 2 µg/m 3 4 µg/m 3 1. jan 21 4 µg/m 3 1. jan 25 (SFTs anbefalte kvalitetskriterier) SO 2 35 µg/m 3 Max 24 pr år 25 1 µg/m 3 8 µg/m 3 O 3 (SFTs anbefalte kvalitetskriterier) 125 µg/m 3 Max 3 pr år 25 2 µg/m 3 Fra 4.okt 22 Benzen 5 µg/m 3 1.jan 21 Pb,5 µg/m 3 CO 1 µg/m 3 Fra 1jan 25 Fra 4.okt22

6 6 2.1 Forurensningsforskriften Forskrift om lokal luftkvalitet ble vedtatt Den er hjemlet i Forurensningsloven og 81 i EØS avtalen. I 24 ble alle forskrifter etter Forurensningsloven samlet i en felles forskrift; Forurensningsforskriften. Del 3, kapitel 7 omhandler lokal luftkvalitet. Formålet med forskriften er å fremme folks helse og trivsel, beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav til luftkvalitet og sikre at disse overholdes. Forskriften gjelder for utendørs luft og omfatter stoffene: o Svevestøv (PM 1 ) o Nitrogenoksider og nitrogendioksider o Svoveloksid o Bly o Benzen o Karbonmonoksid

7 7 3. DAGENS LUFTKVALITET Luftkvaliteten er viktig for den enkeltes helse. I løpet av et døgn puster et voksent menneske inn ca. 1 liter luft. Ut over den direkte helsemessige effekten på mennesker, har luftkvaliteten også betydning for planter og dyr i omgivelsene våre. Luftkvaliteten i Grenlandsområdet er i dag mye bedre enn på 197-tallet. Dette henger hovedsakelig sammen med reduksjoner i de lokale industriutslippene i perioden I SFT sin årsrapport 23 Seksjon for industrikontroll og målinger - står det: I perioden fra 197 til 199 var det betydelig reduksjon i mengdene av noen typer luftforurensning, særlig SO2 og svevestøv. Fra 199 til 23 var det mindre endringer i nivåene av luftforurensning. Frem til i dag har imidlertid utslipp fra veitrafikken økt, og svevestøv PM 1 synes nå å være det største problemet knyttet til lokal luftkvalitet. Værforholdene har stor betydning for hvordan luftforurensning spres i miljøet vårt. For eksempel kan stille og klare vinterdager innebære at lufta i bakkehøyde er kaldere enn lufta over (inversjon). Dette igjen kan føre til dårlig luftutveksling, og opphopning av forurensninger ved bakken. 3.1 Atmosfæriske forhold Atmosfærens stabilitetsforhold har også betydning for spredningsforholdet til et luftutslipp. Det er vanlig å dele inn i fire stabilitetsklasser: Ustabile atmosfæriske forhold (1): Forekommer om dagen, gjerne om sommeren, med klarvær og lave vindstyrker. Luften ved bakken varmes opp, og vertikale luftstrømmer gir også spredning av utslipp ved bakken. Nøytrale atmosfæriske forhold (2): Forekommer ved høyere vindstyrke, og ved lavere temperaturer. Dette er forhold som gir god spredning av luftforurensningene. Kraftig vind vil danne turbulens som medfører at luftlagene blandes godt. Utslipp høyt over bakken (industriutslipp) kan derfor bidra til forhøyede konsentrasjoner ved bakken. Stabile atmosfæriske forhold (inversjon) (3 og 4): Stille klare vinterdager hvor temperaturen øker med høyden over bakken. Dette medfører dårlig vertikal spredning, og utslipp ved bakken kan derfor oppkonsentreres. Kilden til høye konsentrasjoner på dager med inversjon er gjerne biltrafikk og vedfyring fra privatboliger.

8 8 Meteorologiske forhold har stor betydning for spredning av utslipp til luft. Forholdet mellom temperaturforskjellene i vertikalsjiktet, og vindstyrke er av stor betydning. Stille klare og kalde vinterdager kan innebære at temperaturen i bakkehøyde er kaldere enn lufta over. Dette kan igjen medføre dårlig luftutveksling, og opphopning av forurensninger ved bakken. (fra utslippskilder nær bakkenivå). Situasjonen kalles stabil sjiktning. For utslippskilder høyt over bakkenivå, vil derimot en stabil sjiktning være gunstig, da forurensningene ikke vil nå bakken. Det er størst forekomst av nøytral atmosfærisk sjiktning. Det er imidlertid de stabile periodene som er mest interessant forurensningsmessig sett. På de stille, kalde vinterdagene da stabil sjiktning har størst forekomst, er det også høye utslipp fra vedfyring, og annen boligoppvarming. Dette sammen med høye bilutslipp fører til at det er i disse periodene vi har størst problemer med både svevestøv, og nitrogendioksider i bakkenær uteluft.

9 9 4. OVERSKRIDELSER AV GRENSEVERDIER OG ANSVAR Forurensningsforskriften inneholder grenseverdier for blant annet konsentrasjonen av svevestøv, nitrogenoksider og nitrogendioksider, svoveloksid og benzen i luften og sier noe om hvor mange ganger i løpet av et år disse grenseverdiene kan overskrides. For svevestøv (PM 1 ) er denne grenseverdien på 5µg/m 3,og kan overskrides 35 ganger i løpet av ett år. Det er eier av anlegg som bidrar vesentlig (2 % eller mer) til fare for overskridelse av grenseverdiene, som skal sørge for å gjennomføre tiltak for å sikre at grenseverdiene overholdes. Eier av anlegg skal bekoste tiltaket. Dersom et anlegg bidrar til konsentrasjonene skal eier medvirke til å gjennomføre målinger, beregninger og tiltaksutredninger. Dette gjelder også eiere av mindre fyringsanlegg. Kommunen skal sørge for etablering av målestasjoner, gjennomføre målinger og/eller beregninger samt sørge for nødvendige tiltaksutredninger. Det er kommunens ansvar å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. Kommunen skal også sørge for nødvendig rapportering etter bestemmelser gitt av Statens Forurensningstilsyn (SFT).

10 1 5. MÅLESTEDER OG RESULTATER FOR 27 I Grenlandsområdet overvåkes den lokale luftkvaliteten av fire målestasjoner plassert på ulike steder. De fire målestasjonene er: Lensmannsdalen, Øyekast, Haukenes og Ås, Heistad. Oversikt over målestasjonene i Grenland Veinær målestasjon Måleparameter: Hovedutslippskilden Lensmannsdalen i Skien. Svevestøv (PM 1 og PM 2,5 ), nitrogendioksid (NO 2 ), benzen Veitrafikk. Målingen gir et bilde av forurensning fra veitrafikk, og er representativ for Grenland Bybakgrunnsstasjon Øyekast i Porsgrunn. Måleparameter: Svevestøv (PM 1 ), nitrogendioksid (NO 2 ) Hovedutslippskilden Boligoppvarming, veitrafikk og industri Målingene gir muligheter til å sammenlikne luftkvaliteten i byområdene i Grenland med andre byer i Norge.. Bakkenært ozon Haukenes i Skien Måleparameter: Ozon (O 3 ), nitrogendioksid (NO 2 ) Målingene gir mulighet for å kartlegge nivåene av bakkenær ozon i suburant område. Om sommeren kan det være episoder med høye ozonmengder. Industrirelatert bakgrunnsstasjon Ås på Heistad i Porsgrunn. Måleparameter: Nitrogendioksid (NO 2 ), svoveldioksid (SO 2 ), meteorologi. Hovedutslippskilden Industri Målestasjonen skal gi et representativt bilde av hvordan de største industriutslippene i Grenland påvirker luftkvaliteten. Meteorologiske data er nødvendige i forbindelse med kartleggingen av luftforurensningen og som inngangsdata i spredningsmodellen. Målingene på Øyekast vil gi informasjon om hvordan utslipp i lav høyde påvirkes, mens målingene på Ås er representative for hvordan utslipp fra høye skorsteiner påvirkes.

11 Lensmannsdalen Lensmannsdalen er en veinær målestasjon. Stasjonen er plassert mellom Skien og Porsgrunn, og ligger i Skien kommune. I Lensmannsdalen foretas det automatiske målinger av NO/NO x /NO 2, svevestøv (PM 1 og PM 2,5 ) og benzen. For å få litt mer kunnskap om kilde til de høye konsentrasjonene av svevestøv, ble målestasjonen etter ønske fra Statens vegvesen, utvidet til også å måle konsentrasjonen av PM 2,5 i 25. På den måten kan vi si noe om hvor stor andel som kommer fra veitrafikk, og hvor stor andel som kommer fra vedfyring. Partikler fra vedfyring er mindre enn PM 2, Svevestøv PM 1 PM 1 Lensmannsdalen Mikrogram/m3 luft PM1-Grenland- Lensmannsdalen 1 5 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I grafen over vises årsvariasjonen av usynlig svevestøv, med et gjennomsnitt pr måned gjennom året. Grenseverdien er på 5 µg/m 3 luft pr døgn. Størst bidrag er det i 1. kvartal, og mars måned. Da blir ofte veiene bare, og det er mye støv i luften. Straks sommerdekkene kommer på, ser en nedgang i partikkelnivået. En får også noen overskridelser mot slutten av året, og spesielt i november. I mars og november var det mye tørt vær, med lite vind og lite luftutskifting. Det medførte at det ble målt mye forurenset luft ved den veinære stasjonen, som Lensmannsdalen er. Været i desember var fuktig, og medvirket dermed til at det kun ble 3 overskridelser. Svevestøv (PM 1 ) har en partikkelstørrelse på mindre enn 1/1 mm, det vil si ikke synlige partikler. Grenseverdien er 4 µg/m 3 luft som årsgrenseverdi for å beskytte menneskers helse. Denne må ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. år, og ble ikke overskredet.

12 12 Antall overskridelser i Lensmannsdalen PM 1 Antall Januar Mars November Desember Serie Måned Serie1 I 27 ble grenseverdien på 5 µg/m 3 overskredet 26 ganger. Grenseverdien er blant annet overskredet 2 ganger i januar, 14 ganger i mars, 7 ganger i november, og 3 ganger i desember.

13 13 I grafene nedenfor, vises mer detaljert hvilke måleresultater som er registrert mars og november 27. Døgnverdiene viser et gjennomsnitt, men i morgentimene, og ettermiddagstimene kan verdiene være betydelig høyere. I den perioden vil det da være et helseproblem. Grenseverdiene for et døgn behøver ikke nødvendigvis overskrides, selv om målingene i visse tidsrom blir overskredet betraktelig. 12 PM 1 mars Mikrogram/m3 luft Dato

14 14 PM 1 november Mikrogram/m3 luft Dato Svevestøv PM 2,5 Det var ingen overskridelser av PM 2,5 i 27, utefra SFT`s anbefalte kvalitetskriterie som er 2 µg/m 3 luft. I grafen nedenfor vises gjennomsnittlige månedsverdier gjennom hele året. PM 2,5 Lensm annsdalen Mikrogram/m3 luft Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember PM 2,5

15 NO,NO 2, NOX I grafen nedenfor vises målresultatene for NO 2 for 27, gitt i et gjennomsnitt pr måned. I perioden fra 27/2-7 3/5-7 har monitoren vært på service, og derfor vises ikke noen resultater fra denne perioden. Det har ikke vært målt overskridelser på NO 2 ved Lensmannsdalen målestasjon for time- eller årsgrenseverdien. Grenseverdien er 2 µg/m 3 luft pr time, og må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår. Årsgrenseverdien er 4 µg/m 3 luft, for beskyttelse av menneskers helse. Dato for oppnåelse av grenseverdien er 1. januar 21. NO/NO2/NOX Mikrogram/m Januar Mars Mai Juli September November Måned NO2-Grenland-Lensmannsdalen NOX-Grenland-Lensmannsdalen NO-Grenland-Lensmannsdalen Benzen Benzen forkommer i bensin og nydannelse i forbrenningsprosesser. Forurensningskomponenten er kreftfremkallende. I forskriften om lokal luftkvalitet er årsgrenseverdien 5 µg/m 3 luft. Dette målet skal være oppfylt innen 1.januar 21. I grafen nedenfor vises måleresultatene for benzen 27. Det har ikke vært noen overskridelser av grenseverdien iht. forskrift om lokal luftkvalitet.

16 16 Måned Benzen Toluen Etylbenzen p- og m-xylen o-xylen Sum BTEX Siste mnd Siste mnd Siste mnd Siste mnd Siste mnd Siste mnd Januar 4,9 9,1 1,6 5,6 1,8 23, Februar 2,6 3,4,7 2,,7 9,4 Mars April 1,4 3,3,7 2,3,7 8,4 Mai 1,3 3,8,8 2,6,9 9,3 Juni- September,6 3,5,8 2,8,9 8,6 September 1,4 4,3,9 3, 1, 1,5 Oktober 2,6 6,8 1,3 4,5 1,6 16,7 November 4,8 1,8 2,2 7,2 2,4 27,5 Tabellen over viser oversikt over verdiene i B-tex rørene, med de ulike komponentene, for 27. Det vises ingen verdier i mars, fordi det ikke ble sendt inn B-tex rør denne måneden. Grafen nedenfor viser gjennomsnittlige benzenverdier pr måned i 27. Årsvariasjonen viser at verdiene er høyest i vinterhalvåret, noe som samsvarer med verdiene for PM 1, og NO/ NO 2 /NOX i samme periode. Benzen 6 5 Mikrogram/m3 luft Benzen Januar Februar Mars April Mai Juni-September September Oktober November

17 Øyekast Dette er en bybakgrunns-stasjon, som er plassert på Øyekast i Porsgrunn. Hovedutslippskildene til denne stasjonen kommer fra boligoppvarming, veitrafikk og industri. Her foretas det automatiske målinger av NO/NO 2 /NOX, samt svevestøv PM Svevestøv PM 1 PM 1 Øyekast Mikrogram/m3 luft PM 1 5 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I grafen over vises årsvariasjonen for PM 1 målesesongen 27.Grafen viser et gjennomsnitt pr måned gjennom året. Det har ikke vært noen overskridelser av grenseverdien på 5 µg/m 3 luft pr døgn i 27.

18 NO, NO 2, NOX Øyekast 27 No/No2/Nox Øyekast Mikrogram/m3 luft NO2-Grenland-Øyekast NOX-Grenland-Øyekast NO-Grenland-Øyekast Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Måleresultatene for NO 2 vises i grafen. Grafen viser et gjennomsnitt pr måned, for å vise årsvariasjonen. Det har ikke vært registrert noen overskridelser i 27 av grenseverdien på 4 µg/m 3 luft ved Øyekast målestasjon. I månedene januar, til 2.2., 14.5 til 16.8, og fra16.1 til 5.12, har instrumentet vært ute av drift pga service. 5.3 Haukenes Målestasjonen er plassert i landlige omgivelser ved Norsjø, ca 7 km nordvest for Skien sentrum. Det foretas automatiske målinger av NO/NO 2 /NOX, og O 3. Formålet med målingene er å kartlegge nivåene av bakkenær ozon i et suburbant område. NO er ikke tatt med i grafen, da verdiene var under.

19 NO/NO 2 /NOx Grafen nedenfor viser måleresultater for NO 2 i 27. Verdiene grafen viser er et gjennomsnitt pr måned, for å vise årsvariasjonen. Målingene i juni, og september vises ikke i grafen, fordi verdiene var under. Det var ingen overskridelser i 27 av årsgrenseverdien på 4 µg/m3 luft. No2/Nox Haukenes Mikrogram/cm3 luft NO2-Grenland-Haukenes NOX-Grenland-Haukenes 5 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

20 Ozon Ozon Haukenes Mikrogram/ m3 luft Ozon 1 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Grafen viser gjennomsnittsverdier pr måned i 27, for å vise årsvariasjonen. Utefra SFT`s kvalitetskriterie som er på 1µg/m 3 pr time, var det ingen overskridelser i 27. SFT har i 27 engasjert Folkehelseinstituttet (FHI) for å oppdatere SFT/FHI's Luftkvalitetskriterier fra 1992 for luftforurensningskomponentene NOX, Ozon og PAH. I forbindelse med dette arbeidet ønsket de blant annet å presentere oppdaterte ozonmålinger fra noen byområder i tillegg til bakgrunnstasjonene. De har derfor fått tilsendt ozonmålinger for årene 25 og 26 i excelformat, for målestasjonen Haukenes. Rapporten "Virkninger av luftforurensninger på helse og miljø, Anbefalte luftkvalitetskriterier" tar for seg sammenhengen mellom luftforurensning og skadevirkninger på human helse, vegetasjon og dyr, og det er utarbeidet luftkvalitetskriterier for endel komponenter. 5.4 Ås, Heistad Målestasjonen ligger på en høyde på Eidangerhalvøya i Porsgrunn kommune. Hovedkildene til luftforurensningene ved målestedet er utslipp fra industribedriftene på Herøya i Porsgrunn og i Brevik. Det foretas automatiske målinger av NO/NO 2 /NOx, og SO 2. Ved denne målestasjonen er det en meteorologisk målestasjon. Her registreres vindhastighet, vindretning, temperatur, stabilitet og fuktighet. De meteorologiske måleresultatene blir loggført av NILU. Resultatene er ikke tilgjengelige for industrien, Meteorologisk institutt, eller kommunene. Det må inngås avtale med NILU for å få resultatene tilgjengelige.

21 NO/NO 2 /NOX No/No2/Nox Ås Mikrogram/m3 luft NO2-Grenland-Ås, Heistad NOX-Grenland-Ås, Heistad NO-Grenland-Ås, Heistad Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I grafen over vises måleresultatene for NO/NO 2 /NOX. Grafen viser gjennomsnitt pr måned, for å vise årsvariasjonen.det har ikke vært noen overskridelser av årsgrenseverdien på 4 µg/m 3 luft for NO 2 i 27.

22 Svoveloksid SO2 Ås 27 Mikrogram/m3 luft SO2-Grenland-Ås, Heistad Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Grafen viser gjennomsnittsverdiene for SO 2 pr måned i 27. I 27 har det ikke vært registrert målinger for månedene juni, juli, november, og desember. Årsaken er service, og driftsproblemer på instrumentene. Resten av året har utslipp av SO 2 vært langt under grenseverdiene som er 35 µg/m 3 luft for timegrenseverdi, og 125 µg/m 3 for døgngrenseverdi.

23 23

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2015 Industrien i Grenland Side 2 av 34 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2015, viste 27 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2014 Industrien i Grenland Side 2 av 31 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2014, viste 16 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2008 Industrien i Grenland 2 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2008, viste 30 overskridelser av fastsatt grenseverdi (50 µg/m 3 pr. døgn) for

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2009 Industrien i Grenland Side 2 av 29 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2009, viste 24 overskridelser av fastsatt grenseverdi (50 pr. døgn)

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2012 Industrien i Grenland Side 2 av 39 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2012, viste 30 overskridelser av fastsatt grenseverdi (50 µg/m 3 gjennomsnitt

Detaljer

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1av 9 Sammendrag Månedsrapport april 2011 i Grenland Det har vært 5 overskridelser av svevestøv PM10 i april. Vi har satt i drift en ny målestasjon i Sverresgate i Porsgrunn og som siden 14/4 har

Detaljer

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 8 Sammendrag Månedsrapport april 2011 i Grenland Det har vært 6 overskridelser av svevestøv PM10 i mars. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer med de ulike luftkvalitetskarakterene

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

Månedsrapport juni 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juni 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport juni 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i juni. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Månedsrapport august 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport august 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport august 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i august. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I desember måned var det i over

Detaljer

Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 I september ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

Månedsrapport september 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport september 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport september 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Det ble ikke registrert overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i september måned. I rapporten er det gitt en vurdering

Detaljer

Månedsrapport oktober 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 9 Månedsrapport oktober 2013 i Grenland Sammendrag Det har vært registrert fire overskridelser av svevestøv PM 10 i oktober måned, tre ved Lensmannsdalen målestasjon og én ved Sverresgate målestasjon.

Detaljer

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland I mai ble det målt 3 overskridelser av ozon O 3. Det regnes som overskridelse hvis det i løpet av et døgn blir målt en 8-timers gjennomsnitt

Detaljer

Samlet oppetid (gjennomsnitt) for alle målestasjonene i Grenland er i februar 100% (99,57%).

Samlet oppetid (gjennomsnitt) for alle målestasjonene i Grenland er i februar 100% (99,57%). side 1 av 11 Månedsrapport februar 2017 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag I februar ble det målt 2 overskridelser av PM 10 på Sverresgate, 0 på Øyekast og 1 på Lensmannsdalen målestasjon. I rapporten

Detaljer

Månedsrapport januar 2014 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport januar 2014 Luftkvalitet i Grenland side 1av 11 Sammendrag Månedsrapport januar 2014 Luftkvalitet i Grenland Én overskridelse av svevestøv PM 10 ble registrert i januar måned. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I mars måned var det i over 80 %

Detaljer

Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Som i november, ble det og i desember målt to overskridelser av PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon og to på Sverresgate målestasjon.

Detaljer

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland I april ble det registrert 1 døgn med overskridelser av svevestøv PM 10 på Sverresgate målestasjon. Det ble ikke målt overskridelser

Detaljer

Månedsrapport mars 2015 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mars 2015 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mars 2015 Luftkvalitet i Grenland Det ble registrert 18 døgnverdioverskridelse av svevestøv PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon, og syv overskridelser på Sverresgate

Detaljer

Månedsrapport mai 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 6 Månedsrapport mai 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i mai. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Månedsrapport august 2015 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport august 2015 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport august 2015 Luftkvalitet i Grenland Det ble ikke registrert overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i august måned. I rapporten er det gitt en vurdering

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 96 % av

Detaljer

Månedsrapport september 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport september 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 9 Månedsrapport september 2013 i Grenland Sammendrag Ingen overskridelser av svevestøv PM 10 er registrert i september måned. Det er heller ikke målt overskridelser av andre komponenter. I rapporten

Detaljer

Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland I juli ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer med

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Noe forurenset luft i november og desember Både i november og desember var de registrerte forurensningsnivåene generelt lavere enn

Detaljer

Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 I oktober ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 95 % av

Detaljer

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland I juni ble det målt 2 overskridelser av PM 10. Dette skyldes veiarbeid i nærheten av målestasjonen på Lensmannsdalen. Det ble ikke

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: januar 004 God luftkvalitet i januar Det var generelt god luftkvalitet i hele byen i januar. Dette skyldes hovedsakelig gunstige værforhold med

Detaljer

Månedsrapport mai 2014 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2014 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mai 2014 Luftkvalitet i Grenland Vi registrerte ingen overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i mai måned. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3)

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3) Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juni 23 Grenseverdier og Nasjonale mål Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING 21 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Kald, vindstille og stabil luft medførte høye konsentrasjonene av

Detaljer

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Fredrikstad kommune LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Årsrapport 2012 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10. januar 2013 SIDE

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for desember 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for august 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag Når vi ser januar måned under

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for april 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold 2011 Rapporten inneholder en oppsummering av luftkvaliteten i de respektive byene i 2011. Fredrikstad Sarpsborg Moss Halden 2 Sammendrag De 4 største bykommunene

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2014 og 2015 Mestasjon E16, Sandvika Nord på Rud Målestasjonen ved E16 Sandvika Nord på Rud Tittel:

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

Varslingsklasser for luftkvalitet

Varslingsklasser for luftkvalitet Varslingsklasser for luftkvalitet Et voksent menneske puster inn 11 000 liter luft hver eneste dag. Det sier seg selv at kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Det er derfor viktig å

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Halden desember 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund OR../2010 Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg ved Eigersund Ivar Haugsbakk og Dag Tønnesen OR../2010 Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et fragmenteringsanlegg

Detaljer

Spredningsberegninger Alta

Spredningsberegninger Alta 3 MW RT-flis Status: Dato: 22.05.2017 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: For kommentar hos oppdragsgiver Stine Belgum Torstensen Rapport Oppdragsgiver: Dato: 22.05.2017 Prosjektnavn: 3 MW RT-flis Alta Dok.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 15.10.2012

Detaljer

Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013

Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013 COWI AS Kobberslagerstredet 2 PB 123 N-1601 Fredrikstad Tlf.: (+ 47) 02694 http://www.cowi.no Fredrikstad kommune Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013 Oppdragsnummer hos COWI: A040551 Utgivelsesdato:

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering vindhastighet [m/s] NO2-konsentrasjon [µg/m3] Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 214 En oppsummering Generelt god luftkvalitet i 214 I 214 ble det målt forholdsvis lite luftforurensing sammenlignet med

Detaljer

LUFTKVALITETEN. i Stavanger

LUFTKVALITETEN. i Stavanger LUFTKVALITETEN i Stavanger KANNIK VÅLAND KANNIK Årsrapport 2013 1 INNHOLD Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn for Bedre byluft 4 1.2 Forurensningsforskriften, lokal luftkvalitet 4 1.3 Helseeffekter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i juni 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Nitrogendioksid ( NO 2 ) Det ble målt lavere konsentrasjoner

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Luftkvaliteten i Lillehammer Måleprogram Oppfølging av forurensningsforskriftens krav

Luftkvaliteten i Lillehammer Måleprogram Oppfølging av forurensningsforskriftens krav M i l j ø r e t t e t h e l s e v e r n Lillehammer, 2..29 Luftkvaliteten i Lillehammer -28 Måleprogram Oppfølging av forurensningsforskriftens krav Lillehammer Forurensningssituasjonen en februardag i

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Desember i år hadde høyere eller tilsvarende

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005 Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen januar april 25 Mai 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HENSIKT... 3 2 HVA UTLØSTE KRAV TIL TILTAK?... 4 2.1 GRENSEVERDIER...

Detaljer

TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV. Drammen vinteren 05/06

TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV. Drammen vinteren 05/06 TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV Drammen vinteren 05/06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 4 2.1 HVA STYRER LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 4 2.2 MÅLINGER AV PM10 2005 4 3 TILTAK 5 3.1

Detaljer

Vedlegg. til Årsrapport 2015 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon

Vedlegg. til Årsrapport 2015 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon Vedlegg til Årsrapport 2015 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon Oktober 2016 Innhold INNHOLD... 2 FIGURREGISTER... 3 TABELLREGISTER... 4 A. MÅLESTASJONER... 5 B. TRENDER... 7 I. Langtidstrend...

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Sør-Rogaland distrikt

Sør-Rogaland distrikt Sør-Rogaland distrikt INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN FOR BEDRE BYLUFT 4 1.2 FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, LOKAL LUFTKVALITET 5 1.3 HELSEEFFEKTER AV LUFTFORURENSNING 6 1.3.1 NITROGENOKSIDER

Detaljer

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013.

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013. NOTAT Til: Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, 06.02.2015 Ref.: Luftforurensning ved Stavanger Lufthavn, Sola NILU (Norsk institutt for luftforskning) har utført en vurdering av luftkvalitet ved Stavanger

Detaljer

Spredningsberegninger Energisentral i Dale

Spredningsberegninger Energisentral i Dale Spredningsberegninger Energisentral i Dale Status: Dato: 17.01.2012 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Som bygget, endelig utgave Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 17.01.2012 Prosjektnavn: Spredningsberegninger

Detaljer

Etablering og drift av luftovervåkingssystem i Mo i Rana

Etablering og drift av luftovervåkingssystem i Mo i Rana Etablering og drift av luftovervåkingssystem i Mo i Rana Konkurransegrunnlag DEL B - Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 B.1. Kravspesifikasjon... 3 B.1.1. Beskrivelse av formål/behov...

Detaljer

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale.

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521314 Luftkvalitetsvurdering Birk Barnehage Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-04-17 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-04-17 INNLEDNING

Detaljer

Månedsrapport februar 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport februar 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport februar 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag I februar ble det registrert 6 døgn med overskridelse av svevestøv PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon. Ved Øyekast og Sverresgate

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status pr. mars 2017

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status pr. mars 2017 NARVIK KOMMUNE Att: C. Kristoffersen Fakturamottak Postboks 8993 SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 65388 7439 TRONDHEIM

Detaljer

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET Kongsberg kommune Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10.09.2014 SIDE 1/10 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2008/2009

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2008/2009 BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 28/29 UTARBEIDET AV AVD. MILJØRETTET HELSEVERN JAN. 21 Tittel: Rapport om målinger av luftkvalitet i Bærum kommune 28/29 Forfatter:

Detaljer

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver NILU: OR 42/2000 NILU: OR 42/2000 REFERANSE: O-100004 DATO: OKTOBER 2000 ISBN: 82-425-1205-1 Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver Supplerende målinger

Detaljer

RHI Normag AS nytt utslippspunkt

RHI Normag AS nytt utslippspunkt RHI Normag AS RHI Normag AS nytt utslippspunkt Spredningsberegninger skorsteinshøyde. for fastsettelse av 2014-07-03 J01 2014-07-03 For bruk LIBOH/KJB KJB/IWI LIBOH A00 2014-06-24 Utarbeidet for fagkontroll

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

LOKAL LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK

LOKAL LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK Beregnet til Tronrud Engineering AS Dokument type Vurdering av lokal luftkvalitet Dato Mars, 2014 LOKAL LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

UTSLIPPSSØKNAD September 1999. Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999

UTSLIPPSSØKNAD September 1999. Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999 UTSLIPPSSØKNAD September 1999 Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Utslipp til luft...3 2.1 Vurdering av maksimal timemiddelkonsentrasjon

Detaljer

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA).

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). i samarbeid med Sør-Varanger kommune Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). August 2010 RAPPORT Tittel: Spredningsberegninger

Detaljer

Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo

Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo De tiltakene som har blitt gjennomført til nå, og i det omfanget de til nå har blitt gjennomført, er ikke tilstrekkelig til at grenseverdiene overholdes. Samtidig

Detaljer

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen,

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, 26. april 2012 Innhold Helsekonsekvenser Status i norske

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING E6 Moelv-Biri Ringsaker og Gjøvik kommune Region øst Hamar kontorsted 28. mai 2013 Rapport luftforurensning Oppdrag: E6 Moelv-Biri Emne: Kommunedelplan med konsekvensutredning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

Bergen Kommune. Statens vegvesen Hordaland

Bergen Kommune. Statens vegvesen Hordaland Bergen Kommune Statens vegvesen Hordaland Luftkvalitet i Bergen 2002 I slutten av 2002 kom ny om lokal luftkvalitet. Formålet med denne forskriften er å fremme menneskers helse og trivsel, og beskytte

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Desember 2016

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Desember 2016 Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødivisjonen Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Desember 2016 Innhold SIDE Tabell 1. Overskridelser av Miljødirektoratet- og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Luftkvaliteten i Oslo Status 2004

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Luftkvaliteten i Oslo Status 2004 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Luftkvaliteten i Oslo Status 2004 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Status 2004 Rapport nr.: Forfatter: Susanne Lützenkirchen og

Detaljer

Månedsrapport desember 2014 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport desember 2014 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport desember 2014 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Det ble ikke registrert noen døgnverdioverskridelser av svevestøv PM10 i desember på noen av målestasjonene selv om desember

Detaljer

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa

Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa NILU: OR 6/2003 NILU: OR 6/2003 REFERANSE: O-102022 DATO: FEBRUAR 2003 ISBN: 82-425-1423-2 Historiske beregninger for Oslo for 1995/96, 1998 og 2001 Harold Mc Innes og Herdis Laupsa 1 Innhold Side Sammendrag...

Detaljer

Vikanholmen vest, reguleringsplan - utredning av luftforurensning

Vikanholmen vest, reguleringsplan - utredning av luftforurensning Vikanholmen vest, reguleringsplan - utredning av luftforurensning ADRESSE WI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 1 161 Fredrikstad Norge TLF +7 69 WWW cowi.no DATO 8.8.1 SIDE 1/1 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet. Statens forurensningstilsyn (SFT) Statens vegvesen

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet. Statens forurensningstilsyn (SFT) Statens vegvesen Statens forurensningstilsyn (SFT) Statens vegvesen TA-1940/2003 Innhold Oppbygning av veiledningen og hensikten med denne...3 Hensikten med veiledningen...3 Oppbygningen av veiledningen...3 1. Hovedelementene

Detaljer