Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011."

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak /5518/012 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Kommentarer: Resultater på aktivitet, økonomi, ventetider og fristbrudd presenteres i egne saker. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 11/2011 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Driften i Helse Stavanger HF er preget av høy aktivitet. Andelen øyeblikkelig hjelp og stor pågang av nyhenvisninger gir høy belastning i foretaket. Det er kontinuerlig fokus på å sikre god pasientflyt og kvalitet i tilbudet, og tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd har fortsatt høy prioritet. Forberedelsene til samhandlingsreformen går for fullt, i konstruktiv dialog med kommunene. Styret vil i møte i januar 2012 få fremlagt til behandling de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom foretaket og kommunene. Regnskapsavslutningen for november viser et noe svakere resultat enn budsjettert delvis på grunn av tidligere varslede avsetninger knyttet til avregningsutvalgets gjennomgang av koding på hudavdelingen, men foretaket styrer mot den økonomiske målsetningen styret har satt for Administrerende direktør finner det likevel nødvendig å varsle økt risiko nå, knyttet til muligheten for å nå den økonomiske målsetningen for Dette skyldes blant annet en pågående, ny gjennomgang av årets gjestepasientkostnader. Administrerende direktør vil redegjøre nærmere for dette i møtet. Det er viktig å legge til rette for å gå inn i 2012 med et riktig driftsnivå, slik at det fra starten av året kan sikres at foretaket kan nå de mål på kvalitet, aktivitet og økonomistyring som styret fastsetter. I arbeidet med budsjett for 2012 har det vært fokus på å tilpasse drift og aktivitet inn mot aktivitetsbestilling og rammer fra Helse Vest RHF. Det vises til egen styresak, sak 131/11B, om budsjett 2012 i dette styremøtet. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Policy og strategi Regionalt ledermøte 29. og 30. november 2011 Helse Vest RHF inviterte alle ledergruppene i foretaksgruppen til nytt regionalt ledermøte 29. og 30. november. Hovedtema første dag var innføring av rettledende forløpstider for diagnostisering, behandling og oppfølging av kreftpasienter, og hvordan foretakene forbereder seg for å imøtekomme den nye normen. Det var lagt opp til dialog mellom helseforetakene for å orientere om status i forberedelsene. Dag to ble årsrapport fra Beregningsutvalget for Spesialisthelsetjenesten presentert. I den påfølgende dialogen var produktivitet og produktivitetsmålinger i Helse Vest tema. Samlingen ble avsluttet med tilbakemeldinger fra KLEM-prosjektet, der forskere fra NTNU har fulgt ledere og medarbeidere i Barneklinikken i Helse Bergen HF og i Medisinsk divisjon i Helse Stavanger HF på jobb over en periode på 2 år. Gjennom deltagende observasjon har forskerne forsøkt å forstå og forklare hvordan ulike aktører utvikler klinikken gjennom et sosialt samspill. Utredning og evaluering av prosjekt Dalane DMS Dalane Distriktsmedisinske senter har fra 2009 vært organisert som et prosjekt i Helse Stavanger HF. Prosjektperioden avsluttes Administrerende direktør nedsatte i august 2011 en prosjektgruppe for å vurdere fremtidig organisering og evaluering av tjenestetilbud, samt samhandlingsreformens betydning for virksomheten. Rapporten legges frem for administrerende direktør primo desember, for videre bearbeidelse. 2

3 Eventuelle endringer i organisering eller tjenestetilbudet fra 2012 vil bli lagt frem for styret i administrerende direktørs driftsorientering. Kodepraksis ved Hudavdelingen - forventet avkorting i ISF-inntekter Det vises til muntlig informasjon til styret i møtet 23. november Avregningsutvalgets anbefaling om tilbakebetalingskrav for feil kodepraksis i Hudavdelingen (i hovedsak bruk av kirurgiske prosedyrekoder ved laserbehandling) er fulgt opp av Helsedirektoratet i deres anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pr november Helsedirektoratets tilrådning baseres både på Avregningsutvalgets behandling av saken og KITHs journalgjennomgang ved Hudavdelingen i Helse Stavanger HF i september Dette innebærer at Helse Stavanger HF må legge til grunn et krav om tilbakebetaling av 6,4 millioner kroner for Det er gjort en avsetning for 6,4 millioner kroner for 2010 i novemberregnskapet Rutiner for medisinsk koding ved Hudavdelingen legges nå om i tråd med de nye føringene. Internkontroll - ledelsens gjennomgang Det er nå utarbeidet et styrende dokument og system for ledelsens gjennomgang av internkontroll etter Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. En gjennomgang av internkontrollen på øvrige områder vil bli gjennomført i foretaket løpet av våren 2012, slik at man sikrer et godt system for ledelsens gjennomgang på alle områder. Prosjekt Ny sengesentral i Helse Stavanger HF Sengesentralen er et virkemiddel for å få en optimal sengeforsyning i foretaket, og alle divisjoner er i ulik grad avhengig av sengeforsyning. Det ble i budsjettbehandlingen desember 2010, styresak 110/10 B, vedtatt å bygge ny sengesentral med en budsjettramme på 9 mill kroner. Adm. direktør har opprettet en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen har ansvar for at prosjektet gjennomføres i henhold til tidsplan og innenfor økonomisk ramme, i tråd med besluttet løsning om optimal sengeforsyning i foretaket. Det er opprettet prosjektgruppe og brukergruppe der tillitsvalgte og vernetjenesten er representert. Utbyggingsprosjekter i Helse Stavanger HF Stavanger DPS Stavanger DPS er i arbeid med forprosjektet. Arkitekt og rådgivende ingeniører er engasjert og prosjektet går etter planen. Når forprosjektet er avsluttet i april/mai 2012, kan en detaljert framdriftsplan for byggeprosjektet presenteres. Arbeidet med grunn og tomteforhold, samt riving av eksisterende bygg på tomten, vil bli utført i forprosjektet. Prosjekt sykehusutbygging Prosjektet er i arbeid og følger oppsatt framdriftsplan. En oppdatert virksomhetsplan for foretaket vil være ferdig innen Virksomhetsplanen vil danne grunnlaget for det videre utredningsarbeidet som skal utføres. Prosjektet arbeider nå i idèfasen, som vil vedvare til , og avsluttes med en idèfaserapport. Denne vil danne grunnlag for en ny sak til styret. 3

4 Idèfasen preges av stor bredde i utredningene, mens dybdeanalyser vil utføres i en senere fase når den strategiske retningen er besluttet. For øvrig vises det til styresak 132/11 B i dette styremøtet, om prosessen for utredningsarbeidet. Sluttrapport fra Felles EPJ-prosjekt Innføring av elektronisk pasientjournal Innføringsprosjektets fase 2 avsluttes pr og de aktiviteter som var planlagt, men ikke gjennomført, overføres til oppfølgning i foretaket. Det er laget en regional overbygning for videre drift av EPJ, lokalt vil oppgavene håndteres i FFU. Prosjektsekretariatet har utarbeidet en kort sluttrapport fra prosjektet: Helse Vest RHF initierte prosjektet Felles EPJ med det formål å oppgradere de ulike EPJ til et felles regionalt EPJ. Hensikten var å etablere en regional løsning som kunne danne plattform for fremtidens funksjonalitet for elektronisk behandling av pasientopplysninger. I Helse Stavanger HF ble innføringen organisert i 2 faser. Den første fasen var preget av at dette var det første store regionale EPJ innføringsprosjektet i regionen. Prosjektet skulle levere på tid, kost og kvalitet. Dette ble også prioriteringsprinsippet. Prosjektet ble startet i mai 2008, mens det regionale hovedprosjektet som skulle levere de regionale anbefalinger først var ferdig til sommeren samme år. Det ble for liten tid til å gjennomføre harmonisering i psykiatri og deler av dette arbeidet måtte utsettes til fase 2. Den tok sykehuset i bruk EPJ-systemet DIPS for somatikk og voksenpsykiatri. Prosjektet klarte å levere en integrasjonsløsning for 12 av 18 systemer. De resterende systemene beholdt integrasjonsløsningen mot sykehusets gamle EPJ system og ny integrasjonsløsning for disse systemer ble utsatt til fase 2. Innføringsprosjektet fase 1 gjennomførte en grundig evaluering som dannet et godt utgangspunkt for innføringsprosjektene i de andre foretakene. Innføringsprosjektet fase 2 innbefattet de aktiviteter som var knyttet til innføring av ny funksjonalitet. Det første året var preget av et manglende samsvar mellom budsjettering i EPJprosjektet og sykehusets lokale IKT-budsjett. Behov for å redusere sykehusets budsjett medførte at innføringen av digital diktering ble utsatt og først gjennomført i 2010 og De store prosjektene i 2009 var innføringen av elektronisk dokumentasjon for sykepleie og etableringen av skanning. Fra startet sykehuset med oppholdsmappeskanning og fra denne dato har sykehuset hatt en full elektronisk pasientjournal. Ved etablering av skanning klarte man ikke å finne ressurser til etablering av et sentralt skanningskontor. Dette medførte at man ikke klarte å starte med historisk skanning. Behovet for oppholdsmappeskanning viste seg å være større enn antatt og dette har medført at de somatiske divisjonene har måttet bruke mye ressurser på dette arbeidet. Våren 2011 ble det tatt et initiativ til å sentralisere oppholdsmappeskanningen og det planlegges etablering av et sentralt skanningskontor. Første halvår 2010 var preget av pilotering og innføring av digital diktering. Prosjektet ble gjennomført på en god måte og er det delprosjektet som på en tydeligst måte kan vise til en gevinst for brukerne. Høsten 2010 var preget av 2 store prosjekter innføringen av DIPS i barne- og ungdomspsykiatrien og etablering av integrasjonen mellom økonomisystemet og DIPS. Fra sluttet barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling å bruke BUP-data og fra denne dato har sykehuset hatt ett felles journalsystem. 4

5 I januar 2011 etablerte prosjektet en løsning for henvisning og svar mellom røntgensystemet og DIPS. Løsningen viste seg å være så ustabil at etter 1 måneds drift ble det besluttet å stenge for henvisninger fra DIPS og kun gjennomføre svarmelding fra røntgen og inn i DIPS. Før sommeren viste det seg at også denne løsning var ustabil og en rekke svar måtte re-sendes til DIPS. Det arbeides med å finne en tilfredsstillende løsning for integrasjonen mellom de to systemene. Prosjektet har ikke klart å levere en tilfredsstillende løsning for henvisning fra DIPS til røntgen og videre arbeid ble stanset i november 2011 i påvente av oppgradering av DIPS til ny versjon. I mars 2011 ble det levert en løsning for registrering av personskade og i september startet alle somatisk enheter med SMS-påminning. I desember foretas en konvertering av data i fra Habildata til DIPS. 2.2 Medarbeidere Framlegg av masteroppgaver I begynnelsen av desember fremla to spesialsykepleiere/mastergradsstudenter sine masteroppgaver i aulaen i sydbygget. Kirstin Lexow fremla masteroppgaven Hva skal til for at nyutdannede sykepleiere velger å jobbe i sykehjem, et fokusgruppeintervju av siste-årsstudenter ved sykepleierutdanningen, og Signe Egenberg fremla masteroppgaven En kvalitativ studie av forholdet mellom opplæring og krav til handlingskompetanse ved akutte tilstander i skandinavisk fødselsomsorg. Deltakere til nasjonalt topplederprogram Kull 12 Helse Stavanger HF har fått tildelt to plasser i kull 12 i det nasjonale topplederprogrammet. Deltakerne fra Helse Stavanger HF som er valgt ut er: avdelingsoverlege/spesialist ortopedi, Geir Lende fra Kirurgisk divisjon, som er tilsatt som leder for ortopedisk avdeling fra 2011, og Lars Conrad Moe, som er avdelingssjef i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Psykiatrisk divisjon. Målet med deltakelsen er å videreutvikle lederkompetanse knyttet til dagens og fremtidens lederoppgaver i foretaket. Forberedelser til sommerferieavvikling 2012 Arbeidet med planlegging av ferieavvikling for sommeren 2012 er igangsatt, og en koordinerende feriegruppe er etablert. Det er utarbeidet en årsplan for ferieplanlegging hvor de ulike aktiviteter og tidsfrister er skissert. Planleggingsarbeidet skjer i divisjonene, i nært samarbeid med personalavdelingen og tillitsvalgte, og ledergruppen får kontinuerlig tilbakemelding om status fra den koordinerende feriegruppen. Evaluering og erfaringer fra tidligere års ferieavvikling ligger til grunn for planleggingsarbeidet. Deltid Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseforetakene pålegg om å redusere bruken av deltid med 20 % i løpet av Fra rapporteringsportalen til Helse Vest RHF er det hentet ut oversikter og stillingsprosent for alle ansatte i Helse Stavanger HF (med unntak av ansatte i permisjoner og konstitueringer): 5

6 Deltid 0,1-19,9% 20-49,9 % 50-69,9% 70-99,9% Heltid 100 % Oversikten viser at foretaket rekrutterte nye medarbeidere til heltidsstillinger i juni 2011, men at det utover høsten er ingen store endringer. Andelen deltidsansatte over 70 % stilling har økt noe. I juni 2011 var andel ansatte under 100 % stilling 42,49 %, dette er beregnet utfra den stillingsprosent de var ansatt i (juridisk stillingsprosent: utlønningsprosent + stillingsreduksjonsprosent). Rapporten for november 2011 viser at deltidsandelen er redusert til 41,03 %. Tabellen under viser forholdene i november 2011: Andel ansatte under 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent Kilde: Agresso Kilde: Agresso Utlønningsprosent 45,83 % 83,59 % Juridisk stillingsprosent 41,03 % 85,04 % Justert stillingsprosent 37,98 % 86,00 % Primo desember 2011 viser justert stillingsprosent i gjennomsnitt (juridisk stillingsprosent + AFP og KLP uføregrad) 86,04%. Kartlegging Helse Stavanger HF kartlegger fortløpende hvor mange som arbeider deltid, og hvem som ønsker utvidelse av sin stillingsstørrelse. Pr. november 2011 er det 410 av de deltidsansatte som har deltatt i kartleggingen, som er en økning med 40 medarbeidere fra oktober måned. Det er fortsatt liten respons fra de deltidsansatte til å delta i kartleggingen til tross for markedsføringstiltak og motivasjon fra lederne. Totalt Andel Ikke registrert % Ønsker høyere stillingsprosent % Ønsker ikke høyere stillingsprosent % Totalt % 6

7 Kartleggingen viser at 149 deltidsansatte ønsker en høyere stillingsprosent, og dette utgjør 36 % av dem som har deltatt i kartleggingen. Det arbeides nå med mulighetene for å øke stillingsprosenten for disse. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandlingsreformen og arbeidet med de lovpålagte avtalene Arbeidet med avtalene går etter planen. Foretaket er i ferd med å sluttføre den overordnede avtalen med kommunene, og er godt i gang med delavtalene (jfr. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2) som skal være ferdigstilte til , herunder: 1. Enighet om hvilke helse og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre (delavtale nr.1) 2. Retningslinjer for innleggelse i sykehuset (delavtale nr.3) 3. Retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon (delavtale nr.5) 4. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden (delavtale nr. 11) Arbeidet er krevende med knappe tidsfrister. Delavtale nr.1 og nr.11 vil i hovedsak gi en oversikt over hvordan foretaket skal jobbe fremover, slik også andre foretaksområder synes å ha løst oppgaven. I tillegg til avtalene jobbes det med å utarbeide rutiner for å følge prosesskravene i forhold til betaling for utskrivingsklare pasienter samt rutiner for fakturering. Evaluering av intermediæravdelingen på Stokka undervisningssykehjem Intermediær avdeling ved Stokka undervisningssykehjem er et samhandlingstiltak mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune. Intermediær avdeling er et korttidstilbud til pasienter over 60 år som har en akutt forverring av kronisk sykdom, eller en nyoppstått sykdom med en funksjonssvikt som medfører at vedkommende med fordel kan sluttbehandles i kommunehelsetjenesten. Avdelingen består i dag av 16 senger og er etablert som et prosjekt. Helse Stavanger HF og Stavanger kommune har inngått avtale om samarbeid om driften av avdelingen fram til Evaluering av avdelingen sluttføres i disse dager og det foreslås å videreføre prosjektet i ett år, med noen endringer i kriteriene for inntak og drift, samt fire færre senger enn i dag. Reduksjonen av senger er i tråd med anbefalinger knyttet til beleggsprosent og behov. Stavanger kommune vil vurdere å bruke disse sengene til øyeblikkelig hjelp-innleggelser i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen. Helse Stavanger HF, som er med på å delfinansiere driften av avdelingen, vil for 2012 redusere sitt bidrag til drift i tråd med reduksjon av senger, tilsvarende 25 prosent. Tilskuddet for 2011 er på ca 2,1 mill., som dekker 1,5 sykepleier årsverk, 1 fysioterapi årsverk samt 0,8 lege årsverk. I tillegg bidrar medisinsk divisjon med 0,2 lege årsverk, tilsvarende en lege fra medisinsk divisjon som er på intermediæravdelingen en dag pr. uke. Denne samhandlingen er svært positivt evaluert og foreslås videreført i

8 Halvårlig samarbeidsforumsmøte med Stavanger kommune Det halvårlige møte mellom ledelsen i oppvekst og levekår i Stavanger kommune og representanter fra ledelsen og fagavdelingen i Helse Stavanger HF ble avholdt 6. desember. Aktuelle saker som ble diskutert var forberedelser mot 2012, og herunder: * Nasjonal veileder for revisjon/etablering av overordnet avtale mellom helseforetak og kommuner, status og videre arbeid * Gjensidig informasjon om forberedelse til å møte samhandlingsreformen * Status Stavanger lokalmedisinske senter * Samhandlingsreformen status utskrivingsklare pasienter Det ble i tillegg redegjort for status og evaluering av Stokka intermediæravdeling, presentasjon av Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, orientering om status for teknologiprosjekter/velferdsteknologi samt status for andre aktuelle samarbeidsprosjekter mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Nasjonal AMK-øvelse Fagmiljøene i de regionale AMK-sentralene har på bakgrunn av erfaringer fra 22.juli gjennomført en øvelse med tanke på å kunne håndtere tilsvarende hendelser/ katastrofer i andre deler av landet, som ikke har så store ressurser som Oslo-regionen. Hovedansvar for øvelsen var lagt til AMK- Tromsø, i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Noe av hensikten med øvelsen var å prøve ut tilgjengelig teknologi som verktøy for interaktiv og dynamisk ledelse, oppgavefordeling, pasientfordeling og samlet koordinering mellom de regionale AMK-sentralene i en krise. Krisen var større enn det Universitetssjukehuset i Nord-Norge kunne håndtere alene, og nasjonal samhandling og fordeling av pasienter utenfor regionen var nødvendig. Det ble derfor opprettet en virtuell AMK-kriseledelse der aktørene ble knyttet sammen som et virtuelt lederteam tross lange avstander. Øvelsen var teknisk vellykket, og viste at sanntids overføring av bilde, lyd og pasientinformasjon (bilder og biologiske data fra skadested), danner en helt ny plattform med mulighet for rask, dynamisk og tverretatlig ledelse av kriser utenfor Oslo-området. 2.4 Prosesser Pasientbehandling Post for utskrivingsklare pasienter Opprettelse av post for utskrivingsklare pasienter ved gamle Stavanger Sykehus går etter planen. På et nærmere bestemt tidspunkt etter nyttår vil inntil 20 utskrivingsklare pasienter kunne være innlagt i posten inntil kommunenes helse- og omsorgstjeneste kan overta, enten med hjemmebaserte tjenester eller institusjonsplass. Posten opprettes i godt samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og divisjon for Intern service. Ansvaret for driften vil ligge i Medisinsk divisjon, og bemanningen vil være noe redusert i forhold til en ordinær sykehusavdeling. Om nødvendig kan sengeposten øke eller redusere sitt sengetall relativt raskt. Den reelle effekten av samhandlingsreformen vil være bestemmende for dette. Gave fra Sykehuset i våre hender Helse Stavanger HF har mottatt ca 1 million kroner for anskaffelse av nytt utstyr for utredning av kreft i endetarm, såkalt elastosonografi. Foretaket er svært takknemlige for gaven. 8

9 Beskrivelsen nedenfor er utarbeidet av professor Hartwig Kørner ved Gastrokirurgisk seksjon, som redegjør for hvilke pasientgrupper utstyret kan benyttes for, og hvilke positive effekter det vil få. Elastosonografi en ny ultralyd-basert metode for å diagnostisere kreft Å ta bilder av kroppsregioner der det mistenkes, eller er påvist kreft, er en viktig hjørnestein i utredning og behandling av kreftsykdommer. I dag er en rekke undersøkelsesmetoder tilgjengelig, deriblant computer tomografi (CT), magnetresonans (MR) og ultralyd (sonografi). Alle metoder har sine muligheter og begrensninger, og noen peker seg ut for spesielle problemstillinger. Ultralyd-baserte undersøkelsesmetoder er velegnet til å undersøke lokaliserte forandringer både gjennom huden og via kroppsåpninger. Metoden er skånsom og smertefri, og medfører ikke bruk av stråling. Den utføres ofte sammen med klinisk undersøkelse, og gir da muligheten å se utenfor det man ser med det blotte øye. Elastosonografi er en ny og forbedret måte å gjøre ultralyd-undersøkelse på. Den viser ikke bare forandringer som for eksempel svulster, men gir også informasjon om de fysiske egenskapene av de aktuelle vevsforandringene. Denne metoden angir graderinger av vevets fasthet i form av en fargeskala. Elastosonografi er en lovende ny metode for å velge på en bedre måte hvem som kan tilbys en mer skånsom lokal behandling fremfor et større inngrep. Denne tilnærmingen er i tråd med moderne kreftbehandling, der man ønsker å gi et skreddersydd behandlingstilbud som kommer den enkelte pasientens behov mest mulig i møte. Tilsyn med ortopedisk avdeling Helse Stavanger HF - Behandling av skrøpelige pasienter over 80 år med hoftebrudd Revisjonen inngikk som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Rogaland gjennomfører i år, og var en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn. I 2011 har det vært gjennomført tilsyn med behandling av hoftebrudd ved fire sykehus i regionen Helse Vest. Tilsynet ble gjennomført av et felles tilsynslag som var oppnevnt av fylkeslegene i Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland. Formålet med systemrevisjon var å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes Det ble ikke avdekket avvik eller gitt noen merknader ved dette tilsynet. Administrerende direktør er svært tilfreds med konklusjonene etter tilsynet, og vil gi medarbeiderne og ledelsen honnør for godt utført arbeid. 9

10 Innføring av rettledende forløpstider for diagnostisering, behandling og oppfølging av kreftpasienter Helsedirektoratet har foretatt en revisjon av de nasjonale retningslinjene for diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med kreftsykdom, og innført rettledende forløpstider for de ulike ledd i behandlingsforløpet. Følgende normerte forløpstider er fastsatt: - Vurdering av henvisning: 5 virkedager - Oppstart utredning: 10 virkedager - Oppstart behandling: 20 virkedager Målsettingen med innføring av forløpstidene er at normtiden skal overholdes for 80% av pasientene innen hver kreftform. Foretaket jobber for å gjøre de reviderte nasjonale retningslinjene kjent for de aktuelle fagmiljøene og organisere driften slik at forløpstidene blir overholdt. 2.5 Saksbehandlingsprosesser Tilsynssaker Helsetilsynet har gjennomført tilsyn ved ortopedisk avdeling i forhold til eldre skrøpelige pasienter med hoftebrudd. Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader. Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn med blodbankvirksomheten. Det ble her gitt to avvik. Vi viser for øvrig til matriseskjemaene med oversikt over aktuelle tilsyn. (vedlegg 1) Høringsuttalelser Termer og symboler i brukergrensesnitt i elektroniske kurvesystemer høringssvar til Helse Vest RHF, avgitt RESULTATER 3.1 Pasientresultater Kvalitetsindikatorer Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter, interne gjestepasienter og sykehusinfeksjoner Den sentrale styringsinformasjon i rapporten omfatter andel korridorpasienter, gjennomsnittlig antall utskrivningsklare pasienter, gjennomsnittlig antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon samt oversikt resultater av prevalensmåling av sykehusinfeksjoner Hovedpunktene er følgende: - Andelen korridorpasienter de siste ukene ligger nå på rundt 3 %. - Innen Psykiatrisk divisjon er det fortsatt et lavt antall korridorpasienter. - Trenden viser at antallet interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon fortsatt er synkende. Dette er bl.a. et resultat av åpning av prosjektposten for utskrivningsklare pasienter. - Ny gjennomgang og vurdering av pasienter som kan benytte pasienthotellet 10

11 Korridorpasienter Korridorpasienter og døgn pr uke Ukenr Gjennomsnittlig antall korridorpasientdøgn Gjennomsnittlig antall pasienter Utskrivingsklare pasienter 11

12 Interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon Gjennomgang av pasienter på sengepost som er potensielle brukere av pasienthotellet Et av foretakets overordnede mål er: «Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk». St. Svithun Hotell er et av virkemidlene som skal bidra til en mer hensiktsmessig og moderne sykehusdrift i de knappe arealene foretaket i dag disponerer. Bruk av pasienthotellet skal også være et virkemiddel som kan bidra til målet om 0 pasienter på korridor. Gjennomgang av pasienter innlagt i sengeposter, for vurdering av om flere kan benytte hotellet, har vært gjennomført flere ganger siden foretaket startet planlegging av pasienthotell. Undersøkelsene har vist at potensialet for overflytting av pasienter til pasienthotellet ikke har vært fullt utnyttet. Det ble i uke 44 og 45 gjennomført en ny gjennomgang av alle innlagte pasienter i Kirurgisk- og Medisinsk divisjon. Sammenlignet med undersøkelsen fra 2009 er det er nedgang i antall pasienter i sengepost som var mulige brukere av hotellet. 12

13 Epikrisetid Pasientskader Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Lov om spesialisthelsetjenesten 3.3 pålegger sykehuset å snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet om betydelig pasientskade og forhold som kunne medført betydelig pasientskade. Formålet med meldeplikten er å avklare hvorfor et uhell eller et nesten uhell skjedde, for så å forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. 13

14 Antall meldinger sendt til Helsetilsynet pr. måned i 2011: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des meldinger Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Tabellen ovenfor viser at det i juni og juli måned ikke ble oversendt noen saker til Helsetilsynet. Årsaken til dette er at skadeutvalget ble avlyst i juni og at det ikke avholdes skadeutvalg i juli måned. En uønsket hendelse er oversendt Statens helsetilsyn i november måned. Helsetilsynet besluttet ikke å granske hendelsen videre. Antall pasientrelaterte avvik registrert i Synergi pr. mnd. i 2010 og 2011 Pasientrelaterte saker pr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall saker Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Tabellen ovenfor viser at det i 2010 ble det registrert 2203 pasientrelaterte saker i Synergi. Så langt i 2011 er det registrert færre uønskede pasientrelaterte hendelser enn i saker ble registrert fram til og med november måned, det tilsvarende tallet var 2007 for Det vurderes løpende om endringer skyldes variasjoner i hendelser eller i registreringspraksis. De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser som rapporteres er fall og legemiddelhåndtering. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Så langt i år er det registrert 343 fallhendelser mot 366 på samme tid i Legemiddelfeil har hittil i år gått ned sammenlignet med i fjor fra 524 til Det var ikke møte i skadeutvalget i januar 2. Det var ikke møte i skadeutvalget i juni 14

15 Hendelser knyttet til fall og legemiddelhåndtering pr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fall Legemiddelhåndtering Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Resultat prevalensmåling av sykehusinfeksjoner ved Helse Stavanger HF somatikk 30. november 2011 Forekomsten av sykehusinfeksjoner registrert 30. november er 3,7 %. Dette er en nedgang siden sist måling. Trenden viser at vi ligger under den nasjonale prevalensen. Gjennomsnittlig prevalens ved Helse Stavanger HF for 2011 er 5,2 %, 2010 var 5,3 %. Registreringen inkluderte 655 pasienter. Resultatet viser at 24 pasienter hadde en eller flere sykehusinfeksjoner. 146 av pasientene er operert. Infeksjonstype Prevalens SUS (%) Nasjonal prevalens 2010 (%) 95% KI * Urinveis infeksjoner 1,9 2,1 1,3 1,0 1,5( 1,3-1,7 ) Nedre luftveis 1,9 1,7 1,9 1,2 1,8 (1,6-2,1) infeksjoner Septikemier 0,5 0,5 0,3 0,2 0,6 (0,4-0,7) Postoperative sårinfeksjoner ** 10,5 8,4 7,1 5,4 8,1 (7,1-9,1) Total 6,0 6,1 4,8 3,7 6,0 (5,5-6,4) *Nasjonale prevalens høst 2010 i prosent ** I forhold til alle opererte 15

16 Gjennomsnitt prevalens 2011 Helse Stavanger HF Sykehus infeksjoner Måling 1 (1. kv) Måling 2 (2. kv) Måling 3 (3. kv) Måling 4 (4. kv) Hele 2011 Antall pasienter med sykehusinfeksjoner Totalt antall innleggelser Andel pasienter med sykehusinfeksjoner 6,0 % 6,1 % 4,8 % 3,7 % 5,2 % Prevalensmåling av helsetjenesteervervede infeksjoner har vært gjennomført i Helse Stavanger HF siden Prevalensmåling er en nasjonal kvalitetsindikator som er ment å gi en pekepinn over kvaliteten på det området som måles. En høy eller lav prevalens sier ikke nødvendigvis noe om at kvaliteten av forbyggende tiltak er god eller dårlig. Resultatene må leses med varsomhet, tallmaterialet er lite og resultatet er sårbart for variasjoner i registreringsmåter, liggetid og pasientsammensetning. Det bør derfor legges vekt på trender som varer over tid. Trendutvikling i sykehusinfeksjoner - Stavanger Universitetssykehus 3.2 Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,7 % i oktober Dette er en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode (6,4 %) i

17 Sykmeldt fravær var 5,5 % (5,4 % 2010). Dette er 0,1 % høyere enn oktober Egenmeldt fravær var 1,2 % (1,0 % 2010). Dette er 0,2 % høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort Oktober 2011 Oktober 2010 tid og lang tid Kort tid 3,5 % 3,3 % 1-3 dager 1,3 % 1,1 % 4-8 dager 0,9 % 0,8 % 9-16 dager 1,3 % 1,4 % Lang tid 3,2 % 3,1 % dager 2,8 % 2,9 % > 56 dager 0,4 % 0,2 % 17

18 Divisjons- /enhetsvise oversikter Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for oktober 2011 var 67,4 %. På lik linje med august 2011 og september 2011 er Dalane DMS fremdeles den divisjonen/enheten som har hatt den største økningen i sykefraværet sammenlignet med samme periode året før. Grunnen til dette er at selv sykdom blant få ansatte gir store utslag på fraværsprosenten siden Dalane DMS er en liten enhet. Figuren nedenfor viser at Helse Stavanger HF har det nest laveste sykefraværet av helseforetakene i Helse Vest RHF. 18

19 HELSE STAVANGER NOVEMBER ANSATTSKADER Helse Stavanger - Ansattskader med fravær Fraværsskadefrekvens (FS/H1 verdi) 2011 FS= Ant skader x 1 mill timer /Totalt antall timer i perioden FS J F M A M J J A S O N D FS 5,04 0 1,24 2,46 2,48 3,68 3,44 0 3, FS ,04 2,5 2,08 2,17 2,23 2,48 2,62 2,30 2,44 2,19 1,99 FS er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Kommentar: Ingen skader med fravær rapportert i Synergi for november. Helse Stavanger - Ansattskader Konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Kutt suturnål/skalpell/etc Biologisk blod/kroppsvæske Stikk Vold, Skade, fravær Vold, Skade, førstehj.. Vold, Skade, medisinsk beh. Vold, Skade, uten beh. Vold, Trussel Kilde: Synergi per 5. desember J F M A M J J A S O N D Oppsummering: Totalt 56 innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for november. - 5 skader med medisinsk behandling bitt, øyeskade, kvelningsforsøk og 2 stk kutt i fingre - 2 førstehjelpsskader håndskade og skade av fot pga fall fra høyere nivå - 1 skade uten behandling mulig ryggskade - 4 stikkskader - 2 biologisk øye & fingre - 21 vold - trusler - 21vold - skader u/behandling 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til vedlagte Forskernytt for november (vedlegg 2) 19

20 Oppfølgningsartikkel i American Journal of Psychiatry - Comparison of First-Episode and Previously Treated Persons With Psychosis Found NGMI for a Violent Offense 10-års oppfølgningsartikkel er blitt akseptert i American Journal of Psychiatry, som hovedartikkel i april Den vil bli kommentert på lederplass, og informasjonskampanjens materiell skal pryde hele forsiden med vakre bilder. Det er prestisjefullt, og flott også for vår psykologspesialist og Phd kandidat Wenche ten Velden Hegelstad, som er førsteforfatter. Enda viktigere enn forbigående prestisje er at resultatene er oppsiktsvekkende, og vil få betydning nasjonalt og internasjonalt. Det viser at tidlig intervensjon, slik det gjøres i Stavanger, gir dobbelt så høy "full recovery rate" (30% vs 15%) etter 10 år, sammenliknet med Oslo og København. Forskningsprosjekt som har ført til kvalitetsforbedring ved Barneklinikken- nevroborreliose Overlege Dag Tveitnes ved Barneklinikken forsker på nevroborreliose. Resultatet av denne forskningen har gitt ny kunnskap som bidrar til bedret diagnostikk. Avdelingen har fått data som bidrar til en riktig tolkning av prøvesvar og dermed en riktig behandling av pasienten. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte. POSITIVE Mange gode norske ildsjelprosjekter På konferansen lanserte konsulentselskapet Ernst & Young rapporten «The state of remote care in Norway enabling a sustainable welfare state» som tar for seg organisatoriske forhold og gode norske case der velferdsteknologi er under utprøving. Bærum, Oslo, Nøtterøy, Trondheim, Stavanger er blant kommunene som trekkes frem for sin satsning på velferdsteknologi. Sunnaas sykehus sin utstrakte bruk av videokonferanse, og samarbeidet mellom Dalane distriktsmedisinske senter og Helse Stavanger om den såkalte KOLS-kofferten viser et godt samhandlingsprosjekt ifølge rapporten. - Hva kjennetegner de norske prosjektene? - I alle de casene er det alltid en ildsjel som står bak og gjør en stor innsats for å få prosjektene opp, sier Anna-Karin Østlie, fagansvarlig for velferdsteknologi i konsulentselskapet. (ComputerWorld) SESAM åpnet i dag Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ble offisielt åpnet ved psykiatrisk divisjon. Dette er en kjekk dag. Jeg ser frem til å få regionens hovedsete for fagfeltet eldremedisin til Stavanger, sier administrerende direktør Bård Lilleeng. SESAM skal styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning i Helse Vest innen fagfeltet eldremedisin. Dette er en stor dag. Styret er glade for at vi nå får markert oss så godt innen dette fagfeltet i regionen. Det er mitt og styrets håp at SESAM blir en sterk ressurs både lokalt og regionalt - og forhåpentligvis også nasjonalt. Lykke til, sa fungerende styreleder Per-Endre Bjørnevik under markeringen i kantinen ved Psykiatrisk divisjon tidligere i dag. Etter markeringen gikk gjestene ned til senteret, der fungerende styreleder foretok den offisielle snorklippingen. (SUS.no) 20

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Møtedato: 22. november Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /2-106/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 15.11. Styresak 132-/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF Dato Saksbehandler 17.11.11 Per Meinich Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Virksomhetsregistrering ved ortopedisk avdeling, Drammen Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 102/2011

Detaljer

Styresak. Vi ser også at det er store forskjeller i sykefraværet mellom ulike personellgrupper, mellom avdelinger og mellom sykehus.

Styresak. Vi ser også at det er store forskjeller i sykefraværet mellom ulike personellgrupper, mellom avdelinger og mellom sykehus. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 117/02 B Dato skrevet: 09.12.2002 Saksbehandler: Hilde Christiansen/Lars Idar Rygg Vedrørende: Fravær- og ressursutnyttelse

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.12.16 Sak nr: 070/2016 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016 Trykte vedlegg: ingen Bakgrunn for saken I styremøtene i september og

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato:

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato: AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 19/2017-17/10839 Dato: 05.07.2017 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola Ø. Nisja

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.02.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak015/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 2/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer