DSB s instruks overfor DLE i 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DSB s instruks overfor DLE i 2012"

Transkript

1 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk kontroll av 5% av boligmassen innen netteiers forsyningsområde omprioriteres) Ressursene skal rettes mot kontroll av alle NYE anlegg Med nye installasjoner forstås helt nye elektriske anlegg, som ikke har vært tilkoblet forsyningsnettet tidligere Vesentlige omgjøringer av det elektriske anlegget regnes om ny installasjon 1

2 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Elektroentreprenører, prosjekterende og elektroreparatører Alle registrerte virksomheter innenfor netteiers forsyningsområde skal i løpet av en treårsperiode være gjenstand for minst en systemrevisjon. Verifikasjoner av utførte anlegg skal utføres etter ny tabell i vedlegg 1 DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektromontørene i 10 % av virksomhetene i forsyningsområdet. 2

3 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Antall verifikasjoner Det skal minst gjennomføres 6 / 8 / 12 / 16 verifikasjoner av utført arbeid pr. virksomhet pr. år, avhengig av ant. montører i firmaet (0 10 / 9 25 / / 99 ) Byggeplasskontroll 20 % av kontrollene, FKE / FSE og provisorisk anlegg prioriteres (Mulige avvik ved anlegget som bygges kan kommenteres i rapporten, men de vil først kunne påpekes som avvik etter at utførende har gjennomført sluttkontroll og utferdiget erklæring om samsvar.) Ulovlig arbeid DLE skal prioritere oppfølging av saker hvor det avdekkes eller meldes om ulike former for ulovlig arbeid. Dette vil kunne gjelde: - Virksomheter som ikke er registrert i det sentrale registeret over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg - Virksomheter uten faglig ansvarlig som oppfyller kravene i fke 11 - Utenlandske faglig ansvarlige og elektrofagarbeidere som ikke har godkjenning fra DSB til å kunne arbeide selvstendig i Norge - Elektrofagarbeidere (med eller uten formell tilknytning til en registrert virksomhet) som selvstendig tilbyr tjenester i markedet ( innleie av installatør) 3

4 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Prosjekterende Enhver som er ansvarlig for prosjektering av elektriske anlegg, har i henhold til fel 12 et selvstendig ansvar for å utstede erklæring om samsvar. Dette ansvaret kan ikke skyves over på utførende. Det forutsettes også at prosjekterende kan dokumentere at det er foretatt en risikovurdering som er lagt til grunn for prosjekteringen. Når prosjektering og utførelse ikke utføres av en og samme virksomhet, skal det kontrolleres om det foreligger egen erklæring om samsvar for prosjekteringen. Det skal dessuten vurderes om påviste avvik ved verifikasjon av det utførte anlegget kan tilbakeføres til prosjekteringen. Eventuelle avvik legges til grunn for oppfølging av den prosjekterende virksomheten. Aktuelle temaer for tilsyn med prosjekterende virksomheter vil være: - Kvalifikasjoner (ikke forskriftsregulert) - Rutiner for risikovurdering - Rutiner for utstedelse av erklæring om samsvar 4

5 DSB s instruks overfor DLE i 2012 DLEs aktive informasjons- og påvirkningsarbeid skal minst omfatte følgende: 1. Ved kontroll av boliger og lignende, gi minimum 20 min. informasjon til eier/bruker om bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr og anleggets levealder. DSB har lagd en brosjyre til hjelp og veiledning som ligger på DLE-web. 2. Gi tilbud om minst to timer undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler innenfor netteiers forsyningsområde. Dette kommer i tillegg til en eventuell internettbasert undervisning. 3. Gi tilbud om tilpasset elsikkerhetsinformasjon til hjemmehjelpen/hjemmesykepleien. 4. Delta aktivt under Brannvernuka i samarbeid med brannvesenet. 5. Delta aktivt under Aksjon boligbrann i desember. 6. Besvare henvendelser fra publikum om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. 7. Besvare henvendelser fra elektrobransjen og andre næringsvirksomheter. 8. DLE må holde seg oppdatert på hva som finnes av rutiner for varsling (elektronisk) ved feil på utstyr. 9. Arrangere minst ett årlig informasjonsmøte for alle registrerte elvirksomheter. 10. Montørmøter som beskrevet. 5

6 7000 Kontrollerte anlegg 0-2 og 2-10 år Totalt Kontrollerte anlegg Kontrollerte anlegg med avvik Kontrollerte anlegg uten avvik Kontrollerte anlegg totalt i Eidsiva i perioden til både 0-2 og 2-10 års anlegg

7 Serie Avvik dokumentasjon og lignende 12, 13 og 14 Avvik merking 32 Avvik jording 21 og 19 Avvik avdekning 20 Avvik for øvrig Fordeling av feil og avvik samlet for både 0-2 og 2-10 års kontrollerte anlegg

8 Serie Kontrollerte anlegg uten avvik Kontrollerte anlegg med avvik Kontrollerte anlegg 0-2 års i perioden til

9 Serie Avvik dokumentasjon og lignende 12, 13 og 14 Avvik for øvrig Avvik jording 21 og 19 Avvik merking 32 Fordeling av feil og avvik for bare 0-2 års anlegg i perioden til

10 Installatørmøter i Eidsiva 2011 Stikkprøvekontroller Avvik 0-2 år og 2-10 år: 2011 Steinar Myrvåg 10

11 Hva finner totalt 0-2 år og 2-10 år til (Eidsiva) Periode til 11.mai 2011 Ca 6000 kontrollerte anlegg 0-2 og 2-10 totalt Ca halvparten av disserapportene er rapporter med avvik 1/3 del eller ca 2000 av disse er 0-2 år, mens 2/3 er ca 4000 er 2-10år anlegg. Av de ca 3000 med avvik er det i snitt 2 avvik pr rapport dvs 6000 avvik totalt. Grovt sett er det ca 2000 avvik knyttet til dokumentasjon og lignende 12,13 og 14. Ca 900 avvik er knyttet til merking 32 Ca 900 avvik er innen for jording jordfeilvern jordelektrode og generell jording av utstyr 21 og 19 Ca 200 avvik i forb. med avdekning 20 feil Resterende ca 2000avvik fordeler seg på de øvrige poster 11

12 Hva finner vi spesielt for 0-2 år til forts (Eidsiva) Det er kontrollert ca 2000 anlegg 0-2 år i denne perioden Det er avvik på ca 1000 av disse Det er ca 2200 avvik totalt på disse 0-2 års kontrollene. Det er ca 400 avvik i hht 32 på dvs merking Det er ca 250 avvik knyttet til 21 og 19 dvs jording, jordelektrode/utjevning og jordfeilvern og lignende På 12 og 13 dok og samsvar er det ca 900 avvik De resterende ca 700 avvik knytter seg til de øvrige poster i kodelisten html Ved 0-2 års anl. utgjør ca 60% av avvikene merking og dokumentasjon til sammen. Ca 10% av avvikene knytter seg til jording og jfv dvs 21 og 19 Resterende avvik knytter seg til de øvrige poster 12

13 Litt Kommentarer stikkprøvekontroll- og revisjon- og montørmøter i Eidsiva Grunnlag for statistikk: Det er vesentlig bedre grunnlag gjennom så vidt mange utførte stikkprøvekontroller som er utført i 10 og 11 enn vi har hatt tidligere. Avvik ved stikkprøver som er utført: Det er ikke mange meget alvorlige fysiske avvik men fortsatt er for mange mindre- og middels alvorlige fysiske feil hos noen av virksomhetene. I de tilfeller det er for mange fysiske avvik er det satt som systemavvik hos vedkommende virksomhet. Vi er av den oppfatning at det ofte skyldes for dårlig etterlevelse av egne rutiner ved sluttkontroll. Merking er fortsatt ikke på plass i tilstrekkelig grad hos flere. Det er for mange unødvendige avvik hos enkelte her både på nye 0-2 og 2-10 års anlegg. Dokumentasjon er som tidligere nevnt en utfordring mht. å få det på plass i den enkelte installasjon/leilighet/bolig og/eller å synliggjøre den. Montørmøter: Det er avholdt en del montørmøter i etterkant (samme dag) etter revisjon. Det er bra mottatt og vi fortsetter med det til neste år ut fra dsb-instruksen. Det kunne nok ha vært ønskelig med flere deltagende montører på disse møtene av 13

14 Litt Kommentarer forts (Eidsiva) Systemrevisjoner utført så langt i 2011: Vi har utført ca 40 revisjoner så langt i år og er ferdig med de som skal gjennomføres. Det er som tidligere nevnt skilt på anmerkning og avvik i systemsammenheng begge deler krever skriftlig tilbakemelding. Status for sitt firma vil oppsummert komme frem i rapport fra systemrevisjon ca 3.hvert år 30% av de totale ca 125 virksomheter i Eidsiva. Totalt sett har vel de fleste et potensial for forbedring på ulike områder. Noen utmerker seg likevel med få avvik og god etterlevelse av egne rutiner. Ting kommer uansett ikke av seg selv så det er stadig påminnelse og fokus innen for det enkelte firma som fortsatt duger Likevel vil jeg berømme de aller fleste for at det gjøres en bra innsats for å få ting på plass. De aller fleste har blitt mer bevist på sluttkontroll og etterlevelse av egne rutiner. 14

15 Mye stilte spørsmål og problemstillinger knyttet til Norm og forskrift. Installatørmøte høst 2011 Utarbeidet av: Steinar Myrvåg Elsikkerhet Norge AS 15

16 Spørsmål nr i NEK sikkerhetsutstyr Bolignormen 823 i NEK stiller krav til konkrete innretninger for å kunne oppfylle krav til beskyttelse. Dersom det er kun en leverandør på markedet for et utstyr eller en innretning for å kunne oppfylle krav i normen eks. delnorm 823 i NEK Kan en da som installatør fremholde at det ikke er konkurranse, og at normen på det grunnlag kan fravikes. 16

17 Svar på spørsmål i NEK sikkerhetsutstyr Normen beskriver elsikkerhetsnivået vi ønsker, ikke konkurransenivået. Altså er det ikke anledning til å fravike pga. dette. Dette har vi sett med bla. Jordfeilautomater, da dette kom. Bare én leverandør var på markedet da. Det samme med avløpsmuffe (tjømemuffe). 17

18 Spørsmål nr i NEK El-opplegg i hytte som ikke har hatt strøm tidligere? Installasjon i hytte som ikke har hatt el-opplegg tidligere: Er det mulig å fravike krav i 823 i NEK der det skal utføres installasjon i eks. en eldre hytte som ikke tidligere har hatt el-opplegg. Hytten er bl.a ikke isolert i hh.t TEK- krav men har isolasjon som var vanlig på det tidspunkt som den ble bygget. 18

19 Svar på spørsmål 2 Kan ikke se hvordan man skal kunne forsvare dette. Ved utvidelser av elanlegg, kan man følge bestemmelsen som var gjeldende da anlegget ble bygd, men når det ikke er noe gammelt anlegg, må dagens bestemmelser følges. 19

20 Spørsmål nr. 3 I hvilke tilfelle skal det kreves montert komfyrvakt? Eksempler som krever avklaring: 1. Når kjøkkenet i et eldre hus renoveres (strippes for innredning og opplegg, alt nytt) 2. Når den gamle komfyren hives ut og den gamle kursen blir for svak og sikr.str. må økes. 3. Når det monteres ny innredning med ny komfyr, men eks. opplegg kan benyttes. 4. Når kjøkkenet i et eldre hus renoveres (strippes for innredning og opplegg, men eks. komfyropplegg beholdes). 5. Når eks. komfyr fjernes, og det monteres komfyrtopp og stekeovn, og det legges ny kurs til stekeovnen (opplegg for gammel komfyrkurs benyttes for platetopp 20

21 Svar på spørsmål 3 I hvilke tilfelle skal det kreves montert komfyrvakt? Svarene ligger i hovedsak i el-sikkerhet nr 78 (62) Bruk av ny norm i kombinasjon med gamle anlegg krever at det gjennomføres en risikovurdering. Utgangspunktet er at el-sikkerhetsnivået ikke skal reduseres. Det er anledning å bygge på elementer i det som er igjen fra det eksisterende anlegget. Dvs. at en bygger videre på den elsikkerhet og de krav som ligger til grunn for det eksisterende el-opplegget. Dersom alt strippes (det er ikke igjen noen elementer å bygge videre på) må reviderte norm legges til grunn. Det vil da si at sist revidert norm legges til grunn. Eier bør uansett anbefales om å velge dagens løsning da dette vil være formålstjenlig m.h.t el-sikkerhet. 21

22 Spørsmål NR 3 A. Komfyr vakt Komfyr vakt, Må komfyrvakt innstaleres, hvis det er fastmontert platetopp, og denne har innebygget sikkerhetsfunksjon for overoppvarming / tid. Hvis ja, hva er da krav til dokumentasjon. 22

23 Svar på Spørsmål NR 3 A. Komfyr vakt Komfyr vakt, Det er forutsetning at komfyrvakten er en del av den faste installasjon. 23

24 Spørsmål og svar NR 4. Uttak for hjemmekino Hvordan skal dette tolkes. Er det krav om oppsetting av stikkontakter (6 uttak hvorav 2 kan være beregnet for europlugg) der det er satt opp antenneuttak for TV? 24

25 Spørsmål nr 4. Uttak for hjemmekino Svar Har sett både i normguiden og i montørhåndboken. Ja det er slik det er tenkt i NEK 400 pkt Der det eksempelvis er et stort soverom/oppholdsrom, som det er montert antenneuttak for TV og musikkanlegg osv, skal det ut fra nevnte punkt i normen settes opp det antall stikk som er sagt i normen (6 uttak hvorav 2 kan være beregnet for europlugg). Dette er begrunnet ut fra at den antagelse og faktum at det vil bli benyttet som ungdomsrom/ hule i en senere tidsfase. Dette er bl.a bekreftet fra Harald Aasen som sitter som medlem i NK 64, der dette har vært tema slik punktet er utformet i NEK

26 Spørsmål nr 5 Overspenningsbeskyttelse i leilighetsbygg Jeg har fått en forespørsel fra en av medlemmene våres om overspenningsvern. Hva mener dere er riktig ihht plassering av overspenningsvern i et leilighetskompleks Kan det eksempelvis monteres et overspenningsvern felles for 10 leiligheter i en felles hovedtavle 26

27 Svar på spørsmål nr. 5 Overspenningsbeskyttelse i leilighetsbygg Det skal plasseres et overspenningsvern kl. II i hovedfordelingstavlen for boligens elektriske installasjon som står i (s 486) Et felles overspenningsvern for flere leiligheter vil ikke dekke kravet til bl.a tilgjengelighet for den enkelte beboer/eier. Det går også en grense for hva et kl. 2 vern kan ha som dekningsområde og kunne gi tilstrekkelig og nødvendig beskyttelse. Dette er jo tema som må vurderes sammen med vernleverandør. Å sette et overspenningsvern felles for 10 leiligheter vil kunne by på problemer ut fra både, betjening/vedlikehold og dekningsgrad. Her har normkomiteen uttalt at det skal være et overspenningsvern for hver bolig (boenhet) altså for hvert sikringsskap. (hovedfordelingstavlen for boligens elektriske installasjon). Også i leilighetskompleks. Konklusjon når det gjelder leilighetskompleks vil da være at det fortrinnsvis eller normalt gjøres slik: Sette et overspenningsvern for fellesanlegget. Videre et overspenningsvern pr. leilighet (settes i skapet i selve leiligheten). Dette er slik det er tenkt i 823 i følge bl.a Holtan og Ormbostad. 27

28 Spørsmål nr 6 Beskyttelse mot overspenninger i IT-nett Hei, mener bestemt at krav til overspenningsvern er 360V og ikke 280V, som er montert i et nyanlegg. etter NEK gjelder IT-nett, er det slik? og i tilfelle hvor står det?. 28

29 Svar på spørsmål nr 6 Beskyttelse mot overspenninger IT-nett Ja det stemmer: Nasjonalt avvik for Norge: Se side 242 og 243 i NEK Gjelder for IT-nett Minste varig driftsspenning (Uc) skal være 360Vfor det primære overspenningsvernet ved allment IT fordelingsnett Det sekundære overspenningsvernet skal plasseres så nær verneobjektet som mulig. I et 230 V IT-system skal overspenningsvernet ha en høyeste varige driftsspenning (Uc) mellom fase og jord på minimum 440 V. Tilsvarende verdi fase-fase skal være minimum 275 V. 29

30 spørsmål nr 7 Beskyttelse av selve overspenningsvernet ved IT-luftnett Er det krav til beskyttelse av selve overspenningsvernet ved IT nett der det er utstrakt luftnett?? 30

31 Svar på spørsmål nr 7 Beskyttelse av selve overspenningsvernet ved IT-luftnett Ja det er det på grunn av fare for brann ved havari av overspenningsvern. Dette kan være et problem ved driftfrekvente overspenninger som følge av høyspent jordfeil som kan bevirke spenningsøkning mellom faser og jord på lavspentsiden i forsyningsnettett der det er utstrakt luftnett.. Pga fare for brann ved havari av overspenningsvern tilknyttet et allment ITeller TT- system uten distribuert felles beskyttelsesleder (f. eks luftstrekk) skal primært vern beskyttes mot havari ved at det: 1. Plasseres i egen ubrennbar kapsling i fordelingen, eller 2. Ha et forankoblet støtstrømssikkert, tidsforsinket jordfeilvern (S-type) med merkeutløsestrøm ikke høyere enn 300mA, eller 3. Være konstruert slik at risikoen for havari ved jordfeil i høyspenningsnettet er vesentlig redusert 31

32 spørsmål nr 8 Utjevningsforbindelse til vannledning Utjevningsforbindelse til vannledning. Det er som regel "litt" kopper rør i forbindelse med inntakskran / vannmåler. Dette står gjerne tett inntil varmtvannsbereder som nå er fast tilkoblet. Trengs det da egen utjevning til vannledning. 32

33 Svar på spørsmål nr 8 Utjevningsforbindelse til vannledning omtalt i Elsikkerhet nr 61: Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system, er det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til vannrøret eller hovedvannkran. Det er følgelig heller ikke nødvendig å legge utjevningsforbindelse til Samlestokken eller skapet for samlestokken dersom dette står i en isolert vegg. 33

34 spørsmål nr 9 kabelkanal til å skjøte med Wagoklemmer Skal sette opp en nytt sikringsskap og må dermed skjøte noen kurser, Kabler. Dem ønsker å bruke en kabelkanal til å skjøte med Wagoklemmer i den, den blir ca. 1 til 1,5m. 34

35 Svar på spørsmål nr 9 kabelkanal til å skjøte med Wagoklemmer Wagoklemmer skjøting av kabel For orden skyld har jeg sett i normguiden til NEK 400 samt diskutert med Just Erik Ormbostad vedr. pkt 526 i normen og da spesielt hva han mener om kabelskjøting med wagoklemmer i kanal. (Just Erik er ikke medlem av NK 64) Dette(el. tilsvarende problemstilling) har nok vært til diskusjon i NK 64 spesielt ved siste revisjon av normen nå i 2010: Ormbostad mener og sier i denne sammenheng: Hvis det benyttes kabelkanal må det benyttes enten: 1. Kabelskjøt presshylser og krympestrømpe (glattskjøt) 2. Dersom det benyttes wagoklemmer må skjøt foregå i boks i kanal (med strekkavlastning) og ikke i skjøtig direkte i selve kanalen uten boks. Dette begrunnes bl.a ut fra at det skal /kan foregå trekking av flere kabler i ettertid og forskipling eller påkjenning av en ( vafs ) med skjøter direkte i kanal ikke er akseptabelt 35

36 spørsmål nr 10 Utstyrsdokumentasjon Det er krav om utstyrsdokumentasjon for installert utstyr og bruksanvisning for den elektriske installasjon og mulige begrensninger for bruken. Hva menes med omfang, og hva er eventuelt endret/skjerpet i 823 når det gjelder dokumentasjon på bolig? Bruksanvisning hva innebærer dette rent konkret, eksempel 36

37 Svar på spørsmål nr 10 Utstyrsdokumentasjon Eier/bruker skal selvsagt få overlevert bruksanvisning, inkl. montasjeanvisning, for alt elektrisk utstyr som er installert. Det er dog ikke nødvendig med bruks- /montasjeanvisning for stikkontakter og vanlige funksjonsbrytere ( lysbrytere ) 37

38 Svar på spørsmål nr 10 forts Utstyrsdokumentasjon Bruksanvisning Eier/bruker skal instrueres i bruk av både den faste installasjonen, -og bruk av elektrisk utstyr. Jevnlig test av jordfeilbryter Overspenningsvern må sjekkes jevnlig Samsvar mellom lyskilde, lampe og dimmer. Brukerveiledning for drift og vedlikehold av styringssystemer Plassering av møbler/tepper (skjult varme) Skjulte uttak (ventilator), servicebrytere, 38

39 spørsmål nr 11 Isolasjonsmåling der det er ømtålig utstyr I forbindelse med isolasjonsmåling av el-anlegg der det er montert ømtålig utstyr. Det kan dreie seg om alt fra frekvensstyrte grunnvannspumper til elektronisk utstyr i boliger eller andre type bygg. Fra tid til annen kommer produsent av utstyr med beskjed om at deres utstyr tåler begrenset testspenning ved isolasjonsmåling. Eksempelvis Grundfos pumper. Der det er montert utstyr som krever spesiell forsiktighet ved at det ikke tåler isolasjonsmåling med 500 V. Da må det vel tydelig merkes i el-fordelingen og vedkommende kurs?? 39

40 Isolasjonsmåling Vedr.: isolasjonsmåling ved periodisk elkontroll. Det stilles fra tid til annen spørsmål rundt forsiktighetsregler og risikomomenter ved isolasjonsmåling, såkalt megging, i forbindelse med elkontroll av bestående og nye el-anlegg. Dette notatet er utarbeidet med tanke på å klargjøre og informere overfor publikum og andre som henvender seg om slike saker. Dersom utfyllende informasjon er ønsket, vennligst kontakt undertegnede. Fakta:Ved installasjonskontroll av nye og gamle installasjoner skal det utføres kontrollmåling av isolasjonstilstanden mellom spenningsførende deler/leder og jord. Målespenning er normalt minimum 500 V (likespenning). Våre instrumenter kan maksimalt påføre 1000 V. Elsikkerhet Øst AS utfører nærmere slike kontroller i løpet av et. I alle disse elkontrollene inngår isolasjonsåling som en viktig og nødvendig kontrollmåling som ut fra gjeldende normer og regler (del 6 i NEK 400) skal utføres. Målingen utføres uten unntak med alt tilfeldig utstyr tilkoplet. Dvs at isolasjonsmåling av anlegget skal skje med apparater og utstyr tilkoplet. Det er altså ved alle disse målinger helt ordinært og nødvendig at apparater er tilkoplet. Målingene utføres for å avdekke eventuelle farlige feil og mangler ved isolasjon/jording. De aller fleste isolasjonsfeil (jordfeil) oppstår på tilkoplet utstyr (komfyr, fryser, kjøleskap, varmepumper, varmtvannsbereder og annet jordet forbrukerutstyr). Alt slikt utstyr skal også ut fra relevante normer for utstyret kunne tåle spenningspåkjenning mot jord. Nedenstående tabell viser hvor stor spenning (spennigsholdfasthet) forskjellig utstyr skal tåle. Det er altså ut slik at utstyret skal være innkoplet og faktisk kunne tåle denne nødvendige isolasjonstesten. Som tabellen viser er laveste tålegrense for finelektronikk satt til 1,5 kv (1500 V). Normalt bruker vi altså 500 V og utstyret vårt kan kun levere 1000 V. Dette skulle gi rikelig margin. Forsiktighetsregler ved måling av isolasjonstilstand: Målingen av isolasjonstilstanden utføres som sagt vanligvis med hele el-anlegget innkoplet og måles samlet for en hel kurs eller pr. sikringsskap. Dette innebærer at det vil ligge belastningsobjekter (ohmske motstander) mellom fasene i måleoppsettet. Dersom det påvises isolasjonsfeil på en enkelt kurs og en ønsker å måle et konkret utstyr/objekt må en utvise en viss forsiktighet. Det gjelder da at ved ømtålig utstyr (data og finelektronikk) bør man kople faseledningene sammen på vedkommende utstyr før måling foretas. Dette er en forsiktighetsregel for å unngå om mulig at det 40 oppstår spenningsspisser mellom fasene i måleoperasjonen.

41 Støtspenningsholdfasthet og utstyr: Samme som foregående tabell men angir type utstyr pr. kategori C 41

42 Baderom Dusjvegger (hengslet). Det dukket opp et spørsmål her om hvilken figur i montørhåndboka vi skal legge til grunn på bad ved valg av soner da det er brukt dusjvegger som kan klappes inn mot veggen og vanlig dusjkabinett? Det er ikke noe tekst eller figur som gir et konkret svar på dette slik vi ser det. Er bl.a. figurer vedr. dusjkar (men det er ikke bilde av dusjvegger i eks. kabinett) og dusjforheng, men hvem skal vi bruke? Det jeg fortalte om bad som ble tolket i NK 64 forrige uke var følgende: Dersom vi har dusjvegger med dør som er beregnet på benytte ved dusjing for å hindre at vannet spruter utover gulvet, vil sone 1/0 begrense seg til innenfor dusjdørene når de er lukket. Utenfor dusjdørene vil det være sone 2. Det innebærer at dusjdører som er fritt bevegelige og dusjvegger med dører kan/vil begrense område 1/0 på samme måte som dusjkar og badekar. Utenfor dusjdørene blir det sone 2. Her kan vi da plassere bl.a vaskemaskin, forutsatt at stikkontakten plasseres utenfor sone 2. Sone 2 vil da være 60 cm utenfor dørene. Tolkningen blir lagt ut på NEK s hjemmeside med det første. Ha en fin dag. Dusjkabinetter I et dusjkabinett (med dusjkar) vil dusjkabinettets vegger avgrense sone 1. Sone 2 vil omfatte området mellom dusjkabinettet og 60 cm utenfor fra dusjkabinettets døråpning. Områder med dusj avgrenset med dører I mange bad etableres det dusjnisjer eller andre områder hvor det benyttes dører for å avgrense området, bl.a. for å forhindre vannsprut utover gulv og annet inventar. For slike områder, vil dørene, når de benyttes for å avgrense vannsprut ved dusjing, avgrense sone 0 og sone 1. Sone 2 vil omfatte området mellom dørene og 60 cm utenfor dørene. 42

43 spørsmål nr 12 Bruk av jordfeilbrytere Når og hvor er det krav om bruk av jordfeilbrytere ved IT og TN nett? Hva er kravet til utløsestrøm? 43

44 Svar på spørsmål nr (+823)Tilleggsbeskyttelse 30 ma jordfeilbryter skal benyttes for: Alle forbrukskurser i boliger, leiligheter og fritidsboliger og Stikkontakter til og med 20 A i områder for barn og Stikkontakter til og med 20 A beregnet for allmenn bruk(butikker, hoteller og lignende) Flyttbart utstyr inntil 32 A for utendørs bruk Spesielle installasjoner regulert i del 7 og 8 44

45 Svar på spørsmål nr 12 forts.. Jordfeilvern i allment IT nett Alle andre forbruker kurser må ha forankoblet jordfeilvern, men utløsestrømmen kan være høyere enn 30 ma max utløsestrøm 0,5 ma pr. KVA trafo Gjelder ikke ved egen trafo 45

46 Installatørmøter i Eidsiva 2011 Utfordringer i forbindelse med dokumentasjon av el-anlegg 2011 Steinar Myrvåg 46

47 Utfordringer I mange tilfeller er ikke dokumentasjon tilgjengelig eller lar seg ikke fremvise ved vårt besøk på grunn av bl.a: Eier tar ikke vare på Har rotet bort. Fritidsboliger: dokumentasjon ligger hjemme hos eier Fremtidig juridisk eier er ikke den som har mottatt dokumentasjonen Dokumentasjon leveres til byggentreprenør eller oppdragsgiver der det er større leilighetskomplekser/flermannsboliger. ++ Det er pr. dags papirformat som gjelder i hht. dsb sine krav. Andre løsninger er / blir vurdert av dsb, om det kan være tilstrekkelig med elektronisk løsning. Som f.eks kan tenkes å gjøres tilgjengelig gjennom en webportal eller lignende. Det er jo også et spørsmål om hvem som skal eller må ha tilgang på dokumentasjon for et gitt anlegg. Hvor tilgjengelig skal den være og i hvilket format og for hvem. 47

48 Dagens løsninger på levering av dokumentasjon: Dagens aksepterte løsning Dagens mest brukte løsning er at dokumentasjon sendes ut sammen med faktura. Her ser vi klart at de som merker og synliggjør dokumentasjon med merketape eller medfølgende iøynefallende tekst om at dette er en form for garantierklæring eller lignende har vesentlig mindre avvik på at eier ikke kunne fremvise dokumentasjon. At dokumentasjon legges igjen på stedet f.eks i lomme i el. ved sikringsskapet. De få som leverer dokumentasjon på stedet har lite eller få avvik på at dokumentasjon ikke kunne fremvises ved dle/kontrollselskap besøk. 48

49 Mulige fremtidige løsninger på leverintilgang av dokumentasjon: Mulig web-løsning?? En løsning med en web-portal hvor dokumentasjon ble lagret og gjort tilgjengelig for den som har behov for tilgang til dokumentasjon for elanlegg. Her kan en tenke seg at de som har behov for å ha tilgang og se dokumentasjon, blir gitt tilgang gjennom brukernavn og passord. Dette kunne få slutt på de gjentagende og stadige diskusjoner om dokumentasjon er utarbeidet og levert til eier. Sannsynligvis vil det i en slik løsning uansett kreve at eier får det som trengs for betjening og sikker bruk av sitt anlegg/utstyr i papirformat? (bruksanvisning) 49

50 Hva sier de sentrale myndigheter dsb og bransjeorganisasjoner NELFO: Dsb region øst-norge sier bl.a v/dle koordinator Roy Halvorsen Utfordringen med CD eller minnepinne, er at ikke alle kan lese dem. Vi vet heller ikke så mye om hva fremtiden vil bringe. Så inntil videre, mener jeg at dokumentasjon skal forefinnes i fysisk format. Men vi setter dette opp på agendaen til neste møte i nettverksgruppen for DLE, så får vi se hvor vi ender Nelfo sier bl.a v /Terje Hansen: Vi er i dialog med DSB på "høyt nivå" for å etablere en ny elsikkerhetsgruppe. Tilsvarende er det dialog med Rep. skapet i Faglig forum for å gå videre med Buskerudprosjektet også i andre regioner. Hvorvidt vi får til noe tilsvarende som vi hadde i 2006/7 sammen med DSB er uklart, men de strammer opp sin organisasjon og skiller el. og brann slik at de får en ren el-avdeling med Shurke som leder. Vi får se Dersom det er problemer med dokumentasjon ol hos deg kan dette løse lokalt vil jeg tro. Det må bero på manglende vilje. Vi kommer tilbake når jeg har mer klart 50

51 Enn så lenge. Det er da slik at vi enn så lenge må forholde oss til dagens løsning hvor formatet er papirbasert og med de utfordringer det utgjør. Så en klar oppfordring er: Fortrinnsvis: Rutiner ved utsendelse av dokumentasjon til eier, må forbedres slik at en sikrer at den fremtidige eier får overlevert den nødvendige dokumentasjonen for sitt anlegg. Den beste løsning er at den plasseres i egen lomme i sikringsskapet. Dette gjelder spesielt der utbygger ikke er den fremtidige eier. Alternativt: Det anbefales å merke og synliggjøre dokumentasjon på en enkel og tydelig måte som tilkjennegir at det er en form for garantierklæring som skal oppbevares i anleggets levetid (merketape eller lignende). Garantierklæring må oppbevares og tas vare på!! 51

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Gunnar Langmo Senioringeniør DSB Region Nord-Norge Nasjonal Elsikkerhetsmyndighet 1 2 ---- gode nyheter for installatørbransjen? 3 Administrativt er de lokale eltilsyn underlagt nettselskapene, mens de

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1 NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen 09.11.2011 Harald Aasen Aasen Consult Harald Aasen Aasen Consult 1 Hvordan skal den brukes? Harald Aasen Aasen Consult 2 Burde vel starte med å gratulere NEK og NK

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2008 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Instruks Instruks for 2008 Fastsetter minstekrav til virksomheten Ikke noen reell økning i omfanget av pålagte oppgaver Opprettholder

Detaljer

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2009 Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad Enhet for elektriske anlegg DSB Samfunnsproblem - referanser Antall døde d de i brann årlig 60 80, ca 40% av disse brannene skyldes elektrisitet. I

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg DLEs oppgaver 1 Grunnlag for DLEs aktiviteter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme?

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme? VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010 Mye lys og varme? Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører NEK400 Feil på utførte inst.arbeid Innkommende

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012 TEMA Aktuelle problemstillinger og spørsmål rettet til DSB Paul Kaarbø Hermansen Elsikkerhet DSB Region Vest - Norge 1 Spørsmål / påstand Vedr. systemrevisjon. Når jeg er ute i diverse bedrifter og har

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-04-08 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008 Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Føringer for 2007 Fra rammebrev til instruks Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en instruks? I denne sammenheng er en instruks en ordre fra ett forvaltningsorgan til

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Prosedyrer bygger på Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil.

Prosedyrer bygger på Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil. Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2016-08-17 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2014 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2016-08-22 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer

Installatørmøter Feilstatistikk Spørsmål og svar. Overspenningsvern og brannstatistikk. Steinar Myrvåg og Lars Petter Johansen

Installatørmøter Feilstatistikk Spørsmål og svar. Overspenningsvern og brannstatistikk. Steinar Myrvåg og Lars Petter Johansen Installatørmøter 2017 Feilstatistikk 2017. Spørsmål og svar. Overspenningsvern og brannstatistikk Steinar Myrvåg og Lars Petter Johansen 969 kontrollerte nye anlegg og utvidelser 2017 Kontrollerte nye

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2007

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2007 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2007 Denne instruks er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett

Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 OMFANG... 3 3 HENSIKT... 3 4 MÅL... 3 5 AKTIVITETER FOR 2012... 3 5.1 UTPLUKK

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

Vedlegg til Instruks for lokalt elektrisitetstilsyn 2010

Vedlegg til Instruks for lokalt elektrisitetstilsyn 2010 Vedlegg til Instruks for lokalt elektrisitetstilsyn 2010 Tilsyn innenfor de ulike resultatområdene og øvrige aktiviteter skal utføres i henhold til de føringene som er gitt på DLE-web (login på www.dsb.no/elsikkerhet).

Detaljer

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell Referent: Arve Kjønnås, HelgelandsKraft 1 DAG 1: ÅPNING Odd A Kristensen ønsket på vegne av styret velkommen til

Detaljer

HOFF 22. mai Roy Halvorsen. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

HOFF 22. mai Roy Halvorsen. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar HOFF 22. mai 2012 Roy Halvorsen 1 Status pr. dd. Omorganisering av DSB 1/1-2012 ble Nasjonal elsikkerhetsmyndighet en realitet, og vi ble adskilt fra brann. Lettere å få fokus på våre saker Elsikkerhetsmyndigheten

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010 Rehabilitering rehab 360/550 Markedets flotteste og mest fleksible rehabiliteringsløsning Dette er en rehab løsning der vi ved hjelp av en ramme med dør og en innsats bygger om det gamle sikringsskapet

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4. D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S

I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4. D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4 D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S Agenda NEK 399 Introduksjon kva krav NEK 399 inneberer Lunsj NEK400:2014 Særskilte endringar Organisering av DLE Kvinnherad

Detaljer

EVOline the e-place design

EVOline the e-place design EVOline Express - pluggbare løsninger Hvordan ser det ut under ditt arbeidsbord?.. Slik ser ofte kablingen ut, under et arbeidsbord. Fremstår som en rotete løsning, og slik utstyret er plassert blir det

Detaljer

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit Elektrisitet og brann Jan Hanstveit spesialrådgiver, BKK Elsikkerhet AS elsikkerhet@bkk.no Bistand til politiet i brannetterforskning» Brannutredningsgruppen i DSB - region vest.» Etrygg AS: 2 personer»

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Hedmark og Oppland Faglige Forum

Hedmark og Oppland Faglige Forum Hedmark og Oppland Faglige Forum Skogmuseet, 28. mai 2009 Innsendte spørsmål og svar Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar HOFF 28.05.09 Svar gitt med referanse til: Fel - feb Frv Fke (autorisasjon)

Detaljer