DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen"

Transkript

1 DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1

2 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: fax: Web: E-post: joern@jnholtan.no 2

3 NEK : Hvorfor Varmgang i kontaktpunkter Langvarige overbelastninger Målinger indikerer ºC temperaturstigning Kan bli et økende problem pga strengere tetthets og isolasjonskrav i PBL/TEK Reguleringen i NEK , avsnitt ikke nok

4 NEK : Hvorfor Branner med elektrisk årsak % av alle branner Feil bruk stor andel Komfyrbranner sentralt element Underdimensjonerte anlegg Manglende egnethet - lite fleksibel For få kurser For få stikkontakter 4

5 Hva er dette??? 5

6 Teknisk spesifikasjon??? Hierarki generelt Lov Forskrifter Bindende Veiledning Norm/Standarder Frivillig Spesifikasjoner, bransjestandarder etc. 6

7 NEK 400-Bolig Basert på den overordnede risikovurderingen som er lagt til grunn for NEK :2010 Elektriske installasjoner i boliger som prosjekteres, bygges og dokumenteres etter denne spesifikasjonen vil klart tilfredsstille sikkerhetskravene som stilles i NEK 400. En risikovurdering i henhold til fel 16 skal fortsatt gjennomføres 7

8 Hva er en bolig? Bolig er en bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der som for eksempel: Enebolig med eller uten små leiligheter fritidsboliger/hytte Tomannsbolig flermannsboliger (ikke fellesarealer, men kan benyttes) hybelhus (ikke fellesarealer, men kan benyttes) rekkehus blokkleiligheter, etc (ikke fellesarealer, men kan benyttes) 8

9 Elektriske installasjoner i boliger Alt elektrisk utstyr som er montert i, og Alle kurser som er forlagt i, og alle kurser som forsyner utstyr montert i områder som er omfattet av boligen bruttoareal iht NS

10 NEK 400 Bolig - Hvorfor?? Normens krav er omfattende og gir valgmuligheter NEK 400 gir få fasitsvar Bransjen ønsket et lettlest alternativ for enkle installasjoner 10

11 Forutsetninger Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Hovedsikring (overbelastningsvern) skal ikke overstige 80A Boligens inntakssikring (kortslutningsvern) skal ikke overstige 160A 11

12 Forutsetninger (forts) Maksimal kortslutningsstrøm skal ikke være høyere enn 10 ka Minste kortslutningsstrøm Ikmin skal ikke være mindre enn 750 A når hovedsikringen er 50 A eller mindre; eller 1000 A ved hovedsikringer over 50 A 12

13 Forutsetninger (forts) Maksimal lengde på forbrukskurser: 40 m ved skjult anlegg 30 m ved åpent anlegg Alle sikringer/vern skal være beregnet for betjening av ikke sakkyndige personell (automatsikringer) Alle ytre påvirkninger skal anses som normale (NEK 400: , tabell 51A) 13

14 Forutsetninger (forts) Dersom en eller flere av de nevnte forutsetningene ikke er tilstede kan det medføre at spesifikasjonen ikke er tilstrekklig og at man derved må benytte NEK 400:2010 for hele eller deler av boligen. 14

15 Forutsetninger (forts) Dersom de nevnte forutsetningene er tilstede vil bruk av metodene i denne spesifikasjonen være tilstrekklig. Elektriske installasjoner i boliger prosjektert, installert og dokumentert iht. denne spesifikasjonen vil da oppnå et sikkerhetsnivå som klart tilfredsstiller kravene i FEL og NEK 400:2010 Kvalitetssikret av NEK NK 64 15

16 Planlegging Elektriske installasjoner i boliger skal planlegges slik at: Forskrifter (FEL) og NEK 400:2010 blir ivaretatt Funksjonskrav fra eier/bruker/byggherre blir ivaretatt Føringer og krav fra andre fag blir tatt hensyn til 16

17 Hva betyr dette Boligen skal være egnet til forutsatt bruk: Man må ta hensyn til effektbehov, spenning, startstrømmer, antall faseledere.. Følgende utstyrsenheter skal kunne installeres: Komfyr Platetopp Stekeovn Oppvaskmaskin Vaskemaskin tørketrommel 17

18 Annet utstyr Varmtvannsbereder Mikrobølgeovn Varmepumper Ventilasjonsanlegg Sentralstøvsuger Vanlig støvsuger kan ha en effekt på mer enn 2000 W Startstrømmer/karakteristikk for vern 18

19 Sikkerhetsfunksjoner Skal boligen utstyres med sikkerhetsfunksjoner som kan ha betydning for anlegget, som: Frostsikring Alarmsystemer Nødlys NEK 400 krever ikke slike sikkerhetsfunksjoner, men kan være krevet av andre regelverk (eks PBL) 19

20 Kurser Dimensjonere anlegget slik at alt utstyr som krever strømforsyning samtidig blir ivaretatt Anbefaler egne kurser til følgende utstyr: Komfyr Platetopp Stekeovn Oppvaskmaskin Varmtvannsbereder (over 2000 W krever fast tilkobling) 20

21 Kurser (forts) Anbefaler egne kurser til følgende utstyr: Vaskemaskin Tørketrommel Sentralstøvsuger Ventilasjonsanlegg varmepumper 21

22 Belysning Plassering av belysningsarmaturer mht rommets utforming og plassering av møbler osv Anbefaler at lys i rom i tilknytning til hverandre ikke forsynes fra samme kurs Automatsikringer/jordfeilautomat kan benyttes som frakoblingsbryter Skal fremkomme i bruksanvisningen for boliginstallasjonen 22

23 Skjult varme Ta hensyn til plassering av faste møbler/innretninger som kan hindre varmeavgivelse 23

24 Gassanlegg Gassanlegg kan påvirke utformingen av den elektriske installasjonen. Samarbeid med leverandør av gassinstallasjonen er nødvendig for å ivareta eventuelle begrensninger Se NEK

25 Universell utforming Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK10), med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. 25

26 Universell utforming (forts) 1. Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. skal være enkle å forstå og betjene. 2. Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom tekst og bakgrunn. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd eller punktskrift. 26

27 Universell utforming (forts) 3. For bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming, gjelder følgende: Betjeningspanel skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,1 m over ferdig gulv. Stikkontakter skal monteres minimum 0,5 m fra hjørne. 27

28 I hvilke bygg er det krav til universell utforming? Dette fremkommer i 12-1 i byggteknisk forskrift (TEK10). Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet 28

29 Er det krav om universell utforming i boliger? Det stilles ikke krav om universell utforming i boliger men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. For hvilke boliger dette kravet slår inn for, se neste spørsmål og TEK

30 Når er det krav om tilgjengelig bolig? Viser til 12-2 i TEK10 som angir krav om tilgjengelig boenhet. Det er krav om tilgjengelig boenhet dersom boenheten er i bygning med krav om heis eller dersom alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Dette gjelder også for eventuelle sokkelleiligheter som har egen separat hovedinngang. 30

31 Hvilke krav gjelder for fritidsboliger? De krav som gjelder for fritidsboliger er spesifisert i 1-2 i forskriften. Det bør merkes at dersom det er en fritidsbolig med flere boenheter vil kravene gjelde fullt ut som for vanlige boliger. Se også: 31

32 Hva innebærer dette? Før planlegging av den elektriske installasjonen må det avklares med byggherren hvorvidt boligen er omfattet av kravene for universell utforming. Universell utforming stiller krav til plassering av utstyr som stikkontakter og brytere. 32

33 Jording Hensikt: Beskyttelse mot elektrisk sjokk Utjevning mellom jordingssystemet i installasjonen og jord Fungere som avleder for overspenninger gjennom overspenningsvern (lynoverspenninger) 33

34 Jordingssystem Ringjord ca 0,5 m under terreng, og ca 0,5 m ut fra bygningen; og Jordspyd som plasseres så nær fordelingstavlen som mulig; eller Der jordspyd er vanskelig å drive ned grunnet fjell etc kan denne erstattes med line med lengde på ca 10-15m. Legges frostfritt i bunn av grøft for vann/avløp etc. Jordelektrodesystemet skal tilkobles bygningens hovedjordingsklemme! 34

35 Jordingsanlegg bolig (eks) Hovedutjevning 6mm 2 : fjernvarme gassrør avløpsrør vannrør PE-leder fra nettselskap Jordingsleder: 6mm 2 CU. (25mm 2 CU i bakken) 35

36 Utjevningsforbindelser Utjevning til: utsatte ledende deler I tillegg, utjevning (minimum 6mm 2 ) til: avløpsrør (uavhengig av materiale) eller sluk: I IT- og TT-nett metall tilførselsrør som vann, gass, fjernvarme etc andre ledende deler i sentralvarme- og ventilasjonssystemer hovedarmering i betong dersom det er praktisk mulig metallskjermer på telekabler etc dersom dette tillates av eier av disse kablene andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen dersom disse er tilgjengelige for berøring 36

37 Dekningsområde for jordelektrode Det må vurderes egen jordelektrode for hver frittstående bygning dersom denne ikke er dekket av hovedjordelektroden. Dette er ikke nødvendig dersom avstanden mellom bygningene ikke overstiger ca 10m. Dersom det monteres utstyr kl 1 eller stikkontakter utenfor jordelektrodens dekningsområde bør det vurderes egen lokal jordelektrode. 37

38 < ca 10 m Garasje > ca 10 m Utelampe kl 1 Anneks 38

39 Inntak IT-system: Inntakskabel kan være PFSP, ikke krav til jordfeilbryter eller varsling, utkoblingstid v/andre jordfeil maks 5 sek (kortslutningsvern) Ikke krav til tavle kl. II TT-system: Jordfeilbryter påkrevet foran inntakskabel dersom den er av kl I (PFSP). Utkoblingstid v/jordfeil maks 1 sek (jordfeilbryter) Tavle i klasse I krever jordfeilbryter foran TN-system: Ingen spesielle krav til inntakskabel eller sikringstavle, utkoblingstid v/jordfeil maks 5 sek (kortslutningsvern) 39

40 IT-nett Kortslutningsvern Inntakskabel: (f. eks PFSP eller PFXP Hovedkurs: jordfeilbryter, varsler eller kl II Overbelastningsvern Forbrukskurser, kombivern Forbrukskurser, kombivern 40

41 TT-nett Kortslutningsvern Inntakskabel: (kl. II, f. eks PFXP) Hovedkurs: jordfeilbryter eller kl II Overbelastningsvern NB: klasse 2 foran jordfeilvern Forbrukskurser, kombivern 41

42 TN-nett Kortslutningsvern Inntakskabel: (f. eks PFSP eller PFXP Hovedkurs: ingen spesielle krav Overbelastningsvern Forbrukskurser, kombivern Forbrukskurser, kombivern 42

43 Kabeltverrsnitt, overbelastningsvern 43

44 Sikringstavler Sikringsskap skal være i samsvar med NEK EN eller NEK Tavlen skal være i ikke brennbar utførelse (metall) og med nipler eller skapmuffer i selvslukkende materiale. Flenser i plastmateriale skal ikke forekomme. Kapslingsgrad: IP2XC. Alle sikringsskap skal merkes med nettsystem og merkespenning Eksempler på merkeskilt, skal være synlig fra utsiden av tavlen 44

45 Sikringstavler Sikringsskapet plasseres sentralt og lett tilgjengelig, f. eks i gang, entrè, hall, eller i boligens tekniske rom. Det anbefales at det settes av plass til minst 2 kurser for fremtidige utvidelser. Det skal benyttes 30mA jordfeilautomater foran alle forbrukskurser der automatisk utkobling benyttes som beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk. 45

46 Sikringstavler Som beskyttelse mot indirekte overspenninger skal det monteres et overspenningsvern av Type II i sikringsskapet. Minimum tennspenning (høyeste varige driftsspenning) for overspenningsvernet skal ikke være lavere enn: IT: 360 V TT: 260 V TN: 260 V 46

47 Installasjon av overspenningsvern 3x63 A 47

48 Montering av overspenningsvern Monteres med så korte tilledninger som mulig, a+b totalt maksimalt 0,5 m, uten skarpe bøyer og knekker. I IT og TT-nett med luftstrekk i hele eller deler av lavspenningsforsyningen skal overspenningsvern enten: Monteres i egen kapsling av ikke-brennbart materiale inne sikringsskapet; eller Monteres med jordfeilbryter type S eller lignende med merkeutløsestrøm på 300mA foran; eller Etter produsentens anvisning være konstruert slik at risikoen form havari og brann ved feil mellom høyspenningsnettet og jord er redusert til et minimum. 48

49 Installasjon av overspenningsvern Jordfeilbryter foran 3x63 A JFBR 300mA S-type 49

50 Installasjon av overspenningsvern I kapsling av ikke- brennbart materiale 3x63 A Kapsling, Ikke-brennbar Korte tilledninger, og god funksjon 50

51 Montering av overspenningsvern IT-forsyningsnett Utstyr av overspenningskategori I er ikke beskyttet gjennom et overspenningsvern Type II. Type III vern (finvern) må benyttes Uc: Høyeste varige driftsspenning Primært vern (Type II) i fordeling Uc 360 V Telelinje PC Utstyr med Overspenningskategori I Sekundært vern (Type III) så nært verneobjektet som mulig. Uc 440 V (fase-pe)

52 Sikringstavler For eventuelle kurser for elektromedisinsk utstyr skal det ikke benyttes jordfeilbryter, men et annet beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk : Klasse II; eller Skilletrafo (elektrisk adskillelse) 52

53 Endringer i NEK 400, 2010 Nye krav til boliginstallasjon, Kap. 8, 823 Det er nye krav til beskyttelse av ledning/kabel i boliger Grunnen til endringene er bl.a. : Det blir overtemperatur på lederne ved strømmer over Iz Konsekvensen av TEK kan føre til rørføringer inne i isolasjonen Tester viser at Norsk vegg er annerledes enn IEC vegg - noe som gir overtemperatur i utgangspunktet fordi det er mindre kjølemulighet for lederne i Norsk vegg 53

54 Koordinering mellom ledere og vern (Beskyttelse av ledere mot overbelastning) Betingelser som må oppfylles: Ib In Iz og I 2 1,45xIz Kabel Ib Iz Iz*1,45 Belastning Overbelastning I Vern In I 2 NEK 400: : 1,5 mm 2 : A 2,5 mm 2 : 16 A 4 mm 2 : A NEK 400: (bolig): For 1,5 mm 2 til og med 4 mm 2 : 1. I B I n 2. I 2 I Z 54

55 Endringer i NEK 400, 2010 Nye krav til boliginstallasjon, Kap. 8, 823 De forskjellige referanseinstallasjonsmetodene vanlig i bolig A1 PN i rør i isolert vegg A2 Flerlederkabel i rør i isolert vegg C Flerlederkabel utenpå vegg 55

56 Hva innebærer kravet Beskyttelse mot overbelastning av ledningssystem til og med 4mm 2 i boliger I n I I z 2( k ) I 2(k) = tallet man multipliserer med In for å få I 2 -verdien Eks: B/C/D: I 2(k) = 1,45 Det betyr at vernets størrelse (merkestrøm) skal være mindre enn kabelens/ledningssystemets strømføringsevne dividert på den konstant (I 2(k) ) du multipliserer med merkestrømmen for å finne I 2 56

57 Hva innebærer det?? Automatsikringer med karakteristikk B/C/D: I 2 = 1,45 x In Maksimal størrelse på sikringen: Iz 1,45 Andre eks: Eaton: Super A 2pol Jordfeilautomat: Li/A-OL: I 2 =1,3 x In Maksimal størrelse på sikringen: Iz 1,3 ABB DS 202C M, 10 ka, A typer, Bk-Ck karakteristikk: I 2 = 1,2 x In Schneider: Kompakt 2P-2moduls jordfeilautomat (16A): I 2 = 1,2 x In Maksimal størrelse på sikringen: Iz 1,2 57

58 Endringer i NEK 400, 2010 Nye krav til boliginstallasjon, Kap. 8, 823 Eksempel på utregning av maks størrelse automatsikring: Kravet til koordinering av vern og kabel for bolig er: I 2 Iz B,C og D: I 2 = 1,45xIn 2 x 2,5 mm 2 Pn skjult anlegg (A1): Iz = 19,5A 19,5 1,45 Med B/C/D blir maks automatsikring: 13,4A 13A 19,5 1,3 Eaton, Li/A-OL: I 2 =1,3 x In: 15A 15A 19,5 16,25A 1,2 Med ABB og Schneider: I 2 =1,2 x In: 16A 58

59 Koordinering av kabler/ledninger og automatsikringer i boliginstallasjoner (I 2 Iz v/30 C) I 2 -verdi oppgis av vernleverandør. Referanseinstallasjonsmetode Strømføringsevne Maksimal størrelse automatsikring Lederløsning (Forlegning) Omg. Temp (Amp) I 2 =1,45*In I 2 =1,3*In I 2 =1,2*In 2x1,5mm 2 A1 (skjult anlegg) 30 C 14,5 10,0 11,2 12,1 2x1,5mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 30 C 14 9,7 10,8 11,7 2x1,5mm 2 C (åpent anlegg) 30 C 19,5 13,4 15,0 16,3 3x1,5mm 2 A1 (skjult anlegg) 30 C 13,5 9,3 10,4 11,3 3x1,5mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 30 C 13 9,0 10,0 10,8 3x1,5mm 2 C (åpent anlegg) 30 C 17,5 12,1 13,5 14,6 2x2,5mm 2 A1 (skjult anlegg) 30 C 19,5 13,4 15,0 16,3 2x2,5mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 30 C 18,5 12,8 14,2 15,4 2x2,5mm 2 C (åpent anlegg) 30 C 27 18,6 20,8 22,5 3x2,5mm 2 A1 (skjult anlegg) 30 C 18 12,4 13,8 15,0 3x2,5mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 30 C 17,5 12,1 13,5 14,6 3x2,5mm 2 C (åpent anlegg) 30 C 24 16,6 18,5 20,0 2x4mm 2 A1 (skjult anlegg) 30 C 26 17,9 20,0 21,7 2x4mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 30 C 25 17,2 19,2 20,8 2x4mm 2 C (åpent anlegg) 30 C 36 24,8 27,7 30,0 3x4mm 2 A1 (skjult anlegg) 30 C 24 16,6 18,5 20,0 3x4mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 30 C 23 15,9 17,7 19,2 3x4mm 2 C (åpent anlegg) 30 C 32 22,1 24,6 26,7 2x6mm 2 A1 (skjult anlegg) 30 C 34 32,0 2x6mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 30 C 32 32,0 2x6mm 2 C (åpent anlegg) 30 C 46 40,0 3x6mm 2 A1 (skjult anlegg) 30 C 31 25,0 3x6mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 30 C 29 25,0 3x6mm 2 C (åpent anlegg) 30 C 41 40,0 59

60 Koordinering av kabler/ledninger og automatsikringer i boliginstallasjoner (I 2 Iz v/25 C) I 2 -verdi oppgis av vernleverandør. Referanseinstallasjonsmetode Strømføringsevne Maksimal størrelse automatsikring Lederløsning (Forlegning) Omg. Temp (Amp) I 2 =1,45*In I 2 =1,3*In I 2 =1,2*In 2x1,5mm 2 A1 (skjult anlegg) 25 C 14,5 10,6 11,8 12,8 2x1,5mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 25 C 14 10,2 11,4 12,4 2x1,5mm 2 C (åpent anlegg) 25 C 19,5 14,3 15,9 17,2 3x1,5mm 2 A1 (skjult anlegg) 25 C 13,5 9,9 11,0 11,9 3x1,5mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 25 C 13 9,5 10,6 11,5 3x1,5mm 2 C (åpent anlegg) 25 C 17,5 12,8 14,3 15,5 2x2,5mm 2 A1 (skjult anlegg) 25 C 19,5 14,3 15,9 17,2 2x2,5mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 25 C 18,5 13,5 15,1 16,3 2x2,5mm 2 C (åpent anlegg) 25 C 27 19,7 22,0 23,9 3x2,5mm 2 A1 (skjult anlegg) 25 C 18 13,2 14,7 15,9 3x2,5mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 25 C 17,5 12,8 14,3 15,5 3x2,5mm 2 C (åpent anlegg) 25 C 24 17,5 19,6 21,2 2x4mm 2 A1 (skjult anlegg) 25 C 26 19,0 21,2 23,0 2x4mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 25 C 25 18,3 20,4 22,1 2x4mm 2 C (åpent anlegg) 25 C 36 26,3 29,4 31,8 3x4mm 2 A1 (skjult anlegg) 25 C 24 17,5 19,6 21,2 3x4mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 25 C 23 16,8 18,8 20,3 3x4mm 2 C (åpent anlegg) 25 C 32 23,4 26,1 28,3 2x6mm 2 A1 (skjult anlegg) 25 C 34 24,9 27,7 30,0 2x6mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 25 C 32 23,4 26,1 28,3 2x6mm 2 C (åpent anlegg) 25 C 46 33,6 37,5 40,6 3x6mm 2 A1 (skjult anlegg) 25 C 31 22,7 25,3 27,4 3x6mm 2 A2 (kabel i skjult anlegg) 25 C 29 21,2 23,6 25,6 3x6mm 2 C (åpent anlegg) 25 C 41 30,0 33,4 36,2 60

61 Spesielle installasjoner Uttak for belysning Belysning skal enten være fast tilkoblet, eller Det skal være stikkontakt eller DCL i nødvendig antall Ikke lenger tillatt å levere løse tamper eller sukkerbit 61

62 Ikke tillatt 62

63 DCL NEK 400: : NEK EN ; og NEK EN Svenskepluggen fases ut

64 Innfelt belysning I bygningskonstruksjoner med termisk isolasjon skal det benyttes belysningsarmaturer tillatt for dette og merket med symbolet: eller kasse over belysningsutstyr som sikrer tilstrekkelig luftrom slik at overtemperatur unngås. Leverandørens montasjeanvisning skal benyttes. trafo kan plasseres i hulrommet dersom leverandørense krav til avstand er oppfylt. 64

65 Lysstyring - betjeningsbryter Ikke krav til allpolig betjeningsbryter Allpolig frakobling av lysutstyret skal være mulig for service og vedlikehold Allpolig automatsikring/jordfeilautomat kan benyttes Informasjon om dette skal fremgå av bruksanvisningen for den elektriske installasjonen 65

66 Selv belysning Omformer (sikkerhetsstrømkilde) skal være fast tilkoblet, og montering iht fabrikantens anvisning. Mekaniske påvirkninger i tilkoblingspunktet skal unngås Blanke ledere min 4mm 2 kan benyttes dersom spenningen ikke overstiger 20V AC eller 60V DC. 66

67 Gulv- og takvarme Monteres iht fabrikkantens montasjeveiledning Alle faggrupper skal informeres mht hvor man kan borre, skru etc Varmekabler skal fastmonteres, eventuell netting over/under skal utjevnes til jord Dokumentasjon skal utarbeides og plasseres i sikringsskapet eller i umiddelbar nærhet 67

68 Installasjoner i ulike rom Uttak er et fast punkt i den elektriske installasjonen som er beregnet for tilkobling av en plugg En dobbel stikkontakt representerer to uttak 68

69 DSB bruk av skjøteledninger DSB har utarbeidet «veiledning til bruk av skjøteledninger og elektrisk utstyr» som finnes på DSBs hjemmeside ( Her angir direktoratet at elektrisk utstyr med effektforbruk på over 1000 W som er tilkoblet kontakt via skjøteledning bare bør benyttes i kortere perioder og under tilsyn. For lavere effekter kan skjøteledninger benyttes så lenge dette gjøres på en forsvarlig måte. Kilde: Elsikkerhet nr 80 69

70 DSB Uttak Det finnes løsninger som kan benyttes der tradisjonelle kontakter på vegg ikke passer inn (glassfasader og spesielle romløsninger). Da kan det benyttes kontakter i brønn i gulv eller kontakter montert på stolpe. Det er tillatt å avvike fra normens detaljerte krav så lenge det dokumenteres at sikkerhetsnivået i regelverket opprettholdes dette gjelder også kravet om antall uttak i forskjellige rom. Kilde: Elsikkerhet nr 80 70

71 Endringer i NEK 400, 2010 Nye krav til boliginstallasjon, Kap. 8, 823 Minimumskrav til antall stikkontaktuttak pr romtype Kjøkken: 1 uttak for hvert faste utstyr (kjøl, stekeovn, komfyr/platetopp, kaffemaskin, ventilator osv) 2 uttak pr. 2m kjøkkenbenk 4 uttak ved spiseplass, men ikke mindre enn 2 uttak pr 2m fri vegg 71

72 Komfyrvakt Krav til komfyrvakt som kobler ut strømtilførselen ved fare for varmgang. Denne skal være en del av den faste installasjonen (ikke pluggbar) 72

73 Endringer i NEK 400, 2010 Nye krav til boliginstallasjon, Kap. 8, 823 Minimumskrav til antall stikkontaktuttak pr romtype Stue/soverom/arbeidsrom/oppholdsrom: 2 uttak pr påbegynte 4 m 2 Sted for hjemmekinoanlegg/tv/musikkanlegg: 6 uttak hvorav maks 2 for europlugg 73

74 Endringer i NEK 400, 2010 Nye krav til boliginstallasjon, Kap. 8, 823 Minimumskrav til antall stikkontaktuttak pr romtype: Entre/gang: 2 uttak pr påbegynte 6 m 2 Andre rom/boder: 2 uttak Utvendig på veranda/altan/balkong: 2 uttak OBS! En dobbel stikkontakt er 2 uttak!!!! 74

75 Bad Vaskemaskin kan plasseres i Sone 2 dersom produsentens anvisninger tillater dette og stikkontakten plasseres utenfor sone 2. Ledningsføringer i sonene 0, 1 og 2 og som forsyner utstyr i sone 1 eller 2 skal være åpent forlagt eller skjult forlagt minst 5 cm inne i veggen! Ledningsføringer i sonene 0, 1 og 2 og som forsyner utstyr utenfor sonene 2 skal være skjult forlagt og minst 5 cm inne i veggen! 75

76 Boblekar steamdusj Krever allpolig frakobling Kan være automatsikring/jordfeilautomat dersom de er på egen kurs og ikke sammen med lys i badet. Informasjon om dette skal fremgå av bruksanvisningen for den elektriske installasjonen 76

77 Badstue Dersom det allikevel må installeres lednings- Systemer i sone 1 eller sone 3 skal de tåle en temperatur på minst 170 C. Kun utstyr som hører med til badstueovnen, og tåle minst 125 C Ingen spesielle krav til varmebestandighet, men ikke stikkontakter, brytere eller betjening unntatt det som er innebygget i badstueovnen eller annet fastmontert utstyr i sone 2 Ledningssystemer forøvrig skal monteres utenfor sonene. Dersom denne forlegges innenfor sonene må den være egnet for fomålet. Der den er montert lavere enn 1 m over gulv kan pvc isolert kabel benyttes (70 C). NB reduksjonsfaktor temperatur 77

78 Garasje Vurdere bruk ved siden av biloppstilling, bruk til hobbyvirksomhet etc Minimum 2 uttak ved siden av stikkontakter for motorvarmer/ladestasjon Anbefaler sterkt egen kurs til garasje 78

79 Utendørs Det bør være tilgjengelige tilstrekkelig antall stikkontakter for utendørs bruk Veranda/altan skal det monteres minimum to uttak Mulighet for uttak til ladning av elbiler ved spesielle ladestasjoner vurderes 79

80 Bereder Varmtvannstank/bereder med merkeeffekt fra og med 2000 W skal være fast tilkoblet. Anbefales med merkeeffekt over 1900 W Pluggen som medfølger kan klippes av og den bevegelige ledningen tilkobles i en fast koblingsboks med strekkavlaster. Skal kunne allpolig frakobles Kan være automatsikring/jordfeilautomat og Informasjon om dette skal fremgå av bruksanvisningen for den elektriske installasjonen 80

81 Verifikasjon Verifikasjon skal foretas før installasjonen spenningssettes og overleveres til eier/bruker. Dette gjelde både visuell inspeksjon og nødvendige målinger/prøvinger Installasjonen skal også funksjonsprøves for å forsikre seg om at den fungerer etter hensikten Etter gjennomført verifikasjon skal det utarbeides en rapport som skal leveres til eier/bruker. 81

82 Dokumentasjon 1. Rapport fra risikovurdering (10.2) 2. Rapport fra verifikasjon (10.3) 3. Kursfortegnelse (10.4) 4. Samsvarserklæring (10.5) 5. Utstyrsdokumentasjon (10.6) 6. Plassering av ELV-strømkilder 7. Plassering av skjult varme (10.7) 8. Bruksanvisning for installasjonen (10.8) fem sikre 82

83 Annen dokumentasjon I mange sammenhenger kan det være behov for ytterligere dokumentasjon, eks: Plassering av overspenningsvern ute i installasjonen Belysningsutstyr og strømkilder (trafoer/omformere) Kurser for medisinsk bruk Skjulte uttak i innredninger (eks ventilator) Utkoblingsutstyr for mekanisk vedlikehold/service Hovedutjevningsskinne dersom den ikke er plasser i sikringsskap Jordingssystem Skjulte tilkoblinger/skjøte Utforming og plassering av jordelektroder Brannbryter for fyringsanlegg 83

84 Endringer i NEK 400, 2010 Nye krav til boliginstallasjon, Kap. 8, 823 Verifikasjon Rapport fra verifikasjon for ny installasjon bør inneholde anbefaling om at første periodiske verifikasjon utføres : Innen 10 år, og ved eierskifte 84

85 Takk for oppmerksomheten 85

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Side 1 HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Rødbok INNTAKSKABEL Utelatelse av kortslutningsvern (KV) inntil meter 60 til 75 Utelatelse av KV ved jord og kortslutningssikker forlegning Utelatelse av

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

NEK Elektriske installasjoner i boliger

NEK Elektriske installasjoner i boliger NEK 400-8-823 NEK:2018 514 823.1 Omfang NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG ØVING 5

LØSNINGSFORSLAG ØVING 5 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINSFORSLAG Mål: Trening i dimensjonering av kabel og vern Trening i beregning av feilstrømmer

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1 NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen 09.11.2011 Harald Aasen Aasen Consult Harald Aasen Aasen Consult 1 Hvordan skal den brukes? Harald Aasen Aasen Consult 2 Burde vel starte med å gratulere NEK og NK

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch Micro Matic din kompetansepartner kurs ved Terje Buch Overspenning Hvor kommer overspenningene fra? Lynutladninger Feil i kraftnettet Automatisk gjeninnkobling fra elv.trafo Avbrudd, belastningsendringer

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015 Tommy Skauen Installatørmøter våren 2015 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 Mål: Trening i dimensjonering av kabel og vern Trening i beregning av feilstrømmer Faglærer:

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 Gratulerer med ny NEK 400 Bransjen får en norm med krav til elsikkerhet tilpasset fremtidens installasjoner Dersom ikke sikkerhetskravene følger med den teknologiske

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet 1 Overspenningsvern Overspenningsvern 2 Dimensjonering av kabel og vern Oppgave: Dimensjonering

Detaljer

Elektriske kurser. Dimensjonering

Elektriske kurser. Dimensjonering Elektriske kurser Dimensjonering 1 Dimensjonering Ved dimensjonering så tas utgangspunkt i kursens belastningsstrøm og man velger: 1. Riktig vern (Automatsikring) 2. Riktig kabeltype og kabeldiemensjon

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 Mål : Bli kjent med kortslutningsberegninger Gi forståelse for dimensjonering

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit Elektrisitet og brann Jan Hanstveit spesialrådgiver, BKK Elsikkerhet AS elsikkerhet@bkk.no Bistand til politiet i brannetterforskning» Brannutredningsgruppen i DSB - region vest.» Etrygg AS: 2 personer»

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Vurdering av elektrisk anlegg i bolig NS 3600:2013

Vurdering av elektrisk anlegg i bolig NS 3600:2013 Vurdering av elektrisk anlegg i bolig NS 3600:2013 Back elektro AS Anders Back Telefon 978 79 196 post@backelektro.no 2 Forkortelser DSB TG TKS NEK Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tilstandsgrad

Detaljer

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0 NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg Rev. 5.0 Viken elsikkerhet ANDERS BACK TELEFON 978 79 196 ANDERS.BACK@ALTIBOXMAIL.NO VIKEN ELSIKKERHET 2 Regelverk Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Det

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme?

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme? VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010 Mye lys og varme? Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører NEK400 Feil på utførte inst.arbeid Innkommende

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern kl.2 Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett Postboks 264, Nye Vakåsvei 28, N - 1379 Nesbru Tlf: +47 66 77 57 50 firmapost@micro-matic no www micro-matic no Instruksjonsmanual

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Boligskappakker 2013. www.eaton.no

Boligskappakker 2013. www.eaton.no Boligskappakker 2013 www.eaton.no n revolusjon i sikringsskapet. tigital.no xdigital verdensnyhet! Verdensnyheten xdigital (drbm) er det eneste vernet på markedet som varsler faktisk feilstrøm med LED,

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Felles elektro Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Boligskappakker 2016. www.eaton.no

Boligskappakker 2016. www.eaton.no Boligskappakker 2016 www.eaton.no Design din egen skapløsning på nett Velg nytt skap Grunnopplysninger Skapspesifikasjon Send bestilling/ forespørsel Vis skapet iht Store Blå Kursetiketter Manuell kursfortegnelse

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

Granrud Elektriske AS

Granrud Elektriske AS Granrud Elektriske AS skrevet ut av Morten Baltzersen 24/9/18 15:12:34 Prosjekt S.1218 SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE Adresse Postnummer/Sted Kort beskrivelse: Ansvarsområder er beskrevet i HMS håndbok uten ansvarlig

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

NEK Landstrømsforum 12. april 2018 Sted: Næringslivets Hus Middeltuns gate 27, Oslo

NEK Landstrømsforum 12. april 2018 Sted: Næringslivets Hus Middeltuns gate 27, Oslo NEK Landstrømsforum 12. april 2018 Sted: Næringslivets Hus Middeltuns gate 27, Oslo Erfaringer og utfordinger I sammenheng med standardisering av ladesystemer/ tilkoblingsutstyr/lav- kontra høyspenning,

Detaljer

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal

Detaljer

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende Medlemmer NK 301 Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende I tillegg til de som har vært med i komiteen har det vært omfattende møtevirksomhet

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder

Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder Sist oppdatert 25.07.2019 Lading av El.bil Generelt om lading av elbil. Terminologi. NEK 400:2018 Noen hovedpunkter gjeldende lading Hvorfor bruke en spesialløsning

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 6. Mål: Eksamensforberedende øving PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 6. Mål: Eksamensforberedende øving PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 6 Mål: Eksamensforberedende øving Faglærer: Ola Furuhaug Utlevert: 09.04.15 Innleveres:

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 16. november 2006 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy NEK 400-7-722 NEK:2018-1 - 722.1 Omfang NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor

Detaljer

Tommy Skauen. Installatørmøter Norges Nett Askøy

Tommy Skauen. Installatørmøter Norges Nett Askøy Tommy Skauen Installatørmøter Norges Nett Askøy Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 75 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

4 ELEKTROINSTALLASJONER

4 ELEKTROINSTALLASJONER Frydenberg Side 39 av 75 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Hovedfordeling. Hovedfordeling for Felt A er installert i eget tavlerom i kjeller i hus 5. I denne fordelinger

Detaljer