NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64"

Transkript

1 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64

2 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot farer og skader som kan oppstå ved bruk av installasjonen, og sikre at installasjonen fungerer for den forutsatte bruk Består av 43 delnormer som angir et minimums sikkerhetsnivå NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 2

3 NEK 400: Innhold NEK beskriver virkeområdet for normserien NEK 400 og inneholder de fundamentale sikkerhetskrav NEK inneholder definisjoner og termer som benyttes i NEK 400. Les dem NEK spesifiserer generelle krav og forhold som skal ivaretas ved prosjektering og utførelse av elektriske installasjoner NEK inneholder de grunnleggende funksjonelle krav til beskyttelse NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 3

4 NEK 400:2014 Innhold forts. NEK omfatter krav vedrørende valg og montasje av elektrisk utstyr for å oppfylle de funksjonelle sikkerhetskrav i NEK NEK inneholder krav til verifikasjon, prøving og rapportering. NEK inneholder spesifikke krav til spesielle installasjoner som vil enten komme i tillegg til eller erstatte de tilsvarende kravene i NEK NEK NEK inneholder spesifikke krav til spesielle installasjoner som ikke er dekket av NEK og som vil enten komme i tillegg til eller erstatte de tilsvarende kravene i NEK NEK NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 4

5 Nye delnormer/avsnitt NEK Forsyning av elektriske kjøretøy Omhandler krav til kurser som skal benyttes til lading av elbiler Krav til beskyttelse Krav til utforming NEK , avsnitt 557 Hjelpekretser Omhandler krav til styrestrømskretser og målekretser Samordnet med kravene I NEK EN Maskiners elektriske utrustning NEK , Tillegg 721B ELV DC installasjoner Gjelder for installasjoner i campingvogner og bobiler NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 5

6 Reviderte delnormer/avsnitt NEK , avsnitt Adskillelse av kurser NEK Jordingssystemer, beskyttelsesledere og utjevningsledere for beskyttelsesformål NEK , avsnitt 559 Belysningsinstallasjoner NEK Svømmebassenger og fontener NEK Møbler NEK Utendørs belysningsinstallasjoner NEK Belysningsinstallasjoner med ekstra lav spenning NEK Varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer Omfatter alle skjulte oppvarmingssystemer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 6

7 NEK 400-2:2014 To nye definisjoner (hentet fra Ekom-loven) Elektronisk kommunikasjon Elektronisk kommunikasjonsnett Introdusert en veiledning til annen ledende del NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 7

8 Annen ledende del En ledende del skal betraktes som en annen ledende del dersom den: ikke utgjør en del av den elektriske installasjonen, og isolasjonsmotstanden mellom den ledende delen og jord er mindre enn verdien gitt av følgende formel: hvor R - isolasjonsmotstand i [Ohm] mot jord for annen ledende del U 0 - fasespenning i [V]. For IT-systemer, skal linjespenning benyttes. Eksempel : For 230 V IT og for 230/400 V TN vil verdien for R tilsvare Ohm NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 8

9 NEK 400-3:2014 Reintrodusert etter henstilling fra DSB De tilsvarende kravene i NEK 400:2002 NEK 400:2010 har ligget i NEK Ingen tekniske endringer Viktig mht. referansen til NEK 400 fra fel NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 9

10 NEK 400-4:2014 NEK , Avsnitt 444: Presiseringer i omfang Avsnitt er hentet fra NEK 700 Ingen divergens mellom kravene i NEK 700 og NEK 400 Kravene i NEK 700 var mer oppdatert enn de i NEK 400:2010 Ingen tekniske endringer i de andre delene av NEK NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 10

11 NEK 400-5: : Ingen tekniske endringer 5-52: Ingen tekniske endringer 5-53: Forenklet, fjernet unødvenigde gjentagelser Krav til festing og montasje av utstyr Noen endringer vedr. Krav til strømstyrt jordfeilvern Krav til merking når beskyttelse mot elektrisk sjokk er basert på data for spesifikke sikringer Krav om overspenningsvern beholdes Benytter type betegnelser (type I, type II, type III) Fjernet begrepene primærvern og sekundærvern Tydliggjøring at det kun er ved frakobling at N-leder skal kobles ut NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 11

12 NEK 400-5, forts Fullstendig revidert Ny utvidet tabell 54A En del endringer i kravene Vil sannsynligvis ikke ha store konsekvenser Nye figurer for illustrering av skille mellom PEN-, PE- og N-ledere Nytt avsnitt 557 Revidert avsnitt 559 Endel endrede krav Krav om blackstart av UPS NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 12

13 NEK 400-6:2014 Ingen tekniske endringer Den omfatttende veiledningen fra NK64 er opprettholdt NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 13

14 NEK 400-7: : NK64s tolkning vedr. Dusjnisjer o.l med innfellbare dører er inkludert, inkl. figur Forenklet kravene vedr. tilleggsutjevningsforbindelser Fullstendig revidert Gjelder også for naturlige områder spesielt beregnet for bading Endrede krav Noe endringer vedr. utstyr for frakobling NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 14

15 NEK 400-7:2014, forts. 705: 710: 713 Stikkontakter skal være slik plassert at de ikke kommer i kontakt med brennbart materiale som ikke er en del av bygningskonstruksjonen Tavler skal være i ikke-brennbart matieriale eller i egen branncelle (samkjørt med kravene i NEK ) Omkoblingstiden for strømkilder for annet viktig utstyr og nødbelysningskurser 25 s (lempligere krav) Endrede krav til funksjonsprøving av nødstrømforsyning Revidert Noen endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 15

16 NEK 400-7:2014, forts. 714: 715: 721: Revidert En del tekniske endringer Revidert Tekniske endringer Ingen tekniske endringer i selve delnormen Nytt informativt tillegg 721B som omhandler krav til ELV DC installasjoner Nytt informativt tillegg 721C med kurver for strømføringsevner NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 16

17 NEK :2014, forts. Revidert Omhandler alle skjulte elektriske oppvarmingssystemer, innendørs og utendørs unntatt oppvarmingssystemer i samsvar med NEK EN 60519, NEK EN og NEK EN Strenge krav til beskyttelse for veggoppvarmingssystemer Netting med maks 3 mm åpning Ikke benytte elektrisk adskillelse som beskyttelse mot elektrisk sjokk Strømstyrt jordfeilvern Normalt 30 ma For installasjoner tilknyttet et allment IT-system, 30 ma + lekkstrømmer for varmeenhetene i normal drift NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 17

18 802: 810: 815: Nytt navn Elektrodekjeler Redusert i omfang NEK 400-8:2014 Krav til varmekabelanlegg dekket av NEK Noen endringer uten de store konsekvenser Tavler skal være i samsvar med NEK 439 Ingen endringer NK64 vil utarbeide en egen publikasjon for prosjektering og utførelse av elektriske installasjoner for elektrolyseanlegg NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 18

19 Gjelder for NEK :2014 forbrukerkurser beregnet for forsyning av elektriske kjøretøy for ladeformål beskyttelse ved tilbakemating Induktiv lading er ikke omfattet NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 19

20 Tilkoblingspunkt Egen forbrukerkurs for hvert tilkoblingspunkt Individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm 30 ma, fortrinnsvis type B Individuelt beskyttet av et eget overstrømsvern Tilkoblingsutstyr minst ha kapslingsgrad IP44 (AD4, AE3) Tilkoblingsutstyr i offentlige områder og parkeringsområder skal være mekanisk beskyttet ved: hensiktsmessig plassering slik at forutsette påkjenninger ikke medfører skade, eller anordnet med lokal eller generell mekanisk beskyttelse, eller utformet i samsvar med NEK NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 20

21 Pilotsignal skal: Pilotsignal ikke ledes inn i installasjonen ikke påvirke funksjonen til strømstyrte jordfeilvern Kravene kan medføre behov for galvanisk skille i styreelektronikken NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 21

22 Stikkontakt/apparatkontakt Modus 3 lading: Stikkontakt/apparatplugg i samsvar med NEK EN , Type2 Modus 1 eller 2 lading: Stikkontakt/apparatplugg i samsvar med NEK EN , eller Stikkontakt i samsvar med NEK 502 når merkestrømmen for overstrømsvernet er 10 A NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 22

23 Stikkontakt/apparatkontakt En stikkontakt/apparatplugg kun forsyne ett elektrisk kjøretøy Hver stikkontakt montert i en fordeling eller en kapsling Stikkontakt plassert mellom 0,5 m og 1,5 m over bakken Modus 3 eller 4 lading: Elektrisk eller mekanisk forriglet slik at pluggen ikke kan plugges inn eller trekkes ut når den er spenningssatt fra forsyningssiden Ikke utilsiktet forsyne den elektriske installasjonen Modus 1 eller 2 lading: Tilbakemating er ikke tillatt NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 23

24 Ladestasjoner Minst 10 m fra enhver Ex-sone Ladestasjoner modus 2 skal ha mekanismer for avlasting av mekaniske påkjenninger pga kabelkontrollboksen Utformet slik at elektriske kjøretøy kan lades problemfritt uavhenig av plassering bilens tilkoblingspunkt Snø skal ikke kunne trenge inn i ladestasjon eller tette eventuelle kjøleinntak Ladekabler skal ikke kunne komme i klem eller bli overkjørt Ladekablens ytterkappe skal ikke skades av bakkens beskaffenhet Ladestasjoner skal utformes i samsvar med NEK NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 24

25 Ladestasjoner, verifikasjon Allment tilgjengelige ladestasjoner skal: inspiseres visuelt minst én gang pr. uke sjekke at utstyr ikke er skadet sjekke at ladestasjonen ikke har driftsfeil verifiseres i samsvar med kravene i 62.1 minst én gang pr. år NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 25

26 NEK : Omfang Presisert med tolkningen fra NK64 Elektriske installasjoner i boliger omfatter: alt elektrisk utstyr som er montert i, og alle kurser som er forlagt i, og alle kurser som forsyner utstyr montert i områder som er omfattet av boligens bruttoareal, jfr. definisjon av bruttoareal i NS VEILEDNING 2 - En kurs fra boligens sikringsskap som forsyner en frittliggende garasje er omfattet av kravene i NEK Kurser fra en underfordeling i en frittliggende garasje uten boenhet er ikke omfattet av kravene i NEK Kjøkken i fellesarealer er dekket av delnormen Innebærer krav om «komfyrvakt» NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 26

27 NEK : Komfyrvakt Beskyttelsestiltaket skal være en del av den faste installasjonen Alt beskyttelsesutstyr skal være fastmontert Det innføres krav om at beskyttelsesutstyret (detekteringsutstyret) skal være i samsvar med ny CLC norm NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 27

28 NEK : Røykvarslere AMS innføres i Norge (senest 2019) Det anbefales røykvarslere i rom med oppvaskmaskin, vaskemaskin og/eller tørketrommel. Skal ivareta at slikt utstyr i større grad benyttes når folk sover NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 28

29 NEK : Varmtvannsberedere NK64 har sett at mange omgår hensikten med dette kravet ved å definere merkeeffekten for varmtvannsbereder rett under 2000 W (for eksempel 1950 W), noe som etter NK64s mening viser en manglende forståelse for elsikkerhet og brannproblematikk. Varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500 W skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN serien NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 29

30 NEK :2014 Stikkontakter NK64 har tidligere ikke sett at antall uttak på et bad representerer noen elsikkerhetsrisiko. Vi erfarer imidlertid at manglende spesifikke føringer skaper unødige diskusjoner og usikkerhet. Antall uttak i bad foreslås å være på samme nivå som andre uspesifiserte rom og boder, dog med unntak for små bad (< 3 m 2 ). Stikkontakter i samsvar med NEK EN er ikke utført med "shutters" (barnesikring), og da boliger anses som et BA2-området bør slike kontakter gjøres mindre tilgjengelig for små barn NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 30

31 NEK :2014 Bruk av NEK 399: Overgangen fra TN-C til TN-S i et TN-C-S- fordelingssystem utføres i samsvar med kravene i NEK Tilførselen skal være i samsvar med NEK Utjevningsforbindelsen for beskyttelsesformå være utført i samsvar med kravene i NEK Overspenningsvernet skal være plassert i samsvar med NEK NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 31

32 Lykke til med ny norm! NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 32

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladeutstyr for elbiler og er utarbeidet gjennom et

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO Kontaktinformasjon Eaton hovedkontor Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50 Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo Postadresse: Boks 113 Manglerud 0612 OSLO E-post: Web firmapost-nor@eaton.com www.eaton.no

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer