Hedmark og Oppland Faglige Forum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark og Oppland Faglige Forum"

Transkript

1 Hedmark og Oppland Faglige Forum Skogmuseet, 28. mai 2009 Innsendte spørsmål og svar Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

2 HOFF Svar gitt med referanse til: Fel - feb Frv Fke (autorisasjon) El-tilsynsloven NEK400; 2006 ( ) NEK - FAQ ferdigbehandlet/nk64 Elsikkerhet Eget skjønn / risikovurdering!

3 Tema fra forrige forumsmøte Oversikt over emne på tidligere spørsmål; Ulovlige installasjoner Erfaringer fra 5S prosjektet (R-vurd, Kursf, Sluttk,Utstyrd, Erkl)) Tilsyn med gatelys Jord endring i bestående anlegg samsvarserklæring bilde spørsmål

4 Sp. 1 Bedriftselektriker - byggentreprenør Eksempel: en stor bygg-entreprenør har hatt registret bedriftsinstallatør, men vedkommende slutter og gjenværende gr. L montør ønsker å fortsette som bedriftselektriker, selvfølgelig med de begrensninger som da gjelder? Svar: Tja - nei, etter fke 12 punkt 4 Må kjenne bedriften. industrielle virksomheter med produksjonsprosesser som er avhengig av hverandre. vannverk, renseanlegg m.v.

5 Sp.1 Om bedriftselektrikerordningen Begrepet bedriftsautorisasjon er ikke videreført i forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (frv) og forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke). Virksomheter som ønsker å etablere en bedriftselektrikerordning og er avhengig av at driften skal kunne opprettholdes kontinuerlig kan rette forespørsel om dette til DLE ved det nettselskap som forsyner anlegget. I Elsikkerhet nr. 66 stod det at oppgavene rundt samtykke er delegert DLE.

6 Sp.1 Bedriftselektriker samtykke delegert DLE Forutsetninger: en elektrofagarbeider ansatt i vedkommende virksomhet kan få særskilt samtykke til å forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg. at driftsmessige forhold gjør dette nødvendig i industrielle virksomheter.

7 Sp.4 Bedriftselektriker samtykke delegert DLE Vi i tilsynsmyndigheten har fke og Elsikkerhet (nr 57 og 66) å forholde oss til. Vi skal påse at egen instruks fastsetter blant annet: arbeidsområde henvisning til relevant regelverk omfanget av virksomheten, herunder hvor mange elektrofagarbeidere virksomheten kan drives med."

8 Sp.4 Bedriftselektriker samtykke delegert DLE Hvilke driftsmessige forhold gjør dette nødvendig? Uenighet om hva som skal legges i mv. Se blant annet Elsikkerhet 57, Hva er tillatt i ordningen: (Kino, skoler, idrettshaller, hotell etc..) Foreta feilsøking og feilretting ved stopp, kortslutning og jordfeil. Foreta skifte av defekte deler så som koblingsbokser, brytere, stikkontakter, varmeovner og lyskilder. Foreta skifte av defekte kontaktorer, releer og sikringsautomater. I begrenset omfang å utvide eksisterende kurser med forlegging av nødvendig kabel, koblingsbokser, brytere, kontakter og lyspunkter.

9 Sp. 2 Sprinklerdyse inntil el-fordeling Er det akseptabelt / tillatt at det monteres dyse(r) også i rom som hovedtavler / underfordelinger i (større) bygg? Det har i mange år vært sagt at det ikke er noe i veien for å benytte rent vann for å slokke brann i sikringsskap / fordelinger når påtrykt spenning ligger innenfor spenningsbånd 2 for vekselstrøm. Dvs. 50V < U <= 1000 V. Dette for å sikre seg best mulig mot en større brann. Svar : Det er ikke tillatt å føre sprinkleranlegg i apparatrom med tavler og stativer, ref. fel, Vedlegg 1, s. 39.

10 Sp. 2 Sprinklerdyse inntil el-fordeling Svar: Omsorgsboliger institusjoner. Det har pågått et samarbeid mellom blant annet Rädningsverket og DSB siden 2003, Sintef har gjort fullskalatester, se rapporter (NBL A06018) med bruk av sprinkleranlegg.

11 Sp. 2 Sprinklerdyse inntil el-fordeling Svar: Det er tillatt å føre sprinkleranlegg inntil fordelingstavler dersom en i el-anleggenes risikovurdering (fel 16) tar med denne ekstra belastning og fordelingstavlen(e) blir valgt etter denne ytre påvirkning. Benyttes NEK400 som referanse for anleggene skal en ta hensyn til NEK :2006 avsnitt 515, samt tabell 51A, kode AD (1 eller 2). Til diskusjon: Utstyr skal velges og monteres slik at en hvilken som helst skadelig påvirkning mellom elektriske og lignende ikke-elektriske installasjoner unngås.

12 Sp. 3 Stålinnredninger i nye grisefjøs Det er reist spørsmål om behovet for- og graden av utjevningsforbindelser i forbindelse med bruk av ettermonterte grinder og stålrister benyttet som grisefjøsinnredning i stål? Det benyttes i et system der festing av grindene skjer ved at det kjerneborres og støpes med spesialmørtel rundt stålsøylene. Det er også løse gulvrister som en del av innredingen.

13 Sp. 3 Stålinnredninger i nye grisefjøs Utfordringer til risikovurderingen etter fel 16: Korrosivt miljø Griser går etter utstikkende inventar Tilpasse egnede varige klemmeforbindelser til stålsystem Muligheter til målinger av kontinuitet mellom gulv og stål Sannsynligheten for mulig berøringspenning mellom innstøpte grinder og gulvdekke Sannsynligheten for samtidig berøring av utsatte ledende deler med andre ledende deler som kan bli berørt av dyr

14 Sp. 3 Stålinnredninger i grisefjøs Svar: Ref; Fel 19 jordingsanlegg for hele eller deler av anlegget skal være. Ref NEK400; Tilleggsutjevningsforbindelse skal forbinde alle utsatte ledende deler med alle andre ledende deler som kan bli berørt av husdyr andre ledende deler i eller på gulvet skal være en del av tilleggsutjevningsforbindelsen Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål som tilleggsutjevningsforbindelse skal være beskyttet mot mekanisk skade, korrosjon og unngå elektrolytiske effekter NB ujordet lokal utjevningsforbindelse er ikke tillatt som beskyttelsestiltak.

15 Sp. 3 Stålinnredninger i grisefjøs Svar: Utfordring nr. 1 er å vurdere sannsynligheten for samtidig berøring av utsatte ledende deler med andre ledende deler som kan bli berørt av dyr Hvilke utsatte ledende deler finnes? Hvilke ledende deler finnes? Gulv, innstøpt grind, golvrist, tilgjengelig elektrisk utstyr, belysning, livsoppholdende systemer (for, vann, luft, lys, varme etc.) Utfordring nr. 2 er å vurdere samsvar med fel 10 Oppfyllelse av sikkerhetskrav Beskrive hvordan sikkerhetskravene er oppfylt i en samsvarserklæring.

16 Sp. 4 Føring av PN direkte i kabelkanal

17 Sp. 4 Føring av PN direkte i kabelkanal - del1 Ved ombygging eller utskiftning av eltavler er det i et tilfelle benyttet rør avslutninger i kabelkanal over eltavlen. Forbrukerkurser er da ført i PN og forlagt i kabelkanal i en strekning på ca. 1-2 m fra røravsl. Til innføring i eltavlen. Spørsmål til en slik avslutning inn mot eltavlen: kan dette være akseptabel/forskriftsmessig eller faglig god nok løsning i forhold til bl.a brannkrav eller godkjent innføringen i tavlen? Forts..

18 Sp. 4 Føring av PN direkte i kabelkanal - del 2 Kan PN-ledninger føres i kabelkanal som en installasjonsmåte og i tilfelle hvor langt kan en akseptere en slik føring i lengde? Svar: Fel 20 normal, 22 term og 28 ytre. Fra Nek 400;1998 tabell 52 F Valg av installasjonsmetode tillatt om en tilfredsstiller brann og berøringskrav.

19 Sp. 4 Føring av PN direkte i kabelkanal Fel 20, 22 og 28. Nek400;2006 Bildet - ikke branntetting til fordeling/rør overgang kanal - flere avsnitt; en skal velge hensiktsmessige materialer bygningskonstruksjonens mek og brannsikkerhetsegenskaper skal ikke svekkes. Fare: berøring, tilgjengelighet, elektriske sammenkoblinger Fare brann, Fordelinger-Koblingsbokser i brannhemmende materiale / kabelgate egnet utstyr tetting samme motstandsgrad Fare: forveksling, Merking - Skjult forlegning skal merkes på dokumentasjon

20 Sp. 5 Skjøting av PN eller kabel direkte i kabelkanal Kan en godta at PN skjøtes med eks. Wagoklemmer inne i en kablekanal? Merking? Bruk av godkjente bokser? Foregå hvor som helst i et kontorlandskap? I en del tilfeller ved bruk av kabelkanal foretas både skjøting og avgreninger i kabelkanaler uten at det skjer i merkede og lett tilgjengelige bokser. Svar: Nei. Fel 20, 22 og 28. Nek400;2006, avsnitt 513, 526 og 527.

21 Sp. 6 Hyppigheten av 1. hjelpskurs Årlig? Alle typer elektrovirksomheter (DLE og sakkyndige selskaper)? Svar: Eier regulert av FKE skal etablere en tilfredsstillende førstehjelpsberedskap. I veiledning/brukerguide til fse 7 Overordnet planlegging s 46, står det at mannskap skal gis nødvendig førstehjelpsopplæring bør repeteres årlig.

22 Sp. 6 Hyppigheten av 1. hjelpskurs Ut fra tilgjengelig statistikk i bl.a Elsikkerhet fremgår det at de fleste ulykker med alvorlig karakter skjer der det foregår montasje. Involvert personell er i de aller fleste tilfeller elektrofagarbeider i montasjesituasjoner. Kan type elektrovirksomhet/risiko være med å fastsette hyppigheten? Eksempelvis der det foregår kontrollvirksomhet eller der det foregår montasje. Svar: DSB praktiserer minst årlig.

23 Sp. 7 All-polig brudd - del 1 Baderom 1 Det refereres til den nye oppdaterte baderomsnormen. Tidligere etter den gamle normen for bad var det krav til av/på bryter for fastmontert utstyr på bad selv om utstyret i seg selv var godkjent for montasje på bad og hadde nødvendig betjeningsutrustning. (eks en veggovn eller en håndkledstørker som er godkjent for bad) Oppfatter det slik nå etter rydding i baderomsnormen at dette kravet nå er fjernet bortsett fra belysning, boblebad og steamdusj? Svar: Ja, delvis - se de neste lysbilder.

24 Sp. 7 Om norm Gjelder fra 8. januar 2009 Den nye delnormen er uten skjerpelser. Avklarer allpolig brudd og tilleggsutjevningsforbindelser. En skal ta hensyn til de spesifiserte soner i

25 Sp. 7 Om norm nytt i 2008 Vaskemaskin kan stå i sone 2 dersom stikkontakten er utenfor sonen. Topolet brudd foran fast montert elektrisk utstyr er frafalt med tre unntak: for belysningsutstyr, dog se pkt Allpolig frakobling er ikke nødvendig dersom lyskilden er forsynt med SELV. for allpolig bryter for mekanisk vedlikehold foran steamdusjer og boblebadekar. Dette kravet er i samsvar med produktbnormene for slikt utstyr

26 Sp. 7 All-polig brudd - del 1 Baderom 2 Hva er kravet for varmekabel og betjeningsbryter for denne når det gjelder bad? Praksis tidligere har vært at skjult varme uansett bør frakoples med all-polig bryter også på andre rom enn bad. Er det f.eks tilstrekkelig med 1-polet termostat og at en evnt. frakopling skjer med sikringsautomat eller jordfeilvern? Det samme som angitt over. I veiledning 3 anbefales tilleggsutjevningsforbindelse til sluk/sluklist på grunn av følt kapasitiv ladet potensialforskjell ved bruk av 1p termostat. Svar: Beskyttelsestiltakene hinder, rekkevidde, ikke ledende ujordet lokal u.forb. er ikke tillatt. Normal installasjon er som følger på bad..

27 Sp. 7 Om norm nytt i 2008 Presiseringer i tilleggsutjevningsforbindelser er ikke nødvendig når: Hovedutjevningsforbindelse etter Alle forbrukerkursene har automatisk utkobling etter Alle forbrukerkursene har strømstyrt jordfeilvern 30mA Alle andre ledende deler er forbundet effektivt til hovedutj.forb. etter Hovedutjevningsforbindelsen i IT- og TT-installasjoner legges også til innsiden av avløpsrør i plast (veiledning 2)

28 Sp. 7 All-polig brudd del 2 Allment krav Hva er det generelle kravet til all-polig brudd på fastmontert utstyr? Knyttet til mekanisk vedlikehold av annet personell eller elektrofagpersoner? (Tenker da spesielt på utstyr som ikke representerer noen mekanisk fare og der kravet uansett er utkopling med låsbar sikkerhetsbryter som typisk AV- TV- vifter osv.) Svar: Koblingsutstyr skal forhindre eller fjerne fare, ref. Fel 30 og NEK , 536, ved frakobling. Generelt etter Fel NEK400 skal brudd skje i: a) alle spenningsførende tilførselsledere, b) Norge - samtidig frakobling av alle fase og N-leder, ref. Fel vedlegg 1. Samt så skal en c) merke anlegget særskilt ved flere tilførsler, d) sikre utladning av akkumulert energi.

29 Sp. 7 All-polig brudd del 2 Allment krav Valg av koblingsutstyr skal velges ut i fra omgivelser, (ledende golv og berøringsfare). Ref. fel 16, 20 og 30. Kriterier: Ytre påvirkning større enn det normale i gulv/vegger (50kOhm, ref NEK400;2006 pkt. 41C.1.5.) Kravet til allpolig brudd for lysutstyr fremkommer i NEK400; når de ytre påvirkninger er større enn normale forhold. Utstyr velges ihht. NEK400;2006 Tab 51A kode BC3 og avsnitt

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 65 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 LEDER: DLE OG FREMTIDEN: Justisdepartementet har ute på høring to utredninger utført av Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Trolltun Nøklesvingen Bølerlia Deres ref: Håvard Johansen Vår ref: Patrick Pedersen Sted,..08

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer