Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2

2 Bakgrunn for FEL Hjemmel i tilsynsloven ansvar, sanksjonsmidler Tilpasning til Internkontrollforskriften funksjonalitet, egenvurdering, egenkontroll Krav/begrensninger i EØS-lovgivningen Retningslinjer for lovteknikk struktur, ensartethet, tydeliggjøring 3 Kort oversikt Fra detaljstyrte til målstyrte forskrifter Lite endringer med hensyn til tekniske spesifikasjoner Større fokusering på virksomhetenes ansvar bortfall av godkjenningsordninger krav til dokumentasjon/samsvarserklæring Ansvar overfor myndigheter også for rådgivende ingeniører i forbindelse med prosjektering 4

3 Hovedprinsipp Grunnleggende sikkerhetskrav i forskrift Normer/veiledning angir fremgangsmåte Tilpasset prinsippet om internkontroll 5 Myndighetskravene Forskrift, veiledning og norm definerer det akseptable nivå (minimumsnivå) Det er kun forskriften som er hjemlet i lov og er juridisk bindende Henvisning i 10 (veiledning) til NEK 400 6

4 1 Formål Oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg 7 ELSIKKERHETSBEGREPET Berøringsfare Lysbue/varmegang Lynnedslag/avledning Statiske utladninger Sikkerhetsforanstaltninger ved arbeid på eller nær ved el.installasjoner (FSE) Driftssikkerhet 8

5 ELSIKKERHETSBEGREPET Strømmens Kvalitet Elektromagnetiske kraftfelt, virkning på dyr og mennesker EMC, elektromagnetisk kompatibilitet mellom ulike typer av utstyr/anlegg Utførelse og montasje av el.utstyr kjemiske prosesser (f.eks. i koplinger) forårsaket av elektrisitet i visse miljøer 9 ELSIKKERHETSBEGREPET Bruk/misbruk, dårlig eller mangelfullt vedlikehold mm, av el.utstyr og el.anlegg Aldring og generell bruk Planlegging av installasjoner /anlegg 10

6 Kvalifikasjonsforskriften (FKE) For at en elektroinstallatør skal anses som tilstrekkelig kvalifisert til å forestå utførelsen av elektriske lktik anlegg innenfor spesielle ill områder, som energiforsyningsanlegg, maritime installasjoner, automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, elektriske anlegg i heiser mv., forutsettes vedkommende å dokumentere nødvendig tilleggskompetanse. For at virksomheten skal anses kvalifisert, må både den som forestår og den som utfører kunne dokumentere sin kompetanse innenfor det aktuelle område Virkeområde Prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg, herunder lavspenningsanlegg for hoved-, reserve- og nødstrømforsyning forskriften gjelder også for bruk av elektrisk utstyr, inkludert høyspenningsutstyr, tilkoblet lavspenningsanlegg 12

7 3 Definisjoner Elektrisk lavspenningsanlegg anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning 13 6 Ikrafttredelse Forskriften ble innført 1. Januar 1999 fra samme dato ble FEB 91 opphevet 6 måneder overgangsperiode 14

8 9 Ansvar Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene 15 9 Ansvar Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av elanlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav. 16

9 10 Oppfyllelse av sikkerhetskrav Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås. I veiledningen til forskriften er det angitt normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles Oppfyllelse av sikkerhetskrav Veiledning: NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg - installasjoner (FEB 91) NEN Kraftkabler - belastningstabeller EN Elektriske fordelinger - relevante deler 18

10 10 Oppfyllelse av sikkerhetskrav Det forutsettes at det til enhver tid benyttes siste utgave av de normene som er angitt. Norm og standard er synonyme begreper. I denne forskriften benyttes gjennomgående begrepet norm Kontroll, erklæring om samsvar Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav. 20

11 12 Kontroll, erklæring om samsvar Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav. Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget Kontroll, erklæring om samsvar, nødvendig dokumentasjon En beskrivelse av anlegget hvorav følgende spesielt skal fremgå: Type og sammensetning av kretser (type uttak som forsynes, antall ledere og tverrsnitt, forlegningsmåte) Prinsipiell oppbygning av kretsene med referansesystem, drifts- og anleggsmerking. Kretsskjema skal gi fullstendig informasjon om forbindelse mellom komponenter/utrustninger og beskrive virkemåten Data som er nødvendige for å identifisere vern, frakoblings- og bryterutstyr og slike komponenters plassering 22

12 12 Kontroll, erklæring om samsvar, nødvendig dokumentasjon For enkle anlegg kan denne beskrivelsen i stedet bestå av en kursfortegnelse eller liknende. NB!! En liste over anvendte normer og eventuelt en beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle de overordnede kravene i forskriften når normer ikke er anvendt Resultater av beregninger og risikovurdering osv Rapport fra sluttkontroll Kontroll, erklæring om samsvar Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene. 24

13 13 Oppbevaring av dokumentasjon Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i 12. Enhver som i henhold til 12 er pålagt å utstede samsvarserklæring skal oppbevare kopi av erklæringen i minst fem år regnet fra den dag erklæringen om samsvar er datert. t Planlegging og vurdering av risiko Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk. Eksempler på anlegg hvor det kreves spesiell vurdering av risiko ik er: Sykehus, ex-områder, hoteller, landbruket, industribedrifter og annen næringsvirksomhet. Dvs. anlegg større enn eneboliger 26

14 Til 16 Planlegging og vurdering av risiko Valg av løsning for anlegget sammen med nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak forutsetter vurdering av risiko forbundet med det aktuelle anlegget. Dette innebærer også at anlegget skal ha tilfredstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det tas hensyn til beskyttelse mot avbrudd og selektivitet for vern Tilgjengelighet for vedlikehold Anlegget skal være planlagt og utført slik at det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet bidt 28

15 18 Fordelingssystem Anlegget skal planlegges og utføres slik at det fordelingssystem som benyttes for hele eller deler av anlegget sammen med de sikkerhetstiltak som er påkrevd for de ulike fordelingssystemene, ikke medfører farlig strømgjennomgang for høye temperaturer som kan føre til forbrenning, brann eller andre skadelige virkninger avbrudd som kan medføre fare for mennesker, husdyr eller eiendom skadelig påvirkning av andre deler av anlegget eller utstyr i eller tilkoblet dette Jordingsanlegg Ved planlegging og utførelse av anlegg skal det påses at jordingssystemet er tilpasset det fordelingssystemet som er valgt for hele eller deler av anlegget, slik at det ikke oppstår farlig strømgjennomgang eller for høye temperaturer som kan føre til forbrenning eller brann. 30

16 Kapittel V - Sikkerhetskrav 20 Beskyttelse mot elektriske støt ved normal bruk 21 Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil 22 Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger 23 Beskyttelse mot overstrøm 24 Beskyttelse mot feilstrømmer 25 Beskyttelse mot overspenning 26 Beskyttelse mot underspenning 27 Beskyttelse mot spenningsfall i forbrukerens anlegg 28 Beskyttelse mot ytre påvirkninger 31 Kapittel V - Sikkerhetskrav 29 Nødutkobling 30 Utstyr for frakobling 31 Avbrudd i strømtilførsel 32 Merking av kabler, vern og annet materiell 33 Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser 34 Beskyttelse mot innbyrdes skadelige påvirkninger mellom elektriske og ikke elektriske anlegg (anleggsdeler) 35 Bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper 36 Anlegg og tilkobling 37 Egenskaper Eirik 38 Tilkobling med bevegelige ledninger 32

17 NEK 400 : utgave av NEK 400 Erstatter 3. utgave, NEK 400 : 2006 Gjelder fra 1. juli 2010 DSB er ansvarlig vedrørende overgangsregler for pågående prosjekterings jk og montasjearbeider bid 33 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet Ny viten Inkludert erfaringer Nye teknikker Nye typer produkt Bruk av prefabrikkerte systemer (byggesett) Behov for oppdatering Enkelte delnormer daterer seg midt på 1980-tallet 34

18 Utfordringer Dødsrisikoen ved elbranner er 20 ganger risikoen for elektrisk sjokk Elbranner koster Norge 1 mrd NOK pr år Ca. 70 % av alle allmenne IT fordelingsnett har stående jordfeil Overspenninger fører til branner i elektriske installasjoner Norsk installasjonspraksis lager vi brannbomber For mange feil ved elektriske installasjoner Antall brannutrykkinger (DSB) Andre bygn. Næring Industri Bolig

19 Antall omkomne i branner i Norge % av disse dør i boligbranner Barn (<16 år) Menn Kvinner År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År Erstatning alle selskap (FNH) Andre Bolig

20 Årsak til branner i bygninger (DSB) Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Ukjent Feil bruk av el.utst. Elektrisk feil Bar ild % 39 Årsak til branner i bygninger (DSB) (Ukjent fordelt, elektrisk og feil bruk slått sammen) Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Elektrisk og feil bruk Bar ild %

21 Grunnlaget for NEK 400 IEC serien Konsensus på internasjonalt nivå Mange eksperter deltar i arbeide CLC HD 384 (CLC HD 60364) Konsensus på europeisk nivå Basert på IEC Felles europeiske endringer av IEC Teknisk bindende for NEK 400 Norske avvik skal inngå i HD 41 Hva slags avvik? A-avvik Myndighetsbestemte avvik Må være hjemlet i lov eller forskrift B-avvik Midlertidig avvik vedrørende forhold som tar lang tid å endre Byggeskikk, sedvaner, nettsystem mm. SNC (spesielle nasjonale forhold) Forhold regulert i avtale mellom NEK og CENELEC IT-system i det allmenne distribusjonsnettet Klimatiske forhold Temperatur Bruk av termisk isolasjon Stort forbruk av elektrisk energi til oppvarming 42

22 NEK 400:2010 Delnormer som ikke har vært gjenstand for revisjon ij NEK Grunnleggende krav NEK Beskyttelse mot elektrisk sjokk NEK Valg av utstyr Generelle krav NEK Verifikasjon NEK Områder med dusj/badekar NEK Badstue NEK Bygge og nedrivningsplasser NEK Installasjoner i landbruks- og/eller hagebruksområder NEK Trange ledende omgivelser NEK Lysinstallasjoner med ELV Dog kan noen endringer forekomme 43 NEK 400:2010 Delnormer som er fullstendig revidert NEK Beskyttelse mot termiske virkninger NEK Beskyttelse mot overstrømmer NEK Valg av utstyr Ledningssystemer NEK Valg av utstyr Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern NEK Valg av utstyr Annet utstyr NEK Fyringsanlegg NEK Områder med ekstreme ytre påvirkninger NEK Valg og montasje av fordelingstavler NEK Havbruksanlegg 44

23 NEK 400:2010 Delnormer som er nye NEK Nødstrømsystemer Erstatter NEK :2006, avsnitt 556 NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstatter NEK :2006 NEK Elektriske installasjoner i boliger Delnormer som er trukket tilbake NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstattet av NEK :2010 NEK Installasjoner i det fri Avleggs, unødvendig detaljkrav Det detaljerte kravene dekket at de generelle kravene og risikovurderinger 45 NEK 400-1:2010 Definerer omfanget/virkeområde for NEK 400 Omfatter nå også elektriske installasjoner i vegtunneller Definerer aktuelle fordelingssystemer AC/DC IT, TN, TT Definerer de fundamentale sikkerhetskrav NEK inneholder krav 46

24 NEK 400-1:2010, avsnitt 131 Inneholder krav til beskyttelse for å oppnå sikkerhet Vi skal beskyttes slik at: direkte eller indirekte berøring (elektrisk sjokk) termiske virkninger (høye temperaturer og lysbuer) overstrømmer feilstrømmer overspenninger og EMC avbrudd i strømtilførselen ikke medfører skade på personer eller ødeleggelse av omgivelsene 47 NEK 400-1:2010, avsnitt 132 Spesifiserer krav til prosjektering for å oppnå: Beskyttelse som er nødvendig Riktig funksjon av installasjonen for forutsatt bruk 48

25 NEK 400-1:2010, prosjektering krav til utforming av installasjonen mht: plassering av effektuttak antatt belastning behovsvariasjoner over døgn/år antatt fremtidige behov (ytterligere føringer er gitt i avsnitt 314) ta hensyn til ytre påkjenninger og bruk forhindre skadelig påvirkning mellom installasjoner plass og tilgjengelighet til utstyr for drift, prøving, vedlikehold utarbeide formålstjenlig dokumentasjon 49 NEK 400-1:2010, avsnitt 134 Stiller krav til utførelse Fagmessig av kvalifisert personale Fagmessig innebærer slik vi gjør det i Norge Utstyr monteres i samsvar med produsentenes installasjonsbeskrivelser Sikkerhetsnivået i NEK 400 skal opprettholdes selv ved bruk av løsninger som innebærer et avvik fra NEK 400 Forsikre seg om at eksisterende utstyr tåler økte/endrete belastninger som følge av utvidelser/endringer 50

26 Ny definisjon: Spenningsførende del: NEK Ledende del som er beregnet for å bli spenningssatt under normal drift 51 Forord (s. 2): Normativ og informativ tekst - veiledning Normativ tekst: Tekst som inneholder de krav som skal tilfredsstilles ved erklæring om samsvar med normen. Merknader: Tekst som eventuelt gir tilleggsinformasjon til det aktuelle kravet og som også kan inneholde anbefalinger. Slike anbefalinger er ikke å betrakte som normative og behøver ikke følges. Veiledning: Tekst som er lagt inn i normen og som gir ytterligere informasjon vedrørende norske forhold og norske anbefalinger. Anbefalinger gitt i en veiledning er ikke normative i den grad at de skal etterleves, men de er ment å være retningsgivende. 52

27 Tillegg Tillegg (normativt): Tekst som gir ytterligere krav knyttet til et emne. Det vil vanligvis allerede være krav knyttet til det aktuelle emne i selve normteksten. Et normativt tillegg har samme status i normen som den gjennomgående normative teksten. Tillegg (informativt): Tekst som gir ytterligere beskrivelse av problemområder eller eventuell bakgrunnsinformasjon. Informative tillegg inneholder ingen krav som må etterleves. 53 Oppbygging og struktur Innhold NEK (side 4) Hvordan lese NEK 400 (side 8) Skal (shall): krav formulert med skal innebærer krav som ikke kan fravikes Bør (should): Krav formulert med bør kan fravikes, men det skal meget sterke grunner til for ikke å følge kravet. Selv om det i NEK 400 kan virke som en anbefaling, så innebærer et bør -krav krav om etterlevelse, men ikke i alle situasjoner. Krav formulert som kan -krav innebærer en mulighet og representerer ikke noe krav som skal/må/bør etterleves. Bakerst i NEK 400 : 2010 (s. 500) er det tatt inn et stikkordsliste 54

28 Normative referanser I de enkelte delnormer i NEK 400 inngår såkalte normative referanser. Normative referanser er lagt inn på s. 497, Bibliografi Dette er normer som det refereres til i teksten. Kravene i disse normene inngår som en del av sikkerhetskravene i de respektive delnormene i NEK 400. Hver enkelt delnorm er normativ referanse til de øvrige delnormer i NEK 400. Denne gjensidighet ligger som en grunnleggende forutsetning i NEK Del 4, beskyttelsestiltak 41: Beskyttelse mot elektrisk sjokk 42: Beskyttelse mot termiske virkninger 43: Beskyttelse mot overstrøm 44: Beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser 56

29 NEK Grunnprinsippet for beskyttelse mot elektrisk sjokk er: At farlige spenningsførende deler ikke må være tilgjengelig for berøring, og At tilgjengelig g g ledende deler ikke må føre farlige spenninger verken i normal drift eller ved en enkel feil (jordfeil). 57 Tillegg 41 A (normativt) 58

30 NEK Grunnleggende beskyttelse beskyttelse mot elektrisk sjokk i feilfri tilstand Beskyttelse ved feil beskyttelse mot elektrisk sjokk i en feiltilstand (jordfeil) Tilleggsbeskyttelse beskyttelsestiltak i tillegg til grunnleggende beskyttelse og/eller beskyttelse i en feiltilstand 59 NEK Beskyttelsestiltak skal bestå av: En formålstjenelig kombinasjon av et grunnleggende beskyttelsestiltak og et uavhengig beskyttelsestiltak ved feil, eller Et utvidet beskyttelsestiltak som omfatter både grunnleggende beskyttelse og beskyttelse ved feil Tilleggsbeskyttelse er en del av beskyttelsestiltak som er nødvendig under visse ytre påvirkninger og i visse spesielle områder (se NEK og NEK 400-8). 60

31 NEK Følgende beskyttelsestiltak er vanligvis tillatt: Automatisk utkobling av strømtilførselen (411) Dobbel- eller forsterket isolasjon (412) Elektrisk atskillelse ved forsyning til èn utstyrsenhet (413) Ekstra lav spenning (SELV og PELV) (414) Beskyttelse ved automatisk utkobling Generelt: Automatisk utkobling av strømtilførselen er et beskyttelsestiltak hvor: grunnleggende beskyttelse er ivaretatt i samsvar med Tillegg 41A, og beskyttelse ved feil er ivaretatt ved utjevningsforbindelse og automatisk utkobling 62

32 411 Beskyttelse ved automatisk utkobling (s. 73) Automatisk utkobling er ikke nødvendig i de tilfellene der spenningsen faller til 50V AC eller 120V DC innen tider spesifisert i tabell 41A (utkoblingstider) Krav til beskyttelsestiltak ved feil Generelt: Tabell 41A angir maksimale utkoblingstider i alle nettsystemer for forbrukerkurser ikke over 32 A men Utkoblingstider inntil, men ikke over 5 S er tillatt i TNsystemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A Utkoblingstider inntil, men ikke over 1 S er tillatt i TTsystemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A 64

33 411.3 Krav til beskyttelsestiltak ved feil Generelt: Tabell 41A angir maksimale utkoblingstider i alle nettsystemer for forbrukerkurser ikke over 32 A men Utkoblingstider inntil, men ikke over 5 S er tillatt ved 2. jordfeil i IT-systemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A Krav til beskyttelsestiltak ved feil, generelt For mateledninger i et allment lavspennings IT-eller TN forsyningsnett tillates en utkoblingstid lengre enn 5 s dersom lokal utjevningsforbindelse mellom PEN-leder og utsatt ledende del er til stede For stikkledninger er maksimal tillatt utkoblingstid 5 s For gate- og veglysbelysning som inngår direkte i et lavspennings IT- eller TN forsyningsnett tillates lengre utkoblingstid enn 5 s så lenge utsatte deler ikke er tilgjengelig for ikke-sakkyndige personer. 66

34 etablering av tilleggsutjevningsforbindelse Dersom betingelsene for automatisk utkobling ikke kan oppfylles innen tiden skal det etableres en tilleggsutjevningsforbindelse Tilleggsbeskyttelse I AC systemer skal det være etablert tilleggsbeskyttelse med hjelp av strømstyrt jordfeilvern i samsvar med (30mA) for: Stikkontakter med merkestrøm ikke over 20 A: Beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller Montert i boliger, eller Montert i BA2-områder Merknad 1: Det kan gjøres unntak for: Stikkontakter som benyttes under tilsyn av sakkyndig eller instruert person f. eks i områder hvor det drives nærings- eller industrivirksomhet Stikkontakter montert for tilkobling av et spesielt utstyr 68

35 Tilleggsbeskyttelse I AC systemer skal det være etablert tilleggsbeskyttelse med hjelp av strømstyrt jordfeilvern i samsvar med (30mA) for: Flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32 A for bruk utendørs Tilleggsbeskyttelse forts Merknad d2: I Norge er alle virksomheter underlagt forskrift om systematisk helse og sikkerhetsarbeid som bl. a legger føringer for opplæring av arbeidstakere. Bortsett fra områder som er åpne for offentligheten, ansees stikkontakter i bygninger som er beregnet for slike virksomheter, vanligvis ikke å være tilgjengelig for allmennheten. 70

36 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Generelt Personer, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot skade eller ødeleggelse som følge av varme eller brann frembrakt av eller forplantet seg via elektrisk utstyr, ved å ta hensyn til kravene i NEK og relevante montasjeanvisninger fra produsent. 71 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Den delnorm i NEK 400 som har sterkest relasjon til Plan- og Bygningsloven og TEK Mer detaljerte krav til ledningsforlegning i rømningsveier Generelt e e mer omfattende krav Avsnitt også gjeldende for storkjøkken 72

37 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Generelt Varmeutvikling fra elektrisk utstyr skal ikke forårsake fare eller skadelige virkninger på nærliggende materiale eller materiale som med en viss forutsigbarhet kan være i nærheten av slik utstyr. Elektrisk utstyr skal ikke representere risiko for brann i nærliggende gjenstander og materialer. 73 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede I slike områder skal bruken av elektrisk utstyr begrenses til det som er strengt nødvendig. Unntatt er ledningssystemer i samsvar med avsnitt

38 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Elektrisk utstyr skal velges og monteres på en slik måte at dets temperatur i normal drift, og den forutsigbare temperaturøkning ved feil, ikke kan forårsake brann. Dette kan oppnås ved en egnet konstruksjon av utstyret eller ved tilleggsbeskyttelse under montasjen. Ytterligere tiltak er ikke nødvendig hvor utstyrets overflatetemperatur sannsynligvis ikke vil forårsake antennelse av nærliggende brennbare deler. 75 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Termoutløser skal kun ha manuell gjeninnkobling. 76

39 NEK 400, 2010 Litt om nettsystemer! 77 Er det noen feil her? 400V/230V Ny fordeling TN NB: Ikke tilkoble N-leder ld På primærsiden!! Installasjon 78

40 400V/230V Ny fordeling TN IT Installasjon Valgt IT-nett: Isolasjonsovervåkning alarm ved første jordfeil utkobling ved feil nr 2 hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? V/230V Ny fordeling TN TN Installasjon Valgt TN-nett: utkobling av første jordfeil hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? (TN-C eller TN-S?) 80

41 230V/400V Ny fordeling IT IT Installasjon Valgt IT-nett: Ikke tillatt med N-leder i IT-nett i Norge V/400V Ny fordeling IT TN Installasjon Valgt TN-nett: Utkobling av første jordfeil? Mangler sammenkobling av N-PE på sekundærsiden hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? 82

42 230V/400V Ny fordeling IT TN Installasjon V/400V Ny fordeling IT IT Installasjon Vl Valgt tit-nett: Isolasjonsovervåkning alarm ved første jordfeil utkobling ved feil nr 2 hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? 84

43 400V/230V Ny fordeling TN TN Installasjon Valgt TN-nett: utkobling av første jordfeil hva med kortslutningsstrøm dimensjonering??? (TN-C eller TN-S?) 85 Ved montering av transformator må man huske på: Velge nettsystem på sekundærsiden og koble dette riktig Installere anlegget etter transformatoren mht. regelverket for det valgte nettsystem NB: Husk å dimensjonere transformatoren slik at den gir tilstrekkelig kortslutningsstrøm, ikke bare etter belastningen!!!! 400V/230V 86

44 Endringer i NEK 400, 2010 Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, (s.104) Nye krav til tverrsnitt på redusert N-leder Enten skal redusert tverrsnitt være ekvivalent med fasetverrsnitt (ingen endring) men det skal taes hensyn til overharmoniske. Eller N-leder skal ha redusert vern som er tilpasset det reduserte tverrsnittet I 2006 utgaven var det tillatt å utelate vern på redusert N-leder dersom en kunne føre bevis for at lasten ikke kunne gi overbelastning. 87 Endringer i NEK 400, 2010 Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, (s.106) Utelatelse av overbelastningsvern Ny veiledning som sier at en bør unngå utelatelse av overbelastningsvern på en kurs på grunn av impedans på feilstedet Time-Current curve LLL Vern med overbelasning - og kortslutningsbeskyttelse Vern med kun kortslutningsutløser S 503 KM 20 1E5s 1E4s 1E3s 100s 10s 1s 0.1s 1E-2s 1E-3s Faktisk kortslutningsstrøm med impedans på feilstedet Beregnet Ikmin 1E-2kA 0.1kA 1kA 10kA 100kA 88

45 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, (s.111) Beskyttelse av skinneføringer Nytt punkt om beskyttelse av skinnesystemer som sier at Icw verdien på skinnene må være større enn Ikmaks og at maks brytetid for vernet ikke må overskride tiden angitt av fabrikanten eller At fabrikanten angir type foranstående vern som kan beskytte skinneføringen ved kortslutningsstrømmer over Icw for skinnesystemet 89 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, Vanlig installasjon i Norge Ubeskyttet skinneføring fra trafoens sekundærside til hovedtavle i installasjonen Ingen kortslutningsbeskyttelse av skinneføringen!! Høyspentsikringen er ikke valgt som beskyttelse for skinneføringen Skinneføring Hovedtavle Inngående vern i hovedtavlen gir overbelastningsbeskyttelse 90

46 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, Alternativ 1 Nytt vern som beskytter mot kortslutning Beskyttelse mot overbelastning Sikringen tar seg kun av høyspentsiden Skinneføring Hovedtavle Alternativ 2 Sikringen dimensjoneres for å kortslutningsbeskytte skinneføringen i Beskyttelse mot overbelastning Skinneføring Hovedtavle 91 Kapittel 44, overspenningsbeskyttelse 92

47 Kapittel 44: Beskyttelse mot overspenninger 442 beskriver krav til å beskytte lavspenningsinstallasjonen mot temporære overspenninger: Feil mellom høyspenningsanlegget og jord Brudd i N-leder Utilsiktet jording av et lavspennings IT-system Kortslutninger i lavspenningsinstallasjonene 443 beskriver tiltak som kan redusere: Atmosfæriske overspenninger Koblingsoverspenninger 93 Kapittel 44: Beskyttelse mot overspenninger 444 beskriver grunnleggende krav for å hindre Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) EMI kan forstyrre eller ødelegge systemer og utstyr for informasjonsteknologi etc 94

48 442: Beskyttelse av driftsfrekvente overspenninger Nettfrekvent spenningspåkjenning Størrelse og varighet av den nettfrekvente spenningspåkjenning som påvirker lavspenningsutstyr i lavspenningsinstallasjonen, som følge av jordfeil i høyspenningsanlegget, skal ikke overstige verdiene gitt i tabell 44B. For IT-systemer erstattets U 0 med fasefase spenning. 95 E-verkets høyspentnett Nettfrekvent overspenning Ikke sammenkoplet jordleder (Luftnett) L2 L3 U>600 v Abonnent Rj=38 Rj=10 96

49 Nettfrekvent overspenning 97 Nettfrekvent overspenning 98

50 Innmat, overspenningsvern Utløsefjær Temperatursikring 99 Nettfrekvente overspenninger E-verkets høyspentnett yp Abonnent Sammenkoplet jordleder (Kabelnett) 100

51 443.3: Anordning av overspenningsbeskyttelse : I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner være beskyttet av overspenningsvern For valg, koordingering av overspenningsvern se NEK , avsnitt Støtspenningsholdfasthet for utstyr Beskrivelse av overspenningskategorier: g Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori IV er utstyr beregnet for bruk på eller i nærheten av leveringspunktet Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori III er utstyr beregnet på å inngå i den faste installasjon, i eller bak hovedfordelingen Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori II er utstyr beregnet for tilkobling i den faste installasjonen. Normal grad av pålitelighet. 102

52 Støtspenningsholdfasthet for utstyr Sammenhengen mellom støtspenningsholdfastheten for utstyr og overspenningskategorier: Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori I er bare anvendelig for bruk i den faste installasjonen i bygninger g hvor det er installert overspenningsvern foran utstyret og som begrenser de transiente overspenningene til et spesifisert nivå

53 Hva betyr dette Montering av overspenningsvern hvor totalt restspenning ikke overstiger 1,5 kv , valg av overspenningsvern Der det i NEK stilles krav til overspenningsvern skal vernenivået Up velges i samsvar med støtspenningsholdfathet kategori II Vernenivået skal, f. eks i et 230/400V-anlegg ikke overstige 2,5 kv Når det nødvendige beskyttelsesnivået ikke kan oppnås med et enkelt sett overspenningsvern, skal et ekstra koordinert overspenningsvern monteres for å sikre at det nødvendige beskyttelsesnivået oppnås 106

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO Kontaktinformasjon Eaton hovedkontor Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50 Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo Postadresse: Boks 113 Manglerud 0612 OSLO E-post: Web firmapost-nor@eaton.com www.eaton.no

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 65 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 LEDER: DLE OG FREMTIDEN: Justisdepartementet har ute på høring to utredninger utført av Direktoratet

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer