Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2

2 Bakgrunn for FEL Hjemmel i tilsynsloven ansvar, sanksjonsmidler Tilpasning til Internkontrollforskriften funksjonalitet, egenvurdering, egenkontroll Krav/begrensninger i EØS-lovgivningen Retningslinjer for lovteknikk struktur, ensartethet, tydeliggjøring 3 Kort oversikt Fra detaljstyrte til målstyrte forskrifter Lite endringer med hensyn til tekniske spesifikasjoner Større fokusering på virksomhetenes ansvar bortfall av godkjenningsordninger krav til dokumentasjon/samsvarserklæring Ansvar overfor myndigheter også for rådgivende ingeniører i forbindelse med prosjektering 4

3 Hovedprinsipp Grunnleggende sikkerhetskrav i forskrift Normer/veiledning angir fremgangsmåte Tilpasset prinsippet om internkontroll 5 Myndighetskravene Forskrift, veiledning og norm definerer det akseptable nivå (minimumsnivå) Det er kun forskriften som er hjemlet i lov og er juridisk bindende Henvisning i 10 (veiledning) til NEK 400 6

4 1 Formål Oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg 7 ELSIKKERHETSBEGREPET Berøringsfare Lysbue/varmegang Lynnedslag/avledning Statiske utladninger Sikkerhetsforanstaltninger ved arbeid på eller nær ved el.installasjoner (FSE) Driftssikkerhet 8

5 ELSIKKERHETSBEGREPET Strømmens Kvalitet Elektromagnetiske kraftfelt, virkning på dyr og mennesker EMC, elektromagnetisk kompatibilitet mellom ulike typer av utstyr/anlegg Utførelse og montasje av el.utstyr kjemiske prosesser (f.eks. i koplinger) forårsaket av elektrisitet i visse miljøer 9 ELSIKKERHETSBEGREPET Bruk/misbruk, dårlig eller mangelfullt vedlikehold mm, av el.utstyr og el.anlegg Aldring og generell bruk Planlegging av installasjoner /anlegg 10

6 Kvalifikasjonsforskriften (FKE) For at en elektroinstallatør skal anses som tilstrekkelig kvalifisert til å forestå utførelsen av elektriske lktik anlegg innenfor spesielle ill områder, som energiforsyningsanlegg, maritime installasjoner, automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, elektriske anlegg i heiser mv., forutsettes vedkommende å dokumentere nødvendig tilleggskompetanse. For at virksomheten skal anses kvalifisert, må både den som forestår og den som utfører kunne dokumentere sin kompetanse innenfor det aktuelle område Virkeområde Prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg, herunder lavspenningsanlegg for hoved-, reserve- og nødstrømforsyning forskriften gjelder også for bruk av elektrisk utstyr, inkludert høyspenningsutstyr, tilkoblet lavspenningsanlegg 12

7 3 Definisjoner Elektrisk lavspenningsanlegg anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning 13 6 Ikrafttredelse Forskriften ble innført 1. Januar 1999 fra samme dato ble FEB 91 opphevet 6 måneder overgangsperiode 14

8 9 Ansvar Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene 15 9 Ansvar Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av elanlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav. 16

9 10 Oppfyllelse av sikkerhetskrav Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås. I veiledningen til forskriften er det angitt normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles Oppfyllelse av sikkerhetskrav Veiledning: NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg - installasjoner (FEB 91) NEN Kraftkabler - belastningstabeller EN Elektriske fordelinger - relevante deler 18

10 10 Oppfyllelse av sikkerhetskrav Det forutsettes at det til enhver tid benyttes siste utgave av de normene som er angitt. Norm og standard er synonyme begreper. I denne forskriften benyttes gjennomgående begrepet norm Kontroll, erklæring om samsvar Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav. 20

11 12 Kontroll, erklæring om samsvar Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav. Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget Kontroll, erklæring om samsvar, nødvendig dokumentasjon En beskrivelse av anlegget hvorav følgende spesielt skal fremgå: Type og sammensetning av kretser (type uttak som forsynes, antall ledere og tverrsnitt, forlegningsmåte) Prinsipiell oppbygning av kretsene med referansesystem, drifts- og anleggsmerking. Kretsskjema skal gi fullstendig informasjon om forbindelse mellom komponenter/utrustninger og beskrive virkemåten Data som er nødvendige for å identifisere vern, frakoblings- og bryterutstyr og slike komponenters plassering 22

12 12 Kontroll, erklæring om samsvar, nødvendig dokumentasjon For enkle anlegg kan denne beskrivelsen i stedet bestå av en kursfortegnelse eller liknende. NB!! En liste over anvendte normer og eventuelt en beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle de overordnede kravene i forskriften når normer ikke er anvendt Resultater av beregninger og risikovurdering osv Rapport fra sluttkontroll Kontroll, erklæring om samsvar Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene. 24

13 13 Oppbevaring av dokumentasjon Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i 12. Enhver som i henhold til 12 er pålagt å utstede samsvarserklæring skal oppbevare kopi av erklæringen i minst fem år regnet fra den dag erklæringen om samsvar er datert. t Planlegging og vurdering av risiko Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk. Eksempler på anlegg hvor det kreves spesiell vurdering av risiko ik er: Sykehus, ex-områder, hoteller, landbruket, industribedrifter og annen næringsvirksomhet. Dvs. anlegg større enn eneboliger 26

14 Til 16 Planlegging og vurdering av risiko Valg av løsning for anlegget sammen med nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak forutsetter vurdering av risiko forbundet med det aktuelle anlegget. Dette innebærer også at anlegget skal ha tilfredstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det tas hensyn til beskyttelse mot avbrudd og selektivitet for vern Tilgjengelighet for vedlikehold Anlegget skal være planlagt og utført slik at det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet bidt 28

15 18 Fordelingssystem Anlegget skal planlegges og utføres slik at det fordelingssystem som benyttes for hele eller deler av anlegget sammen med de sikkerhetstiltak som er påkrevd for de ulike fordelingssystemene, ikke medfører farlig strømgjennomgang for høye temperaturer som kan føre til forbrenning, brann eller andre skadelige virkninger avbrudd som kan medføre fare for mennesker, husdyr eller eiendom skadelig påvirkning av andre deler av anlegget eller utstyr i eller tilkoblet dette Jordingsanlegg Ved planlegging og utførelse av anlegg skal det påses at jordingssystemet er tilpasset det fordelingssystemet som er valgt for hele eller deler av anlegget, slik at det ikke oppstår farlig strømgjennomgang eller for høye temperaturer som kan føre til forbrenning eller brann. 30

16 Kapittel V - Sikkerhetskrav 20 Beskyttelse mot elektriske støt ved normal bruk 21 Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil 22 Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger 23 Beskyttelse mot overstrøm 24 Beskyttelse mot feilstrømmer 25 Beskyttelse mot overspenning 26 Beskyttelse mot underspenning 27 Beskyttelse mot spenningsfall i forbrukerens anlegg 28 Beskyttelse mot ytre påvirkninger 31 Kapittel V - Sikkerhetskrav 29 Nødutkobling 30 Utstyr for frakobling 31 Avbrudd i strømtilførsel 32 Merking av kabler, vern og annet materiell 33 Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser 34 Beskyttelse mot innbyrdes skadelige påvirkninger mellom elektriske og ikke elektriske anlegg (anleggsdeler) 35 Bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper 36 Anlegg og tilkobling 37 Egenskaper Eirik 38 Tilkobling med bevegelige ledninger 32

17 NEK 400 : utgave av NEK 400 Erstatter 3. utgave, NEK 400 : 2006 Gjelder fra 1. juli 2010 DSB er ansvarlig vedrørende overgangsregler for pågående prosjekterings jk og montasjearbeider bid 33 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet Ny viten Inkludert erfaringer Nye teknikker Nye typer produkt Bruk av prefabrikkerte systemer (byggesett) Behov for oppdatering Enkelte delnormer daterer seg midt på 1980-tallet 34

18 Utfordringer Dødsrisikoen ved elbranner er 20 ganger risikoen for elektrisk sjokk Elbranner koster Norge 1 mrd NOK pr år Ca. 70 % av alle allmenne IT fordelingsnett har stående jordfeil Overspenninger fører til branner i elektriske installasjoner Norsk installasjonspraksis lager vi brannbomber For mange feil ved elektriske installasjoner Antall brannutrykkinger (DSB) Andre bygn. Næring Industri Bolig

19 Antall omkomne i branner i Norge % av disse dør i boligbranner Barn (<16 år) Menn Kvinner År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År Erstatning alle selskap (FNH) Andre Bolig

20 Årsak til branner i bygninger (DSB) Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Ukjent Feil bruk av el.utst. Elektrisk feil Bar ild % 39 Årsak til branner i bygninger (DSB) (Ukjent fordelt, elektrisk og feil bruk slått sammen) Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Elektrisk og feil bruk Bar ild %

21 Grunnlaget for NEK 400 IEC serien Konsensus på internasjonalt nivå Mange eksperter deltar i arbeide CLC HD 384 (CLC HD 60364) Konsensus på europeisk nivå Basert på IEC Felles europeiske endringer av IEC Teknisk bindende for NEK 400 Norske avvik skal inngå i HD 41 Hva slags avvik? A-avvik Myndighetsbestemte avvik Må være hjemlet i lov eller forskrift B-avvik Midlertidig avvik vedrørende forhold som tar lang tid å endre Byggeskikk, sedvaner, nettsystem mm. SNC (spesielle nasjonale forhold) Forhold regulert i avtale mellom NEK og CENELEC IT-system i det allmenne distribusjonsnettet Klimatiske forhold Temperatur Bruk av termisk isolasjon Stort forbruk av elektrisk energi til oppvarming 42

22 NEK 400:2010 Delnormer som ikke har vært gjenstand for revisjon ij NEK Grunnleggende krav NEK Beskyttelse mot elektrisk sjokk NEK Valg av utstyr Generelle krav NEK Verifikasjon NEK Områder med dusj/badekar NEK Badstue NEK Bygge og nedrivningsplasser NEK Installasjoner i landbruks- og/eller hagebruksområder NEK Trange ledende omgivelser NEK Lysinstallasjoner med ELV Dog kan noen endringer forekomme 43 NEK 400:2010 Delnormer som er fullstendig revidert NEK Beskyttelse mot termiske virkninger NEK Beskyttelse mot overstrømmer NEK Valg av utstyr Ledningssystemer NEK Valg av utstyr Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern NEK Valg av utstyr Annet utstyr NEK Fyringsanlegg NEK Områder med ekstreme ytre påvirkninger NEK Valg og montasje av fordelingstavler NEK Havbruksanlegg 44

23 NEK 400:2010 Delnormer som er nye NEK Nødstrømsystemer Erstatter NEK :2006, avsnitt 556 NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstatter NEK :2006 NEK Elektriske installasjoner i boliger Delnormer som er trukket tilbake NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstattet av NEK :2010 NEK Installasjoner i det fri Avleggs, unødvendig detaljkrav Det detaljerte kravene dekket at de generelle kravene og risikovurderinger 45 NEK 400-1:2010 Definerer omfanget/virkeområde for NEK 400 Omfatter nå også elektriske installasjoner i vegtunneller Definerer aktuelle fordelingssystemer AC/DC IT, TN, TT Definerer de fundamentale sikkerhetskrav NEK inneholder krav 46

24 NEK 400-1:2010, avsnitt 131 Inneholder krav til beskyttelse for å oppnå sikkerhet Vi skal beskyttes slik at: direkte eller indirekte berøring (elektrisk sjokk) termiske virkninger (høye temperaturer og lysbuer) overstrømmer feilstrømmer overspenninger og EMC avbrudd i strømtilførselen ikke medfører skade på personer eller ødeleggelse av omgivelsene 47 NEK 400-1:2010, avsnitt 132 Spesifiserer krav til prosjektering for å oppnå: Beskyttelse som er nødvendig Riktig funksjon av installasjonen for forutsatt bruk 48

25 NEK 400-1:2010, prosjektering krav til utforming av installasjonen mht: plassering av effektuttak antatt belastning behovsvariasjoner over døgn/år antatt fremtidige behov (ytterligere føringer er gitt i avsnitt 314) ta hensyn til ytre påkjenninger og bruk forhindre skadelig påvirkning mellom installasjoner plass og tilgjengelighet til utstyr for drift, prøving, vedlikehold utarbeide formålstjenlig dokumentasjon 49 NEK 400-1:2010, avsnitt 134 Stiller krav til utførelse Fagmessig av kvalifisert personale Fagmessig innebærer slik vi gjør det i Norge Utstyr monteres i samsvar med produsentenes installasjonsbeskrivelser Sikkerhetsnivået i NEK 400 skal opprettholdes selv ved bruk av løsninger som innebærer et avvik fra NEK 400 Forsikre seg om at eksisterende utstyr tåler økte/endrete belastninger som følge av utvidelser/endringer 50

26 Ny definisjon: Spenningsførende del: NEK Ledende del som er beregnet for å bli spenningssatt under normal drift 51 Forord (s. 2): Normativ og informativ tekst - veiledning Normativ tekst: Tekst som inneholder de krav som skal tilfredsstilles ved erklæring om samsvar med normen. Merknader: Tekst som eventuelt gir tilleggsinformasjon til det aktuelle kravet og som også kan inneholde anbefalinger. Slike anbefalinger er ikke å betrakte som normative og behøver ikke følges. Veiledning: Tekst som er lagt inn i normen og som gir ytterligere informasjon vedrørende norske forhold og norske anbefalinger. Anbefalinger gitt i en veiledning er ikke normative i den grad at de skal etterleves, men de er ment å være retningsgivende. 52

27 Tillegg Tillegg (normativt): Tekst som gir ytterligere krav knyttet til et emne. Det vil vanligvis allerede være krav knyttet til det aktuelle emne i selve normteksten. Et normativt tillegg har samme status i normen som den gjennomgående normative teksten. Tillegg (informativt): Tekst som gir ytterligere beskrivelse av problemområder eller eventuell bakgrunnsinformasjon. Informative tillegg inneholder ingen krav som må etterleves. 53 Oppbygging og struktur Innhold NEK (side 4) Hvordan lese NEK 400 (side 8) Skal (shall): krav formulert med skal innebærer krav som ikke kan fravikes Bør (should): Krav formulert med bør kan fravikes, men det skal meget sterke grunner til for ikke å følge kravet. Selv om det i NEK 400 kan virke som en anbefaling, så innebærer et bør -krav krav om etterlevelse, men ikke i alle situasjoner. Krav formulert som kan -krav innebærer en mulighet og representerer ikke noe krav som skal/må/bør etterleves. Bakerst i NEK 400 : 2010 (s. 500) er det tatt inn et stikkordsliste 54

28 Normative referanser I de enkelte delnormer i NEK 400 inngår såkalte normative referanser. Normative referanser er lagt inn på s. 497, Bibliografi Dette er normer som det refereres til i teksten. Kravene i disse normene inngår som en del av sikkerhetskravene i de respektive delnormene i NEK 400. Hver enkelt delnorm er normativ referanse til de øvrige delnormer i NEK 400. Denne gjensidighet ligger som en grunnleggende forutsetning i NEK Del 4, beskyttelsestiltak 41: Beskyttelse mot elektrisk sjokk 42: Beskyttelse mot termiske virkninger 43: Beskyttelse mot overstrøm 44: Beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser 56

29 NEK Grunnprinsippet for beskyttelse mot elektrisk sjokk er: At farlige spenningsførende deler ikke må være tilgjengelig for berøring, og At tilgjengelig g g ledende deler ikke må føre farlige spenninger verken i normal drift eller ved en enkel feil (jordfeil). 57 Tillegg 41 A (normativt) 58

30 NEK Grunnleggende beskyttelse beskyttelse mot elektrisk sjokk i feilfri tilstand Beskyttelse ved feil beskyttelse mot elektrisk sjokk i en feiltilstand (jordfeil) Tilleggsbeskyttelse beskyttelsestiltak i tillegg til grunnleggende beskyttelse og/eller beskyttelse i en feiltilstand 59 NEK Beskyttelsestiltak skal bestå av: En formålstjenelig kombinasjon av et grunnleggende beskyttelsestiltak og et uavhengig beskyttelsestiltak ved feil, eller Et utvidet beskyttelsestiltak som omfatter både grunnleggende beskyttelse og beskyttelse ved feil Tilleggsbeskyttelse er en del av beskyttelsestiltak som er nødvendig under visse ytre påvirkninger og i visse spesielle områder (se NEK og NEK 400-8). 60

31 NEK Følgende beskyttelsestiltak er vanligvis tillatt: Automatisk utkobling av strømtilførselen (411) Dobbel- eller forsterket isolasjon (412) Elektrisk atskillelse ved forsyning til èn utstyrsenhet (413) Ekstra lav spenning (SELV og PELV) (414) Beskyttelse ved automatisk utkobling Generelt: Automatisk utkobling av strømtilførselen er et beskyttelsestiltak hvor: grunnleggende beskyttelse er ivaretatt i samsvar med Tillegg 41A, og beskyttelse ved feil er ivaretatt ved utjevningsforbindelse og automatisk utkobling 62

32 411 Beskyttelse ved automatisk utkobling (s. 73) Automatisk utkobling er ikke nødvendig i de tilfellene der spenningsen faller til 50V AC eller 120V DC innen tider spesifisert i tabell 41A (utkoblingstider) Krav til beskyttelsestiltak ved feil Generelt: Tabell 41A angir maksimale utkoblingstider i alle nettsystemer for forbrukerkurser ikke over 32 A men Utkoblingstider inntil, men ikke over 5 S er tillatt i TNsystemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A Utkoblingstider inntil, men ikke over 1 S er tillatt i TTsystemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A 64

33 411.3 Krav til beskyttelsestiltak ved feil Generelt: Tabell 41A angir maksimale utkoblingstider i alle nettsystemer for forbrukerkurser ikke over 32 A men Utkoblingstider inntil, men ikke over 5 S er tillatt ved 2. jordfeil i IT-systemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A Krav til beskyttelsestiltak ved feil, generelt For mateledninger i et allment lavspennings IT-eller TN forsyningsnett tillates en utkoblingstid lengre enn 5 s dersom lokal utjevningsforbindelse mellom PEN-leder og utsatt ledende del er til stede For stikkledninger er maksimal tillatt utkoblingstid 5 s For gate- og veglysbelysning som inngår direkte i et lavspennings IT- eller TN forsyningsnett tillates lengre utkoblingstid enn 5 s så lenge utsatte deler ikke er tilgjengelig for ikke-sakkyndige personer. 66

34 etablering av tilleggsutjevningsforbindelse Dersom betingelsene for automatisk utkobling ikke kan oppfylles innen tiden skal det etableres en tilleggsutjevningsforbindelse Tilleggsbeskyttelse I AC systemer skal det være etablert tilleggsbeskyttelse med hjelp av strømstyrt jordfeilvern i samsvar med (30mA) for: Stikkontakter med merkestrøm ikke over 20 A: Beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller Montert i boliger, eller Montert i BA2-områder Merknad 1: Det kan gjøres unntak for: Stikkontakter som benyttes under tilsyn av sakkyndig eller instruert person f. eks i områder hvor det drives nærings- eller industrivirksomhet Stikkontakter montert for tilkobling av et spesielt utstyr 68

35 Tilleggsbeskyttelse I AC systemer skal det være etablert tilleggsbeskyttelse med hjelp av strømstyrt jordfeilvern i samsvar med (30mA) for: Flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32 A for bruk utendørs Tilleggsbeskyttelse forts Merknad d2: I Norge er alle virksomheter underlagt forskrift om systematisk helse og sikkerhetsarbeid som bl. a legger føringer for opplæring av arbeidstakere. Bortsett fra områder som er åpne for offentligheten, ansees stikkontakter i bygninger som er beregnet for slike virksomheter, vanligvis ikke å være tilgjengelig for allmennheten. 70

36 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Generelt Personer, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot skade eller ødeleggelse som følge av varme eller brann frembrakt av eller forplantet seg via elektrisk utstyr, ved å ta hensyn til kravene i NEK og relevante montasjeanvisninger fra produsent. 71 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Den delnorm i NEK 400 som har sterkest relasjon til Plan- og Bygningsloven og TEK Mer detaljerte krav til ledningsforlegning i rømningsveier Generelt e e mer omfattende krav Avsnitt også gjeldende for storkjøkken 72

37 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Generelt Varmeutvikling fra elektrisk utstyr skal ikke forårsake fare eller skadelige virkninger på nærliggende materiale eller materiale som med en viss forutsigbarhet kan være i nærheten av slik utstyr. Elektrisk utstyr skal ikke representere risiko for brann i nærliggende gjenstander og materialer. 73 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede I slike områder skal bruken av elektrisk utstyr begrenses til det som er strengt nødvendig. Unntatt er ledningssystemer i samsvar med avsnitt

38 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Elektrisk utstyr skal velges og monteres på en slik måte at dets temperatur i normal drift, og den forutsigbare temperaturøkning ved feil, ikke kan forårsake brann. Dette kan oppnås ved en egnet konstruksjon av utstyret eller ved tilleggsbeskyttelse under montasjen. Ytterligere tiltak er ikke nødvendig hvor utstyrets overflatetemperatur sannsynligvis ikke vil forårsake antennelse av nærliggende brennbare deler. 75 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Termoutløser skal kun ha manuell gjeninnkobling. 76

39 NEK 400, 2010 Litt om nettsystemer! 77 Er det noen feil her? 400V/230V Ny fordeling TN NB: Ikke tilkoble N-leder ld På primærsiden!! Installasjon 78

40 400V/230V Ny fordeling TN IT Installasjon Valgt IT-nett: Isolasjonsovervåkning alarm ved første jordfeil utkobling ved feil nr 2 hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? V/230V Ny fordeling TN TN Installasjon Valgt TN-nett: utkobling av første jordfeil hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? (TN-C eller TN-S?) 80

41 230V/400V Ny fordeling IT IT Installasjon Valgt IT-nett: Ikke tillatt med N-leder i IT-nett i Norge V/400V Ny fordeling IT TN Installasjon Valgt TN-nett: Utkobling av første jordfeil? Mangler sammenkobling av N-PE på sekundærsiden hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? 82

42 230V/400V Ny fordeling IT TN Installasjon V/400V Ny fordeling IT IT Installasjon Vl Valgt tit-nett: Isolasjonsovervåkning alarm ved første jordfeil utkobling ved feil nr 2 hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? 84

43 400V/230V Ny fordeling TN TN Installasjon Valgt TN-nett: utkobling av første jordfeil hva med kortslutningsstrøm dimensjonering??? (TN-C eller TN-S?) 85 Ved montering av transformator må man huske på: Velge nettsystem på sekundærsiden og koble dette riktig Installere anlegget etter transformatoren mht. regelverket for det valgte nettsystem NB: Husk å dimensjonere transformatoren slik at den gir tilstrekkelig kortslutningsstrøm, ikke bare etter belastningen!!!! 400V/230V 86

44 Endringer i NEK 400, 2010 Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, (s.104) Nye krav til tverrsnitt på redusert N-leder Enten skal redusert tverrsnitt være ekvivalent med fasetverrsnitt (ingen endring) men det skal taes hensyn til overharmoniske. Eller N-leder skal ha redusert vern som er tilpasset det reduserte tverrsnittet I 2006 utgaven var det tillatt å utelate vern på redusert N-leder dersom en kunne føre bevis for at lasten ikke kunne gi overbelastning. 87 Endringer i NEK 400, 2010 Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, (s.106) Utelatelse av overbelastningsvern Ny veiledning som sier at en bør unngå utelatelse av overbelastningsvern på en kurs på grunn av impedans på feilstedet Time-Current curve LLL Vern med overbelasning - og kortslutningsbeskyttelse Vern med kun kortslutningsutløser S 503 KM 20 1E5s 1E4s 1E3s 100s 10s 1s 0.1s 1E-2s 1E-3s Faktisk kortslutningsstrøm med impedans på feilstedet Beregnet Ikmin 1E-2kA 0.1kA 1kA 10kA 100kA 88

45 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, (s.111) Beskyttelse av skinneføringer Nytt punkt om beskyttelse av skinnesystemer som sier at Icw verdien på skinnene må være større enn Ikmaks og at maks brytetid for vernet ikke må overskride tiden angitt av fabrikanten eller At fabrikanten angir type foranstående vern som kan beskytte skinneføringen ved kortslutningsstrømmer over Icw for skinnesystemet 89 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, Vanlig installasjon i Norge Ubeskyttet skinneføring fra trafoens sekundærside til hovedtavle i installasjonen Ingen kortslutningsbeskyttelse av skinneføringen!! Høyspentsikringen er ikke valgt som beskyttelse for skinneføringen Skinneføring Hovedtavle Inngående vern i hovedtavlen gir overbelastningsbeskyttelse 90

46 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, Alternativ 1 Nytt vern som beskytter mot kortslutning Beskyttelse mot overbelastning Sikringen tar seg kun av høyspentsiden Skinneføring Hovedtavle Alternativ 2 Sikringen dimensjoneres for å kortslutningsbeskytte skinneføringen i Beskyttelse mot overbelastning Skinneføring Hovedtavle 91 Kapittel 44, overspenningsbeskyttelse 92

47 Kapittel 44: Beskyttelse mot overspenninger 442 beskriver krav til å beskytte lavspenningsinstallasjonen mot temporære overspenninger: Feil mellom høyspenningsanlegget og jord Brudd i N-leder Utilsiktet jording av et lavspennings IT-system Kortslutninger i lavspenningsinstallasjonene 443 beskriver tiltak som kan redusere: Atmosfæriske overspenninger Koblingsoverspenninger 93 Kapittel 44: Beskyttelse mot overspenninger 444 beskriver grunnleggende krav for å hindre Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) EMI kan forstyrre eller ødelegge systemer og utstyr for informasjonsteknologi etc 94

48 442: Beskyttelse av driftsfrekvente overspenninger Nettfrekvent spenningspåkjenning Størrelse og varighet av den nettfrekvente spenningspåkjenning som påvirker lavspenningsutstyr i lavspenningsinstallasjonen, som følge av jordfeil i høyspenningsanlegget, skal ikke overstige verdiene gitt i tabell 44B. For IT-systemer erstattets U 0 med fasefase spenning. 95 E-verkets høyspentnett Nettfrekvent overspenning Ikke sammenkoplet jordleder (Luftnett) L2 L3 U>600 v Abonnent Rj=38 Rj=10 96

49 Nettfrekvent overspenning 97 Nettfrekvent overspenning 98

50 Innmat, overspenningsvern Utløsefjær Temperatursikring 99 Nettfrekvente overspenninger E-verkets høyspentnett yp Abonnent Sammenkoplet jordleder (Kabelnett) 100

51 443.3: Anordning av overspenningsbeskyttelse : I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner være beskyttet av overspenningsvern For valg, koordingering av overspenningsvern se NEK , avsnitt Støtspenningsholdfasthet for utstyr Beskrivelse av overspenningskategorier: g Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori IV er utstyr beregnet for bruk på eller i nærheten av leveringspunktet Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori III er utstyr beregnet på å inngå i den faste installasjon, i eller bak hovedfordelingen Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori II er utstyr beregnet for tilkobling i den faste installasjonen. Normal grad av pålitelighet. 102

52 Støtspenningsholdfasthet for utstyr Sammenhengen mellom støtspenningsholdfastheten for utstyr og overspenningskategorier: Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori I er bare anvendelig for bruk i den faste installasjonen i bygninger g hvor det er installert overspenningsvern foran utstyret og som begrenser de transiente overspenningene til et spesifisert nivå

53 Hva betyr dette Montering av overspenningsvern hvor totalt restspenning ikke overstiger 1,5 kv , valg av overspenningsvern Der det i NEK stilles krav til overspenningsvern skal vernenivået Up velges i samsvar med støtspenningsholdfathet kategori II Vernenivået skal, f. eks i et 230/400V-anlegg ikke overstige 2,5 kv Når det nødvendige beskyttelsesnivået ikke kan oppnås med et enkelt sett overspenningsvern, skal et ekstra koordinert overspenningsvern monteres for å sikre at det nødvendige beskyttelsesnivået oppnås 106

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 4. utgave av NEK 400 NEK 400:2010 Erstatter 3. utgave, NEK 400:2006 Gjelde fra 1. juli 2010 DSB er ansvarlig vedrørende overgangsregler for pågående prosjekterings

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 Gratulerer med ny NEK 400 Bransjen får en norm med krav til elsikkerhet tilpasset fremtidens installasjoner Dersom ikke sikkerhetskravene følger med den teknologiske

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400:2018 Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-21 NEK 400:2018 - Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400-2 Terminologi - Definisjoner Omarbeidet. Alfabetisk liste av termer

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Selektivitet i lavspenningsinstallasjoner. Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning?

Selektivitet i lavspenningsinstallasjoner. Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning? Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning? Program Hva er selektivitet? 400V 400V I> I> 400V 400V Ved overbelastning eller kortslutning skal det skje utkobling

Detaljer

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK 1 NEK 400 hvorfor revisjoner hvert 4. år? Siste revisjon av NEK 400 kom i sommer. Da var det gått fire år siden siste revisjon. Kan det være nødvendig

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

NEK Elektriske installasjoner i boliger

NEK Elektriske installasjoner i boliger NEK 400-8-823 NEK:2018 514 823.1 Omfang NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400:2014 5. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må reproduseres på noen form for medium. For opphevelse

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

INNHOLD. Forord... 2. Avbrudd... 5 31. Avbrudd i strømtilførsel... 5. Merking... 5 32. Merking av kabler, vern og annet materiell...

INNHOLD. Forord... 2. Avbrudd... 5 31. Avbrudd i strømtilførsel... 5. Merking... 5 32. Merking av kabler, vern og annet materiell... 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2.

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC LAVSPENNINGSANLEGG Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 20.09.2007 12:53 Oversikt Jording - utjevningsforbindelser

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Elektriske kurser. Dimensjonering

Elektriske kurser. Dimensjonering Elektriske kurser Dimensjonering 1 Dimensjonering Ved dimensjonering så tas utgangspunkt i kursens belastningsstrøm og man velger: 1. Riktig vern (Automatsikring) 2. Riktig kabeltype og kabeldiemensjon

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

Forskrifter og regelverk elektro. Jørn Holtan

Forskrifter og regelverk elektro. Jørn Holtan Forskrifter og regelverk elektro? Jørn Holtan 27.06.2014 Forskrifter og regelverk elektro Lovregulert (utdrag) LVD/EMCD MD/EMCD 27.06.2014 Dagens forskriftskrav? FEL 16: krever risikovurdering for valg

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens Prosjektering av UPS anlegg Arne Leif Strømsnes Siemens Anleggs typer OL på Lillehammer 92 (CBS) Hydro anleggene. Statoil anleggene Sykehus Strømmens form Formfaktor og krestfaktor Fra IEC 60947-2 Nødstrøm

Detaljer

Risikovurdering ihht. FEL

Risikovurdering ihht. FEL Risikovurdering ihht. FEL Oppdragsnr: 1350007272 Oppdrag: UIA Kjølemaskiner Utført av: Thorje Berentsen Dato: 18.12.2014 Kontrollert: Thorje Berentsen Dato: 23.01.2015 Godkjent: Thorje Berentsen Dato:

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet 1 Overspenningsvern Overspenningsvern 2 Dimensjonering av kabel og vern Oppgave: Dimensjonering

Detaljer

NEK 400 landbruk. Vi tar grep!

NEK 400 landbruk. Vi tar grep! NEK 400 landbruk Vi tar grep! Først om NEK 400 Standard for bygging av el-anlegg i Norge Hva er NEK 400? Standard for bygging av elektriske anlegg Spesifiserer beskyttelse ift. elektrisk sjokk, termiske

Detaljer

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet.

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet. 2. PROSJEKTART OG OMFANG: Prosjektet omfattar trekke, jordings og kablingssystem, samt fordelingar og belysning med lysmaster, armatur og styringssystem på langs den nye E39 på strekninga Bjørset Skei.

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015 Tommy Skauen Installatørmøter våren 2015 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet

Detaljer

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELLE KRAV... 3 2.1 Fordelingsskap... 3 3 PRIMÆR STRØMFORSYNING... 4 3.1 Strømforsyning fra lokalt everk... 4 3.2 Strømforsyning via eget høyspentnett...

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Ny NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger Ivaretas brannkravene i bygninger? Dag Ivan Ekrem, COWI AS 1 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer