FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter"

Transkript

1 FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: fax: Web: E-post: 1

2 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2

3 1 Formål Oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg 3

4 ELSIKKERHETSBEGREPET Berøringsfare Lysbue/varmegang Lynnedslag/avledning Statiske utladninger Sikkerhetsforanstaltninger ved arbeid på eller nær ved el.installasjoner (FSE) Driftssikkerhet 4

5 ELSIKKERHETSBEGREPET Strømmens Kvalitet Elektromagnetiske kraftfelt, virkning på dyr og mennesker EMC, elektromagnetisk kompatibilitet mellom ulike typer av utstyr/anlegg Utførelse og montasje av el.utstyr kjemiske prosesser (f.eks. i koplinger) forårsaket av elektrisitet i visse miljøer 5

6 ELSIKKERHETSBEGREPET Bruk / misbruk, dårlig eller mangelfullt vedlikehold mm, av el.utstyr og el.anlegg Aldring og generell bruk Planlegging av installasjoner /anlegg 6

7 2 Virkeområde Prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg, herunder lavspenningsanlegg for hoved-, reserve- og nødstrømforsyning forskriften gjelder også for bruk av elektrisk utstyr, inkludert høyspenningsutstyr, tilkoblet lavspenningsanlegg 7

8 3 Definisjoner Elektrisk lavspenningsanlegg anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning Ingen nedre spenningsgrense! 8

9 10 Oppfyllelse av sikkerhetskrav Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås. I veiledningen til forskriften er det angitt normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles. 9

10 NEK 400 : utgave av NEK 400 Erstatter 3. utgave, NEK 400 : 2006 Gjelder fra 1. juli 2010 DSB er ansvarlig vedrørende overgangsregler for pågående prosjekterings og montasjearbeider 10

11 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC/CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet Ny viten Inkludert erfaringer Nye teknikker Nye typer produkt Bruk av prefabrikkerte systemer (byggesett) Behov for oppdatering Enkelte delnormer daterer seg midt på 1980-tallet 11

12 Utfordringer Dødsrisikoen ved elbranner er 20 ganger risikoen for elektrisk sjokk Elbranner koster Norge 1 mrd NOK pr år Ca. 70 % av alle allmenne IT fordelingsnett har stående jordfeil Overspenninger fører til branner i elektriske installasjoner Norsk installasjonspraksis lager vi brannbomber For mange feil ved elektriske installasjoner 12

13 Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom fire og fem milliarder kroner. Nest etter trafikk er brann det området som tar flest liv. Antallet er omtrent det dobbelte av antall drap som begås årlig. Åtte av ti som omkommer i brann, befinner seg i en bolig og 70% av forsikringsselskapenes utbetalinger etter brann er knyttet til boliger. Kilde: Samfunnssikkerhet 1/2011 (DSB) 13

14 Antall brannutrykkinger (DSB) Andre bygn. Næring Industri Bolig

15 Antall omkomne i branner i Norge % av disse dør i boligbranner Barn (<16 år) Menn Kvinner År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År

16 Erstatning alle selskap (FNH) Andre Bolig

17 Årsaker til branner i boliger Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Ukjent Feil bruk av el.utst. Elektrisk feil Bar ild Kilde: DSB 17 %

18 Årsaker til branner i boliger Ukjent = fordelt, Bar ild = splittet Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Elektrisk og feil bruk Røyking Annet "Bar ild" Aske Piper/Ildsted Levende lys Kilde: DSB %

19 Grunnlaget for NEK 400 IEC serien Konsensus på internasjonalt nivå Mange eksperter deltar i arbeide CLC HD serien Konsensus på europeisk nivå Basert på IEC Felles europeiske endringer av IEC Teknisk bindende for NEK 400 Norske avvik skal inngå i HD 19

20 Hva slags avvik? A-avvik Myndighetsbestemte avvik Må være hjemlet i lov eller forskrift B-avvik Midlertidig avvik vedrørende forhold som tar lang tid å endre Byggeskikk, sedvaner, nettsystem mm. SNC (spesielle nasjonale forhold) Forhold regulert i avtale mellom NEK og CENELEC IT-system i det allmenne distribusjonsnettet Klimatiske forhold Temperatur Bruk av termisk isolasjon Stort forbruk av elektrisk energi til oppvarming 20

21 NEK 400:2010 Delnormer som ikke har vært gjenstand for revisjon NEK Grunnleggende krav NEK Beskyttelse mot elektrisk sjokk NEK Valg av utstyr Generelle krav NEK Verifikasjon NEK Områder med dusj/badekar NEK Badstue NEK Bygge og nedrivningsplasser NEK Installasjoner i landbruks- og/eller hagebruksområder NEK Trange ledende omgivelser NEK Lysinstallasjoner med ELV Dog kan noen endringer forekomme 21

22 NEK 400:2010 Delnormer som er fullstendig revidert NEK Beskyttelse mot termiske virkninger NEK Beskyttelse mot overstrømmer NEK Valg av utstyr Ledningssystemer NEK Valg av utstyr Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern NEK Valg av utstyr Annet utstyr NEK Fyringsanlegg NEK Områder med ekstreme ytre påvirkninger NEK Valg og montasje av fordelingstavler NEK Havbruksanlegg 22

23 NEK 400:2010 Delnormer som er nye NEK Nødstrømsystemer Erstatter NEK :2006, avsnitt 556 NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstatter NEK :2006 NEK Elektriske installasjoner i boliger Delnormer som er trukket tilbake NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstattet av NEK :2010 NEK Installasjoner i det fri Avleggs, unødvendig detaljkrav Det detaljerte kravene dekket at de generelle kravene og risikovurderinger 23

24 NEK 400-1:2010 Definerer omfanget/virkeområde for NEK 400 Omfatter nå også elektriske installasjoner i vegtunneller Definerer aktuelle fordelingssystemer AC/DC IT, TN, TT Definerer de fundamentale sikkerhetskrav NEK inneholder krav 24

25 NEK 400-1:2010, avsnitt 131 Inneholder krav til beskyttelse for å oppnå sikkerhet Vi skal beskyttes slik at: direkte eller indirekte berøring (elektrisk sjokk) termiske virkninger (høye temperaturer og lysbuer) overstrømmer feilstrømmer overspenninger og EMC avbrudd i strømtilførselen ikke medfører skade på personer eller ødeleggelse av omgivelsene 25

26 NEK 400-1:2010, avsnitt 132 Spesifiserer krav til prosjektering for å oppnå: Beskyttelse som er nødvendig Riktig funksjon av installasjonen for forutsatt bruk 26

27 NEK 400-1:2010, prosjektering krav til utforming av installasjonen mht: plassering av effektuttak antatt belastning behovsvariasjoner over døgn/år antatt fremtidige behov (ytterligere føringer er gitt i avsnitt 314) ta hensyn til ytre påkjenninger og bruk forhindre skadelig påvirkning mellom installasjoner plass og tilgjengelighet til utstyr for drift, prøving, vedlikehold utarbeide formålstjenlig dokumentasjon 27

28 NEK 400-1:2010, avsnitt 134 Stiller krav til utførelse Fagmessig av kvalifisert personale Fagmessig innebærer slik vi gjør det i Norge Utstyr monteres i samsvar med produsentenes installasjonsbeskrivelser Sikkerhetsnivået i NEK 400 skal opprettholdes selv ved bruk av løsninger som innebærer et avvik fra NEK 400 Forsikre seg om at eksisterende utstyr tåler økte/endrete belastninger som følge av utvidelser/endringer 28

29 NEK Ny definisjon: Spenningsførende leder (203.43): Leder som er ment for å bli spenningssatt under normal drift, inkludert nøytralleder, men ikke PEN-leder, PEM-leder eller PEL-leder. 29

30 Forord (s. 2): Normativ og informativ tekst - veiledning Normativ tekst: Tekst som inneholder de krav som skal tilfredsstilles ved erklæring om samsvar med normen. Merknader: Tekst som eventuelt gir tilleggsinformasjon til det aktuelle kravet og som også kan inneholde anbefalinger. Slike anbefalinger er ikke å betrakte som normative og behøver ikke følges. Veiledning: Tekst som er lagt inn i normen og som gir ytterligere informasjon vedrørende norske forhold og norske anbefalinger. Anbefalinger gitt i en veiledning er ikke normative i den grad at de skal etterleves, men de er ment å være retningsgivende. 30

31 Tillegg Tillegg (normativt): Tekst som gir ytterligere krav knyttet til et emne. Det vil vanligvis allerede være krav knyttet til det aktuelle emne i selve normteksten. Et normativt tillegg har samme status i normen som den gjennomgående normative teksten. Tillegg (informativt): Tekst som gir ytterligere beskrivelse av problemområder eller eventuell bakgrunnsinformasjon. Informative tillegg inneholder ingen krav som må etterleves. 31

32 Oppbygging og struktur Innhold NEK (side 4) Hvordan lese NEK 400 (side 8) Skal (shall): krav formulert med skal innebærer krav som ikke kan fravikes Bør (should): Krav formulert med bør kan fravikes, men det skal meget sterke grunner til for ikke å følge kravet. Selv om det i NEK 400 kan virke som en anbefaling, så innebærer et bør -krav krav om etterlevelse, men ikke i alle situasjoner. Krav formulert som kan -krav innebærer en mulighet og representerer ikke noe krav som skal/må/bør etterleves. Bakerst i NEK 400 : 2010 (s. 500) er det tatt inn et stikkordsliste 32

33 Normative referanser I de enkelte delnormer i NEK 400 inngår såkalte normative referanser. Normative referanser er lagt inn på s. 497, Bibliografi Dette er normer som det refereres til i teksten. Kravene i disse normene inngår som en del av sikkerhetskravene i de respektive delnormene i NEK 400. Hver enkelt delnorm er normativ referanse til de øvrige delnormer i NEK 400 Denne gjensidighet ligger som en grunnleggende forutsetning i NEK

34 Del 4, beskyttelsestiltak 41 Beskyttelse mot elektrisk sjokk 42 Beskyttelse mot termiske virkninger 43 beskyttelse mot overstrøm 44 Beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser 34

35 NEK Grunnleggende beskyttelse beskyttelse mot elektrisk sjokk i feilfri tilstand Beskyttelse ved feil beskyttelse mot elektrisk sjokk i en feiltilstand (jordfeil) Tilleggsbeskyttelse beskyttelsestiltak i tillegg til grunnleggende beskyttelse og/eller beskyttelse i en feiltilstand 35

36 NEK Følgende beskyttelsestiltak er vanligvis tillatt: Automatisk utkobling av strømtilførselen (411) Dobbel- eller forsterket isolasjon (412) Elektrisk atskillelse ved forsyning til èn utstyrsenhet (413) Ekstra lav spenning (SELV og PELV) (414) 36

37 411 Beskyttelse ved automatisk utkobling Generelt: Automatisk utkobling av strømtilførselen er et beskyttelsestiltak hvor: grunnleggende beskyttelse er ivaretatt i samsvar med Tillegg 41A, og beskyttelse ved feil er ivaretatt ved utjevningsforbindelse og automatisk utkobling 37

38 411 Beskyttelse ved automatisk utkobling (s. 72): De maksimale utkoblingstider som er spesifisert i tabell 41A skal anvendes for forbrukerkurser ikke over 32 A 38

39 411 Beskyttelse ved automatisk utkobling (s. 73) Automatisk utkobling er ikke nødvendig i de tilfellene der spenningsen faller til 50V AC eller 120V DC innen tider spesifisert i tabell 41A (utkoblingstider) 39

40 411.3 Krav til beskyttelsestiltak ved feil Generelt: Tabell 41A angir maksimale utkoblingstider i alle nettsystemer for forbrukerkurser ikke over 32 A men Utkoblingstider inntil, men ikke over 5 S er tillatt i TNsystemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A Utkoblingstider inntil, men ikke over 1 S er tillatt i TTsystemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A 40

41 411.3 Krav til beskyttelsestiltak ved feil Generelt: Tabell 41A angir maksimale utkoblingstider i alle nettsystemer for forbrukerkurser ikke over 32 A men Utkoblingstider inntil, men ikke over 5 S er tillatt ved 2. jordfeil i IT-systemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A 41

42 411.3 Krav til beskyttelsestiltak ved feil, generelt For mateledninger i et allment lavspennings IT- eller TN forsyningsnett tillates en utkoblingstid lengre enn 5 s dersom lokal utjevningsforbindelse mellom PEN-leder og utsatt ledende del er til stede For stikkledninger er maksimal tillatt utkoblingstid 5 s For gate- og veglysbelysning som inngår direkte i et lavspennings IT- eller TN forsyningsnett tillates lengre utkoblingstid enn 5 s så lenge utsatte deler ikke er tilgjengelig for ikke-sakkyndige personer. 42

43 Etablering av tilleggsutjevningsforbindelse Dersom betingelsene for automatisk utkobling ikke kan oppfylles innen tiden skal det etableres en tilleggsutjevningsforbindelse 43

44 Tilleggsbeskyttelse I AC systemer skal det være etablert tilleggsbeskyttelse med hjelp av strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ikke over 30mA, i samsvar med 415.1, for: Stikkontakter med merkestrøm ikke over 20 A: Beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller Montert i boliger, eller Montert i BA2-områder 44

45 Tilleggsbeskyttelse Merknad 1 - Det kan gjøres unntak for: Stikkontakter som benyttes under tilsyn av sakkyndig eller instruert person f. eks i områder hvor det drives nærings- eller industrivirksomhet Stikkontakter montert for tilkobling av et spesielt utstyr Merknad 2 I Norge er alle virksomheter underlagt forskrift om systematisk helse og sikkerhetsarbeid som bl. a legger føringer for nødvendig opplæring av arbeidstakere Bortsett fra områder som er åpen for offentligheten, ansees stikkontakter i bygninger som er beregnet for slike virksomheter, vanligvis ikke å være tilgjengelig for allmennheten. 45

46 Tilleggsbeskyttelse I AC systemer skal det være etablert tilleggsbeskyttelse med hjelp av strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ikke over 30mA i samsvar med for: Flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32 A for bruk utendørs 46

47 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Generelt Personer, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot skade eller ødeleggelse som følge av varme eller brann frembrakt av eller forplantet seg via elektrisk utstyr, ved å ta hensyn til kravene i NEK og relevante montasjeanvisninger fra produsent. 47

48 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Den delnorm i NEK 400 som har sterkest relasjon til Plan- og Bygningsloven og TEK Mer detaljerte krav til ledningsforlegning i rømningsveier Generelt mer omfattende krav Avsnitt også gjeldende for storkjøkken 48

49 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Generelt Varmeutvikling fra elektrisk utstyr skal ikke forårsake fare eller skadelige virkninger på nærliggende materiale eller materiale som med en viss forutsigbarhet kan være i nærheten av slik utstyr. Elektrisk utstyr skal ikke representere risiko for brann i nærliggende gjenstander og materialer. 49

50 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede I slike områder skal bruken av elektrisk utstyr begrenses til det som er strengt nødvendig. Unntatt er ledningssystemer i samsvar med avsnitt

51 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Elektrisk utstyr skal velges og monteres på en slik måte at dets temperatur i normal drift, og den forutsigbare temperaturøkning ved feil, ikke kan forårsake brann. Dette kan oppnås ved en egnet konstruksjon av utstyret eller ved tilleggsbeskyttelse under montasjen. 51

52 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Ytterligere tiltak er ikke nødvendig hvor utstyrets overflatetemperatur sannsynligvis ikke vil forårsake antennelse av nærliggende brennbare deler. 52

53 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Termoutløser skal kun ha manuell gjeninnkobling. 53

54 NEK 400, 2010 Litt om nettsystemer! 54

55 Er det noen feil her? Nettstasjon Forsyning 400V/230V Ny fordeling TN NB: Ikke tilkoble N-leder På primærsiden!! Installasjon 55

56 Nettstasjon Forsyning 400V/230V Ny fordeling TN IT Installasjon Valgt IT-nett: Isolasjonsovervåkning og alarm ved første jordfeil utkobling ved feil nr 2 hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? 56

57 Er det noen feil her? Nettstasjon Forsyning 400V/230V Ny fordeling TN TN Installasjon Valgt TN-nett: utkobling av første jordfeil hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? (TN-C eller TN-S?) 57

58 Er det noen feil her? Nettstasjon Forsyning 230V/400V Ny fordeling IT IT Installasjon Valgt IT-nett: Ikke tillatt med N-leder i IT-nett i Norge 58

59 Er det noen feil her? Nettstasjon Forsyning 230V/400V Ny fordeling IT TN Installasjon Valgt TN-nett: Utkobling av første jordfeil? Mangler sammenkobling av N-PE på sekundærsiden hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? 59

60 Nettstasjon Forsyning 230V/400V Ny fordeling IT IT Installasjon 60

61 Nettstasjon Forsyning 230V/400V Ny fordeling IT TN Installasjon 61

62 Ved montering av transformator må man huske på: Velge nettsystem på sekundærsiden og koble dette riktig Installere anlegget etter transformatoren mht. regelverket for det valgte nettsystem NB: Husk å dimensjonere transformatoren slik at den gir tilstrekkelig kortslutningsstrøm, ikke bare etter belastningen!!!! 400V/230V 62

63 Endringer i NEK 400, 2010 Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, (s.104) Nye krav vedr redusert tverrsnitt på N-leder Enten skal redusert tverrsnitt i N-leder være ekvivalent med fasetverrsnittet og strømmen i N-leder forventet ikke å overstige verdien i faselederne (ingen endring), men det skal taes hensyn til overharmoniske. Eller N-leder skal ha vern som er tilpasset det reduserte N-ledertverrsnittet I 2006 utgaven var det tillatt å utelate vern på redusert N-leder dersom en kunne føre bevis for at lasten ikke kunne gi overbelastning. 63

64 Koordinering mellom ledere og vern (Beskyttelse av ledere mot overbelastning) Betingelser som må oppfylles: Ib In Iz og I 2 1,45xIz Ib Iz Iz*1,45 Kabel Vern I In I 2 NEK 400: : 1,5 mm 2 : A 2,5 mm 2 : 16 A 4 mm 2 : A NEK 400: (bolig): For 1,5 mm 2 til og med 4 mm 2 : 1. I B I n 2. I 2 I Z 64

65 Beskyttelse mot kortslutningsstrøm For svært kort varighet, t < 0,1 s, når strømmens asymmetri er av betydning, og for strømbegrensende utstyr, skal k 2 S 2 være større enn den maksimale energien som kan slippe igjennom vernet, I 2 t, oppgitt av produsenten/leverandøren. I 2 t k 2 S 2 65

66 Beskyttelse mot kortslutningsstrøm For kortslutninger som varer opp mot 5 s kan tiden t som det tar en gitt kortslutningsstrøm å heve ledertemperaturen fra høyeste tillatte verdi i normal drift til tillatt grensetemperatur, tilnærmet beregnes ved hjelp av følgende formel: t k I S t = varighet i sekunder S = ledertverrsnitt i mm2 I = kortslutningsstrøm, effektivverdi, i A k = konstant avhengig av ledermateriale og isolasjonstype 66

67 9,5 KA Kortslutningsstrømmer 30 m 3x240 Al 7,5 KA 200 m 3x240 Al 3 KA 50 m 2x1,5 174 A 150 KVA 22/0,23 KV 15 m 3x25 Al 15 m 3x25 Al 15m 2x1,5 15 m 3x25 Al 15m 2x1,5 4,95 KA 4,25 KA 0,59 KA 2,2 KA 0,48 KA 6,7 KA 5,5 KA 0,6 KA 2,5 KA 0,53 KA 44 KA 15 m 3x25 Al 15 m 3x25 Al 15m 2x1,5 15 m 3x25 Al 15m 2x1,5 50 m 2x1,5 175 A 750 KVA 22/0,23 KV 30 m 3x240 Al 19,4 KA 200 m 3x240 Al 3,8 KA 50 m 2x1,5 183 A 67

68 Endringer i NEK 400, 2010 Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, (s.106) Utelatelse av overbelastningsvern Ny veiledning som sier at en bør unngå utelatelse av overbelastningsvern på en kurs på grunn av impedans på feilstedet Time-Current curve LLL Vern med overbelasning - og kortslutningsbeskyttelse Time-Current curve LLL 1E5s Vern med kun kortslutningsutløser S 503 KM 20 1E5s 1E4s 1E4s 1E3s 1E3s 100s 100s 10s 10s 1s 1s 0.1s 1E-2s 1E-3s Faktisk kortslutningsstrøm med impedans på feilstedet Beregnet Ikmin 1E-2kA 0.1kA 1kA 10kA 100kA 68

69 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, (s.111) Beskyttelse av skinneføringer Nytt punkt om beskyttelse av skinnesystemer som sier at merkekortidsstrømmen (Icw) på skinnene må være større enn Ikmaks og at maks brytetid for vernet ikke må overskride tiden angitt av fabrikanten eller At fabrikanten angir type foranstående vern som kan beskytte skinneføringen ved kortslutningsstrømmer over Icw for skinnesystemet 69

70 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, Vanlig installasjon i Norge Ubeskyttet skinneføring fra trafoens sekundærside til hovedtavle i installasjonen Ingen kortslutningsbeskyttelse av skinneføringen!! Skinneføring Høyspentsikringen er ikke valgt som beskyttelse for skinneføringen Inngående vern i hovedtavlen gir overbelastningsbeskyttelse Hovedtavle 70

71 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, Alternativ 1 Beskyttelse mot overbelastning Sikringen tar seg kun av høyspentsiden Nytt vern som beskytter mot kortslutning Skinneføring Hovedtavle Alternativ 2 Sikringen dimensjoneres for å kortslutningsbeskytte skinneføringen Beskyttelse mot overbelastning Skinneføring Hovedtavle 71

72 Kapittel 44, overspenningsbeskyttelse 72

73 Kapittel 44: Beskyttelse mot overspenninger 442 beskriver krav til å beskytte lavspenningsinstallasjonen mot temporære overspenninger: Feil mellom høyspenningsanlegget og jord Brudd i N-leder Utilsiktet jording av et lavspennings IT-system Kortslutninger i lavspenningsinstallasjonene 443 beskriver tiltak som kan redusere: Atmosfæriske overspenninger Koblingsoverspenninger 73

74 Kapittel 44: Beskyttelse mot overspenninger 444 beskriver grunnleggende krav for å hindre Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) EMI kan forstyrre eller ødelegge systemer og utstyr for informasjonsteknologi etc 74

75 442: Beskyttelse av driftsfrekvente overspenninger Nettfrekvent spenningspåkjenning Størrelse og varighet av den nettfrekvente spenningspåkjenning som påvirker lavspenningsutstyr i lavspenningsinstallasjonen, som følge av jordfeil i høyspenningsanlegget, skal ikke overstige verdiene gitt i tabell 44B. For IT-systemer erstattets U 0 med fasefase spenning. 75

76 Nettfrekvent overspenning E-verkets høyspentnett Ikke sammenkoplet jordleder (Luftnett) L2 L3 U>600 v Abonnent Rj=38 Rj=10 76

77 Nettfrekvent overspenning 77

78 Nettfrekvent overspenning 78

79 Innmat, overspenningsvern Utløsefjær Temperatursikring 79

80 Nettfrekvente overspenninger E-verkets høyspentnett Abonnent Sammenkoplet jordleder (Kabelnett) 80

81 443.3: Anordning av overspenningsbeskyttelse (s. 127): I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner være beskyttet av overspenningsvern For valg, koordingering av overspenningsvern se NEK , avsnitt 534 (s. 239) 81

82 Støtspenningsholdfasthet for utstyr Beskrivelse av overspenningskategorier: Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori IV er utstyr beregnet for bruk på eller i nærheten av leveringspunktet Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori III er utstyr beregnet på å inngå i den faste installasjon, i eller bak hovedfordelingen Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori II er utstyr beregnet for tilkobling i den faste installasjonen. Normal grad av pålitelighet. 82

83 Støtspenningsholdfasthet for utstyr Sammenhengen mellom støtspenningsholdfastheten for utstyr og overspenningskategorier: Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori I er bare anvendelig for bruk i den faste installasjonen i bygninger hvor det er installert overspenningsvern foran utstyret og som begrenser de transiente overspenningene til et spesifisert nivå 83

84 84

85 Hva betyr dette Montering av overspenningsvern hvor totalt restspenning ikke overstiger 1,5 kv 85

86 , valg av overspenningsvern Der det i NEK stilles krav til overspenningsvern skal vernenivået Up velges i samsvar med støtspenningsholdfathet kategori II Vernenivået skal, f. eks i et 230/400V-anlegg ikke overstige 2,5 kv Når det nødvendige beskyttelsesnivået ikke kan oppnås med et enkelt sett overspenningsvern, skal et ekstra koordinert overspenningsvern monteres for å sikre at det nødvendige beskyttelsesnivået oppnås 86

87 Valg av overspenningsvern (s. 242) I Norge, der installasjonen er galvanisk tilknyttet et allment IT-fordelingsnett skal høyeste varige driftsspenning (Uc) for det primære overspenningsvernet være minimum 360 V. 87

88 , Koordinering av overspenningsvern (s. 243) Det sekundære overspenningsvernet skal plasseres så nær verneobjektet som mulig. I et 230 V IT-system skal overspenningsvernet ha en høyeste varige driftsspenning (Uc) mellom fase og jord på minimum 440 V. Tilsvarende verdi fase-fase skal være minimum 275 V. 88

89 Referansejord Tele Utstyr Strømforsyning R jord 89

90 Montering av overspenningsvern IT-forsyningsnett Primært vern i fordeling Uc 360 V Uc: Høyeste varige driftsspenning V Forbruksutstyr Telelinje 90

91 Montering av overspenningsvern IT-forsyningsnett Primært vern i fordeling Uc 360 V Uc: Høyeste varige driftsspenning V Forbruksutstyr Telelinje 91

92 Installasjon av overspenningsvern Max 3x63 A Forskjellig jordpotensiale, ingen funksjon 92

93 Installasjon av overspenningsvern 3x63 A For lange tilledninger, dårlig funksjon 93

94 Installasjon av overspenningsvern 3x63 A Korte tilledninger, og god funksjon 94

95 Installasjon av overspenningsvern 3x63 A 95

96 Installasjon av overspenningsvern Jordfeilbryter foran 3x63 A JFBR 300mA S-type 96

97 Installasjon av overspenningsvern I kapsling av ubrennbart materiale 3x63 A Kapsling, ikke brennbar Korte tilledninger, og god funksjon 97

98 Montering av overspenningsvern IT-forsyningsnett Uc: Høyeste varige driftsspenning Primært vern i fordeling Uc 360 V Telelinje PC Sekundært vern så nært verneobjektet som mulig. Uc 440 V

99 Valg av overspenningsvern Eksempel på et overspenningsvern med Nemko-merke, som er ubrukelig i Norge

100 (s. 244) Beskyttelse mot overstrøm og konsekvensene av havari av overspenningsvern Pga fare for brann ved havari av overspenningsvern tilknyttet et allment IT- eller TT- system uten distribuert felles beskyttelsesleder (f. eks luftstrekk) skal primært vern beskyttes mot havari ved at det: Plasseres i egen ubrennbar kapsling i fordelingen, eller Ha et forankoblet støtstrømssikkert, tidsforsinket jordfeilvern (S-type) med merkeutløsestrøm ikke høyere enn 300mA, eller Være konstruert slik at risikoen for havari ved jordfeil i høyspenningsnettet er vesentlig redusert 100

101 Tilkoblingsledere (s. 246) En økning av tilkoblingsledernes lengde vil redusere virkningen av overspenningsbeskyttelsen En best mulig overspenningsbeskyttelse oppnås når alle tilkoblingsledere er så korte som mulig og de ikke er lagt i sløyfe. Den totale lengden a+b (se figur 53D) bør fortrinnsvis ikke overstige 0,5 m, men skal ikke i noen tilfelle overstige 1 m, og lengden på a må ikke overstige 0,5 m. 101

102 Krav til overspenningsvern

103 Endringer i NEK 400, 2010 Kap.52, Normativt tillegg 52B (s.199) Nye referanseinstallasjonsmetoder D1 og D2 D1 er kabler forlagt i kanal i jord Egne reduksjonsfaktorer for en- og flerlederkabel med hensyn til avstand mellom kanalene (Tab 52B-19) D2 er kabler forlagt direkte i jord Egne reduksjonstabeller som før (tab52b-18) Disse metodene overlapper NEN (som FEL henviser til) 103

104 Endringer i NEK 400, 2010 Valg og montasje av elektrisk utstyr,ledn.syst Kap (s.173) Installasjonsrør og kabelstigesystemer skal være i henhold til gjeldende EN eller IEC standard Tillatt med flere kurser i samme kabel Anbefaling om tydelig merking ved koblingsutstyret at det er flere kurser i kabelen PE dimensjoneres iht Felles N-leder er behandlet i

105 Felles PE for flere kurser Skal være dimensjonert for : Den største mulige feilstrøm og varighet for de aktuelle kursene, eller Valgt iht tab 54B for den største faselederen 105

106 Felles N for flere kurser Ikke tillatt for hovedkurser Er tillatt for forbrukerkurser, men krever separat merking 106

107 Endringer i NEK 400, 2010,Kap.53 Valg og montasje av elektrisk utstyr, Overstrømsvern NEK ( side 231) Krav til allpolig frakobling ved 2. jordfeil i IT-nett for anlegg med spenning opp til og med 400V Gjelder ikke: DC systemer med høye strømmer i industrielle anvendelser f. eks smelteverk; og AC systemer med nominell spenning over 400V; og Overstrømsvern i fordelingsnett (forsyning) 107

108 2. jordfeil i IT L1 L2 L3 108

109 2. jordfeil i IT L1 L2 L3 109

110 Endringer i NEK 400, 2010 Valg og montasje av elektrisk utstyr, Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern, Kap (s.233) Flere og mer utførlige krav for valg av jordfeilbrytere Behandler bruk av jordfeilbrytere som feil- og tilleggsbeskyttelse Ved stor risiko for brudd i oppstrøms faseledere og nøytralleder kan spenningsavhengige jordfeilbrytere benyttes for usakkyndige dersom de fungerer ved slike feil Automatisk gjeninnkobling av jordfeilbrytere kun tillatt for usakkyndige dersom jordfeilbryteren sjekker at feil er borte før gjeninnkobling foretaes 110

111 Endringer i NEK 400, 2010 Valg og montasje av elektrisk utstyr, Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern, Kap (s. 235) Nytt punkt av spesiell interesse Overbelastningsbeskyttelse av jordfeilvern skal enten: gjennomføres ved at oppstrøms vern beskytter, eller: at summen av nedstrøms vern og eventuell fast last ved samtidighetsfaktor 1 ikke tillater overbelastning 111

112 Endringer i NEK 400, 2010 Valg og montasje av elektrisk utstyr, Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern, Kap Jordfeilvern med justerbarhet og avposisjon: Jordfeilvern med flere innstillinger og med posisjoner som tillater avstilling av jordfeilvernfunksjon skal bare brukes i installasjoner for sakkyndige Jordfeilbrytere med justerbare utløsestrømmer og utløsetider kan brukes for usakkyndige dersom innstillingene ikke er tilgjengelige 112

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 4. utgave av NEK 400 NEK 400:2010 Erstatter 3. utgave, NEK 400:2006 Gjelde fra 1. juli 2010 DSB er ansvarlig vedrørende overgangsregler for pågående prosjekterings

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 Gratulerer med ny NEK 400 Bransjen får en norm med krav til elsikkerhet tilpasset fremtidens installasjoner Dersom ikke sikkerhetskravene følger med den teknologiske

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

NEK Elektriske installasjoner i boliger

NEK Elektriske installasjoner i boliger NEK 400-8-823 NEK:2018 514 823.1 Omfang NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400:2018 Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-21 NEK 400:2018 - Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400-2 Terminologi - Definisjoner Omarbeidet. Alfabetisk liste av termer

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400:2014 5. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må reproduseres på noen form for medium. For opphevelse

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Forskrifter og regelverk elektro. Jørn Holtan

Forskrifter og regelverk elektro. Jørn Holtan Forskrifter og regelverk elektro? Jørn Holtan 27.06.2014 Forskrifter og regelverk elektro Lovregulert (utdrag) LVD/EMCD MD/EMCD 27.06.2014 Dagens forskriftskrav? FEL 16: krever risikovurdering for valg

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC LAVSPENNINGSANLEGG Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 20.09.2007 12:53 Oversikt Jording - utjevningsforbindelser

Detaljer

Elektriske kurser. Dimensjonering

Elektriske kurser. Dimensjonering Elektriske kurser Dimensjonering 1 Dimensjonering Ved dimensjonering så tas utgangspunkt i kursens belastningsstrøm og man velger: 1. Riktig vern (Automatsikring) 2. Riktig kabeltype og kabeldiemensjon

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet 1 Overspenningsvern Overspenningsvern 2 Dimensjonering av kabel og vern Oppgave: Dimensjonering

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2015 Norsk elektroteknisk norm C LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Guide for spesifisering av tavler NEK 439:2013 NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Ny NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger Ivaretas brannkravene i bygninger? Dag Ivan Ekrem, COWI AS 1 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

INNHOLD. Forord... 2. Avbrudd... 5 31. Avbrudd i strømtilførsel... 5. Merking... 5 32. Merking av kabler, vern og annet materiell...

INNHOLD. Forord... 2. Avbrudd... 5 31. Avbrudd i strømtilførsel... 5. Merking... 5 32. Merking av kabler, vern og annet materiell... 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2.

Detaljer

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015 Tommy Skauen Installatørmøter våren 2015 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens vegvesen Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst 2605 LILLEHAMMER Tel Utarbeidet av Tel 67571100 TE01 001 80 A 2 m PN 4G35 CU T01 SK-01 010 2 m PN 5G25

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet.

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet. 2. PROSJEKTART OG OMFANG: Prosjektet omfattar trekke, jordings og kablingssystem, samt fordelingar og belysning med lysmaster, armatur og styringssystem på langs den nye E39 på strekninga Bjørset Skei.

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Kåre Espeland REN AS 2 Kap 3 Termer og definisjoner 3.4.11 impedans til jord, Z E impedance to earth (of an earthing system), Z

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer