FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter"

Transkript

1 FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: fax: Web: E-post: 1

2 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2

3 1 Formål Oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg 3

4 ELSIKKERHETSBEGREPET Berøringsfare Lysbue/varmegang Lynnedslag/avledning Statiske utladninger Sikkerhetsforanstaltninger ved arbeid på eller nær ved el.installasjoner (FSE) Driftssikkerhet 4

5 ELSIKKERHETSBEGREPET Strømmens Kvalitet Elektromagnetiske kraftfelt, virkning på dyr og mennesker EMC, elektromagnetisk kompatibilitet mellom ulike typer av utstyr/anlegg Utførelse og montasje av el.utstyr kjemiske prosesser (f.eks. i koplinger) forårsaket av elektrisitet i visse miljøer 5

6 ELSIKKERHETSBEGREPET Bruk / misbruk, dårlig eller mangelfullt vedlikehold mm, av el.utstyr og el.anlegg Aldring og generell bruk Planlegging av installasjoner /anlegg 6

7 2 Virkeområde Prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg, herunder lavspenningsanlegg for hoved-, reserve- og nødstrømforsyning forskriften gjelder også for bruk av elektrisk utstyr, inkludert høyspenningsutstyr, tilkoblet lavspenningsanlegg 7

8 3 Definisjoner Elektrisk lavspenningsanlegg anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning Ingen nedre spenningsgrense! 8

9 10 Oppfyllelse av sikkerhetskrav Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås. I veiledningen til forskriften er det angitt normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles. 9

10 NEK 400 : utgave av NEK 400 Erstatter 3. utgave, NEK 400 : 2006 Gjelder fra 1. juli 2010 DSB er ansvarlig vedrørende overgangsregler for pågående prosjekterings og montasjearbeider 10

11 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC/CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet Ny viten Inkludert erfaringer Nye teknikker Nye typer produkt Bruk av prefabrikkerte systemer (byggesett) Behov for oppdatering Enkelte delnormer daterer seg midt på 1980-tallet 11

12 Utfordringer Dødsrisikoen ved elbranner er 20 ganger risikoen for elektrisk sjokk Elbranner koster Norge 1 mrd NOK pr år Ca. 70 % av alle allmenne IT fordelingsnett har stående jordfeil Overspenninger fører til branner i elektriske installasjoner Norsk installasjonspraksis lager vi brannbomber For mange feil ved elektriske installasjoner 12

13 Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom fire og fem milliarder kroner. Nest etter trafikk er brann det området som tar flest liv. Antallet er omtrent det dobbelte av antall drap som begås årlig. Åtte av ti som omkommer i brann, befinner seg i en bolig og 70% av forsikringsselskapenes utbetalinger etter brann er knyttet til boliger. Kilde: Samfunnssikkerhet 1/2011 (DSB) 13

14 Antall brannutrykkinger (DSB) Andre bygn. Næring Industri Bolig

15 Antall omkomne i branner i Norge % av disse dør i boligbranner Barn (<16 år) Menn Kvinner År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År

16 Erstatning alle selskap (FNH) Andre Bolig

17 Årsaker til branner i boliger Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Ukjent Feil bruk av el.utst. Elektrisk feil Bar ild Kilde: DSB 17 %

18 Årsaker til branner i boliger Ukjent = fordelt, Bar ild = splittet Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Elektrisk og feil bruk Røyking Annet "Bar ild" Aske Piper/Ildsted Levende lys Kilde: DSB %

19 Grunnlaget for NEK 400 IEC serien Konsensus på internasjonalt nivå Mange eksperter deltar i arbeide CLC HD serien Konsensus på europeisk nivå Basert på IEC Felles europeiske endringer av IEC Teknisk bindende for NEK 400 Norske avvik skal inngå i HD 19

20 Hva slags avvik? A-avvik Myndighetsbestemte avvik Må være hjemlet i lov eller forskrift B-avvik Midlertidig avvik vedrørende forhold som tar lang tid å endre Byggeskikk, sedvaner, nettsystem mm. SNC (spesielle nasjonale forhold) Forhold regulert i avtale mellom NEK og CENELEC IT-system i det allmenne distribusjonsnettet Klimatiske forhold Temperatur Bruk av termisk isolasjon Stort forbruk av elektrisk energi til oppvarming 20

21 NEK 400:2010 Delnormer som ikke har vært gjenstand for revisjon NEK Grunnleggende krav NEK Beskyttelse mot elektrisk sjokk NEK Valg av utstyr Generelle krav NEK Verifikasjon NEK Områder med dusj/badekar NEK Badstue NEK Bygge og nedrivningsplasser NEK Installasjoner i landbruks- og/eller hagebruksområder NEK Trange ledende omgivelser NEK Lysinstallasjoner med ELV Dog kan noen endringer forekomme 21

22 NEK 400:2010 Delnormer som er fullstendig revidert NEK Beskyttelse mot termiske virkninger NEK Beskyttelse mot overstrømmer NEK Valg av utstyr Ledningssystemer NEK Valg av utstyr Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern NEK Valg av utstyr Annet utstyr NEK Fyringsanlegg NEK Områder med ekstreme ytre påvirkninger NEK Valg og montasje av fordelingstavler NEK Havbruksanlegg 22

23 NEK 400:2010 Delnormer som er nye NEK Nødstrømsystemer Erstatter NEK :2006, avsnitt 556 NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstatter NEK :2006 NEK Elektriske installasjoner i boliger Delnormer som er trukket tilbake NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstattet av NEK :2010 NEK Installasjoner i det fri Avleggs, unødvendig detaljkrav Det detaljerte kravene dekket at de generelle kravene og risikovurderinger 23

24 NEK 400-1:2010 Definerer omfanget/virkeområde for NEK 400 Omfatter nå også elektriske installasjoner i vegtunneller Definerer aktuelle fordelingssystemer AC/DC IT, TN, TT Definerer de fundamentale sikkerhetskrav NEK inneholder krav 24

25 NEK 400-1:2010, avsnitt 131 Inneholder krav til beskyttelse for å oppnå sikkerhet Vi skal beskyttes slik at: direkte eller indirekte berøring (elektrisk sjokk) termiske virkninger (høye temperaturer og lysbuer) overstrømmer feilstrømmer overspenninger og EMC avbrudd i strømtilførselen ikke medfører skade på personer eller ødeleggelse av omgivelsene 25

26 NEK 400-1:2010, avsnitt 132 Spesifiserer krav til prosjektering for å oppnå: Beskyttelse som er nødvendig Riktig funksjon av installasjonen for forutsatt bruk 26

27 NEK 400-1:2010, prosjektering krav til utforming av installasjonen mht: plassering av effektuttak antatt belastning behovsvariasjoner over døgn/år antatt fremtidige behov (ytterligere føringer er gitt i avsnitt 314) ta hensyn til ytre påkjenninger og bruk forhindre skadelig påvirkning mellom installasjoner plass og tilgjengelighet til utstyr for drift, prøving, vedlikehold utarbeide formålstjenlig dokumentasjon 27

28 NEK 400-1:2010, avsnitt 134 Stiller krav til utførelse Fagmessig av kvalifisert personale Fagmessig innebærer slik vi gjør det i Norge Utstyr monteres i samsvar med produsentenes installasjonsbeskrivelser Sikkerhetsnivået i NEK 400 skal opprettholdes selv ved bruk av løsninger som innebærer et avvik fra NEK 400 Forsikre seg om at eksisterende utstyr tåler økte/endrete belastninger som følge av utvidelser/endringer 28

29 NEK Ny definisjon: Spenningsførende leder (203.43): Leder som er ment for å bli spenningssatt under normal drift, inkludert nøytralleder, men ikke PEN-leder, PEM-leder eller PEL-leder. 29

30 Forord (s. 2): Normativ og informativ tekst - veiledning Normativ tekst: Tekst som inneholder de krav som skal tilfredsstilles ved erklæring om samsvar med normen. Merknader: Tekst som eventuelt gir tilleggsinformasjon til det aktuelle kravet og som også kan inneholde anbefalinger. Slike anbefalinger er ikke å betrakte som normative og behøver ikke følges. Veiledning: Tekst som er lagt inn i normen og som gir ytterligere informasjon vedrørende norske forhold og norske anbefalinger. Anbefalinger gitt i en veiledning er ikke normative i den grad at de skal etterleves, men de er ment å være retningsgivende. 30

31 Tillegg Tillegg (normativt): Tekst som gir ytterligere krav knyttet til et emne. Det vil vanligvis allerede være krav knyttet til det aktuelle emne i selve normteksten. Et normativt tillegg har samme status i normen som den gjennomgående normative teksten. Tillegg (informativt): Tekst som gir ytterligere beskrivelse av problemområder eller eventuell bakgrunnsinformasjon. Informative tillegg inneholder ingen krav som må etterleves. 31

32 Oppbygging og struktur Innhold NEK (side 4) Hvordan lese NEK 400 (side 8) Skal (shall): krav formulert med skal innebærer krav som ikke kan fravikes Bør (should): Krav formulert med bør kan fravikes, men det skal meget sterke grunner til for ikke å følge kravet. Selv om det i NEK 400 kan virke som en anbefaling, så innebærer et bør -krav krav om etterlevelse, men ikke i alle situasjoner. Krav formulert som kan -krav innebærer en mulighet og representerer ikke noe krav som skal/må/bør etterleves. Bakerst i NEK 400 : 2010 (s. 500) er det tatt inn et stikkordsliste 32

33 Normative referanser I de enkelte delnormer i NEK 400 inngår såkalte normative referanser. Normative referanser er lagt inn på s. 497, Bibliografi Dette er normer som det refereres til i teksten. Kravene i disse normene inngår som en del av sikkerhetskravene i de respektive delnormene i NEK 400. Hver enkelt delnorm er normativ referanse til de øvrige delnormer i NEK 400 Denne gjensidighet ligger som en grunnleggende forutsetning i NEK

34 Del 4, beskyttelsestiltak 41 Beskyttelse mot elektrisk sjokk 42 Beskyttelse mot termiske virkninger 43 beskyttelse mot overstrøm 44 Beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser 34

35 NEK Grunnleggende beskyttelse beskyttelse mot elektrisk sjokk i feilfri tilstand Beskyttelse ved feil beskyttelse mot elektrisk sjokk i en feiltilstand (jordfeil) Tilleggsbeskyttelse beskyttelsestiltak i tillegg til grunnleggende beskyttelse og/eller beskyttelse i en feiltilstand 35

36 NEK Følgende beskyttelsestiltak er vanligvis tillatt: Automatisk utkobling av strømtilførselen (411) Dobbel- eller forsterket isolasjon (412) Elektrisk atskillelse ved forsyning til èn utstyrsenhet (413) Ekstra lav spenning (SELV og PELV) (414) 36

37 411 Beskyttelse ved automatisk utkobling Generelt: Automatisk utkobling av strømtilførselen er et beskyttelsestiltak hvor: grunnleggende beskyttelse er ivaretatt i samsvar med Tillegg 41A, og beskyttelse ved feil er ivaretatt ved utjevningsforbindelse og automatisk utkobling 37

38 411 Beskyttelse ved automatisk utkobling (s. 72): De maksimale utkoblingstider som er spesifisert i tabell 41A skal anvendes for forbrukerkurser ikke over 32 A 38

39 411 Beskyttelse ved automatisk utkobling (s. 73) Automatisk utkobling er ikke nødvendig i de tilfellene der spenningsen faller til 50V AC eller 120V DC innen tider spesifisert i tabell 41A (utkoblingstider) 39

40 411.3 Krav til beskyttelsestiltak ved feil Generelt: Tabell 41A angir maksimale utkoblingstider i alle nettsystemer for forbrukerkurser ikke over 32 A men Utkoblingstider inntil, men ikke over 5 S er tillatt i TNsystemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A Utkoblingstider inntil, men ikke over 1 S er tillatt i TTsystemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A 40

41 411.3 Krav til beskyttelsestiltak ved feil Generelt: Tabell 41A angir maksimale utkoblingstider i alle nettsystemer for forbrukerkurser ikke over 32 A men Utkoblingstider inntil, men ikke over 5 S er tillatt ved 2. jordfeil i IT-systemer for: hovedkurser forbrukerkurser over 32 A 41

42 411.3 Krav til beskyttelsestiltak ved feil, generelt For mateledninger i et allment lavspennings IT- eller TN forsyningsnett tillates en utkoblingstid lengre enn 5 s dersom lokal utjevningsforbindelse mellom PEN-leder og utsatt ledende del er til stede For stikkledninger er maksimal tillatt utkoblingstid 5 s For gate- og veglysbelysning som inngår direkte i et lavspennings IT- eller TN forsyningsnett tillates lengre utkoblingstid enn 5 s så lenge utsatte deler ikke er tilgjengelig for ikke-sakkyndige personer. 42

43 Etablering av tilleggsutjevningsforbindelse Dersom betingelsene for automatisk utkobling ikke kan oppfylles innen tiden skal det etableres en tilleggsutjevningsforbindelse 43

44 Tilleggsbeskyttelse I AC systemer skal det være etablert tilleggsbeskyttelse med hjelp av strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ikke over 30mA, i samsvar med 415.1, for: Stikkontakter med merkestrøm ikke over 20 A: Beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller Montert i boliger, eller Montert i BA2-områder 44

45 Tilleggsbeskyttelse Merknad 1 - Det kan gjøres unntak for: Stikkontakter som benyttes under tilsyn av sakkyndig eller instruert person f. eks i områder hvor det drives nærings- eller industrivirksomhet Stikkontakter montert for tilkobling av et spesielt utstyr Merknad 2 I Norge er alle virksomheter underlagt forskrift om systematisk helse og sikkerhetsarbeid som bl. a legger føringer for nødvendig opplæring av arbeidstakere Bortsett fra områder som er åpen for offentligheten, ansees stikkontakter i bygninger som er beregnet for slike virksomheter, vanligvis ikke å være tilgjengelig for allmennheten. 45

46 Tilleggsbeskyttelse I AC systemer skal det være etablert tilleggsbeskyttelse med hjelp av strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ikke over 30mA i samsvar med for: Flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32 A for bruk utendørs 46

47 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Generelt Personer, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot skade eller ødeleggelse som følge av varme eller brann frembrakt av eller forplantet seg via elektrisk utstyr, ved å ta hensyn til kravene i NEK og relevante montasjeanvisninger fra produsent. 47

48 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Den delnorm i NEK 400 som har sterkest relasjon til Plan- og Bygningsloven og TEK Mer detaljerte krav til ledningsforlegning i rømningsveier Generelt mer omfattende krav Avsnitt også gjeldende for storkjøkken 48

49 NEK , Beskyttelse mot termiske virkninger (s. 94) Generelt Varmeutvikling fra elektrisk utstyr skal ikke forårsake fare eller skadelige virkninger på nærliggende materiale eller materiale som med en viss forutsigbarhet kan være i nærheten av slik utstyr. Elektrisk utstyr skal ikke representere risiko for brann i nærliggende gjenstander og materialer. 49

50 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede I slike områder skal bruken av elektrisk utstyr begrenses til det som er strengt nødvendig. Unntatt er ledningssystemer i samsvar med avsnitt

51 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Elektrisk utstyr skal velges og monteres på en slik måte at dets temperatur i normal drift, og den forutsigbare temperaturøkning ved feil, ikke kan forårsake brann. Dette kan oppnås ved en egnet konstruksjon av utstyret eller ved tilleggsbeskyttelse under montasjen. 51

52 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Ytterligere tiltak er ikke nødvendig hvor utstyrets overflatetemperatur sannsynligvis ikke vil forårsake antennelse av nærliggende brennbare deler. 52

53 NEK Beskyttelse mot brann der særlig risiko er til stede Termoutløser skal kun ha manuell gjeninnkobling. 53

54 NEK 400, 2010 Litt om nettsystemer! 54

55 Er det noen feil her? Nettstasjon Forsyning 400V/230V Ny fordeling TN NB: Ikke tilkoble N-leder På primærsiden!! Installasjon 55

56 Nettstasjon Forsyning 400V/230V Ny fordeling TN IT Installasjon Valgt IT-nett: Isolasjonsovervåkning og alarm ved første jordfeil utkobling ved feil nr 2 hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? 56

57 Er det noen feil her? Nettstasjon Forsyning 400V/230V Ny fordeling TN TN Installasjon Valgt TN-nett: utkobling av første jordfeil hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? (TN-C eller TN-S?) 57

58 Er det noen feil her? Nettstasjon Forsyning 230V/400V Ny fordeling IT IT Installasjon Valgt IT-nett: Ikke tillatt med N-leder i IT-nett i Norge 58

59 Er det noen feil her? Nettstasjon Forsyning 230V/400V Ny fordeling IT TN Installasjon Valgt TN-nett: Utkobling av første jordfeil? Mangler sammenkobling av N-PE på sekundærsiden hva med kortslutningsstrøm og dimensjonering??? 59

60 Nettstasjon Forsyning 230V/400V Ny fordeling IT IT Installasjon 60

61 Nettstasjon Forsyning 230V/400V Ny fordeling IT TN Installasjon 61

62 Ved montering av transformator må man huske på: Velge nettsystem på sekundærsiden og koble dette riktig Installere anlegget etter transformatoren mht. regelverket for det valgte nettsystem NB: Husk å dimensjonere transformatoren slik at den gir tilstrekkelig kortslutningsstrøm, ikke bare etter belastningen!!!! 400V/230V 62

63 Endringer i NEK 400, 2010 Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, (s.104) Nye krav vedr redusert tverrsnitt på N-leder Enten skal redusert tverrsnitt i N-leder være ekvivalent med fasetverrsnittet og strømmen i N-leder forventet ikke å overstige verdien i faselederne (ingen endring), men det skal taes hensyn til overharmoniske. Eller N-leder skal ha vern som er tilpasset det reduserte N-ledertverrsnittet I 2006 utgaven var det tillatt å utelate vern på redusert N-leder dersom en kunne føre bevis for at lasten ikke kunne gi overbelastning. 63

64 Koordinering mellom ledere og vern (Beskyttelse av ledere mot overbelastning) Betingelser som må oppfylles: Ib In Iz og I 2 1,45xIz Ib Iz Iz*1,45 Kabel Vern I In I 2 NEK 400: : 1,5 mm 2 : A 2,5 mm 2 : 16 A 4 mm 2 : A NEK 400: (bolig): For 1,5 mm 2 til og med 4 mm 2 : 1. I B I n 2. I 2 I Z 64

65 Beskyttelse mot kortslutningsstrøm For svært kort varighet, t < 0,1 s, når strømmens asymmetri er av betydning, og for strømbegrensende utstyr, skal k 2 S 2 være større enn den maksimale energien som kan slippe igjennom vernet, I 2 t, oppgitt av produsenten/leverandøren. I 2 t k 2 S 2 65

66 Beskyttelse mot kortslutningsstrøm For kortslutninger som varer opp mot 5 s kan tiden t som det tar en gitt kortslutningsstrøm å heve ledertemperaturen fra høyeste tillatte verdi i normal drift til tillatt grensetemperatur, tilnærmet beregnes ved hjelp av følgende formel: t k I S t = varighet i sekunder S = ledertverrsnitt i mm2 I = kortslutningsstrøm, effektivverdi, i A k = konstant avhengig av ledermateriale og isolasjonstype 66

67 9,5 KA Kortslutningsstrømmer 30 m 3x240 Al 7,5 KA 200 m 3x240 Al 3 KA 50 m 2x1,5 174 A 150 KVA 22/0,23 KV 15 m 3x25 Al 15 m 3x25 Al 15m 2x1,5 15 m 3x25 Al 15m 2x1,5 4,95 KA 4,25 KA 0,59 KA 2,2 KA 0,48 KA 6,7 KA 5,5 KA 0,6 KA 2,5 KA 0,53 KA 44 KA 15 m 3x25 Al 15 m 3x25 Al 15m 2x1,5 15 m 3x25 Al 15m 2x1,5 50 m 2x1,5 175 A 750 KVA 22/0,23 KV 30 m 3x240 Al 19,4 KA 200 m 3x240 Al 3,8 KA 50 m 2x1,5 183 A 67

68 Endringer i NEK 400, 2010 Beskyttelse mot overstrøm, Kap. 43, (s.106) Utelatelse av overbelastningsvern Ny veiledning som sier at en bør unngå utelatelse av overbelastningsvern på en kurs på grunn av impedans på feilstedet Time-Current curve LLL Vern med overbelasning - og kortslutningsbeskyttelse Time-Current curve LLL 1E5s Vern med kun kortslutningsutløser S 503 KM 20 1E5s 1E4s 1E4s 1E3s 1E3s 100s 100s 10s 10s 1s 1s 0.1s 1E-2s 1E-3s Faktisk kortslutningsstrøm med impedans på feilstedet Beregnet Ikmin 1E-2kA 0.1kA 1kA 10kA 100kA 68

69 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, (s.111) Beskyttelse av skinneføringer Nytt punkt om beskyttelse av skinnesystemer som sier at merkekortidsstrømmen (Icw) på skinnene må være større enn Ikmaks og at maks brytetid for vernet ikke må overskride tiden angitt av fabrikanten eller At fabrikanten angir type foranstående vern som kan beskytte skinneføringen ved kortslutningsstrømmer over Icw for skinnesystemet 69

70 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, Vanlig installasjon i Norge Ubeskyttet skinneføring fra trafoens sekundærside til hovedtavle i installasjonen Ingen kortslutningsbeskyttelse av skinneføringen!! Skinneføring Høyspentsikringen er ikke valgt som beskyttelse for skinneføringen Inngående vern i hovedtavlen gir overbelastningsbeskyttelse Hovedtavle 70

71 Endringer i NEK 400, 2010 Kap. 43, Alternativ 1 Beskyttelse mot overbelastning Sikringen tar seg kun av høyspentsiden Nytt vern som beskytter mot kortslutning Skinneføring Hovedtavle Alternativ 2 Sikringen dimensjoneres for å kortslutningsbeskytte skinneføringen Beskyttelse mot overbelastning Skinneføring Hovedtavle 71

72 Kapittel 44, overspenningsbeskyttelse 72

73 Kapittel 44: Beskyttelse mot overspenninger 442 beskriver krav til å beskytte lavspenningsinstallasjonen mot temporære overspenninger: Feil mellom høyspenningsanlegget og jord Brudd i N-leder Utilsiktet jording av et lavspennings IT-system Kortslutninger i lavspenningsinstallasjonene 443 beskriver tiltak som kan redusere: Atmosfæriske overspenninger Koblingsoverspenninger 73

74 Kapittel 44: Beskyttelse mot overspenninger 444 beskriver grunnleggende krav for å hindre Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) EMI kan forstyrre eller ødelegge systemer og utstyr for informasjonsteknologi etc 74

75 442: Beskyttelse av driftsfrekvente overspenninger Nettfrekvent spenningspåkjenning Størrelse og varighet av den nettfrekvente spenningspåkjenning som påvirker lavspenningsutstyr i lavspenningsinstallasjonen, som følge av jordfeil i høyspenningsanlegget, skal ikke overstige verdiene gitt i tabell 44B. For IT-systemer erstattets U 0 med fasefase spenning. 75

76 Nettfrekvent overspenning E-verkets høyspentnett Ikke sammenkoplet jordleder (Luftnett) L2 L3 U>600 v Abonnent Rj=38 Rj=10 76

77 Nettfrekvent overspenning 77

78 Nettfrekvent overspenning 78

79 Innmat, overspenningsvern Utløsefjær Temperatursikring 79

80 Nettfrekvente overspenninger E-verkets høyspentnett Abonnent Sammenkoplet jordleder (Kabelnett) 80

81 443.3: Anordning av overspenningsbeskyttelse (s. 127): I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner være beskyttet av overspenningsvern For valg, koordingering av overspenningsvern se NEK , avsnitt 534 (s. 239) 81

82 Støtspenningsholdfasthet for utstyr Beskrivelse av overspenningskategorier: Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori IV er utstyr beregnet for bruk på eller i nærheten av leveringspunktet Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori III er utstyr beregnet på å inngå i den faste installasjon, i eller bak hovedfordelingen Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori II er utstyr beregnet for tilkobling i den faste installasjonen. Normal grad av pålitelighet. 82

83 Støtspenningsholdfasthet for utstyr Sammenhengen mellom støtspenningsholdfastheten for utstyr og overspenningskategorier: Utstyr med støtspenningsholdfasthet som svarer til overspenningskategori I er bare anvendelig for bruk i den faste installasjonen i bygninger hvor det er installert overspenningsvern foran utstyret og som begrenser de transiente overspenningene til et spesifisert nivå 83

84 84

85 Hva betyr dette Montering av overspenningsvern hvor totalt restspenning ikke overstiger 1,5 kv 85

86 , valg av overspenningsvern Der det i NEK stilles krav til overspenningsvern skal vernenivået Up velges i samsvar med støtspenningsholdfathet kategori II Vernenivået skal, f. eks i et 230/400V-anlegg ikke overstige 2,5 kv Når det nødvendige beskyttelsesnivået ikke kan oppnås med et enkelt sett overspenningsvern, skal et ekstra koordinert overspenningsvern monteres for å sikre at det nødvendige beskyttelsesnivået oppnås 86

87 Valg av overspenningsvern (s. 242) I Norge, der installasjonen er galvanisk tilknyttet et allment IT-fordelingsnett skal høyeste varige driftsspenning (Uc) for det primære overspenningsvernet være minimum 360 V. 87

88 , Koordinering av overspenningsvern (s. 243) Det sekundære overspenningsvernet skal plasseres så nær verneobjektet som mulig. I et 230 V IT-system skal overspenningsvernet ha en høyeste varige driftsspenning (Uc) mellom fase og jord på minimum 440 V. Tilsvarende verdi fase-fase skal være minimum 275 V. 88

89 Referansejord Tele Utstyr Strømforsyning R jord 89

90 Montering av overspenningsvern IT-forsyningsnett Primært vern i fordeling Uc 360 V Uc: Høyeste varige driftsspenning V Forbruksutstyr Telelinje 90

91 Montering av overspenningsvern IT-forsyningsnett Primært vern i fordeling Uc 360 V Uc: Høyeste varige driftsspenning V Forbruksutstyr Telelinje 91

92 Installasjon av overspenningsvern Max 3x63 A Forskjellig jordpotensiale, ingen funksjon 92

93 Installasjon av overspenningsvern 3x63 A For lange tilledninger, dårlig funksjon 93

94 Installasjon av overspenningsvern 3x63 A Korte tilledninger, og god funksjon 94

95 Installasjon av overspenningsvern 3x63 A 95

96 Installasjon av overspenningsvern Jordfeilbryter foran 3x63 A JFBR 300mA S-type 96

97 Installasjon av overspenningsvern I kapsling av ubrennbart materiale 3x63 A Kapsling, ikke brennbar Korte tilledninger, og god funksjon 97

98 Montering av overspenningsvern IT-forsyningsnett Uc: Høyeste varige driftsspenning Primært vern i fordeling Uc 360 V Telelinje PC Sekundært vern så nært verneobjektet som mulig. Uc 440 V

99 Valg av overspenningsvern Eksempel på et overspenningsvern med Nemko-merke, som er ubrukelig i Norge

100 (s. 244) Beskyttelse mot overstrøm og konsekvensene av havari av overspenningsvern Pga fare for brann ved havari av overspenningsvern tilknyttet et allment IT- eller TT- system uten distribuert felles beskyttelsesleder (f. eks luftstrekk) skal primært vern beskyttes mot havari ved at det: Plasseres i egen ubrennbar kapsling i fordelingen, eller Ha et forankoblet støtstrømssikkert, tidsforsinket jordfeilvern (S-type) med merkeutløsestrøm ikke høyere enn 300mA, eller Være konstruert slik at risikoen for havari ved jordfeil i høyspenningsnettet er vesentlig redusert 100

101 Tilkoblingsledere (s. 246) En økning av tilkoblingsledernes lengde vil redusere virkningen av overspenningsbeskyttelsen En best mulig overspenningsbeskyttelse oppnås når alle tilkoblingsledere er så korte som mulig og de ikke er lagt i sløyfe. Den totale lengden a+b (se figur 53D) bør fortrinnsvis ikke overstige 0,5 m, men skal ikke i noen tilfelle overstige 1 m, og lengden på a må ikke overstige 0,5 m. 101

102 Krav til overspenningsvern

103 Endringer i NEK 400, 2010 Kap.52, Normativt tillegg 52B (s.199) Nye referanseinstallasjonsmetoder D1 og D2 D1 er kabler forlagt i kanal i jord Egne reduksjonsfaktorer for en- og flerlederkabel med hensyn til avstand mellom kanalene (Tab 52B-19) D2 er kabler forlagt direkte i jord Egne reduksjonstabeller som før (tab52b-18) Disse metodene overlapper NEN (som FEL henviser til) 103

104 Endringer i NEK 400, 2010 Valg og montasje av elektrisk utstyr,ledn.syst Kap (s.173) Installasjonsrør og kabelstigesystemer skal være i henhold til gjeldende EN eller IEC standard Tillatt med flere kurser i samme kabel Anbefaling om tydelig merking ved koblingsutstyret at det er flere kurser i kabelen PE dimensjoneres iht Felles N-leder er behandlet i

105 Felles PE for flere kurser Skal være dimensjonert for : Den største mulige feilstrøm og varighet for de aktuelle kursene, eller Valgt iht tab 54B for den største faselederen 105

106 Felles N for flere kurser Ikke tillatt for hovedkurser Er tillatt for forbrukerkurser, men krever separat merking 106

107 Endringer i NEK 400, 2010,Kap.53 Valg og montasje av elektrisk utstyr, Overstrømsvern NEK ( side 231) Krav til allpolig frakobling ved 2. jordfeil i IT-nett for anlegg med spenning opp til og med 400V Gjelder ikke: DC systemer med høye strømmer i industrielle anvendelser f. eks smelteverk; og AC systemer med nominell spenning over 400V; og Overstrømsvern i fordelingsnett (forsyning) 107

108 2. jordfeil i IT L1 L2 L3 108

109 2. jordfeil i IT L1 L2 L3 109

110 Endringer i NEK 400, 2010 Valg og montasje av elektrisk utstyr, Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern, Kap (s.233) Flere og mer utførlige krav for valg av jordfeilbrytere Behandler bruk av jordfeilbrytere som feil- og tilleggsbeskyttelse Ved stor risiko for brudd i oppstrøms faseledere og nøytralleder kan spenningsavhengige jordfeilbrytere benyttes for usakkyndige dersom de fungerer ved slike feil Automatisk gjeninnkobling av jordfeilbrytere kun tillatt for usakkyndige dersom jordfeilbryteren sjekker at feil er borte før gjeninnkobling foretaes 110

111 Endringer i NEK 400, 2010 Valg og montasje av elektrisk utstyr, Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern, Kap (s. 235) Nytt punkt av spesiell interesse Overbelastningsbeskyttelse av jordfeilvern skal enten: gjennomføres ved at oppstrøms vern beskytter, eller: at summen av nedstrøms vern og eventuell fast last ved samtidighetsfaktor 1 ikke tillater overbelastning 111

112 Endringer i NEK 400, 2010 Valg og montasje av elektrisk utstyr, Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern, Kap Jordfeilvern med justerbarhet og avposisjon: Jordfeilvern med flere innstillinger og med posisjoner som tillater avstilling av jordfeilvernfunksjon skal bare brukes i installasjoner for sakkyndige Jordfeilbrytere med justerbare utløsestrømmer og utløsetider kan brukes for usakkyndige dersom innstillingene ikke er tilgjengelige 112

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO Kontaktinformasjon Eaton hovedkontor Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50 Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo Postadresse: Boks 113 Manglerud 0612 OSLO E-post: Web firmapost-nor@eaton.com www.eaton.no

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 65 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 LEDER: DLE OG FREMTIDEN: Justisdepartementet har ute på høring to utredninger utført av Direktoratet

Detaljer

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet - Åpen Rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet Utfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer