NEK Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven"

Transkript

1 NEK Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

2 NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen forteller brukeren hvordan forskriftene kan oppfylles NEK + Målstyrte forskrifter - Inneholder generelle sikkerhetskrav FORSKRIFT OM ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG MED VEILEDNING PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 2

3 FEL og NEK 400 FEL setter krav til elektrisk sikkerhet. FEL henviser i 10 til NEK 400 som metode for hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles. NEK 400 angir sikkerhetsnivået for utførelsen Andre løsninger enn angitt i NEK 400 kan velges dersom samme eller bedre sikkerhetsnivå dokumenteres. 3

4 FEL 1: Formål Oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg. 4

5 FEL 9: Ansvarsforhold Alle som er involvert i anleggets produksjons -prosess, og senere vedlikehold/endringer PLIKTER å påse at forskriftskravene blir overholdt. Planleggende part - rådgivende ingeniører og andre som planlegger/prosjekterer elektriske anlegg. Utførende part - elektroinstallatør. Anleggets eier/byggherre. Bruker 5

6 FEL 16: Planlegging og vurdering av risiko Bruk av anlegget skal ikke medføre fare Det skal være egnet til forutsatte bruk. Med andre ord: Totalvurdering av bruksområde Vurdering av risiko KAR-analyse? 6

7 NEK400:2010 Ikrafttredelse NEK400:2010 trådte i kraft 1.juli Overgangsperiode: 1.Inntil 1.januar 2011 kan man velge å prosjektere etter NEK400:2010 eller NEK400: Etter 1.januar 2011 skal anlegg prosjekteres etter NEK400: Anlegg som er prosjektert i henhold til 2006 utgaven skal være ferdigstilt innen 1. juli

8 Kapitler med vesentlige endringer NEK NEK NEK NEK NEK NEK NEK NEK NEK Tillegg 3 nye delnormer: NEK som erstatter 5-55 avsnitt 556 NEK som erstatter NEK (Spesifikke krav til bolig) Delnorm som er fjernet: NEK Tolkninger, evnt. rettelser og FAQ til NEK400: under Lavspenning velg FAQ NEK400. 8

9 Endring og nasjonale avvik Endringene vil være markert på følgende måte: Vertikal enkel strek: Vesentlige tekniske endringer Tre vertikale streker: Nasjonal tilpasning/avvik 9

10 NEK Beskyttelse mot overspenninger anlegg mot temporære overspenninger 442 Beskyttelse av lavspenning anlegg mot temporære overspenninger som følge av jordfeil i høyspentanlegget og som følg av feil i lavspennings nettet Feil mellom høyspenningssystemet og jord (422.2) Brudd i N leder i lavspenningssystemet (422.3) (MSU) Utilsiktet jording av et lavspennings IT-system (422.4) Kortsluttning i lavspenningsinstallasjonene (442.5) Nye tabeller (tabell 44A) for overspenning ved feil i høyspent eller lavspent nettet. Men dette kan anses som tilfredstilt dersom anlegget er forsynet fra et allment lavspennings fordelingsnett. 10

11 Kap Temporære overspenninger som følge av feil Jordfeil og utkobling av 1 fase på høyspentsiden i forsyningsnettet Gir forhøyet tomgangs-/driftsspenning på lavspenningssiden, Gir større overspenningsproblem inne i LV installasjonen Stående jordfeil i lavspenningsnettet/-installasjonen Induktiv jordfeil kan gi høyere feilspenning enn systemspenningen Bortfall av N-leder Gjør at drivende spenning vil være full nettspenning (400V), som fordeler seg ulikt på hver av lastene. Løsninger Sammenkobling av alle jordingssystemene i høyspenningsog lavspenningsanleggene (kan også vurderes adskillelse), Overvåking og utkobling 11

12 NEK Beskyttelse mot overspenninger anlegg mot temporære overspenninger 443 Beskyttelse mot atmosfæreiske overspenninger og koblings overspenninger I Norge skal alle lavspenning installasjoner ha overspenningsvern For valg og koordinering se avsnitt 534 (Dersom det er montert utstyr med støtstrømklasse 1 skal overspenningsvernet begrense de transiente overspenningene til ett spesifisert nivå 1,5kV. se tabell 44C ) 12

13 534 Vern for beskyttelse mot overspenninger Bruk av overspenningsvern Når dette er krevet i NEK EN eller spesifisert på en annen måte, skal overspenningsvernet plasseres i leveringspunktet Valg av overspenningsvern mht. varig driftsspenning (Uc) I Norge der installasjonen er galvanisk tilknyttet et allment IT vernet fordelingsnett, skal minste varige driftsspenning (Uc) for det primære overspenningsvernet være minimum 360V 13

14 Overspenningsbeskyttelse i IT-nett Pluggbare PRD IT-vern, Uc = 460V 14

15 Riktig valg av vern Begreper og terminologi T1-vern: (= klasse I, klasse B, grovvern ) - Vern med stor avledekapasitet (10/350µS bølge) Benyttes først og fremst i anlegg med lynavleder. Teknologi: Gnistgap T2-vern: (= klasse II, klasse C, mellomvern ) - Vern med normal avledekapasitet (8/20 µs bølge) Benyttes som beskyttelse mot indirekte effekt av lyn og koblingsoverspenning Vil være det som normalt velges for beskyttelse i vanlige installasjoner. T3-vern: (=klasse III, Klasse D, finvern ) - Lav avledekapasitet, (8/20 µs bølge), ekstra lav restspenning. Benyttes som tilleggsbeskyttelse for ekstra følsomt utstyr. 15

16 534 Vern for beskyttelse mot overspenninger Beskyttelse mot overstrøm og konsekvensen av havari på overspenningsvernet På grunn av fare for brann ved havari av overspenningsvern tilknyttet et allment IT eller TT system uten distribuert felles PE skal de primære overspenningsvernet beskyttes mot havari ved at: 1. Overspenningsvernet plasseres i egen kapsling av ikke brennbart materiale i fordelingen eller 2. Overspenningsvernet beskyttes av selektivt jordfeilvern maks 300mA, eller 3. Overspenningsvernet er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil reduseres til ett minimum. (PRD 3+N) Merknad: Dersom det monteres strømstyrt jordfeilvern foran overspenningsvernet bør det ha hørbart og/eller synlig signal ved eventuell utkobling. 16

17 534 Vern for beskyttelse mot overspenninger Beskyttelse mot overstrøm og konsekvensen av havari på overspenningsvernet 3. Overspenningsvernet er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil reduseres til ett minimum. Er i varetatt: PRD oversp.vern er produsert ihht. produktnormen EN ,som definerer krav til integrert termisk beskyttelse i overspenningsvern: Innebygget smeltesikring, frakobles ved lekkasjestrømmen 3 5mA (står i forbindelse med flagget i front: rød = frakoblet) Ønskes ytterligere beskyttelse, velg 3P+N: Har i tillegg til smeltesikringen, en gassavleder i serie med varistorene hvis en varistor vil lekke etter en transient, vil gassavlederen slukke når spenningen er tilbake til normal (eller under overslagsspenningen) 17

18 Montasjeregler 30 meter regel P1 P1 d > 30m P2 Last Last 30 meter-regelen; Hvis avstanden mellom overspenningsvernet på inntaket (P1) og utstyret som skal beskyttes er > 30 meter, må det monteres et tilleggsvern så nær utstyret som mulig. Dette fordi overspenningen vil bygge seg opp igjen i kablene Det kan da velges å installere tilsvarende vern av som P1 (T2-vern) eller «fin-vern» (T3-vern) 18

19 Kapittel Beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger Kombinasjon av primær- og sekundærvern I hovedtavlen: Overspenning Lynstrøm/-energi PRD20 tar det meste Ute ved utstyret: Restspenning Liten/ingen lynstrøm Finvernet reduserer overspenningen ytterligere Finvern (T3) i Exxact 19

20 Skjerpet krav til sikkerhetssp. Uc i IT-nett Kapittel 443, og 534 angir nye, konkrete krav til sikkerhetsspenningen Uc for overspenningsvern i IT-nett: Minimum 360V fase-jord ( * ) for primærvern (Type T2) Minimum 440V fase-jord for sekundærvern montert i serie med primærvern (Type T3), og minimum 275V fase-fase ( ** ). PRD8 (T3): 460V Exxact SPD modul (T3): 275V Monteringsmetode: ( * ) Common Mode (CM): Fase Jord (Normal monteringmetode) ( ** ) Differential Mode (DM): Fase Fase (Mest benyttet intern i utstyr, eller som del av finvernbeskyttelse) 20

21 NYHET! Quick PRD; Kombinert automatsikring og overspenningsvern Kombinert automatsikring og overspenningsvern i en enhet; gir plug and play løsning for tavlebygger/(installatør.) Innebygget forankoblet vern med meget høy bryteevne; Opp til Icu = 50kA Sikrer driftskontinuitet og optimal beskyttelse m.h.på restspenning, Up. (ingen tillednings lengde på faselederside) Forkorter montasjetid 21

22 NEK Valg og montasje av elektrisk utstyr bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern IT-systemer Det er nødvendig med utkobling av første feil i et IT nett galvansik tilknyttet ett allment fordelingssystem Valg og plassering av strømstyrte jordfeilvern Type og egenskaper for jordfeilverna ( ) Krav til beskyttelse ved feil og personkvalifikasjoner ( ) Krav til tilleggsbeskyttelse og personkvalifikasjoner ( ) Kontinuerlig strømforsyning ( ) Overbelastnings beskyttelse av jordfeilvern ( ) Tilgjengelighet til innstillinger ( ) Intervaller for tilførselspenningen ( ) Betjening av testmekanismene ( ) Anordning av PE-ledere ( ) 22

23 NEK Valg og montasje av elektrisk utstyr bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern Anvendelse av strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse ved feil Strømstyrt jordfeilvern med automatisk gjeninnkobling og uten automatisk sjekk av at feilen er borte før gjeninnkoblingen, skal KUN benyttes i installasjoner som er betjent av sakkyndig eller instruerte personer Valg av overspenningsvern mht. vernenivå (Up) Når det nødvendige beskyttelsesnivået ikke kan oppnåes med et enkelt sett overspenningsvern, skal et ekstra koordinert monteres for å sikre nødvendig beskyttelse Motstandsdyktighet mot uønsket utkobling Strømstyrt jordfeilvern skal velges slik at de er motstandsdyktig mot utkobling (SI type) Betjening av testknappen Anbefaling om at testknappen skal prøves jevnlig, skal være synlig. Merknad: det anbefales at brukeren får denne informasjonen i form av et instruksjonsblad. 23

24 538 Overvåkningsutstyr Montering av overvåkningsutstyr Isolasjonsovervåkningsutstyret skal kobles så nært start pkt. som mulig Feillokaliseringsutstyr i IT systemer Dersom et IT system er benyttet for å opprettholde kontinuerlig strømforsyning, anbefales det å kombinere isolasjonsovervåkningsutstyret med utstyr som gjør det mulig å lokalisere hvilken kurs som har feil. (XM200 + XD312) Overvåking av spenningsløse kurser I kurser med sikkerhetsutstyr hvor dette er normalt frakoblet, skal de benyttes et isolasjonsovervåkingsutstyr. Dette må frakobles når utstyret er i bruk. Dette kan brukes i IT, TT og TN systemer. (SM21) 24

25 542.2 Jordelektrode Hvor en fundamentelektrode støpes ned i betong for å hindre korrosjon, anbefales det bruk av en spesiell betongkvalitet og en minste avstand på 5 cm mellom elektroden og betong overflaten. Dette gjelder ikke hvor fundamentet er isolert fra jordsmonnet i forbindelse med frostsikring. Jordelektroden skal være slik at den er effektiv i hele området for installasjonen. Spesielt gjelder dette utendørs område eller uthus som forsynes fra installasjonen via en egen kurs eller skjøteledning. I Norge er det ikke tillatt å benytte metall rør som jordelektrode. 25

26 551 Strømforsyningsenheter for lavspenning For statiske vekselrettere (UPS) med N leder nedstrøms og ikke galvanisk skilt fra nettet, skal N leder nedstrøm kobles direkte til innkommende PEN leder eller til det punktet hvor PE og N leder er koblet. Det skal ikke være mulig å frakoble N lederen til vekselretteren uten bruk av nøkkel eller verktøy. Veileder 1 : Det bør tas spesielle forholdsregler ved behandling av N leder som har flere strømkilder. ( ) Veileder 2: Hensikten med dette kravet er å sikre at N leder i alltid er knyttet til et jordpotensial. (Unngå flytende spennings system inkludert N leder) 26

27 551 Strømforsyningsenheter for lavspenning Krav til installasjoner med stasjonære batterier Stasjonære batterier skal kun være tilgjengelig for sakkyndige eller instruerte personer. Merknad: Batteriene skal installeres i et sikret område, eller for mindre batterier, i en sikker kapsling. 27

28 560 Nødstrømsystemer Reservestrømforsyningsystemer omfattes ikke av NEK Merknad; EKSEMPLER PÅ NØDSTRØMSYSTEMER: - nødbelysning - brannpumper - brannvesenets heiser - alarmsystemer, slik som brannalarm, CO alarm og innbruddsalarm - evakueringssystemer - røkavsugssystemer - viktig medisinsk utstyr 28

29 560 Nødstrømsystemer Nødbelysning for rømningsveier En kurs skal ikke inneholde mer enn 20 armaturer, samlet belastning skal ikke overstige 60% av In for vernet. 29

30 NEK Områder som inneholder badekar og/eller dusj Nye områdeinndelinger Område 0,1, 2 Område 2 er utvidet Resten av rommet betraktes som eksisterende område 3. Sone 3 eksisterer ikke lenger! NB! For del 701 gjelder ny delnorm: NEK :

31 701 Område som inneholder badekar og/eller dusj Etablering av tilleggsutjevningsforbindelse i rom med badekar og/eller dusj er ikke nødvendig når følgende krav er tilfredsstilt: - det er etablert en hovedutjevningsforbindelse i bygningen i samsvar med og - alle forbrukerkurser i rommet tilfredsstiller kravet til automatisk utkobling i samsvar med og - alle andre ledende deler i rommet er effektivt forbundet med utjevningsforbindelsen i samsvar med Veiledning 2: hovedutjevningsforbindelsen vil i IT og TT systemer også omfatte innsiden av avløpsrør i plast. Veiledning 3: Utjevning til sluk/rist vil gi en tilleggsbeskyttelse mot faren for elektrisk sjokk ved samtidig berøring av slukrist og annen ledende del og mot ubehagelige energiutladninger pga. Varmekabel i gulv med 1 polet termostat eller bryter I IT og TT nett skal sluk, uavhengig av materiale, tilknyttes tilleggsutjevningsforbindelsen. 31

32 NEK :2008 Områder som inneholder badekar og/eller dusj Montasje av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell i henhold tilytre påvirkninger Følgende brytere, betjeningsutstyr er tillatt i sonene: Sone 0: ingen. Sone 1: koblingsbokser med tilbehør for forsyning av forbrukerutstyr som er tillatt i sone 0 og 1 isamsvar med installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV og med merkespenning som ikke overstiger 25 V AC eller 60 V DC. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sonene 0 og 1. Sone 2: installasjonsmateriell annet enn stikkontakter; installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sonene 0 og 1; Forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med IEC ; installasjonsmateriell og stikkontakter for alarm og telekommunikasjonsutstyr forutsatt at dette utstyret er beskyttet med SELV eller PELV; For montasje av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell gjelder kravene i b) med hensyn til veggtykkelse mellom ledningsføring og veggens overflate. 32

33 NEK 400 avsnitt Dato Emne: Slukrist av metall og topolt brudd foran termostat. Spørsmål: 1. Er det krav til utjevning av slukrist av metall på bad, når denne er montert oppå sluk av plast? 2. Er det krav om topolt brudd foran varmekabeltermostat som står utenfor bad og er tilkoblet varmekabel inne på bad? Svar: NK64 har revidert delnormen NEK , og i NEK :2008, avsnitt er det gitt føringer for at tilleggsuthevningsforbindelse til sluk/slukrist ikke er nødvendig dersom bygget er utført med hovedutjevningsforbindelse som i IT- og TT-installasjoner også omfatter utjevning til innsiden av avløpsrør i plast. I NEK :2008 er kravet om allpolig brudd KUN knyttet til lyskilder, jfr avsnitt

34 NEK Badstuer Klassifisering av ytre påvirkning og bruk Beskrivelse sone 1: volumet som inneholder badstuovenen avgrenset av gulvet, den kalde siden av den termiske isolasjonen i taket og en vertikal overflate 0,5m fra badstuovnens overflate Dersom badstuoven er montert nærmere veggen enn 0,5m, er sone 1 avgrenset av den kalde siden av den termiske isolasjonen i veggen Beskrivelse sone 2: volumet utenfor sone 1, avgrenset av gulvet, den kalde siden av den termiske isolasjonen i veggen og en horisontal overflate 1m over gulvet Beskrivelse sone 3: volumet utenfor sone 1 avgrenset av den kalde siden av den termiske isolasjonen i vegger og tak, og en horisontal overflate 1m over gulvet Se figur 703A 34

35 708 Campingplasser Mekanisk støt og slag (AG) Utstyr som monteres ska minst klare IK Maks 10 meter fra stikkontakten til oppstillings plassen Maks 4 stikkontakter i samme kapsling En stikkontakt skal bare forsyne ett fritids bo kjøretøy eller en bobilenhet. 35

36 709 Marinaer og ligende områder Maks 10 meter fra stikkontakten til oppstillings plassen Maks 4 stikkontakter i samme kapsling En stikkontakt skal bare forsyne ett lystfartøy eller en husbåt. 36

37 710 Medesinske områder Elektriske driftsområder I bygninger hvor det er nødvendig med nødstrømsforsyning for medisinsk område gruppe 2, skal minst følgende utstyr plasseres i egne lukkede elektriske områder: - hovedtrafo - koblingsområde med Un over 1000V - hovedfordelingen for den generelle forsyningen - hovedfordelingen for nødstrømsforsyningen - stasjonære strømforsyningsenheter for nødstrømsforsyningen - sentrale batterier for nødstrømsforsyningen dersom konstruksjonstypen krever plassering i ett lukket elektrisk driftsområde så vel som omformer og styreutrustning for nødstrømsforsyningen. 37

38 710 Medesinske områder Isolasjonsovervåkingsutstyr for IT systemer - Isolasjonsovervåkingsutstyret skal monteres så nært startpunktet for det medesinske IT systemet som mulig Stikkontakter beskyttet av strømstyrt jordfeilvern - det må vurderes hvor mange stikkontakter som kan være beskyttet av samme 30mA jordfeilvern stikkontakter i medisinsk IT system - Stikkontakter som er beregnet på å forsyne elektromedisinsk utstyr skal være utstyrt med indikator som viser at spenning er tilgjenneglig. 38

39 729 Betjenings og vedlikeholdsganger Tilgang til betjenings eller vedlikeholdsganger - Betjenings eller vedlikeholdsganger som er lengre enn 10 meter skal være tilgjengelig fra begge sider. - Lukkede adgangsområder med en lengde på over 20 meter skal være tilgjengelig med dører fra begge endene. Marknad 2: Det anbefales adgang fra begge ender for lukkede adgangsområder som er lengre enn 6 meter 39

40 805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger Prosjektering - Ved prosjektering må spesielle krav til ytre påkjenning klassifiseres ihht tabell 51A. Spesielt må det taes hensyn til påvirkning fra: - Mekaniske støt og slag (AG) - Vibrasjoner (AH) - Elektromagnetisk og ioniserende påvirkning (AM) - Strålte magnetfelt (AM) - Høyfrekvent stråling (AM) - Elektrostatisk utladninger (AM) - Seismiske påkjenninger (AP) - Lyn (AQ) - Evakueringsbetingelser i nødssituasjoner (BD) - For installasjoner i fjell må man også vurdere tilstedeværelse av vann, for eksempel. Kondens (AD) 40

41 805A Tilfluktsrom NYTT se på alt Kravene for tilfluktsrom fra FEB91, er oppdatert og inkludert som tillegg 805A. Dette er også tilgjengelig for å benyttes i andre områder med ekstrem ytre påvirkning basert på en beslutning av eier, prosjekterende eller utførende. Lagt inn bedre beskrivelse av omfang, samt en opplisting av hvilke ytre påkjenninger som vil være mest relevante for vurdering i slike områder. 41

42 810 Valg og montasje av fordelingstavler Betjening av tavler for sakkyndig betjening skal være utilgjengelig for ikke sakkyndige personer Valg av vern i tavle for ikke-sakkyndig betjening Tavlene skal være i samsvar med NEK EN eller NEK EN61439-serien Maks inn i tavlen 250A (INS) Maks ut av tavlen 125A Overstrømsvernet i utgående kurser skal være i samsvar med: NEK EN serien; eller NEK EN serien; eller NEK EN ; eller NEK EN såfremt de tilfredstiller kravene i NEK EN serien eller NEK EN serien for alle andre prøver enn strøm/tid karakteristikkene B, C, og D ihht. NEK EN :2001, avsnitt eller NEK EN :2006 avsnitt

43 Trygge tavler er en garanti til våre kunder hvorfor? I alle bygninger er fordelings tavlene en av de viktigste elementer for å sikre personer og matriel mot : Brann Overspenninger eksplosjoner, TTA 43

44 Trygge tavler er en garanti til våre kunder Oppetid hvorfor? Noen eksempler rundt i verden: Frankrike brann i elektriske anlegg i en verktøy fabrikk losses = $ 1,2 M 1 av 5 branner skyldes elektrisk feil 55,000 tapte arbeidsdager USA $ 10 Bill tap i industri pr år Tyskland brann på Dusseldorf flyplass 3 dager fullstendig stengt, først etter 2 mnd. er flyplassen fult drift. China branner med elektrisk opphav i

45 Tavlenormen Fra IEC til IEC &2 IEC61439 Standard IEC x el. NeEK 439:2010 Lavspennings Koblings- og Kontrolltavler gamle IEC X LV switchgear & controlgear Assemblies (ASSEMBLIES) Generelle krav (2009) NEK439:2010 TAVLER for elkraftfodeling og styring (PEC- TAVLER NEK439-2 Distribution Boards for Ordinary pers ASS. for construction sites Power switchgear and controlgear assemblies TTA and PTTA (Benyttes også for generelle) Distribution Boards for unskilled pers ASS. for construction sites ASSEMBLIES for public networks ASSEMBLIES for public networks Busbar Trunkings Systems Busbar Trunkings Systems Sammenlignet med gamle IEC X, og den nye IEC X har som formål å: Dekke alle fordelingstavler bedre Øke sikkerheten med mange nye klarere regler IEC må leses i sammenheng med IEC , istedenfor IEC alene Tester identisk med gamle trenger ingen nye tester. Overgangsperiode tillates for å harmonisere nasjonale og internasjonale normer 45

46 Klar definisjon av rollefordeling IEC &2 Standard Tavlefabrikant (tavlebygger) Tar ansvaret for den ferdige produkt (tavlen) Utfører rutine verifikasjoner Orginal Fabrikant (systemleverandør) Utfører orginal lay-out Utførerr alle verifikasjoner som kan bekreftes i form av tester (ASEFA, ASTA, KEMA, ) Tavlesystem Ett komplett system av både mekaniske og elektriske komponenter, designet av Orginal fabrikant og som monteres a etter dennes montasjeanvisninger Konsulent (tilbyder, sluttbruker, ) Spesifiserer eller velger utstyr Rammeverk/ tester Orginal Fabrikant tavlesystem Konsulent Prosjekt spesifikasjon Tavlebygger Testet system Eier el. Bruker 46

47 Fjerning av TTA og PTTA uttrykkene Type Tested Assemblies Partially Type Tested Assemblies Testet tavle TTA: PTTA 7 type tester 3 rutinetester av hver tavle definisjon med kalkulering ikke klart definert 3 samme rutinetester Design verifikasjon Hovedsakelig type-tester Eller mulighet for (begrenset) verifisering som er klare og begrenset for å: Sammenligne med en testet referanse utførelse Kalkulasjon inkludert sikkerhetsmargin Rutineverfikasjon Samme som TTA med 10 punkter istedenfor 3 47

48 823 Elektriske installasjoner i boliger Omfang Kravene i NEK er basert på risikovurdering av installasjoner i bolig. (kravene i FEL 16 gjelder fremdeles) Prosjektering generelt Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen Der hvor elektrisk oppvarming er planlagt som reserve, skal installasjonen dimensjoneres slik at dette ikke forhindret. Der hvor det ikke er planlagt strøm som alternativ oppvarming i bolig, (Fjernvarme) fjernes kravet. Min merknad blir da at dere må sørge for at dette blir dokumentert av utbygger og tatt med i din risikovurdering. Strømforsyningen til et rom i boligen skal være slik at alle vanlige funksjoner i rommet som krever strømforsyning samtidig, skal være ivaretatt. Veileding: Det anbefales at røykvarslere og alarmsentraler tilkobles boligens strømforsyning. 48

49 823 Elektriske installasjoner i boliger Hver forbruker kurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern maks 30mA Bryterkarakteristikken til vern som skal beskytte ledere opp til og med 4mm CU skal tilfredsstille disse to kravene: -Ib < In -I2 < Iz (var tidligere I 2 1,45xIn) - Veiledning: For justerbare vern er In den innstilte strømmen 49

50 Nye krav til kabelbeskyttelse i bolig forts. Endring av termisk karakteristikk for å møte kravene. Kapittel 810 i NEK400 gir åpning for bruk av vern i bolig som ikke nødvendigvis er ihht. EN60898 på de termiske egenskapene For å fortsatt kunne tilby vern med nominell belastning på hhv. 16A og 20A lanserer Schneider Electric jordfeilautomater med justerte termisk verdier: For 2,5 mm 2 ved forlegningsmetode A1: 16A For 4 mm 2 ved forlegningsmetode A1 : 20A. 50

51 Nye krav til kabelbeskyttelse i bolig forts. Endring av termisk karakteristikk for å møte kravene. Kapittel 810 i NEK400 gir åpning for bruk av vern i bolig som ikke nødvendigvis er ihht. EN60898 på de termiske egenskapene For å fortsatt kunne tilby vern med nominell belastning på hhv. 16A og 20A lanserer Schneider Electric jordfeilautomater med justerte termisk verdier: For 2,5 mm 2 ved forlegningsmetode A1: 16A For 4 mm 2 ved forlegningsmetode A1 : 20 Kvadrat Iz Sikring I 2 DCP s I2. 1,5 14,5 13 1,45 2,5 19,5 16 1, ,30 51

52 Krav til komfyrvakt Kap stiller følgende krav til beskyttelse mot brann forårsaket av elektrisk utstyr: For å redusere risiko for brann ved bruk av komfyr/platetopp, skal det anordnes beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting. Veiledning: Beskyttelsestiltaket kan for eksempel anordnes ved at det installeres et separat overtemperaturovervåkningsutstyr (for eksempel rett over komfyr/platetopp) som medfører utkobling aav utstyret og indikerer dette med lyd- og lyssignal. Vanlig branndetektor/røykvarsler i tak vil normalt ikke fungere raskt nok. Presisering fra medlemmer i NK64: Intensjonen er å sikre at det er komfyrvaktfunksjon i alle nye leiligheter, med andre ord; det presiseres at det skal være en fastmontert komfyrvakt som ikke vil bli fjernet ved eier/brukerskifte (ikke pluggbar løsning) DSB: Parallelt blir det fra DSB s side jobbet med å tilpasse en EN-norm hvor det settes krav til termo-overvåking for integrering enten i avtrekksvifte eller platetopp. 52

53 823 Elektriske installasjoner i boliger Følgende dokumentasjon skal utarbeides og overleveres eier Rapport fra risikovurderingen, (dokumenterte forutsetninger for prosjektering og utførelse) Rapport fra sluttkontroll Kursfortegnelse Erklæring om samsvar (FEL) Utstyrsdokumentasjon for installert utstyr Plassering av SELV strømkilder Plassering og utforming av gulv- og takvarme inklusiv følere Bruksanvisning for den elektriske installasjonen og mulige begrensninger for bruker. Veileding: For større boliger kan det være nødvendig med installasjons tegninger som viser: Plassering av punkter, føringsveier og plassering av overspenningsvern ute i installasjonen. 53

54 823 Elektriske installasjoner i boliger Det skal være plassert overspenningsvern klasse II i hovedfordelingstavla Stilkkontaktuttak i bolig. Plasseringen av stikkontakter skal fordeles over hele rommet, men også tilpasses planlagt plassering av utstyr og møbler Stue/Soverom/Arbeidsrom/oppholdsrom Minst to uttak pr. påbegynte 4m2 gulvareal Kjøkken (minimum) Ett uttak for hver faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.) og To uttak pr 2 meter kjøkkenbenk og 4 uttak i forbindelse med spiseplass men ikke mindre enn to uttak pr 2 m fri vegg 54

55 823 Elektriske installasjoner i boliger Entre/gang Minimum to uttak pr. påbegynte 6 m2 gulvareal Andre rom/boder Det skal monteres det nødvendige antall uttak tilpasset rommets funksjon, minst to uttak Utvendig På veranda/altan/balkong skal det være minimum to uttak. For øvrig skal uttakene tilpasses boligens utforming og planlagte bruk. 55

56 Krav til minimums antall uttak i bolig 823 Elektriske installasjoner i boliger Hjemmekino/TV/musikkanlegg Minimum seks uttak, hvorav disse maks to er for kun europlugg. (tilegg til , 03, 04 og 05) Kravet til 6.stikkkontakter bak fjernsyn blir fjernet der hvor det ikke er naturlig. Det betyr at dere må ta med i risikovurderingen at dere fraviker kravet v. F.eks ved plassering av fjernsyn på soverom. Nyhet: Scheider Elctric lanserte i oktober den nye serien installasjonsmateriell Exxact, som blant annet inneholder kombinasjonsrammer og uttaksløsninger som imøtekommer disse kravene direkte. 56

57 823 Elektriske installasjoner i boliger Varmtvannsberedere med effekt på 2000W eller mer skal ha fast tilkobling Rapportering i forbindelse med verifikasjon av en ny installasjon Merknad 2: rapporten bør gi en anbefaling om at periodisk verifikasjon foretas: Om maksimalt 10 år, basert på forutsatt bruk og Ved eiendomsoverdragelse Fordelingstavler Fordelingstavler skal være for uinstruert betjening (ikke sakkyndig) Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materiale. 57

58 Oppsummering Standarder og forskrifter er levende dokumenter som til enhver tid vil være i forandring. Å holde seg oppdatert og sørge for å få forståelsen av innholdet, vil være et konkurransefortrinn samt en sikkerhet for å levere lønnsomme og sikre installasjoner. Takk for oppmerksomheten! 58

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO Kontaktinformasjon Eaton hovedkontor Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50 Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo Postadresse: Boks 113 Manglerud 0612 OSLO E-post: Web firmapost-nor@eaton.com www.eaton.no

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkoen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 E-post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladeutstyr for elbiler og er utarbeidet gjennom et

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer