NEK Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven"

Transkript

1 NEK Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

2 NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen forteller brukeren hvordan forskriftene kan oppfylles NEK + Målstyrte forskrifter - Inneholder generelle sikkerhetskrav FORSKRIFT OM ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG MED VEILEDNING PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 2

3 FEL og NEK 400 FEL setter krav til elektrisk sikkerhet. FEL henviser i 10 til NEK 400 som metode for hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles. NEK 400 angir sikkerhetsnivået for utførelsen Andre løsninger enn angitt i NEK 400 kan velges dersom samme eller bedre sikkerhetsnivå dokumenteres. 3

4 FEL 1: Formål Oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg. 4

5 FEL 9: Ansvarsforhold Alle som er involvert i anleggets produksjons -prosess, og senere vedlikehold/endringer PLIKTER å påse at forskriftskravene blir overholdt. Planleggende part - rådgivende ingeniører og andre som planlegger/prosjekterer elektriske anlegg. Utførende part - elektroinstallatør. Anleggets eier/byggherre. Bruker 5

6 FEL 16: Planlegging og vurdering av risiko Bruk av anlegget skal ikke medføre fare Det skal være egnet til forutsatte bruk. Med andre ord: Totalvurdering av bruksområde Vurdering av risiko KAR-analyse? 6

7 NEK400:2010 Ikrafttredelse NEK400:2010 trådte i kraft 1.juli Overgangsperiode: 1.Inntil 1.januar 2011 kan man velge å prosjektere etter NEK400:2010 eller NEK400: Etter 1.januar 2011 skal anlegg prosjekteres etter NEK400: Anlegg som er prosjektert i henhold til 2006 utgaven skal være ferdigstilt innen 1. juli

8 Kapitler med vesentlige endringer NEK NEK NEK NEK NEK NEK NEK NEK NEK Tillegg 3 nye delnormer: NEK som erstatter 5-55 avsnitt 556 NEK som erstatter NEK (Spesifikke krav til bolig) Delnorm som er fjernet: NEK Tolkninger, evnt. rettelser og FAQ til NEK400: under Lavspenning velg FAQ NEK400. 8

9 Endring og nasjonale avvik Endringene vil være markert på følgende måte: Vertikal enkel strek: Vesentlige tekniske endringer Tre vertikale streker: Nasjonal tilpasning/avvik 9

10 NEK Beskyttelse mot overspenninger anlegg mot temporære overspenninger 442 Beskyttelse av lavspenning anlegg mot temporære overspenninger som følge av jordfeil i høyspentanlegget og som følg av feil i lavspennings nettet Feil mellom høyspenningssystemet og jord (422.2) Brudd i N leder i lavspenningssystemet (422.3) (MSU) Utilsiktet jording av et lavspennings IT-system (422.4) Kortsluttning i lavspenningsinstallasjonene (442.5) Nye tabeller (tabell 44A) for overspenning ved feil i høyspent eller lavspent nettet. Men dette kan anses som tilfredstilt dersom anlegget er forsynet fra et allment lavspennings fordelingsnett. 10

11 Kap Temporære overspenninger som følge av feil Jordfeil og utkobling av 1 fase på høyspentsiden i forsyningsnettet Gir forhøyet tomgangs-/driftsspenning på lavspenningssiden, Gir større overspenningsproblem inne i LV installasjonen Stående jordfeil i lavspenningsnettet/-installasjonen Induktiv jordfeil kan gi høyere feilspenning enn systemspenningen Bortfall av N-leder Gjør at drivende spenning vil være full nettspenning (400V), som fordeler seg ulikt på hver av lastene. Løsninger Sammenkobling av alle jordingssystemene i høyspenningsog lavspenningsanleggene (kan også vurderes adskillelse), Overvåking og utkobling 11

12 NEK Beskyttelse mot overspenninger anlegg mot temporære overspenninger 443 Beskyttelse mot atmosfæreiske overspenninger og koblings overspenninger I Norge skal alle lavspenning installasjoner ha overspenningsvern For valg og koordinering se avsnitt 534 (Dersom det er montert utstyr med støtstrømklasse 1 skal overspenningsvernet begrense de transiente overspenningene til ett spesifisert nivå 1,5kV. se tabell 44C ) 12

13 534 Vern for beskyttelse mot overspenninger Bruk av overspenningsvern Når dette er krevet i NEK EN eller spesifisert på en annen måte, skal overspenningsvernet plasseres i leveringspunktet Valg av overspenningsvern mht. varig driftsspenning (Uc) I Norge der installasjonen er galvanisk tilknyttet et allment IT vernet fordelingsnett, skal minste varige driftsspenning (Uc) for det primære overspenningsvernet være minimum 360V 13

14 Overspenningsbeskyttelse i IT-nett Pluggbare PRD IT-vern, Uc = 460V 14

15 Riktig valg av vern Begreper og terminologi T1-vern: (= klasse I, klasse B, grovvern ) - Vern med stor avledekapasitet (10/350µS bølge) Benyttes først og fremst i anlegg med lynavleder. Teknologi: Gnistgap T2-vern: (= klasse II, klasse C, mellomvern ) - Vern med normal avledekapasitet (8/20 µs bølge) Benyttes som beskyttelse mot indirekte effekt av lyn og koblingsoverspenning Vil være det som normalt velges for beskyttelse i vanlige installasjoner. T3-vern: (=klasse III, Klasse D, finvern ) - Lav avledekapasitet, (8/20 µs bølge), ekstra lav restspenning. Benyttes som tilleggsbeskyttelse for ekstra følsomt utstyr. 15

16 534 Vern for beskyttelse mot overspenninger Beskyttelse mot overstrøm og konsekvensen av havari på overspenningsvernet På grunn av fare for brann ved havari av overspenningsvern tilknyttet et allment IT eller TT system uten distribuert felles PE skal de primære overspenningsvernet beskyttes mot havari ved at: 1. Overspenningsvernet plasseres i egen kapsling av ikke brennbart materiale i fordelingen eller 2. Overspenningsvernet beskyttes av selektivt jordfeilvern maks 300mA, eller 3. Overspenningsvernet er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil reduseres til ett minimum. (PRD 3+N) Merknad: Dersom det monteres strømstyrt jordfeilvern foran overspenningsvernet bør det ha hørbart og/eller synlig signal ved eventuell utkobling. 16

17 534 Vern for beskyttelse mot overspenninger Beskyttelse mot overstrøm og konsekvensen av havari på overspenningsvernet 3. Overspenningsvernet er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil reduseres til ett minimum. Er i varetatt: PRD oversp.vern er produsert ihht. produktnormen EN ,som definerer krav til integrert termisk beskyttelse i overspenningsvern: Innebygget smeltesikring, frakobles ved lekkasjestrømmen 3 5mA (står i forbindelse med flagget i front: rød = frakoblet) Ønskes ytterligere beskyttelse, velg 3P+N: Har i tillegg til smeltesikringen, en gassavleder i serie med varistorene hvis en varistor vil lekke etter en transient, vil gassavlederen slukke når spenningen er tilbake til normal (eller under overslagsspenningen) 17

18 Montasjeregler 30 meter regel P1 P1 d > 30m P2 Last Last 30 meter-regelen; Hvis avstanden mellom overspenningsvernet på inntaket (P1) og utstyret som skal beskyttes er > 30 meter, må det monteres et tilleggsvern så nær utstyret som mulig. Dette fordi overspenningen vil bygge seg opp igjen i kablene Det kan da velges å installere tilsvarende vern av som P1 (T2-vern) eller «fin-vern» (T3-vern) 18

19 Kapittel Beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger Kombinasjon av primær- og sekundærvern I hovedtavlen: Overspenning Lynstrøm/-energi PRD20 tar det meste Ute ved utstyret: Restspenning Liten/ingen lynstrøm Finvernet reduserer overspenningen ytterligere Finvern (T3) i Exxact 19

20 Skjerpet krav til sikkerhetssp. Uc i IT-nett Kapittel 443, og 534 angir nye, konkrete krav til sikkerhetsspenningen Uc for overspenningsvern i IT-nett: Minimum 360V fase-jord ( * ) for primærvern (Type T2) Minimum 440V fase-jord for sekundærvern montert i serie med primærvern (Type T3), og minimum 275V fase-fase ( ** ). PRD8 (T3): 460V Exxact SPD modul (T3): 275V Monteringsmetode: ( * ) Common Mode (CM): Fase Jord (Normal monteringmetode) ( ** ) Differential Mode (DM): Fase Fase (Mest benyttet intern i utstyr, eller som del av finvernbeskyttelse) 20

21 NYHET! Quick PRD; Kombinert automatsikring og overspenningsvern Kombinert automatsikring og overspenningsvern i en enhet; gir plug and play løsning for tavlebygger/(installatør.) Innebygget forankoblet vern med meget høy bryteevne; Opp til Icu = 50kA Sikrer driftskontinuitet og optimal beskyttelse m.h.på restspenning, Up. (ingen tillednings lengde på faselederside) Forkorter montasjetid 21

22 NEK Valg og montasje av elektrisk utstyr bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern IT-systemer Det er nødvendig med utkobling av første feil i et IT nett galvansik tilknyttet ett allment fordelingssystem Valg og plassering av strømstyrte jordfeilvern Type og egenskaper for jordfeilverna ( ) Krav til beskyttelse ved feil og personkvalifikasjoner ( ) Krav til tilleggsbeskyttelse og personkvalifikasjoner ( ) Kontinuerlig strømforsyning ( ) Overbelastnings beskyttelse av jordfeilvern ( ) Tilgjengelighet til innstillinger ( ) Intervaller for tilførselspenningen ( ) Betjening av testmekanismene ( ) Anordning av PE-ledere ( ) 22

23 NEK Valg og montasje av elektrisk utstyr bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern Anvendelse av strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse ved feil Strømstyrt jordfeilvern med automatisk gjeninnkobling og uten automatisk sjekk av at feilen er borte før gjeninnkoblingen, skal KUN benyttes i installasjoner som er betjent av sakkyndig eller instruerte personer Valg av overspenningsvern mht. vernenivå (Up) Når det nødvendige beskyttelsesnivået ikke kan oppnåes med et enkelt sett overspenningsvern, skal et ekstra koordinert monteres for å sikre nødvendig beskyttelse Motstandsdyktighet mot uønsket utkobling Strømstyrt jordfeilvern skal velges slik at de er motstandsdyktig mot utkobling (SI type) Betjening av testknappen Anbefaling om at testknappen skal prøves jevnlig, skal være synlig. Merknad: det anbefales at brukeren får denne informasjonen i form av et instruksjonsblad. 23

24 538 Overvåkningsutstyr Montering av overvåkningsutstyr Isolasjonsovervåkningsutstyret skal kobles så nært start pkt. som mulig Feillokaliseringsutstyr i IT systemer Dersom et IT system er benyttet for å opprettholde kontinuerlig strømforsyning, anbefales det å kombinere isolasjonsovervåkningsutstyret med utstyr som gjør det mulig å lokalisere hvilken kurs som har feil. (XM200 + XD312) Overvåking av spenningsløse kurser I kurser med sikkerhetsutstyr hvor dette er normalt frakoblet, skal de benyttes et isolasjonsovervåkingsutstyr. Dette må frakobles når utstyret er i bruk. Dette kan brukes i IT, TT og TN systemer. (SM21) 24

25 542.2 Jordelektrode Hvor en fundamentelektrode støpes ned i betong for å hindre korrosjon, anbefales det bruk av en spesiell betongkvalitet og en minste avstand på 5 cm mellom elektroden og betong overflaten. Dette gjelder ikke hvor fundamentet er isolert fra jordsmonnet i forbindelse med frostsikring. Jordelektroden skal være slik at den er effektiv i hele området for installasjonen. Spesielt gjelder dette utendørs område eller uthus som forsynes fra installasjonen via en egen kurs eller skjøteledning. I Norge er det ikke tillatt å benytte metall rør som jordelektrode. 25

26 551 Strømforsyningsenheter for lavspenning For statiske vekselrettere (UPS) med N leder nedstrøms og ikke galvanisk skilt fra nettet, skal N leder nedstrøm kobles direkte til innkommende PEN leder eller til det punktet hvor PE og N leder er koblet. Det skal ikke være mulig å frakoble N lederen til vekselretteren uten bruk av nøkkel eller verktøy. Veileder 1 : Det bør tas spesielle forholdsregler ved behandling av N leder som har flere strømkilder. ( ) Veileder 2: Hensikten med dette kravet er å sikre at N leder i alltid er knyttet til et jordpotensial. (Unngå flytende spennings system inkludert N leder) 26

27 551 Strømforsyningsenheter for lavspenning Krav til installasjoner med stasjonære batterier Stasjonære batterier skal kun være tilgjengelig for sakkyndige eller instruerte personer. Merknad: Batteriene skal installeres i et sikret område, eller for mindre batterier, i en sikker kapsling. 27

28 560 Nødstrømsystemer Reservestrømforsyningsystemer omfattes ikke av NEK Merknad; EKSEMPLER PÅ NØDSTRØMSYSTEMER: - nødbelysning - brannpumper - brannvesenets heiser - alarmsystemer, slik som brannalarm, CO alarm og innbruddsalarm - evakueringssystemer - røkavsugssystemer - viktig medisinsk utstyr 28

29 560 Nødstrømsystemer Nødbelysning for rømningsveier En kurs skal ikke inneholde mer enn 20 armaturer, samlet belastning skal ikke overstige 60% av In for vernet. 29

30 NEK Områder som inneholder badekar og/eller dusj Nye områdeinndelinger Område 0,1, 2 Område 2 er utvidet Resten av rommet betraktes som eksisterende område 3. Sone 3 eksisterer ikke lenger! NB! For del 701 gjelder ny delnorm: NEK :

31 701 Område som inneholder badekar og/eller dusj Etablering av tilleggsutjevningsforbindelse i rom med badekar og/eller dusj er ikke nødvendig når følgende krav er tilfredsstilt: - det er etablert en hovedutjevningsforbindelse i bygningen i samsvar med og - alle forbrukerkurser i rommet tilfredsstiller kravet til automatisk utkobling i samsvar med og - alle andre ledende deler i rommet er effektivt forbundet med utjevningsforbindelsen i samsvar med Veiledning 2: hovedutjevningsforbindelsen vil i IT og TT systemer også omfatte innsiden av avløpsrør i plast. Veiledning 3: Utjevning til sluk/rist vil gi en tilleggsbeskyttelse mot faren for elektrisk sjokk ved samtidig berøring av slukrist og annen ledende del og mot ubehagelige energiutladninger pga. Varmekabel i gulv med 1 polet termostat eller bryter I IT og TT nett skal sluk, uavhengig av materiale, tilknyttes tilleggsutjevningsforbindelsen. 31

32 NEK :2008 Områder som inneholder badekar og/eller dusj Montasje av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell i henhold tilytre påvirkninger Følgende brytere, betjeningsutstyr er tillatt i sonene: Sone 0: ingen. Sone 1: koblingsbokser med tilbehør for forsyning av forbrukerutstyr som er tillatt i sone 0 og 1 isamsvar med installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV og med merkespenning som ikke overstiger 25 V AC eller 60 V DC. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sonene 0 og 1. Sone 2: installasjonsmateriell annet enn stikkontakter; installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sonene 0 og 1; Forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med IEC ; installasjonsmateriell og stikkontakter for alarm og telekommunikasjonsutstyr forutsatt at dette utstyret er beskyttet med SELV eller PELV; For montasje av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell gjelder kravene i b) med hensyn til veggtykkelse mellom ledningsføring og veggens overflate. 32

33 NEK 400 avsnitt Dato Emne: Slukrist av metall og topolt brudd foran termostat. Spørsmål: 1. Er det krav til utjevning av slukrist av metall på bad, når denne er montert oppå sluk av plast? 2. Er det krav om topolt brudd foran varmekabeltermostat som står utenfor bad og er tilkoblet varmekabel inne på bad? Svar: NK64 har revidert delnormen NEK , og i NEK :2008, avsnitt er det gitt føringer for at tilleggsuthevningsforbindelse til sluk/slukrist ikke er nødvendig dersom bygget er utført med hovedutjevningsforbindelse som i IT- og TT-installasjoner også omfatter utjevning til innsiden av avløpsrør i plast. I NEK :2008 er kravet om allpolig brudd KUN knyttet til lyskilder, jfr avsnitt

34 NEK Badstuer Klassifisering av ytre påvirkning og bruk Beskrivelse sone 1: volumet som inneholder badstuovenen avgrenset av gulvet, den kalde siden av den termiske isolasjonen i taket og en vertikal overflate 0,5m fra badstuovnens overflate Dersom badstuoven er montert nærmere veggen enn 0,5m, er sone 1 avgrenset av den kalde siden av den termiske isolasjonen i veggen Beskrivelse sone 2: volumet utenfor sone 1, avgrenset av gulvet, den kalde siden av den termiske isolasjonen i veggen og en horisontal overflate 1m over gulvet Beskrivelse sone 3: volumet utenfor sone 1 avgrenset av den kalde siden av den termiske isolasjonen i vegger og tak, og en horisontal overflate 1m over gulvet Se figur 703A 34

35 708 Campingplasser Mekanisk støt og slag (AG) Utstyr som monteres ska minst klare IK Maks 10 meter fra stikkontakten til oppstillings plassen Maks 4 stikkontakter i samme kapsling En stikkontakt skal bare forsyne ett fritids bo kjøretøy eller en bobilenhet. 35

36 709 Marinaer og ligende områder Maks 10 meter fra stikkontakten til oppstillings plassen Maks 4 stikkontakter i samme kapsling En stikkontakt skal bare forsyne ett lystfartøy eller en husbåt. 36

37 710 Medesinske områder Elektriske driftsområder I bygninger hvor det er nødvendig med nødstrømsforsyning for medisinsk område gruppe 2, skal minst følgende utstyr plasseres i egne lukkede elektriske områder: - hovedtrafo - koblingsområde med Un over 1000V - hovedfordelingen for den generelle forsyningen - hovedfordelingen for nødstrømsforsyningen - stasjonære strømforsyningsenheter for nødstrømsforsyningen - sentrale batterier for nødstrømsforsyningen dersom konstruksjonstypen krever plassering i ett lukket elektrisk driftsområde så vel som omformer og styreutrustning for nødstrømsforsyningen. 37

38 710 Medesinske områder Isolasjonsovervåkingsutstyr for IT systemer - Isolasjonsovervåkingsutstyret skal monteres så nært startpunktet for det medesinske IT systemet som mulig Stikkontakter beskyttet av strømstyrt jordfeilvern - det må vurderes hvor mange stikkontakter som kan være beskyttet av samme 30mA jordfeilvern stikkontakter i medisinsk IT system - Stikkontakter som er beregnet på å forsyne elektromedisinsk utstyr skal være utstyrt med indikator som viser at spenning er tilgjenneglig. 38

39 729 Betjenings og vedlikeholdsganger Tilgang til betjenings eller vedlikeholdsganger - Betjenings eller vedlikeholdsganger som er lengre enn 10 meter skal være tilgjengelig fra begge sider. - Lukkede adgangsområder med en lengde på over 20 meter skal være tilgjengelig med dører fra begge endene. Marknad 2: Det anbefales adgang fra begge ender for lukkede adgangsområder som er lengre enn 6 meter 39

40 805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger Prosjektering - Ved prosjektering må spesielle krav til ytre påkjenning klassifiseres ihht tabell 51A. Spesielt må det taes hensyn til påvirkning fra: - Mekaniske støt og slag (AG) - Vibrasjoner (AH) - Elektromagnetisk og ioniserende påvirkning (AM) - Strålte magnetfelt (AM) - Høyfrekvent stråling (AM) - Elektrostatisk utladninger (AM) - Seismiske påkjenninger (AP) - Lyn (AQ) - Evakueringsbetingelser i nødssituasjoner (BD) - For installasjoner i fjell må man også vurdere tilstedeværelse av vann, for eksempel. Kondens (AD) 40

41 805A Tilfluktsrom NYTT se på alt Kravene for tilfluktsrom fra FEB91, er oppdatert og inkludert som tillegg 805A. Dette er også tilgjengelig for å benyttes i andre områder med ekstrem ytre påvirkning basert på en beslutning av eier, prosjekterende eller utførende. Lagt inn bedre beskrivelse av omfang, samt en opplisting av hvilke ytre påkjenninger som vil være mest relevante for vurdering i slike områder. 41

42 810 Valg og montasje av fordelingstavler Betjening av tavler for sakkyndig betjening skal være utilgjengelig for ikke sakkyndige personer Valg av vern i tavle for ikke-sakkyndig betjening Tavlene skal være i samsvar med NEK EN eller NEK EN61439-serien Maks inn i tavlen 250A (INS) Maks ut av tavlen 125A Overstrømsvernet i utgående kurser skal være i samsvar med: NEK EN serien; eller NEK EN serien; eller NEK EN ; eller NEK EN såfremt de tilfredstiller kravene i NEK EN serien eller NEK EN serien for alle andre prøver enn strøm/tid karakteristikkene B, C, og D ihht. NEK EN :2001, avsnitt eller NEK EN :2006 avsnitt

43 Trygge tavler er en garanti til våre kunder hvorfor? I alle bygninger er fordelings tavlene en av de viktigste elementer for å sikre personer og matriel mot : Brann Overspenninger eksplosjoner, TTA 43

44 Trygge tavler er en garanti til våre kunder Oppetid hvorfor? Noen eksempler rundt i verden: Frankrike brann i elektriske anlegg i en verktøy fabrikk losses = $ 1,2 M 1 av 5 branner skyldes elektrisk feil 55,000 tapte arbeidsdager USA $ 10 Bill tap i industri pr år Tyskland brann på Dusseldorf flyplass 3 dager fullstendig stengt, først etter 2 mnd. er flyplassen fult drift. China branner med elektrisk opphav i

45 Tavlenormen Fra IEC til IEC &2 IEC61439 Standard IEC x el. NeEK 439:2010 Lavspennings Koblings- og Kontrolltavler gamle IEC X LV switchgear & controlgear Assemblies (ASSEMBLIES) Generelle krav (2009) NEK439:2010 TAVLER for elkraftfodeling og styring (PEC- TAVLER NEK439-2 Distribution Boards for Ordinary pers ASS. for construction sites Power switchgear and controlgear assemblies TTA and PTTA (Benyttes også for generelle) Distribution Boards for unskilled pers ASS. for construction sites ASSEMBLIES for public networks ASSEMBLIES for public networks Busbar Trunkings Systems Busbar Trunkings Systems Sammenlignet med gamle IEC X, og den nye IEC X har som formål å: Dekke alle fordelingstavler bedre Øke sikkerheten med mange nye klarere regler IEC må leses i sammenheng med IEC , istedenfor IEC alene Tester identisk med gamle trenger ingen nye tester. Overgangsperiode tillates for å harmonisere nasjonale og internasjonale normer 45

46 Klar definisjon av rollefordeling IEC &2 Standard Tavlefabrikant (tavlebygger) Tar ansvaret for den ferdige produkt (tavlen) Utfører rutine verifikasjoner Orginal Fabrikant (systemleverandør) Utfører orginal lay-out Utførerr alle verifikasjoner som kan bekreftes i form av tester (ASEFA, ASTA, KEMA, ) Tavlesystem Ett komplett system av både mekaniske og elektriske komponenter, designet av Orginal fabrikant og som monteres a etter dennes montasjeanvisninger Konsulent (tilbyder, sluttbruker, ) Spesifiserer eller velger utstyr Rammeverk/ tester Orginal Fabrikant tavlesystem Konsulent Prosjekt spesifikasjon Tavlebygger Testet system Eier el. Bruker 46

47 Fjerning av TTA og PTTA uttrykkene Type Tested Assemblies Partially Type Tested Assemblies Testet tavle TTA: PTTA 7 type tester 3 rutinetester av hver tavle definisjon med kalkulering ikke klart definert 3 samme rutinetester Design verifikasjon Hovedsakelig type-tester Eller mulighet for (begrenset) verifisering som er klare og begrenset for å: Sammenligne med en testet referanse utførelse Kalkulasjon inkludert sikkerhetsmargin Rutineverfikasjon Samme som TTA med 10 punkter istedenfor 3 47

48 823 Elektriske installasjoner i boliger Omfang Kravene i NEK er basert på risikovurdering av installasjoner i bolig. (kravene i FEL 16 gjelder fremdeles) Prosjektering generelt Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen Der hvor elektrisk oppvarming er planlagt som reserve, skal installasjonen dimensjoneres slik at dette ikke forhindret. Der hvor det ikke er planlagt strøm som alternativ oppvarming i bolig, (Fjernvarme) fjernes kravet. Min merknad blir da at dere må sørge for at dette blir dokumentert av utbygger og tatt med i din risikovurdering. Strømforsyningen til et rom i boligen skal være slik at alle vanlige funksjoner i rommet som krever strømforsyning samtidig, skal være ivaretatt. Veileding: Det anbefales at røykvarslere og alarmsentraler tilkobles boligens strømforsyning. 48

49 823 Elektriske installasjoner i boliger Hver forbruker kurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern maks 30mA Bryterkarakteristikken til vern som skal beskytte ledere opp til og med 4mm CU skal tilfredsstille disse to kravene: -Ib < In -I2 < Iz (var tidligere I 2 1,45xIn) - Veiledning: For justerbare vern er In den innstilte strømmen 49

50 Nye krav til kabelbeskyttelse i bolig forts. Endring av termisk karakteristikk for å møte kravene. Kapittel 810 i NEK400 gir åpning for bruk av vern i bolig som ikke nødvendigvis er ihht. EN60898 på de termiske egenskapene For å fortsatt kunne tilby vern med nominell belastning på hhv. 16A og 20A lanserer Schneider Electric jordfeilautomater med justerte termisk verdier: For 2,5 mm 2 ved forlegningsmetode A1: 16A For 4 mm 2 ved forlegningsmetode A1 : 20A. 50

51 Nye krav til kabelbeskyttelse i bolig forts. Endring av termisk karakteristikk for å møte kravene. Kapittel 810 i NEK400 gir åpning for bruk av vern i bolig som ikke nødvendigvis er ihht. EN60898 på de termiske egenskapene For å fortsatt kunne tilby vern med nominell belastning på hhv. 16A og 20A lanserer Schneider Electric jordfeilautomater med justerte termisk verdier: For 2,5 mm 2 ved forlegningsmetode A1: 16A For 4 mm 2 ved forlegningsmetode A1 : 20 Kvadrat Iz Sikring I 2 DCP s I2. 1,5 14,5 13 1,45 2,5 19,5 16 1, ,30 51

52 Krav til komfyrvakt Kap stiller følgende krav til beskyttelse mot brann forårsaket av elektrisk utstyr: For å redusere risiko for brann ved bruk av komfyr/platetopp, skal det anordnes beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting. Veiledning: Beskyttelsestiltaket kan for eksempel anordnes ved at det installeres et separat overtemperaturovervåkningsutstyr (for eksempel rett over komfyr/platetopp) som medfører utkobling aav utstyret og indikerer dette med lyd- og lyssignal. Vanlig branndetektor/røykvarsler i tak vil normalt ikke fungere raskt nok. Presisering fra medlemmer i NK64: Intensjonen er å sikre at det er komfyrvaktfunksjon i alle nye leiligheter, med andre ord; det presiseres at det skal være en fastmontert komfyrvakt som ikke vil bli fjernet ved eier/brukerskifte (ikke pluggbar løsning) DSB: Parallelt blir det fra DSB s side jobbet med å tilpasse en EN-norm hvor det settes krav til termo-overvåking for integrering enten i avtrekksvifte eller platetopp. 52

53 823 Elektriske installasjoner i boliger Følgende dokumentasjon skal utarbeides og overleveres eier Rapport fra risikovurderingen, (dokumenterte forutsetninger for prosjektering og utførelse) Rapport fra sluttkontroll Kursfortegnelse Erklæring om samsvar (FEL) Utstyrsdokumentasjon for installert utstyr Plassering av SELV strømkilder Plassering og utforming av gulv- og takvarme inklusiv følere Bruksanvisning for den elektriske installasjonen og mulige begrensninger for bruker. Veileding: For større boliger kan det være nødvendig med installasjons tegninger som viser: Plassering av punkter, føringsveier og plassering av overspenningsvern ute i installasjonen. 53

54 823 Elektriske installasjoner i boliger Det skal være plassert overspenningsvern klasse II i hovedfordelingstavla Stilkkontaktuttak i bolig. Plasseringen av stikkontakter skal fordeles over hele rommet, men også tilpasses planlagt plassering av utstyr og møbler Stue/Soverom/Arbeidsrom/oppholdsrom Minst to uttak pr. påbegynte 4m2 gulvareal Kjøkken (minimum) Ett uttak for hver faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.) og To uttak pr 2 meter kjøkkenbenk og 4 uttak i forbindelse med spiseplass men ikke mindre enn to uttak pr 2 m fri vegg 54

55 823 Elektriske installasjoner i boliger Entre/gang Minimum to uttak pr. påbegynte 6 m2 gulvareal Andre rom/boder Det skal monteres det nødvendige antall uttak tilpasset rommets funksjon, minst to uttak Utvendig På veranda/altan/balkong skal det være minimum to uttak. For øvrig skal uttakene tilpasses boligens utforming og planlagte bruk. 55

56 Krav til minimums antall uttak i bolig 823 Elektriske installasjoner i boliger Hjemmekino/TV/musikkanlegg Minimum seks uttak, hvorav disse maks to er for kun europlugg. (tilegg til , 03, 04 og 05) Kravet til 6.stikkkontakter bak fjernsyn blir fjernet der hvor det ikke er naturlig. Det betyr at dere må ta med i risikovurderingen at dere fraviker kravet v. F.eks ved plassering av fjernsyn på soverom. Nyhet: Scheider Elctric lanserte i oktober den nye serien installasjonsmateriell Exxact, som blant annet inneholder kombinasjonsrammer og uttaksløsninger som imøtekommer disse kravene direkte. 56

57 823 Elektriske installasjoner i boliger Varmtvannsberedere med effekt på 2000W eller mer skal ha fast tilkobling Rapportering i forbindelse med verifikasjon av en ny installasjon Merknad 2: rapporten bør gi en anbefaling om at periodisk verifikasjon foretas: Om maksimalt 10 år, basert på forutsatt bruk og Ved eiendomsoverdragelse Fordelingstavler Fordelingstavler skal være for uinstruert betjening (ikke sakkyndig) Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materiale. 57

58 Oppsummering Standarder og forskrifter er levende dokumenter som til enhver tid vil være i forandring. Å holde seg oppdatert og sørge for å få forståelsen av innholdet, vil være et konkurransefortrinn samt en sikkerhet for å levere lønnsomme og sikre installasjoner. Takk for oppmerksomheten! 58

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN)

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) TESTSPESIFIKASJONER Utgitt av April 2005 Revidert august 2005 Disse testspesifikasjoner er utarbeidet av Normkomité NK 81 nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 4. utgave av NEK 400 NEK 400:2010 Erstatter 3. utgave, NEK 400:2006 Gjelde fra 1. juli 2010 DSB er ansvarlig vedrørende overgangsregler for pågående prosjekterings

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 Gratulerer med ny NEK 400 Bransjen får en norm med krav til elsikkerhet tilpasset fremtidens installasjoner Dersom ikke sikkerhetskravene følger med den teknologiske

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Nøkkeltall. 500 eksperter fra norsk næringsliv i 100 komiteer Netto vekst i medlemmer 8% (2014) Forvalter rundt 6.000 standarder

Nøkkeltall. 500 eksperter fra norsk næringsliv i 100 komiteer Netto vekst i medlemmer 8% (2014) Forvalter rundt 6.000 standarder Kjernevirksomhet «Drifter» norsk internasjonal el- og ekom standardisering Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale standarder i Norge 2 Nøkkeltall 500 eksperter fra norsk næringsliv i

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme?

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme? VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010 Mye lys og varme? Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører NEK400 Feil på utførte inst.arbeid Innkommende

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler?

Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler? Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i IEC direktivet for lavspenningstavler? Typetestet tavle-* system ihht NEK EN 60 439 Verifisere / bevise like godt som.. IKKE typetestet tavle/skap * Utføres av Systemleverandør

Detaljer

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1.

Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Styremedlem. Medlem NK17D. Key Account Manager Tavlebyggere. Side- 1. Key Account Manager Tavlebyggere Styremedlem Hans-Petter Nybakk hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Side- 1 ELMÅLEDAGENE Tavleforeningen Tavlenormen Krav til montasje av målerutstyr Utfordringer

Detaljer

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC LAVSPENNINGSANLEGG Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 20.09.2007 12:53 Oversikt Jording - utjevningsforbindelser

Detaljer

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Felles elektro Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang

Detaljer

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Fra EN 60439 til EN 61439

Fra EN 60439 til EN 61439 Fra EN 60439 til EN 61439 Status Struktur Forskjeller fra eksisterende norm Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavlenorm EN 60439 Gjelder for TTA og PTTA tavler 2 2 Eksisterende tavlenorm EN 60439 Gjelder

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439

Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439 NK17D Status vedrørende tavlenormen NEK EN 60439 Eirik Selvik Formann NK17D 2010-04-16 NEK EN 60439 Fases ut Erstattes av NEK EN 61439 NEK EN 61439 Ny tavlenorm Erstatter NEK EN 60439 Ny struktur Bredere

Detaljer

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Kåre Espeland REN AS 2 Kap 3 Termer og definisjoner 3.4.11 impedans til jord, Z E impedance to earth (of an earthing system), Z

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14

Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL ISOLASJON... 3 2.1 Høyspenningsanlegg... 3 2.1.1 Isolasjonsnivå i 15 kv anlegget...3 2.1.2 Isolasjonsnivå

Detaljer

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering Risiko er sannsynligheten for at en skade kan skje multiplisert med konsekvensen av skaden. Sannsynligheten tar utgangspunkt i erfaring, og konsekvensen er avhengig av hvor

Detaljer

I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4. D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S

I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4. D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4 D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S Agenda NEK 399 Introduksjon kva krav NEK 399 inneberer Lunsj NEK400:2014 Særskilte endringar Organisering av DLE Kvinnherad

Detaljer

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Behovsorientert utførelse av elektrotavler Klikk for å redigere tekststiler i KAM Tavlebyggere Hans-PetterNybakk@Eaton.com Styremedlem Medlem NK17D Tavleforum 28.okt. 2010 1 1 Klikk for å redigere tekststiler

Detaljer

Jording i elektriske anlegg

Jording i elektriske anlegg IFEA Oslo 14 FEBRUAR 2012 Jording i elektriske anlegg Forskrifter/normer og utførelse onshore/ offshore, systemavklaring Jording system i lavspenning og høyspente anlegg Praktisk gjennomføring, el sikkerhet

Detaljer

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER DOKUMENTASJON VERIFIKASJON PRØVER 1 1 Verifikasjoner / Prøver 8 1 TYPEPRØVER 2 RUTINEPRØVER Tabell 7 beskriver obligatoriske og alternative prøver / verifikasjoner

Detaljer

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015 Tommy Skauen Installatørmøter våren 2015 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel Schneider Electric 2012 Skapkampanje Boligskap, 3 rader med og uten svakstrømsdel Markedets beste utvalg av skapløsninger Velgerguide overspenningsvern Registrer deg på www.schneider-electric.com/no og

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Risikovurdering ihht. FEL

Risikovurdering ihht. FEL Risikovurdering ihht. FEL Oppdragsnr: 1350007272 Oppdrag: UIA Kjølemaskiner Utført av: Thorje Berentsen Dato: 18.12.2014 Kontrollert: Thorje Berentsen Dato: 23.01.2015 Godkjent: Thorje Berentsen Dato:

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Elektriske biler. Hurtiglading og elektrisk sikkerhet

Elektriske biler. Hurtiglading og elektrisk sikkerhet Elektriske biler Hurtiglading og elektrisk sikkerhet Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 09.09.2011 11:36 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

Utvidelser og ombygging av eldre tavler

Utvidelser og ombygging av eldre tavler Utvidelser og ombygging av eldre tavler Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavleanlegg Hvilke krav gjelder i dag for eldre tavleanlegg? Tilfredsstiller eldre tavler dagens sikkerhetskrav? 2 2 Tendens Tavlene

Detaljer

Hedmark og Oppland Faglige Forum

Hedmark og Oppland Faglige Forum Hedmark og Oppland Faglige Forum Skogmuseet, 28. mai 2009 Innsendte spørsmål og svar Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar HOFF 28.05.09 Svar gitt med referanse til: Fel - feb Frv Fke (autorisasjon)

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-7-722 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-7-722 Project: NEK 400:2014 1 NK72 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende norske begrep kan være «modus»e.l. Endre «mode» til «modus» i hele normen 2 NK72 722.3.3 Tofase anvendes ikke i Norge Legg til: VEILEDNING: Tofase

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Bredde 200 300 450 600 750 900 1050. Termisk kortslutning styrke. I cw. < 60kA < 100kA. Materialstyrke på dører

Bredde 200 300 450 600 750 900 1050. Termisk kortslutning styrke. I cw. < 60kA < 100kA. Materialstyrke på dører Hovedtavler Den fleksible modulær-strukturen kan bygges ut i høyde, bredde og lengde og er perfekt til fordelings-, styrings- og kontrolltavler. E-serien gir designeren friere tøyler. Tavlesystemet kan

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Hva vet vi om komfyrbranner? Hvordan kan vi forhindre dem? Forskningsleder Anne Steen-Hansen, SP Fire research AS anne.steen.hansen@spfr.

Hva vet vi om komfyrbranner? Hvordan kan vi forhindre dem? Forskningsleder Anne Steen-Hansen, SP Fire research AS anne.steen.hansen@spfr. Hva vet vi om komfyrbranner? Hvordan kan vi forhindre dem? Forskningsleder Anne Steen-Hansen, SP Fire research AS anne.steen.hansen@spfr.no Bakgrunn Omlag 20 % av boligbranner skyldes feil bruk av elektrisk

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer