DLE innlegg Installatørmøter høst V /Steinar Myrvåg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg"

Transkript

1 DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg

2 DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk kontroll av 5% av boligmassen innen netteiers forsyningsområde omprioriteres) Ressursene skal rettes mot kontroll av alle NYE anlegg Med nye installasjoner forstås helt nye elektriske anlegg, som ikke har vært tilkoblet forsyningsnettet tidligere Vesentlige omgjøringer av det elektriske anlegget regnes om ny installasjon 2

3 DSB s instruks overfor DLE i 2013 Elektroentreprenører, prosjekterende og elektroreparatører Alle registrerte virksomheter innenfor netteiers forsyningsområde skal i løpet av en treårsperiode være gjenstand for minst en systemrevisjon.dette kan økes til 5 år ut fra risikovurdering i det enkelte tilfelle. Verifikasjoner av utførte anlegg skal utføres etter ny tabell i vedlegg 1 DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektromontørene i 10 % av virksomhetene i forsyningsområdet. 3

4 DSB s instruks overfor DLE i 2013 Omdisponering av ressursene For tilsynsåret 2013 gir DSB nettselskapene frihet til å omdisponere inntil 20 % av ressursen innen dette resultatområdet til prosjekter som DLE mener gir mer elsikkerhet. Prosjektforslagene skal forelegges DSB for godkjenning.

5 DSB s instruks overfor DLE i 2013 Antall verifikasjoner Det skal minst gjennomføres 6 / 8 / 12 / 16 verifikasjoner av utført arbeid pr. virksomhet pr. år, avhengig av ant. montører i firmaet (0 10 / 9 25 / / 99 ) Byggeplasskontroll 20 % av kontrollene, FKE / FSE og provisorisk anlegg prioriteres (Mulige avvik ved anlegget som bygges kan kommenteres i rapporten, men de vil først kunne påpekes som avvik etter at utførende har gjennomført sluttkontroll og utferdiget erklæring om samsvar.) Ulovlig arbeid DLE skal prioritere oppfølging av saker hvor det avdekkes eller meldes om ulike former for ulovlig arbeid. Dette vil kunne gjelde: - Virksomheter som ikke er registrert i det sentrale registeret over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg - Virksomheter uten faglig ansvarlig som oppfyller kravene i fke 11 - Utenlandske faglig ansvarlige og elektrofagarbeidere som ikke har godkjenning fra DSB til å kunne arbeide selvstendig i Norge - Elektrofagarbeidere (med eller uten formell tilknytning til en registrert virksomhet) som selvstendig tilbyr tjenester i markedet ( innleie av installatør) 5

6 DSB s instruks overfor DLE i 2013 Prosjekterende Enhver som er ansvarlig for prosjektering av elektriske anlegg, har i henhold til fel 12 et selvstendig ansvar for å utstede erklæring om samsvar. Dette ansvaret kan ikke skyves over på utførende. Det forutsettes også at prosjekterende kan dokumentere at det er foretatt en risikovurdering som er lagt til grunn for prosjekteringen. Når prosjektering og utførelse ikke utføres av en og samme virksomhet, skal det kontrolleres om det foreligger egen erklæring om samsvar for prosjekteringen. Det skal dessuten vurderes om påviste avvik ved verifikasjon av det utførte anlegget kan tilbakeføres til prosjekteringen. Eventuelle avvik legges til grunn for oppfølging av den prosjekterende virksomheten. Aktuelle temaer for tilsyn med prosjekterende virksomheter vil være: - Kvalifikasjoner (ikke forskriftsregulert) - Rutiner for risikovurdering - Rutiner for utstedelse av erklæring om samsvar 6

7 DSB s instruks overfor DLE i 2013 DLEs aktive informasjons- og påvirkningsarbeid skal minst omfatte følgende: 1. Ved kontroll av boliger og lignende, gi minimum 20 min. informasjon til eier/bruker om bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr og anleggets levealder. DSB har lagd en brosjyre til hjelp og veiledning som ligger på DLE-web. 2. Gi tilbud om minst to timer undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler innenfor netteiers forsyningsområde. Dette kommer i tillegg til en eventuell internettbasert undervisning. 3. Gi tilbud om tilpasset elsikkerhetsinformasjon til hjemmehjelpen/hjemmesykepleien. 4. Delta aktivt under Brannvernuka i samarbeid med brannvesenet. 5. Delta aktivt under Aksjon boligbrann i desember. 6. Besvare henvendelser fra publikum om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. 7. Besvare henvendelser fra elektrobransjen og andre næringsvirksomheter. 8. DLE må holde seg oppdatert på hva som finnes av rutiner for varsling (elektronisk) ved feil på utstyr. 9. Arrangere minst ett årlig informasjonsmøte for alle registrerte elvirksomheter. 10. Montørmøter som beskrevet. 7

8 Statistikk 2012 Eidsiva Eidsiva i perioden til

9 501 kontrollerte nye anlegg antall rapporter uten feil antall rapporter med feil 10 1 antall rapporter uten feil antall rapporter med feil Kontrollerte nye anlegg i Eidsiva i perioden til

10 501 kontrollerte nye anlegg Serie1 Serie2 0 Fordeling av feil og avvik for nye anlegg i perioden til totalt 512 avvik

11 707 kontrollerte utvidelser antall anlegg uten feil antall anlegg med feil Kontrollerte utvidelser i perioden til

12 707 kontrollerte utvidelser Serie1 Serie2 0 Fordeling av feil og avvik for utvidelser i perioden til totalt 291 avvik

13 256 Fordeling av dokumentasjonsavvik for nye anlegg retttet mot eier og utførende virksomhet Mangler ved dokumentasjon retttet mot eier/kunde 13 Mangler ved dokumentasjon retttet mot utførende virksh Avvikene fordeler seg ca 50 % på hver ( eier/ utførende virksomhet) ut fra resultat etter våre stikkprøvekontroller gjeldende for nye anlegg.

14 Installatørmøter i Eidsiva 2012 Dokumentasjon av el-anlegg: Erfaringer ut fra våre stikkprøvekontroller. Dokumentasjon av mindre utvidelser Steinar Myrvåg 14

15 Erfaringer ut fra våre stikkprøvekontroller: - Fysiske feil og mangler - Dokumentasjonsavvik GENERELT I 2012 har vi som ut fra bestilling fra dsb/dle utført stikkprøvekontroller på nye anlegg og nye utvidelser. Vår statistikk er delt mellom Nye anlegg Utvidelser Vi har kun tatt med anlegg som er kontrollert i 2012 ( frem til 6.sept i år fra årskifte). Vi har således ikke tatt med 2-10 års anlegg som vi gjorde i forrige installatørmøte (2-10 års anlgg var den gang med for å se utviklingen etter innføring av norm og FEL i 1999) 15

16 Erfaringer ut fra våre stikkprøvekontroller: - Fysiske feil og mangler - Dokumentasjonsavvik FYSISKE FEIL OG MANGLER: Resultat er positivt i det det er relativt mindre fysiske feil og mangler enn i fjor. Det er heller ikke påfallende mange alvorlige fysiske feil og mangler. Vi har sortert de fysiske avvik som er de mest gjentagende innen for hver i FEL i tillegg er det laget en samlepost som inneholder noen mindre antall avvik innen fpor hver FEL Herunder er det litt forskjellige fysiske avvik bl.a Avvik knyttet til 823 (flere manglende montert komyrvakt) Tilgjengelighet Feil montasje Manglende overspenningsvern Defekt virker ikke etter hensikt Ikke egnet til forutsatt bruk Manglende tilpassning mellom leder og vern ++ 16

17 Erfaringer ut fra våre stikkprøvekontroller: - Fysiske feil og mangler - Dokumentasjonsavvik Dokumentasjonsavvik. Som det fremgår av statistikken for nye anlegg så fordeler dokumentasjonsavvikene seg mellom eier og utførende virksomhet. Vi har delt opp denne i to søiler en ref. til 12 utførende virsomhet og en søile for eier sin oppbevaring av dokumentasjon ref. 13. Det er som ved forrige møte en oppfordring til å bli flinkere til å synliggjøre og å plassere dokumentasjon hos sin kunde og fremtidige eier av anlegget. Tillater meg derfor å gjenta noe av de samme punktene og oppfordering i denne sammenheng fra siste møtet i

18 Dokumentasjon av el-anlegg Erfaringer ut fra våre stikkprøvekontroller I mange tilfeller er ikke dokumentasjon tilgjengelig eller lar seg ikke fremvise ved vårt besøk på grunn av bl.a: Eier tar ikke vare på Har rotet bort. Fritidsboliger: dokumentasjon ligger hjemme hos eier Fremtidig juridisk eier er ikke den som har mottatt dokumentasjonen Dokumentasjon leveres til byggentreprenør eller oppdragsgiver der det er større leilighetskomplekser/flermannsboliger. ++ Det er pr. dags papirformat som gjelder i hht. dsb sine krav. Andre løsninger er / blir vurdert av dsb, om det kan være tilstrekkelig med elektronisk løsning. Som f.eks kan tenkes å gjøres tilgjengelig gjennom en webportal eller lignende. Det er jo også et spørsmål om hvem som skal eller må ha tilgang på dokumentasjon for et gitt anlegg. Hvor tilgjengelig skal den være og i hvilket format og for hvem. 18

19 Dagens løsninger på levering av dokumentasjon: Dagens aksepterte løsning Dagens mest brukte løsning er at dokumentasjon sendes ut sammen med faktura. Her ser vi klart at de som merker og synliggjør dokumentasjon med merketape eller medfølgende iøynefallende tekst om at dette er en form for garantierklæring eller lignende har vesentlig mindre avvik på at eier ikke kunne fremvise dokumentasjon. At dokumentasjon legges igjen på stedet f.eks i lomme i el. ved sikringsskapet. De få som leverer dokumentasjon på stedet har lite eller få avvik på at dokumentasjon ikke kunne fremvises ved dle/kontrollselskap besøk. 19

20 Mulige fremtidige løsninger på leverintilgang av dokumentasjon: Mulig web-løsning?? En løsning med en web-portal hvor dokumentasjon ble lagret og gjort tilgjengelig for den som har behov for tilgang til dokumentasjon for elanlegg. Her kan en tenke seg at de som har behov for å ha tilgang og se dokumentasjon, blir gitt tilgang gjennom brukernavn og passord. Dette kunne få slutt på de gjentagende og stadige diskusjoner om dokumentasjon er utarbeidet og levert til eier. Sannsynligvis vil det i en slik løsning uansett kreve at eier får det som trengs for betjening og sikker bruk av sitt anlegg/utstyr i papirformat? (bruksanvisning) 20

21 Enn så lenge. Det er da slik at vi enn så lenge må forholde oss til dagens løsning hvor formatet er papirbasert og med de utfordringer det utgjør. Så en klar oppfordring er: Fortrinnsvis: Rutiner ved utsendelse av dokumentasjon til eier, må forbedres slik at en sikrer at den fremtidige eier får overlevert den nødvendige dokumentasjonen for sitt anlegg. Den beste løsning er at den plasseres i egen lomme i sikringsskapet. Dette gjelder spesielt der utbygger ikke er den fremtidige eier. Alternativt: Det anbefales å merke og synliggjøre dokumentasjon på en enkel og tydelig måte som tilkjennegir at det er en form for garantierklæring som skal oppbevares i anleggets levetid (merketape/stempel eller lignende). Garantierklæring må oppbevares og tas vare på!! 21

22 Litt om Boligmappa. Papirformatet som gjelder, men det kan være fornuftig å bruke boligmappa i de tilfellene der kunden er informert og har tilgang til bankid. Dette sikrer at dokumentasjonen ikke blir borte ved eierskifte. Boligmappa.no Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. En digital lagringsplass som samler viktig informasjon fra myndigheter, håndverkere og boligeiere alt på ett sted. Servicehefte følger boligen og er tilgjengelig for den som en hver tid er registrert som eier. Boligmappa Bedrift. Boligmappa Bedrift er en felles dokumentasjonsplattform for håndverkerbransjen. Tjenesten samler dokumentasjon digitalt, og knytter dette opp mot boliger registret i Norges eiendomsregister. De som til en hver tid står oppført som hjemmelshaver på boligen, har tilgang til dokumentene via boligmappa.no Boligmappa Webservice. Boligmappa WS gjør det mulig for ulike program å integrere seg mot Boligmappa Bedrift. Eks. Visma Contracting, Handyman, Febdok, Nelfo Digitalpenn, Speedycraft, Elsa, m. flere. 22

23 Dokumentasjon av mindre utvidelser. Det er utarbeidet et skjema i NELFO regi for mindre arbeider med lav risiko. Skjemaet er kommentert av dsb ved Jostein Grav og påregnes å bli lagt ut på dsb sin hjemmeside på linje med standard dokumentasjon 5 sikre : Det sies bl.a fra dsb v/jostein Grav at 5 sikre kan bli for omfattende for mindre arbeider med lav risiko. Grav påpeker med henvisning til 16 stiller krav til planlegging og vurdering av risiko og veiledning til 12 angir at elektrotekniske beregninger kan være nødvendig dersom oppfyllelse av forskriftenes sikkerhetskrav ikke kan verifiseres på annen måte. Omfanget av risikovurdering er sterkt knyttet til anleggets kompleksitet og antatt risiko. Veiledningen i 12 sier at for enkle anlegg med lav risiko ansees slike vurderinger ikke påkrevd Risikovurdering+og+sluttkontroll+R2V3_3 NELFOx.pdf 23

24 Dokumentasjon av mindre utvidelser. Grav påpeker videre at det er viktig å merke seg at også andre metoder for dokumentasjon og risikovurdering og sluttkontroll vil kunne tilfredstille fel. 5 siker er en bransjestandard og ikke krav i en forskrift. Tilslutt sier Grav at 5 sikre er et godt verktøy da det hjelper prosjekterende og utførende til å huske alle forhold som må vurderes. Dersom det i etterkant stilles spørsmål om valgt løsning vil en dokumentasjon i hht. 5 sikre være et veldig godt utgangspunkt for å forklare vurderinger som ble lagt til grunn. 24

25 Mye stilte spørsmål og problemstillinger knyttet til Norm og forskrift. Installatørmøte høst 2012 Utarbeidet av: Steinar Myrvåg Elsikkerhet Norge AS 25

26 Spørsmål nr 1 Midlertidige installasjoner brakkerigger Dersom en brakkerigg er ment for bo/overnatting, kommer dette da under NEK Elektriske installasjoner i boliger. Eller vil det komme under: Installasjoner på bygge- og nedrivningsplasser, i avsnitt hvor de generelle kravene i NEK til NEK gjelder. 26

27 Svar på spørsmål 1 Midlertidige installasjoner brakkerigger Konklusjonen må være at det reguleres gjennom de generelle bestemmelser i kapittel i NEK Her er som du ser også soverom medtatt. Sakset fra delnorm for bygge og nedrivningsplasser NEK 704 side 353 i 2010 normen se herunder 27

28 Spørsmål nr 2 og svar på nr 2 Er det noe forskjell på Bryter for mekanisk vedlikehold og sikkerhetsbryter? Det er viktig å være klar over at det kan sies å være 2 varianter av bryter for mekanisk vedlikehold. Der det kan være fare for personskade ved mekanisk vedlikehold. Eks. Avterkkseller tilluftsvifter i ventilasjonsanlegg. Her gjelder kravet om låsbarhet og at bryteren sitter i hovedkretsen Der det ikke er fare for mekanisk personfare kan være eks. el-kolber, varmepumper og andre innretninger (hvor det er nødvendig med mekanisk vedlikehold) som ikke har umiddelbare ytre tilgjengelige roterende deler som skaper faremomenter. Ref bl.a side I NEK og FEL 30 28

29 Spørsmål 3 Ulike krav til brytning av kretser Frakopling ved elektrisk arbeid Utkopling for mekanisk vedlikehold Driftskopling for betjening og drift Nødutkopling for nødfunksjon 29

30 Spørsmmål nr 3 Kontroll av heismontør/installasjon I hvilken grad skal DLE/kontrollselskap utføre revisjon/kontroll hos heisinstallatører: 30

31 Svar på spørsmål nr. 3: Kontroll av heismontør/installasjon DLE kan sjekke kvalifikasjoner, IK og ellers foreta en normal revisjon av heisinstallatøren. Grensesnittet for kontroll av heis, er vernet til tilførselskabelen til heisen. Det som kommer etter dette, er BEs ansvar. Ref. elsikkerhet. Et trygt og robust samfunn - der alle tar 31

32 Spørsmål 4 Varmepumpe kabel/ledningstype: Var et sted der et rørleggerfirma monterte en luft til luft varmepumpe. Det var utvendig tilkobling via en stikkontakt. Kabelen som ble benyttet for tilkobling av varmepumpa via støpsel var en PFXP. Det som kanskje er mer vanlig er tilkobling med PMH. Hva slags type kabel / ledning skal brukes for støpseltilkobling av utvendige varmepumper, også med tanke på påvirkning av kulde og sollys? Hva med ledningen som går i mellom ute og innedel på varmepumpa? Et trygt og robust samfunn - der alle tar 32

33 Spørsmål 4 svar: PFXP er ikke egnet som bevegeligtilførselsledning. Det er spesifisert i montasjeveiledningen hvilken type kabel som skal benyttes PMH er ofte brukt inne. Ute er vel ikke denne godkjent (En varmepumpe er en maskin skal ikke kontrolleres grensesnitt: Støpsel evt. koblingsboks, v/fast montasje). Mellom ute og -innedel benyttes oftest PFXP, men produsentens anvisning skal følges. Kan kabelen legges i kanal, ser jeg ingen problemer med for eksempel PR-kabel. Et trygt og robust samfunn - der alle tar 33

34 Spørsmål nr 5 Samsvarserklæring pr. boenhet/leilighet Det er stilt spørsmål om det er krav til å utarbeide samsvarserklæring og sluttkontrolldokumentasjon pr. boenhet i flermannsboliger. Eller om det er greit å lage en felles samsvarserklæring for alle boenheter samlet. 34

35 Svar på spørsmål nr 5 Samsvarserklæring pr. boenhet/leilighet Der utbygger ikke er fremtidig juridisk eier av boenhetene må en forbrede og lage samsvarserklæring og nødvendig dokumentasjon etter gjennomført sluttkontroll pr. boenhet som tilkommer den fremtidige juridiske eier av hver boenhet. Dette er en del av forutsetningen i 5 sikre som nå er omforent i både bransjen og i dsb. 5 sikre definerer minimums krav til dokumentasjon for en standard bolig eller lignende, og skal tilkomme den enkelte boligeier. Rapport fra risikovurdering Rapport fra sluttkontroll skjema Kursfortegnelse Samsvarseklæring Utstyrsdokumentasjon Brukerveiledning 35

36 Spørsmål nr 5A Stasjonære bruksgjenstander og tilgjengelighet til stikkontakt/tilkopling. Er det lovlig å montere koblingsboks og kontakt på veggen bak en oppvaskmaskin som er integrert i kjøkkeninnredningen? Ingen av disse (koblingsboks og kontakt) er tilgjengelig uten at oppvaskmaskinen dras ut. 36

37 Svar på spørsmål nr 5 A Stasjonære bruksgjenstander og tilgjengelighet til stikkontakt/tilkopling. Det er ikke noe klart regelstyrt forbud mot å plassere stikkontakt eller koplingsboks bak oppvaskmaskin i gjeldende Norm eller forskrift Det er derimot et klart krav at det må være tilgjengelighet til stikkontakter og koplingsbokser for inspeksjon og vedlikehold. Praksis har vært at det etterstrebes å finne løsning med plassering av stikkontakt i nærmeste skap til oppvaskmaskin eller lignende utstyr som skal tilkoples. I dette tilfelle fremgår det at det er tilgjengelighet ved at oppvaskmaskin dras ut. Dette er ingen god eller optimal løsning. Det må således i dette tilfelle være informert til eier eller bruker at det utføres en inspeksjon av stikkontakten/ledningsplugg fra tid til annen. F. eks en gang årlig. 37

38 Spørsmål nr 6 Merking i elfordelinger. En tavle/sikringsfordeling til maskin er tilknyttet TNsystem 400v, mens resten i fabrikkhallen er IT, Må ikke denne sikringstavlen merkes med 400v, utenpå tavlen også?? Men hvor finner vi dette kravet? 38

39 Svar på spørsmål nr 6 Merking i elfordelinger. Kravet om merking av merkedriftspenning ref. punkt I nek og side 423 i NEK For øvrig må vi henvise til FEL 32 Sakset fra NEK herunder:

40 Spørsmål nr 7 Overspenningsbeskyttelse ved 400 V TN-S. Beskyttelse mot overspenninger ved 400V TN-S anlegg 400V TN-S system. Hvilke krav gjelder her og hvilke merkedriftspenning må vernet ha. Hvor finner jeg dette i NEK 400? 40

41 Svar på spørsmål nr 7 Overspenningsbeskyttelse ved 400 V TN-S. Kravet om merking av merkedriftspenning ref. punkt I nek 400 For øvrig må vi henvise til FEL 32 Sakset fra NEK herunder: Ved 400 V TN-s skal minste varige driftspenning være i hht nedenfornevnte tabell i NEK (tabell 53 B ). Side 242 i NEK 400 I TN-S 400/230 V blir da minste varige driftspenning til overspenningsvernet U0 x 1,1 =253 V (fase nøytralleder og fase PEleder)

42 Svar på spørsmål nr 7 forts..,. Overspenningsbeskyttelse ved 400 V TN-S. 42

43 Spørsmål nr 8 Hvem har ansvar for lysutstyr som plugges til i T- profilhimling Vi kommer ikke til å plugge inn armaturer som er hengt opp av andre. Hvem skal skrive samsvarserklæring på belysning i butikken?? Dette er melding/utsagn fra ansv. installatør på et forretningsbygg. 43

44 Svar på Spørsmål nr 8 Hvem har ansvar for lysutstyr som plugges til i T- profilhimling Alt utstyr som skal tilkobles med ledning og plugg må ha dokumentasjon som viser at utstyret kan benyttes i det monterte arealet/området. Dette med hensyn til strøm/spenning/frekvens og (ytre) påvirkninger. Det er den som «plugger» i utstyret som er ansvarlig for at utstyret tilfredstiller alle nødvendige krav og at monteringsveiledning og annen informasjon følges. Dette gjelder alle typer utstyr som tilkobles et nett også belysningsutstyr for letthimlinger. Det skal være «samsvarerklæring» på utstyret utarbeidet av leverandør/produsent, men det må eller skal ikke være en samsvarerklæring på «hele belysningsanlegget». 44

45 Spørsmål nr 9 Dette gjelder i hovedsak hytter hvor vi skal legge ut cu-weld. Alt 1 -jordtråden legges rundt ringmur. Ulempen kan være dårlig overgangsmotstand på grunn av stein pukk i det nivå elektroden legges. Fordel god dekningsområde idet den ligger rundt hytten. Alt 2 -jordtråden legges i kabelgrøft sammen med vann/avløp samt stikkledning inn til hytta. Fordelen her er lav overgangsmotstand mens ulempen kan være dårlig dekningsområde. Hva bør vi velge eller hvorfor? 45

46 Svar på spørsmål nr 9 Dette gjelder i hovedsak hytter hvor vi skal legge ut cu-weld. Oppfatter at spørsmålet herunder dreier seg noe om dekningsområde på elektroden i der den skal ivareta beskyttelse mot forventet berøringspenning (beskyttelsesjording). En dagens installasjon er beskyttelse mot indirekte berøring ved jordfeil/isolasjonsvikt basert på utkopling av forbrukerkurser. Svaret på spørsmålet ang utforming og plassering av jordelektrode kan derfor være følgende: Forutsatt at det er utkopling ved feil som er lagt til grunn. Dvs en dagens installasjon bygget på NEK Her er sikkerheten og dermed utkoplingskravet basert på følgende relasjon Ia = 50V/Ra 50/003 =1667 dvs at en må sørge for en jordelektrode som ivaretar utkopling ved isolasjonsfeil ved 1. jordfeil i en installasjon. 46

47 Svar på spørsmål nr 9 forts.. Dette gjelder i hovedsak hytter hvor vi skal legge ut cu-weld. Det er med andre ord i dagens installasjoner en funksjonsjording mer enn en beskyttelsesjording som skal ivaretas. Dvs min 1667 ohm for å oppnå 30 ma jordfeilstrøm Konklusjon må etter vår vurdering kan være at det er bedre å arrangere en jordelektrode med lavest mulig overgangsmotstand heller enn å ha en dårlig jordelektrode med bedre dekningsområde. 47

48 spørsmål nr 10 Hvilke krav til jording gjelder for et gassanlegg i en boligblokk. Hvilke tiltak vedr. jording skal være med i gass anlegg? Skal gassrøret jordes utvendig der det kommer opp av bakken? Hvilket tverrsnitt skal jordleder ha? Kan jordleder legges til en underfordeling, eller skal PN legges til hoved jordskinne i HT-rom? Inne i leilighetene? Skal gassrøret jordes der det kommer inn i peisen? Gassrør kommer utvendig og inn i leilighet via veranda og inn i peis. råde. 48

49 Svar på spørsmål nr 10 Hvilke krav til jording gjelder for et gassanlegg i en boligblokk. Gassanlegg i boligblokk Stikkord i denne sammenheng: Det finnes ikke spesifikke krav i norm/forskrift om slike anlegg når det gjelder krav til jording. Risikovurdering her som ellers Hovedutjevning der metallisk gassledning kommer inn i blokken er minimum ut fra vår min vurdering. Forutsetter metallisk sammenhengende rørføring husk at dette er å betrakte som en annen ledende del.. Kan ikke se at det er krav om utjevning til hver gasspeis (men selvfølgelig det vil jo ikke bli feil men strengt tatt vel neppe nødvendig,,,,) 49

50 Svar på spørsmål nr 10 Hvilke krav til jording gjelder for et gassanlegg i en boligblokk. Gassanlegg i boligblokk forts Tverrsnitt på utjevningsforbindelse er 2,5 mm2 der den ligger beskyttet mek. Der den er ubeskyttet er det 4 mm2 minimum. Jeg ville foreslått min 10 mm2 som hovedutj. forbindelse her (solid og synbar ). Tilkopling til hovedjordskinne ( og merking ) vil vel være det mest oversiktlige/hensiktsmessige. Hovedutjevning til gassrør der det kommer inn i bygningen 50

51 Spørsmål/svar nr 11 TEST av jordfeilvern Hvor ofte og hvorfor. Har tatt dette opp med Eaton tidl. Moeller v/torbjørn Jakobsen sier: I en vanlig bolig med lite ytre påvirkning/påkjenning kan en gang i året være nok testing Derimot når det er mye støv osv mer påkjenning industri osv. Kan det som er anbefalt 1. gang pr. måned være nødvendig. Uavhengig av dette sier Jakobsen at det ikke er veldig mye klager på manglende funksjonalitet av vern som følge ikke testet av bruker eier. Det er først og fremst klebing av kontaktsett som kan være et problem hvis ikke det blir foretatt test av vern. At vern blir mer påkjent og utsatt i tøffere miljø 51

52 Spørsmål/svar nr 11 TEST av jordfeilvern Hvor ofte og hvorfor. 52

53 Spørsmål/svar nr 12 Merking av vern med redusert termisk faktor I2 < Iz i hht. krav til NEK 400: Spørsmål: Hvordan skal dokumentasjon og merking i elfordeling i bolig tilkjennegi at dette kravet er oppfylt i hht. 400: Svar: Det beste er at dette blir angitt på selve kursfortegnelsen altså hvilken redusert termisk faktor som gjelder for det værnet som er anvendt. Sammen med oppgitt forlegningsmåte vil dette dokumntre at I2 < Iz f.eks 2,5 qmm i A1 forlegningsmåte vil I2 =15 x 1,3 = 19,5 < IZ 53

54 Konsekvensen av I2 Iz (ved Iz 30 gr. Celsius) 54

55 Spørsmål/svar nr 13 Avdeling uten installatør ( Lager/oppmøtested for montører). Spørsmål: Avdeling uten installatør hva er tillatt?? I hvilken grad kan en som installatør annonsere eller markedsføre en slik installatørløs avdeling Svar: Selvstendig avdeling uten installatør er ikke tillatt. DSB har sagt at å ha et fjernlager/oppmøtested for at montørene skal slippe å kjøre en omvei innom kontoret er ok. Å ha en reklame på en vilkårlig vegg er heller ikke forbudt i vårt reglement (Vegdirektoratet kan kanskje ha noen innvendinger). Men når disse blir kombinert. Da blir denne kombinasjonen en selvstendig avdeling uten installatør. Og en slik avdeling er som sagt ikke tillatt. 55

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Gunnar Langmo Senioringeniør DSB Region Nord-Norge Nasjonal Elsikkerhetsmyndighet 1 2 ---- gode nyheter for installatørbransjen? 3 Administrativt er de lokale eltilsyn underlagt nettselskapene, mens de

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2008 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Instruks Instruks for 2008 Fastsetter minstekrav til virksomheten Ikke noen reell økning i omfanget av pålagte oppgaver Opprettholder

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2009 Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad Enhet for elektriske anlegg DSB Samfunnsproblem - referanser Antall døde d de i brann årlig 60 80, ca 40% av disse brannene skyldes elektrisitet. I

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme?

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme? VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010 Mye lys og varme? Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører NEK400 Feil på utførte inst.arbeid Innkommende

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-04-08 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Føringer for 2007 Fra rammebrev til instruks Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en instruks? I denne sammenheng er en instruks en ordre fra ett forvaltningsorgan til

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg DLEs oppgaver 1 Grunnlag for DLEs aktiviteter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige

Detaljer

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1 NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen 09.11.2011 Harald Aasen Aasen Consult Harald Aasen Aasen Consult 1 Hvordan skal den brukes? Harald Aasen Aasen Consult 2 Burde vel starte med å gratulere NEK og NK

Detaljer

Hedmark og Oppland Faglige Forum

Hedmark og Oppland Faglige Forum Hedmark og Oppland Faglige Forum Skogmuseet, 28. mai 2009 Innsendte spørsmål og svar Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar HOFF 28.05.09 Svar gitt med referanse til: Fel - feb Frv Fke (autorisasjon)

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008 Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende Medlemmer NK 301 Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende I tillegg til de som har vært med i komiteen har det vært omfattende møtevirksomhet

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2014 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal

Detaljer

Prosedyrer bygger på Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil.

Prosedyrer bygger på Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil. Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2016-08-17 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012 TEMA Aktuelle problemstillinger og spørsmål rettet til DSB Paul Kaarbø Hermansen Elsikkerhet DSB Region Vest - Norge 1 Spørsmål / påstand Vedr. systemrevisjon. Når jeg er ute i diverse bedrifter og har

Detaljer

Tilsyn av elektrotavler

Tilsyn av elektrotavler Tilsyn av elektrotavler Hans-Petter Nybakk Hva skal til for å utføre tilsyn? Kompetanse Erfaring Meninger 2 2 Tilsyn 0-1 år 1-10 år 3 3 Tilsyn Eldre enn 10 år? Eldre enn 30 år? 4 4 Tilsyn 3 hovedelementer

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett

Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 OMFANG... 3 3 HENSIKT... 3 4 MÅL... 3 5 AKTIVITETER FOR 2012... 3 5.1 UTPLUKK

Detaljer

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg Formann NEK NK44

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2016-08-22 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER?

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? AVANSERTE MÅLEM LE- OG STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 1 AMS

Detaljer

Hva kan elektrobransjen bidra med for å redusere antall branner i landbruket? Terje Hanssen Nelfo

Hva kan elektrobransjen bidra med for å redusere antall branner i landbruket? Terje Hanssen Nelfo Hva kan elektrobransjen bidra med for å redusere antall branner i landbruket? Terje Hanssen Nelfo El- og brannsikkerhet i landbruket Hvorfor brenner det så ofte? Hva kan vi gjøre for å redusere antall

Detaljer

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 SPORVEKSELVARMESYSTEM... 3 2.1 Sporvekselvarmeanlegg... 3 2.1.1 Strømforsyning...3 2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg... 3 2.3 Aktivering,

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2007

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2007 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2007 Denne instruks er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske

Detaljer

HOFF 22. mai Roy Halvorsen. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

HOFF 22. mai Roy Halvorsen. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar HOFF 22. mai 2012 Roy Halvorsen 1 Status pr. dd. Omorganisering av DSB 1/1-2012 ble Nasjonal elsikkerhetsmyndighet en realitet, og vi ble adskilt fra brann. Lettere å få fokus på våre saker Elsikkerhetsmyndigheten

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009

erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009 erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009 Markeder Skipsbygging Byggesektoren Olje og gass Industri Fagområder

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende og tidligere kunder Hafslund Nett Fortum Distribution Høland & Setskog

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell Referent: Arve Kjønnås, HelgelandsKraft 1 DAG 1: ÅPNING Odd A Kristensen ønsket på vegne av styret velkommen til

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Vedlegg til Instruks for lokalt elektrisitetstilsyn 2010

Vedlegg til Instruks for lokalt elektrisitetstilsyn 2010 Vedlegg til Instruks for lokalt elektrisitetstilsyn 2010 Tilsyn innenfor de ulike resultatområdene og øvrige aktiviteter skal utføres i henhold til de føringene som er gitt på DLE-web (login på www.dsb.no/elsikkerhet).

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil + 2 mil Tilstandskontroll av elektriske anlegg Bernt Prestkvern El- og spenningskvalitet, Medlem NEK, NK8, Standard spenninger, strømmer, frekvenser (System aspects of electrical energy supply) Sikker

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Offentlig forvaltning: Hva er så det? 1 Prinsippet Alle skal ha en rettferdig behandling -uansett DSB er myndighet Deler av myndigheten er delegert til DLE fatte vedtak i tilsynssaker (vedtak (pålegg)

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

FEBDOK. Hva er FEBDOK?

FEBDOK. Hva er FEBDOK? FEBDOK Hva er FEBDOK? Hva gjør FEBDOK? FEBDOK`s database Dokumentasjon til DLE, kunde og installatør Utskrifter Hvem bruker FEBDOK? Nyheter i FEBDOK versjon 4.0 Kurs i FEBDOK Hva er FEBDOK? FEBDOK er et

Detaljer