Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett"

Transkript

1 Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett Side 1 av 11

2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD OMFANG HENSIKT MÅL AKTIVITETER FOR UTPLUKK AV TILSYNSOBJEKTER ELEKTROENTREPRENØRER, RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ELEKTROREPARATØRER ELEKTRISITET I BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE HELSE INSTITUSJONER LANDBRUK ANDRE VIRKSOMHETER ANDRE ELEKTRISKE ANLEGG OMSETNING AV ELEKTRISKE PRODUKTER SAMORDNET TILSYN BISTAND TIL POLITI VED ULYKKE- OG BRANN ETTERFORSKNING INFORMASJONSPLAN Informasjonskampanje nasjonalt via TV ANDRE FORHOLD OPPFØLGING I FORBINDELSE MED PCB-HOLDIGE KONDENSATORER FORUTSETNINGER LAGT TIL GRUNN FOR OPPSETTE I PLAN OG RAPPORT PLAN OG RAPPORT TABELL KOMMENTARER TIL TABELLEN PLAN OG RAPPORT Obligatoriske nyanlegg: Ekstra Nyanlegg 0-1 år: OVERSIKT SAKKYNDIGE SELSKAP SOM HAFSLUND NETT BENYTTER I 2012* Side 2 av 11

3 1 Forord Tilsynsplan omhandler elsikkerhetsaktiviteter for år 2012 og beskriver hvordan Det Lokale Eltilsyn (DLE) i Hafslund Nett AS skal løse de elsikkerhetsoppgaver som de er delegert av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap gjennom krav gitt av Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år Tilsynsplanen er utarbeidet av DLE v/ enhetens leder Frode Remvang som også er ansvarlig for DLE i Hafslund Nett. Kommentarer til tilsynsplanen kan rettes til DLE direkte til Frode Remvang på e-post: eller til DLE s felles e-post Hafslund Nett v/dle har avtaler med ulike sakkyndige selskaper om utførelse at DLE-oppgaver for DLE vil gjennom krav til rapportering, systemrevisjoner og annen oppfølging sikre at utførende sakkyndigselskaper har nødvendig kompetanse og utfører tilsynsarbeidet iht. de krav som fremkommer gjennom instruksen, gjennom Forskrift om DLE og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier og andre styrende dokumenter. 2 Omfang Hafslund Nett har områdekonsesjon i 22 kommuner i Oslo, Akershus og Østfold, som omfattes av denne tilsynsplanen. Disse kommunene er: Asker, Bærum, Oslo, Hurdal, Eidsvoll, Fet, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nittedal, Lørenskog, Nes, Rælingen, Skedsmo, Sørum, deler av Aurskog Høland, Frogn, Vestby, Ås, Oppegård, Rygge, Råde samt lokalt nett i Askim, Sarpsborg og Fredrikstad 3 Hensikt Hafslund Nett ønsker gjennom DLE-arbeidet å sikre at DSB`s mål knyttet til elsikkerhetsnivået i Norge nås. Dette gjøres gjennom å utføre de oppgavene som er beskrevet i instruksen, og med et tilsynsvolum utarbeidet iht. instruksen som fremkommer i denne tilsynsplan. 4 Mål DSB`s elsikkerhetsmål er som følger: Reduksjon av ulykker med elektrisk årsak Reduksjon av materielle kostnader knyttet til ulykker og branner med elektrisk årsak 5 Aktiviteter for Utplukk av tilsynsobjekter Utplukk av tilsynsobjekter vil være gjenstand for en lokal risikovurdering. Hovedtrekkene vil følge de føringer som er gitt av Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2012 og den informasjonen som DSB legger ut på DLE Webén: Følgende vil bli vektlagt: Utplukkskritterier som er beskrevet i instruksen og på DLE webén. Oppdeling og frekvens etter tabell Plan- og rapport. Lang tid siden installasjonen har blitt kontrollert. Følgende aktiviteter er planlagt utført innenfor de forskjellige resultatområdene: Side 3 av 11

4 5.2 Elektroentreprenører, rådgivende ingeniører og elektroreparatører Nyregistrerte virksomheter og nyansatte faglig ansvarlig vil bli fulgt opp iht. instruksen. Det vil bli gjennomført brevkontroll mot alle elektroentreprenører for å påse at det er samsvar mellom de faglige virkeområder virksomheten er registrert med og de faglige kvalifikasjonene til faglig ansvarlig. Elektroentreprenører som vil bli systemrevidert i 2012 blir kontrollert mht. faglig ansvarlig under revisjonen. Det vil bli utført verifikasjoner av meldte arbeider som utføres av virksomheter med adresse utenfor Hafslund Netts forsyningsområde. I Hafslund Netts område er det pt. registrert 587 installatører. Iht. instruksen skal det utføres 3934 kontroller av obligatoriske nyanlegg jf. tabell 1, og hvor av ca. 20 % av kontrollene vil skje i anlegg under bygging. Tabell 1 Antall ansatte Antall virksomheter Antall kontroller pr. virksomheter 0 til til til til - > Sum Sum Antall kontroller Det vil bli gjennomført 196 systemrevisjoner av installatører innenfor Hafslund Netts forsyningsområde. Utenlandske virksomheter vil bli kontrollert iht. instruksen i form av verifikasjon av arbeider. Disse kontroller vil komme i tillegg til det omfanget som er beskrevet i tabell 1. Det vil også i 2012 bli vektlagt oppfølging av Ulovlig arbeid. Dette vil gjelde: Virksomheter som ikke er registrert i det sentrale registeret. Virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg Virksomheter ute faglig ansvarlig som oppfyller kravene i fke. Utenlandske faglig ansvarlig og elektrofagarbeidere som ikke har godkjenning fra DSB til å kunne arbeide selvstendig i Norge. Elektrofagarbeidere (med eller uten formell tilknytning til en registrert virksomhet) som selvstendig tilbyr tjenester i markedet (innleie av installatør). Og andre kombinasjoner av dette. Når det gjelder kontroll av prosjekterende, vil dette bli utført dersom det er avdekkes avvik som kan tilbakeføres prosjekterende. Disse kontroller vil komme i tillegg til det omfanget som er beskrevet i tabell 1. Aktuelle temaer for tilsyn med prosjekterende virksomheter vil være: Kvalifikasjoner (ikke forskriftsregulert), Rutiner for risikovurdering, Rutiner for utstedelse av erklæring om samsvar Side 4 av 11

5 Registeret over elektroreparatører er oppdatert ut fra innhentede opplysninger på Gule sider, Brønnøysund-registrene og lokal kunnskap, slik at også nye elektroreparatører kan bli kontrollert. Disse kontroller vil komme i tillegg til det omfanget som er beskrevet i tabell Elektrisitet i boliger, hytter og lignende Kontrollomfanget innenfor denne gruppen vil være i henhold til instruksen jf. tabell Plan og rapport. Kontrollene vil bli gjennomført iht. de føringene som er gitt i instruks og som evt. fremkommer på DLE webén. 5.4 Helse institusjoner Revisjonsomfanget innenfor helse vil være i henhold til instruksen jf. tabell Plan og rapport. Revisjonen vil bli gjennomført iht. de føringene som vil bli gitt i instruks og som evt. fremkommer på DLE webén. DLE vil delta på samtidig tilsyn ved somatiske sykehus når DSB anmoder om dette. 5.5 Landbruk Kontrollomfanget innenfor denne gruppen vil være i henhold til instruksen jf. tabell Plan og rapport. 5.6 Andre virksomheter Revisjonsomfanget innenfor Andre virksomheter vil være i henhold til instruksen jf. tabell Plan og rapport. Revisjonen vil bli gjennomført iht. de føringene som vil bli gitt i instruks og som evt. fremkommer på DLE webén. 5.7 Andre elektriske anlegg Verifikasjonsomfanget innenfor Andre elektriske anlegg vil være i henhold til instruks jf. tabell Plan og rapport. Verifikasjon av Andre elektriske anlegg vil bli gjennomført iht. de føringene som gis på DLE webén, og utført sammen med revisjonen av virksomheten. Når det gjelder midlertidige anlegg, så er denne type anlegg ofte eid av installatører, og kontroll av disse vil tas ifm. verifikasjoner av nyanlegg etter revisjon av virksomheten. Midlertidige anlegg er gjenstand for hyppige endringer og flyttinger, noe som kan vanskeliggjøre identifikasjon. 5.8 Omsetning av elektriske produkter Jf. instruksen er Hafslund Nett plukket ut til å være med i markedskontroll-prosjektet. Etter avtale med DSB vil det bli benyttet 1600 timer til dette prosjektet. Denne ressursbruken ønskes det å fratrekke aktiviteter innen revisjoner av andre virksomheter. Ressursbruken tilsvarer 405 revisjoner av virksomheter jf. tilsvarende forhold i brev fra DSB datert Vi har derfor redusert annen næringsvirksomheter jf. Plan og rapport med 405 tilsynskontroller. 5.9 Samordnet tilsyn Det er avsatt nødvendige ressurser knyttet til deltagelse ifm. samordnet tilsyn Bistand til politi ved ulykke- og brann etterforskning Det er avsatt nødvendig kompetanse og ressurser til forespørsler fra politi ved ulykkes- og brannetterforskning. I 2010 var antall brannetterforskninger på 189 stk/år og ulykkes etterforskninger 34 stk/år. Side 5 av 11

6 5.11 Informasjonsplan Informasjons- og påvirkningstiltak Følgende informasjons- og påvirkningstiltak er planlagt utført: Tabell 2 Ressursbruk Type aktivitet Kommentar 6-8 årsverk Informasjon om sikker bruk av elanlegg og utstyr Denne informasjonen blir foretatt samtidig med kontroll av elanlegg. Dette anses å være den beste form for påvirkning vha. informasjon til bruker, men når samtidig 2 mnd.verk + IT-kostnaden Elsikkerhetsinformasjon på internett få. Estimert 20 min. tidsforbruk av verifikasjon. Det kreves en del arbeid i å få lagt ut og vedlikeholde denne type informasjon. Samt besvare henvendelser som kommer inn via disse internettsidene. 3 mnd.verk Informasjon om ny forskrift vedrørende salg av el.materiell Informere de som omsetter el.utstyr om ny merkeforskrift 4 mnd.verk Brannvern uka Samarbeidsprosjekt med brannvesenet 1 mnd.verk Påvirkning igjennom massemedia Vi vil prøve å påvirke aviser, radio og TV for å komme ut med budskapet om sikker bruk av el.anlegg og utstyr. 2 mnd.verk Utdeling av informasjonsmateriell Utdeling av forskjellige typer informasjonsmateriell i form av CD er/brosjyrer som for eksempel: - Kontroll med risiko - Div. Info brosjyrer om IK-HMS - Informasjon og veiledningshefte for virksomheter - Elsikkerhet i hjemmet (boligkontroll) - Elsikkerhet i hjemmet (skoleundervisning) - Er ditt hjem elsikkert - Trygghet i hjemmet - Elvett i landbruket - Fakta ark fra DSB - PCB-holdige lysarmaturer 4 mnd.verk Fortolkning av forskifter og normer, samt sikker bruk av elektrisitet Vi få en del henvendelser fra kunder og elektrobransjen på hvordan de skal fortolke lovverket. Privatkunder/virksomheter har også en del henvendelser vedrørende sikker bruk av elektrisitet og el.utstyr. 1 mnd.verk Informasjonsmøter med elektrobransjen/nelfo Det blir gjennomført opptil flere møter i året med elektrobransjen 1 mnd.verk Informasjon om registringsforskriften og om Det kreves en del ressurser til å informere elektrobransjen om det sentrale registreringen av elektroentreprenører. sentral registrering av installatører 2 årsverk Informasjon til grunnskoler (mellom- og ungdomstrinn). Gi tilbud om 2 timer undervisning. Informasjonen søkes gjennomført iht. læreplanens progresjon. 2 mnd.verk Aksjon boligbrann i desember Sentralt prosjekt fra DSB. 3 mnd.verk Eiendomsmeglere Besvare eiendomsmeglere på om det er heftelser på eiendommer som skal selges. 1 mnd.verk Oppdatering av registre over anlegg, virksomheter, installatører, prosjekterende og el.reparatører 1 mnd.verk Info om PCB-holdige armaturer årsverk Estimert ressursbruk info TOTALT Det finnes i dag ingen optimale registre over anleggstype, virksomhetstype og el.reparatører. Krever derfor en del arbeide med å sette sammen informasjon i ulike oversikter. Det presiseres at oversikt over ressursbruk er anslått etter beste skjønn. Tilstrekkelige ressurser vil bli avsatt iht. føringene som gis i instruks og som angitt på DLE Web. Side 6 av 11

7 Informasjonskampanje nasjonalt via TV DSB tok i 2011 initiativ ovenfor Hafslund Nett til et samarbeidsprosjekt mellom DSB/DLE og Hafslund for å få til en nasjonal TV kampanje rundt tema elsikkerhet. DSB/DLE og Hafslund er omforent om å dele kostnadene med denne informasjonskampanjen. Av praktiske årsaker vil andelen DSB/DLE skal bekoste bli fratrukket i form av redusert antall kontroller i tilsynsåret Kampanjen vil bli lansert tidlig vinteren Kostnaden med prosjektet totalt sett er estimert til 8 Mkr. DLE har beregnet antall boligkontroller til fratrekk med basis i avtalte markedspris og kommet frem til at 2512 stk. boligkontroller tilsvarer 4 Mkr. som er den andel DSB/DLE skal betale for kampanjen.valg av kontroll type til fratrekk er avklart i samtaler med Torbjørn Hoffstad og Kristine Aarvold. Antall kontroller i tilsynsplanen vil bli juster ut i fra det endelige og reelle kostnadsbeløpet for denne informasjonskampanjen. 6 Andre forhold Hafslund Nett ser positivt på at DSB benytter kompetanse og ressurser fra vår DLE-utførerapparat, og vi ønsker å bistå DSB etter beste evne for bedring av elsikkerheten. Vi må forutsette av dersom DSB ønsker å benytte ressurser utover det som er angitt i denne tilsynsplanen, kan det muligens bli nødvendig å prioriteres ned enkelte av de medtatte oppgavene i Tilsynsplan Ved slike tilfeller vil DLE rette en henvendelse til DSB i forkant av en evt. omprioritering. Vi ber om forståelse for dette. 6.1 Oppfølging i forbindelse med PCB-Holdige kondensatorer DLE vil, i den grad vi kommer over anlegg av denne type, også i 2012 fortsette arbeidene med å kontrollere/informere mht. installasjoner for PCB-Holdige kondensatorer. Funn vil bli registrert på anvist skjema som sendes Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF). 6.2 Forutsetninger lagt til grunn for oppsette i plan og rapport Hafslund Nett DLE har vurdert instruks og føring av plan og rapprot på følgende måte for nevnte forhold: For kategori tilsynsobjekt anlegg og virksomheter (blå farge) er det oppført antall anlegg som fremkommer i våre systemer/oversikter. For tilsynsobjekt Boligblokk er det registrert inn et volum som omfatter antall boligsameier/borrettslag ol. med org.nr, dvs. at antallet ikke omhandler elektriske anlegg. I versjon 2 av tilsynsplanen er det foretatt korrigering av antall ekstra nyanlegg. Det er beregnet stk. anlegg (meldt nettselskapet via melding om installasjonsarbeider) som skal tilknyttes distribusjonsnette. Videre er det beregnet obligatoriske nyanlegg. Etter en nærmere vurdering har vi kommet frem til at 50 prosent av de obligatoriske nyanlegg fremkommer i beregningsgrunnlaget for meldte arbeider. Den resterende 50 prosent andelen av obligatoriske nyanlegg omfatter utførte arbeider som ikke er meldingsberrettiget. Derfor er ekstra nyanlegg oppført med ny tallverdi I plan og rapport tabell er celle J15 juster mht. formel for å beregne som beskrevet i dette avsnitt. Side 7 av 11

8 Celle H16 er justert mht. formler for å trekke fra antall ekstra nyanlegg i fht. periodisk kontroll av boliger i tillegg til at kontroller er fratrukket i forbindelse med nasjonal TV kampanje om elsikkerhet. I celle H38 annen næringsvirksomhet er det fratrukket 405 stk. kontroller som kompensasjon for kostnadene med MK- Prosjektet. Antall kontroller tilsvarer et forbruk av 1600 timer i prosjektet ut i fra de markedspriser som foreligger pt. Side 8 av 11

9 7 Plan og rapport tabell Se også eget vedlegg i separat Excel fil for plan og rapport. Side 9 av 11

10 7.1 Kommentarer til tabellen plan og rapport Hafslund Nett benytter en web basert meldingssystem kalt Elsmart. Systemet registrerer meldinger om installasjonsarbeider med data tilsvarende det som fremkommer på standardiserte meldingsblanketter i papirformat (omforent bransje standard). Meldingene blir registrert under følgende kategorier: Arbeide i målerpunkt, Endring av overlastvern/hovedsikring, Midlertidig installasjon, Ny installasjon, Nytt anlegg i eksisterende installasjon. Nettselskapet krever innsendt meldingsblankett fra installatører ved arbeider på elektriske anlegg som berører overbelastningsvern eller målerpunkt herunder tilknytning av nye elektriske installasjoner. Dette innebærer at det også utføres et ukjent antall arbeider på elektriske anlegg hvor det ikke kreves bruk av meldingsblankett. Nettselskapet har derfor ingen total oversikt i vårt system Elsmart over alle arbeider på elektriske anlegg Obligatoriske nyanlegg: Fordeling av antall anlegg per anleggstype/resultatområde: Dette omfatter anlegg som både er meldt inn til nettselskapet i tillegg til utførte arbeider som ikke er meldt inn nettselskapet, men som DLE har fått oppgitt på direkte forespørsel til elektrovirksomhetene Ekstra Nyanlegg 0-1 år: DLE har foretatt en vurdering av det oppgitte antall ekstra nyanlegg med bakgrunn i innmeldte nye installasjoner/anlegg for en årsperiode fra auste 2011 og ett år tilbake i tid. Vi har kommet frem til et estimat på stk. ekstra nyanlegg som legges til grunn i beregning av tilsynsplanen for prosent av obligatoriske nyanlegg (1.967 kontroller) omfattes i beregningsgrunnlaget for ekstra nyanlegg (5.831) derfro kommer disse til fratekk i celle J15 jf. plan og rapport tabellen. Reelt antall kan bli flere eller færre. Antallet korrigeres opp i mot periodiske kontroller iht. instruks Side 10 av 11

11 8 Oversikt sakkyndige selskap som Hafslund Nett benytter i 2012* Org. nummer Navn Adresse Postnr Poststed Telefon E-post Område/ kommuner Infratek Elsikkerhet AS Breivollvn Oslo / Oslo Søndre Follo/Østfold: Oppegård, Frogn, Ås, Vestby, Rygge, Råde, lokalt nett i Askim, Sarpsborg og Fredrikstad El-Tilsynet AS Ringeriksveien Vøyenenga Asker, Bærum Elsikkerhet Norge AS Tandevegen 100 Avd. kontor: Gardermoen Næringspark 2390 Moelv no Romerike Nord: Nittedal, Gjerdrum, Fet, Sørum, Aurskog/Høland, Ullensaker, Nannestad, Nes, Eidsvoll, Hurdal Elsikkerhet Norge AS Tandevegen 100 Avd. kontor: Gardermoen Næringspark 2390 Moelv no Romerike Sør: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen * I forbindelse med løpende anskaffelser av kontrolltjenester, blir oversikten endret ved jevne mellomrom. Ved endring i vår leverandørportefølje vil oppdatert versjon vil bli tilsendt DSB Region Øst Norge. Side 11 av 11

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for Sjefing. Oddmund Foss. Enhet for elektriske anlegg. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2008 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Instruks Instruks for 2008 Fastsetter minstekrav til virksomheten Ikke noen reell økning i omfanget av pålagte oppgaver Opprettholder

Detaljer

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Gunnar Langmo Senioringeniør DSB Region Nord-Norge Nasjonal Elsikkerhetsmyndighet 1 2 ---- gode nyheter for installatørbransjen? 3 Administrativt er de lokale eltilsyn underlagt nettselskapene, mens de

Detaljer

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2009 Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad Enhet for elektriske anlegg DSB Samfunnsproblem - referanser Antall døde d de i brann årlig 60 80, ca 40% av disse brannene skyldes elektrisitet. I

Detaljer

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Føringer for 2007 Fra rammebrev til instruks Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en instruks? I denne sammenheng er en instruks en ordre fra ett forvaltningsorgan til

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 1 Bakgrunn Årlig omsettes det elektrisk utstyr i Norge for over 36 milliarder kroner fordelt på ca 93.000 ulike typer produkter.

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2008 Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg DLEs oppgaver 1 Grunnlag for DLEs aktiviteter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige

Detaljer

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE Dok. ansvarlig: Frode Remvang Dok. godkjenner: Even Ungersness 3-01-01 DLE - TJENESTER Gyldig fra: 2014-03-03 Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 FORMÅL

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 1 Bakgrunn - tidsplan Ifølge brannstatistikken har nær 40 % av alle boligbranner elektrisk årsak. Av disse er ca. halvparten

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 19.05.2015 Østfold

INSTALLATØRMØTE 19.05.2015 Østfold 1 INSTALLATØRMØTE 19.05.2015 Østfold AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund Nett/Fortum Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding Relevant info fra tilknytnings

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-04-08 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Informasjonsmøte med Elentreprenørene 2014

Informasjonsmøte med Elentreprenørene 2014 Informasjonsmøte med Elentreprenørene 2014 Det Lokale Eltilsyn DLE. s.1 Endres i topp-/bunntekst Agenda - Velkommen - Nytt fra Nettservice - Revisjon installatører - DSB, Sanksjoner mot bedrifter uten

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2007

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2007 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2007 Denne instruks er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2014 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 22.04.2015 - OSLO

INSTALLATØRMØTE 22.04.2015 - OSLO 1 INSTALLATØRMØTE 22.04.2015 - OSLO AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund Nett/Fortum Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding. Relevant info fra tilknytnings

Detaljer

Prosedyrer bygger på Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil.

Prosedyrer bygger på Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil. Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2016-08-17 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Referat Møte DLE Forum

Referat Møte DLE Forum Møtereferat DLE-Forum 1 av 5 Dokument dato Vår referanse 2008-11-25 08/ /hepa Referent Deres dato Deres referanse Paul K. Hermansen, tlf. 55306966 Til (stede) Torbjørn Hofstad Oddmund Foss Kristine Aarvold

Detaljer

El-sikkerhet og brannvern

El-sikkerhet og brannvern El-sikkerhet og brannvern Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Stiftelsen Norsk brannvernforening DLE-konferansen, Gardermoen 15. september 2009 El-sikkerhet og brannvern Kort om brannbildet i Norge Forholdet

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550 Møtereferat DLE-forum 1 av 5 Dokument dato Vår referanse 17.12.2010 10/jaod Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550 Tilstede Ikke tilstede Arkivkode Kristine Aarvold Oddbjørn

Detaljer

DSB. Paul K. Hermansen DSB Region Vest. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

DSB. Paul K. Hermansen DSB Region Vest. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar DSB Paul K. Hermansen DSB Region Vest Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar DSB- DLE Gunnar Langmo Oddbjørn Jamtøy Roy Halvorsen Ole Edvard Backe DSB Region Nord DSB Region Midt DSB Region Sør

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf Referatet fra møte ble godkjent med disse kommentarer til etterretning:

Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf Referatet fra møte ble godkjent med disse kommentarer til etterretning: Møtereferat DLE-Forum 1 av 3 Dokument dato Vår referanse 05.10.2010 10/jaod Referent Deres dato Deres referanse Oddbjørn Jamtøy, tlf. 73538550 Tilstede Ikke tilstede Arkivkode Børge Olsen Kristine Aarvold

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2016-08-22 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

Bestiller kompetanse i nettselskapet - DLE

Bestiller kompetanse i nettselskapet - DLE Bestiller kompetanse i nettselskapet - DLE Eliaden 7.6.2012 Frode Remvang Hafslund Nett DLE s.1 Agenda - Organisasjon - Hva gjør vi i DLE? - Fungerer det i praksis? - Fremgangsmåte ved kjøp av kontrolltjenester

Detaljer

DLE-konferansen 18.-19. 19. september 2007. Oppfølging av DLE hva vil DSB legge vekt på? Regionsjef Birger Hestnes

DLE-konferansen 18.-19. 19. september 2007. Oppfølging av DLE hva vil DSB legge vekt på? Regionsjef Birger Hestnes DLE-konferansen 18.-19. 19. september 2007 Oppfølging av DLE hva vil DSB legge vekt på? - tilsynsmetodikk fremover i et nytt regime - eksempler på systemtilsyn og verifikasjoner Regionsjef Birger Hestnes

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Hvorfor toppkontroll?

Hvorfor toppkontroll? 1 Hvorfor toppkontroll? Hafslund i dag Varme og Infrastruktur Tekniske Tjenester Marked Venture Kraftproduksjon, nettdrift, fjernvarme, bredbånd og eiendom. Entreprenør, installasjon, el-sikkerhet, sikkerhet

Detaljer

Elsikkerhet den norske modellen

Elsikkerhet den norske modellen Elsikkerhet den norske modellen Avd.dir. Torbjørn Hoffstad 1 Litt historie 1882 De første forskriftene for elektriske anlegg, laget på grunnlag av engelske forskrifter, ble vedtatt av de private brannforsikringsselskaper.

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Velkommen Installatørmøte 09.10.2013 Fra Askøy Energi AS deltar Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Installatørmøte: Alle installatørene er invitert. Alle installatørene oppfordres til å avsette

Detaljer

Vil kontrollvirksomheten bli påvirket av nye fke?

Vil kontrollvirksomheten bli påvirket av nye fke? Vil kontrollvirksomheten bli påvirket av nye fke? Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva jeg skal snakke om Kontroll av utenlandske arbeidstakere Utsetting av kontrolloppgaver

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av DLE-tjenester i området Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

Vedlegg til Instruks for lokalt elektrisitetstilsyn 2010

Vedlegg til Instruks for lokalt elektrisitetstilsyn 2010 Vedlegg til Instruks for lokalt elektrisitetstilsyn 2010 Tilsyn innenfor de ulike resultatområdene og øvrige aktiviteter skal utføres i henhold til de føringene som er gitt på DLE-web (login på www.dsb.no/elsikkerhet).

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises

Detaljer

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge?

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Brannvernkonferansen 2013 Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Odd A. Rød Gjensidige Forsikring ASA Foto: Thor Adolfsen, NBF 1 Definisjoner: Forebygge brann: Hinder at brann oppstår Begrense

Detaljer

Informasjonsmøte med Elentreprenørene. Det Lokale Eltilsyn - DLE

Informasjonsmøte med Elentreprenørene. Det Lokale Eltilsyn - DLE Informasjonsmøte med Elentreprenørene Det Lokale Eltilsyn - DLE Hafslund Nett - 2013 s.1 Agenda Velkommen Ny organisasjon Hafslund Nett Nytt fra Nettservice/ Teknisk kundestøtte Feilstatestikk v/ Sakkyndig

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI 1 INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund/Fortum. Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding. Relevant info fra tilknytnings avdeling

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende og tidligere kunder Hafslund Nett Fortum Distribution Høland & Setskog

Detaljer

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Senioringeniør Lars Haugrud, DSB DLE-konferansen 2010 1 Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid?

Detaljer

Elektronisk rettemelding i ElWin

Elektronisk rettemelding i ElWin Elektronisk rettemelding i ElWin Brukerdokumentasjon ElWin til bruk for installatører 2/7 Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 1 Hva er elektronisk rettemelding?... 3 2 Bruk av Elektronisk rettemelding...

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2016-08-22 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

Innst. 185 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:150 S (2011 2012)

Innst. 185 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:150 S (2011 2012) Innst. 185 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:150 S (2011 2012) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, André

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2018

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2018 INSTRUKS Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2018 INNHOLD Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Kompetanse 3 3 Kvalitetskontroll av aktivitetene 3 3.1 Netteier... 3 3.2 Dle... 4 4 Beskrivelse av

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Oddmund Foss, tlf. 33412500

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Oddmund Foss, tlf. 33412500 Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Oddmund Foss, tlf. 33412500 1 av 10 Everk pålagt lokalt elektrisitetstilsyn Arkivkode 506.2 Tilsynsplan for år 2006 Rammer for det

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2017 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2016 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Nye rammer for DLE slik blir det fra 2007(?)

Nye rammer for DLE slik blir det fra 2007(?) Nye rammer for DLE slik blir det fra 2007(?) Endringer i lovverket tilsynsloven og forskrift om DLE Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Justis- og politidepartementets føringer

Detaljer

Kan DSBs fagsystem gi bedre elsikkerhet? Hvordan registreres og analyseres ulykker mhp. myndighetstiltak

Kan DSBs fagsystem gi bedre elsikkerhet? Hvordan registreres og analyseres ulykker mhp. myndighetstiltak Kan DSBs fagsystem gi bedre elsikkerhet? Hvordan registreres og analyseres ulykker mhp. myndighetstiltak Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

s.1 Endres i topp-/bunntekst

s.1 Endres i topp-/bunntekst s.1 Endres i topp-/bunntekst Agenda - Organisering Hafslund - Organisering - innkjøpskompetanse - Leverandører av kontrolltjenester i Hafslunds område - Fremgangsmåte ved Kjøp av kontrolltjenester - Oppfølging

Detaljer

Samarbeid over faggrenser. DLE og brann, hand i hand. Dag Botnen Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Historikk

Samarbeid over faggrenser. DLE og brann, hand i hand. Dag Botnen Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Historikk Samarbeid over faggrenser DLE og brann, hand i hand Dag Botnen Hallingdal brann- og redningsteneste iks Historikk 1 Bakgrunn SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn i 2006: Torpomoen rednings- og øvingspark

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Helge M Andersen. Ca 22 personer. Ingeniører og teknikere. Utfører ca tilsyn på elektriske installasjoner pr.

Helge M Andersen. Ca 22 personer. Ingeniører og teknikere. Utfører ca tilsyn på elektriske installasjoner pr. Helge M Andersen Helgem.andersen@bkk.no Ca 22 personer. Ingeniører og teknikere Utfører ca 10.000 tilsyn på elektriske installasjoner pr. år Hvordan praktisk håndtere at risiko er tilstrekkelig og riktig

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

INSTALLATØRMØTE Asker & Bærum

INSTALLATØRMØTE Asker & Bærum 1 INSTALLATØRMØTE 29.04.2015 Asker & Bærum AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund Nett/Fortum Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding Relevant info fra tilknytnings

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2016-08-22 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet?

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Smartgridkonferansen 10.-11.sept 2013 s.1 Hafslund Nett Transformatorstasjoner 168 Hurdal Nettstasjoner 13 530 Luftledning HS [km] 2 021 Nannestad

Detaljer

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Temadag Energi Norge 2012-03-15 noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Noen hovedtall i Hafslund Netts dekningsområde Hafslund Fylker (Oslo Akershus og Østfold)

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2012

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2012 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2012 1 Bakgrunn - tidsplan Ifølge brannstatistikken har nær 40 % av alle boligbranner elektrisk årsak. Av disse er ca. halvparten

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer