Dokid: (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN ØKONOMIPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokid: 14000223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 2014-17 ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 2013."

Transkript

1 Dokid: (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN ØKONOMIPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE

2 Vedtatt økonomiplan for perioden INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Lovgrunnlaget Lovgrunnlaget Planprosessen for årsbudjettet for økonomiplanen Side HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER Befolkningsutvikling Økonomisk utvikling Side satsningsområder Visjon Hovedsatsningsområder Side BUDSJETT/ØKONOMIPLAN Budsjettforutsetninger Folkevalgte styringsorganer Rådmannens stab Dønna barne- og ungdomsskole Løkta oppvekstsenter Dønna voksenopplæring Dønna barnehage Dønna frivillighetssentral NAV - kommunal del Helse- og legetjenesten Dønna omsorgssenter Hjemmetjenesten Landbruk Teknisk drift Finansieringsinntekter/-utgifter Side BUDSJETTSKJEMA M.M. Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2 A - Investeringsbudsjettet Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Liste over ikke prioriterte tiltak Side

3 Vedtatt økonomiplan for perioden INNLEDNING. LOVGRUNNLAGET ÅRSBUDSJETTET. Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen årets utgang. Samme lovparagraf stiller også krav om at formannskapets innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager for den behandles i kommunestyret. Kommunelovens 46 fastsetter en del krav til årsbudsj ettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder også bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet 15. desember 2 med hjemmel i 46 m".8 i kommuneloven. Årsbudsjettet for 214 er utarbeidet i tråd med ovenstående LOVGRUNN LAGET - ØKONOMIPLAN EN. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Planen skal inneholde en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og garantiansvar samt en oversikt over renter og avdrag i planperioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger fram forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal i henhold til loven rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsj ettarbeid og planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik som årsbudsjettet. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for kommunens videre økonomiske planlegging. Økonomiplanen for perioden er utarbeidet i tråd med ovenstående PLANPROSESSEN. Kommunestyret vedtok i møte den under sak 2/5 å innføre rammebudsjettering og målstyring. Kommunestyret skal vedta et årsbudsjett på rammenivå (dritsenhetsnivå), mens det er delegert til formannskapet å foreta fordeling av bevilgning på ansvarsområdenivå (underkapitelnivå).detalj ert fordeling på kontonivå skjer administrativt. I samme sak vedtok kommunestyret at økonomiplanarbeidet skal skje parallelt med årsbudsjettet og at årsbudsjett og økonomiplan skal legges fram i ett dokument. Kommunestyret har i møte den under sak 69/ 12 vedtatt at man ikke skal videreføre ordningen med å fastsette resultatmål for den enkelte driftsenhet som en del av budsjettprosessen. Utarbeidelsen av denne økonomiplan har skjedd i henhold til den prosessbeskrivelse som er fastsatt i kommunens økonomireglement. Kommunestyrets arbeidssamling ble gjennomført den og prioriteringsdugnaden den Med dette som bakgrunn har rådmannen utarbeidet et utkast til økonomiplan, dette behandles av formannskapet i møte den og legges ut til alminnelig gjennomsyn før kommunestyret fatter endelig vedtak i møte den

4 Vedtatt økonomiplan for perioden HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER. For å kunne danne seg formening om fremtidig utvikling av sentrale forutsetninger som utvikling i folketall, alderssammensetning, sysselsetting og statige rammeoverføringer/ skatteinntekter, må man ta et kort tilbakeblikk. Følgende forhold må vurderes BEFOLKNINGSUTVIKLING. Kommunen har de siste år hatt følgende utvikling i folketall og alderssammensetning pr fra SSB): (tall Barnehagebarn ( - 5 år) Grunnskolebarn (6-15 år) Yrkesaktive ( år) Eldre (67 79 år) Eldre ( 8-89 år) Eldre over 9 år Antall innbyggere Folketallet er blitt redusert med 58 personer eller 3,9 % i perioden, mens folketallet de siste fem årene har vært stabilt. I denne perioden er reduksjon forholdsvis størst for gruppen barnehagebarn (-5 år) som er redusert med 29 personer eller 25,7 %. I tillegg er antall yrkesaktive redusert med 5 personer eller 5,3 %. Antall eldre i gruppen år er økt med 32 personer eller 22,4 %, også gruppen over 9 år er økt betydelig, mens gruppen 8-89 år er redusert. Det positive er at antall grunnskolebam er redusert relativt sett lite i perioden. PROGNOSE. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet alternative prognoser på forventa befolkningsutvikling i kommunene i årene framover. Alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) gir følgende tall for vår kommune (tall pr hvert år): Barnehagebarn ( 5 år) Grunnskolebam (6 15 år) Yrkesaktive ( år) Eldre (67 79 år) Eldre ( 8 år 89 år+) Eldre over 9 år Antall innbyggere Prognosen gir en nedgang på 5 personer eller 3,5 % i forhold til faktisk folketall pr I forhold til kommunal planlegging og kommunal økonomi er pro gnosert nedgang i antall innbyggere utfordrende da dette vil gi reduksjon i statlige overføringer gjennom inntektssystemet. Det som spesielt bekymringsfullt er betydelig nedgang i antall yrkesaktive samt i antall barnehagebarn og grunnskolebarn.

5 Vedtatt økonomiplan for perioden ØKONOMISK UTVIKLING. Nedenforstående tabell viser utviklingen i kommunens driftsinntekter og driftsutgifter (tall i hele 1- kroner) de siste fem årene (tallene er regnskapstall). Inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Prosentvisendringfra året før i i 3,9% Sum frie disponible inntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter Prosentvis endring fra året før,5: Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tj. ikomm. tjenestep Kjøp av varer/tj. erstatter komm Overføringer Avskrivninger p Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Prosentvis endring fra året før Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger = Resultat (overskudd/underskudd) ~1.895 Den økonomiske utvikling de siste fem år kan oppsummeres med b1.a. følgende stikkord: - Kommunens driftsutgifter har i siste del av perioden økt mindre enn driftsinntektene, dette sammen med god økonomistyring har gitt gode driftsresultat de to siste årene. 27/28 28/29 29/21 21/ /212 Driftsinntekter 2,8 12,1 6,8 2, 8,5 Driftsutgifter 7,2 4,8 11, - 1,9 4,6 - I følge sentrale signal bør netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ligge på om lag 3 %. Dette er oppnådd ivår kommune med unntak av 28. Dette fremkommer av følgende: Netto driftsresultat I % av brutto driftsinntekter 3,,4 7,9 3,3 7,2 6,5 Her kan det også være av interesse å se på KOSTRA-analyse og sammenligne vår kommune med landsgj ennomsnitt, fylkesgjennomsnitt og snittet for vår KOSTRA-gruppe:

6 Vedtatt økonomiplan for perioden Netto resultatgrad Dønna 3,69 -,39 8,13 6,56 7,21 3,15 Kostragruppe 6 1,62 1,43 5,55 2,93 2,83 3,31 Fylkessnitt -3,29 -,45 3,57 2,23 2,62 1,43 Landssnitt 1,85 -,66 2,64 2,2 1,8 2,58 7,5 5 2,5-2, ri Ar.Dønna å Kostragruppe 6 _F',.'ll-f.essnitt -Landssnitt Kommunens lånegjeld har økt med 61 mill. kroner,dette er en økning med 89,7 %. Hovedårsaken til økningen er restaurering av Dønna barne- og ungdomsskole samt bygging av Dønnahallen. 27 Lånegjeld pr (1-kr) Lånegjeld pr. innbygger (kr.) Netto renter og avdrag i % av 1, brutto driftsinntekter , , ,6-1,7 2, Kommunen har nå en meget høg lånegj eld og denne må reduseres i kommende planperiode.

7 Vedtatt økonomiplan for perioden Også her kan det være inntresant å se på en KOSTRA-analyse som viser gjeldsbelastning målt i hva netto renter og avdrag utgjør i prosent av brutto driftsinntekter: Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter.?,':'i 5-2,5Cl EDD? 2Ul.'.l C! i-i Ar Iliianna % FZI:ustragI'uppe I36 F',*ll-'-essnitt.Landssnitt i Dønna,,53-1,63-1,6-1,69 1, Kostragruppe 6 4,91 3,42 1, 2,48 2,41 2,7 Fylkessnitt 8,73 5,11 3,75 3,75 3,43 3,97 Landssnitt 3,41 4,71 2,32 2,98 3,73 3,31

8 Vedtatt økonomiplan for perioden SATSNINGSOMRÅDER. VISJ ON. Kommunestyret har i kommuneplanen for perioden fastsatt følgende visj on for Dønna kommune: Dønna kommune, en kommune i takt med bølgens evige kraft, himmelens klarhet og øyas stødige feste HovEDsATsNINGsoMRÅDER. Kommunestyret har i vedtatt kommuneplan for perioden vedtatt følgende fire tverrfaglige hovedsatsningsorriråder med respektive hovedmål: Barn og unge. Dønna skal være en god og engasjerende kommune å vokse opp i, slik at barn og unge ønsker å komme tilbake etter endt utdanning. Bomiljø og trivsel. Dønna kommune skal være en god kommune å bo i. Kommunen skal tilby tjenester som er tilpasset hver enkelt bruker. Tjenestene skal være lett tilgjengelige. Kommunens organisasion. Kommunen skal ha en vital organisasjon som til enhver tid er oppdatert iforhold til krav og forventninger. Næring, kommunikasion og infrastruktur. Dønna kommune skal legge til rette for en næringsutvikling med basis i våre naturgitte ressurser. Kommunen skal også ta i bruk ny teknologi og videreutvikle kompetanse som styrker eksisterende og nye næringer. Kommunen skal ha en tidsmessig infrastruktur som binder regionen sammen i en felles BAS ~ region (bo-, arbeids- og serviceregion). Næringslivets transportkostnader må utjevnes. Disse satsningsområder og deres hovedmål er under revidering og vil bli innarbeidet i økonomiplandokumentet når kommuneplanens samfunnsdel er ferdigstilt og vedtatt.

9 Vedtatt økonomiplan for perioden BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN. BUDSJETTFORUTSETNINGER. Folketall. Det er lagt til grunn at folketallet i kommunen holdes stabilt pådagens nivå, d.v.s. på omtrent 1.43 innbyggere. Prisstigning. Det er lagt inn at forventa årlig prisstigning på kjøp av varer og tjenester skal øke med 2,5 % fra 213 til Fra 215 og senere år er det ikke lagt inn forventa prisstigning, men budsjettert i faste priser. Lønnsøkning. I konsekvensjustert budsjett er det budsjettert med lønnsnivået pr påplussa forventa lønnsøkning på 3,5 % fra 213 til 214. Resten av perioden (f.o.m. 215) er budsjettert i faste priser. Rentenivå. Økonomiplanen forutsetter at dagens rentenivå videreføres i hele økonomiplanperioden. Dette gjør kommunens økonomi veldig sårbar sett i forhold til renteøkning, en økning i utlånsrenta med ett prosentpoeng vil gi en økt årlig rentekostnad på ca. 1,3 mill. kroner. Arbeidsgiveravgift. Det er lagt til grunn at satsen for arbeidsgiveravgift blir lik dagens sats på 5,1 % i hele perioden. Pensjonspremie. I tråd med signaler gitt fra DNB Liv, KLP (sykepleiere) og Statens Pensjonskasse (lærere) er det i konsekvensjustert budsjett lagt til grunn en premiesats (arbeidsgiversandel) på 2,2 % i DNB Liv, på 21,9 % i KLP og på 12,25 % i Statens Pensjonskasse. Statlig rammetilskudd og inntekt på skatt og formue. Dette er innlagt i henhold til framlagte statsbudsjett for 214 og i tråd med KS sin prognosemodell. Eiendomsskatt. Det er lagt til grunn at eiendomsskatt utskrives med 7 promille i hele perioden, dette vil gi en årlig inntekt i form av eiendomsskatt på kr Momskompensasi on investeringer. Momskompensasj on fra investeringstiltak er forutsatt benyttet i sin helhet til finansiering av investeringene, d.v.s. tilbakeført investeringsbudsjettet fra driftsbudsjettet. Føring av premieavvik pensionspremie. Kommunen har ett akkumulert premieavvik pr på kr I følge kommunens regnskap er dette ført med følgende beløp(hele 1-kroner) i de siste fem år: Premieavvik I årsbudsjettet for 213 er det ført opp kr i inntekt i forrn av premieavvik, er videreført uforandret for hvert år i denne økonomiplanperioden. dette

10 Vedtatt økonomiplan for perioden FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER. Dette ansvarsområdet omfatter drift av kommunens politiske organer samt ordførerkontor. Kommunen har en frikjøpsordning tilsvarende 1 %-stilling, denne kommunestyrevalgperioden innehar ordfører 8 % - stilling og varaordfører 2 %-stilling. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rammeområdet (tall i 1-kroner): Ansvarsområder ~L Folkevalgte styringsorgan ~ Eldreråd L i i L e Investeringer folkevalgte (1). i 1 Det er ikke lagt inn noen nye driftstiltak i planperioden, dette innebærer at aktiviteten videreføres på 213-nivå. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Anskaffelse av div. utstyr til valg 1 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret RÅDMANNENS STAB. Rådmannens stab er et samlebegrep i administrativ organisering og budsj ettsammenheng for følgende ansvarsområder: 11 Rådmann og stab. 115 Naeringskontor Prosjekt- Backpacker. 116 Næringsfond. 117 Folkehelse. 12 Grunnskole felles. 13 Barnehage felles. 135 Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune. 14 Dønna bibliotek. 145 Kultur. 15 Interkommunalt samarbeid. 16 Driftstilskudd. 17 IKT. 18 Reserverte tilleggsbevilgninger. 181 Fordelte driftsutgifter. 19 Barnevern. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Rådmann og stab Næringskontor Prosjekt- Backpacker 116 Næringsfond Folkehelse

11 Vedtatt økonomiplan for perioden 214 ~ Grunnskole felles Barnehage felles ` Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune ` e e 14 Dønna bibliotek Kultur i Interkommunalt samarb. å Driftstilskudd i IKT Reserverte tilleggsbevilgn. f V Fordelte driftsutgifter i Barnevern e Sum netto driftsutgift e Investeringer - IKT (17) i 313 Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Kjøp av konsulenttjenester effektiviseringspr. 1 i Rådmannens stab - diverse utgiftsreduksjoner ` Rådmannens stab ~ stil1.red. 5 %-sti11. konsl. i Fjerning av ungdommens kulturpris i g -e Prosjektledelse tillagt næringssjef f åj Næringsfond belasting adm.kostnader s! Opphør støtte til drift av turistinformasjon j Skole felles ~ reduksjon spesialundervisn. I ~ n Effektiviseringsprosjekt - andel utg.red./innt. v j* Bibliotek-utgiftsreduksjon,- 14: Borttak av tilsk. til Bjømsmartnan + kulturarr. j ~e-í62 ~ Borttak av tilskudd til Bjørnsvågen f fe fl l - ll ll 145 Fjerning av kulturmiddelordningen f e ei-i1l Opphør tilskudd kulturvern vedl.hold minnes. j åv` å72 V Deltakelse interkommunalt friluftsråd. f ee Dønna ASVO A reduksjon tilsk. VTA-akt.plass. * e i å Budsjettbalanse avsetning bruk av reserverte i eff tilleggsbevilgninger Sum nye driftstiltak rådmannens stab * ~ Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detalj erte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Investeringstilskudd Helgeland Museum 5 17 Andel IKT-anskaffelser HALD 313 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret DØNNABARNE-OGUNGDOMSSKOLE(DBU). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 26 Dønna barne- og ungdomsskole. 261 Dønna barne- og ungdomsskole SFO - ordning. 262 Dønna kulturskole.

12 Vedtatt økonomiplan for perioden Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Dønna barne- og ung.skle DBU - SFO-ordning Dønna kulturskole DBU - Sum netto driftsutgift Investeringer ` Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 kroner): Tiltak Effektiviseringsprosjekt andel utg.red./innt. j Sum nye driftstiltak DBU Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak LØKTA OPPVEKSTSENTER. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 262 Løkta oppvekstsenter - skoledrift Løkta oppvekstsenter barnehagedrift. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 ~t Løkta oppvekstsenter - skole Løkta oppvekstsenter barnehage Løkta oppvekstsenter - Sum netto driftsutgift Investeringer ` i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Overføring av ungdomstrinnet til DBU Sum nye driftstiltak Løkta oppvekstsenter Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak 4.5. DØNNA VOKSEN OPPLÆRING. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 28 Voksenopplæringen. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1~kroner):

13 Vedtatt økonomiplan for perioden Ansvarsområder Voksenopplæringen * -l Investeringer i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Stillingsreduksjoner/inntektsøkninger Sum nye driftstiltak Voksenopplæringen Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driflstiltak DØNNA BARNEHAGE. Denne driftsenheten omfatter tre avdelinger (Tirilltunga, Spurven og avd. Bjørn) og består av ett ansvarsområde. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Dønna barnehage Investeringer 1i. i i Det er ikke lagt inn noen nye investerings- og driftstiltak i planperioden. Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak i planperioden DØN NA FRIVILLIGHETSSENTRAL. Dette er ikke noen kommunal driftsenhet, men ett ansvarsområde for regnskapsføring av frivillighetsentralen samt overføring av kommunalt bidrag. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder i a214 i Frivillighetssentralen i Investeringeri i i få i i i i 22(i i 2 i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Opphør i kommunalt driftstilskudd Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak.

14 Vedtatt økonomiplan for perioden NAV KOMMUNAL DEL. NAV-kontoret i Dønna drives av Herøy kommune gjennom ett veitskommunesamarbeid samt avtale med NAV-stat. Vår kommune sin andel av kostnadene overføres til Herøy kommune.. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder NAV-kommunal del Investeringstiltak NAV L Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltakunder dette ansvarsområde i planperioden HELSE- OG LEGETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 32 Helsestasjon. 321 Legetjeneste. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Helsestasjon Legetjeneste å Sum netto driftsutgift Investeringstiltak helse-/legetjenesten t ri Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Reduksjon utg. til kurs og faglittertur Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden DØNNA OMSORGSSENTER (DOS). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 33 Dønna omsorgsenter. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder =L}2: Dønna omsorgsenter t InvestieringstilitakiDOSi i' i' ii i id 1.5i ii io

15 Vedtatt økonomiplan for perioden Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Normalisering av pasientbelegg Fjerne bakvaktordning, 3 % still.red Endre stillingshjemmel fra hj.pl. til sykepl Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ inntektsøkning. Sum nye driftstiltak DOS Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Investeringstiltak DOS ventilasjonsanlegg Investering i ny vaskemaskin i vaskeri 7 33 Investering i blærescanner 8 33 Investering i utskifting av oljefyr Sum investeringstiltak DOS Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret HJ EMMETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 34 Hjemmetjenesten. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Hjemmetjenesten e. t Investering stiltak i hjemmetjenesten Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Stillingsreduksjon innen hjemmehjelpordn Stillingsreduksjon innen hjemmesykepleien Nedleggelse av dagsentertilbud Stillingsreduksjon innen psykisk helse Sum nye driftstiltak Hjemmetjenesten Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Bygging av nye omsorgsboliger Åssletta Dette investeringstiltak er vedtatt, påbegynt og vil avsluttes sommeren 214.

16 Vedtatt økonomiplan for perioden LANDBRUK. Dønna kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltning mellom Herøy kommune og Dønna kommune. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 4Landbrukskontor. 41Veterinær. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214 ~ 217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): Ansvarsomräder Landbrukskontor i Veterinær Sum netto driftsutgift Investeringer landbruk Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden TEKNISK DRIFT. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 6Administrasjon teknisk. 61Plan 62Byggesak 63 Oppmåling. 64Vannforsyning. 65Avløp og rensing. 66Slam. 67Renovasjon. 68Adm. bygg og eiendom. 69Utleieboliger. 61Omsorgsboliger. 611Drift skolebygg. 612Drift barnehagebygg. 613Drift administrasj onsbygg. 614Drift Dønna omsorgssenter. 615Drift ambulansestasj on. 616Drift kommunelager. 617Drift av andre bygg og anlegg. 618Brannvesen. 619Feiervesen. 62Akutt forurensing. 621Adm. maskiner. 622Vedlikehold kommunale veier. 623Vei- og gatelys. 624Kaianlegg. ÅRSBUDSJ ETT/ ØKONOMIPLAN. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): l Ansvarsområder 215 l 216 I 217 l

17 Vedtatt økonomiplan for perioden Administrasjon teknisk Plan e Byggesak Oppmåling Vannforsyning Avløp og rensing ~ Slam g Renovasjon 68 Adm. Bygg og eiendom Utleieboliger Omsorgsboliger ` Drift skolebygg e Drift barnehagebygg Drift administrasjonsbygg ~ 238 è Drift Dønna omsorgsenter å Dritt anbulansestasjon Drift kommunelager ei Drift av andre bygg og ute Brannvesen å Feiervesen g Akutt forurensing Adm. maskiner i 622 Vedlikehold komm. veier Vei- og gatelys e Kaianlegg å Sum netto driftsutgift Investeringstiltak teknisk drift Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ inntektsøkning. 66 Egendrift snøbrøyting og Slamtømming Sum nye driftstiltak Teknisk drift Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel Adresseprosjekt Vannverk- utbedring iht. hovedplan Vedlikehold kommunale bygg iht plan Bjørn industriområde-ferdigstillelse molo Installasjon av heis på kommunehuset Nytt inventar i kommunesal Utarbeidelse reguleringsplan Soltjellsjøen Utarbeidelse reguleringsplan Bjørn 2 O 617 Dønnes kirke- oppgradering av oppv Brannbil 4 utskifting av pumpesystem Utbedring av kommunale veier Utvidelse av parkeringsplass ved fergeleie 75 på Solfjellsjøen 622Gang-/sykkelveipå Åker/Stavseng Etablering av fiskerihavn Åkervågen Sum investeringstiltak Teknisk drift

18 Vedtatt økonomiplan for perioden Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret FINANSIERINGSlNNTEKTERl-UTGlFTER. Dette består av følgende ansvarsområder: 8 Skatt på formue og inntekt. 81Eiendomsskatt. 82 Rammetilskudd. 83 Overføringer fra staten. 84Avskrivninger. 86Renter m.v. 87Aksjer/utbytte. 88 Avdrag på lån. 89Pensjon. 811Interne fmansieringstransaksjoner. 812 Årets regnskapsmessige resultat. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 V Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Rammetilskudd _ Overføringer fra staten - f ~ Avskrivninger e. ` 86 Renter m.v. t Aksjer/utbytte i Avdrag på lån i 6.243f Pensjon L Interne finansieringstransaksjoner ` Årets regnskapsm. resultat Sum netto driftsinntekt Investeringer L Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner : Tiltak Økte skjønnsmidler Bruk av disposisjonsfond Bruk av overskudd Bruk av avsetning (balansen) Bruk av stipulert overskudd Sum nye driftstiltak Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Egenkapitalinnskudd KLP Opptak av husbanklån for videreutlån Sum investeringer Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret.

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2008 2011 Og 2008 1 Vedtatt av kommunestyret den 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens generelle betraktninger for perioden...3 2 Kommunens rammebetingelser...4

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013 Tekstdel Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 10 KOSTRA NØKKELTALL 2008...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11 Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 for Tinn kommune K-sak 173/11 Vedtatt i Tinn kommunestyret 14. desember 2011 Kommunestyrets vedtak INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Kommunestyrets

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Innhold Handlingsdelen... 3 Økonomiplanen...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14 Tinn kommune Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 55/14 Dette dokumentet inneholder kommunestyrets vedtak til økonomiplan 2015-2018. Økonomiplanen behandles på våren og danner grunnlaget for

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer