Dokid: (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN ØKONOMIPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokid: 14000223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 2014-17 ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 2013."

Transkript

1 Dokid: (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN ØKONOMIPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE

2 Vedtatt økonomiplan for perioden INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Lovgrunnlaget Lovgrunnlaget Planprosessen for årsbudjettet for økonomiplanen Side HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER Befolkningsutvikling Økonomisk utvikling Side satsningsområder Visjon Hovedsatsningsområder Side BUDSJETT/ØKONOMIPLAN Budsjettforutsetninger Folkevalgte styringsorganer Rådmannens stab Dønna barne- og ungdomsskole Løkta oppvekstsenter Dønna voksenopplæring Dønna barnehage Dønna frivillighetssentral NAV - kommunal del Helse- og legetjenesten Dønna omsorgssenter Hjemmetjenesten Landbruk Teknisk drift Finansieringsinntekter/-utgifter Side BUDSJETTSKJEMA M.M. Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2 A - Investeringsbudsjettet Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Liste over ikke prioriterte tiltak Side

3 Vedtatt økonomiplan for perioden INNLEDNING. LOVGRUNNLAGET ÅRSBUDSJETTET. Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen årets utgang. Samme lovparagraf stiller også krav om at formannskapets innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager for den behandles i kommunestyret. Kommunelovens 46 fastsetter en del krav til årsbudsj ettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder også bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet 15. desember 2 med hjemmel i 46 m".8 i kommuneloven. Årsbudsjettet for 214 er utarbeidet i tråd med ovenstående LOVGRUNN LAGET - ØKONOMIPLAN EN. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Planen skal inneholde en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og garantiansvar samt en oversikt over renter og avdrag i planperioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger fram forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal i henhold til loven rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsj ettarbeid og planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik som årsbudsjettet. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for kommunens videre økonomiske planlegging. Økonomiplanen for perioden er utarbeidet i tråd med ovenstående PLANPROSESSEN. Kommunestyret vedtok i møte den under sak 2/5 å innføre rammebudsjettering og målstyring. Kommunestyret skal vedta et årsbudsjett på rammenivå (dritsenhetsnivå), mens det er delegert til formannskapet å foreta fordeling av bevilgning på ansvarsområdenivå (underkapitelnivå).detalj ert fordeling på kontonivå skjer administrativt. I samme sak vedtok kommunestyret at økonomiplanarbeidet skal skje parallelt med årsbudsjettet og at årsbudsjett og økonomiplan skal legges fram i ett dokument. Kommunestyret har i møte den under sak 69/ 12 vedtatt at man ikke skal videreføre ordningen med å fastsette resultatmål for den enkelte driftsenhet som en del av budsjettprosessen. Utarbeidelsen av denne økonomiplan har skjedd i henhold til den prosessbeskrivelse som er fastsatt i kommunens økonomireglement. Kommunestyrets arbeidssamling ble gjennomført den og prioriteringsdugnaden den Med dette som bakgrunn har rådmannen utarbeidet et utkast til økonomiplan, dette behandles av formannskapet i møte den og legges ut til alminnelig gjennomsyn før kommunestyret fatter endelig vedtak i møte den

4 Vedtatt økonomiplan for perioden HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER. For å kunne danne seg formening om fremtidig utvikling av sentrale forutsetninger som utvikling i folketall, alderssammensetning, sysselsetting og statige rammeoverføringer/ skatteinntekter, må man ta et kort tilbakeblikk. Følgende forhold må vurderes BEFOLKNINGSUTVIKLING. Kommunen har de siste år hatt følgende utvikling i folketall og alderssammensetning pr fra SSB): (tall Barnehagebarn ( - 5 år) Grunnskolebarn (6-15 år) Yrkesaktive ( år) Eldre (67 79 år) Eldre ( 8-89 år) Eldre over 9 år Antall innbyggere Folketallet er blitt redusert med 58 personer eller 3,9 % i perioden, mens folketallet de siste fem årene har vært stabilt. I denne perioden er reduksjon forholdsvis størst for gruppen barnehagebarn (-5 år) som er redusert med 29 personer eller 25,7 %. I tillegg er antall yrkesaktive redusert med 5 personer eller 5,3 %. Antall eldre i gruppen år er økt med 32 personer eller 22,4 %, også gruppen over 9 år er økt betydelig, mens gruppen 8-89 år er redusert. Det positive er at antall grunnskolebam er redusert relativt sett lite i perioden. PROGNOSE. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet alternative prognoser på forventa befolkningsutvikling i kommunene i årene framover. Alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) gir følgende tall for vår kommune (tall pr hvert år): Barnehagebarn ( 5 år) Grunnskolebam (6 15 år) Yrkesaktive ( år) Eldre (67 79 år) Eldre ( 8 år 89 år+) Eldre over 9 år Antall innbyggere Prognosen gir en nedgang på 5 personer eller 3,5 % i forhold til faktisk folketall pr I forhold til kommunal planlegging og kommunal økonomi er pro gnosert nedgang i antall innbyggere utfordrende da dette vil gi reduksjon i statlige overføringer gjennom inntektssystemet. Det som spesielt bekymringsfullt er betydelig nedgang i antall yrkesaktive samt i antall barnehagebarn og grunnskolebarn.

5 Vedtatt økonomiplan for perioden ØKONOMISK UTVIKLING. Nedenforstående tabell viser utviklingen i kommunens driftsinntekter og driftsutgifter (tall i hele 1- kroner) de siste fem årene (tallene er regnskapstall). Inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Prosentvisendringfra året før i i 3,9% Sum frie disponible inntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter Prosentvis endring fra året før,5: Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tj. ikomm. tjenestep Kjøp av varer/tj. erstatter komm Overføringer Avskrivninger p Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Prosentvis endring fra året før Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger = Resultat (overskudd/underskudd) ~1.895 Den økonomiske utvikling de siste fem år kan oppsummeres med b1.a. følgende stikkord: - Kommunens driftsutgifter har i siste del av perioden økt mindre enn driftsinntektene, dette sammen med god økonomistyring har gitt gode driftsresultat de to siste årene. 27/28 28/29 29/21 21/ /212 Driftsinntekter 2,8 12,1 6,8 2, 8,5 Driftsutgifter 7,2 4,8 11, - 1,9 4,6 - I følge sentrale signal bør netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ligge på om lag 3 %. Dette er oppnådd ivår kommune med unntak av 28. Dette fremkommer av følgende: Netto driftsresultat I % av brutto driftsinntekter 3,,4 7,9 3,3 7,2 6,5 Her kan det også være av interesse å se på KOSTRA-analyse og sammenligne vår kommune med landsgj ennomsnitt, fylkesgjennomsnitt og snittet for vår KOSTRA-gruppe:

6 Vedtatt økonomiplan for perioden Netto resultatgrad Dønna 3,69 -,39 8,13 6,56 7,21 3,15 Kostragruppe 6 1,62 1,43 5,55 2,93 2,83 3,31 Fylkessnitt -3,29 -,45 3,57 2,23 2,62 1,43 Landssnitt 1,85 -,66 2,64 2,2 1,8 2,58 7,5 5 2,5-2, ri Ar.Dønna å Kostragruppe 6 _F',.'ll-f.essnitt -Landssnitt Kommunens lånegjeld har økt med 61 mill. kroner,dette er en økning med 89,7 %. Hovedårsaken til økningen er restaurering av Dønna barne- og ungdomsskole samt bygging av Dønnahallen. 27 Lånegjeld pr (1-kr) Lånegjeld pr. innbygger (kr.) Netto renter og avdrag i % av 1, brutto driftsinntekter , , ,6-1,7 2, Kommunen har nå en meget høg lånegj eld og denne må reduseres i kommende planperiode.

7 Vedtatt økonomiplan for perioden Også her kan det være inntresant å se på en KOSTRA-analyse som viser gjeldsbelastning målt i hva netto renter og avdrag utgjør i prosent av brutto driftsinntekter: Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter.?,':'i 5-2,5Cl EDD? 2Ul.'.l C! i-i Ar Iliianna % FZI:ustragI'uppe I36 F',*ll-'-essnitt.Landssnitt i Dønna,,53-1,63-1,6-1,69 1, Kostragruppe 6 4,91 3,42 1, 2,48 2,41 2,7 Fylkessnitt 8,73 5,11 3,75 3,75 3,43 3,97 Landssnitt 3,41 4,71 2,32 2,98 3,73 3,31

8 Vedtatt økonomiplan for perioden SATSNINGSOMRÅDER. VISJ ON. Kommunestyret har i kommuneplanen for perioden fastsatt følgende visj on for Dønna kommune: Dønna kommune, en kommune i takt med bølgens evige kraft, himmelens klarhet og øyas stødige feste HovEDsATsNINGsoMRÅDER. Kommunestyret har i vedtatt kommuneplan for perioden vedtatt følgende fire tverrfaglige hovedsatsningsorriråder med respektive hovedmål: Barn og unge. Dønna skal være en god og engasjerende kommune å vokse opp i, slik at barn og unge ønsker å komme tilbake etter endt utdanning. Bomiljø og trivsel. Dønna kommune skal være en god kommune å bo i. Kommunen skal tilby tjenester som er tilpasset hver enkelt bruker. Tjenestene skal være lett tilgjengelige. Kommunens organisasion. Kommunen skal ha en vital organisasjon som til enhver tid er oppdatert iforhold til krav og forventninger. Næring, kommunikasion og infrastruktur. Dønna kommune skal legge til rette for en næringsutvikling med basis i våre naturgitte ressurser. Kommunen skal også ta i bruk ny teknologi og videreutvikle kompetanse som styrker eksisterende og nye næringer. Kommunen skal ha en tidsmessig infrastruktur som binder regionen sammen i en felles BAS ~ region (bo-, arbeids- og serviceregion). Næringslivets transportkostnader må utjevnes. Disse satsningsområder og deres hovedmål er under revidering og vil bli innarbeidet i økonomiplandokumentet når kommuneplanens samfunnsdel er ferdigstilt og vedtatt.

9 Vedtatt økonomiplan for perioden BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN. BUDSJETTFORUTSETNINGER. Folketall. Det er lagt til grunn at folketallet i kommunen holdes stabilt pådagens nivå, d.v.s. på omtrent 1.43 innbyggere. Prisstigning. Det er lagt inn at forventa årlig prisstigning på kjøp av varer og tjenester skal øke med 2,5 % fra 213 til Fra 215 og senere år er det ikke lagt inn forventa prisstigning, men budsjettert i faste priser. Lønnsøkning. I konsekvensjustert budsjett er det budsjettert med lønnsnivået pr påplussa forventa lønnsøkning på 3,5 % fra 213 til 214. Resten av perioden (f.o.m. 215) er budsjettert i faste priser. Rentenivå. Økonomiplanen forutsetter at dagens rentenivå videreføres i hele økonomiplanperioden. Dette gjør kommunens økonomi veldig sårbar sett i forhold til renteøkning, en økning i utlånsrenta med ett prosentpoeng vil gi en økt årlig rentekostnad på ca. 1,3 mill. kroner. Arbeidsgiveravgift. Det er lagt til grunn at satsen for arbeidsgiveravgift blir lik dagens sats på 5,1 % i hele perioden. Pensjonspremie. I tråd med signaler gitt fra DNB Liv, KLP (sykepleiere) og Statens Pensjonskasse (lærere) er det i konsekvensjustert budsjett lagt til grunn en premiesats (arbeidsgiversandel) på 2,2 % i DNB Liv, på 21,9 % i KLP og på 12,25 % i Statens Pensjonskasse. Statlig rammetilskudd og inntekt på skatt og formue. Dette er innlagt i henhold til framlagte statsbudsjett for 214 og i tråd med KS sin prognosemodell. Eiendomsskatt. Det er lagt til grunn at eiendomsskatt utskrives med 7 promille i hele perioden, dette vil gi en årlig inntekt i form av eiendomsskatt på kr Momskompensasi on investeringer. Momskompensasj on fra investeringstiltak er forutsatt benyttet i sin helhet til finansiering av investeringene, d.v.s. tilbakeført investeringsbudsjettet fra driftsbudsjettet. Føring av premieavvik pensionspremie. Kommunen har ett akkumulert premieavvik pr på kr I følge kommunens regnskap er dette ført med følgende beløp(hele 1-kroner) i de siste fem år: Premieavvik I årsbudsjettet for 213 er det ført opp kr i inntekt i forrn av premieavvik, er videreført uforandret for hvert år i denne økonomiplanperioden. dette

10 Vedtatt økonomiplan for perioden FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER. Dette ansvarsområdet omfatter drift av kommunens politiske organer samt ordførerkontor. Kommunen har en frikjøpsordning tilsvarende 1 %-stilling, denne kommunestyrevalgperioden innehar ordfører 8 % - stilling og varaordfører 2 %-stilling. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rammeområdet (tall i 1-kroner): Ansvarsområder ~L Folkevalgte styringsorgan ~ Eldreråd L i i L e Investeringer folkevalgte (1). i 1 Det er ikke lagt inn noen nye driftstiltak i planperioden, dette innebærer at aktiviteten videreføres på 213-nivå. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Anskaffelse av div. utstyr til valg 1 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret RÅDMANNENS STAB. Rådmannens stab er et samlebegrep i administrativ organisering og budsj ettsammenheng for følgende ansvarsområder: 11 Rådmann og stab. 115 Naeringskontor Prosjekt- Backpacker. 116 Næringsfond. 117 Folkehelse. 12 Grunnskole felles. 13 Barnehage felles. 135 Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune. 14 Dønna bibliotek. 145 Kultur. 15 Interkommunalt samarbeid. 16 Driftstilskudd. 17 IKT. 18 Reserverte tilleggsbevilgninger. 181 Fordelte driftsutgifter. 19 Barnevern. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Rådmann og stab Næringskontor Prosjekt- Backpacker 116 Næringsfond Folkehelse

11 Vedtatt økonomiplan for perioden 214 ~ Grunnskole felles Barnehage felles ` Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune ` e e 14 Dønna bibliotek Kultur i Interkommunalt samarb. å Driftstilskudd i IKT Reserverte tilleggsbevilgn. f V Fordelte driftsutgifter i Barnevern e Sum netto driftsutgift e Investeringer - IKT (17) i 313 Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Kjøp av konsulenttjenester effektiviseringspr. 1 i Rådmannens stab - diverse utgiftsreduksjoner ` Rådmannens stab ~ stil1.red. 5 %-sti11. konsl. i Fjerning av ungdommens kulturpris i g -e Prosjektledelse tillagt næringssjef f åj Næringsfond belasting adm.kostnader s! Opphør støtte til drift av turistinformasjon j Skole felles ~ reduksjon spesialundervisn. I ~ n Effektiviseringsprosjekt - andel utg.red./innt. v j* Bibliotek-utgiftsreduksjon,- 14: Borttak av tilsk. til Bjømsmartnan + kulturarr. j ~e-í62 ~ Borttak av tilskudd til Bjørnsvågen f fe fl l - ll ll 145 Fjerning av kulturmiddelordningen f e ei-i1l Opphør tilskudd kulturvern vedl.hold minnes. j åv` å72 V Deltakelse interkommunalt friluftsråd. f ee Dønna ASVO A reduksjon tilsk. VTA-akt.plass. * e i å Budsjettbalanse avsetning bruk av reserverte i eff tilleggsbevilgninger Sum nye driftstiltak rådmannens stab * ~ Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detalj erte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Investeringstilskudd Helgeland Museum 5 17 Andel IKT-anskaffelser HALD 313 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret DØNNABARNE-OGUNGDOMSSKOLE(DBU). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 26 Dønna barne- og ungdomsskole. 261 Dønna barne- og ungdomsskole SFO - ordning. 262 Dønna kulturskole.

12 Vedtatt økonomiplan for perioden Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Dønna barne- og ung.skle DBU - SFO-ordning Dønna kulturskole DBU - Sum netto driftsutgift Investeringer ` Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 kroner): Tiltak Effektiviseringsprosjekt andel utg.red./innt. j Sum nye driftstiltak DBU Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak LØKTA OPPVEKSTSENTER. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 262 Løkta oppvekstsenter - skoledrift Løkta oppvekstsenter barnehagedrift. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 ~t Løkta oppvekstsenter - skole Løkta oppvekstsenter barnehage Løkta oppvekstsenter - Sum netto driftsutgift Investeringer ` i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Overføring av ungdomstrinnet til DBU Sum nye driftstiltak Løkta oppvekstsenter Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak 4.5. DØNNA VOKSEN OPPLÆRING. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 28 Voksenopplæringen. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1~kroner):

13 Vedtatt økonomiplan for perioden Ansvarsområder Voksenopplæringen * -l Investeringer i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Stillingsreduksjoner/inntektsøkninger Sum nye driftstiltak Voksenopplæringen Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driflstiltak DØNNA BARNEHAGE. Denne driftsenheten omfatter tre avdelinger (Tirilltunga, Spurven og avd. Bjørn) og består av ett ansvarsområde. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Dønna barnehage Investeringer 1i. i i Det er ikke lagt inn noen nye investerings- og driftstiltak i planperioden. Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak i planperioden DØN NA FRIVILLIGHETSSENTRAL. Dette er ikke noen kommunal driftsenhet, men ett ansvarsområde for regnskapsføring av frivillighetsentralen samt overføring av kommunalt bidrag. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder i a214 i Frivillighetssentralen i Investeringeri i i få i i i i 22(i i 2 i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Opphør i kommunalt driftstilskudd Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak.

14 Vedtatt økonomiplan for perioden NAV KOMMUNAL DEL. NAV-kontoret i Dønna drives av Herøy kommune gjennom ett veitskommunesamarbeid samt avtale med NAV-stat. Vår kommune sin andel av kostnadene overføres til Herøy kommune.. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder NAV-kommunal del Investeringstiltak NAV L Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltakunder dette ansvarsområde i planperioden HELSE- OG LEGETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 32 Helsestasjon. 321 Legetjeneste. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Helsestasjon Legetjeneste å Sum netto driftsutgift Investeringstiltak helse-/legetjenesten t ri Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Reduksjon utg. til kurs og faglittertur Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden DØNNA OMSORGSSENTER (DOS). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 33 Dønna omsorgsenter. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder =L}2: Dønna omsorgsenter t InvestieringstilitakiDOSi i' i' ii i id 1.5i ii io

15 Vedtatt økonomiplan for perioden Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Normalisering av pasientbelegg Fjerne bakvaktordning, 3 % still.red Endre stillingshjemmel fra hj.pl. til sykepl Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ inntektsøkning. Sum nye driftstiltak DOS Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Investeringstiltak DOS ventilasjonsanlegg Investering i ny vaskemaskin i vaskeri 7 33 Investering i blærescanner 8 33 Investering i utskifting av oljefyr Sum investeringstiltak DOS Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret HJ EMMETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 34 Hjemmetjenesten. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Hjemmetjenesten e. t Investering stiltak i hjemmetjenesten Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Stillingsreduksjon innen hjemmehjelpordn Stillingsreduksjon innen hjemmesykepleien Nedleggelse av dagsentertilbud Stillingsreduksjon innen psykisk helse Sum nye driftstiltak Hjemmetjenesten Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Bygging av nye omsorgsboliger Åssletta Dette investeringstiltak er vedtatt, påbegynt og vil avsluttes sommeren 214.

16 Vedtatt økonomiplan for perioden LANDBRUK. Dønna kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltning mellom Herøy kommune og Dønna kommune. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 4Landbrukskontor. 41Veterinær. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214 ~ 217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): Ansvarsomräder Landbrukskontor i Veterinær Sum netto driftsutgift Investeringer landbruk Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden TEKNISK DRIFT. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 6Administrasjon teknisk. 61Plan 62Byggesak 63 Oppmåling. 64Vannforsyning. 65Avløp og rensing. 66Slam. 67Renovasjon. 68Adm. bygg og eiendom. 69Utleieboliger. 61Omsorgsboliger. 611Drift skolebygg. 612Drift barnehagebygg. 613Drift administrasj onsbygg. 614Drift Dønna omsorgssenter. 615Drift ambulansestasj on. 616Drift kommunelager. 617Drift av andre bygg og anlegg. 618Brannvesen. 619Feiervesen. 62Akutt forurensing. 621Adm. maskiner. 622Vedlikehold kommunale veier. 623Vei- og gatelys. 624Kaianlegg. ÅRSBUDSJ ETT/ ØKONOMIPLAN. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): l Ansvarsområder 215 l 216 I 217 l

17 Vedtatt økonomiplan for perioden Administrasjon teknisk Plan e Byggesak Oppmåling Vannforsyning Avløp og rensing ~ Slam g Renovasjon 68 Adm. Bygg og eiendom Utleieboliger Omsorgsboliger ` Drift skolebygg e Drift barnehagebygg Drift administrasjonsbygg ~ 238 è Drift Dønna omsorgsenter å Dritt anbulansestasjon Drift kommunelager ei Drift av andre bygg og ute Brannvesen å Feiervesen g Akutt forurensing Adm. maskiner i 622 Vedlikehold komm. veier Vei- og gatelys e Kaianlegg å Sum netto driftsutgift Investeringstiltak teknisk drift Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ inntektsøkning. 66 Egendrift snøbrøyting og Slamtømming Sum nye driftstiltak Teknisk drift Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel Adresseprosjekt Vannverk- utbedring iht. hovedplan Vedlikehold kommunale bygg iht plan Bjørn industriområde-ferdigstillelse molo Installasjon av heis på kommunehuset Nytt inventar i kommunesal Utarbeidelse reguleringsplan Soltjellsjøen Utarbeidelse reguleringsplan Bjørn 2 O 617 Dønnes kirke- oppgradering av oppv Brannbil 4 utskifting av pumpesystem Utbedring av kommunale veier Utvidelse av parkeringsplass ved fergeleie 75 på Solfjellsjøen 622Gang-/sykkelveipå Åker/Stavseng Etablering av fiskerihavn Åkervågen Sum investeringstiltak Teknisk drift

18 Vedtatt økonomiplan for perioden Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret FINANSIERINGSlNNTEKTERl-UTGlFTER. Dette består av følgende ansvarsområder: 8 Skatt på formue og inntekt. 81Eiendomsskatt. 82 Rammetilskudd. 83 Overføringer fra staten. 84Avskrivninger. 86Renter m.v. 87Aksjer/utbytte. 88 Avdrag på lån. 89Pensjon. 811Interne fmansieringstransaksjoner. 812 Årets regnskapsmessige resultat. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 V Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Rammetilskudd _ Overføringer fra staten - f ~ Avskrivninger e. ` 86 Renter m.v. t Aksjer/utbytte i Avdrag på lån i 6.243f Pensjon L Interne finansieringstransaksjoner ` Årets regnskapsm. resultat Sum netto driftsinntekt Investeringer L Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner : Tiltak Økte skjønnsmidler Bruk av disposisjonsfond Bruk av overskudd Bruk av avsetning (balansen) Bruk av stipulert overskudd Sum nye driftstiltak Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Egenkapitalinnskudd KLP Opptak av husbanklån for videreutlån Sum investeringer Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret.

19 Vedtatt økonomiplan for perioden BUDSJETTSKJEMA M.V BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET. Tall i hele tusen kroner Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrument 9 Renteutgifter, provisjoner og L andre finansutgifter 1 Tap på finansielle instrumenter ~ 11 Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter i Til dekning av tidligere års ` W regnskapsmessige merforbruk 14 Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskaps- ~ messige mindreforbruk i 17 Bruk av ubundne avsetninger e Bruk av bundne avsetninger i i i Netto avsetninger Overført til investeringsbudsj Til fordeling drift t Sum fordelt til drift (fra skjema i IB) ~` i 21 Merforbruk/mindreforbruk L 5.2. BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET. Tall i hele tusen kroner. 214, Investeringer i anleggsmidler if i Utlån og forskotteringer t i i Avdrag på lån (videreutlån ) f ii5 4 Avsetninger i ii 5 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsm. 9 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 11 Andre inntekter 12 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

20 Vedtatt økonomiplan for perioden HOVEDOVERSIKT DRIFT. Tall i hele tusen kroner. 214 _5.11 _ _3.825 L «3.2.q L å ~ i i Ö] Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rarnmetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRES. (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT. (E) Renteutgifter, provisj oner og andre finansutg. Tap på finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksj oner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisj onsfond Avsetningertil bundnefond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFOR- BRUK (L=I+J+K) ~

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger Handlingsprogram 2016 2019 Vi bygger Økonomisk status 2015 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014, på 25,7 millioner kroner, er benyttet til å dekke tidligere års underskudd Årsprognosen viser et merforbruk

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.11.2011 Tid: 18:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer