Dokid: (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN ØKONOMIPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokid: 14000223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 2014-17 ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 2013."

Transkript

1 Dokid: (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN ØKONOMIPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE

2 Vedtatt økonomiplan for perioden INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Lovgrunnlaget Lovgrunnlaget Planprosessen for årsbudjettet for økonomiplanen Side HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER Befolkningsutvikling Økonomisk utvikling Side satsningsområder Visjon Hovedsatsningsområder Side BUDSJETT/ØKONOMIPLAN Budsjettforutsetninger Folkevalgte styringsorganer Rådmannens stab Dønna barne- og ungdomsskole Løkta oppvekstsenter Dønna voksenopplæring Dønna barnehage Dønna frivillighetssentral NAV - kommunal del Helse- og legetjenesten Dønna omsorgssenter Hjemmetjenesten Landbruk Teknisk drift Finansieringsinntekter/-utgifter Side BUDSJETTSKJEMA M.M. Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2 A - Investeringsbudsjettet Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Liste over ikke prioriterte tiltak Side

3 Vedtatt økonomiplan for perioden INNLEDNING. LOVGRUNNLAGET ÅRSBUDSJETTET. Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen årets utgang. Samme lovparagraf stiller også krav om at formannskapets innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager for den behandles i kommunestyret. Kommunelovens 46 fastsetter en del krav til årsbudsj ettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder også bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet 15. desember 2 med hjemmel i 46 m".8 i kommuneloven. Årsbudsjettet for 214 er utarbeidet i tråd med ovenstående LOVGRUNN LAGET - ØKONOMIPLAN EN. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Planen skal inneholde en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og garantiansvar samt en oversikt over renter og avdrag i planperioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger fram forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal i henhold til loven rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsj ettarbeid og planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik som årsbudsjettet. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for kommunens videre økonomiske planlegging. Økonomiplanen for perioden er utarbeidet i tråd med ovenstående PLANPROSESSEN. Kommunestyret vedtok i møte den under sak 2/5 å innføre rammebudsjettering og målstyring. Kommunestyret skal vedta et årsbudsjett på rammenivå (dritsenhetsnivå), mens det er delegert til formannskapet å foreta fordeling av bevilgning på ansvarsområdenivå (underkapitelnivå).detalj ert fordeling på kontonivå skjer administrativt. I samme sak vedtok kommunestyret at økonomiplanarbeidet skal skje parallelt med årsbudsjettet og at årsbudsjett og økonomiplan skal legges fram i ett dokument. Kommunestyret har i møte den under sak 69/ 12 vedtatt at man ikke skal videreføre ordningen med å fastsette resultatmål for den enkelte driftsenhet som en del av budsjettprosessen. Utarbeidelsen av denne økonomiplan har skjedd i henhold til den prosessbeskrivelse som er fastsatt i kommunens økonomireglement. Kommunestyrets arbeidssamling ble gjennomført den og prioriteringsdugnaden den Med dette som bakgrunn har rådmannen utarbeidet et utkast til økonomiplan, dette behandles av formannskapet i møte den og legges ut til alminnelig gjennomsyn før kommunestyret fatter endelig vedtak i møte den

4 Vedtatt økonomiplan for perioden HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER. For å kunne danne seg formening om fremtidig utvikling av sentrale forutsetninger som utvikling i folketall, alderssammensetning, sysselsetting og statige rammeoverføringer/ skatteinntekter, må man ta et kort tilbakeblikk. Følgende forhold må vurderes BEFOLKNINGSUTVIKLING. Kommunen har de siste år hatt følgende utvikling i folketall og alderssammensetning pr fra SSB): (tall Barnehagebarn ( - 5 år) Grunnskolebarn (6-15 år) Yrkesaktive ( år) Eldre (67 79 år) Eldre ( 8-89 år) Eldre over 9 år Antall innbyggere Folketallet er blitt redusert med 58 personer eller 3,9 % i perioden, mens folketallet de siste fem årene har vært stabilt. I denne perioden er reduksjon forholdsvis størst for gruppen barnehagebarn (-5 år) som er redusert med 29 personer eller 25,7 %. I tillegg er antall yrkesaktive redusert med 5 personer eller 5,3 %. Antall eldre i gruppen år er økt med 32 personer eller 22,4 %, også gruppen over 9 år er økt betydelig, mens gruppen 8-89 år er redusert. Det positive er at antall grunnskolebam er redusert relativt sett lite i perioden. PROGNOSE. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet alternative prognoser på forventa befolkningsutvikling i kommunene i årene framover. Alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) gir følgende tall for vår kommune (tall pr hvert år): Barnehagebarn ( 5 år) Grunnskolebam (6 15 år) Yrkesaktive ( år) Eldre (67 79 år) Eldre ( 8 år 89 år+) Eldre over 9 år Antall innbyggere Prognosen gir en nedgang på 5 personer eller 3,5 % i forhold til faktisk folketall pr I forhold til kommunal planlegging og kommunal økonomi er pro gnosert nedgang i antall innbyggere utfordrende da dette vil gi reduksjon i statlige overføringer gjennom inntektssystemet. Det som spesielt bekymringsfullt er betydelig nedgang i antall yrkesaktive samt i antall barnehagebarn og grunnskolebarn.

5 Vedtatt økonomiplan for perioden ØKONOMISK UTVIKLING. Nedenforstående tabell viser utviklingen i kommunens driftsinntekter og driftsutgifter (tall i hele 1- kroner) de siste fem årene (tallene er regnskapstall). Inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Prosentvisendringfra året før i i 3,9% Sum frie disponible inntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter Prosentvis endring fra året før,5: Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tj. ikomm. tjenestep Kjøp av varer/tj. erstatter komm Overføringer Avskrivninger p Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Prosentvis endring fra året før Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger = Resultat (overskudd/underskudd) ~1.895 Den økonomiske utvikling de siste fem år kan oppsummeres med b1.a. følgende stikkord: - Kommunens driftsutgifter har i siste del av perioden økt mindre enn driftsinntektene, dette sammen med god økonomistyring har gitt gode driftsresultat de to siste årene. 27/28 28/29 29/21 21/ /212 Driftsinntekter 2,8 12,1 6,8 2, 8,5 Driftsutgifter 7,2 4,8 11, - 1,9 4,6 - I følge sentrale signal bør netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ligge på om lag 3 %. Dette er oppnådd ivår kommune med unntak av 28. Dette fremkommer av følgende: Netto driftsresultat I % av brutto driftsinntekter 3,,4 7,9 3,3 7,2 6,5 Her kan det også være av interesse å se på KOSTRA-analyse og sammenligne vår kommune med landsgj ennomsnitt, fylkesgjennomsnitt og snittet for vår KOSTRA-gruppe:

6 Vedtatt økonomiplan for perioden Netto resultatgrad Dønna 3,69 -,39 8,13 6,56 7,21 3,15 Kostragruppe 6 1,62 1,43 5,55 2,93 2,83 3,31 Fylkessnitt -3,29 -,45 3,57 2,23 2,62 1,43 Landssnitt 1,85 -,66 2,64 2,2 1,8 2,58 7,5 5 2,5-2, ri Ar.Dønna å Kostragruppe 6 _F',.'ll-f.essnitt -Landssnitt Kommunens lånegjeld har økt med 61 mill. kroner,dette er en økning med 89,7 %. Hovedårsaken til økningen er restaurering av Dønna barne- og ungdomsskole samt bygging av Dønnahallen. 27 Lånegjeld pr (1-kr) Lånegjeld pr. innbygger (kr.) Netto renter og avdrag i % av 1, brutto driftsinntekter , , ,6-1,7 2, Kommunen har nå en meget høg lånegj eld og denne må reduseres i kommende planperiode.

7 Vedtatt økonomiplan for perioden Også her kan det være inntresant å se på en KOSTRA-analyse som viser gjeldsbelastning målt i hva netto renter og avdrag utgjør i prosent av brutto driftsinntekter: Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter.?,':'i 5-2,5Cl EDD? 2Ul.'.l C! i-i Ar Iliianna % FZI:ustragI'uppe I36 F',*ll-'-essnitt.Landssnitt i Dønna,,53-1,63-1,6-1,69 1, Kostragruppe 6 4,91 3,42 1, 2,48 2,41 2,7 Fylkessnitt 8,73 5,11 3,75 3,75 3,43 3,97 Landssnitt 3,41 4,71 2,32 2,98 3,73 3,31

8 Vedtatt økonomiplan for perioden SATSNINGSOMRÅDER. VISJ ON. Kommunestyret har i kommuneplanen for perioden fastsatt følgende visj on for Dønna kommune: Dønna kommune, en kommune i takt med bølgens evige kraft, himmelens klarhet og øyas stødige feste HovEDsATsNINGsoMRÅDER. Kommunestyret har i vedtatt kommuneplan for perioden vedtatt følgende fire tverrfaglige hovedsatsningsorriråder med respektive hovedmål: Barn og unge. Dønna skal være en god og engasjerende kommune å vokse opp i, slik at barn og unge ønsker å komme tilbake etter endt utdanning. Bomiljø og trivsel. Dønna kommune skal være en god kommune å bo i. Kommunen skal tilby tjenester som er tilpasset hver enkelt bruker. Tjenestene skal være lett tilgjengelige. Kommunens organisasion. Kommunen skal ha en vital organisasjon som til enhver tid er oppdatert iforhold til krav og forventninger. Næring, kommunikasion og infrastruktur. Dønna kommune skal legge til rette for en næringsutvikling med basis i våre naturgitte ressurser. Kommunen skal også ta i bruk ny teknologi og videreutvikle kompetanse som styrker eksisterende og nye næringer. Kommunen skal ha en tidsmessig infrastruktur som binder regionen sammen i en felles BAS ~ region (bo-, arbeids- og serviceregion). Næringslivets transportkostnader må utjevnes. Disse satsningsområder og deres hovedmål er under revidering og vil bli innarbeidet i økonomiplandokumentet når kommuneplanens samfunnsdel er ferdigstilt og vedtatt.

9 Vedtatt økonomiplan for perioden BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN. BUDSJETTFORUTSETNINGER. Folketall. Det er lagt til grunn at folketallet i kommunen holdes stabilt pådagens nivå, d.v.s. på omtrent 1.43 innbyggere. Prisstigning. Det er lagt inn at forventa årlig prisstigning på kjøp av varer og tjenester skal øke med 2,5 % fra 213 til Fra 215 og senere år er det ikke lagt inn forventa prisstigning, men budsjettert i faste priser. Lønnsøkning. I konsekvensjustert budsjett er det budsjettert med lønnsnivået pr påplussa forventa lønnsøkning på 3,5 % fra 213 til 214. Resten av perioden (f.o.m. 215) er budsjettert i faste priser. Rentenivå. Økonomiplanen forutsetter at dagens rentenivå videreføres i hele økonomiplanperioden. Dette gjør kommunens økonomi veldig sårbar sett i forhold til renteøkning, en økning i utlånsrenta med ett prosentpoeng vil gi en økt årlig rentekostnad på ca. 1,3 mill. kroner. Arbeidsgiveravgift. Det er lagt til grunn at satsen for arbeidsgiveravgift blir lik dagens sats på 5,1 % i hele perioden. Pensjonspremie. I tråd med signaler gitt fra DNB Liv, KLP (sykepleiere) og Statens Pensjonskasse (lærere) er det i konsekvensjustert budsjett lagt til grunn en premiesats (arbeidsgiversandel) på 2,2 % i DNB Liv, på 21,9 % i KLP og på 12,25 % i Statens Pensjonskasse. Statlig rammetilskudd og inntekt på skatt og formue. Dette er innlagt i henhold til framlagte statsbudsjett for 214 og i tråd med KS sin prognosemodell. Eiendomsskatt. Det er lagt til grunn at eiendomsskatt utskrives med 7 promille i hele perioden, dette vil gi en årlig inntekt i form av eiendomsskatt på kr Momskompensasi on investeringer. Momskompensasj on fra investeringstiltak er forutsatt benyttet i sin helhet til finansiering av investeringene, d.v.s. tilbakeført investeringsbudsjettet fra driftsbudsjettet. Føring av premieavvik pensionspremie. Kommunen har ett akkumulert premieavvik pr på kr I følge kommunens regnskap er dette ført med følgende beløp(hele 1-kroner) i de siste fem år: Premieavvik I årsbudsjettet for 213 er det ført opp kr i inntekt i forrn av premieavvik, er videreført uforandret for hvert år i denne økonomiplanperioden. dette

10 Vedtatt økonomiplan for perioden FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER. Dette ansvarsområdet omfatter drift av kommunens politiske organer samt ordførerkontor. Kommunen har en frikjøpsordning tilsvarende 1 %-stilling, denne kommunestyrevalgperioden innehar ordfører 8 % - stilling og varaordfører 2 %-stilling. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rammeområdet (tall i 1-kroner): Ansvarsområder ~L Folkevalgte styringsorgan ~ Eldreråd L i i L e Investeringer folkevalgte (1). i 1 Det er ikke lagt inn noen nye driftstiltak i planperioden, dette innebærer at aktiviteten videreføres på 213-nivå. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Anskaffelse av div. utstyr til valg 1 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret RÅDMANNENS STAB. Rådmannens stab er et samlebegrep i administrativ organisering og budsj ettsammenheng for følgende ansvarsområder: 11 Rådmann og stab. 115 Naeringskontor Prosjekt- Backpacker. 116 Næringsfond. 117 Folkehelse. 12 Grunnskole felles. 13 Barnehage felles. 135 Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune. 14 Dønna bibliotek. 145 Kultur. 15 Interkommunalt samarbeid. 16 Driftstilskudd. 17 IKT. 18 Reserverte tilleggsbevilgninger. 181 Fordelte driftsutgifter. 19 Barnevern. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Rådmann og stab Næringskontor Prosjekt- Backpacker 116 Næringsfond Folkehelse

11 Vedtatt økonomiplan for perioden 214 ~ Grunnskole felles Barnehage felles ` Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune ` e e 14 Dønna bibliotek Kultur i Interkommunalt samarb. å Driftstilskudd i IKT Reserverte tilleggsbevilgn. f V Fordelte driftsutgifter i Barnevern e Sum netto driftsutgift e Investeringer - IKT (17) i 313 Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Kjøp av konsulenttjenester effektiviseringspr. 1 i Rådmannens stab - diverse utgiftsreduksjoner ` Rådmannens stab ~ stil1.red. 5 %-sti11. konsl. i Fjerning av ungdommens kulturpris i g -e Prosjektledelse tillagt næringssjef f åj Næringsfond belasting adm.kostnader s! Opphør støtte til drift av turistinformasjon j Skole felles ~ reduksjon spesialundervisn. I ~ n Effektiviseringsprosjekt - andel utg.red./innt. v j* Bibliotek-utgiftsreduksjon,- 14: Borttak av tilsk. til Bjømsmartnan + kulturarr. j ~e-í62 ~ Borttak av tilskudd til Bjørnsvågen f fe fl l - ll ll 145 Fjerning av kulturmiddelordningen f e ei-i1l Opphør tilskudd kulturvern vedl.hold minnes. j åv` å72 V Deltakelse interkommunalt friluftsråd. f ee Dønna ASVO A reduksjon tilsk. VTA-akt.plass. * e i å Budsjettbalanse avsetning bruk av reserverte i eff tilleggsbevilgninger Sum nye driftstiltak rådmannens stab * ~ Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detalj erte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Investeringstilskudd Helgeland Museum 5 17 Andel IKT-anskaffelser HALD 313 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret DØNNABARNE-OGUNGDOMSSKOLE(DBU). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 26 Dønna barne- og ungdomsskole. 261 Dønna barne- og ungdomsskole SFO - ordning. 262 Dønna kulturskole.

12 Vedtatt økonomiplan for perioden Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Dønna barne- og ung.skle DBU - SFO-ordning Dønna kulturskole DBU - Sum netto driftsutgift Investeringer ` Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 kroner): Tiltak Effektiviseringsprosjekt andel utg.red./innt. j Sum nye driftstiltak DBU Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak LØKTA OPPVEKSTSENTER. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 262 Løkta oppvekstsenter - skoledrift Løkta oppvekstsenter barnehagedrift. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 ~t Løkta oppvekstsenter - skole Løkta oppvekstsenter barnehage Løkta oppvekstsenter - Sum netto driftsutgift Investeringer ` i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Overføring av ungdomstrinnet til DBU Sum nye driftstiltak Løkta oppvekstsenter Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak 4.5. DØNNA VOKSEN OPPLÆRING. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 28 Voksenopplæringen. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1~kroner):

13 Vedtatt økonomiplan for perioden Ansvarsområder Voksenopplæringen * -l Investeringer i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Stillingsreduksjoner/inntektsøkninger Sum nye driftstiltak Voksenopplæringen Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driflstiltak DØNNA BARNEHAGE. Denne driftsenheten omfatter tre avdelinger (Tirilltunga, Spurven og avd. Bjørn) og består av ett ansvarsområde. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Dønna barnehage Investeringer 1i. i i Det er ikke lagt inn noen nye investerings- og driftstiltak i planperioden. Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak i planperioden DØN NA FRIVILLIGHETSSENTRAL. Dette er ikke noen kommunal driftsenhet, men ett ansvarsområde for regnskapsføring av frivillighetsentralen samt overføring av kommunalt bidrag. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder i a214 i Frivillighetssentralen i Investeringeri i i få i i i i 22(i i 2 i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Opphør i kommunalt driftstilskudd Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak.

14 Vedtatt økonomiplan for perioden NAV KOMMUNAL DEL. NAV-kontoret i Dønna drives av Herøy kommune gjennom ett veitskommunesamarbeid samt avtale med NAV-stat. Vår kommune sin andel av kostnadene overføres til Herøy kommune.. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder NAV-kommunal del Investeringstiltak NAV L Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltakunder dette ansvarsområde i planperioden HELSE- OG LEGETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 32 Helsestasjon. 321 Legetjeneste. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Helsestasjon Legetjeneste å Sum netto driftsutgift Investeringstiltak helse-/legetjenesten t ri Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Reduksjon utg. til kurs og faglittertur Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden DØNNA OMSORGSSENTER (DOS). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 33 Dønna omsorgsenter. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder =L}2: Dønna omsorgsenter t InvestieringstilitakiDOSi i' i' ii i id 1.5i ii io

15 Vedtatt økonomiplan for perioden Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Normalisering av pasientbelegg Fjerne bakvaktordning, 3 % still.red Endre stillingshjemmel fra hj.pl. til sykepl Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ inntektsøkning. Sum nye driftstiltak DOS Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Investeringstiltak DOS ventilasjonsanlegg Investering i ny vaskemaskin i vaskeri 7 33 Investering i blærescanner 8 33 Investering i utskifting av oljefyr Sum investeringstiltak DOS Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret HJ EMMETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 34 Hjemmetjenesten. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Hjemmetjenesten e. t Investering stiltak i hjemmetjenesten Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Stillingsreduksjon innen hjemmehjelpordn Stillingsreduksjon innen hjemmesykepleien Nedleggelse av dagsentertilbud Stillingsreduksjon innen psykisk helse Sum nye driftstiltak Hjemmetjenesten Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Bygging av nye omsorgsboliger Åssletta Dette investeringstiltak er vedtatt, påbegynt og vil avsluttes sommeren 214.

16 Vedtatt økonomiplan for perioden LANDBRUK. Dønna kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltning mellom Herøy kommune og Dønna kommune. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 4Landbrukskontor. 41Veterinær. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214 ~ 217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): Ansvarsomräder Landbrukskontor i Veterinær Sum netto driftsutgift Investeringer landbruk Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden TEKNISK DRIFT. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 6Administrasjon teknisk. 61Plan 62Byggesak 63 Oppmåling. 64Vannforsyning. 65Avløp og rensing. 66Slam. 67Renovasjon. 68Adm. bygg og eiendom. 69Utleieboliger. 61Omsorgsboliger. 611Drift skolebygg. 612Drift barnehagebygg. 613Drift administrasj onsbygg. 614Drift Dønna omsorgssenter. 615Drift ambulansestasj on. 616Drift kommunelager. 617Drift av andre bygg og anlegg. 618Brannvesen. 619Feiervesen. 62Akutt forurensing. 621Adm. maskiner. 622Vedlikehold kommunale veier. 623Vei- og gatelys. 624Kaianlegg. ÅRSBUDSJ ETT/ ØKONOMIPLAN. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): l Ansvarsområder 215 l 216 I 217 l

17 Vedtatt økonomiplan for perioden Administrasjon teknisk Plan e Byggesak Oppmåling Vannforsyning Avløp og rensing ~ Slam g Renovasjon 68 Adm. Bygg og eiendom Utleieboliger Omsorgsboliger ` Drift skolebygg e Drift barnehagebygg Drift administrasjonsbygg ~ 238 è Drift Dønna omsorgsenter å Dritt anbulansestasjon Drift kommunelager ei Drift av andre bygg og ute Brannvesen å Feiervesen g Akutt forurensing Adm. maskiner i 622 Vedlikehold komm. veier Vei- og gatelys e Kaianlegg å Sum netto driftsutgift Investeringstiltak teknisk drift Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ inntektsøkning. 66 Egendrift snøbrøyting og Slamtømming Sum nye driftstiltak Teknisk drift Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel Adresseprosjekt Vannverk- utbedring iht. hovedplan Vedlikehold kommunale bygg iht plan Bjørn industriområde-ferdigstillelse molo Installasjon av heis på kommunehuset Nytt inventar i kommunesal Utarbeidelse reguleringsplan Soltjellsjøen Utarbeidelse reguleringsplan Bjørn 2 O 617 Dønnes kirke- oppgradering av oppv Brannbil 4 utskifting av pumpesystem Utbedring av kommunale veier Utvidelse av parkeringsplass ved fergeleie 75 på Solfjellsjøen 622Gang-/sykkelveipå Åker/Stavseng Etablering av fiskerihavn Åkervågen Sum investeringstiltak Teknisk drift

18 Vedtatt økonomiplan for perioden Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret FINANSIERINGSlNNTEKTERl-UTGlFTER. Dette består av følgende ansvarsområder: 8 Skatt på formue og inntekt. 81Eiendomsskatt. 82 Rammetilskudd. 83 Overføringer fra staten. 84Avskrivninger. 86Renter m.v. 87Aksjer/utbytte. 88 Avdrag på lån. 89Pensjon. 811Interne fmansieringstransaksjoner. 812 Årets regnskapsmessige resultat. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 V Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Rammetilskudd _ Overføringer fra staten - f ~ Avskrivninger e. ` 86 Renter m.v. t Aksjer/utbytte i Avdrag på lån i 6.243f Pensjon L Interne finansieringstransaksjoner ` Årets regnskapsm. resultat Sum netto driftsinntekt Investeringer L Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner : Tiltak Økte skjønnsmidler Bruk av disposisjonsfond Bruk av overskudd Bruk av avsetning (balansen) Bruk av stipulert overskudd Sum nye driftstiltak Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Egenkapitalinnskudd KLP Opptak av husbanklån for videreutlån Sum investeringer Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret.

19 Vedtatt økonomiplan for perioden BUDSJETTSKJEMA M.V BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET. Tall i hele tusen kroner Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrument 9 Renteutgifter, provisjoner og L andre finansutgifter 1 Tap på finansielle instrumenter ~ 11 Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter i Til dekning av tidligere års ` W regnskapsmessige merforbruk 14 Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskaps- ~ messige mindreforbruk i 17 Bruk av ubundne avsetninger e Bruk av bundne avsetninger i i i Netto avsetninger Overført til investeringsbudsj Til fordeling drift t Sum fordelt til drift (fra skjema i IB) ~` i 21 Merforbruk/mindreforbruk L 5.2. BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET. Tall i hele tusen kroner. 214, Investeringer i anleggsmidler if i Utlån og forskotteringer t i i Avdrag på lån (videreutlån ) f ii5 4 Avsetninger i ii 5 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsm. 9 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 11 Andre inntekter 12 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

20 Vedtatt økonomiplan for perioden HOVEDOVERSIKT DRIFT. Tall i hele tusen kroner. 214 _5.11 _ _3.825 L «3.2.q L å ~ i i Ö] Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rarnmetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRES. (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT. (E) Renteutgifter, provisj oner og andre finansutg. Tap på finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksj oner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisj onsfond Avsetningertil bundnefond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFOR- BRUK (L=I+J+K) ~

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2013 Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2013 Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 279 613 14 031 116 13 027 242 12 247 502

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 20182021 ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning S 3 Demografi S 4 Økonomisk utvikling S 7 Driftsbudsjettet S 8 Investering S 9 Økonomiplan 20172020

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer