LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett s. 9 Budsjettskjema B økonomisk oversikt drift s. 0 Hovedoversikt på rammenivå s. 2 Nye tiltak drift s. 3 Investering

2 Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett s. 7 Budsjettskjema 2B økonomisk oversikt investering s. 7 Nye tiltak investeringer s. 8 Rådmannens innstilling økonomiplan

3 INNLEDNING Lovgrunnlaget årsbudsjett Kommuneloven 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen utgangen av året. Samme lovparagraf stiller krav om at formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 4 dager før den behandles i kommunestyret. Kommuneloven 46 fastsetter en del krav til årsbudsjettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 5. desember 2000 med hjemmel i 46 nr 8 i kommuneloven. Årsbudsjettet er utarbeidet i tråd med ovenstående. Lovgrunnlag økonomiplan Kommuneloven 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger frem forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 4 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeide og annen planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen er ikke et bevilgnings-dokument slik som årsbudsjettet 202. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for den videre planlegging, herunder ved utarbeidelse av årsbudsjett. Planprosessen Økonomiplan bygger på gjeldende økonomiplan (20-204). I tillegg er det lagt inn en rekke nye tiltak både på investering og drift. Det har vist seg vanskelig å ha like stort fokus på alle fire årene i økonomiplanperioden noe som gjenspeiles i at det nesten ikke er foreslått nye tiltak i 205. Siden det knyttet så vidt stor usikkerhet til utvikling i renter, skatteinngang, innbyggertall osv. er det også vanskelig å gjøre prioriteringer så langt frem i tid. I formannskapets møter 0... og 8.. samt kommunestyrets arbeidsmøte 07.. redegjorde rådmannen og etatssjefene for de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor. Kommunen har fortsatt et for høyt driftsnivå og må gjøre vesentlige endringer i driften. Hovedsatsningsområde: Rådmannens innstilling økonomiplan

4 I kommuneplanen for Leirfjord kommune er følgende valgt som hovedsatsningsområde: Det skal arbeides for at nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som bor her fortsatt har lyst til å være her. Rådmannens innstilling økonomiplan

5 DEMOGRAFI Befolkningsutvikling Utviklingen i folketall har vært jevnt synkende siden 985. Til tross for ny optimisme i regionen og økt tilflytting til nabokommuner så har innbyggertallet gått ned i Leirfjord også de siste par årene. Siden befolkningstallene for landet totalt sett øker så vil Leirfjords relative andel av befolkningen og følgelig også innbyggertilskuddet bli mindre. I 965 utgjorde Leirfjords innbyggere 0,72 av landets befolkning. I 20 var denne andelen sunket til 0,43. Dette vil selvsagt gi negative utslag når det gjelder rammeoverføringene til kommunen. Utvikling fordelt på alder perioden målt. januar Innbygg ere år Innbygg ere 6 5 år Innbygg ere 6 66 år Innbygg ere Rådmannens innstilling økonomiplan

6 79 år Innbygg ere år Innbygg ere Over 90 år innb Befolkningsutviklingen i kommunen vil være svært avhengig av utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen. Vi kan se antydninger til at den negative tendensen vil snu, men det bør utvises forsiktighet når det gjelder å budsjettere med økt innbyggertall. I økonomiplanperioden er det nå lagt inn en forsiktig økning på 0 nye innbyggere hvert år. ØKONOMISK UTVIKLING Budsjettskjema A (s. 9) og B (s. 0) viser bl.a utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter og netto driftsresultat. Likeledes viser budsjettskjema 2A og 2B (s. 7) utviklingen på investeringssiden. Finansielle nøkkeltall (KOSTRA) Fra og med regnskapsåret 2002 har alle kommuner rapportert KOSTRA-tall og nedenfor er oppgitt en del utvalgte nøkkeltall. Leirfjord kommune inngikk tidligere i gruppe 5, men er nå i gruppe 2. For å kunne se en utvikling, er det tatt med tall fra og med regnskapsåret For ytterligere informasjon er det tatt med tilsvarende KOSTRA-tall for de øvrige 3 HALD-kommunene, gjennomsnittstall for Nordland og gjennomsnittstall for kostragruppe 5 og 2.. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer og denne indikatoren er et viktig mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Rådmannens innstilling økonomiplan

7 Regnskap 2008 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Leirfjor d Dønn a Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla nd Gj.sn. gr. 5 0,4-7,4 -,4,7 0,5,0-2,2-0,4 -,3-0,9-0,4 0,5 245,7 7,9 255, 222,2 9,9 78,7 5,5 8,7 7, 2,8 6,8 30, Regnskap 2009 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Leirfjor d Døn na Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla nd Gj.sn. gr. 5 8, -0, 2,4, 3,9 2,8 8,0 8, 3,3,5 3,6 5,4 246,4 73,0 242, 5 224,5 85,8 73,5,2 9,5 4,3 7,3 8,9 3, Regnskap 200 Leirfjor d Dønn a Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla Gj.sn. gr. 2 Rådmannens innstilling økonomiplan

8 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger nd 5,6 0,2 0,0 0, 2,4,7 6,8 6,6 9,2,0 2,2 2,4 22,7 94, 248, 229,5 96,8 90,9 7,5 4,9 3,0 6,6 2,7 22, DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter og driftsutgifter Kommunens viktigste inntektskilder kommer fra statlige rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue, samt eiendomsskatt. I årsbudsjettet for 202 er det budsjettert med ,- i rammeoverføringer. Dette utgjør ca 62,5 % av kommunens frie disponible inntekter. Det er budsjettert med millioner i skatt på inntekt og formue og millioner i eiendomsskatt. For nærmere informasjon om hva disse tilskuddene består av, vises det til Budsjettskjema A Driftsbudsjett 200 Driftsutgiftene består av lønnsutgifter og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. I tillegg kommer utgifter til renter og avdrag på lån. Nærmere om noen av budsjettforutsetningene: Rammetilskudd Det nye inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner gjelder fra Rammetilskuddet er fortsatt avhengig av bl.a innbyggertall og alderssammensetningen. Som det fremgår foran (tabell side 3), har folketallet i kommunen gått ned. Lønns- og prisstigning Det er budsjettert med % prisstigning på forbruksposter i 202 og 203 og,5% i 204 og 205. Det er likeledes budsjettert med 2,5 millioner til lønnsforhandlingene i 202 og 204 og million i 203 og 205. Sosiale utgifter Rådmannens innstilling økonomiplan

9 Disse består av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Pensjonskostnadene til KLP er budsjettert med 2,8 på fellesordningen, 9,59% for sykepleiere og 44,6% for folkevalgte. I Statens Pensjonskasse (STP) er det budsjettert med 3,24%. Arbeidsgiveravgift er fastsatt til 5, %. Utviklingen i lønn og sosiale utgifter fremgår av tabellen nedenfor. Nederste rad i tabellen sier hvor mye lønn og sosiale utgifter utgjør i % av driftsutgiftene det enkelte år. R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 200 R 20 B 202 Lønnsutgif ter Sos utgifter Totalt % av driftsutg. 72, 7,8 70,0 69,4 68,8 64,77 64,5 60,2 Rådmannens innstilling økonomiplan

10 Skjema driftsbudsjett I henhold til Forskrift av om årsbudsjettet fra Kommunal- og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema A Driftsbudsjett 202 Budsjettskjema B Økonomisk oversikt drift 202 Disse skjemaene følger budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannen utvidet skjemaene til å gjelde hele økonomiplanperioden. Forslag til Budsjettskjema A Driftsbudsjett og Budsjettskjema B Økonomisk oversikt drift 202-5, står på side 9og 0 INVESTERINGSBUDSJETT Leirfjord kommune har flere store investeringsprosjekter bak seg og det er viktig at investeringstakten nå reduseres kraftig. Det er likevel noen investeringer som må gjøres i 202, men økonomiplanen legger opp til en nærmest stopp i investeringene i årene Fullstendig liste over investeringer står på side 6. Forklaringene nedenfor gjelder kun investeringer som foretas i 200. Skjema investeringsbudsjett: I henhold til Forskrift av om årsbudsjett fra Kommunal- og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 2 A Investeringer 202 Budsjettskjema 2 B Økonomisk oversikt investeringer 202 Som for driftsbudsjettet så følger også disse skjemaene budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannens også tatt med alle årene i økonomiplanperioden Rådmannens innstilling økonomiplan

11 ØKONOMIPLAN FOR Årsbudsjettet for 202 er første år i økonomiplanen. Økonomiplanen skal gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det er imidlertid grunn til å tro at en del av forutsetningene som ligger inne er vel optimistiske for 202 og 203. Skatteinntekter består av inntekts- og formueskatt samt eiendomsskatt videreført på 202 nivå. Statlig rammetilskudd: Det er lagt inn en økning i innbyggertall med 0 hvert år for hele perioden Andre inntekter er fremskrevet med dagens nivå med unntak av investeringsmoms. Driftsutgifter er i hovedsak fremskrevet med dagens aktivitetsnivå, men justert for prisstigning på forbruksposter; % i 202 og 203 og,5% i 204 og 205. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investering når renter og avdrag er betalt. Utvikling i lånegjeld (tall i 000 kroner) Saldo Nye lån Avdrag tidligere lån Saldo Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5

12 Beskrivelse Leirfjord Skatt Ordinært Skatt Andre Renteinntekter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Netto Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema A DRIFTSBUDSJETT Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt drift Rådmannens innstilling økonomiplan

13 Beskrivelse Leirfjord Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Skatt Eiendomsskatt SUM Lønnsutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Mottatte SUM Avdragsutgifter Utlån SUM Motpost NETTO Budsjettskjema B Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer på inntekt og formue DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Rådmannens innstilling økonomiplan

14 Beskrivelse Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger SUM Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Rådmannens innstilling økonomiplan

15 Beskrivelse Netto Netto Netto Netto Netto Hovedoversikt på rammenivå Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 Sentraladministrasjon driftsutgifter driftsinntekter utgift Utdanning driftsutgifter driftsinntekter utgift Helse og sosial driftsutgifter driftsinntekter utgift Ressurs og Utvikling driftsutgifter driftsinntekter utgift Finansutgifter driftsutgifter driftsinntekter utgift Rådmannens innstilling økonomiplan

16 202 Nye tiltak drift Forklaring på tiltakene er samlet i eget hefte; Rådmannens innstilling tiltak med forklaringer. Enkelte av de politisk foreslåtte tiltakene er lagt inn med en kostnader som ikke er kvalitetssikret. Dette fordi det ikke er foreslått noen konkret sum og administrasjonen ikke har hatt tid til å beregne kostnadene Over/underskudd Konsekvensj. budsjett alle valgte tiltak Over/underskudd Budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens budsjettforslag Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Sentraladministrasjon Arkiv/servicekontor øking 50% stilling Servicekontoret (200) Utdanning Barnehage kutte beredskapsreserve Fellesutgifter barnehager (2400) Bruk av bundne fondbarnehage Fellesutgifter barnehager (2400) LBU redusere sekretær med 20% fram til Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) Skoletur 0.klasse tilskudd til reise Fellesutgifter grunnskolen (2600) Tidlig innsats kutte 00% stilling fellesutgifter grunnskole Fellesutgifter grunnskolen (2600) Tverlandet barnehage legge ned fra Tverlandet barnehage (2440) Ungdomsarbeid øke stilling som ungd. arbeider til 75% Ungdomstiltak (2009) Rådmannens innstilling økonomiplan

17 Helse og sosial Elektronisk meldingsutveksling innføring av nytt system Leirfjord sykehjem (330) Frisklivssentral samarbeid m. Alstahaug Fysioterapitjenester (3280) Helsesøster øking av stilling 50 % Helsestasjon (3200) Flyktningeforvaltning (8470) Legekontoret leasing portabel ultralyd Legetjenester (3220) Psyk. dagsenter reduksjon utvidet åpningstid Psykiatri (3230) Sentralkjøkken reduksjon bemanning 75% st Leirfjord Sentralkjøkken (33) Sykehjem utstyr til diagnostisering Leirfjord sykehjem (330) Sykehjemmet reduksjon årsverk Leirfjord sykehjem (330) Ressurs og Utvikling Arealplanlegger utvidelse til 00% f.o.m Administrasjon (4000) Brann oppgradering av brannbil og tekn. utstyr Brannvern (4600) Kommunale næringsareal opprydding Renovasjon (4580) Regional planstrategi Interkom. samarbeid Oppmåling (400) Sp Næringssjef 00% Administrasjon (4000) Uteavdelingen ny 50% stilling f.o.m. 2. halvår Uteavdeling (450) Vannverk (4500) Finansutgifter Disposisjonsfond saldering ved bruk av fond Rådmannens innstilling økonomiplan

18 Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat (8980) Eiendomsskatt fjerning av vedtatt reduksjon Eiendomsskatt (800) Overføring til investering fra drift Overføring til kapitalbudsjett (8900) Skatt og renter Øke skatteinngang og redusere rente Skatt på formue og inntekt (8000) Renter mv (8700) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapet Sentraladministrasjon AP Pendlertilskudd Sentrale folkevalgte organer (00) Sommerjobber fjerne tilbud om kommunale sommerjobber Servicekontoret (200) Utdanning LBU kutte 50% stilling fra. og 00% fra Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) LBU økning av stillig som sekretær 25% Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) Leirskoletilbud 7.årskull fjerne tilbud Fellesutgifter grunnskolen (2600) PPT kutte 0% i overføring fra Fellesutgifter grunnskolen (2600) Rødt Studiestipender for ungdom Administrasjon (2000) Skolekorps redusere tilskudd til skolekorps Kultur (2750) Tverlandet barnehage legge ned fra Tverlandet barnehage (2440) Tverlandet skole kutte 30% stilling fra.8.2 og 80 % fra Tverlandet skole (2640) Rådmannens innstilling økonomiplan

19 Ungdomsklubb legge ned klubben fra Ungdomstiltak (2009) Helse og sosial Dagsentertilbud for demente Leirfjord sykehjem (330) Demenskoordinator 20% stilling Leirfjord sykehjem (330) FrP Distriktsmobilen Hjemmesykepleie (3340) Fysioterapeut øke driftstilskudd Fysioterapitjenester (3280) Hjemmesykepleien reduksjon årsverk Hjemmesykepleie (3340) Redusering av uønsket deltid Leirfjord sykehjem (330) Rødt Hjertestarter kurs og vedlikehold Legetjenester (3220) Sykehjem 50% stilling som sykepleier Leirfjord sykehjem (330) Sykehjem vedlikehold Sansehagen Leirfjord sykehjem (330) Rådmannens innstilling økonomiplan

20 Beskrivelse Leirfjord Salg Andre Renteinntekter, SUM Kjøp SUM Avdragsutgifter SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Overføringer Bruk SUM Beskrivelse Leirfjord Investeringer Avdrag Årets Bruk Inntekter Mottatte Andre Overført Bruk INVESTERING Budsjettskjema 2A Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 i anleggsmidler på lån finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler avdrag på utlån og refusjoner inntekter ekstern finansiering fra driftsregnskapet av avsetninger finansiering Budsjettskjema 2B Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod UTGIFTER (M) FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån fra driftsregnskapet av disposisjonsfond FINANSIERING (R) Rådmannens innstilling økonomiplan

21 202 Nye tiltak investering Forklaring på tiltakene er samlet i eget hefte; Rådmannens innstilling tiltak med forklaringer. Enkelte av de politisk foreslåtte tiltakene er lagt inn med en kostnader som ikke er kvalitetssikret. Dette fordi det ikke er foreslått noen konkret sum og administrasjonen ikke har hatt tid til å beregne kostnadene Netto investering i konsekvensjustert budsjett investeringer fra nye tiltak fond bruk av driftsmidler lån tilskudd annet Netto finansiering renter og avdrag andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Ekstraordinær nedbetaling av lån Ekstraordinært vedlikehold veier Helgeland museum Renter og avdrag Ikt Grunnskolen Kommunale lekeplasser/utstyr Rådmannens innstilling økonomiplan

22 Leirfjord Sokn Traktorklipper Leirfjord kirke renovering Nye senger sykehjem Regulering/opparb. boligtomter Sentrumsutvikling Stikkledninger Tjenestebil Hjemmebasert omsorg Andre driftskonsekvenser Usorterte tiltak Alarm på arkivene Bil flyktningkontor Andre driftskonsekvenser Brannsikring sykehjem Renter og avdrag Dagsenter demente Renter og avdrag Ekstra nedbetaling av lån Rådmannens innstilling økonomiplan

23 Flytting av ungdomsklubb Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Forprosjekt renovering Leland barnehage Renter og avdrag Forprosjekt utbygging omsorgsboliger/sykehjem Renter og avdrag Fremføring av vann/vei/avløp til boligfelt Nedre Leland Renter og avdrag Helgeland Kraftlag Tilbakebetalt avdrag Helgelandskraft Tilbakebetalt renter IKT Grunnskolen Renter og avdrag IKToppgradering Leirfjord kommune Inngangsparti Gamle sykeheimen Renter og avdrag Innkjøp av veiskilt Renter og avdrag Kjøp av lager og brannstasjon Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser LBU Inventar: Renter og avdrag Rådmannens innstilling økonomiplan

24 Momskompensasjon av investeringer Møbler pasientrom sykehjem Renter og avdrag Naturfagrom Renter og avdrag Ny bil til uteavdelingen Renter og avdrag Ombygging NAV Renter og avdrag Prosjektering av ny park Renter og avdrag Psykiatritjenesten bil Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Sund og Hellesvik vannverk Renter og avdrag Tilbygg/lager hall Renter og avdrag Utbygging Dfløy sykehjem Renter og avdrag Uteanlegg opparbeidelse LBU Renter og avdrag Uteanlegg Ulvang Renter og avdrag Varmepumper sykehjem Rådmannens innstilling økonomiplan

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 DRIFT OG INVESTERING RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Nye tiltak drift2013 s. 2 Hovedoversikt pr. rammeområde s. 4 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Budsjettskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 - tiltak med forklaringer -

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 - tiltak med forklaringer - LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling budsjett og økonomiplan - 15 - tiltak med forklaringer - Driftstiltak som er foreslått i rådmannens innstilling s. 2 Driftstiltak som ikke er foreslått i rådmannens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2016:

2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2016: Administrasjonssjefens innstilling ÅRSBUDSJETT 2016: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2016 med sum driftsutgifter kr 139 964 973,- og sum driftsinntekter på kr 139 964 973,- 2. Kommunestyret vedtar

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.11.2011 Tid: 18:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer