LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett s. 9 Budsjettskjema B økonomisk oversikt drift s. 0 Hovedoversikt på rammenivå s. 2 Nye tiltak drift s. 3 Investering

2 Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett s. 7 Budsjettskjema 2B økonomisk oversikt investering s. 7 Nye tiltak investeringer s. 8 Rådmannens innstilling økonomiplan

3 INNLEDNING Lovgrunnlaget årsbudsjett Kommuneloven 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen utgangen av året. Samme lovparagraf stiller krav om at formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 4 dager før den behandles i kommunestyret. Kommuneloven 46 fastsetter en del krav til årsbudsjettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 5. desember 2000 med hjemmel i 46 nr 8 i kommuneloven. Årsbudsjettet er utarbeidet i tråd med ovenstående. Lovgrunnlag økonomiplan Kommuneloven 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger frem forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 4 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeide og annen planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen er ikke et bevilgnings-dokument slik som årsbudsjettet 202. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for den videre planlegging, herunder ved utarbeidelse av årsbudsjett. Planprosessen Økonomiplan bygger på gjeldende økonomiplan (20-204). I tillegg er det lagt inn en rekke nye tiltak både på investering og drift. Det har vist seg vanskelig å ha like stort fokus på alle fire årene i økonomiplanperioden noe som gjenspeiles i at det nesten ikke er foreslått nye tiltak i 205. Siden det knyttet så vidt stor usikkerhet til utvikling i renter, skatteinngang, innbyggertall osv. er det også vanskelig å gjøre prioriteringer så langt frem i tid. I formannskapets møter 0... og 8.. samt kommunestyrets arbeidsmøte 07.. redegjorde rådmannen og etatssjefene for de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor. Kommunen har fortsatt et for høyt driftsnivå og må gjøre vesentlige endringer i driften. Hovedsatsningsområde: Rådmannens innstilling økonomiplan

4 I kommuneplanen for Leirfjord kommune er følgende valgt som hovedsatsningsområde: Det skal arbeides for at nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som bor her fortsatt har lyst til å være her. Rådmannens innstilling økonomiplan

5 DEMOGRAFI Befolkningsutvikling Utviklingen i folketall har vært jevnt synkende siden 985. Til tross for ny optimisme i regionen og økt tilflytting til nabokommuner så har innbyggertallet gått ned i Leirfjord også de siste par årene. Siden befolkningstallene for landet totalt sett øker så vil Leirfjords relative andel av befolkningen og følgelig også innbyggertilskuddet bli mindre. I 965 utgjorde Leirfjords innbyggere 0,72 av landets befolkning. I 20 var denne andelen sunket til 0,43. Dette vil selvsagt gi negative utslag når det gjelder rammeoverføringene til kommunen. Utvikling fordelt på alder perioden målt. januar Innbygg ere år Innbygg ere 6 5 år Innbygg ere 6 66 år Innbygg ere Rådmannens innstilling økonomiplan

6 79 år Innbygg ere år Innbygg ere Over 90 år innb Befolkningsutviklingen i kommunen vil være svært avhengig av utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen. Vi kan se antydninger til at den negative tendensen vil snu, men det bør utvises forsiktighet når det gjelder å budsjettere med økt innbyggertall. I økonomiplanperioden er det nå lagt inn en forsiktig økning på 0 nye innbyggere hvert år. ØKONOMISK UTVIKLING Budsjettskjema A (s. 9) og B (s. 0) viser bl.a utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter og netto driftsresultat. Likeledes viser budsjettskjema 2A og 2B (s. 7) utviklingen på investeringssiden. Finansielle nøkkeltall (KOSTRA) Fra og med regnskapsåret 2002 har alle kommuner rapportert KOSTRA-tall og nedenfor er oppgitt en del utvalgte nøkkeltall. Leirfjord kommune inngikk tidligere i gruppe 5, men er nå i gruppe 2. For å kunne se en utvikling, er det tatt med tall fra og med regnskapsåret For ytterligere informasjon er det tatt med tilsvarende KOSTRA-tall for de øvrige 3 HALD-kommunene, gjennomsnittstall for Nordland og gjennomsnittstall for kostragruppe 5 og 2.. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer og denne indikatoren er et viktig mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Rådmannens innstilling økonomiplan

7 Regnskap 2008 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Leirfjor d Dønn a Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla nd Gj.sn. gr. 5 0,4-7,4 -,4,7 0,5,0-2,2-0,4 -,3-0,9-0,4 0,5 245,7 7,9 255, 222,2 9,9 78,7 5,5 8,7 7, 2,8 6,8 30, Regnskap 2009 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Leirfjor d Døn na Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla nd Gj.sn. gr. 5 8, -0, 2,4, 3,9 2,8 8,0 8, 3,3,5 3,6 5,4 246,4 73,0 242, 5 224,5 85,8 73,5,2 9,5 4,3 7,3 8,9 3, Regnskap 200 Leirfjor d Dønn a Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla Gj.sn. gr. 2 Rådmannens innstilling økonomiplan

8 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger nd 5,6 0,2 0,0 0, 2,4,7 6,8 6,6 9,2,0 2,2 2,4 22,7 94, 248, 229,5 96,8 90,9 7,5 4,9 3,0 6,6 2,7 22, DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter og driftsutgifter Kommunens viktigste inntektskilder kommer fra statlige rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue, samt eiendomsskatt. I årsbudsjettet for 202 er det budsjettert med ,- i rammeoverføringer. Dette utgjør ca 62,5 % av kommunens frie disponible inntekter. Det er budsjettert med millioner i skatt på inntekt og formue og millioner i eiendomsskatt. For nærmere informasjon om hva disse tilskuddene består av, vises det til Budsjettskjema A Driftsbudsjett 200 Driftsutgiftene består av lønnsutgifter og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. I tillegg kommer utgifter til renter og avdrag på lån. Nærmere om noen av budsjettforutsetningene: Rammetilskudd Det nye inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner gjelder fra Rammetilskuddet er fortsatt avhengig av bl.a innbyggertall og alderssammensetningen. Som det fremgår foran (tabell side 3), har folketallet i kommunen gått ned. Lønns- og prisstigning Det er budsjettert med % prisstigning på forbruksposter i 202 og 203 og,5% i 204 og 205. Det er likeledes budsjettert med 2,5 millioner til lønnsforhandlingene i 202 og 204 og million i 203 og 205. Sosiale utgifter Rådmannens innstilling økonomiplan

9 Disse består av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Pensjonskostnadene til KLP er budsjettert med 2,8 på fellesordningen, 9,59% for sykepleiere og 44,6% for folkevalgte. I Statens Pensjonskasse (STP) er det budsjettert med 3,24%. Arbeidsgiveravgift er fastsatt til 5, %. Utviklingen i lønn og sosiale utgifter fremgår av tabellen nedenfor. Nederste rad i tabellen sier hvor mye lønn og sosiale utgifter utgjør i % av driftsutgiftene det enkelte år. R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 200 R 20 B 202 Lønnsutgif ter Sos utgifter Totalt % av driftsutg. 72, 7,8 70,0 69,4 68,8 64,77 64,5 60,2 Rådmannens innstilling økonomiplan

10 Skjema driftsbudsjett I henhold til Forskrift av om årsbudsjettet fra Kommunal- og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema A Driftsbudsjett 202 Budsjettskjema B Økonomisk oversikt drift 202 Disse skjemaene følger budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannen utvidet skjemaene til å gjelde hele økonomiplanperioden. Forslag til Budsjettskjema A Driftsbudsjett og Budsjettskjema B Økonomisk oversikt drift 202-5, står på side 9og 0 INVESTERINGSBUDSJETT Leirfjord kommune har flere store investeringsprosjekter bak seg og det er viktig at investeringstakten nå reduseres kraftig. Det er likevel noen investeringer som må gjøres i 202, men økonomiplanen legger opp til en nærmest stopp i investeringene i årene Fullstendig liste over investeringer står på side 6. Forklaringene nedenfor gjelder kun investeringer som foretas i 200. Skjema investeringsbudsjett: I henhold til Forskrift av om årsbudsjett fra Kommunal- og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 2 A Investeringer 202 Budsjettskjema 2 B Økonomisk oversikt investeringer 202 Som for driftsbudsjettet så følger også disse skjemaene budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannens også tatt med alle årene i økonomiplanperioden Rådmannens innstilling økonomiplan

11 ØKONOMIPLAN FOR Årsbudsjettet for 202 er første år i økonomiplanen. Økonomiplanen skal gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det er imidlertid grunn til å tro at en del av forutsetningene som ligger inne er vel optimistiske for 202 og 203. Skatteinntekter består av inntekts- og formueskatt samt eiendomsskatt videreført på 202 nivå. Statlig rammetilskudd: Det er lagt inn en økning i innbyggertall med 0 hvert år for hele perioden Andre inntekter er fremskrevet med dagens nivå med unntak av investeringsmoms. Driftsutgifter er i hovedsak fremskrevet med dagens aktivitetsnivå, men justert for prisstigning på forbruksposter; % i 202 og 203 og,5% i 204 og 205. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investering når renter og avdrag er betalt. Utvikling i lånegjeld (tall i 000 kroner) Saldo Nye lån Avdrag tidligere lån Saldo Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5

12 Beskrivelse Leirfjord Skatt Ordinært Skatt Andre Renteinntekter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Netto Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema A DRIFTSBUDSJETT Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt drift Rådmannens innstilling økonomiplan

13 Beskrivelse Leirfjord Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Skatt Eiendomsskatt SUM Lønnsutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Mottatte SUM Avdragsutgifter Utlån SUM Motpost NETTO Budsjettskjema B Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer på inntekt og formue DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Rådmannens innstilling økonomiplan

14 Beskrivelse Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger SUM Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Rådmannens innstilling økonomiplan

15 Beskrivelse Netto Netto Netto Netto Netto Hovedoversikt på rammenivå Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 Sentraladministrasjon driftsutgifter driftsinntekter utgift Utdanning driftsutgifter driftsinntekter utgift Helse og sosial driftsutgifter driftsinntekter utgift Ressurs og Utvikling driftsutgifter driftsinntekter utgift Finansutgifter driftsutgifter driftsinntekter utgift Rådmannens innstilling økonomiplan

16 202 Nye tiltak drift Forklaring på tiltakene er samlet i eget hefte; Rådmannens innstilling tiltak med forklaringer. Enkelte av de politisk foreslåtte tiltakene er lagt inn med en kostnader som ikke er kvalitetssikret. Dette fordi det ikke er foreslått noen konkret sum og administrasjonen ikke har hatt tid til å beregne kostnadene Over/underskudd Konsekvensj. budsjett alle valgte tiltak Over/underskudd Budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens budsjettforslag Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Sentraladministrasjon Arkiv/servicekontor øking 50% stilling Servicekontoret (200) Utdanning Barnehage kutte beredskapsreserve Fellesutgifter barnehager (2400) Bruk av bundne fondbarnehage Fellesutgifter barnehager (2400) LBU redusere sekretær med 20% fram til Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) Skoletur 0.klasse tilskudd til reise Fellesutgifter grunnskolen (2600) Tidlig innsats kutte 00% stilling fellesutgifter grunnskole Fellesutgifter grunnskolen (2600) Tverlandet barnehage legge ned fra Tverlandet barnehage (2440) Ungdomsarbeid øke stilling som ungd. arbeider til 75% Ungdomstiltak (2009) Rådmannens innstilling økonomiplan

17 Helse og sosial Elektronisk meldingsutveksling innføring av nytt system Leirfjord sykehjem (330) Frisklivssentral samarbeid m. Alstahaug Fysioterapitjenester (3280) Helsesøster øking av stilling 50 % Helsestasjon (3200) Flyktningeforvaltning (8470) Legekontoret leasing portabel ultralyd Legetjenester (3220) Psyk. dagsenter reduksjon utvidet åpningstid Psykiatri (3230) Sentralkjøkken reduksjon bemanning 75% st Leirfjord Sentralkjøkken (33) Sykehjem utstyr til diagnostisering Leirfjord sykehjem (330) Sykehjemmet reduksjon årsverk Leirfjord sykehjem (330) Ressurs og Utvikling Arealplanlegger utvidelse til 00% f.o.m Administrasjon (4000) Brann oppgradering av brannbil og tekn. utstyr Brannvern (4600) Kommunale næringsareal opprydding Renovasjon (4580) Regional planstrategi Interkom. samarbeid Oppmåling (400) Sp Næringssjef 00% Administrasjon (4000) Uteavdelingen ny 50% stilling f.o.m. 2. halvår Uteavdeling (450) Vannverk (4500) Finansutgifter Disposisjonsfond saldering ved bruk av fond Rådmannens innstilling økonomiplan

18 Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat (8980) Eiendomsskatt fjerning av vedtatt reduksjon Eiendomsskatt (800) Overføring til investering fra drift Overføring til kapitalbudsjett (8900) Skatt og renter Øke skatteinngang og redusere rente Skatt på formue og inntekt (8000) Renter mv (8700) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapet Sentraladministrasjon AP Pendlertilskudd Sentrale folkevalgte organer (00) Sommerjobber fjerne tilbud om kommunale sommerjobber Servicekontoret (200) Utdanning LBU kutte 50% stilling fra. og 00% fra Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) LBU økning av stillig som sekretær 25% Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) Leirskoletilbud 7.årskull fjerne tilbud Fellesutgifter grunnskolen (2600) PPT kutte 0% i overføring fra Fellesutgifter grunnskolen (2600) Rødt Studiestipender for ungdom Administrasjon (2000) Skolekorps redusere tilskudd til skolekorps Kultur (2750) Tverlandet barnehage legge ned fra Tverlandet barnehage (2440) Tverlandet skole kutte 30% stilling fra.8.2 og 80 % fra Tverlandet skole (2640) Rådmannens innstilling økonomiplan

19 Ungdomsklubb legge ned klubben fra Ungdomstiltak (2009) Helse og sosial Dagsentertilbud for demente Leirfjord sykehjem (330) Demenskoordinator 20% stilling Leirfjord sykehjem (330) FrP Distriktsmobilen Hjemmesykepleie (3340) Fysioterapeut øke driftstilskudd Fysioterapitjenester (3280) Hjemmesykepleien reduksjon årsverk Hjemmesykepleie (3340) Redusering av uønsket deltid Leirfjord sykehjem (330) Rødt Hjertestarter kurs og vedlikehold Legetjenester (3220) Sykehjem 50% stilling som sykepleier Leirfjord sykehjem (330) Sykehjem vedlikehold Sansehagen Leirfjord sykehjem (330) Rådmannens innstilling økonomiplan

20 Beskrivelse Leirfjord Salg Andre Renteinntekter, SUM Kjøp SUM Avdragsutgifter SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Overføringer Bruk SUM Beskrivelse Leirfjord Investeringer Avdrag Årets Bruk Inntekter Mottatte Andre Overført Bruk INVESTERING Budsjettskjema 2A Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 i anleggsmidler på lån finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler avdrag på utlån og refusjoner inntekter ekstern finansiering fra driftsregnskapet av avsetninger finansiering Budsjettskjema 2B Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod UTGIFTER (M) FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån fra driftsregnskapet av disposisjonsfond FINANSIERING (R) Rådmannens innstilling økonomiplan

21 202 Nye tiltak investering Forklaring på tiltakene er samlet i eget hefte; Rådmannens innstilling tiltak med forklaringer. Enkelte av de politisk foreslåtte tiltakene er lagt inn med en kostnader som ikke er kvalitetssikret. Dette fordi det ikke er foreslått noen konkret sum og administrasjonen ikke har hatt tid til å beregne kostnadene Netto investering i konsekvensjustert budsjett investeringer fra nye tiltak fond bruk av driftsmidler lån tilskudd annet Netto finansiering renter og avdrag andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Ekstraordinær nedbetaling av lån Ekstraordinært vedlikehold veier Helgeland museum Renter og avdrag Ikt Grunnskolen Kommunale lekeplasser/utstyr Rådmannens innstilling økonomiplan

22 Leirfjord Sokn Traktorklipper Leirfjord kirke renovering Nye senger sykehjem Regulering/opparb. boligtomter Sentrumsutvikling Stikkledninger Tjenestebil Hjemmebasert omsorg Andre driftskonsekvenser Usorterte tiltak Alarm på arkivene Bil flyktningkontor Andre driftskonsekvenser Brannsikring sykehjem Renter og avdrag Dagsenter demente Renter og avdrag Ekstra nedbetaling av lån Rådmannens innstilling økonomiplan

23 Flytting av ungdomsklubb Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Forprosjekt renovering Leland barnehage Renter og avdrag Forprosjekt utbygging omsorgsboliger/sykehjem Renter og avdrag Fremføring av vann/vei/avløp til boligfelt Nedre Leland Renter og avdrag Helgeland Kraftlag Tilbakebetalt avdrag Helgelandskraft Tilbakebetalt renter IKT Grunnskolen Renter og avdrag IKToppgradering Leirfjord kommune Inngangsparti Gamle sykeheimen Renter og avdrag Innkjøp av veiskilt Renter og avdrag Kjøp av lager og brannstasjon Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser LBU Inventar: Renter og avdrag Rådmannens innstilling økonomiplan

24 Momskompensasjon av investeringer Møbler pasientrom sykehjem Renter og avdrag Naturfagrom Renter og avdrag Ny bil til uteavdelingen Renter og avdrag Ombygging NAV Renter og avdrag Prosjektering av ny park Renter og avdrag Psykiatritjenesten bil Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Sund og Hellesvik vannverk Renter og avdrag Tilbygg/lager hall Renter og avdrag Utbygging Dfløy sykehjem Renter og avdrag Uteanlegg opparbeidelse LBU Renter og avdrag Uteanlegg Ulvang Renter og avdrag Varmepumper sykehjem Rådmannens innstilling økonomiplan

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 201316 RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demografi s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema 1A driftsbudsjett 201215 s. 9

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 20182021 ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning S 3 Demografi S 4 Økonomisk utvikling S 7 Driftsbudsjettet S 8 Investering S 9 Økonomiplan 20172020

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 DRIFT OG INVESTERING RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Nye tiltak drift2013 s. 2 Hovedoversikt pr. rammeområde s. 4 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Budsjettskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING

ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 201720 ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning S 3 Demografi S 4 Økonomisk utvikling S 7 Driftsbudsjettet S 8 Investering S 9 Økonomiplan 20172020

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 - tiltak med forklaringer -

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 - tiltak med forklaringer - LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling budsjett og økonomiplan - 15 - tiltak med forklaringer - Driftstiltak som er foreslått i rådmannens innstilling s. 2 Driftstiltak som ikke er foreslått i rådmannens

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer