LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett s. 9 Budsjettskjema B økonomisk oversikt drift s. 0 Hovedoversikt på rammenivå s. 2 Nye tiltak drift s. 3 Investering

2 Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett s. 7 Budsjettskjema 2B økonomisk oversikt investering s. 7 Nye tiltak investeringer s. 8 Rådmannens innstilling økonomiplan

3 INNLEDNING Lovgrunnlaget årsbudsjett Kommuneloven 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen utgangen av året. Samme lovparagraf stiller krav om at formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 4 dager før den behandles i kommunestyret. Kommuneloven 46 fastsetter en del krav til årsbudsjettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 5. desember 2000 med hjemmel i 46 nr 8 i kommuneloven. Årsbudsjettet er utarbeidet i tråd med ovenstående. Lovgrunnlag økonomiplan Kommuneloven 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger frem forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 4 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeide og annen planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen er ikke et bevilgnings-dokument slik som årsbudsjettet 202. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for den videre planlegging, herunder ved utarbeidelse av årsbudsjett. Planprosessen Økonomiplan bygger på gjeldende økonomiplan (20-204). I tillegg er det lagt inn en rekke nye tiltak både på investering og drift. Det har vist seg vanskelig å ha like stort fokus på alle fire årene i økonomiplanperioden noe som gjenspeiles i at det nesten ikke er foreslått nye tiltak i 205. Siden det knyttet så vidt stor usikkerhet til utvikling i renter, skatteinngang, innbyggertall osv. er det også vanskelig å gjøre prioriteringer så langt frem i tid. I formannskapets møter 0... og 8.. samt kommunestyrets arbeidsmøte 07.. redegjorde rådmannen og etatssjefene for de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor. Kommunen har fortsatt et for høyt driftsnivå og må gjøre vesentlige endringer i driften. Hovedsatsningsområde: Rådmannens innstilling økonomiplan

4 I kommuneplanen for Leirfjord kommune er følgende valgt som hovedsatsningsområde: Det skal arbeides for at nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som bor her fortsatt har lyst til å være her. Rådmannens innstilling økonomiplan

5 DEMOGRAFI Befolkningsutvikling Utviklingen i folketall har vært jevnt synkende siden 985. Til tross for ny optimisme i regionen og økt tilflytting til nabokommuner så har innbyggertallet gått ned i Leirfjord også de siste par årene. Siden befolkningstallene for landet totalt sett øker så vil Leirfjords relative andel av befolkningen og følgelig også innbyggertilskuddet bli mindre. I 965 utgjorde Leirfjords innbyggere 0,72 av landets befolkning. I 20 var denne andelen sunket til 0,43. Dette vil selvsagt gi negative utslag når det gjelder rammeoverføringene til kommunen. Utvikling fordelt på alder perioden målt. januar Innbygg ere år Innbygg ere 6 5 år Innbygg ere 6 66 år Innbygg ere Rådmannens innstilling økonomiplan

6 79 år Innbygg ere år Innbygg ere Over 90 år innb Befolkningsutviklingen i kommunen vil være svært avhengig av utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen. Vi kan se antydninger til at den negative tendensen vil snu, men det bør utvises forsiktighet når det gjelder å budsjettere med økt innbyggertall. I økonomiplanperioden er det nå lagt inn en forsiktig økning på 0 nye innbyggere hvert år. ØKONOMISK UTVIKLING Budsjettskjema A (s. 9) og B (s. 0) viser bl.a utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter og netto driftsresultat. Likeledes viser budsjettskjema 2A og 2B (s. 7) utviklingen på investeringssiden. Finansielle nøkkeltall (KOSTRA) Fra og med regnskapsåret 2002 har alle kommuner rapportert KOSTRA-tall og nedenfor er oppgitt en del utvalgte nøkkeltall. Leirfjord kommune inngikk tidligere i gruppe 5, men er nå i gruppe 2. For å kunne se en utvikling, er det tatt med tall fra og med regnskapsåret For ytterligere informasjon er det tatt med tilsvarende KOSTRA-tall for de øvrige 3 HALD-kommunene, gjennomsnittstall for Nordland og gjennomsnittstall for kostragruppe 5 og 2.. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer og denne indikatoren er et viktig mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Rådmannens innstilling økonomiplan

7 Regnskap 2008 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Leirfjor d Dønn a Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla nd Gj.sn. gr. 5 0,4-7,4 -,4,7 0,5,0-2,2-0,4 -,3-0,9-0,4 0,5 245,7 7,9 255, 222,2 9,9 78,7 5,5 8,7 7, 2,8 6,8 30, Regnskap 2009 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Leirfjor d Døn na Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla nd Gj.sn. gr. 5 8, -0, 2,4, 3,9 2,8 8,0 8, 3,3,5 3,6 5,4 246,4 73,0 242, 5 224,5 85,8 73,5,2 9,5 4,3 7,3 8,9 3, Regnskap 200 Leirfjor d Dønn a Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla Gj.sn. gr. 2 Rådmannens innstilling økonomiplan

8 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger nd 5,6 0,2 0,0 0, 2,4,7 6,8 6,6 9,2,0 2,2 2,4 22,7 94, 248, 229,5 96,8 90,9 7,5 4,9 3,0 6,6 2,7 22, DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter og driftsutgifter Kommunens viktigste inntektskilder kommer fra statlige rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue, samt eiendomsskatt. I årsbudsjettet for 202 er det budsjettert med ,- i rammeoverføringer. Dette utgjør ca 62,5 % av kommunens frie disponible inntekter. Det er budsjettert med millioner i skatt på inntekt og formue og millioner i eiendomsskatt. For nærmere informasjon om hva disse tilskuddene består av, vises det til Budsjettskjema A Driftsbudsjett 200 Driftsutgiftene består av lønnsutgifter og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. I tillegg kommer utgifter til renter og avdrag på lån. Nærmere om noen av budsjettforutsetningene: Rammetilskudd Det nye inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner gjelder fra Rammetilskuddet er fortsatt avhengig av bl.a innbyggertall og alderssammensetningen. Som det fremgår foran (tabell side 3), har folketallet i kommunen gått ned. Lønns- og prisstigning Det er budsjettert med % prisstigning på forbruksposter i 202 og 203 og,5% i 204 og 205. Det er likeledes budsjettert med 2,5 millioner til lønnsforhandlingene i 202 og 204 og million i 203 og 205. Sosiale utgifter Rådmannens innstilling økonomiplan

9 Disse består av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Pensjonskostnadene til KLP er budsjettert med 2,8 på fellesordningen, 9,59% for sykepleiere og 44,6% for folkevalgte. I Statens Pensjonskasse (STP) er det budsjettert med 3,24%. Arbeidsgiveravgift er fastsatt til 5, %. Utviklingen i lønn og sosiale utgifter fremgår av tabellen nedenfor. Nederste rad i tabellen sier hvor mye lønn og sosiale utgifter utgjør i % av driftsutgiftene det enkelte år. R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 200 R 20 B 202 Lønnsutgif ter Sos utgifter Totalt % av driftsutg. 72, 7,8 70,0 69,4 68,8 64,77 64,5 60,2 Rådmannens innstilling økonomiplan

10 Skjema driftsbudsjett I henhold til Forskrift av om årsbudsjettet fra Kommunal- og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema A Driftsbudsjett 202 Budsjettskjema B Økonomisk oversikt drift 202 Disse skjemaene følger budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannen utvidet skjemaene til å gjelde hele økonomiplanperioden. Forslag til Budsjettskjema A Driftsbudsjett og Budsjettskjema B Økonomisk oversikt drift 202-5, står på side 9og 0 INVESTERINGSBUDSJETT Leirfjord kommune har flere store investeringsprosjekter bak seg og det er viktig at investeringstakten nå reduseres kraftig. Det er likevel noen investeringer som må gjøres i 202, men økonomiplanen legger opp til en nærmest stopp i investeringene i årene Fullstendig liste over investeringer står på side 6. Forklaringene nedenfor gjelder kun investeringer som foretas i 200. Skjema investeringsbudsjett: I henhold til Forskrift av om årsbudsjett fra Kommunal- og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 2 A Investeringer 202 Budsjettskjema 2 B Økonomisk oversikt investeringer 202 Som for driftsbudsjettet så følger også disse skjemaene budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannens også tatt med alle årene i økonomiplanperioden Rådmannens innstilling økonomiplan

11 ØKONOMIPLAN FOR Årsbudsjettet for 202 er første år i økonomiplanen. Økonomiplanen skal gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det er imidlertid grunn til å tro at en del av forutsetningene som ligger inne er vel optimistiske for 202 og 203. Skatteinntekter består av inntekts- og formueskatt samt eiendomsskatt videreført på 202 nivå. Statlig rammetilskudd: Det er lagt inn en økning i innbyggertall med 0 hvert år for hele perioden Andre inntekter er fremskrevet med dagens nivå med unntak av investeringsmoms. Driftsutgifter er i hovedsak fremskrevet med dagens aktivitetsnivå, men justert for prisstigning på forbruksposter; % i 202 og 203 og,5% i 204 og 205. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investering når renter og avdrag er betalt. Utvikling i lånegjeld (tall i 000 kroner) Saldo Nye lån Avdrag tidligere lån Saldo Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5

12 Beskrivelse Leirfjord Skatt Ordinært Skatt Andre Renteinntekter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Netto Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema A DRIFTSBUDSJETT Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt drift Rådmannens innstilling økonomiplan

13 Beskrivelse Leirfjord Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Skatt Eiendomsskatt SUM Lønnsutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Mottatte SUM Avdragsutgifter Utlån SUM Motpost NETTO Budsjettskjema B Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer på inntekt og formue DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Rådmannens innstilling økonomiplan

14 Beskrivelse Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger SUM Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Rådmannens innstilling økonomiplan

15 Beskrivelse Netto Netto Netto Netto Netto Hovedoversikt på rammenivå Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 Sentraladministrasjon driftsutgifter driftsinntekter utgift Utdanning driftsutgifter driftsinntekter utgift Helse og sosial driftsutgifter driftsinntekter utgift Ressurs og Utvikling driftsutgifter driftsinntekter utgift Finansutgifter driftsutgifter driftsinntekter utgift Rådmannens innstilling økonomiplan

16 202 Nye tiltak drift Forklaring på tiltakene er samlet i eget hefte; Rådmannens innstilling tiltak med forklaringer. Enkelte av de politisk foreslåtte tiltakene er lagt inn med en kostnader som ikke er kvalitetssikret. Dette fordi det ikke er foreslått noen konkret sum og administrasjonen ikke har hatt tid til å beregne kostnadene Over/underskudd Konsekvensj. budsjett alle valgte tiltak Over/underskudd Budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens budsjettforslag Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Sentraladministrasjon Arkiv/servicekontor øking 50% stilling Servicekontoret (200) Utdanning Barnehage kutte beredskapsreserve Fellesutgifter barnehager (2400) Bruk av bundne fondbarnehage Fellesutgifter barnehager (2400) LBU redusere sekretær med 20% fram til Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) Skoletur 0.klasse tilskudd til reise Fellesutgifter grunnskolen (2600) Tidlig innsats kutte 00% stilling fellesutgifter grunnskole Fellesutgifter grunnskolen (2600) Tverlandet barnehage legge ned fra Tverlandet barnehage (2440) Ungdomsarbeid øke stilling som ungd. arbeider til 75% Ungdomstiltak (2009) Rådmannens innstilling økonomiplan

17 Helse og sosial Elektronisk meldingsutveksling innføring av nytt system Leirfjord sykehjem (330) Frisklivssentral samarbeid m. Alstahaug Fysioterapitjenester (3280) Helsesøster øking av stilling 50 % Helsestasjon (3200) Flyktningeforvaltning (8470) Legekontoret leasing portabel ultralyd Legetjenester (3220) Psyk. dagsenter reduksjon utvidet åpningstid Psykiatri (3230) Sentralkjøkken reduksjon bemanning 75% st Leirfjord Sentralkjøkken (33) Sykehjem utstyr til diagnostisering Leirfjord sykehjem (330) Sykehjemmet reduksjon årsverk Leirfjord sykehjem (330) Ressurs og Utvikling Arealplanlegger utvidelse til 00% f.o.m Administrasjon (4000) Brann oppgradering av brannbil og tekn. utstyr Brannvern (4600) Kommunale næringsareal opprydding Renovasjon (4580) Regional planstrategi Interkom. samarbeid Oppmåling (400) Sp Næringssjef 00% Administrasjon (4000) Uteavdelingen ny 50% stilling f.o.m. 2. halvår Uteavdeling (450) Vannverk (4500) Finansutgifter Disposisjonsfond saldering ved bruk av fond Rådmannens innstilling økonomiplan

18 Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat (8980) Eiendomsskatt fjerning av vedtatt reduksjon Eiendomsskatt (800) Overføring til investering fra drift Overføring til kapitalbudsjett (8900) Skatt og renter Øke skatteinngang og redusere rente Skatt på formue og inntekt (8000) Renter mv (8700) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapet Sentraladministrasjon AP Pendlertilskudd Sentrale folkevalgte organer (00) Sommerjobber fjerne tilbud om kommunale sommerjobber Servicekontoret (200) Utdanning LBU kutte 50% stilling fra. og 00% fra Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) LBU økning av stillig som sekretær 25% Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) Leirskoletilbud 7.årskull fjerne tilbud Fellesutgifter grunnskolen (2600) PPT kutte 0% i overføring fra Fellesutgifter grunnskolen (2600) Rødt Studiestipender for ungdom Administrasjon (2000) Skolekorps redusere tilskudd til skolekorps Kultur (2750) Tverlandet barnehage legge ned fra Tverlandet barnehage (2440) Tverlandet skole kutte 30% stilling fra.8.2 og 80 % fra Tverlandet skole (2640) Rådmannens innstilling økonomiplan

19 Ungdomsklubb legge ned klubben fra Ungdomstiltak (2009) Helse og sosial Dagsentertilbud for demente Leirfjord sykehjem (330) Demenskoordinator 20% stilling Leirfjord sykehjem (330) FrP Distriktsmobilen Hjemmesykepleie (3340) Fysioterapeut øke driftstilskudd Fysioterapitjenester (3280) Hjemmesykepleien reduksjon årsverk Hjemmesykepleie (3340) Redusering av uønsket deltid Leirfjord sykehjem (330) Rødt Hjertestarter kurs og vedlikehold Legetjenester (3220) Sykehjem 50% stilling som sykepleier Leirfjord sykehjem (330) Sykehjem vedlikehold Sansehagen Leirfjord sykehjem (330) Rådmannens innstilling økonomiplan

20 Beskrivelse Leirfjord Salg Andre Renteinntekter, SUM Kjøp SUM Avdragsutgifter SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Overføringer Bruk SUM Beskrivelse Leirfjord Investeringer Avdrag Årets Bruk Inntekter Mottatte Andre Overført Bruk INVESTERING Budsjettskjema 2A Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 i anleggsmidler på lån finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler avdrag på utlån og refusjoner inntekter ekstern finansiering fra driftsregnskapet av avsetninger finansiering Budsjettskjema 2B Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod UTGIFTER (M) FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån fra driftsregnskapet av disposisjonsfond FINANSIERING (R) Rådmannens innstilling økonomiplan

21 202 Nye tiltak investering Forklaring på tiltakene er samlet i eget hefte; Rådmannens innstilling tiltak med forklaringer. Enkelte av de politisk foreslåtte tiltakene er lagt inn med en kostnader som ikke er kvalitetssikret. Dette fordi det ikke er foreslått noen konkret sum og administrasjonen ikke har hatt tid til å beregne kostnadene Netto investering i konsekvensjustert budsjett investeringer fra nye tiltak fond bruk av driftsmidler lån tilskudd annet Netto finansiering renter og avdrag andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Ekstraordinær nedbetaling av lån Ekstraordinært vedlikehold veier Helgeland museum Renter og avdrag Ikt Grunnskolen Kommunale lekeplasser/utstyr Rådmannens innstilling økonomiplan

22 Leirfjord Sokn Traktorklipper Leirfjord kirke renovering Nye senger sykehjem Regulering/opparb. boligtomter Sentrumsutvikling Stikkledninger Tjenestebil Hjemmebasert omsorg Andre driftskonsekvenser Usorterte tiltak Alarm på arkivene Bil flyktningkontor Andre driftskonsekvenser Brannsikring sykehjem Renter og avdrag Dagsenter demente Renter og avdrag Ekstra nedbetaling av lån Rådmannens innstilling økonomiplan

23 Flytting av ungdomsklubb Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Forprosjekt renovering Leland barnehage Renter og avdrag Forprosjekt utbygging omsorgsboliger/sykehjem Renter og avdrag Fremføring av vann/vei/avløp til boligfelt Nedre Leland Renter og avdrag Helgeland Kraftlag Tilbakebetalt avdrag Helgelandskraft Tilbakebetalt renter IKT Grunnskolen Renter og avdrag IKToppgradering Leirfjord kommune Inngangsparti Gamle sykeheimen Renter og avdrag Innkjøp av veiskilt Renter og avdrag Kjøp av lager og brannstasjon Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser LBU Inventar: Renter og avdrag Rådmannens innstilling økonomiplan

24 Momskompensasjon av investeringer Møbler pasientrom sykehjem Renter og avdrag Naturfagrom Renter og avdrag Ny bil til uteavdelingen Renter og avdrag Ombygging NAV Renter og avdrag Prosjektering av ny park Renter og avdrag Psykiatritjenesten bil Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Sund og Hellesvik vannverk Renter og avdrag Tilbygg/lager hall Renter og avdrag Utbygging Dfløy sykehjem Renter og avdrag Uteanlegg opparbeidelse LBU Renter og avdrag Uteanlegg Ulvang Renter og avdrag Varmepumper sykehjem Rådmannens innstilling økonomiplan

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2008 2011 Og 2008 1 Vedtatt av kommunestyret den 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens generelle betraktninger for perioden...3 2 Kommunens rammebetingelser...4

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 Økonomiplan 2009-2012 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER...4 1.1 Kommunens utvikling...4 1.2 Økonomisk status...5 1.3 Vurdering

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer